Page 1

ÅRSMELDING FOR GRORUDDALSSATSINGEN

2013


FORORD Groruddalssatsingen er et bredt 10-årig samarbeid mellom staten og Oslo kommune om å bedre miljø og levekår i Groruddalen. Satsingen startet i 2007 og varer ut 2016. Samarbeidet bygger på en intensjonsavtale fra 2007. Groruddalssatsingen har en faglig bredde og dekker et stort geografisk område med et folketall på størrelse med Stavanger. Gjennom satsingen bidrar stat og kommune økonomisk for å bedre miljø og levekår. Det er laget gang- og sykkelveier, utearealer rustes opp, organisasjonslivet og frivilligheten styrkes. Innbyggerne er med på å bestemme hvilke tiltak som gjennomføres. Det bygges bydelsparker, og gamle kulturmiljøer settes i stand som nye møteplasser. Folkehelse står sentralt i satsingen, og det legges til rette for at flere kan drive med idrett. Skoler med svake læringsresultater får økte ressurser. Gratis kjernetid i barnehagene gjør at flere barn kan norsk når de begynner på skolen. Arbeidet med satsingen har gitt staten og Oslo kommune nye erfaringer og kunnskaper knyttet til gjennomføring av områderettede innsatser. Det er satt i gang flere prosesser for å dokumentere og dele erfaringene og kunnskapen med andre. I tillegg til årsmeldingen er det utarbeidet årsrapporter for 2013 og handlingsprogrammer for 2014 for de fire programområdene i satsingen. Oslo, mai 2014 Samarbeidsutvalget for Groruddalen

2

S. 20


INNHOLD FORORD INNHOLD KART MED TILTAK SOM NEVNES I ÅRSMELDINGEN 4 MÅL I GRORUDDALSSATSINGEN

1 RESULTATER OG RESSURSER

Tiltak og ressurser

2 ARBEIDET I BYDELENE

S. 24 S. 32

S. 8

8 10

12

Bydel Alna En lysende framtid Bydel Bjerke Samler kulturlivet Bydel Grorud Godt samarbeid sparer tid og penger Bydel Stovner Verden møtes på Haugenstua

3 TILTAK PÅ TVERS AV BYDELENE

6

Levekår i Groruddalen Helhetlig byutvikling i Groruddalen Dokumentasjon av metoder i Groruddalssatsingen

14 18 22 26 30 32 34 36

4 KOMMUNIKASJON 38 VEDLEGG Vedlegg 1 Alle tiltak i perioden 2007–2013 Vedlegg 2 Statlige og kommunale tildelinger Vedlegg 3 Redaksjonsutvalget for årsmeldingen 2013 Samarbeidsutvalget for Groruddalen Vedlegg 4 Organisering av Groruddalssatsingen

40 52 53 54

FORSIDEFOTO: Svein Gunnar Kjøde BAKSIDEFOTO OG ØVRIGE FOTO DENNE SIDEN: Marianne Gjørv S. 17

S. 16

3


Ammerud GRORUD 8 1

Grefsen

Kalbakken BYDEL GRORUD

Tonsenhagen VeitvetSletteløkka

VEITVET

10

7

11

e

Sinsen

Linderud-ØkernbråtenVollebekk

2

BYDEL ALNA

BYDEL BJERKE Økern

LINDEBERG

Lindeberg

Alnabru Haugerud Tveita Helsfyr

TVEITA

Bryn Gamle Oslo

4

Ekeberg

Manglerud


g

Vestli 6

Romsås 9

STOVNER Stovner sentrumsområde

BYDEL STOVNER 5

4

Haugenstua 12

Furuset 3

Høybråten

FURUSET

Ellingsrud

Tiltak som nevnes i årsmeldingen 1. Grorudparken med Prestegårdshagen 2. Bjerkedalen park 3. Verdensparken med parkouranlegg 4. Linjeparken (planlagt) 5. Rommesletta skulpturpark 6. Svarttjern 7. Veitvet senter, Stikk innom kontoret 8. Undergang på Ammerud 9. Gang- og sykkelvei langs Fossumveien 10. Støyskjerming Kalbakkveien 11. Støyskjerming Refstadveien 12. Haugenstua torg og Verdenshuset.

Turvei «Alnastien» Gang- sykkel og turveier Bydelsgrense

KILDE: Groruddalssatsingen

5


MÅL FOR GRORUDDALSSATSINGEN Langsiktig hovedmål

Hovedmålet er en bærekraftig byutvikling, synlig miljøopprusting, bedre livskvalitet og samlet sett bedre levekår i Groruddalen. Det utvikles et lokalt og inkluderende samarbeid med beboere, organisasjoner, borettslag, næringsliv, bydeler og offentlige institusjoner. Groruddalens identitet og stolthet skal styrkes.

MÅL PROGRAMOMRÅDE 1 – Miljøvennlig transport i Groruddalen Hovedmål:

Målet er å styrke miljøvennlig person- og godstransport, oppnå bedre luftkvalitet og mindre støy, estetisk opprusting, universell utforming og trafikksikkerhet. Programmet skal bidra til at Groruddalen inngår som en integrert del av et miljøvennlig transportsystem for Osloregionen.

Delmål:

1. Miljøet og trafikksikkerheten langs veinettet skal bedres. 2. Kollektivtransporttilbudet i Groruddalen skal bli bedre, blant annet på tvers av dalen, og tilgjengeligheten til stasjoner skal bedres. 3. Gang- og sykkelveinettet skal bli sammenhengende.

Tidligere byråd for miljø- og samferdsel Ola Elvestuen, åpner gang- og sykkelvei langs Fossumveien. Foto: Bydel Stovner.

MÅL PROGRAMOMRÅDE 2 – Alna, grønnstruktur, idrett og kulturmiljø Hovedmål:

Målet er å styrke Groruddalens blågrønne struktur og naturmangfold, gi bedre forhold for friluftsliv, fysisk aktivitet og idrett og bedre luftkvalitet. Kulturminner skal vernes og brukes, og dalens historieforståelse skal styrkes.

Delmål:

1. Det skal være en kvalitetsheving for friluftsliv, naturmangfold og kulturminner langs Alna, og mest mulig av elva og sidebekkene skal åpnes fra Marka til fjorden. 2. Grønnstrukturen og turveier skal bli sammenhengende på tvers og langs av dalen. Det skal utvikles attraktive møteplasser i tilknytning til grønnstruktur og boligområder. 3. Kulturminner og kulturmiljøer skal sikres eller vernes og tas aktivt i bruk, blant annet som møtesteder. 4. Det skal legges bedre til rette for økt fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.

Parkourlanlegget i Verdensparken på Furuset. Foto: Marianne Gjørv

6


MÅL PROGRAMOMRÅDE 3 – Bolig-, by- og stedsutvikling i Groruddalen Hovedmål:

Målet er å styrke lokal stedsidentitet, effektive utbyggingsmønstre, gode lokalsentre og næringsområder og attraktive boområder med godt fungerende uteområder og god standard på boliger og bygninger. De mest levekårsutsatte områdene bør prioriteres særskilt.

Delmål:

1. Utviklingsarbeidet skal gjennomføres med bred lokal deltakelse og innflytelse. Lokal kompetanse og ledelsesressurser skal anvendes og styrkes. 2. Områdeplanlegging skal tilrettelegge for en helhetlig, fremtidsrettet byutvikling i bolig- og næringsområder, der lokalsentre og stasjonsnære områder styrkes. Det skal være høy standard på uteområder og bygninger som oppgraderes. 3. Lokal tilhørighet blant befolkningen skal økes og omdømmet forbedres. 4. Det skal utvikles gode sosiale og inkluderende møteplasser i lokalmiljøet. 5. Bo-, oppvekst- og nærmiljøer skal være gode og oppleves som trygge. Mulighetsstudie for Nedre Rommen. Illustrasjon: Norconsult

MÅL PROGRAMOMRÅDE 4 Oppvekst, utdanning, levekår, kulturaktiviteter og inkludering Hovedmål:

Målet er å bedre levekår, skole og oppvekst, kultur og nærmiljø og å styrke inkludering gjennom medvirkning, deltakelse og frivillig innsats. Gjennom å utvikle samarbeidsstrukturer, kompetanse og nye metoder skal arbeidet bidra til å styrke bydeler og skole også etter at satsingen er over.

Delmål:

Gratis kjernetid i barnehagen gjør at flere barn lærer norsk før de begynner på skolen. Foto: Inger-Lise Pettersen.

1. Barn i førskolealder skal ha tilstrekkelige norskferdigheter til å mestre skolestart og følge ordinær undervisning, og foreldres medvirkning skal styrkes. 2. Læringsresultater og gjennomstrømning på skolene i Groruddalen skal bedres til Oslo-gjennomsnittet. Samarbeidsmodeller mellom skole, bydel og hjem skal videreutvikles. 3. Sysselsettingsgraden i Groruddalen skal økes. Den relative økningen skal være høyere enn økningen i Oslo som helhet. 4. Helsetilstanden blant befolkningen i Groruddalen skal bedres. 5. Ungdomstilbudene i Groruddalen skal utvikles som attraktive og inkluderende møteplasser. Ungdom skal kunne delta i positive aktiviteter og gis mulighet for voksenkontakt. 6. Opprettholde og utvikle et variert og inkluderende kulturog foreningsliv med bred deltakelse fra alle befolkningsgrupper i Groruddalen. Frivilligheten skal gis gode rammer og utviklingsmuligheter.

7


Kapittel 1

RESULTATER OG RESSURSER Groruddalssatsingen har i 2013 fulgt opp strategiene for hvert av de fire programområdene i satsingen. Satsingen rommer tiltak rettet mot hele Groruddalen og hele befolkningen, samtidig som deler av satsingen er rettet mot avgrensede lokalområder og befolkningsgrupper. I 2013 har prosjekter i alle de fire programområdene bidratt til å styrke den lokale innsatsen i de områdene det drives egne områdeløft. Det er blitt større oppmerksomhet om samspillet mellom tiltak fra ulike sektorer og hvordan de gjensidig kan underbygge hverandre og ses i sammenheng i et lokalt område.

I Programområde 1, Miljøvennlig transport i Groruddalen, har det i 2013 vært jobbet med seks prosjekter. Av disse er fire ferdigstilt i løpet av året. Tiltakene har bidratt til støyskjerming, tryggere skolevei og sammenhengende gang- og sykkelveinett. I de to øvrige prosjektene, miljøprioritert gjennomkjøring i Veitvetveien og gateterminal ved Linjeparken på Stovner, har det vært jobbet med planlegging og prosjektering. For den resterende delen av satsingsperioden er alle midlene i programområdet planlagt benyttet for å gjennomføre disse to prosjektene. Av de seks prosjektene er fire lagt til områder der det gjennomføres områdeløft.

Veitvetveien i Bydel Bjerke skal få miljøprioritert gjennomkjøring. Foto: Marianne Gjørv

Programområde 2, Alna, grønnstruktur, idrett og kulturmiljø, har i 2013 omfattet 35 tiltak. Ni av disse var nye i 2013, mens tolv er videreførte tiltak fra perioden 2007–2012. Ti tiltak ble ferdigstilt i løpet av året, og tre ble avviklet. Av de 24 videreførte tiltakene i 2013 planlegges 14 ferdigstilt eller etappevis ferdigstilt i løpet av året. I løpet av 2013 ble Bjerkedalen park, Grorud park, første etappe av Verdensparken med parkouranlegg samt Rommensletta skulpturpark åpnet. Gjennom tiltakene er det lagt vekt på å etablere og forsterke grønnstrukturen på langs og tvers av dalen og tilrettelegge for aktiviteter og opplevelser i tilknytning til både grønnstrukturen og kulturmiljøet. Det er også åpnet flere bekker som tidligere har ligget under bakken. Flere av prosjektene ligger i områdeløftene i Programområde 3. Gjennom bydelenes arbeid kobles Programområde 2 og 3 gjennom samkjøring av planer og delfinansiering av tiltak.

8

Prestegårdshagen er et restaurert kulturmiljø og en del av Grorudparken. Foto: Marianne Gjørv


I Programområde 3A, Områdeløft og stedsutvikling, har bydelene avsluttet de fire første områdeløftene. Bydelene har over tid jobbet med å knytte tiltak i områdeløft til bydelens ordinære tjenester for å sikre en videreføring av noen av tiltakene i områdeløftene etter at satsingen er over. Samtidig har bydelene tatt med seg kunnskap og erfaringer fra de første områdeløftene over i de nye områdeløftene. Aktiviteten kjennetegnes av et bredt spekter av sosiale og fysiske prosjekter som alle skal bidra til å styrke ulike kvaliteter i nærområdene. Det er også gitt tilskudd til 40 prosjekter i regi av private aktører som borettslag, velforeninger og lignende gjennom ordningen med bomiljøtilskudd. I Programområde 3B, Områdeplanlegging og byutvikling, har programgruppen fungert som en viktig arena der kommunale etater, bydeler og de statlige infrastruktureierne møtes for gjensidig informasjonsutveksling og drøftinger om byutviklingsprosjekter og planer som berører Groruddalen. I 2013 er det tatt opp temaer som blant annet Kommuneplan 2013, regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, lokal områdeutvikling i tilknytning til områdeløftene, muligheter og planer for nye transformasjonsområder, OL 2022, Nasjonal transportplan og store infrastrukturprosjekter.

Lindeberglokalet har blitt en ny møteplass i områdeløft Lindeberg i Bydel Alna. Foto: Marianne Gjørv

Det er laget et planforslag for klimaeffektiv byutvikling på Furuset. Foto: Marianne Gjørv

Foto: Tore Fjell

I Programområde 4, Oppvekst, utdanning, levekår, kulturaktiviteter og inkludering, er det i 2013 gjennomført åtte hovedprosjekter. I og med at flere prosjekter gjennomføres i fire bydeler parallelt, rapporteres det på i alt 23 prosjekter, hvorav 20 i regi av bydelene og tre i regi av Utdanningsetaten. Alle prosjektene er videreført fra tidligere år og vil også videreføres i 2014. Prosjektene dekker programområdets delmål knyttet til felt som barnehage, skole, sysselsetting, folkehelse og frivillig aktivitet. Både i bydeler og på skoler brukes prosjektene i Groruddalssatsingen strategisk som en mulighet til å utvikle nye måter å jobbe på. På denne måten vil prosjektene kunne gi langsiktige virkninger ved at de bidrar til å forbedre den ordinære virksomheten i bydelene og på skolene.

Statlige og kommunale midler til Groruddalssatsingen utgjorde i 2013 om lag 177 mill. kr. Sammen med overførte midler og annen finansiering 1 ga dette et samlet totalbudsjett på 305 mill. kr. Ved utgangen av året var det regnskapsført 213 mill. kr., hvilket utgjør nesten 70 prosent av totalbudsjettet. Forbruket lå dermed på samme nivå som i 2012. 92 mill. kr. overføres til 2014, hvilket er en reduksjon i overførte midler på ca. ti prosent sammenlignet med året før. En del av det overførte beløpet er bundet opp i avtaler, men ikke fakturert pr. 31. 13. 2013. Mange av tiltakene vil avsluttes og faktureres i løpet av 2014. Det har vært arbeidet med til sammen 157 tiltak innenfor de fire programområdene i 2013. Av disse ble 78 ferdigstilt.

9


Tiltak og ressurser Programområde 1

Programområde 2

Antall rapporterte tiltak i perioden 2007–2013

13,0  %

307

Programområde 4

Antall rapporterte tiltak i 2013

8,2 %

TOTALT

Programområde 3

157 TOTALT

TILTAK

29,3%

6

TILTAK

35

49,5 %

93 23

Tilskudd av ekstraordinære midler fra stat og kommune i perioden 2007–2013 7,0 %

TOTALT

1,1

MILLIARD

177 TOTALT

22,8 % 41,4 %

Tilskudd av ekstraordinære midler fra stat og kommune i 2013

MILLIONER

10,0 45,5 46,0

28,8 %

10

75,9


Dette bildet fra blomstermarkedet p책 Grorud fikk en andreplass i Groruddalen fotomaraton. Foto: Frederik Tellerup.

11


Kapittel 2

ARBEIDET I BYDELENE


Bra oppmøte på åpningen av Bjerkedalen park. Foto: Marianne Gjørv


BYDEL ALNA

Lysprosjektet «Verdens beste sted» i Områdeløft Lindeberg. Foto: Marianne Gjørv

En lysende framtid Etter sju år med områdeløft på Furuset et det yrende liv i Verdensparken og god stemning i borettslagene. Erfaringene fra Furuset tas med til områdeløftet på Lindeberg. TEKST: KATHARINA DALE HÅKONSEN

– Det har vært viktig for områdeløftet på Furuset å gjennomføre fysiske prosjekter og sette i gang tiltak som skaper aktivitet. Det har vi klart i Verdensparken, sier Hanne Marie Sønstegaard, programleder for Områdeløft Furuset. Verdensparken er en av fire større bydelsparker som etableres i Groruddalssatsingen. Storfamilier griller på de permanente grillplassene, parkourutøvere trener i det knallgule anlegget og barn fra skolene og barnehagene i nærmiljøet leker i parken som åpnet i mai 2013. Bekkeåpning og frukttrær Det yrende folkelivet i Verdensparken er

ikke kommet til ved en tilfeldighet. Parken er utformet gjennom medvirkning fra beboerne som skal bruke parken. – Vi lyttet til innbyggernes visjoner og behov, og tok dem videre til landskapsarkitektene, sier Sønstegaard. Det resulterte blant annet i Norges første parkouranlegg og en park med spiselige urter, bær og frukter. Parkour er en urban sport hvor det handler om å komme seg raskest mulig fra ett punkt til et annet ved å hoppe, klatre og rulle over hindringer. – Vi hadde aldri fått et parkouranlegg uten medvirkning fra ungdommer på Furuset. Spør folk hva de vil ha. Du må ikke lage en skatepark kun fordi du tror det er interesse for skating. Like bortenfor anlegget og midt i Furusets grønne lunge renner Kurlandsbekken. – Det var viktig for oss å åpne bekken. Mange i lokalbefolkningen har ikke noe nært forhold til vann. Enkelte opplever vann som skremmende. Her kan de tilnærme seg bekken på en trygg måte. Vann gir også gode opplevelser for mange og skaper liv i folks nærmiljø. Blokk møter villa Et annet stort tiltak som Sønstegaard

Hanne Marie Sønstegaard Foto: Jean Lorentsen

14

og kollegene har gjennomført, er Borettslagsprosjektet. Like etter oppstarten i 2007 fant de ut at elleve borettslag hadde felles utfordringer. – Det var lav deltakelse i fellesaktiviteter og en del konflikter. I tillegg hadde beboerne liten kontakt seg imellom. Styrene var sammensatt av godt voksne med etnisk norsk bakgrunn, mens de fleste beboerne hadde opprinnelse i andre kulturer. Det førte til mange misforståelser, sier programlederen. Groruddalssatsingen samlet alle styrene. Sammen jobbet de frem kartlegginger, strakstiltak og skjøtselsplaner for området. Etter hvert ble oppgang for oppgang invitert til «Bo sammen-kurs» for å få folk til å bli bedre kjent med sine naboer, øke eierforholdet til borettslaget og styrke følelsen av tilhørighet i lokalmiljøet. – Vi ringte på hundrevis av dører, fikk folk med, brukte rollelek og snakket oss gjennom problemene. Kurset har gitt resultater. Nå kjenner beboerne hverandre bedre. Flere bidrar i styrene og på dugnad. Mindre forsøpling vitner om at beboerne har mer eierskap til området. – Konfliktnivået er nå veldig lavt i


Parkour i Verdensparken på Furuset. Foto: Marianne Gjørv

borettslagene. Det er dannet et storvel bestående av beboerne både fra eneboligene på Gamle Furuset og fra blokkene. Beboerne i området har forstått at de står sterkere sammen. Hanne Marie Sønstegaard bruker ikke nødvendigvis begrepet integrering, men snakker heller om delaktighet og å skape attraktive møtesteder som alle bruker. – Det bor mennesker med røtter i 140 nasjoner på Furuset. Vi ønsker at de som bor her skal få en bedre hverdag og like muligheter. Viktig med gode analyser Områdeløft Furuset ble avsluttet i 2013. Arbeidet har gitt mange positive resultater, men Sønstegaard ser også at noe kunne vært gjort bedre. – I starten ble det ikke gjennomført en god nok stedsanalyse for å kartlegge levekårsproblemer, fysiske utfordringer og infrastruktur. Det lærte vi av. Fra januar 2014 har Groruddalssatsingen i Bydel Alna hovedfokus på Lindeberg. – Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) har levert en forstudie for Lindeberg som avdekker levekårsutfordringene, sier Sønstegaard og gir ordet videre til Lone Singstad Pålshaugen,

programleder for Områdeløft Lindeberg. Lærer av erfaringene på Furuset NIBR-studien avdekket at Lindeberglia, boområdet ved E6 vis-à-vis Ikea, har mange levekårsutfordringer. Omtrent 40 prosent står utenfor arbeidslivet, de bor trangt og fellesarealene trenger opprusting. – Vi startet områdeløftet med å arrangere en stor og åpen medvirkningsprosess. Vi arrangerte gatefest, åpne møter, workshop med barn og banket på 280 dører for å få best mulig kontakt med innbyggerne og kartlegge deres behov, sier programlederen. Erfaringen fra Furuset er at innbyggerne forventer raske, synlige resultater. På Lindeberg ønsket folk belysning langs gangveiene ved Jerikobakken. Da det viste seg at det ville ta tid å få på plass permanent belysning, arrangerte områdeløftet et midlertidig lysprosjekt. Sjetteklassingene på skolene på Lindeberg tegnet «verdens beste sted». Ved hjelp av lysinstallasjoner ble stedene som elevene hadde tegnet, vist i snøen. Det vakte begeistring og oppsikt, og mange gikk kveldstur for å se bildene i snøen langs gangveiene mellom Jerikobakken og Lindeberg senter. Høsten

2013 var den permanente belysningen langs gangveien på plass. Befolkningen i Lindeberglia ønsket seg også et nytt avfallsanlegg. Dette er i dag på plass. – Det er viktig å sette synlige spor, men også å gå i tospann med lokalbefolkningen for at de skal få erfaring og kunnskap til å realisere ønsker og behov etter at satsingen er ferdig. For at arbeidet skal bli bærekraftig må vi samarbeide med lokale ildsjeler og organisasjoner, sier Singstad Pålshaugen.

Lone Singstad Pålshaugen Foto: Jean Lorentsen

15


Utvalgte resultater i Bydel Alna i 2013 Verdensparken er én av fire større bydelsparker i Groruddalssatsingen. Den inneholder landets første parkouranlegg, sju forskjellige møteplasser og aktivitetsplasser for barn. Du finner frukttrær, bærbusker og grillplasser med urtebed i parken. To faser gjenstår, et kunstprosjekt og et lekelandskap. • Hvor: I Gransdalen på Furuset. Ta T-bane 1 eller 2 til Furuset senter. • Når: Åpnet i mai 2013. • Programområde: 2 Alna, grønnstruktur, idrett og kulturmiljø.

Framtidens bibliotek har som mål å være en møteplass for opplevelse, kreativitet og læring. I tillegg kan biblioteket, sammen med bydelens «lavterskeltilbud», videreutvikles til en felles arena for sambruk og samarbeid mellom ulike aktører. Framtidens bibliotek kan bli et lokalt kulturhus for alle som bor langs T-banelinje 1 og 2, til sammen 50 000 mennesker. • Programområde: 3a Områdeløft og stedsutvikling.

Alle foto: Marianne Gjørv

16


Lindeberglokalet åpnet i januar 2014 og er Groruddalssatsingens nærmiljøsenter på Lindeberg. I tillegg til at de som jobber med Områdeløft Lindeberg har kontorer i lokalet, lånes det ut gratis til frivillige som arrangerer aktiviteter der. Målet med Lindeberglokalet er at det skal fylles med aktivitet både om dagen og kvelden. Groruddalssatsingen ønsker å utvikle lokalet i samarbeid med lokalbefolkningen. • Programområde: 3a Områdeløft og stedsutvikling.

Sykling og cricket for økt folkehelse. For første gang er det i Bydel Alna arrangert sykkelkurs for kvinner, i samarbeid med Syklistenes Landsforening. Kurset ble en suksess, og det er nå ventelister for nye kurs. Videre er det lagd en cricketpitch på Haugerud, i samarbeid med folkehelseprosjektet i bydelen. Mange i Groruddalen er opptatt av cricket, og i Bydel Alna er det et eget cricketlag for jenter (Falken). • Programområde: 4 Oppvekst, utdanning, levekår, kulturaktiviteter og inkludering.

17


Bjerkedalen park. Foto: Marianne Gjørv

BYDEL BJERKE

Samler kulturlivet Et kultur- og nærmiljøsenter på Veitvet blir et av de største resultatene i områdeløftet på Veitvet og Sletteløkka. Senteret sikrer at det fargerike kultur- og organisasjonsmiljøet som er bygget opp gjennom områdeløftet, lever videre. TEKST: KATHARINA DALE HÅKONSEN

Groruddalssatsingen har hatt gode resultater på Veitvet og Sletteløkka. Da områdeløftet startet i 2007, var området preget av stor gjennomtrekk av beboere og få som engasjerte seg i lokalmiljøet. Takket være områdeløftet, som ble avsluttet i 2013, er det i dag mange ivrige mennesker som tar egne initiativ for å bedre sitt lokalmiljø. – Jeg er stolt over at beboerne nå tar ansvar, påvirker politikerne og får ting til å skje helt uavhengig av oss, sier Lars Eivind Bjørnstad, programleder for områdeløft Veitvet og Sletteløkka. Finansiering er sikret – En stedsanalyse bestilt av områdeløftet viste at befolkningen ønsket å skape nytt liv i Veitvet senter igjen, slik det en gang var. Det har vi fått til, sier Bjørnstad. – I juni 2013 fikk Bydel Bjerke et positivt vedtak i byrådet i Oslo kommune om å inngå en 20 års leieavtale for et kultur- og nærmiljøsenter på Veitvet senter. Det vedtaket var et gjennombrudd, sier programlederen. Groruddalssatsingen har jobbet med å sikre en langsiktig finansiering av senteret. I senteret vil flere av bydelens

18

tjenester samlokaliseres. Det skal lages øvingslokaler og møteplasser for lokalbefolkningen. Bydelen har også inngått avtaler med Den Norske Opera & Ballett og Nasjonalmuseet for å høyne og profesjonalisere det kunstneriske nivået på tilbudene i kultur- og nærmiljøsenteret. Rockeverksted og kafé med utsikt – En kartlegging i 2009 viste at det eksisterte 60–70 kulturgrupper på Veitvet som vi ikke kjente til, deriblant mange dansegrupper. Gruppene hadde lite kontakt med hverandre og manglet øvingslokaler, sier Bjørnstad. – Vi spurte gruppene om hva de hadde behov for. Svaret var øvingslokaler, og det har vi nå sørget for at de får, sier han. Bjørnstad viser arkitekttegningene av det kommende kultur- og nærmiljøsenteret, som skal romme alt fra rockeverksted og systue til frisør og en stor kafé med takterrasse og utsikt. – På dagtid vil bydelens tilbud som jobbsenter, pedagogisk fagsenter og frisklivssentralen være åpne. På kvelden kan ulike kulturgrupper bruke lokalene.

– Kafeen blir en møteplass for mennesker i alle aldre og med bakgrunn i ulike kulturer. Det populære beboerkontoret «Stikk innom», som har fungert som Groruddalssatsingens prosjektkontor, videreføres som frivilligsentral, finansiert over bydelens ordinære budsjetter. Kontoret vil dermed fortsette å være en lavterskel møteplass og en av grunnpilarene i bydelens dialog med beboerne. Friluftsliv og integrering Områdeløft Linderud, Økernbråten og Vollebekk startet i 2011 og er Bydel Bjerkes nye områdeløft. Programleder for dette områdeløftet, Øystein Bettum, tar med seg viktig lærdom fra det tidligere områdeløftet på Veitvet og Sletteløkka. – For å få en god dialog med beboerne har vi lært at det er viktig å være til stede der folk møtes, blant annet på arrangementer i bydelene, som for eksempel de årlige ungdomskonferansene. Et av målene i Groruddalssatsingen er å få folk i fysisk aktivitet. I Bydel Bjerke er Bjerkedalen park et viktig tiltak for å få til dette. Parken åpnet i oktober


Stikk-innom-kontoret på Veitvet senter. Foto: Marianne Gjørv

2013 og er en av fire større bydelsparker i Groruddalssatsingen. I den nyåpnede Hovinbekken, som renner gjennom parken, kan man finne ørret. I parken finnes det ellers ballbaner, skøytebane, sitteplasser, gangveier og en badedam. 45 000 stauder gir farge til omgivelsene. – Beboerne er utelukkende positive. Det har vært et yrende liv i parken fra første stund, sier Bettum. For Bettum har det vært avgjørende å gjøre parken så tilgjengelig som mulig. Fra Veitvet planlegges det en grønn forbindelseslinje mellom Veitvetparken og Bjerkedalen park. Prosjektet har fått navnet «Grønn åre». Langs grøntdraget skal det etableres ulike aktivitetspunkter. Det første aktivitetspunktet er ferdig finansiert og prosjektert. Innspill fra befolkningen og ungdomskonferansen i 2011 har vært viktig i arbeidet. – Etter folks ønsker blir det utendørs treningsapparater og en idrettslekeplass for barn. Vi har allerede montert en midlertidig skaterampe. Den er populær, sier Bettum. Bjerkedalen park og «Grønn åre» er en del av et sju–åtte kilometer langt grøntdrag kalt «Bjerkesirkelen», der

Øystein Bettum og Lars Eivind Bjørnstad. Foto: Jean Lorentsen.

turveier knytter parkene i bydelen til Lillomarka. – Marka og parkene er gratis å bruke, og bra for folkehelsa. Å legge til rette for friluftsliv kan også bidra til integrering. I 2013 arbeidet vi for at beboere med innvandrerbakgrunn skulle oppdage

friluftssenteret på Øvre Isdam, ved inngangen til Lillomarka. Groruddalssatsingen har lykkes. Også innvandrerorganisasjoner bruker nå Øvre Isdam, og flere familier med innvandrerbakgrunn sitter rundt bålene og griller.

19


Utvalgte resultater i Bydel Bjerke i 2013

Bjerkedalen park er en av fire store bydelsparker i regi av Groruddalssatsingen. Langs Hovinbekken, som er åpnet gjennom parken, er det plantet 45 000 stauder. I parken finnes det ellers ballbaner, skøytebane, sitteplasser, gangveier og en badedam. • Hvor: I Refstadsvingen, ved Brobekk. Ta T-banelinje 5 til Vollebekk eller bussen til Refstadsvingen, ikke langt fra Bjerke travbane. • Når: Åpnet oktober 2013. • Programområde: 2 Alna, grønnstruktur, idrett og kulturmiljø.

Byråd for byutvikling Bård Folke Fredriksen satt ut ørret i Hovinbekken ved åpningen av Bjerkedalen park. Begge foto: Marianne Gjørv

20


«Bok på Veitvet» er et bokutlån på Veitvet senter opprettet av beboerne i mangel av et lokalt bibliotek. Folk kan velge blant 10 000 bøker, som lånes ut gratis. Utlån registreres ikke, men er basert på tillit. • Programområde: 3a Områdeløft og stedsutvikling.

«Bok på Veitvet». Foto: Marianne Gjørv

Smart start med bedre kosthold og trening. I Bydel Bjerke er det innført nye rutiner for å følge opp gravide og barselkvinners blodsukkerverdier. Kvinnene får i tillegg veiledning i kosthold og tilbud om trening, som de også kan ta med babyen på. I 2013 hadde 20 prosent av kvinnene som fikk målt blodsukker, svangerskapsdiabetes. Etter veiledning måtte bare én av 40 ta medisiner for å stabilisere blodsukkeret. Bydel Bjerke drev i 2013 også et prosjekt for overvektige barn og deres familier. • Programområde: 4 Oppvekst, utdanning, levekår, kulturaktiviteter og inkludering.

Foto: Tore Fjeld


BYDEL GRORUD

Svarttjern på Romsås. Foto: Marianne Gjørv

Godt samarbeid sparer tid og penger Da Grorudparken sto ferdig i september 2013, kunne Bydel Grorud og flere av Oslo kommunes etater se tilbake på et fruktbart samarbeid som kan bli modell for fremtidige prosjekter. TEKST: KATHARINA DALE HÅKONSEN

Det var ikke tilfeldig at den offisielle åpningen av Grorudparken ble lagt til samme dag som den årlige lysvandringen langs Alnaelva. Det var viktig for Groruddalssatsingen å vise at området, som før var gjengrodd og manglet belysning, fremstår som et trygt og attraktivt turområde med opplyste stier og møteplasser. Men det er ikke bare det endelige resultatet som er imponerende. Bydelens erfaringer fra arbeidet med Grorudparken og Svarttjern kan bli viktige for Oslo kommune og samarbeidspartnerne når fremtidige prosjekter settes i gang. Svarttjern er en badedam på Romsås som ligger innimellom blokkbebyggelsen, ved inngangen til Lillomarka. – I arbeidet med opprusting av Svarttjern lærte vi at det var viktig å få på plass skriftlige avtaler mellom initiativtager og ansvarlig forvalter, sier Ole-Jørgen Pettersen, programleder i områdeløftet på Romsås. Fra 2007 til 2009 arbeidet han med Svarttjern, som i dag er en populær badedam. På tvers av generasjoner og kulturer møtes folk for å grille og slappe av ved sandstranden. Det arrangeres også svømmekurs i dammen.

Billigere gjennomføring Basert på erfaringene fra Svarttjern fikk Groruddalssatsingen tidlig på plass en styringsgruppe for Grorudparken. Representantene fra Byantikvaren, Vann- og avløpsetaten, Bymiljøetaten, Plan- og bygningsetaten og Bydel Grorud fikk fullmakter og beslutningsmyndighet. – Partene diskuterte utfordringer og forpliktet seg til samarbeid. Det førte til at planleggingen og gjennomføringen av parken gikk som smurt, og vi ser nå at vi nyter godt av denne styringsgruppen også inn i vårt arbeid i områdeløftet på Ammerud, sier Cecilie Kjølnes Skar. Hun er programleder for områdeløftet på Ammerud som startet opp i 2011. Godt forpliktende samarbeid gjennom hele arbeidsfasen betyr billigere og raskere resultater. Programlederen mener dette er viktig lærdom som Oslo kommune må ta med videre. – Når andre skal i gang med store, kommunale prosjekter er det viktig at de involverte etatene prioriterer personer med nøkkelkompetanse i en forpliktende styringsgruppe. Denne samarbeidsformen gjør også arbeidet med anskaffelser mindre ressurskrevende, sier Skar.

I forbindelse med Grorudparken inngikk Oslo kommune avtaler med flere entreprenører. Når en ny strekning langs Alnaelva nå skal oppgraderes, i samarbeid med Områdeløft Ammerud, kan bydelen bruke de samme avtalene. Tid spart er penger tjent. Ressursene kan brukes på dem som trenger det mest, i denne sammenheng lokalbefolkningen som ønsker seg møteplasser i nærmiljøet. Sunne og trygge beboere En omdømme- og levekårsundersøkelse fra 2013 viser at befolkningen i småhusbebyggelsen på Grorud i større grad bruker Lillomarka til rekreasjon, og at beboerne i blokkene på Ammerud

Ole-Jørgen Pettersen Foto: Jean Lorentsen

22


Grorudparken. Foto: Marianne Gjørv

oftere bruker områder i nærheten av der de bor. For å tilrettelegge for økt bruk av Grorudparken vil områdeløftet på Ammerud lage et sammenhengende og opplyst gang- og sykkelveinett fra blokkbebyggelsen til parken. – Vi ønsker at folk i Bydel Grorud skal bruke nærmiljøet og være fysisk aktive, sier Skar, som understreker at folkehelse er viktig i arbeidet med områdeløftet. – Målet er også at folk kan ta på skiene ved Grorud T-banestasjon og gå på ski langs Alnaelva til Lillomarka. – Å skape en følelse av trygghet er også viktig. I undersøkelsen kom det fram at én av fire føler seg nokså

utrygge. Denne frykten er ubegrunnet. Ifølge kriminalstatistikken er det trygt på Ammerud. Et tiltak i arbeidet for økt trygghet er «Katedralen», som ligger langs den belyste turstien i Grorudparken. Katedralen er en halvmåneformet brohvelving der Trondheimsveien krysser Alnaelva. På den ene siden av hvelvingen har Groruddalssatsingen anlagt et amfi, og på den andre siden er det satt opp en enkel scene. De store betongveggene kan brukes som kinolerret. – Jeg tror Katedralen vil bli en meget spennende møteplass som kan benyttes til konserter og filmvisninger, sier Skar. Bedre nærmiljø med vann i parken Rett ved Katedralen ligger Groruddammen. Den ble i 2013 renset for forurenset masse, som ble lagt på land ved siden av Katedralen. Spesielle planter skal suge til seg forurensningen. Plantene, som er inngjerdet, skal etter hvert fjernes og behandles som spesialavfall. Resultatet blir giftfri jord og bedre vannkvalitet. Etter at deler av Alnaelva nå er åpnet, renner elva som en blå åre gjennom store deler av Bydel Grorud. Man kan følge elva langs et nett av turveier.

Naturvernere og fagfolk fra Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune har jobbet side om side for å hente fram elva. Arbeidet er viktig av flere grunner. Sollys og luft renser vannet. Alnaelva fungerer som flomdemper og gir bedre levekår til planter, fugler og fisk. – Å åpne Alna har en estetisk kvalitet også. Vi mennesker trives med vann, og barna elsker å leke i vannkanten, sier Ole-Jørgen Pettersen. Han er fornøyd med resultatene. – Gjennom prosjektene i regi av Groruddalssatsingen søker vi å heve levekårene i bydelen. Vi har bidratt til at folk opplever verdien av å være i et sosialt fellesskap og at de tar ansvar for nærmiljøet sitt. Samhold gir sosial trygghet og bedre livskvalitet, avslutter han.

Cecilie Kjølnes Skar Foto: Jean Lorentsen

23


Utvalgte resultater i Bydel Grorud i 2013

Grorudparken er en av fire store bydelsparker i Groruddalssatsingen. Den kan måle seg med Frognerparken i omfang. Gjennom parken renner Alnaelva, som kan følges på en opplyst turvei forbi Leirfossen og ulike kulturminner. I 2013 er badedammen der Alnaelva renner under Trondheimsveien rustet opp. Fra dammen er det fjernet forurenset masse for å bedre vannkvaliteten. Ved siden av er det bygd et amfi for konserter og andre arrangementer. • Hvor: Start ved Grorud T-banestasjon (linje 5), eller ved Grorud idrettsplass i Grorudveien og følg stien gjennom parken ned til Hølaløkka. • Når: Åpnet i september 2013. • Programområde: 2 Alna, grønnstruktur, idrett og kulturmiljø.

Fotos: Mariannne Gjørv

24


Studenter lager møteplass av undergang. Studenter fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo foreslår i en forstudie å gjøre om en nedtagget og mørk undergang ved Ammerud til en opplyst ferdselsåre. I undergangen er det planlagt klatrevegg og Norges lengste «monkey bar», en form for liggende stige i taket, der man bærer seg etter hendene. Det skal være mulig å bevege seg fram og tilbake gjennom hele undergangen uten å være nær bakken. Undergangen kan bli en ny møteplass som kan gi økt trygghetsfølelse, bidra til fysisk aktivitet og få flere til å bruke turveien mellom Grorudparken og Lillomarka. • Programområde: 3a Områdeløft og stedsutvikling.

Kveldsravner er et grasrotprosjekt som startet etter at to store borettslag på Ammerud kontaktet bydelen. De hadde utfordringer med barn og unge som skapte uro ute om kveldene. Resultatet ble en ordning der kveldsravner følger barn og unge hjem fra Ammerud aktivitetssenter om kvelden. Kveldsravnene består av voksne i borettslagene og ungdom som har gjennomført et konflikthåndteringskurs. Dette er et bidrag til å dempe konfliktnivået. • Programområde: 3a Områdeløft og stedsutvikling.

Øverst: Undergangen er i dag mørk og føles utrygg. Foto: Marianne Gjørv. Under: Slik ser arkitektstudentene for seg den nye undergangen. Illustrasjon: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Sunn mat og aktive barn i barnehagen. Barn og unge er i 2013 blitt en tydelig målgruppe for folkehelsearbeidet i alle bydelene. I Bydel Grorud har det ført til sunnere mat i barnehagene og en økning i antall aktive barn. • Programområde: 4 Oppvekst, utdanning, levekår, kulturaktiviteter og inkludering.

PUSH for økt sysselsetting. PUSH er et sysselsettingsprosjekt for ungdom, med midler fra Styrket levekårssatsing. 18 unge mellom 16 og 25 år deltok i prosjektet ved utgangen av 2013. I løpet av 2013 gikk 14 unge ut i jobb. • Programområde: 4 Oppvekst, utdanning, levekår, kulturaktiviteter og inkludering.

25


BYDEL STOVNER

Verdenshuset er et populært flerbrukshus på Haugenstua med 90 000 besøkende i året. Foto: Marianne Gjørv

Verden møtes på Haugenstua Gjennom et områdeløft på Haugenstua har Groruddalssatsingen etablert Verdenshuset Haugenstua, gjennomført 32 prosjekter og bidratt til investeringer på om lag 170 millioner. Nå skal erfaringene brukes i et områdeløft på Stovner. TEKST: KATHARINA DALE HÅKONSEN

Da Groruddalssatsingen startet arbeidet med Områdeløft Haugenstua i 2007, fant de ut at folk trivdes godt, men at de savnet møtesteder. Videre var de misfornøyde med forfallet rundt Haugenstua senter, og særlig det slitte torgområdet ved togstasjonen. – I januar 2014 arrangerte vi åpningsfest for det nyrestaurerte torget. Vi har gjort det vi har lovet, og det feiret vi, sier Signe Høeg, programleder for områdeløftene i Bydel Stovner. I tilknytning til torget står det nyoppussete Verdenshuset, som er blitt et allsidig flerbrukshus. Høsten 2013 ble den enorme lampa i «Storstua» på Haugenstua offisielt registrert som verdens høyeste utendørs stålampe av Guinness World Records. Bydelen fikk også en skulpturpark på Rommensletta.

Verdenshuset er en viktig møteplass og skal være motoren i det videre arbeidet med å styrke lokalsamfunnet på Haugenstua. Kommunen driver huset som rommer tilbud i regi av bydelen, blant annet Frisklivs- og mestringssenteret og norskundervisning. 20 ulike organisasjoner tilbyr også åpne aktiviteter på huset. Befolkningen kan blant annet lære tamilsk dans eller få undervisning i Koranen i foajeen. Besøkende ønskes velkommen av bydelens servicepunkt og en nyåpnet kafé i etasjen ut mot torget. – Verdenshuset bidrar til integrering i

Språk er viktig Ifølge en undersøkelse gjennomført av bydelen i forbindelse med det nye områdeløftet på Stovner, mener befolkningen at området har et ufortjent dårlig rykte, at mange innbyggere snakker dårlig norsk og at uteområdene trenger oppgradering. Signe Høeg og kollegene i Groruddalssatsingen har allerede satt i gang en språksatsing innad i kommunen. – Det er over 1000 ansatte i bydelen,

Verdenshuset Haugenstua – Verdenshusets besøkstall tilsvarer 90 000 i året. Det er aktiviteter for hele befolkningen fra fem til 90 år. Huset er åpent både om dagen og på kvelden, alle dager i uka, sier Høeg. Signe Høeg Foto: Jean Lorentsen

26

praksis, sier Høeg. Befolkningen er flerkulturell, og flere innvandrerorganisasjoner bruker lokalene. Bygningen er tilrettelagt for samhandling, med vindusflater mellom rommene. Å bygge broer mellom mennesker med ulik bakgrunn er en av grunnpilarene i Groruddalssatsingen. Programlederen trekker fram parsellhagene som et annet vellykket flerkulturelt mobiliseringsprosjekt. – Det er et stort engasjement fra mange ulike brukere, også mennesker som er utenfor arbeidslivet. Nærmere 100 familier i nærmiljøet dyrker grønnsaker og møtes i parsellhagene.


Treningslokaler i Verdenshuset. Foto: Marianne Gjørv

mange i barnehager og hjemmetjenesten. Målet er at de skal ha gode språkferdigheter i norsk, sier Høeg. Prosjektet videreføres av bydelens driftsorganisasjon. I 2014 skal Groruddalssatsingen utvide språkinnsatsen til å omfatte flere beboere. – Vi vil ta i bruk barnehagen som en språkarena ikke bare for barna, men også for foreldrene, sier Høeg. Å endre Stovners rykte er et langsiktig arbeid som må bygge på områdets faktiske kvaliteter. Hele 80 prosent trives på Stovner. – Vi skal bidra til å styrke kvalitetene på Stovner og gjøre dem mer synlige. En av kvalitetene er Stovner senter, som 94 prosent av befolkningen besøker jevnlig. Et annet viktig prosjekt er Linjeparken, den siste av de fire store bydelsparkene som bygges av Groruddalssatsingen. Erfaringsoverføring Området rundt Stovner senter er bydelens mest levekårsutsatte boområde med mange utleieleiligheter, kommunale boliger og barnerike familier. Det er viktig å utvikle gode

Houcine Elatiaou jobber i kaféen i Verdenshuset. Foto: Marianne Gjørv

møteplasser for barn og ungdom. I 2013 pusset Bydel Stovner og Kulturetaten opp barne- og ungdomsavdelingen på Stovner bibliotek. Signe Høeg har arbeidet med områdeløftet på Haugenstua siden 2008. Programlederen har gjort viktige erfaringer som hun tar med seg videre til områdeløftet på Stovner. – Vi har lært mye av hvordan man bør strukturere arbeidet. Vi har også lært at det er viktig å skaffe god kunnskap om området og om hva folk er interessert i. I tillegg har vi erfart at det er ressurskrevende å gjennomføre gode medvirkningsprosesser, sier Høeg.

Men selv om medvirkning er krevende, er det betydningsfullt. Områdeløft Stovner har gått i dialog med befolkningen gjennom en dør-til-dør-aksjon og arrangert en gatefest. – Befolkningens innspill er brukt i en mulighetsstudie for «Sentergata», en nedslitt gate bak Stovner senter. Gjennom Groruddalssatsingen arbeider vi for at gata får et fysisk løft.

27


Utvalgte resultater i Bydel Stovner i 2013

Rommensletta skulpturpark er etablert på toppen av et gammelt avfallsdeponi. Skulpturene fra Oslo kommunes magasin pryder parken, som gir et tilbud til mennesker i alle aldre som ønsker bevegelse, rekreasjon og estetikk. Gjennom parken er det åpnet en bekk. Ved siden av Skulpturparken ligger Sneglehuset aktivitetspark og en fotballbane med nytt kunstgressdekke. • Hvor: Parken kan nås ved å ta buss eller tog til Haugenstua stasjon, og følge en undergang under Østre Aker vei. • Når: Parken åpnet i september 2013. • Programområde: 2 Alna, grønnstruktur, idrett og kulturmiljø, samfinansiert med 3a Områdeløft og stedsutvikling.

Rommensletta skulpturpark. Foto: Marianne Gjørv

28


Rekruttering til barnehage. Bydel Stovner har valgt en litt utradisjonell rekruttering til sine barnehager. Rett før hovedopptaket til barnehagene var ansatte fra barnehageenheten til stede i NAVs publikumsmottak for å informere og hjelpe foreldre med å søke plass. Bydelen legger stor vekt på å være fysisk til stede der folk er. Mange trenger tett oppfølging også senere i søknadsprosessen, blant annet når de får tilbud om plass. De fleste skolestarterne i Bydel Stovner hadde gått i barnehage før skolestart i 2013. • Programområde: 4 Oppvekst, utdanning, levekår, kulturaktiviteter og inkludering.

Foto: Marianne Gjørv

God kommunikasjon på Stovner senter. I 2013 etablerte bydelen et informasjonspunkt på Stovner senter som skal gi synlig og tilgjengelig informasjon om hva som skjer på Stovner. Offentlige tjenester og frivillige organisasjoner har fått en ny kanal for å nå ut. På informasjonspunktet, som er bemannet tre ganger i uka, kan befolkningen komme med innspill og tilbakemeldinger. • Programområde: 3a Områdeløft og stedsutvikling.

Foto: Bydel Stovner

Haugenstua torg er blitt en trygg og attraktiv møteplass for lokalbefolkningen. I 2013 startet OBOS opprustingen av torget med bomiljøtilskudd fra Husbanken. Torget blir ferdigstilt med beplantning våren 2014. • Programområde: 3a Områdeløft og stedsutvikling.

Foto: Marianne Gjørv

29


Kapittel 3

TILTAK PÅ TVERS AV BYDELENE


Tur langs Alnaelva i Grorudparken. Foto: Marianne Gjørv


Levekår i Groruddalen En 10-årig innsats som Groruddalssatsingen vil ikke kunne endre på de grunnleggende levekårsutfordringene i Groruddalen. Det tar tid. Men satsingen skaper dynamikk og utviklingsfokus. Nye resultater viser seg i form av at tjenester og tilbud når ut til andre enn de gjorde før, og nye tjenestetilbud og arbeidsmåter vokser frem.

I Groruddalssatsingens programområde 4, Oppvekst, utdanning, levekår, kulturaktiviteter og inkludering, er alle bydeler i full gang med nyskapende folkehelseprosjekter og utvikling av en frisklivsordning. De kan vise til gode resultater på kort tid. Når det gjelder gratis kjernetid i barnehage, melder to bydeler, Stovner og Bjerke, at alle skolestartere for aller første gang har vært i et barnehagetilbud (med unntak av noen svært få nytilflyttede barn). De to andre bydelene, Grorud og Alna, rapporterer at nesten alle har vært det. Arbeidet innen programområdet skal

bidra til å nå delmål som gjelder barnehage, skole, sysselsetting, helse, ungdomstilbud og frivillig sektor. Arbeidet med inkludering er et tverrgående tema i satsingen. Hva er oppnådd? Prosjektene har i 2013 i all hovedsak hatt en god fremdrift og gjennomføres i tråd med planene. Tiltak rettet mot barn og unge har hatt høy prioritet i de syv årene satsingen har vart. Prosjektet Gratis kjernetid fører fortsatt til høy deltakelse i barnehagene blant 4- og 5-åringer. Bydelene jobber med å

utvikle og forbedre arbeidet med språkstimulering i barnehagene, personalets kompetanse og samarbeid med foreldre. Tre av fire bydeler har ansatt språkpedagoger som sentrale fagpersoner. Det jobbes også med å motivere foreldre til å sende yngre søsken i barnehage. Prosjektet Obligatorisk forlenget skoledag innebærer én ekstra time i fagene norsk og matematikk i uka for alle elever på mellom- og ungdomstrinnet. På skolene som har deltatt i dette prosjektet, har flertallet av skolene fremgang på nasjonale prøver, men de fleste ligger under Oslo-gjennom-

Parkouranlegget i Verdensparken vil bidra til bedre helse og trivsel blant barn og unge. Foto: Marianne Gjørv

32


På Furuset bor det folk med bakgrunn fra 140 forskjellige nasjoner. Foto: Marianne Gjørv

snittet fremdeles. I samme periode har imidlertid Oslo-snittet gått opp. En resultatforbedring er at skolene gir bedre tilpasset opplæring og differensierer undervisningen mer. Skolene selv vurderer at prosjektet Obligatorisk forlenget skoledag bidrar til fremgangen, men at det samtidig er vanskelig å isolere effekten av tiltaket fra andre tiltak. Den samme problemstillingen gjelder Flerårig skoleutviklingsprosjekt i utsatte områder, som startet for to år siden. Prosjektet innebærer bred organisasjonsutvikling for å sikre god undervisning og klasseledelse. Det er for tidlig å si noe om resultater, annet enn at utviklingen ved skolene foreløpig er ustabil og varierende. Norskopplæringstiltaket Norskoffensiv i Groruddalen retter seg mot voksne innvandrere. Det er gratis og mange ønsker å delta. En endring i kriteriene

for deltakelse har ført til at en større andel deltakere er formidlet via NAV. Bydelene arbeider systematisk med forebyggende helsearbeid og frisklivstilbud, og barn og unge er en sentral målgruppe. Bydelene har oppfølging av gravide og barselkvinner, prosjekter om fysisk aktivitet og kosthold i barnehager. Midlene til Styrket levekårsatsing har gitt bydelene stor fleksibilitet til å sette inn tiltak der de ser behov. Bydelene har brukt midlene forskjellig, men alle fire har prosjekter som støtter opp under målene om kvalifisering og sysselsetting, eller helse i vid forstand. Med midlene får bydelen prøvd ut ny arbeidsmetodikk og tjenester som kan videreføres innenfor ordinære rammer senere. Disse prosjektene, sammen med Norskoffensiv i Groruddalen, var i 2013 tiltak for direkte eller indirekte å øke sysselsettingen. Flere prosjekter sam-

spiller med ordinær og prosjektbasert virksomhet i bydelene med samme formål. Bydelsrusken Groruddalen har også vært et viktig lavterskelprosjekt som bidrar til kvalifisering og sysselsetting. Midler til frivillighet har utløst mye engasjement blant beboere og foreningsliv i alle Groruddalsbydelene, og bidratt til gjennomføring av en lang rekke arrangementer og aktiviteter for hele befolkningen.

Styrking av skoler, satsing på språkopplæring og gratis kjernetid i barnehager er blant tiltakene for å bedre levekår i Groruddalen. Fotos: Marianne Gjørv

33


Helhetlig byutvikling i Groruddalen Groruddalssatsingen samarbeider med Plan- og bygningsetaten, som har hovedansvaret for de lange linjene innen byutvikling i Groruddalen. Det fører til mer medvirkning og lokal forankring. TEKST: KATHARINA DALE HÅKONSEN

Arne Bergsgard, leder for Groruddalsenheten i Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune, er svært fornøyd med samarbeidet. – Groruddalssatsingen har muliggjort et godt og nyttig samarbeid med bydelene, spesielt innenfor planoppgaver knyttet til områdeløftområdene på Furuset, Stovner og Linderud–Økernbråten– Vollebekk, sier Bergsgard. Han trekker fram at det er tilrettelagt for gode medvirkningsprosesser og lokal forankring. Samarbeidet er gjensidig. Programlederne for områdeløftene opplever at Plan- og bygningsetaten bidrar til å styrke den strategiske og langsiktige utviklingen. – Bydelene har verdifull lokalkunnskap. Gjennom Groruddalssatsingen har de styrket sin plankompetanse. Bergsgard mener programgruppene, hvor bydelene, statlige infrastruktureiere og etater møtes, fungerer godt. – Å bli godt kjent med hverandre, drøfte problemstillinger og etablere et felles eierskap til satsingen har vært nyttig. I 2013 har utvikling av Vollebekk, Stovner, Nedre Rommen og Furuset vært viktig. Det vil det være i årene framover også.

Arne Bergsgard. Foto: Planog bygningsetaten

34

Bærekraftig fortetting Et av målene i Groruddalssatsingen handler om bærekraftig og fremtidsrettet byutvikling. I dag er Groruddalen tydelig delt, med boliger i dalsidene og næring, logistikk og handel i dalbunnen. I fremtiden vil Groruddalen bli en mer sammensatt by med boliger, handel og næring side ved side. Tett på T-banestasjonene vil det fortettes med boliger, og lokale torg og møtesteder må oppgraderes. – På Stovner arbeides det med en plan for de offentlige rommene tett på T-banestasjonen. Furusets reguleringsplan for klimaeffektiv byutvikling har vært på offentlig ettersyn. Begge planer støtter opp om Groruddalssatsingens områdeløft, sier Bergsgard. Utvikling i retning av en sammensatt by svarer godt til planene til flere store grunneiere i dalen, for eksempel på Rommen, der Coop flytter fra et stort lager. – Transformasjon og fortetting innenfor byggesonen er fremtidsrettet og bærekraftig, blant annet ved at den gir muligheter til å etablere gode kollektivløsninger, sier Bergsgard. Fortsetter samarbeidet etter 2016 Groruddalssatsingens programområde om områdeplanlegging og byutvikling (3b) får ikke midler fra satsingen til egne tiltak, men gjennom satsingen styrkes etatens arbeid med en helhetlig byutvikling. Groruddalssatsingens fokus på miljø og levekår ivaretas i områdeplanene. – Groruddalen vil være en viktig byutviklingsarena for Plan- og bygningsetaten også etter 2016. Å fortsette det gode samarbeidet med bydelene er nyttig for blant annet å sikre lokal forankring, avslutter Bergsgard.

Områder og temaer diskutert i 2013 i programgruppe 3b områdeplanlegging og byutvikling Overordnet planlegging: • Kommuneplan 2013, blant annet med fokus på gjennomført transportanalyse • Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, gjennomgang av faganalyser av bolig, næring og transport. Lokal områdeutvikling: • Stovner sentrum – bydelens områdeløft med potensial for ny byutvikling • Furuset – høringsinnspill til områdereguleringsplan og videre prosess • Linderud/Økernbråten/Vollebekk – Grønn åre og kulturhistorisk analyse • Lindeberg – lokale miljøutfordringer og senterutvikling • Veitvet – Veitvetveien som miljøprioritert gjennomkjøring Transformasjonsområder: • Breivoll/ Alnabru – byutviklingspotensial og luftkvalitetsutfordringer • Vollebekk – planprogram for ny byutvikling og plan for de offentlige rom • Kjelsrud – grunneiers planer for nytt sammensatt byområde med 2500 nye boliger • Rommen – mulighetsstudier og arbeidet med et planprogram som skal styre framtidige byutvikling Store infrastrukturprosjekter: • Nasjonal transportplan med Statens vegvesens og Jernbaneverkets handlingsplaner • Utvikling av Alnabruterminalen – fornyelse og langsiktige utbyggingsalternativer • Bredtvetdiagonal – mulig ny veiforbindelse som avlaster Trondheimsveien • Tungtransportplan for Groruddalen Andre tema: • OL 2022 – «Games in the city» med fokus på Grorudddalen


Planeksempler En veiledende plan for offentlige by- og gaterom for Stovner sentrumsområde Planen skal vise hvordan Stovner sentrumsområde kan bli et mer attraktivt og trivelig område med bymessige kvaliteter. Utformingen av de offentlige by- og gaterom skal inspirere til ny utbygging og utvikling.

Et planprogram for fremtidig byutvikling på Nedre Rommen Nedre Rommen framstår i dag som et storskala industri- og logistikkområde. En mulighetsstudie gjennomført høsten 2011 vurderer potensialet for byutvikling på Nedre Rommen til å være i størrelsesorden 5000 boliger. Dette krever imidlertid ny teknisk infrastruktur, en ny struktur for gater og byrom og etablering av grønne lunger med bekker og vannspeil. I tillegg er det noen uavklarte utfordringer, for eksempel løsningen for hovedvei gjennom området (Fossumdiagonalen). Planprogrammet skal gi rammer for etterfølgende planarbeid og definere hvilke konsekvensutredninger som må utføres før nye reguleringsplaner kan utarbeides.

En områdereguleringsplan for klimaeffektiv byutvikling på Furuset På Furuset er det lagd en plan som viser hvordan en fortetting rundt T-baneholdeplassen kan tilføre området nye kvaliteter, som nye byrom og flere boliger. Planen viser mulighet for 1700–2300 boliger, 2000–3400 arbeidsplasser, nye skoler, nytt sykehjem og et utvidet senter. Et lokk over E6 vil gi et stort nytt grøntområde og et bedret bomiljø for dagens og fremtidige beboere. I forbindelse med høring av planforslaget ble det arrangert utstilling og avholdt folkemøte, og planen ble viet stor oppmerksomhet i mediene.

Illustrasjon: a-lab

35


Dokumentasjon av metoder i Groruddalssatsingen Samarbeidsutvalget for Groruddalen har tatt initiativ til å få dokumentert arbeidsmetoder som er utviklet og tatt i bruk gjennom arbeidet med Groruddalssatsingen. Oppgaven ble gitt til Plankontoret for Groruddalen, som i tett samarbeid med bydeler og etater har jobbet med å samle inn og systematisere erfaringene fra satsingen. Arbeidet med å dokumentere metoder har resultert i en rapport som ble lagt frem på en nasjonal erfaringskonferanse for områdeløft som Husbanken og Oslo kommune arrangerte i mars 2014.

Hensikten med rapporten er å formidle erfaringer fra satsingen til andre kommuner som skal gjennomføre lignende arbeid. Rapporten skal også gjøre det mulig for Oslo kommune å summere opp hva man har lært av arbeidet med Groruddalssatsingen så langt, slik at disse erfaringene og lærdommene kan forankres bredt i kommunen og få strategisk og praktisk betydning for kommunens arbeid også etter at satsingen er avsluttet. Positiv erfaring om samarbeid fra etater og bydeler På bestilling fra Samarbeidsutvalget for Groruddalen har Plankontoret for Groruddalen utarbeidet en rapport om etater og bydelers erfaring fra de fire områdeløftene i perioden 2007–2013. Rapportene beskriver hva bydelene og etatene har lært, hva arbeidet har ført til og hva som bør tas videre. Det ble også spurt om betydningen av tverrsektorielt arbeid gjennom Groruddalssatsingen. Har samarbeidet mellom bydelene og etatene vært nyttig, og bør det fortsette? Hva må til for å få samarbeidet til å fungere godt? Svarene er entydig positive: Alle parter – fire bydeler og seks etater – har hatt stort utbytte av samarbeidet og mener det bør fortsette. Man har funnet en hensiktsmessig rolledeling og blitt bedre kjent med hverandre. Etatene fremhever bydelens lokalkunnskap som avgjørende for godt resultat, og bydelene sier det samme om etatene. Lokale forhold av betydning blir avklart tidlig, og det har vært god medvirkning

Kilde: Groruddalssastingen

36


Trude Mette Johansen deler sine erfaringer fra Bydel Bjerkes «Stikk-innom»-kontor, på en nasjonal erfaringskonferanse om områdeløft. Foto: Marianne Gjørv

fra publikum. Samarbeidet har gitt alle involverte nye nettverk og kontaktpersoner som kan brukes i prosjekter og tiltak som ikke faller inn under Groruddalssatsingen. For at et fremtidig samarbeid skal fungere godt nevner de fleste at det er viktig med felles mål og prioriteringer, god forankring og at samarbeidet gjøres forpliktende, gjerne i form av samarbeidsavtaler. Rapport om tverrsektorielt statlig samarbeid i områdesatsing Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har utarbeidet rapporten «Tverrsektorielt samarbeid i områdesatsing. Eit statleg perspektiv på områdesatsing som tverrsektorielt grep i velferdspolitikken». Rapporten bidrar til kunnskapsutvikling om områdesatsing generelt og til deling av erfaringer fra statens koordinerte, tverrsektorielle innsats spesielt. Rapporten ble lansert i mars 2014. I rapporten har Husbanken, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet/NAV Oslo skrevet om rollene de har og erfaringene de har gjort seg i områdesatsinger. Rapporten løfter fram og drøfter det tverrsektorielle samarbeidet på statlig nivå som foregår i områdesatsingene. Utfordringer og muligheter ved arbeidsformen blir diskutert. Rapporten utforsker også hvordan en god koordinering

på statlig nivå kan være med å legge til rette for realisering av velferdsgevinster på lokalt nivå. Videre gir rapporten en omtale av ulike norske og nordiske satsinger, samt at den summerer opp nyere forskning om temaet.

Tverrsektorielt samarbeid i områdesatsing Eit statleg perspektiv på områdesatsing som tverrsektorielt grep i velferdspolitikken

Foto: Marianne Gjørv

Kilde: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

37


Kapittel 4

KOMMUNIKASJON I 2013 ble det utgitt et eget magasin om Groruddalssatsingens prosjekter, og Plankontoret støttet og arrangerte flere omdømmebyggende prosjekter.

I mars 2013 lanserte Groruddalssatsingen et magasin om satsingens prosjekter. Magasinet ble produsert av Plankontoret og Miljøverndepartementet og ble trykket opp i over 60 000 eksemplarer. Det ble sendt ut til alle husstandene i Groruddalen. Tilbakemeldingene fra mottakerne var overveldende positive. Åpningen av Verdensparken på Furuset i mai ble lagt til samme dag og sted som Politisk debattmøte om Groruddalssatsingen. Plankontoret for Groruddalen bidro med økonomisk støtte til åpningen, mens Bydel Alna sto for produksjonen av arrangementet. Profesjonelle parkourutøvere fra Danmark ble leid inn for å kaste glans over åpningen sammen med Furuset parkour. Plankontoret bidro til pressearbeidet, som resulterte i en sju minutter lang direktesendt reportasje på TV2s «God Morgen Norge». I juni ble det avholdt et fotomaraton i

Kilde: Groruddalssatsingen

Groruddalen. Maratonet var et samarbeid mellom Plankontoret, Miljøverndepartementet og Oslo fotomaraton, og var en heldags fotoekskursjon i alle dalens bydeler. Over 50 fotoentusiaster fra hele Oslo deltok på arrangementet, og mange ga tilbakemeldinger om at dalens kvaliteter overgikk deres egne forventninger. Bildene fra arrangementet ble stilt ut på en egen utstilling som

Åpningen av Verdensparken på Furuset ble lagt til samme dag og sted som Politisk debattmøte om Groruddalssatsingen. Foto: Marianne Gjørv

38

åpnet på Veitvet senter i september. Flere av bildene fra konkurransen brukes av Groruddalssatsingen, blant annet i denne årsmeldingen. Videre støttet Plankontoret Bydel Alnas danseforestilling «East Side Story», som ble vist i Den Norske Opera & Ballett i juni 2013. Forestillingen var en del av «Prosjekt Groruddalen», som er et samarbeid mellom bydelene i Groruddalen og Den Norske Opera & Ballett, støttet av Groruddalssatsingen. Lysvandringen langs Alnaelva ble gjennomført i september 2013, og arrangementet ble lagt til samme tidspunkt som åpningen av Grorudparken. Lysvandringen er etablert som en årlig begivenhet i Groruddalen, og den arrangeres av bydelene i samarbeid med Alnaelvas venner. Groruddalssatsingen finansierte flere lysinstallasjoner langs elveløpet produsert av designere i Olsson & Linder. Plankontoret bidro også med ressurser til PR-arbeidet. Bydelene rapporterte om god oppslutning rundt arrangementet. I slutten av september deltok Groruddalssatsingen i «Oslo åpne hus», som


er et arrangement der folk som er interessert i arkitektur og byutvikling får guidete turer rundt i Oslo. Satsingen kjøpte en helsides annonse i programmet, som ble distribuert sammen med Dagbladet. Flere av satsingens prosjekter sto på listen over steder å besøke. Satsingen arrangerte bl.a. en «blågrønn vandring» fra Grorudparken til Verdensparken, og det ble leid inn parkourutøvere som underholdt i parkouranlegget i Verdensparken. Til åpningen av Rommensletta skulpturpark i september bidro Plankontoret med ressurser til en egen brosjyre om parken. Brosjyren er

senere blitt sendt i fulldistribusjon til innbyggerne i Bydel Stovner. Sosiale medier fortsetter å være en viktig kommunikasjonskanal for satsingen, og antall tilhengere på Facebook og Twitter øker stadig. Det er produsert flere nettvideoer som er blitt lagt ut på satsingens kanal på YouTube. Samarbeidet mellom Plankontoret og kommunikasjonsarbeiderne i bydelene fungerer bra. Det har vært koordineringsmøter og tett kontakt mellom informasjonsansvarlig og informasjonsmedarbeiderne i bydelene.

Kim Sivertsen fikk første plass for dette bildet fra Furusetfestivalen, sammen med tre andre bilder i en serie.

Frederik Tellerup fikk andre plass for dette bildet fra en nyoppusset undergang under Trondheimsveien i Bydel Bjerke, sammen med tre andre bilder i en serie.

Svein Gunnar Kjøde fikk tredje plass for dette bildet av skomakeren på Grorud, sammen med tre andre bilder i en serie.

Fra lysvandringen langs Alnaelva i 2013. Foto: Roberto Di Trani.

39


VEDLEGG 1

Alle tiltak i perioden 2007–2013 PROGRAMOMRÅDE 1: MILJØVENNLIG TRANSPORT I GRORUDDALEN

Bygging av gang- / sykkelbro over E6 ved Furuset senter

2007

2010

Ferdigstilt

STATUS

AVSLUTNINGSÅR

1.1.07

OPPSTARTSÅR

GDS-NR

1

NAVN PÅ TILTAK

NR

Ekstraordinære Groruddalsmidler

2

1.2.07

MPG Brobekkveien/Refstadveien (prosjektering)

2007

2012

Ferdigstilt

3

1.4.07

Bygging av støyskjerm i Brobekkveien

2007

2009

Ferdigstilt

4

1.5.07

Sykkelparkering i tilknytning til kollektivknutepunkter

2007

2012

Ferdigstilt

5

1.1.08

Gang- og sykkelvei langs Tvetenveien fra Haugerud til E6 (plan)

2008

2010

Ferdigstilt

6

1.2.08

MPG Statsråd Mathiesens vei – Erich Mogensøns vei

2008

2010

Ferdigstilt

7

1.3.08

Gang-/sykkelvei Fossumveien Syd mellom Østre Aker vei og Karl Fossums vei

2008

2010

Ferdigstilt

8

1.5.08

Sykkelfelt i Ole Deviks vei (plan)

2008

2010

Ferdigstilt

9

1.6.08

Fortau i Hukenveien

2008

2011

Ferdigstilt

10

1.6.07

Busstrase rute 59 Tveita – Tonsenhagen m.fl.

2007

2011

Videreført i ordinær drift

11

1.8.08

Diverse strakstiltak

2008

2011

Ferdigstilt

12

1.1.10

Støyskjerming – Supplering av støyskjerm i Nedre Kalbakkvei, prosjektering/ bygging (ca. 200 meter)

2010

-

Under gjennomføring

13

1.2.10

Støyskjerming – Støyutredning Micheletveien mv. iht. forslag i tungtr.plan

2010

-

Ikke startet opp

14

1.3.10

MPG Veitvetveien (planlegging)

2010

-

Under gjennomføring

15

1.4.10

GS-vei Fossumveien Nord, strekningen Karl Fossums vei – Rv4 (prosjektering)

2010

2013

16

1.5.10

Restriksjoner på tunge kjøretøy i boligområder

2010

-

17

1.6.10

Universell utforming av fotgjengeroverganger, 1 bydel pr. år

2010

2011

Ferdigstilt

18

1.7.10

Linjebakken: skolevei (prosjektering)

2010

2013

Ferdigstilt

19

1.8.10

Tilgjengelighet til stasjoner, overgang mellom kollektivmidler

2010

2011

Ferdigstilt

20

1.9.10

Lehus og evt. høystandard-oppgradering av bussholdeplasser

2010

2012

Ferdigstilt

21

1.10.10

Brobekkveien sør for Østre Aker vei – sykkeltiltak (konseptvalgutredning)

2010

-

22

1.1.11

Støyskjerming Refstadveien (prosjektering)

2011

2013

Ferdigstilt

23

1.2.11

Krysset Nordvetveien x Kalbakkveien (gjennomføring)

2011

2012

Ferdigstilt

24

1.3.11

Krysset Professor Birkelandsvei x Grorudveien x turvei D10 (gjennomføring)

2011

2011

25

1.4.11

Vestlitorget: ombygging av snuplass m.m. (prosjektering)

2011

-

40

Ferdigstilt Ikke startet opp

Under gjennomføring

Ferdigstilt Ikke startet opp


GDS-NR

OPPSTARTSÅR

AVSLUTNINGSÅR

STATUS

26

Ikke tildelt

Innfartsparkering Grorud stasjon – oppgradering og utvidelse av innfartsparkeringen på ”stasjonssiden” (øst).

2008

2011

Ferdigstilt

27

Ikke tildelt

Opprustning/utvikling av sporområdet ved Alnabruterminalen med evt. oppgradert driftsadkomst til Alf Bjerkes vei

2010

-

Under gjennomføring Under gjennomføring

NAVN PÅ TILTAK

NR

Ordinære midler

28

Ikke tildelt

Gang/sykkelvei Vollebekk – Alna st.

2008

-

29

Ikke tildelt

Rv191 Nedre Kalbakkvei i 4 felt fra Strømsveien – Alfasetveien inkl. kollektivfelt i Strømsveien      

2007

2011

30

Ikke tildelt

Miljøfartsgrense langs Rv4

2007

-

Ferdigstilt Løpende driftstiltak

32

Ikke tildelt

Sykkelrute E6, Furuset – bygrensa. Fase 1: Jerikoveien til Bjørnheimveien.

2008

2011

33

Ikke tildelt

Støyskjerming etter forurensningsloven E6/RV4

2010

-

Ikke startet opp

34

Ikke tildelt

Holdeplass oppgradering E6/RV4

2010

-

Ikke startet opp

35

Ikke tildelt

Oppgradering av underganger og belysning RV4

2010

-

Ikke startet opp

36

Ikke tildelt

Reetablering av grøntanlegg E6/RV4 og fjerning av vandringshindre i Hovinbekken

2010

-

Under gjennomføring

37

Ikke tildelt

Vannrensing av avrenning fra rv4 ved Alna

2011

2011

38

Ikke tildelt

7,5 min. avganger på Grorudbanen

2008

-

39

Ikke tildelt

7,5 min. avganger på Furusetbanen

2010

-

40

Ikke tildelt

Bussrute 59 Tveita – Tonsenhagen

2007

2011

Ferdigstilt

Ferdigstilt Løpende driftstiltak Løpende driftstiltak Avviklet

41

Ikke tildelt

Tilgjengelighet og oppgradering av Grorudbanen

2008

-

Under gjennomføring

42

Ikke tildelt

Trygg sykkelparkering ved kollektivknutepunkt – pilotprosjekt

2010

-

Ikke startet opp

43

Ikke tildelt

Gang og sykkelvei langs Tvetenveien fra Ole Deviks vei til Haugerud

2010

-

Under gjennomføring

44

Ikke tildelt

Aksjon skolevei: – Fortau i Årvollveien (2011)

2008

-

Ikke startet opp

45

Ikke tildelt

Framkommelighetstiltak for buss – Holdeplass Tonsenhagen – Holdeplass Stjerneblokkveien – Høystandardholdeplasser - Grorud terminal

2010

-

Ferdigstilt/ Under gjennomføring

46

Ikke tildelt

Samlepost – handlingsplan mot utendørsstøy omfatter hele Oslo hvor tiltak i Groruddalen inngår

2010

-

Ikke startet opp Ikke startet opp

47

Ikke tildelt

Revurdering av sekundært sykkelveinett sett opp mot turveinettet

2010

-

48

Ikke tildelt

Diverse kollektivtiltak gjennom Oslopakke 3

2010

2010

49

Ikke tildelt

Sykkelinspeksjon Nedre Kalbakkvei

2010

-

Under gjennomføring

50

Ikke tildelt

Universell utforming/framkommelighet på gang- og sykkelveinettet

2010

-

Under gjennomføring

Ferdigstilt/ Under gjennomføring

41


PROGRAMOMRÅDE 2: ALNA, GRØNNSTRUKTUR, IDRETT OG KULTURMILJØ

STATUS

2007

2011

Ferdigstilt

Leirfossen – åpning av Alna – gjennomføring

2007

2010

Ferdigstilt

3

2.1.1.08

Bjerkedalen Park, 1. etappe – gjennomføring

2008

2013

Ferdigstilt1

4

2.1.1.09

Vesletjern, bekkeåpning og overløp – gjennomføring

2009

2011

Ferdigstilt

5

2.1.1.10

Grorudparken, 1 og 2 etappe – gjennomføring

2010

2013

Ferdigstilt

6

2.1.2.11

Åpning av bekker på Furuset – prosjektering

2011

Under gjennomføring

7

2.1.1.13

Refstadbekken, Hovinbekken, Årvolldammen

2013

Under gjennomføring

OPPSTARTSÅR

Grorud st.område, gjenåpning av Alna – reguleringsplan

NAVN PÅ TILTAK

2.1.2.07 2.1.8/9.07

GDS-NR

1 2

NR

AVSLUTNINGSÅR

Ekstraordinære Groruddalsmidler

8

2.2.13.07

Sti fra Grorud senter til turvei D9 – erverv

2007

2010

Avviklet

9

2.2.17.07

Turvei D10 Svartdalen-Fagerlia, turveiunder hoved-banen, og langs Alna – gjennomføring

2007

2011

Ferdigstilt

10

2.2.1.08

Alnaparken, ridebane/ sti – gjennomføring

2008

2010

Ferdigstilt

11

2.2.4.08

Rehabilitering av eksisterende grøntanlegg – pilotprosjekt

2008

2011

Ferdigstilt

12

2.2.1.09

Vestli – Gamlebyen, sikre sammenhengende skilting av turvei og fjerning av hindringer

2009

2011

Ferdigstilt

13

2.2.2.09

Turvei D10 Breivollvn 25/Smalvollen – gjennomføring

2009

-

14

2.2.3.09

Linjeparken – gateterminal og parkområde

2009

2012

15

2.2.4.09

Plan for forlengelse av tur-løypetrasè Stovnerbakken – Tangerud

2009

-

Avviklet Under gjennomføring Avviklet

16

2.2.5.09

Steinbruvannet – toalett HC – gjennomføring

2009

2010

Ferdigstilt

17

2.2.6.09

Turvei D16/Ytre Ringvei, mulighetsstudie for krysningspunkt

2009

2012

Ferdigstilt

18

2.2.7.09

Turvei D16/Ytre Ringvei, Tvetenvn – bygging (del1)

2009

2013

Ferdigstilt

19

2.2.1.10

Youngslunden balløkke/skate-anlegg – gjennomføring

2010

2012

Ferdigstilt

20

2.2.2.10

Fjellhus Allè – gjennomføring

2010

2013

Avviklet

21

2.2.3.10

Turvei D15 langs Veitvetbekken – gjennomføring

2010

2011

Ferdigstilt

22

2.2.4.10

Turvei D15 langs Lindebergbekken – detaljprosjektering

2010

2012

Under gjennomføring

Grønn tverrforbindelse i Groruddalen – prosjektinitiering

2010

2012

23

2.2.5.10

24

2.2.6.10

25

2.2.7.10

Lindebergparken – prosjektering Arkeologisk undersøkelse – Furuset kulturpark

2010 2010

Ferdigstilt Slått sammen med GDS.nr 2.2.4.10

2011

Ferdigstilt

26

2.2.8.10

Smalvollveien v/Tvetenbrua – planarbeid

2010

-

Ferdigstilt

27

2.2.9.10

Brynsengfaret 2 – opparbeidelse friområde – gjennomføring

2010

2011

Ferdigstilt

28

2.2.10.10

Turvei D8 Vesletjern/Kristian Bogerudsvei - detaljprosjektering

2010

-

Avviklet Avviklet

29

2.2.11.10

Turvei D8, Gårdsveien/Trondheimsveien – detaljprosjektering

2010

-

30

2.2.12.10

Turvei D6 St.råd Mathisensvei/Lunden - detaljprosjektering

2010

2012

31

2.2.13.10

Byggeren lek/oppholdsareal m/bekkeåpning – gjennomføring

2010

Under gjennomføring Under gjennomføring

32

2.2.15.10

Treplanting – gjennomføring

2010

2011

Ferdigstilt

33

2.2.16.10

Verdensparken – gjennomføring 1. etappe

2010

2012

Under gjennomføring

34

2.2.17.10

Vestlitorget – gjennomføring

2010

2010

35

2.2.1.11

Furuset kulturpark/Kurland 2

2011

36

2.2.2.11

Turvei D 8 Vesletjern/Kristian Bognerudsvei – gjennomføring

2011

2013

Ferdigstilt

37

2.2.3.11

Turvei D 10 gjennom Brynområdet – prosjektering

2011

2012

Under gjennomføring

38

2.2.4.11

Turvei D10 Prof.Birkelandvei/Tevlingsvei –prosjektering

2011

-

42

Ferdigstilt Midlertidig avviklet

Avviklet


STATUS

AVSLUTNINGSÅR

OPPSTARTSÅR

NAVN PÅ TILTAK

GDS-NR

NR 39

2.2.5.11

Turvei D 15 gjennom Bredtvetområdet – gjennomføring

2011

-

40

2.2,6.11

Turvei D 15, grønn tverrakse – prosjektering

2011

2012

Under gjennomføring

Avviklet

41

2.2.7.11

Turvei D16 Smalvollveien/Ytre Ringvei – bygging del 2

2011

2013

Ferdigstilt

42

2.2.8.11

Teisenparken – gjennomføring

2011

2013

Ferdigstilt

43

2.2.9.11

Liastua VA-anlegg – gjennomføring

2011

2011

Ferdigstilt

2013

44

2.2.1.12

Rommensletta skulpturpark

2012

45

2.2.1.13

Turvei D10 Bryn- Smavollen

2013

46

2.2.2.13

Turvei D9 langs Alna ved Ammerudveien

2013

Under gjennomføring

47

2.2.3.13

Skilting langs Alna

2013

Under gjennomføring

Ferdigstilt Under gjennomføring

48

2.2.4.13

Haugerudparken

2013

2013

Ferdigstilt

49

2.3.4.07

Årvoll gård -sikring av bygninger

2007

2011

Ferdigstilt

50

2.3.5.07

Arveset gård – bruksanalyse

2007

2010

Ferdigstilt

2010

Ferdigstilt

51

2.3.8.07

Skilting av kulturminner langs Alna

2007

52

2.3.1.08

Linderud gård -utredning for bruk og bevaring

2008

Avviklet

53

2.3.2.08

Kalbakken bru – plan for sikring og skjøtsel

2008

54

2.3.3.08

Grorudveien 3 – restaurering

2008

2011

Ferdigstilt

55

2.3.1.09

Nordre Lindeberg gård våningshus/Låve - restaurering

2009

2013

Ferdigstilt

56

2.3.2.09

Bånkall gård – restaurering

2009

2013

Ferdigstilt

57

2.3.3.09

Kulturkart/veileder – gjennomføring

2009

-

Ferdigstilt

58

2.3.1.10

Årvoll gård, kulturscene- gjennomføring

2010

2010

Ferdigstilt

59

2.3.2.10

Årvoll isdam – gjennomføring

2010

2012

Delvis ferdigstilt

60

2.3.3.10

London park (Steinbruddet kulturhus – konseptvalgutredning)

2010

Avviklet

61

2.3.4.10

Arveset gård- konseptutvalgsutredning

2010

Ferdigstilt

62

2.3.5.10

Skolehistorie i GD – gjennomføring

2010

Avviklet

Avviklet

63

2.3.6.10

Bevaring og utv. av drabantbyene – plan

2010

64

2.3.7.10

Grorud samf.hus – konseptvalgutredning

2010

2012

Ferdigstilt

65

2.3.1.11

Nordre Lindeberg gård – flytting av trafostasjon

2011

2011

Ferdigstilt

66

Avviklet

2011

Slått sammen med GDS.nr 2.3.2.09

2.3.2.11

Bånkal gård – ny adkomst – forprosjekt

67

2.3.3.11

Gamle Furuset skole- rehabilitering

2011

2011

Ferdigstilt

68

2.3.4.11

Digitalt kulturkart – gjennomføring

2011

2012

Ferdigstilt

69

2.3.5.11

Bakås skanser – utarbeide skjøtselplan

2011

2012

Under gjennomføring

70

2.3.6.11

Grorudveien 5

2011

2012

Ferdigstilt

2013

71

2.3.1.12

Skilting av kulturminner i Groruddalen

2012

72

2.3.1.13

Tyskerbrakke på Grorud – mulighetsstudie

2013

Under gjennomføring Under gjennomføring

73

2.3.2.13

Tveten gård

2013

Under gjennomføring

74

2.3.3.13

Hageanlegg Grorudveien 3 og 5

2013

Under gjennomføring

75

2.4.21.07

Kunstisflate Furuset Forum – bygging

2007

2011

Ferdigstilt

76

2.4.1.08

Kunstisflate, Lørenhallen- bygging

2008

Avviklet

77

2.4.1.09

Ridehall Nordtvet gård- gjennomføring

2009

Avviklet

78

2.4.2.10

Tveita skole, leke/idrettspl. – gjennomføring

2010

89

2.4.2.10

Grorud idrettsplass – restaurering

2010

80

2.4.1.11

Kunstisflate Stovner – prosjektering

2011

2011

Ferdigstilt Avviklet

2012

Ferdigstilt

43


NR

GDS-NR

NAVN PÅ TILTAK

OPPSTARTSÅR

AVSLUTNINGSÅR

STATUS

81

2.4.2.11

Stovner skole – opparbeidelse av skolegård

2011

2011

Ferdigstilt

82

2.4.3.11

Rødtvet skole – opparbeidelse av skolegård

2011

2011

Ferdigstilt

83

2.4.4.11

Tiurleiken skole – opparbeidelse av skolegård

2011

2011

Ferdigstilt

84

2.4.5.11

Haugerud idrettsanlegg

2011

2012

Ferdigstilt

85

2.4.1.12

Stig skolegård – gjennomføring

2012

2013

Ferdigstilt

86

2.4.2.12

Vestli skolegård

87

2012

2013

Ferdigstilt

2012

Hvert år

Under gjennomføring Under gjennomføring

2.4.3.12

Fysisk aktivitet – mobiliserende tiltak

88

2.4.4.12

Grorud idrettspark/akse – prosjektering

2012

2013

89

2.4.1.13

Nordtvet rideskole

2013

-

Avviklet Under gjennomføring

GDS nr. 2.2.14.10 Bydelsrusken Groruddalen 90

Ikke tildelt

Ryddelag i bydelene

2010

-

91

Ikke tildelt

Facelift 2010 – samarbeid mellom transportbedrifter om opprydding

2010

2011

Ferdigstilt

92

Ikke tildelt

Skjerming av terminalveien

2010

2011

Ferdigstilt

93

Ikke tildelt

Skjerming av containertomt lang E6

2010

2011

Ferdigstilt

94

Ikke tildelt

Beplanting i Brobekkveien

2010

2011

Ferdigstilt

95

Ikke tildelt

Beplanting i Refstad og Økernveien

2010

2011

Ferdigstilt

96

Ikke tildelt

Belysning ved Haugenstua

2010

2011

Ferdigstilt

97

Ikke tildelt

Oppgradering langs Alnaparkveien

2010

98

Ikke tildelt

Produksjon av skilt om informasjon om gjenbruk/avfallsstasjon etc.

2010

2011

Ferdigstilt

99

Ikke tildelt

Fjerning av tagging

2010

2011

Ferdigstilt

Under gjennomføring

100

Ikke tildelt

Rydding og beplanting/Skjerming av næringseiendommer

2011

-

101

Ikke tildelt

Opprydding og beplanting langs Rommensletta og Haavard Martinsens vei

2010

2011

Ferdigstilt

102

Ikke tildelt

Opprydding og beplanting langs div. veier

2011

2012

Under gjennomføring

103

Ikke tildelt

Utsmykking og belysning av pipe ved Tokerud varmesentral

2010

2011

Ferdigstilt

104

Ikke tildelt

Brosjyre gjennombruk- isolasjonsmatter

2011

2011

Ferdigstilt

105

Ikke tildelt

Gjerde for innsyn ved Kjelsrud gård

2011

2012

Under gjennomføring

106

Ikke tildelt

Trykking av brosjyrer, etc – administrasjon

2009

2012

Under gjennomføring

Under gjennomføring

107

Ikke tildelt

Kjeldsrud gård

2011

2012

Ferdigstilt

108

Ikke tildelt

Vakre veitvet

2011

2011

Ferdigstilt

109

Ikke tildelt

Modell av gangbru – gjennomføring

2009

2012

110

Ikke tildelt

Alf Bjerkes vei – plante trær mellom vei og hovedbane

2012

Under vurdering/ planlegging

111

Ikke tildelt

Grorud jernbanestasjon – oppgradering/oppussing av stasjonsområdet og undergang

2012

Under vurdering/ planlegging

112

Ikke tildelt

Grorud T-bane stasjon – oppgradering/beplanting

2012

Under vurdering/ planlegging

113

Ikke tildelt

Stovner T-bane stasjon – oppgradering/beplanting

2012

Under vurdering/ planlegging

114

Ikke tildelt

Brobekkveien – skjerming, beplanting og oppgradering

2012

Under vurdering/ planlegging

44

Ferdigstilt


OPPSTARTSÅR

AVSLUTNINGSÅR

Ikke tildelt

Leirfossen turvei D9, bygging av turvei i forbindelse med prosjekt Leirfossen

Ikke oppgitt

2010

Ferdigstilt

116

Ikke tildelt

Kildeveien – Mons Søviks plass, turvei D 2, bygging av 100 meter turvei.

Ikke oppgitt

2010

Ferdigstilt

117

Ikke tildelt

Alnaparken – frisbeegolf og skilting

Ikke oppgitt

2010

Ferdigstilt

118

Ikke tildelt

Årvolldammen parkopprustning

Ikke oppgitt

2010

Ferdigstilt

STATUS

GDS-NR

115

NAVN PÅ TILTAK

NR

Ordinære midler

119

Ikke tildelt

Ammerudveien bekkeåpning, prosjektering

Ikke oppgitt

2012

Ferdigstilt

120

Ikke tildelt

Rehabilitering av Refstadbekken

Ikke oppgitt

2011

Ferdigstilt

121

Ikke tildelt

Rehabilitering av av bordgang turvei D8

Ikke oppgitt

2012

Ferdigstilt

122

Ikke tildelt

Rehabilitering av strekninger på turvei D10 etter erosjonsskader

Ikke oppgitt

2011

Ferdigstilt

123

Ikke tildelt

Fornying av avløpsnettet for å redusere forurensing av Alna

Ikke oppgitt

124

Ikke tildelt

Utarbeidelse av plan for Lillomarka idrettspark

Ikke oppgitt

-

Under gjennomføring

125

Ikke tildelt

Utarbeidelse av skisseprosjekt for forlengelse av Jerikobakken

Ikke oppgitt

-

Under gjennomføring

Under gjennomføring

126

Ikke tildelt

Prosjektering av idrettsplass i hver bydel

Ikke oppgitt

-

Midlertidig avviklet

127

Ikke tildelt

Utarbeidelse av diverse program for flerbrukshaller/idrettshaller

Ikke oppgitt

-

Delvis ferdigstilt/under gjennomføring

128

Ikke tildelt

Utarbeidelse av rehabiliteringsplan for Rommensletta

Ikke oppgitt

-

Ikke startet opp Ikke startet opp

129

Ikke tildelt

Utarbeidelse av plan for idrettsgarderobe ved Bjøråsen kunstgressbane

Ikke oppgitt

-

130

Ikke tildelt

Bygging av idrettslekeplass ved Høybråten skole

Ikke oppgitt

2011

131

Ikke tildelt

Rehabilitering av Romsås bad

Ikke oppgitt

-

Delvis ferdigstilt

ferdigstilt

132

Ikke tildelt

Planlegging av klubbhus ved cricketbanen Rommensletta

Ikke oppgitt

-

Ikke startet opp

133

Ikke tildelt

Utarbeide kulturminnegrunnlag for prioriterte kulturmiljø i Groruddalen (prioritert i HUGen)

Ikke oppgitt

-

Under gjennomføring

134

Ikke tildelt

Sikre og synliggjøre minst fem kulturminner i hver bydel

Ikke oppgitt

-

Under gjennomføring

135

Ikke tildelt

Registrering av småhusområde i Groruddalen

Ikke oppgitt

-

Under gjennomføring

136

Ikke tildelt

Grorud kunstgressbane

Ikke oppgitt

2014

Under gjennomføring

137

Ikke tildelt

Utredning flerbrukshall Grorud og Årvoll

Ikke oppgitt

-

Under gjennomføring

138

Ikke tildelt

Høybråten kunstgressbaner

Ikke oppgitt

-

Ferdigstilt

139

Ikke tildelt

Kunstgressbane Stubberudmyra

Ikke oppgitt

-

Ferdigstilt

140

Ikke tildelt

Starte arbeidet med å sikre og synliggjøre minst fem kulturminner i hver bydel (punkt i Handlingsprogrammet for 2010–2013)

Ikke oppgitt

-

Under gjennomføring

141

Ikke tildelt

Skjøtsel og skilting av arkeologisk kulturminner

Ikke oppgitt

-

Under gjennomføring

142

Ikke tildelt

Kartlegging av 2. verdenskrig i Groruddalen

Ikke oppgitt

-

Under gjennomføring

143

Ikke tildelt

Fornying av avløpsnettet for å redusere forurensing av Alna

Ikke oppgitt

-

Gjennomføres kontinuerlig hvert år

45


PROGRAMOMRÅDE 3: OMRÅDELØFT OG STEDSUTVIKLING

STATUS

2007

2013

Ferdigstilt

Furusetheimen

2007

2010

Ferdigstilt

3

3.1.8-07

Verdensparken informasjon og medvirkning

2007

-

4

3.1.9-08

Lederutvikling

2008

2010

Videreført som del av 3.1.12-09 Ungdom/unge voksne

OPPSTARTSÅR

Prosjektutvikling og informasjon

3.1.2-07

NAVN PÅ TILTAK

3.1.0-07

GDS-NR

1 2

NR

AVSLUTNINGSÅR

Ekstraordinære Groruddalsmidler

Furuset, Bydel Alna

Løpende driftstiltak

5

3.1.11-08

Borettslagsprosjektet

2008

2012

Ferdigstilt

6

3.1.12-09

Ungdom og unge voksne – Alnaskolen (Tidligere: Bærekraftig lokalsamfunn) (Inkludert tidl. 3.1.9-08 Lederutvikling)

2009

2013

Ferdigstilt

7

3.1.13-09

Omdømmebygging gjennom formidling

2009

2013

Ferdigstilt

8

3.1.15-09

Fremtidens bibliotek (Videreføres som del av prosjekt 3.1.16-10 fra 2014)

2009

-

Under gjennomføring

9

3.1.16-10

Klimavennlig boligbygging og fortetting (områdeplan for Furuset)

2010

-

Under gjennomføring

10

3.1.14-10

Arrangementer og fellestiltak

2007

-

Løpende driftstiltak

11

3.1.2-12

Utleieboliger for ungdom (forstudie)

2012

2012

Ferdigstilt

12

3.1.1-12

Småbarnsfamilier i fokus

2012

2013

Ferdigstilt

Veitvet-Sletteløkka, Bydel Bjerke 13

3.2.0-07

Stilling

2007

2013

14

3.2.0b-07

Programgruppa (Tidligere: Prosjektgruppa)

2007

-

Ferdigstilt Løpende driftstiltak

15

3.2.2a-07

Stikk innom

2007

2013

Ferdigstilt

16

3.2.3-07

Veitvet park og aktivitetsområde (fase 2)

2007

2009

Ferdigstilt

17

3.2.4c-07

Park garasjetak

2007

2009

Ferdigstilt

18

3.2.5-07

Veitvet senterutvikling

2007

2013

Ferdigstilt

19

3.2.7-07

Brobyggende kulturarrangementer – Bærekraftig videreføring (Tidligere: Arrangementer og omdømmebygging)

2007

2013

Ferdigstilt

20

3.2.8b-08

Undergang Trondheimsveien

2008

2011

Ferdigstilt

21

3.2.11b-09

Mulighetsstudie kraftledning

2009

2010

Videreført som del av annet tiltak

22

3.2.0c-09

Informasjon

2009

-

23

3.2.2b-09

Demokratiopplæring og valgdeltagelse

2009

2013

24

3.2.2c-09

Veitvetakademiet (tidligere Organisasjonsutvikling) (inkludert tidligere 3.2.8-10 Bo sammen)

2009

-

Løpende driftstiltak Ferdigstilt Løpende driftstiltak

25

3.2.2d-09

Beboermedvirkning

2009

2010

Ferdigstilt

26

3.2.2e-09

Kvinnenettverk

2009

2010

Avviklet

27

3.2.5-09

Veitvet sentrum – Kultursal og møtelokaler (Tidligere: Kultursal)

2009

-

Løpende driftstiltak

28

3.2.5a-09

Møteplassen Veitvetsenter

2009

2012

Ferdigstilt

29

3.2.5b-09

Oppgradering forsamlingssal

2009

2010

Ferdigstilt

30

3.2.8c-09

Nedgradering Trondheimsveien

2009

2013

Ferdigstilt

31

3.2.10-09

Trafikkanalyse

2009

2010

Videreført som del av annet tiltak

32

3.2.10b-09

Perlekjedet – overordnet kunstplan (Tidligere: Plan Veitvetveien)

2009

2013

Ferdigstilt

33

3.2.11-09

Plan Sletteløkka

2009

2013

Ferdigstilt

34

3.2.12-09

Forstudie forsamlingslokale

2009

2010

Ferdigstilt

35

3.2.1-10

Tverrfaglig arbeid

2010

2013

Ferdigstilt

46


AVSLUTNINGSÅR 2011

Videreført i prosjekt 3.2.3-10 Allidrett og fysisk aktivitet

37

3.2.3-10

Allidrett og fysisk aktivitet (Inkludert tidligere 3.2.2-10 Utvikle idrettstilbud og 3.2.4-10 Container og sportsutstyr)

2010

2012

Ferdigstilt

38

3.2.4-10

Container og sportsutstyr

2010

2011

Videreført i prosjekt 3.2.3-10 Allidrett og fysisk aktivitet Løpende driftstiltak

STATUS

OPPSTARTSÅR 2010

NAVN PÅ TILTAK Utvikle idrettstilbud

GDS-NR 3.2.2-10

NR 36

39

3.2.5-10

Levekårsundersøkelse

2010

40

3.2.6-10

Møteplasser (Tidligere: Inngang til marka/Forprosjekt inngang til marka)

2010

2013

Ferdigstilt

41

3.2.7-10

Bomiljø sletteløkka

2010

2011

Ferdigstilt

42

3.2.8-10

Bo sammen

2010

2010

Videreført i prosjekt 3.2.2c-09 Veitvetakademiet

43

3.2.9-10

Forprosjekt parsellhage

2010

2010

Avviklet før oppstart

44

3.2.10-10

Større tiltak Sletteløkka

2010

2012

Ferdigstilt

45

3.2.11-10

Mindre møteplasser Sletteløkka

2010

2012

Ferdigstilt

46

3.2.12-10

Støyreduksjon

2010

2011

Overført ordinær drift hos SVRØ

47

3.2.1-11

Veitvet sentrum – Kultur- og nærmiljøsenter (Tidligere: Kultursenter)

2011

-

48

3.2.2-11

Kulturbølgen

2011

2011

Ferdigstilt

Under gjennomføring

49

3.2.3-11

Vakre Veitvet og Sletteløkka

2011

2012

Ferdigstilt

50

3.2.1-12

Samarbeid mellom beboerorganisasjoner

2012

2013

Ferdigstilt

51

3.2.2-12

Perlekjedet – påvirkningsarbeid

2012

2013

Ferdigstilt

52

3.2.3-12

Aktivering og dugnad på Veitvet og Sletteløkka – Steder og mellomrom

2012

2013

Ferdigstilt

53

3.2.4-12

Veitvet sentrum – aktivering Scene Veitvet

2012

2013

Ferdigstilt

Romsås, Bydel Grorud 54

3.3.1-07

Humleby vinterlekeplass

2009

2012

Avviklet etter oppstart

55

3.3.3-07

Svarttjern

2007

2009

Ferdigstilt

56

3.3.5-07

Langsiktig senterutvikling og kunnesenter

2007

2013

Ferdigstilt

57

3.3b-08

Programstyring og administrasjon

2008

2013

Ferdigstilt

58

3.3.9-08

Romsås-TV

2008

2011

Ferdigstilt

59

3.3.10-08

Cricket

2008

2011

Ferdigstilt

60

3.3.1-09

Frivillig i sentrum

2009

-

61

3.3.2.09

Kunstgressbane på Bjøråsen

2009

2011

Løpende driftstiltak Første fase ferdigstilt. Andre fase er avviklet.

62

3.3.3-09

Pandoras håp

2009

2013

Avviklet etter oppstart

63

3.3.4-09

Kultur i ring

2009

2013

Ferdigstilt

64

3.3.5-09

Vaktmesterpraksis

2009

2011

65

3.3.6-09

Romsåspilotene

2009

-

66

3.3.7-09

Kunst og ungt entreprenørskap

2009

2010

67

3.3.1-10

Frivilligskolen

2010

2013

Ferdigstilt

68

3.3.2-10

Utleie/booking

2010

2010

Avviklet etter oppstart

69

3.3.3-10

Rett fra Romsås

2010

2011

Ferdigstilt

Ferdigstilt Løpende driftstiltak Avviklet etter oppstart

70

3.3.4-10

Kurs i TV-produksjon

2010

2011

Ferdigstilt

71

3.3.5-10

Nyhetsgruppen

2010

2011

Ferdigstilt

72

3.3.6-10

Lærings-TV

2010

2010

Avviklet/ikke startet opp

73

3.3.1-11

Møteplassen Kafé Romsås

2011

2011

Ferdigstilt

74

3.3.2-11

Samarbeidsprosjektet

2011

2013

Ferdigstilt

47


OPPSTARTSÅR

AVSLUTNINGSÅR

2011

-

76

3.3.4-11

Aktive Romsås (Tidligere: Frisklivssentral)

2011

2013

Ferdigstilt

Sentrumsutvikling Haugenstua

2007

2010

Ferdigstilt, overført bydelens driftsorganisasjon

STATUS

NAVN PÅ TILTAK Femstjerners Romsås

GDS-NR 3.3.3-11

NR 75

Løpende driftstiltak

Haugenstua, Bydel Stovner 77

3.4.1-07

78

3.4.2-07

Nærmiljøsenteret

2007

2010

Ferdigstilt

79

3.4.3-07

Oslo-ungdommens Motorsenter og Skatehall

2007

2010

Ferdigstilt

80

3.4.4-07

Haugenstua Scene

2007

-

81

3.4.5-07

Parsellhager

2007

2012

Ferdigstilt

82

3.4.9-07

En lysere hverdag

2007

2010

Ferdigstilt

83

3.4.11-07

Utsmykking/utendørs installasjoner

2007

2011

Ferdigstilt

84

3.4.13-07

Godt ry og omdømmebygging

2007

2013

Ferdigstilt

85

3.4.17-07

Prosjektutvikling

2007

2013

Ferdigstilt

86

3.4.7-08

Sneglehuset

2008

2009

Ferdigstilt

87

3.4.08-08

Stig Skole som møteplass

2008

2011

Ferdigstilt

88

3.4.24-09

Helhetsplan for uteområdene

2009

2010

Ferdigstilt

89

3.4.25-09

Haugenstua skole som møteplass

2009

2011

Ferdigstilt

Under gjennomføring

90

3.4.28-09

Nytt motorsenter og skatehall Haugenhallen

2009

-

91

3.4.26-10

Samarbeid med borettslagene

2010

2012

Under gjennomføring Ferdigstilt

92

3.4.27-10

Skulpturpark

2010

2013

Ferdigstilt

93

3.4.29-11

Lederskolen

2011

2011

Ferdigstilt

94

3.4.30-11

Torget som møteplass

2011

2013

Ferdigstilt

95

3.4.31-11

Beboerhus

2011

2011

Ferdigstilt

96

3.4.32-11

Åpen «kafé» på Motorsenteret

2011

2011

Ferdigstilt

97

3.4.33-11

Aktiv på Haugenstua

2011

2013

Ferdigstilt

98

3.4.34-11

Stovner Frisklivs- og mestringssenter

2011

2012

Ferdigstilt

99

3.4.35-11

Reduksjon av rushandlinger

2011

2011

100

3.4.36-12

Hinderløype ved Stig skole

2012

-

Under gjennomføring

Opprusting av Jerikobakken

2011

2012

Videreført i prosjekt 3.5.3-12 Attraktive møteplasser

Ferdigstilt

Lindeberg, Bydel Alna 101

3.5.1-11

102

3.5.2-11

Prosjektledelse og programadministrasjon

2011

-

Løpende driftstiltak

103

3.5.1-12

Gode oppvekstmiljø

2012

-

Under gjennomføring

104

3.5.2-12

Bomiljøtiltak i utsatte områder

2012

-

Under gjennomføring

105

3.5.3-12

Attraktive møteplasser (Inkludert tidligere 3.5.1-11 Opprusting av Jerikobakken)

2012

-

Løpende driftstiltak

106

3.5.4-12

Styrkede norskferdigheter

2012

2013

Avviklet før oppstart

Linderud-Økernbråten-Vollebekk, Bydel Bjerke 107

3.7.1-11

Prosjektledelse (Tidligere: Oppstart områdeløft)

2011

-

Løpende driftstiltak

108

3.7.1-12

Møteplasser mellom husene

2012

-

Under gjennomføring

109

3.7.2-12

Forhager

2012

2013

110

3.7.3-12

Møteplasser for unge

2012

-

Avviklet etter oppstart Løpende drift

111

3.7.4-12

Arrangementer

2012

-

Løpende drift

112

3.7.5-12

Lokale møteplasser

2012

-

Løpende drift

113

3.7.6-12

Lokalt lederskap

2012

-

Løpende drift

114

3.7.7-12

Dive analyse

2012

2013

48

Ferdigstilt


OPPSTARTSÅR

AVSLUTNINGSÅR

STATUS

3.7.8-12

NAVN PÅ TILTAK

GDS-NR

NR 115

Grønn åre (forstudie)

2012

2012

Ferdigstilt

116

3.7.9-12

Sauedalen

2012

-

Under gjennomføring

117

3.7.10-12

Gangveien

2012

-

Under gjennomføring

118

3.7.11-12

Undergangen

2012

2012

Videreført som del av prosjektet Grønn åre 3.7.1-13

119

3.7.1-13

Koordinering og midlertidig aktivering av Grønn åre

2013

Løpende drift

Ammerud, Bydel Grorud 120

3.8.1-11

UngMed – ungdom og medvirkning

2011

2012

Videreført som del av 3.8.1-12 Ung Kompetanse

121

3.8.2-11

Lillomarka arena

2011

2013

Ferdigstilt

122

3.8.3-11

Prosjektstyring

2011

-

123

3.8.4-11

Utarbeidelse og implementering av områdeløftprogram

2011

2012

124

3.8.5-11

Opprusting av undergang

2012

-

Løpende driftstiltak Ferdigstilt Under gjennomføring

125

3.8.6-11

Utvikling av Ammerudhellinga 47 (Tidligere: Konseptvalgutredning Ammerudhellinga)

2012

-

Under gjennomføring

126

3.8.1-12

Ung Kompetanse

2012

-

Løpende driftstiltak

127

3.8.2-12

Samarbeidsavtale med borettslagene

2012

-

Løpende driftstiltak

128

3.8.1-13

Trygt og trivelig på Ammerud

2013

-

Løpende driftstiltak

129

3.8.2-13

Vi her på Ammerud

2013

-

Løpende driftstiltak

130

3.8.3-13

Samarbeid på tvers

2013

-

Løpende driftstiltak Løpende driftstiltak

Stovner sentrum, Bydel Stovner 131

3.9.1-11

Programutvikling

2011

-

132

3.9.2-11

Utarbeidelse av områdeløftprogram

2011

2012

133

3.9.3-11

Utredning om stedsbruk og omdømme

2012

2013

134

3.9.4-11

Sentergata

2012

-

135

3.9.5-11

Kirkeplassen

2011

2012

136

3.9.1-12

Språkferdigheter

2012

-

Løpende driftstiltak

137

3.9.2-12

Sentrumsutvikling

2012

-

Under gjennomføring

Ferdigstilt Ferdigstilt Under gjennomføring Ferdigstilt

138

3.9.3-12

Gatebelysning

2012

-

Under gjennomføring

139

3.9.4-12

Bedre bomiljø

2012

-

Løpende driftstiltak

140

3.9.5-12

Medvirkning til Stovner senter og Linjeparken

2012

-

Løpende driftstiltak

141

3.9.6-12

Møteplasser i sentrum

2012

-

Under gjennomføring

142

3.9.1-13

God kommunikasjon

2013

-

Løpende drift

143

3.9.2-13

Idrettsbydelen

2013

-

Løpende drift

Bomiljøtilskudd2 144

Tildelt

Alunsjø Brl, Bydel Grorud. Etablering av Petanquebane.

2013

2013

Ferdigstilt

145

Tildelt

Asken Brl, Bydel Alna. Utbedring og oppgradering av fellesrom.

2013

2013

Ferdigstilt

146

Ikke tildelt

Boligsameiet Veitvetveien 1-3-5, Bydel Bjerke. Helhetlig opprusting av sameiets uteområde, første del av to.

2013

-

Under gjennomføring

147

Ikke tildelt

Den norske kirke, Fossum sokn, Bydel Stovner. The Well – brønnen – et møtested i lokalsamfunnet i Bydel Stovner.

2013

-

Under gjennomføring

148

Ikke tildelt

OBOS, hele dalen. Samarbeid om bomiljøutvikling i Groruddalen.

2013

-

Løpende drift

149

Ikke tildelt

Rødtvedt Brl, Bydel Grorud. Etablering av lekeplass.

2013

-

Under gjennomføring

150

Tildelt

Smalvollskogen Brl, Bydel Alna. Fornying av lekeplasser.

2013

2013

Ferdigstilt

151

Tildelt

Smedstua Brl, Bydel Stovner. Helhetlig oppgradering av utearealene.

2013

2013

Ferdigstilt

152

Ikke tildelt

Stjerneblokkveien Brl, Bydel Alna. Helhetlig opprusting av utearealene.

2013

-

Under gjennomføring

153

Ikke tildelt

Svarttjern Brl, Bydel Grorud. Etablering av felles møteplass for eldre.

2013

-

Under gjennomføring

49


2013

-

Under gjennomføring Under gjennomføring

STATUS

NAVN PÅ TILTAK Veitvet Hageby Brl, Bydel Bjerke. Oppgradering av lekeplasser.

AVSLUTNINGSÅR

GDS-NR Ikke tildelt

OPPSTARTSÅR

NR 154 155

Ikke tildelt

Vestliberget Boligsameie, Bydel Stovner. Utvikling av helhetlig plan for utearealene.

2013

-

156

Tildelt

Ammerudsletta Brl i Bydel Grorud, Utredning av helhetlig plan for utearealene

2012

2013

Ferdigstilt

157

Tildelt

Apalløkka Brl i Bydel Grorud, Utredning av helhetlig plan for utearealene

2012

2013

Ferdigstilt

158

Tildelt

Hvitveisenga Brl i Bydel Stovner, Utredning av helhetlig plan for utearealene

2012

2013

Ferdigstilt

159

Tildelt

Kurland Brl i Bydel Alna, Etablering av ny lekeplass for barn i alderen 1-7 år

2012

2013

Ferdigstilt

160

Tildelt

Lohøgda Brl i Bydel Alna, Utredning av helhetlig plan for utearealene

2012

2013

Ferdigstilt

161

Tildelt

Mellomgården Brl i Bydel Grorud. Belysning, beplantning og sittegrupper

2012

2013

Ferdigstilt

162

Tildelt

Møllerstua Brl i Bydel Grorud. Støyreduserende tiltak i ballbinge.

2012

2013

Ferdigstilt

163

Tildelt

OBOS. Samarbeidsavtale om bomiljøutvikling i Groruddalen – aktiviteter i 2012.

2012

2013

Ferdigstilt

164

Tildelt

Kulturetaten i Oslo kommune, Aktivitetsskolen Jeriko i Bydel Alna. Etablering av løpebane og hoppegrop, samt underlag for mobil hoppbakke.

2012

2013

Ferdigstilt

165

Tildelt

Rødtvedt Brl i Bydel Grorud. Oppbygging av adkomstveier til innganger i høyblokk for sikring av trinnfri adkomst.

2012

2013

Ferdigstilt

166

Tildelt

Rødtvedt Brl i Bydel Grorud. Rehabilitering av inngangspartier.

2012

2013

Ferdigstilt

167

Tildelt

Rødtvedt Brl i Bydel Grorud. Asfaltering av deler av møteplass.

2012

2013

Ferdigstilt

168

Tildelt

Sameiet Lunden 7-17 i Bydel Bjerke. Oppgradering av utearealer.

2012

2013

Ferdigstilt

169

Tildelt

Slåttevangen Brl i Bydel Alna. Tilleggsarbeider i tilknytning oppgradering av utearealer.

2012

2013

Ferdigstilt

170

Tildelt

Smedstua Brl i Bydel Stovner. Renovering av inngangspartier.

2012

2013

Ferdigstilt

171

Tildelt

Stjerneblokkveien Brl i Bydel Alna. Utarbeiding av helhetlig plan for utearealer.

2012

2013

Ferdigstilt

172

Tildelt

Vesthelling Brl i Bydel Stovner. Oppgradering av utearealer.

2012

2013

Ferdigstilt

173

Tildelt

Vestlisvingen Huseierlag i Bydel Stovner. Ny huske.

2012

2013

Ferdigstilt

174

Tildelt

Østausa Brl i Bydel Alna. Utendørs lyssetting.

2012

2013

Ferdigstilt

175

Tildelt

Gransletta Brl i Bydel Alna. Oppgradering av utearealene, tilleggsarbeider.

2011

2013

Ferdigstilt

176

Tildelt

Granstangen Brl i Bydel Alna. Oppgradering av utearealene.

2011

2013

Ferdigstilt

177

Tildelt

Haugenstua Brl i Bydel Stovner. Oppgradering av utearealene.

2011

2013

Ferdigstilt

178

Tildelt

Kolås Boligsameie, Bydel Bjerke. Oppgradering av utearealene.

2011

2013

Ferdigstilt

179

Tildelt

Nedre Haugen Brl, Bydel Alna. Helhetlig opprusting av utearealene, del 1.

2011

2013

Ferdigstilt

180

Tildelt

Røverkollen Brl, Bydel Grorud. Etablering av to nye lekeplasser.

2011

2013

Ferdigstilt

181

Tildelt

Slåttevangen Brl, Bydel Alna. Oppgradering av utearealene.

2011

2013

Ferdigstilt

182

Tildelt

Stovner Frivilligsentral, Bydel Stovner. Prosjektet Innsiden.

2011

2013

Ferdigstilt

183

Tildelt

Tokerudåsen Boligsameie, Bydel Stovner. Oppgradering av bomberom.

2011

2013

Ferdigstilt

184

Tildelt

Boligbyggelaget Usbl, hele dalen. Samarbeidsavtale om bomiljøutvikling i Groruddalen – aktiviteter i 2012.

2011

2013

Ferdigstilt

Større prosjekter 185

3.4.2-13

Rommensletta, kunstgressbane

2013

2013

186

3.4.1-13

Kunstprosjektet i Rommensletta skulpturpark

2013

-

187

3.8.4-13

Katedralen i Grorudparken

2013

2013

188

3.7.2-13

Grønn åre, punkt 1, Veitvet nærmiljøanlegg – BYM

2013

-

2007

2011

Ferdigstilt Under gjennomføring Ferdigstilt Under gjennomføring

Attraktive møteplasser 189

3.6.07

190

3.7.4.07

Haugerud senterområde – opprusting

2007

2010

191

3.7.5.08

Trosterud senter (ligger fra 2012 under strategien Områdeløft i PG3A)

2008

-

50

Alnabru/Breivoll – Planarbeid

Ferdigstilt Ferdigstilt Under gjennomføring


PROGRAMOMRÅDE 4: OPPVEKST, UTDANNING, LEVEKÅR, KULTURAKTIVITETER OG INKLUDERING

Gratis kjernetid i barnehagene – Alna

2007

-

STATUS

NAVN PÅ TILTAK

4.1.1

AVSLUTNINGSÅR

GDS-NR

1

OPPSTARTSÅR

NR

Ekstraordinære Groruddalsmidler

Løpende driftstiltak

2

4.1.2

Gratis kjernetid i barnehagene – Bjerke

2007

-

Løpende driftstiltak

3

4.1.3

Gratis kjernetid i barnehagene – Grorud

2007

-

Løpende driftstiltak

4

4.1.4

Gratis kjernetid i barnehagene – Stovner

2007

-

Løpende driftstiltak

5

4.2.1

Språkløftet – Alna

2007

2011

Avsluttet

6

4.2.2

Språkløftet – Bjerke

2007

2011

Avsluttet

7

4.2.3

Språkløftet – Grorud

2007

2011

Avsluttet

8

4.2.4

Språkløftet – Stovner

2007

2011

Avsluttet

9

4.2.5

Språkløftet – UDE

2009

2011

Avsluttet

10

4.3.1

Ungdomsfyrtårn – Alna

2007

2011

Videreført i ordinær drift

11

4.3.2

Ungdomsfyrtårn – Bjerke

2007

2011

Videreført i ordinær drift

12

4.3.3

Ungdomsfyrtårn – Grorud

2007

2011

Videreført i ordinær drift

13

4.3.4

Ungdomsfyrtårn – Stovner

2007

2011

Videreført i ordinær drift

14

4.4.1

Skolen som kunnskapssenter og inkluderende møteplass – Utdanningsetaten

2007

2011

Avsluttet

15

4.4.2

Skolen som kunnskapssenter og inkluderende møteplass – Gran skole

2007

2011

Avsluttet

16

4.4.3

Skolen som kunnskapssenter og inkluderende møteplass – Veitvet skole

2007

2011

Avsluttet

17

4.4.4

Skolen som kunnskapssenter og inkluderende møteplass – Romsåsskolene

2007

2011

Avsluttet

18

4.4.5

Skolen som kunnskapssenter og inkluderende møteplass – Rommen skole

2007

2011

Avsluttet

19

4.5

Utvidet skoledag – utvalgte skoler i alle bydelene

2007

2011

Avsluttet

20

4.6

Utvikle Hellerud videregående skole som realfagssenter

2007

2011

Avsluttet

21

4.7

Norskoffensiv i Groruddalen

2008

-

Løpende driftstiltak

22

4.8.1

Folkehelseprosjekt – Alna

2007

-

Løpende driftstiltak

23

4.8.2

Folkehelseprosjekt – Bjerke

2007

-

Løpende driftstiltak

24

4.8.3

Folkehelseprosjekt – Grorud

2007

-

Løpende driftstiltak

25

4.8.4

Folkehelseprosjekt – Stovner

2007

-

Løpende driftstiltak

26

4.12

Kompetanse 16-24

2008

2010

27

4.14.1

Midler til frivillighet og lokalt engasjement (kommunale midler) – Alna

2010

-

Løpende driftstiltak

28

4.14.2

Midler til frivillighet og lokalt engasjement (kommunale midler) – Bjerke

2010

-

Løpende driftstiltak

Videreført i ordinær drift

29

4.14.3

Midler til frivillighet og lokalt engasjement (kommunale midler) – Grorud

2010

-

Løpende driftstiltak

30

4.14.4

Midler til frivillighet og lokalt engasjement (kommunale midler) – Stovner

2010

-

Løpende driftstiltak

31

4.15.1

Midler til organisasjoner og frivillig virksomhet (statlige midler) – Alna

2010

-

Løpende driftstiltak

32

4.15.2

Midler til organisasjoner og frivillig virksomhet (statlige midler) – Bjerke

2010

-

Løpende driftstiltak

33

4.15.3

Midler til organisasjoner og frivillig virksomhet (statlige midler) – Grorud

2010

-

Løpende driftstiltak

34

4.15.4

Midler til organisasjoner og frivillig virksomhet (statlige midler) – Stovner

2010

-

Løpende driftstiltak

35

4.16.1

Styrket levekårsatsing – Alna

2011

-

Løpende driftstiltak

36

4.16.2

Styrket levekårsatsing – Bjerke

2011

-

Løpende driftstiltak

37

4.16.3

Styrket levekårsatsing – Grorud

2011

-

Løpende driftstiltak

38

4.16.4

Styrket levekårsatsing – Stovner

2011

-

Løpende driftstiltak

39

4.17

Obligatorisk forlenget skoledag

2011

-

Løpende driftstiltak

40

4.18

Målrettet og strukturert skoleutviklingsprogram

2012

-

Løpende driftstiltak

1 Paviljong vil ferdigstilles våren 2014. 2 Under strategien Bomiljøtilskudd inkluderes tiltak som fikk tilsagn i 2013 og tiltak som ble ferdigstilt i 2013 (som har fått tilsagn tidligere).

51


VEDLEGG 2

Statlige og kommunale tildelinger til Groruddalssatsingen 2007–2013 (Alle tall i mill. kr) År

1 Miljøvennlig transport i Groruddalen

2 Alna – grønnstruktur, idrett og kulturmiljø

3 Bolig-, by- og stedsutvikling

Administrasjon, Årlig totalsum info, evalueringer staten og Oslo og stillinger kommune

Staten

2007

(139)1

7

43

36,3

0

86,3

Oslo kommune

2007

12,6

12

6,4

13

9

53

2008

(68)

20

43

57

0

120

2008

11,75

10,35

4,7

15,5

10,7

53

Staten Oslo kommune Staten

2009

(251)

30,4

43

56,125

1,6

131,125

Oslo kommune

2009

13

8,5

5

15,5

11

53

Staten

2010

(217)

30

43

49,918

2

124,918

Oslo kommune

2010

13

12

2

15,5

10,5

53

2011

(66,6)

322

43

49,6

2

126,6

Oslo kommune

2011

10

11

4,5

18,5

9,7

53,7

Staten

2012

(24,6)

30

40

53,6

0,2

123,8

Oslo kommune

2012

10

12,5

6

18,5

6,7

53,7

Staten

2013

( mangler data )

33,031

40

57,431

0,767

131,229

Oslo kommune

2013

10

12,5

6

18,5

6,7

53,7

261,28

329,60

474,97

70,87

1217,07

Staten

Sum 1 2 3

80,35

3

Tallene i parentes gjelder samferdselstiltak finansiert med ordinære statlige midler. 30. mill. kr er fordelt direkte til Programområde 2. I tillegg har Miljødirektoratet (tidligere Direktoratet for naturforvaltning) fordelt 2 mill. kr til Verdensparken gjennom sin satsing på naturopplevelse og fysisk aktivitet i nærmiljøet. Inkluderer ikke ordinære statlige midler.

Oslo kommune fordeler hvert år 50 mill. kr som ekstraordinære midler til Groruddalssatsingen. I tillegg gis det et årlig driftstilskudd til Plankontoret for Groruddalen. Kommunens ekstraordinære midler fordeles til investeringer og drift i Programområde 1–4 samt til stillinger, evalueringer og informasjons- og driftstøtte til Plankontoret for Groruddalen. Statens bidrag gjelder ekstraordinære Groruddalssatsingsmidler til investeringer og drift i Programområde 2, 3 og 4. De statlige ekstraordinære midlene har blitt

52

4 Oppvekst, utdanning, levekår, kulturaktiviteter og inkludering

tildelt av Miljøverndepartementet til Programområde 2, av Kommunal- og regionaldepartementet til Programområde 3 og av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet til Programområde 4. I 2009 ble det i tillegg stilt til rådighet 30 mill. kr gjennom den statlige tiltakspakken. 20 mill. kr ble fordelt til tiltak i programområdene 1 og 2, 10 mill. kr ble brukt til prosjektet Vakrere Groruddalen, som nå videreføres som Bydelsrusken Groruddalen i regi av Bymiljøetaten.


VEDLEGG 3

Redaksjonsutvalget for årsmeldingen 2013 – medlemmer • • • • • • • •

Synnøve Riise Bøgeberg, Oslo kommune, Plankontoret for Groruddalen Roy Tjomsland, Oslo kommune, Plankontoret for Groruddalen Arne Bergsgard, Plan- og bygningsetaten Tharan Åse Fergus, Vann- og avløpsetaten Rosa Maria Carrascal, Husbanken Manzoor Qadeer Khan, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Cecilie Kjølnes Skar, Bydel Grorud Marianne Gjørv, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, redaktør

Samarbeidsutvalget for Groruddalen 2013 – møter og medlemmer Møter Samarbeidsutvalget har holdt tre møter i 2013: 1/13 – 18. mars, 2/13 – 17. juni og 3/13 – 21. oktober Samarbeidsutvalgets medlemmer Statlige medlemmer • Seniorrådgiver Marianne Gjørv, Miljøverndepartementet, statens koordinator • Seniorrådgiver Agnes Aall Ritland, Kommunal- og regionaldepartementet • Avdelingsdirektør Anne Folkvord, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet • Seniorrådgiver Bente Elgar, Samferdselsdepartementet • Assisterende regiondirektør Karin Lindgård, Husbanken • Regionaldirektør Randi Kleven, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (til møte 2/13) • Regiondirektør Alv Sørland, IMDi (møte 3/13) • Seksjonssjef Ingun Risnes, Statens veivesen region øst Kommunale medlemmer: • Kommunaldirektør Geir B. Aga, Byrådsavdeling for byutvikling, leder • Plan- og utbyggingssjef Elisabeth Eidså Dale, Byrådsavdeling for byutvikling • Seksjonssjef Nina Backer-Røed, Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester • Seksjonssjef Bente Meinert, Byrådsavdeling for miljø og samferdsel • Seksjonssjef Ole C. Melhus, Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning (møte 1/13) • Spesialrådgiver Christian Marthinsen, Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning (fra møte 2/13) • Spesialkonsulent Hallvard Lunde, Byrådsleders kontor • Seksjonsleder Elisabeth Storaas Heggen, Byrådsavdeling for kultur og næring (fra møte 2/13) • Bydelsdirektør Tore O. Pran, bydelene • BU-leder Knut Røli, bydelene (møte 1/13) • BU-leder Jack Grimsrud, bydelene (fra møte 2/13) • Prosjektleder Petter Daae Slipher, Byrådsavdeling for byutvikling, Plankontoret for Groruddalen, kommunens koordinator (møte 1/13) • Prosjektleder Synnøve Riise Bøgeberg, Byrådsavdeling for byutvikling, Plankontoret for Groruddalen, kommunens koordinator (fra møte 2/13) Det er ikke oppnevnt faste vararepresentanter.

Fra 1.1.2014 ble ansvaret for statens koordinering av Groruddalssatsingen overført fra Miljøverndepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

53


VEDLEGG 4

Organisering av Groruddalssatsingen Politisk møte

Samordning av statlig innsats

Samarbeidsutvalget for Groruddalen

Samordning av kommunal innsats

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

KMD, SD, BLD, HB, IMDi, BYU, MOS, EST, KON, KOU, BLK, Bydelene

Byrådsavdeling for byutvikling

Plankontoret for Groruddalen

Programområde 1

Programområde 2

Programområde 3

Programområde 4

Miljøvennlig transport i Groruddalen

Alna, grønnstruktur, idrett og kulturmiljø

Ledelse: Bymiljøetaten

Ledelse: Bymiljøetaten

Programgruppe 3A Områdeløft og stedsutvikling

Oppvekst, utdanning, levekår, kulturaktiviteter og inkludering

Ledelse: Bydelene

Ledelse: Bydelene

Programgruppe 3B Områdeplanlegging og byutvikling Ledelse: Plan- og bygningsetaten

KMD: Kommunal- og moderniseringsdepartementet, SD: Samferdselsdepartementet, BLD: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, HB: Husbanken, IMDi: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, BYU: Byrådsavdeling for byutvikling, MOS: Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, EST: Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, KON: Byrådsavdeling for kultur og næring, KOU: Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning, BLK: Byrådslederens kontor, Bydelene: Bydel Alna, Bydel Bjerke, Bydel Grorud og Bydel Stovner. Fra 1.1.2014 ble ansvaret for statens koordinering av Groruddalssatsingen overført fra Miljøverndepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

54


Grorudparken ved Kalbakken bro. Foto: Marianne Gjørv


Oslo kommune Byr책dsavdeling for byutvikling Plankontoret for Groruddalen Postmottak.pkg@radhuset.oslo.kommune.no www.oslo.kommune.no/groruddalen Kommunal- og moderniseringsdepartementet www.regjeringen.no/groruddalssatsingen Flere eksemplarer kan bestilles fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20 00 Publikasjonskode: H-2319 Design: Kord

Årsmelding for Groruddalssatsingen 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you