Page 1

CHETANA Artikel

Pagina

1

Door: Hugo de Vries, 11 Januari 2014

CHETANA

– Ossenweide 64a – 1689 MT Hoorn/Zwaag – Tel. 0229-215507

Mobiel: 06-13151575 – jan.verhaar@chetana.net – www.chetana.net – Triodos-Bank NL-17-TRIO-0198118546, t.n.v. Jan Verhaar


Wat houden Geestelijke Inwijdingen in? Esoterisch gezien kent men zeven inwijdingsgraden. Inwijdingsgraden die over vele levens heen kunnen reiken en een uitbreiding van het 'bewustzijn' betekenen.

Iedereen verkeert in zijn levenscyclus uiteindelijk op het 'pad van inwijding'. Definitie van inwijdingen of initiaties In algemene zin houdt ‘inwijding of initiatie’ in, dat een buitenstaander, via één of meer handelingen, in een besloten groep of gemeenschap wordt opgenomen. Aan de inwijding gaat meestal een leerproces vooraf. Na afsluiting van dit leerproces wordt de ‘noviet’ of leerling, door middel van een inwijding, een ingewijde en bezit hij of zij de volheid van rechten en plichten in de groep. Daarbij gaat de inwijding vaak gepaard met een symbolisch ritueel. Inwijdingen zijn van alle tijden en van alle culturen. Ook nu nog worden er bij bepaalde groepen, om allerlei redenen ‘inwijdingsriten’ gehouden.

Inwijdingen in de klassieke oudheid In de klassieke oudheid (Egypte, Azië, enz.) was ‘inwijding’ een algemeen begrip en onderging men

gold in de oudheid alleen voor uiterst bekwame leerlingen, die door priesters werden uitgekozen. In deze CHETANA

– Ossenweide 64a – 1689 MT Hoorn/Zwaag – Tel. 0229-215507

Mobiel: 06-13151575 – jan.verhaar@chetana.net – www.chetana.net – Triodos-Bank NL-17-TRIO-0198118546, t.n.v. Jan Verhaar

Pagina

stapsgewijs ingewijd in de geheimen van het leven op aarde en van de geestelijke wereld. De toelating

2

inwijdingen veelal in één van de ‘inwijdings- of mysteriescholen’. Op die scholen werden de leerlingen


scholen onderscheidde men destijds zeven ‘inwijdingstappen’, waarvan de essentie in het kort op de volgende wijze weergegeven zou kunnen worden:

Zeven stappen van inwijding in de oudheid In de 1 ste inwijding ging het om ‘geestelijk’ te leren zien. Men moest leren kijken naar gebeurtenissen in het eigen leven en hierin de grote lijnen en patronen proberen te ontdekken. In de 2 de inwijding ging om het leren ‘zwijgen’ ofwel oordeelloos te zijn. Door zwijgen leerde je te kijken naar je emoties en verkreeg je zelfkennis. De weg naar de stilte en naar het diepere ‘weten’ moest worden gezocht. In de 3 de inwijding ging het om de strijd met ‘jezelf’, een strijd tegen je eigen angsten. Door deze strijd leerde je 'dieper geestelijk' te kijken en je met eerbied te richten op de verborgen ‘geestelijke leiding’ in je leven. In de 4 de inwijding ging het om het ‘vertrouwen’ in de geestelijke wereld en de leiding die daarvan uitging. Niet zelden werden ‘bijna-dood’ ervaringen geënsceneerd, bedoeld om angsten te overwinnen. Men zag en voelde daardoor zowel de eigen ‘innerlijke’ wereld als de ‘geestelijke’ binnenwereld van het universum. In de 5 de inwijding ging het om de ‘hogere’ inwijding en verkreeg de ingewijde een innerlijke verbinding met de allerhoogste ‘Engel’ des volks. Daardoor wist men wat de opdracht van een volk was en werd de ingewijde een ‘kanaal’ voor de geestelijke wereld om het volk te kunnen leiden. In de 6 de inwijding trad men uit het lichaam en reisde men door de astrale- of geestelijke wereld, om daar uiteindelijk het ‘zonnewezen’ te ontmoeten en de liefde van dit ‘Goddelijke’ wezen te ervaren. In de 7 de inwijding werd men uiteindelijk een geestelijke ‘Meester’ en kon men de geestelijke wereld

Tegenwoordig zijn er geen ‘mysteriescholen’ meer, zoals men die in de oudheid kende. Maar in de CHETANA

– Ossenweide 64a – 1689 MT Hoorn/Zwaag – Tel. 0229-215507

Mobiel: 06-13151575 – jan.verhaar@chetana.net – www.chetana.net – Triodos-Bank NL-17-TRIO-0198118546, t.n.v. Jan Verhaar

Pagina

Geestelijke inwijdingsgraden in de esoterie

3

voelbaar en tastbaar maken aan de toenmalige mensheid.


‘esoterie’ kent men ook nu nog de zeven inwijdingsstappen of inwijdingsgraden. Inwijdingsgraden die in de ‘reïncarnatiecyclus’ over vele levens heen kunnen reiken en in grote lijnen nog steeds dezelfde doelstellingen nastreven als in het verleden golden. Bij een inwijding gaat het evenals vroeger, nog steeds om een geleidelijke uitbreiding van het bewustzijn en een geleidelijke gewaarwording van de ‘geestelijke’ werkelijkheid. Een werkelijkheid die achter onze fysieke uitdrukkingsvorm in de stoffelijke wereld ligt. Een inwijding is een proces waarbij men over vele levens heen stapsgewijs, éénlijnigheid bereikt tussen zowel de fysieke als de ‘geestelijke’ aspecten van het menselijk wezen en van de kosmos. Het leven zelf is het terrein waar het inwijdingsproces zich afspeelt. Het zijn de ervaringen en de beproevingen van het dagelijks leven, die aan het proces ten grondslag liggen. In essentie gaat het om het geleidelijk aan ‘meester’ worden over zichzelf en het verkrijgen van ‘bewustzijn’ op alle gebieden, die betrekking hebben op het stapsgewijze proces van inwijding. Individueel kan de mensenziel er tijdens de ‘reïncarnatiecycli’ er net zo lang over doen als men wil. Maar het proces verschaft de mens wel de middelen om het evolutieproces te bespoedigen. Mensen die bereid zijn de inspanningen te getroosten, de beproevingen te ondergaan en vooral de offers te brengen waar het proces van inwijding uiteindelijk om vraagt, kunnen daardoor individueel het proces versnellen.

Zeven inwijdingsgraden in de esoterie Het proces van inwijding kent nog net als vroeger een zevental ‘stappen of behaalde graden’. Deze zeven stappen zijn te verdelen over drie aardse en drie kosmische graden van inwijding, en nog een inwijding die de overgang vormt, tussen de drie aardse en de drie kosmische inwijdingen vormt. Deze zeven inwijdingen vormen samen het ‘pad van inwijding’. Dit ‘pad’ is het laatste stadium van de reïncarnatiecyclus, dat door de mens begaan wordt. Bij de drie ‘aardse’ inwijdingen gaat het om bewustzijnsuitbreiding op ‘aards’ niveau. Daarbij wordt het bewustzijn van de mens stapsgewijs

Pagina

geleidelijk aan de overhand nemen en al wat ‘aards’ is, verdwijnt langzamerhand naar de achtergrond.

4

uitgebreid, waardoor de aardse beperkingen worden doorzien. Het ‘geestelijke’ bewustzijn gaat

CHETANA

– Ossenweide 64a – 1689 MT Hoorn/Zwaag – Tel. 0229-215507

Mobiel: 06-13151575 – jan.verhaar@chetana.net – www.chetana.net – Triodos-Bank NL-17-TRIO-0198118546, t.n.v. Jan Verhaar


Bij de drie ‘kosmische’ inwijdingsgraden verkrijgt men bewustzijn op ‘kosmisch mentaal’ niveau. Op dit niveau evolueert de mensenziel tot ‘geestelijk meesterschap’ met een ‘kosmisch’ bewustzijn. Dit hogere bewustzijn houdt in, dat de onzichtbare werkingen achter de zichtbare aardse werkelijkheid worden doorzien en kunnen worden beïnvloed. Dit is tevens een bewustzijn waarbij men de mensheid in zijn totaliteit bij gaat staan en inspireert vanuit de ‘liefde en de wijsheid’ die men vanuit de hogere werelden verkregen heeft.

De geestelijke aard van de inwijding Alle inwijdingsgraden zijn uitsluitend geestelijk van aard en worden zoals al eerder gesteld, ongemerkt tijdens de laatste levens op aarde doorlopen. De eerste inwijding vindt plaats wanneer het ‘spiritueel bewustzijn’ in het hart van de mens ontwaakt. Vanaf de vijfde inwijding verkrijgt men beheersing op alle aardse niveaus en bevrijdt het de ingewijde van de noodzaak tot verdere incarnatie op deze planeet. Met het ontwaakte bewustzijn op een bepaalde trede, krijgt de mens toegang tot de kosmische sfeer of ervaringsdimensie met diezelfde vibratie. Zo verschaft elk stadium van inwijding de mens een dieper inzicht in het bestaan en in de betekenis en het doel van ‘Gods plan’. Dit houdt ook in, dat de mensenziel in toenemende mate innerlijk wordt uitgenodigd om bewust mee te werken aan de vervulling van dit ‘plan’. Elke inwijding brengt een directe verbinding tot stand tussen de ingewijde en de kosmische straal die de persoon in kwestie op een bepaalde bewustzijnstrede beïnvloedt. En daardoor krijgt de ingewijde het vermogen om de energie van die betreffende straal te beheersen en in het leven toe te passen. Zowel de inwijdingsgraad als de 'straal' komen in iemands karakter en 'uitstraling' nader tot uitdrukking, hetgeen door anderen duidelijk te merken zal zijn. Elke inwijding leidt uiteindelijk weer tot meer

stralen: CHETANA

– Ossenweide 64a – 1689 MT Hoorn/Zwaag – Tel. 0229-215507

Mobiel: 06-13151575 – jan.verhaar@chetana.net – www.chetana.net – Triodos-Bank NL-17-TRIO-0198118546, t.n.v. Jan Verhaar

Pagina

Het volgende overzicht beschrijft in chronologische volgorde de zeven inwijdingen met de bijbehorende

5

'bewustwording en inzicht' in het leven.


De 1 ste aardse inwijding Deze inwijding is verbonden met rode levensstraal nr. 7, de straal van ‘orde, veiligheid en zelfstandigheid’. In dit stadium onderkent de ingewijde het bestaan van iets dat verder reikt dan het ‘zichtbare, emotionele en mentale’. Dit wordt wel het 'eerste ontwaken' genoemd. Deze inwijding wordt genomen nadat beheersing is ontstaan over het fysieke lichaam met al zijn begeerten. Of te wel als de drang naar ‘begeerte’ en het zich uitsluitend ‘fysiek’ willen manifesteren, ‘beheerst’ gaat worden en er een ‘spiritueel’ bewustzijn’ ontwaakt. Deze inwijding betreft beheersing over het 'etherisch lichaam' in de Aura en over de energie waaruit dit lichaam bestaat. zelf. Deze inwijding kenmerkt zich door het begin van een nieuwe levenswijze, bestaande uit een andere manier van denken en van een bewustere manier van 'waarneming' in de fysieke wereld.

De 2de aardse inwijding Deze inwijding is verbonden met oranje gevoelsstraal nr 6, de straal van ‘emotie, idealisme en devotie’. Deze inwijding betreft beheersing over het ‘etherisch emotionele’ lichaam in de Aura, ofwel de beheersing over de ‘elementale energie’ waaruit dit ‘geesteslichaam’ is opgebouwd. Anders gezegd, er ontstaat meer ‘geestelijk evenwicht’ met gaandeweg de beheersing over de eigen emoties en gevoelens. Na deze inwijding staat men zelfverzekerder in het leven en straalt men meer zelfvertrouwen uit naar de mede mens.

De 3de aardse inwijding Deze inwijding is verbonden met de gele mentale straal nr. 5, de straal van ‘wetenschap, kennis en ratio’. Dit betreft de eerste ‘zieleninwijding’, ook wel de ‘transfiguratie’ genoemd. Deze inwijding toont beheersing over het ‘etherisch mentale lichaam’ in de Aura en de ‘energie’ waaruit dit lichaam bestaat, waarbij voor het eerst contact ontstaat met de ‘Godsvonk’ en er een begin ontstaat van ‘éénlijnigheid’ door alle ‘geesteslichamen’ heen. In de persoon zelf openbaart zich voor het eerst de ‘Wil’ tot ‘dienstbaarheid’ aan ‘mens en wereld’.

De 4de aardse inwijding. Poort tussen de aardse dimensies naar de onzichtbare kosmische dimensies. Deze inwijding is verbonden met groene Liefdesstraal nr. 4, de straal van ‘harmonie of schoonheid’. Het gaat hier om de ‘grote verzaking’, waarbij alles wat met het ‘aardse’ te maken had volstrekt onbelangrijk gevonden wordt en het hoger ‘geestelijk leven’ centraal begint te staan. Het 'geestelijk belang' komt uiteindelijk voor al het persoonlijk belang in de plaats. Deze inwijding betreft volledige beheersing over al de vier energetische lichamen op het 'Zielsniveau' in de Aura met alle

‘zielendoordrenkte’ persoonlijkheid en staat vanaf nu in direct contact met zijn eigen Godsvonk, de CHETANA

– Ossenweide 64a – 1689 MT Hoorn/Zwaag – Tel. 0229-215507

Mobiel: 06-13151575 – jan.verhaar@chetana.net – www.chetana.net – Triodos-Bank NL-17-TRIO-0198118546, t.n.v. Jan Verhaar

Pagina

gezag van het 'Hoger Zelf' dat in het centrum van de ziel woont. De ingewijde is dan een

6

overeenkomstige energieën. Bij deze inwijding wordt het ‘ego’ afgelegd en stelt de mens zich onder het


‘Monade’. Liefde en onbaatzuchtigheid kenmerkt hoofdzakelijk het karakter van deze ‘ingewijde’, waarbij de ‘Wil’ om te dienen nog voornamelijk de basis wordt van al zijn handelingen. Inwijding in de 4e sfeer opent de poort naar de hogere dimensies.

De 5de kosmische inwijding Deze inwijding is verbonden met blauwe Wilsstraal nr. 3, de straal van ‘wil of macht’. Bij de vijfde inwijding is de ingewijde voorgoed bevrijd van de aantrekkingskracht van de ‘stof’ en wordt de ingewijde een geestelijke ‘Meester’. Het evolutionaire doel is dan bereikt en de ‘Meester’ heeft zijn levenservaring op deze planeet omgevormd tot bewustzijnsenergie. Het 'Geestelijk Meesterschap' stelt de ingewijde in staat een nieuwe visie van ‘werkelijkheid’ te verkrijgen, een ‘werkelijkheid’ die achter elke tot dan toe gevoelde en gekende werkelijkheid ligt. Zijn keuze om al dan niet op deze aarde te verblijven, om namens de ‘Albron’ de mensheid voor een speciaal doel nog te willen dienen is dan aan hem alleen.

De 6de kosmische inwijding Deze inwijding is verbonden met indigo Wijsheidsstraal nr.2, de straal van ‘werkzame intelligentie, intuïtie en wijsheid’. Bij de zesde inwijding maakt de geestelijke ‘Meester’ een keuze voor zijn verdere evolutie, op grond van zijn intuïtief begrepen bestemming. Hij zoekt het pad dat voor hem bestemd is om een kosmische ‘Gezalfde’ te worden, dit ter voorbereiding tot de ware inwijding der ‘verrijzenis’, wat de zevende inwijding inhoudt.

De 7de kosmische inwijding Deze inwijding is verbonden met violette Eenheidsstraal nr. 1, de straal van ‘Goddelijke Eenheid’.

een ware opgestane ‘Meester’, in dienst van de goddelijke ‘Albron’. De 'Geestelijke Meester' beschikt dan CHETANA

– Ossenweide 64a – 1689 MT Hoorn/Zwaag – Tel. 0229-215507

Mobiel: 06-13151575 – jan.verhaar@chetana.net – www.chetana.net – Triodos-Bank NL-17-TRIO-0198118546, t.n.v. Jan Verhaar

Pagina

gebieden van het ‘aardse’ leven. De geestelijke 'Meester’ heeft dan de ‘verrijzenis’ ondergaan en is dan

7

Bij de zevende inwijding vindt de ‘opstanding’ plaats en bevindt de geestelijke 'Meester’ zich boven alle


over alle eigenschappen en hoedanigheden van ‘het goddelijke’, die ons zonnestelsel tot uitdrukking dient te brengen. Hier zal de Geestelijk Meester zeggen; 'God en ik zijn Eén'.

De zeven treden (lichtvibraties) waarlangs het bewustzijn van de mensenziel tot een hogere trilling komt Nawoord over de zeven inwijdingsgraden Al eerder is gesteld dat alles, inclusief de mens uit ‘energie’ bestaat en alles aan ‘trillingsfrequentie’ onderhevig is. Een inwijding bestaat uit de toelating tot een hogere bewustzijnstrede, met een hogere vorm van ‘trilling’, wat in de uitstraling van de mens tot uitdrukking komt. Indien iemand in positieve zin een speciale ‘uitstraling’ heeft, wat door anderen duidelijk waargenomen wordt, dan is dat een teken dat de persoon in kwestie met een bepaalde graad van ‘inwijding’ in het leven staat. Het leven zelf is het terrein waar het 'proces' van inwijding plaats vindt Zoals gezegd, is het leven zelf het terrein waar het proces van inwijding zich manifesteert. Het zijn de ervaringen en de beproevingen in het dagelijks leven, die aan het proces ten grondslag liggen. De ‘uitstraling’ van een persoon zelf, zal in ‘trilling’ telkens hoger, krachtiger en duidelijker merkbaarder

CHETANA

– Ossenweide 64a – 1689 MT Hoorn/Zwaag – Tel. 0229-215507

Mobiel: 06-13151575 – jan.verhaar@chetana.net – www.chetana.net – Triodos-Bank NL-17-TRIO-0198118546, t.n.v. Jan Verhaar

Pagina

Wanneer iemand een duidelijk zichtbare en voelbare positieve uitstraling heeft, dan is dat een teken dat de persoon in kwestie met een hogere graad van ‘inwijding’, ofwel met een hogere graad van geestelijke volwassenheid in het leven staat.

8

worden, naarmate de persoon in kwestie binnen het leven een hogere inwijding heeft ondergaan.


Elke inwijding leidt uiteindelijk tot meer ‘bewustwording’ en een dieper inzicht in het leven. Ook leidt het er vaker toe dat men bepaalde situaties eerder ‘doorziet’ en intuïtief de achterliggende gedachten aanvoelt en begrijpt. Met de wijsheid van dit hogere perspectief, is men in staat om ogenschijnlijk onoplosbare problemen tot een oplossing te brengen.

Ook relaties en groepen kunnen ongemerkt bepaalde ‘inwijdingsgraden’ ondergaan, hetgeen men weer ‘uitstraalt’ naar andere groeperingen. Op deze wijze verkeert iedereen op het ‘pad van inwijding’ en is uiteindelijk een ieder op weg naar spirituele ‘verlichting’, ofwel naar geestelijke volwassenheid.

Bron blogger: Hugo de Vries

Pagina

9

(bestand: Verhaar/CHETANA/Artikel 'OVER DE ZEVEN TREDEN VAN GEESTELIJKE INWIJDING' Versie 22-11-2017.docx)

CHETANA

– Ossenweide 64a – 1689 MT Hoorn/Zwaag – Tel. 0229-215507

Mobiel: 06-13151575 – jan.verhaar@chetana.net – www.chetana.net – Triodos-Bank NL-17-TRIO-0198118546, t.n.v. Jan Verhaar

Artikel 'over de zeven treden van geestelijke inwijding' versie 22 11 2017  
Artikel 'over de zeven treden van geestelijke inwijding' versie 22 11 2017  
Advertisement