Page 1

1

Unge og digitale medier

Fakta om elevers bruk og opplevelser av digitale medier 2012


2

Innhold

Innhold

s. 2

Forord

s. 3

Hovedfunn

s. 4

Om undersøkelsen

s. 5

Du og Internett

s. 6

Personvern

s. 11

Mobbing

s. 15

Trygg bruk og skole

s. 19


3

Forord 1

I denne rapporten “Unge og digitale medier 2012” legger medie- og informasjonskunnskapsfaget ved Kongsberg videregående skole fram resultatene fra en undersøkelse om unges bruk av de elektroniske mediene PC, Internett og mobil. Vi har lagt vekt på trygg bruk av Internett, og har sett på de unges forhold til personvern og digital mobbing. Undersøkelsen er gjort blant 8. klassingene i Kongsberg i mars 2012. Formålet med rapporten er å gi en samlet framstilling av de unges bruk av ulike typer digitale medier og tilgangen til slike medier. I tillegg har vi sett på hvordan Internett blir brukt i skolesammenheng. 2

Vi har valgt å ta utgangspunkt i undersøkelsen “Barn og digitale medier 2010”, som Medietilsynet står bak. Ved å bruke noen av de samme spørsmålene som ble brukt i denne undersøkelsen, ønsker vi å sammenlikne resultatene fra vår undersøkelse med denne landsomfattende undersøkelsen. Det er andre året vi gjennomfører en slik undersøkelse. Det er derfor naturlig å se på om det har skjedd endringer det siste året. Vi ønsker å takke oppvekstetaten og personalet ved ungdomsskolene i Kongsberg for den velviljen vi har blitt 3 4 møtt med. I tillegg vil vi takke Senter for IKT i utdanningen og Trygg Bruk-kampanjen i Medietilsynet for støtte og velvillige råd underveis.

Kongsberg mars 2012 Jan-Arve Overland medielærer

1

medieelever ved Kongsberg vgs. MIK 2 – vg. 3

1

Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonen er videre tilgjengelig under følgende Creative Commons lisens: Navngivelse-Ikkekommersiell-Del På Samme Vilkår 3.0 Norge, jf: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/ Det innebærer at du har lov til å dele, kopiere og spre verket, samt å bearbeide (remikse) verket. 2

http://www.medietilsynet.no/Documents/Trygg%20bruk/Rapporter/Barn%20og%20digitale%20medier/NYBarnogdigmed2010.pdf

3

http://iktsenteret.no/

4

http://www.medietilsynet.no/no/Trygg-bruk/


4

Hovedfunn Du og Internett       

Fire av fem har egen PC og resten har tilgang hjemme Så å si alle har egen mobiltelefon Det er først og fremst hjemme (99 %) og på skolen (69 %) elevene benytter Internett Internett brukes først og fremst til underholdning, kommunikasjon med andre og til innhenting av informasjon, ikke minst i forbindelse med skolearbeid Facebook, Wikipedia og You Tube er de mest kjente sosiale mediene og som elevene bruker mest. Bruken av Twitter øker 4 av 5 foresatte bryr seg om hva elevene bruker Internett til Halvparten av elevene foretrekker å kommunisere med jevnaldrende via digitale medier

Personvern    

8 av 10 elever svarer at de følger regler for internettbruk Sammenlignet med 2011 følger elevene færre regler Elevene er relativt bevisst hva de legger ut av informasjon om seg selv og om andre En av fire av elevene har i løpet av det siste året møtt noen i virkeligheten som de først traff på internett

Mobbing 

  

De elektroniske mediene blir også benyttet som en kanal for å erte og mobbe andre. 37 prosent av barna har lagt merke til at noen har blitt mobbet eller truet på ulike nettsamfunn. 17 prosent har selv opplevd å bli mobbet gjennom slike nettsamfunn, mens kun 6 prosent sier de selv har mobbet andre på slike nettsteder. Det er en økning fra 11 % til 17 % av elevene som selv har opplevd å bli mobbet på nett eller via mobiltelefon. Elevene tenker i til en viss grad på konsekvensene av det de legger ut på Internett Halvparten av elevene sier at det er lettere å si noe stygt om andre på nett og mobil enn ansikt til ansikt 18 prosent av elevene har mottatt en truende eller skremmende melding på mobilen i løpet av det siste året, og de fleste har mottatt slike meldinger fra personer de kjenner. Dette er en liten økning fra 2011.

Trygg bruk og skolen  

Elevene er forholdsvis bevisste og kritiske i forhold til informasjonen som ligger på Internett. Ingen tror at alt de finner av informasjon på Internett er sann og 31 prosent tror det meste er sant 72 prosent har i løpet av det siste året lært noe på skolen om hvordan de skal bruke Internett og de har først og fremst lært om trygg bruk av Internett, hva som er ulovlig å gjøre samt hvordan de skal finne ut om informasjon på Internett er til å stole på Nesten 3 av 4 elever (72 %) har fått informasjon om trygg bruk av Internett på skolen. Foruten skolen er også foreldrene viktige i opplæringen i trygg bruk. Dette er en økning fra 62 % siden 2011.


5

Om undersøkelsen Formålet med denne undersøkelsen har vært å samle inn data knyttet til 8. klassinger i Kongsbergs bruk av digitale medier. Dette er gjort i samarbeid med oppvekstetaten i Kongsberg og de fire ungdomsskolene i kommunen. Elevene som har programfaget Medie- og informasjonskunnskap ved Kongsberg videregående skole i vgs. 3, skal i løpet av ukene 13 og 15 i 2012 gjennomføre et undervisningsopplegg i 8. klasse i Kongsberg kommune om trygg bruk av Internett. I den forbindelse ønsker elevene å få danne seg et bilde av 8. klassingenes forhold til digitale medier når det gjelder tilgang, bruk, personvern og digital mobbing. Resultatene fra denne undersøkelsen vil så danne bakteppet for gjennomføring av undervisningsopplegget. Totalt er det ca. 300 elever på 8. trinn i Kongsberg. 198 av disse har svart på denne undersøkelsen. Det gir en svarprosent på 66. Dette skulle gi oss et godt utgangspunkt for å danne oss et bilde av elevenes digitale hverdag. 5

Undersøkelsen er gjennomført i løpet av uke 10 i 2012. Til undersøkelsen brukte vi skjema i Google og elevene svarte nettbasert på egen skole. Dataene er så langt kun bearbeidet ved å se på hvert spørsmål (enveisanalyse) uten å krysskoble svar (toveisanalyse). Vi har derfor ikke foreløpig sett på ulikheter mellom gutter og jenter og ulikheter mellom de ulike ungdomsskolene osv. Det vil vi gjøre i neste omgang. 6

Underveis i rapporten vil vi sammenlikne med Medietilsynets undersøkelse “Barn og digitale medier 2010” der det er naturlig. Denne undersøkelsen ble gjennomført over tre uker i november 2009 på 19 skoler fordelt rundt om i landet. Det var 1777 barn og unge som svarte på denne undersøkelsen. Resultatene fra undersøkelsen er presentert ved bruk av figurer og alle tall er oppgitt enten i antall svar eller prosent.

5 6

https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=no&formkey=dC1FdERFNXNaQ1FENVJ0ZC1hTmVWQWc6MQ#gid=0 http://www.medietilsynet.no/Documents/Trygg%20bruk/Rapporter/Barn%20og%20digitale%20medier/NYBarnogdigmed2010.pdf


6

Du og Internett Hvilket kjønn er du?

Det er flere gutter enn jenter som har svart. 58 % av de som svarte er gutter mens 42 % er jenter.

Hvilken ungdomsskole går du på?

Tislegård: Vestsiden: Skrim: Hvittingfoss:

91 elever 74 elever 2 elever 30 elever

Totalt er det 198 elever av i alt 300 som har svart. Vi ser her at det er færre elever fra Skrim ungdomsskole som har svart enn fra de andre ungdomsskolene. Totalt er det 66 % av elevene som har svart.


7

Har du egen PC tilgjengelig som du kan bruke hjemme?

PC har blitt en vanlig del av barnas hverdag og så godt som alle barn i Norge har tilgang til PC og Internett. Ingen av elevene sier de ikke har tilgang til PC hjemme. 88 % har egen PC og 12 % har tilgang på annen PC hjemme. Det er flere i denne undersøkelsen som har 7 egen PC enn det som kommer fram i Medietilsynets rapport “Barn og digitale medier 2010” (58 %). Hovedforklaringen kan være at den undersøkelsen ser på alle barn i alderen 9 til 16 år, mens denne undersøkelsen tar kun for seg ett alderstrinn. Hvis vi sammenligner med undersøkelsen i 2011, så har tilgangen økt fra 98 % til 100 %.

Har du egen mobiltelefon?

Undersøkelsen viser at hele 97 % av elevene har egen mobiltelefon. Det er det samme som i 2011. Undersøkelsen fra Medietilsynet viser at de fleste unge får mobiltelefon innen de er 10 år. Det er en tendens til at elevene får mobiltelefon i stadig yngre alder.

7

http://www.medietilsynet.no/Documents/Trygg%20bruk/Rapporter/Barn%20og%20digitale%20medier/NYBarnogdigmed2010.pdf


8

Hvor benytter du Internett?

Undersøkelsen viser at Internett i stor grad blir benyttet hjemme (99 %), på skolen (69 %) og hos venner (77 %). Når det gjelder bruk av Internett på skolen, så er det en nedgang fra 2011, fra 82 % til 69 %. Samtidig er dette mer enn hva Medietilsynets rapport viser (41 %).

I løpet av den siste måneden, hva brukte du Internett til?

Undersøkelsen viser at elevene bruker Internett først og fremst til underholdning og innhenting av informasjon. Hele 76 % bruker Internett til lekser/søker informasjon til skolearbeid, 78 % besøker venners profiler på nettsamfunn og 83 % ser på video. Også her skiller elevene her seg fra Medietilsynets rapport. Facebook blir brukt mer av 8. klassingene, noe som kan forklares med alderen og at Facebook har økt i popularitet. Dessuten bruker flere Internett til skolearbeid. Vi har ikke sett på kjønnsforskjellene enda. Men Medietilsynets rapport viser at jenter bruker Internett til sosiale aktiviteter samt til skolearbeid i større grad enn gutter. Gutter spiller spill og sørfer mer for moroskyld. Hvis vi sammenligner med 2011, så er det flere som ser på video, færre som kjøper musikk på nettet, flere som legger ut bilder/video og flere som besøker fansider.


9

Hvilke av disse sosiale mediene kjenner du til?

Undersøkelsen viser at Facebook (98 %) Wikipedia (89 %) og You Tube (98 %) er de mest kjente sosiale mediene. Også blogg (70 %) og Twitter (76 %) kjenner mange elever til. Få elever kjenner til Flickr (19 %), verdens største sosiale arena for deling av bilder. Den eneste endringen siden 2011 er at 10 % flere kjenner til Twitter i 2012.

Hvilke av disse sosiale mediene bruker du eller har du brukt?

Når det gjelder elevenes bruk av sosiale medier, så viser undersøkelsen at Facebook (94 %), Wikipedia (79 %) og You Tube (94 %) er de mest brukte. Det viser at elevene er storforbrukere av sosiale medier. Hvis vi sammenligner med 2011, så er det en økning på hele 20 % når det gjelder bruk av Twitter og 10 % økning i bruk av Vimeo.


10

I hvilken grad vet dine foreldre/foresatte hvilke sider på Internett du bruker tid på?

Det å ha kjennskap og tilsyn med barnas internettbruk krever en del kunnskap fra foreldrene. Undersøkelsen viser at foreldrene i stor grad har kjennskap til elevenes internettbruk. Hele 78 % sier at foreldrene vet til en viss grad eller mer hvilke sider på Internett de bruker tid. Det tyder på at foreldrene bryr seg og har kunnskap om Internett.

Hvilken av følgende kanaler foretrekker du å bruke når du skal kommunisere med andre jevnaldrende?

Undersøkelsen viser at hele 52 % av elevene sier at de foretrekker å kommunisere via digitale kommunikasjonskanaler til jevnaldrende. Bare 39 % sier at de foretrekker ansikt til ansikt-kommunikasjon. Nesten en av tre foretrekker å bruke Facebook. Det forteller oss at Facebook er en viktig kommunikasjonskanal med jevnaldrende for denne aldersgruppen og det har økt siden 2011.


11

Personvern Hvilke av disse Internett-regler følger du hjemme?

De fleste elevene svarer i denne undersøkelsen at de følger regler for internettbruk. Kun 13 % svarer at de ikke har slike regler. Det er i samsvar med Medietilsynets rapport. De mest vanlige reglene er at elevene ikke får lov til å møte noen de bare kjenner fra Internett (51 %), og ikke får lov til å si stygge ting til andre når de bruker msn/e-post (54 %). Foreldreundersøkelsen til Medietilsynet viser at 66 % av foreldrene oppgir at de har regler for barnas bruk av Internett. Hvis vi sammenligner med 2011, så er det færre som ikke får kjøpe noe på Internett, færre som ikke får lov til å laste ned programvare og færre som ikke får lov til å laste ned musikk/video som de ikke har betalt for. I det hele er den en nedadgående trend her mot at elevene følger færre regler.


12

Hvilken informasjon om deg selv ville du lagt ut på Internett for å vinne en premie i en konkurranse?

Informasjon på internett kan lett misbrukes og det er derfor viktig at de unge er bevisst hva de legger ut om seg selv og andre. På spørsmål om hvilken informasjon de ville lagt ut på Internett for å vinne en premie, svarer elevene først og fremst at de ville oppgitt kjønn (83 %) og favoritt band, musikk eller liknende (70 %). Det er også 46 % som ville oppgitt personlige interesser/hobby og egen epostadresse (43 %). Passord og foreldrenes navn er det svært få som ville oppgitt (7 % og 3 %), mens 17 prosent ville lagt ut bilde av seg selv og 14 % telefonnummer. Tallene her er i meget stor grad i samsvar med Medietilsynets undersøkelse. Det er ingen endringer her sammenlignet med 2011.

Har du noen gang opplevd at ukjente personer på Internett har spurt etter personlige opplysninger som bilde av deg, ditt telefonnummer, adresse, hvilken skole du går på osv.?

Undersøkelsen viser at det er 26 prosent av elevene som har møtt noen ukjente på Internett som har spurt etter bilde av dem, deres telefonnummer, adresse, hvilken skole de går på eller lignende. Det er det samme som i 2011.


13

Har du noen gang kopiert bilder/videoer fra andre nettsider uten tillatelse?

Undersøkelsen viser at 34 prosent av elevene har kopiert bilder/videoer fra andre nettsider uten tillatelse. Det er det samme som i 2011.

Har du noen gang lagt ut personopplysninger om deg selv på nett?

Undersøkelsen viser at 56 prosent av elevene har lagt ut personopplysninger om seg selv på nett.

Har du opplevd at noen som har sagt at de var barn eller ungdom på Internett, senere har vist seg å være en voksen person i virkeligheten?

Det er meget få (6 %) i følge undersøkelsen som har opplevd at noen som har sagt at de var barn eller ungdom på Internett, senere har vist seg å være en voksen person i virkeligheten. Det er det samme som i 2011. Dette er færre enn hva som kommer fram av Medietilsynets rapport.


14

Har du det siste året møtt noen i virkeligheten som du traff på Internett?

23 prosent av elevene sier i følge undersøkelsen at de har møtt noen i virkeligheten som de traff på Internett. Det er i tråd med det Medietilsynet undersøkelse viser. Det er en liten økning fra 2011.

Når du har vært på Internett, har du noen gang latt som om du ….?

Det å kommunisere gjennom Internett åpner for muligheten til å ikke si sannheten om seg selv, men fremstå som noen annen enn den man er. De fleste av elevene sier i undersøkelsen at de ikke later som på Internett. 48 prosent har svart dette. Men 36 % av elevene sier at de har latt som de har en annen alder. Det er også 10 til 15 % av elevene som har sagt at de har et annet utseende, en annen personlighet, kommer fra et annet land og har et annet kjønn. Det er det samme som i 2011.


15

Mobbing på Internett Har du noen gang opplevd å bli mobbet på nett eller via mobiltelefonen?

Undersøkelsen viser at 17 prosent av elevene har opplevd å bli mobbet på nett eller via mobiltelefonen. Dette er flere enn det undersøkelsen fra Medietilsynet viser og det er en økning fra 11 % i 2011.

Har du noen gang opplevd at noen har blitt mobbet på nett eller via mobiltelefonen?

37 prosent av elevene har i følge undersøkelsen opplevd at noen har blitt mobbet på nett eller via mobiltelefonen. Det er en økning fra 34 % i 2011.

Har du noen gang mobbet noen på nett eller via mobiltelefonen?

Bare 6 prosent av elevene sier at de har mobbet noen på nett eller via mobiltelefonen. Dette er i tråd med liknende undersøkelser på landsbasis.


16

Har du noen gang lagt ut noe på Internett som du senere har angret på?

21 prosent av elevene har lagt ut noe på Internett som de senere har angret på. Det er en liten nedgang siden 2011.

I hvor stor grad tenker du på konsekvensene av det du legger ut på Internett?

Undersøkelsen viser at elevene er bevisste i forhold til hva de legger ut på nettet. Hele 82 % av elevene tenker på konsekvensene fra til en viss grad og til i meget stor grad. Det er en økning fra 75 % i 2011.


17

Opplever du at det er lettere å si noe stygt om andre på nett og mobil enn ansikt til ansikt?

Halvparten av elevene opplever at det er lettere å si noe stygt om andre på nett og mobil enn ansikt til ansikt. Det er det samme som i 2011.

Har du noen gang mottatt en truende eller skremmende melding på mobilen din?

18 prosent av elevene har i følge undersøkelsen mottatt truende eller skremmende meldinger på mobilen sin. Det er 4 % flere enn i 2011. Dette er også flere enn det som kommer fram i Medietilsynets rapport. Men den sier også at det er elever i aldersgruppen 13 til 16 år som i stor grad truer, mer enn yngre elever.


18

Hvem mottok du sist en truende eller skremmende melding fra på mobilen?

Dette spørsmålet har de fleste svart Vet ikke på. Spørsmålet er nok ikke presist nok formulert. Det burde ha henvendt seg kun til de som i forrige spørsmål har svart at de har mottatt truende eller skremmende melding på mobilen. Men ser vi bak tallene så ser vi at det er 77 % som har svart Vet ikke. Det er derfor mulig at de som har svart ja på forrige spørsmål ikke har svart Vet ikke. Hvis det er tilfelle, så viser undersøkelsen at de fleste får slike meldinger fra en person de kjenner.

Har du opplevde at noen har sendt mobilbilder eller mobilvideo av deg til andre uten at du har sagt ja til det?

Undersøkelsen viser at 14 % av elevene har opplevd at noen har sendt mobilbilder eller mobilvideo av dem til andre uten at de har sagt ja til det. Det er det samme som Medietilsynets undersøkelse. Det er nesten en halvering siden 2011.


19

Trygg bruk og skolen Hvor mye av det du finner på Internett tror du er sant?

Med det informasjonsmangfoldet Internett gir tilgang på er det viktig at elevene fra tidlig alder lærer seg kildekritikk og får kjennskap til fordelene og ulempene med Internett. Undersøkelsen viser at elevene er forholdsvis bevisste og kritiske i forhold til informasjonen som ligger på internett. Ingen tror at alt de finner av informasjon på Internett er sann og 31 prosent som tror det meste er sant. 2 av 3 mener bare noe er sant. Hvis vi sammenligner med tallene for 2011, så finner vi en svak tendens til økt mistro til Internetts innhold.

Hva av dette har du lært om på skolen?


20

Undersøkelsen viser at hele 72 % av elevene har lært om trygg bruk av Internett på skolen. Videre har 54 % lært om kildekritikk og 62 % har lært om hva som er ulovlig å gjøre. Ut fra hva elevene svarer her har det vært en økning i opplæringen om trygg bruk av Internett på skolene.

Har du fått informasjon om trygg bruk av Internett?

Undersøkelsen viser at foreldrene (42 %) og skolen (75 %) er den viktigste kilden til informasjon om trygg bruk av Internett. Sammenligner vi med undersøkelsen fra Medietilsynet, så viser denne undersøkelsen blant 8. klassingene i Kongsberg at foreldrene og skolen er viktigere. Skolen har en klar økning hvis vi sammenligner med 2011, en økning fra 62 %.

Kongsberg 19. mars 2012 Jan-Arve Overland

Unge og digitale medier  

I forbindelse med at alle medielevene i vg. 3 skal gjennomføre et undervisningsopplegg i alle 8. klassene i Kongsberg, er det gjennomført en...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you