Page 1

ANALYSE VAN DATA VERENIGINGSONDERZOEK


Verwerking data uit verenigingsenquête Onderzoeksvragen: 1. In welke mate zijn de leden van tennisclub De Specomeppers tevreden over de communicatie binnen de vereniging? 2. Is er een verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft de tevredenheid over de communicatie binnen de vereniging? Gedeelte van de enquête: Wat is uw geslacht?

man vrouw

Hoe tevreden bent u over de volgende aspecten van de communicatie binnen de vereniging?

1 = zeer ontevreden 2 = ontevreden 3 = ontevreden noch tevreden 4 = tevreden 5 = zeer tevreden

1

2

3

4

1 = zeer onbelangrijk 2 = onbelangrijk 3 = onbelangrijk noch belangrijk 4 = belangrijk 5 = zeer belangrijk

5

1

2

3

4

5

a. Nieuwsbrief via email / website b. De informatie op de website c. Het up-to-date zijn van de website d. Op de hoogte blijven van het speelschema e. Communicatie van bestuur naar leden Hierboven vind je een gedeelte van een enquête zoals deze is uitgevoerd door een tweetal studenten. Maar hoe worden de resultaten daarvan in het onderzoeksrapport weergegeven? 1. Neem het “FORMAT verenigingsonderzoekrapport” zoals deze op het intranet staat onder semester 2 in de map Marktonderzoek. In §4.4 komen de belangrijkste resultaten te staan van jouw enquête. In § 4.5 komen de belangrijkste conclusies uit het ledentevredenheidsonderzoek. Wat is het verschil??? 2. Zet frequentietabellen en/of grafieken per enquêtevraag in de bijlagen. Plaats bij elke tabel of grafiek een bijschrift. (b.v. tabel 1, … of grafiek 26,…). Hoe je dat aan moet pakken staat in het document “Grote documenten maken met Word”, onderdeel 9 Bijschriften bij figuren. Dit document kun je vinden op het intranet, semester 1, map ICT, map Word. 3. Als je vanuit de belangrijkste resultaten in §4.4 van je onderzoeksrapport verwijst naar de bijlagen, vermeld dan ook altijd het paginanummer van die bijlage. (Als je later er een pagina tussenschuift, blijven de paginaverwijzingen kloppen.) Hoe je dat aan moet pakken staat in het document “Grote documenten maken met Word”, onderdeel 8 Kruisverwijzingen en bladwijzers. Dit document kun je vinden op het intranet, semester 1, map ICT, map Word.

jvh

2


Hieronder staat een voorbeeld zoals de dimensie COMMUNICATIE in §4.4 van je onderzoeksrapport verwerkt zou kunnen zijn.

Resultaten 1. In welke mate zijn de leden van tennisclub De Specomeppers tevreden over de communicatie binnen de vereniging? Uit figuur 1 valt het volgende af te lezen. Gemiddeld genomen zijn de leden tevreden over de communicatie binnen de club. Maar over het up-to-date zijn van de website en over de communicatie van het bestuur naar de leden is men ontevreden, terwijl deze aspecten toch belangrijk worden gevonden. Voor meer details zie bijlage 1 op pag. 7.

figuur 1

(Hoe je tabellen en grafieken maakt per enquêtevraag staat in het boek “Onderzoek met SPSS en Excel” van Smits en Edens. Resultaat zie b.v. bijlage 1 op pagina 7. De samenvattende grafiek die hierboven staat krijg je op de volgende manier. Ga naar Graphs > Legacy dialogs > Bar … en kies in het scherm dat dan verschijnt onderaan de tweede optie Summaries of separate variables. Klik op define. Klik de vereiste variabelen naar Bars represent en laat mean aanstaan. Geef een titel op en klik op OK. Maak de grafiek verder op. Maak de puntgrootte van de bijschriften behoorlijk groot: als je de figuur naderhand plakt in Word en verkleint, blijven de bijschriften leesbaar.) jvh

3


2. Is er een verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft de tevredenheid over de communicatie binnen de vereniging? Zoals blijkt uit tabel 3 op pagina 8 waarderen de mannen de communicatie met een gemiddeld cijfer 2,7 en bij de vrouwen met 2,8. Wel is de spreiding in antwoorden met een standaardafwijking van 0,5 bij de mannen iets groter. -------------------In ยง 4.5 van je onderzoeksrapport komen de belangrijkste conclusies uit het ledentevredenheidsonderzoek. Handig daarbij zou een ondersteunende tabel of grafiek zijn. We bespreken een mogelijkheid. a. We maken een hulpdatabase. Ga naar Analyze > Descriptive Statistics en klik de variabelen v2nieuwsbrief, v3infoweb, v4updateweb, v5speelschema en v6combestuur naar Variables. Zet bij Statistics de optie Mean aan. Zet het vinkteken bij Display frequency tables uit. Klik op OK.

figuur 2

b. Dubbelklik in het outputscherm op de verkregen tabel. Kies in het menu Pivot de optie Transpose Rows and Columns. Selecteer de getallen onder Mean en kopieer deze. c. Open een nieuwe lege database en plak de kopie in de tweede kolom. Geef de variabele de naam Aspect. d. Herhaal de bovenstaande procedure voor de variabelen die het belang aangeven. Plak deze in de derde kolom. Geef de variabele de naam Belang. e. Geef de eerste variabele de naam Vraag en zet het type op string. Uiteindelijk ziet de database er zo uit:

figuur 3

jvh

4


f. Met deze gegevens zetten we een scatter/dot-diagram op. Kies in het menu Graphs > Legacy Dialogs > Scatter/Dot en kies Simple Scatter. Vul het window als volgt in:

figuur 4

g. Vul bij Titles ‌ in: Relatie aspect en belang. h. Vul bij Options ‌ Display chart with case label aan. Klik op OK. i. Dubbelklik op de grafiek om in de chart-editor te komen. (Mocht je de caselabels bij het vorige onderdeel vergeten zijn, zet dan alsnog via de knop

de datalabels aan.)

Maak de grafiek op zoals in figuur 5 op de volgende pagina. Pas de assen aan. om een Reference Line aan de x-as toe te voegen. De lijn wordt Klik op de knop bij de waarde 2,5 gezet maar is ook te verschuiven. Klik op de knop om een Reference Line aan de y-as toe te voegen. De lijn wordt bij de waarde 2,5 gezet maar is ook te verschuiven.

jvh

5


figuur 5

De conclusie t.a.v. de communicatie is dat de aspecten v4 (het up-to-date zijn van de website) en v6 (de communicatie van het bestuur naar de leden) relatief slecht scoren. Maar deze aspecten vinden de leden wel belangrijk.

jvh

6


Bijlage 1

geslacht Aantal

In %

man

55

69%

vrouw

25

31%

Total

80

100%

tabel 1 figuur 6

figuur 7

figuur 8

Zoals uit figuur 3 blijkt, zijn de respondenten ontevreden over het up-to-date zijn van de website. Maar uit figuur 4 blijkt dat de leden het up-to-date zijn van de website belangrijk vinden.

jvh

7


Bijlage 2 (Bereken het gemiddelde van de waardering voor de verschillende aspecten van communicatie zoals genoemd in de enquête. Dus het gemiddelde van de variabelen v2nieuwsbrief, v3infoweb, v4updateweb, v5speelschema en v6combestuur. Kies in het menu Transform > Compute Variable. Vul bij Target Variabele de nieuw gekozen naam gemcommunicatie in. Bij Nummeric Expression kun je zelf een gemiddelde via een formule samenstellen, net als bij Excel-formules. Maar het kan ook anders. Kies daarvoor in de groep Function group voor All en kies in de groep Functions and Special Variables voor Mean. Dubbelklik daarop. Bij Nummeric Expression verschijnt Mean (?,?). Zet op de plaats van de vraagtekens de vijf hierboven genoemde variabelen waarvan je het gemiddelde wilt berekenen, gescheiden door een komma. Klik op OK. In je dataset komt er achteraan een kolom met gemiddelden per respondent bij. Om antwoord te kunnen geven op de vraag “Is er een verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft de tevredenheid over de communicatie binnen de vereniging?” berekenen we het gemiddelde van de variabele gemcommunicatie voor mannen en vrouwen apart. Kies in het menu Analyze voor Compare Means > Means …. Vul bij Dependent List de variabele gemcommunicatie in. Vul bij Independent List de variabele geslacht in. Klik op OK. Report Je krijgt de volgende uitdraai: gemcommunicatie

Natuurlijk maak je deze tabel weer netjes op!

v1geslacht

Zie tabel 3 als resultaat.

man

2.6982

55

.47590

vrouw

2.8000

25

.35590

Total

2.7300

80

.44220

Mean

N

Std. Deviation

tabel 2 Gemiddelde waardering voor communicatie door mannen en vrouwen Gemiddelde

Aantal

Standaard afwijking

man

2.7

55

0.5

vrouw

2.8

25

0.4

Totaal

2.7

80

0.4

tabel 3

jvh

8

reader verwerking data sportvereniging  

Verwerking van de data die je bij de enquête bij je sportvereniging hebt verkregen.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you