__MAIN_TEXT__

Page 1

TRE HUSKEREGLER FOR DITT KOR Opphavere og rettighetshavere til musikk har i dag store utfordringer i en digital verden hvor musikk og noter finnes overalt på nett og i sosiale medier. Mange av dere kjenner sikkert til de tre helt grunnleggende ting vi her nevner, og forholder dere til disse. Andre er kanskje ikke fullt så klar over dette. Derfor disse ”Tre huskereglene”.


1) Kopiering/fildeling Kopiering og publisering av musikk og noter forekommer dessverre i stor grad uten samtykke fra rettighetshaver og utenfor inngåtte avtaler med Kopinor. All slik kopiering er forbudt i henhold Åndsverksloven. De som har avtale med Kopinor, og har originalnoter til hele koret kan bruke musikk og noter på følgende måte:

ARBEIDSKOPIER  fra egne originalnoter – må ha originaler til samtlige medlemmer i koret  fotokopier og digitale kopier (distribuert per e-post eller i lukket nett)  hvis originaler ikke er i handelen: kopiere forutsatt at koret har forsikret seg om at notene faktisk ikke kan kjøpes ANNEN NOTEKOPIERING  fra noter for andre besetninger enn kor: 15 % av utgaven, maks 10 sider  fra notesamlinger arr. for kor på mer enn 16 sider: 15 % av utgaven, maks 10 sider, forutsatt at det aktuelle musikkverket ikke er tilgjengelig som særtrykk ARKIVERING

 lagre notekopiene i arkiv, også digitalt  hvis originalnoter videreselges må arkiverte kopier fjernes

All annen kopiering/deling er ikke omfattet av avtalen og derfor ikke lovlig. Husk at du må ha avtale med Kopinor for å bruke slike verk som nevnt ovenfor. Ta kontakt med din kororganisasjon eller direkte med www.kopinor.no for mer informasjon. Åpen deling av opphavsrettslig beskyttet materiell er ikke tillatt hverken etter Kopinoravtalen eller Åndsverksloven. Dette gjelder bl. a. deling på Facebook, Instagram, Twitter o.a. Deling via PM eller mail utenfor din private krets eller i en arbeidssituasjon som nevnt over er heller ikke tillatt.


2) Arrangering Det er tillatt å arrangere og offentlig fremføre musikk hvor opphaver til originalverket har vært død mer enn 70 år. Ønsker du å arrangere og offentlig fremføre musikk av opphavere som ikke har vært døde mer enn 70 år, må du ha samtykke fra den som sitter på rettighetene. Dette kan være den opprinnelige komponisten/tekstforfatteren, arvinger eller et musikkforlag. TONO kan hjelpe med å få kontakt med rettighetshaver. Du kan også la et musikkforlag klarere dette for deg – da mot et vederlag.

3) TONOanmeldelse Skal du fremføre musikkverk offentlig, må du melde dette til TONO. TONO forvalter retten til offentlig fremføring og samler inn vederlag for dette på vegne av sine medlemmer, dvs. komponister, arrangører, tekstforfattere, oversettere og musikkforlag. Du melder fra til TONO ved å sende en TONOrapport for all musikken som er fremført. Mange kor har gode avtaler med TONO gjennom sine organisasjoner. Dette innebærer at koret ikke betaler vederlag selv, men at dette heller gjøres gjennom organisasjonen. Korene har imidlertid en rapportplikt ovenfor TONO, for å sikre at vederlagene blir riktig fordelt til rettighetshaverne. For de kor som ikke er medlemmer av en kororganisasjon ligger betalingsplikten på koret. Rapportskjema finner du her: https://www.tono.no/kunder/konsert-event/ Det er stor fordel om du rapporterer alle konserter koret deltar på. Er ikke koret selv arrangør, så husk å oppgi arrangøren i skjemaet.


OM KOPIERING OG FILDELING

• Thanks to my four publishers. They are heroes in today’s digital era.

• Don’t copy without permission!

- Fredrik Sixten, composer

- Richard Sparks, PROFESSOR OF MUSIC at University of North Texas

• Yes, by purchasing the music, we are also investing in the composer’s livelihood, and supporting the creation of future masterpieces of art!

- William Plummer Director of Choral Activities at University of Louisiana at Lafayette

• Especially in this day and age it is important to support creative artists. Buy the scores! Don’t steal from composers!

- James D. Hicks, consert organist

• Det er forferdelig dersom musikken blir kopiert gratis, og oppført uten at det blir anmeldt til Tono.

- Trond H.F. Kverno, komponist

• Dette er eit samfunnsproblem som mellom anna gjer det vanskelegare å få eit tilstrekkeleg salstal som komponist/arr.

- Tord Kalvenes, komponist

• Very naughty

- Robin Tyson, singer

Profile for Jan Stefan Bengtsson

FairPlay! Tre huskeregler for ditt kor.  

FairPlay! Tre huskeregler for ditt kor.  

Advertisement