Page 1

 

Boordcomputer Taxi   

 

AMT dataterminal 

Centrale So ware 

  


de juiste weg 

      © Taxama c BV   Produc nforma e Taxama c BV november 2013 


Inhoud        

Inhoudsopgave  

3

Taxama c Boordcomputer Taxi Stand‐alone versie   

4

Ingebruikname BCT 

4

Opstart‐controlescherm  

 

4

Aanmelden  

5

Leeg ri enscherm 

         

6‐7

Onbeladen rit  

            6‐7 

Beladen rit  

                                           6‐7 

Einde rit en afrekenen 

       

               7  

Pauze    

       

Andere werkzaamheden dan rijden 

                        

8

Afmelden

8

Algemene gegevens 

      

9

Extra gegevens    

 

 

        

9

Ri en‐arbeids jden‐kaarthouder  

9

Diagnos cs

        

9

Diagnos cs I2C‐GPS‐Smartcard 

9

      

Diagnos cs Systeem‐CAN‐USB 

9

Diagnos cs Printer‐Taxameter 

9

Taxama c AMT‐dataterminal  

 

         

8

           

 

Ingebruikname AMT‐dataterminal  

10

Opstart‐controlescherm AMT 

 

10

Aanmelden

11

De AMT‐dataterminal in gebruik   

10‐15


Taxama c Boordcomputer Taxi      Stand‐alone versie  Op  1  juli  2014  dient  elke  taxi  een  gekeurde  en  geac veerde Boordcomputer Taxi te hebben. Om  aan  die  we elijke  verplich ng  te  voldoen  kan  in  principe  al  worden  volstaan  met  de  stand‐alone  versie van de Taxama c BCT.  

Na deze  opstartschermen  volgt  automa sch  het  ‘aanmeldscherm’.   Schuif  uw    ‘chauffeurskaart’  aan  de  rechterzijde  van de BCT in de daarvoor bestemde opening.  Houd  uw  pasfoto  tussen  duim  en  wijsvinger  en  steek  de  kaart  met  de  chip  in  de  BCT.    De  BCT  vraagt  nu om de 4‐cijferige PIN‐code, die u bij uw  chauffeurspas  van  KIWA  hee   ontvangen.  

De BCT  registreert  rit‐,  rij‐,  rust–  en  diens jden  en  vervangt  daarmee  de  verplich ng  tot  het  bij‐ houden  van  werkbrie es  en  ri enstaten.  Contro‐ lerende  instan es  kunnen  via  de  USB  aanslui ng  op  de  Boordcomputer  Taxi  de  vastgelegde  gege‐ vens uitlezen. 

Ingebruikname Boordcomputer Taxi   Als  u  de  taxi  start,  gaat  automa sch  ook  de  Taxama c BCT aan.  Het eerste scherm dat u ziet  is het scherm met het logo van Taxama c, vrijwel  direct gevolgd door een controlescherm.  

Bent u  uw  PIN‐code  vergeten  neem  dan  contact  op  met  KIWA  via  www.kiwa.nl.    U  dient  zich  dus  aan  te  melden  met  de  chauffeurskaart,  maar  als  dat om wat voor  reden dan ook niet lukt, kunt u  ook  inloggen  met  uw  Burgerservicenummer.  Het BSN staat op uw rijbewijs links boven aan de  achterzijde. 

Beves g de  door  u  ingegeven  PIN‐code  met  een  druk op het groene vierkantje.  Maakt u bij de invoer een vergissing, gebruik dan  het rode vierkantje voor correc e.  Mocht er iets niet in orde zijn dan wordt dat ken‐ baar gemaakt door een rood bolletje in plaats van  een groen bolletje.  Bij een rood bolletje gee  het  hoofdstuk  ‘Foutmeldingen’  in  de  ‘handleiding  voor gebruikers’  aan wat u moet doen.  

Uw chauffeurskaart  blij   in  de Boordcomputer  Taxi   tot u zich hee  afgemeld.   4 


Zodra uw  PIN‐code  is  gecontroleerd  vraagt  de  BCT  of  u  na  het  afsluiten  van  de  vorige  sessie,  pauze  hee   genoten  of  andere  werkzaamheden  dan rijden hee  uitgevoerd.  

Rechtsonder op  de  taakbalk  van  het  lege  ri en‐ scherm  staat  informa e  over  de  status    van  de  km  stand,  de  opera onele  status  (bijvoorbeeld:  taxivervoer, arbeids jd of pauze), datum en  jd. 

Deze vraag  wordt  dus  alleen  gesteld  bij  het  op‐ nieuw opstarten van de BCT.   Linksonder  op  de  statusbalk  van  het  lege  ri en‐ scherm  ziet u nu drie func etoetsen. Om een rit  te  starten  drukt  u  op  de  meest  linkertoets:   ‘Start Rit’. 

Kiest u  voor  ‘Nee’,  omdat  u  geen  pauze  hee   genoten  en  omdat  u  ook  geen  ander  werk  hee   uitgevoerd  dan  rijden,  dan  komt  u  in  een  ‘leeg  ri enscherm’.  (zie de kolom hiernaast) 

Vervolgens verschijnt een scherm op de BCT met  de  vraag  of  u  een  ‘Beladen’  of  een  ‘Onbeladen  Rit’ gaat starten.   Een  ‘Beladen  Rit’  is  een  rit  met  klant(en)  in  de  taxi,  een  ‘Onbeladen  Rit’  is  een  rit  zonder  klant  (en) in uw taxi.  

Als er  wel  sprake  is  van  pauze  of  andere  werk‐ zaamheden, kiest u voor ‘Ja’.  (zie pag.8)  Er volgt dan een keuzemenu met: Klant ophalen,  Tanken,  Centrale,  Privérit,  Auto  wassen,  Garage  of ‘zelf invoeren’.   Kiest  u  voor  ‘zelf  invoeren’,  dan  komt  er  een  toetsenbord in beeld om zelf aan te geven waar‐ uit die ‘andere werkzaamheden’ hebben bestaan.  Na  het  aangeven  van  Pauze  of  de  soort  andere  werkzaamheden dan rijden, verschijnt een menu  met  de  begin–  en  eind jd  van  de  pauze  of  de  andere werkzaamheden dan rijden.   U  kunt  met  behulp  van  de  +  en  de—toets  de  juiste datum en  jden invullen. Als u dat gedaan  hee  sluit u dit scherm af met een druk op:  ‘overige ac viteiten beves gen’  Na deze beves ging, òf als u bij deze keuze ‘Nee’  hee   ingedrukt,  komt  u  automa sch  in  het  lege  ri enscherm.  In de meeste gevallen is dit dus het scherm waar‐ mee u begint.  

Vertrekt u  dus  van  de  zaak,  van  huis  of  van  een  klant,  zonder  klant  in  de  taxi,  dan  drukt  u  op  “Onbeladen’. Vervolgens drukt u op ‘Rit Starten’.  De BCT slaat nu direct op hoe laat en vanaf welke  coördinaten is gestart.  De  BCT  neemt  het  moment  van  de  keuze  voor  ‘Start Rit’, als begin jd.   Als  dit  niet  overeenkomt  met  de  werkelijkheid,  bijvoorbeeld  omdat  u  verzuimd  hee   de  rit  bij  vertrek op de BCT aan te melden, dan kan met de  pijltjestoetsen  achter  ‘Begin  Rit’  en  ‘Einde  Rit’  alsnog  de  juiste  vertrek–  en/of  aankoms jd  worden ingevuld. 


Over Coördinaten 

Terug naar het ri enscherm... 

De BCT  slaat  geen  adressen  op,  maar  werkt  op  basis  van  coördinaten.  Dit  is  verreweg  de  meest  nauwkeurige  manier  voor  het  bepalen  van  elke  plek op de wereld.  

Nadat u dus op ‘Rit starten’ gedrukt hee , krijgt u  het  scherm  te  zien,  zoals  hieronder  is  afgebeeld.  De  ritnummers  worden  in  volgorde  door  de  BCT  toegekend. 

Met een computerprogramma zijn deze coördina‐ ten overigens wel weer te herleiden tot adressen.  Bijvoorbeeld met Google maps. Als u hier de la tu‐ de  (breedtegraad  )  en  de  longitude  (lengtegraad)  intypt,  dan  ziet  u  het  bijbehorende  adres.    In  on‐ derstaand  voorbeeld  zijn  de  coördinaten  van  de  ves ging van Taxama c aan de Kolk 46 in Arkel in  getypt t.w. 51,852178  en 4,983258.  

In dit  scherm  ziet  u  de  jdsduur  van  de  rit  en  de  afstand  in  km.  vanzelf  oplopen.  Het  bedrag  blij   op  €  0.00 staan. (overigens ook als  er een taxa‐ meter    op  de  BCT  is  aangesloten)  Het  is  immers  een ‘onbeladen rit’.   Opmerking:  Bij de laatst ingevoerde rit ziet u ook  een knop ‘Annuleren’. Zodra de klant is ingestapt,  maar de rit nog niet gestart is, kunt u om wat voor  reden  dan  ook,  de  rit  nog  annuleren.  Dit  is  dus  alleen  bij  de  laatste  instap.  Bij  een  combi‐rit  met  andere passagiers kunt u dus alleen de als laatste  gestarte rit annuleren.  Bij  het  ophaaladres  van  de  klant  aangekomen  drukt u op ‘Einde Rit’.  De BCT komt dan met het  ‘Afrekenscherm’. 

Opmerking:  Ophaal– en bestemmingsadressen  die  u  doorgestuurd  krijgt  vanaf  een  centrale,   worden in de BCT ‘buiten het zicht’ automa sch  omgezet naar coördinaten. 

Omdat er in dit geval niets af te rekenen valt kiest  u hier voor ‘Venster Sluiten’.  Na ‘venster sluiten’  keert de BCT terug naar het lege invoerscherm.  


U bent  dus  op  het  ophaaladres.  Als  de  klant  om  wat voor reden dan ook niet meegaat, dan kiest u  uiteraard weer voor ‘onbeladen’ en u rijdt naar de  volgende klant. In dit voorbeeld kiezen wij voor…. 

Deze ziet u dan direct weer in uw scherm. Zodra  iemand uitstapt klikt u bij die taak op ‘Einde Rit’.  U komt dan steeds weer in het afrekenscherm. 

De klant stapt in               U  kiest  dan  dus  voor  ‘Beladen’  en  drukt  vervol‐ gens  op  ‘Rit  starten’.  U  ziet  dan  het  volgende  scherm:    

In het  afrekenscherm  kunt  u  nog  wel  het  ritbe‐ drag  en  de  toeslag  aanpassen.  Het  totaalbedrag  wordt dan automa sch aangepast. Om de bedra‐ gen  aan  te  passen  drukt  u  op  het  veld  achter  ‘Ritbedrag’.  U  komt  dan  in  een  menu  met  een  numeriek  toetsenbord  waarin  u  deze  bedragen  kunt aanpassen.  

        Als  er  een  taxameter  op  de  BCT  is  aangesloten  loopt  nu  ook  het  bedrag  mee  op.  Het  bedrag  op  het scherm is gebaseerd op het door u ingestelde  tarief op de meter.    Let  op!  Als  u  meerdere  personen  ophaalt,  dan  bepaalt  u  zelf,  net  als  u  gewend  bent,  of  dit  als  één rit wordt ingevoerd of als afzonderlijke ri en.  Als  u  bijvoorbeeld  twee  mensen  op  hetzelfde  adres  ophaalt  en  naar  hetzelfde  bestemmings‐ adres brengt is de keuze eenvoudig: één rit. Als u  een combi‐rit uitvoert, waarbij meerdere mensen  op  hetzelfde  (of  op  verschillende)  adres(sen)  instappen  en/of  op  hetzelfde    (of  op  verschillen‐ de)  adres(sen)  uitstappen  dan  kunt  u  daar  ook  aparte ri en van maken. Bij elke door u gewenste  ‘aparte  rit’  drukt  u  op  de  toets  ’Rit  starten’  om  een nieuwe rit aangemaakt te krijgen.  

Daarna kunt  u  de  keuze  maken  voor  ‘Ritbewijs  afdrukken’  of  ‘Venster  sluiten’.  Om  het  ritbewijs  af  te  kunnen  drukken  moet  er  uiteraard  wel  een  printer op de BCT zijn aangesloten.  

Taxama c levert  hiervoor  uiterst  betrouwbare  thermische Digitax bonnenprinters. Deze zijn ook  leverbaar met geïntegreerde paslezer.   Resumerend   Na de automa sche opstart van de BCT schui  u  uw chauffeurskaart in de sleuf aan de rechterzijde  van  de  BCT.  U  toetst  de  4‐cijferige  PIN‐code  in,  die  u  via  KIWA  hee   ontvangen,  beves gt  de  ingave met een druk op het groene vierkantje en  kiest in het volgende scherm voor ‘Onbeladen’ of  ‘Beladen’.  Daarna  de  rit  starten  en  aan  het  eind  ervan weer op ‘Einde rit’ drukken.  


PAUZE (tussen de ri

en door) 

Kies op de taakbalk voor Pauze.  

U ziet dan in het scherm de begin jd van de pauze  en u ziet de  jd oplopen. Op het moment dat u  uw pauze beëindigt kiest u voor de inmiddels op  de taakbalk verschenen toets ‘Herva en’. U komt  daarna weer in het lege ri enscherm. 

PAUZE (op een wachtloca e) 

INVOEREN VAN ANDERE   WERKZAAMHEDEN DAN RIJDEN  Als u na een rit andere werkzaamheden gaat  uitvoeren dan rijden, dient u zich ook af te melden  volgens de procedure op pagina 9.   Bij het herva en van uw ri en vraagt de BCT of u  pauze hee  genoten of andere werkzaamheden  dan rijden hee  gedaan.   In dit geval kiest u voor ‘Ja’ en vervolgens op het  groene vierkantje om dit te beves gen.  

Als u pauze neemt of dient op te nemen op een  loca e waarop u op de klant moet wachten, dan  kunt u op de taakbalk niet voor pauze kiezen.  U dient zich af te melden volgens de procedure  die beschreven staat onder ‘Afmelden’ op pag. 9.  Bij het herva en van uw werkzaamheden krijgt u  de vraag of u pauze hee  genoten of andere  werkzaamheden dan rijden hee  gedaan.   Op  het  volgende  scherm  kiest  u  voor  ‘Andere  werkzaamheden dan rijden’.  

In dit geval kiest u dus voor ‘Ja’ en vervolgens op  het groene vierkantje om dit te beves gen.  

Kies voor ‘Pauze’. U drukt op de velden waarin  00:00:00 staat. Met behulp van de + en‐toetsen  kunt u begin jd en eind jd van de genoten pauze  ingeven. Beves g met  ‘Ac viteiten opslaan’. 

U komt  dan  in  een  keuzemenu  waarin  u  kunt  aangeven waaruit die andere werkzaamheden dan  rijden  hebben  bestaan.  In  het  menu  staan:  Klant  ophalen,  Tanken,  Centrale,  Privérit,  Auto  wassen,  Garage  of  ‘zelf  tekst  invoeren’.    Kiest  u  voor  ‘zelf  tekst  invoeren’,  dan  komt  er  een  toetsenbord  in  beeld  om  zelf  aan  te  geven  waaruit  die  ‘andere  werkzaamheden’  hebben  bestaan.  Vervolgens  drukt u op de velden waarin 00:00:00 staat.    Met  behulp  van  de  +  en‐toetsen  kunt  u  begin jd  en eind jd van de door u genoemde werkzaamhe‐ den invoeren. Beves g met ‘Ac viteiten opslaan’. 

 


AFMELDEN

ALGEMENE GEGEVENS 

Om u af te melden drukt u in de taakbalk op  ‘Afmelden’ 

Hierna komt u in het volgende scherm: 

Op dit scherm staat algemene informa e.  

EXTRA GEGEVENS  Als u deze knop indrukt dan kunt u opnieuw uit   3 schermen kiezen.   Type uw PIN‐code in en beves g met een druk op  het groene vierkantje. U krijgt dan de melding: 

LET OP! Het opstarten van de BCT gaat  automa sch door de taxi te starten.   AFSLUITEN! Nadat u zich hee  afge‐ meld, drukt u op de  rode  knop  bovenop de BCT .   Daarmee schakelt u de BCT uit.. 

Ri en                    Arbeids jden        Kaarthouder. 

DIAGNOSTICS

ANDERE KNOPPEN OP DE BCT  Indien U rechtsonder datum en  jd’ drukt ver‐ schijnt onderstaand scherm.   Rechts onder ziet u dan 3 nieuwe knoppen.  

Als u deze knop indrukt dan kunt u uit 7 schermen  kiezen om de diagnos sche gegevens uit het  systeem op te vragen over de I2C, de seriële bus,  de GPS, de Smartcard, het systeem, de CAN, de  USB en de Printer.   


Taxama c AMT‐dataterminal 

De AMT in gebruik                                    

      De  Taxama c  AMT‐dataterminal  is  in  feite  een  kleine  black‐box  ,  die  plug  and  play  gekoppeld  wordt aan de Taxama c Boordcomputer Taxi. De  AMT‐dataterminal kan door zijn geringe afme ng  (b/d/h  17/5.5/2.5)    eenvoudig  onder  het  dash‐ board worden weggebouwd. 

Om de AMT in combina e met de Boordcomputer  Taxi te kunnen gebruiken dient u zich met uw  chauffeurskaart  en uw 4‐cijferige PIN‐code (of  met uw Burgerservicenummer)  aan te melden.  (zie de procedure hiervoor op pagina 4.  Zodra u bent aangemeld krijgt u het ri enscherm  in beeld. Hierop staan ritopdrachten die door de  centrale naar Uw unieke AMT  zijn gezonden. 

 

Twee apparaten…  een  zeer  bewuste  keuze   

Er is echter nog een andere, zwaarwegende reden  waarom  Taxama c  gekozen  hee   voor  twee  apparaten. Dat is de strenge  regelgeving rondom  de  BCT  zelf.  De  techniek  blij   zich  vernieuwen.  Om alle  risico’s m.b.t. strijdigheid betreffende de  BCT‐regelgeving  te  vermijden,  koos  Taxama c  voor een “losse” dataterminal.   De terminal communiceert met de BCT d.m.v. een  open protocol. De goedgekeurde BCT zal dan ook  al jd aan de strenge regelgeving blijven voldoen,  zelfs  als  er  nieuwe  technieken  en/of  func onali‐ teiten  aan  de  dataterminal  worden  toegevoegd.  Indien  men  één  apparaat  hee   waarin  alles  is  geïntegreerd,  zal  er  bij  veranderingen  wellicht  opnieuw getoetst moeten worden of het apparaat  voldoet  aan  de  regelgeving.  Door  de  keuze  die  Taxama c  hee   gemaakt,  bent  u  daar  voor  al jd  van verlost. 

Met de  Taxama c  Boordcomputer  Taxi  en  de  AMT  dataterminal  hee   u  alles  aan  boord  voor  uw  dagelijkse  werkzaamheden  en  hee   u  geen  aanvullende  apparatuur  meer  nodig.  Door  de  slimme  integra e  is  alleen  de  BCT  in  het  zicht.     De bediening van de dataterminal vindt plaats op  het  touch‐screen  van  de  BCT.    Taxama c  hee   zeer bewust gekozen voor twee aparte apparaten.  Het  voordeel  ten  opzichte  van  één  apparaat  is,   dat  de  gebruiker  bij  een  defect  niet  direct  alle  func onaliteit mist. 

De kopregel 

In de kopregel ziet u  tabs met: het aantal Ri en,  Aanvullende informa e, Het aantal taken, Naviga‐ e en Ri enstaat.  Ri en  Door op deze tab te drukken krijgt u de ri enlijst  in beeld.    Aanvullend  Bij aanvullend kan de centrale nadere informa e  verstrekken over de rit die op dat moment gear‐ ceerd is in de kleur roze. (Bijv. indica e of memo)    Taken  Op de tab ‘taken’ staan de ri en in volgorde van  ophalen, zoals dat door de centrale gewenst  wordt. Indien naviga e is aangesloten kan op die  manier ook direct gekozen worden voor het op‐ haal– of bestemmingsadres.    Naviga e  Deze tab is alleen ac ef als de module naviga e  op de AMT‐dataterminal is geïnstalleerd.    Ri enstaat  Op de ri enstaat kunnen de uitgevoerde op‐ drachten worden teruggelezen. 

10 


€ 15,85 

Ri enscherm    In  het  ri enscherm  staan    de  jd,  het  ophaal‐ adres,  LP  (lopers)  ,  RS  (rolstoelgebruikers)  en  de  le er O (opmerkingen). Met de groene pijlen kunt  u door de ri en heen bladeren. 

 

Als  de  klant  instapt  drukt  u  op  deze        knop. De BCT registreert dan de  jd en  de  coördinaten  waarop  is  ingestapt.  Zodra u deze knop hee  aangeraakt verandert de  tekst in ‘Uitstap’. Bij het bereiken van de bestem‐ ming  wordt  derhalve  op  ‘Uitstap’  gedrukt.  Daar‐ mee  verdwijnt  de  rit  van  dit  scherm.  U  kunt  de  gegevens  wel  terugzien  op  de  Ri enstaat  (zie  bovenste regel op het ri enscherm) Indien er een  instap  is,  dan  worden  er  nog  een  aantal  zaken  gecontroleerd,  zoals  bijv.  het  jdvenster  waarin  de  klant  mag  worden  opgehaald,  de  afstand  tot  het ophaaladres, instap zonder pas (als klant een  pas hee ), etc. etc. De chauffeur ontvangt hiervan  meldingen op het scherm (indien ingesteld). Bijv.: 

Instap 35 minuten voor ophaal jd. 

Onderaan het scherm staat uitgebreide informa e  over  het  bestemmingsadres  en  de  klant.  Indien  gewerkt  wordt  met  synoniemen  wordt    ook  de  naam  van  de  instelling  of  de  organisa e  in  beeld  gebracht,  bijvoorbeeld  de  naam  van  een  zieken‐ huis  of  de  naam  van  een  school.  Op  de  laatste  regel staat de betalingscategorie.  Rechts staat de  betalingswijze. 

Als de  klant  om  wat  voor  reden  dan      ook  niet  meegaat  drukt  u  op  de      bu on ‘Loos’ en ziet u het scherm met  ‘Loosredenen’.  Kies  daar  de  passende  reden  of  scroll  met  de  pijl  tot  beneden  bij  ‘Overige’.   Dan  kunt  u  met  behulp  van  het  toetsenbord  zelf  de loosreden invullen.    

Onderregel: Overig

Daarna kunt  u  er  nog  voor  kiezen  om  een  loos‐ melding  te  printen,  die  bijvoorbeeld  bij  de  klant  kan worden achtergelaten.  Op de onderste regel kan direct op bovenstaande  knoppen worden gedrukt. 

11 


Naviga e is standaard geïnstalleerd op  Het is ook mogelijk om te bellen vanuit  de  AMT‐dataterminal.  Deze  func e  is  de  terminal.  Hier  zijn  verschillende  zichtbaar  in  een  apart  tabblad,  zodat  niveaus  instelbaar,  zoals  bijv.:          alle func es bedienbaar blijven.   alleen centrale, klant, telefoonboek of vrij bellen.  Daardoor  kan  er    heel  eenvoudig  geschakeld  worden tussen naviga e‐ en/of andere func es.  

TAXIMETER

Als het, zoals hier, een meter‐rit 

betre , wordt  de  taximeter    (mits  aanwezig)  direct gestart. De taximeter is via de AMT gekop‐ peld aan de BCT. Aan de bovenzijde van de BCT is  nu  de  taximeter  ook  direct  in  beeld,  terwijl  de  meter  zelf  bijvoorbeeld  in  het  dashboardkastje  is  weggebouwd.   Het  middengedeelte  van  het  ri enscherm  wordt  dan  minder  hoog,  ofwel  er  staan  minder  ri en  direct in beeld. Uiteraard kunt u gewoon door de  ri en scrollen met de groene pijltjestoetsen.  

De door  Taxama c  toegepaste  naviga e  maakt  gebruik  van  TomTom  kaartmateriaal  en  beschikt  ook over gegevens van speciale “taxibanen”.   De naviga e gee  de chauffeur alle nu ge infor‐ ma e m.b.t. de route, zoals bijv. bordaanduiding,  verwachte  jd  op  bestemming,  afstand  tot  be‐ stemming alsmede duidelijke route instruc es.   Aan  het  blauwe  balkje  onderin  kunt  u  snel  zien  hoever de route is gevorderd. 

         

Met behulp  van  de  inmiddels  in  de  onderbalk  verschenen  toets  ‘Kas’  kan  (indien  geïnstalleerd)  bij  de  uitstap  de  manier  van  betalen  in  beeld  worden  gebracht  en  kan  (als  de  printer  is  aange‐ sloten) een vervoersbewijs worden afgedrukt. 

Indien u opdracht hee  gegeven om te navigeren,  dan verschijnt bovenstaand scherm, waarin u nog  evt. details van de route kunt bekijken of de navi‐ ga e kunt starten.   Dit is echter alleen maar het geval als u s lstaat.  Indien u gaat rijden, dan zal de naviga e automa‐ sch  beginnen  en  behoe   er  niet  op  ‘Gereed’  gedrukt te worden. 

12 


Het is  mogelijk  om  berichten  uit  een                          lijstje,  dan  wel  vrije  tekstberichten                          naar de centrale te versturen. 

 

TABBLAD ‘TAKEN’ 

Met behulp van de toets Rit‐info kan  extra  informa e  over  de  rit  worden  opgevraagd.  Indien  informa e  voor  de  chauffeur  minder goed leesbaar zou zijn kan de  tekst worden vergroot met de ‘Zoom’ 

De BCT kan  zowel in “ritmodus” als “taakmodus”  worden  gebruikt.  In  “taakmodus”    worden  de  ri en  weergegeven  in  de  in‐  en  uitstapvolgorde,  zoals die door de centrale is toegekend. 

GROEPSVERVOER   De dataterminal is speciaal ingericht op groeps‐ vervoer. Een route is één hoofdrit met meerdere  subri en, welke apart worden weergegeven in  een apart tabblad. In het tabblad zijn de belang‐ rijkste gegevens over de deelnemers direct in te  zien, inclusief no es, indica es, etc.  

     

Met de  toets  ‘Volgende’  kan  worden  doorgebladerd naar meer func etoet‐ sen op de onderbalk. 

Let op!  De  blauwe  balk  aan  de  onderzijde  gee   aan hoe lang de uitvergro ng in beeld blij . In alle  gevallen  waarin  sprake  is  van  een  jdbalkje  kan  met  een  willekeurige  druk  op  de  BCT  worden  teruggekeerd naar het scherm. 

Indien een deelnemer niet meegaat in de route,  dan wordt dit middels een rode kleur weergege‐ ven en de reden van absen e wordt in het scherm  getoond. 

TABBLAD ‘AANVULLEND’ 

Met     behulp  van  het  tabblad  ‘Aanvullend’  kan  extra informa e over een rit of over een passagier  worden  getoond  die  vanuit  de  centrale  is  inge‐ voerd.  Zie  voorbeeld    bovenaan  in  de  volgende  kolom. 

13 


Vervolg groepsvervoer 

Reden van s lstand 

Het is  mogelijk  om  van  de  route  een  afdruk  te  maken  (korte  en  lange  versie).  Deze  afdruk  kan  bijv.  door  de  chauffeur  meegenomen  worden  als  deze de deelnemers binnen moet ophalen. 

Indien het  voertuig  een  vooraf  gedefinieerde  jd  s lstaat  en  weer  gaat  weer  rijden,  dan  wordt  er  naar de reden van s lstand gevraagd. Overigens is  het  zo,  dat  bij  s lstand  op  instelbare  intervallen  berichten naar de centrale worden gestuurd. 

     

Het aanmaken van een  opstaprit  In  het  func escherm  is  het  mogelijk  om  opstap‐  en/of  onbeladen  rit(ten)  aan  te  maken.  In  het    Het  invoeren  van  een      geval van een opstaprit, kan de bestemming wor‐ den  ingevoerd.  De  rit  wordt  in  de  terminal  ge‐   pauze  plaatst, naar de centrale verzonden en de taxime‐ ter  wordt  direct  gestart  (indien  aanwezig).        Voor onbeladen ri en kan ook een reden worden  Met behulp van de ‘Stop’ toets is het mogelijk een  opgegeven. U kunt ook zelf een tekst invoeren.  pauze  te  starten/stoppen  vanuit  de  terminal.  Op  het scherm is direct inzichtelijk hoe lang de pauze  reeds duurt. 

Het aanmelden op een  standplaats 

A en eplaatsen In  de  configura e  van  het  wagenpark  zijn  zgn.  a en eplaatsen  instelbaar.  Dit  zijn  GPS  loca es  waar extra aandacht voor bepaalde zaken is, zoals  bijv. flitspalen, lage doorgang voor bus, etc. In de  terminal  zal  onder  in  het  scherm  een  waarschu‐ wing verschijnen met een mededeling. Deze waar‐ schuwing blij  net zo lang in beeld, tot het voer‐ tuig  weer  van  de  loca e  wegrijdt  (straal  instel‐ baar).  . 

Tevens is het mogelijk met de knop ‘standplaats ‘  om u aan te melden op een standplaats. De stand‐ plaats  kan  uit  een  lijstje  gekozen  worden,  maar  het  is  ook  mogelijk  deze  automa sch  te  bepalen  aan  de  hand  van  GPS  coördinaten.  Nadat  de  chauffeur  de  knop  standplaats  hee   bediend  krijgt hij een beves ging terug. 

     Op  het  toetsenbord  het         aantal  liters  of  het                       bedrag intoetsen.     

14 


Openbaar vervoer   In  de  terminal  is  ook  de  mogelijkheid  aanwezig  om  OV  te  rijden.  De  chauffeur  kan  hierbij  kiezen  uit  lijnen,  rich ngen  en  de  tekst  op  het  display.   

Alle voertuigen  worden  aangestuurd  door  de  GServer  op  de  centrale,  welke  een  stukje  “middleware”  is  tussen  het  gebruikte  centrale  agenda pakket en de voertuigen.  Deze  (of  meerdere)    GServer(s)  draait  (draaien)  lokaal bij de ondernemer.           

Na keuze van de lijn, worden alle haltes op volgor‐ de weergegeven.  

 

Het is mogelijk de haltnamen automa sch te laten  omroepen  m.b.v.  GPS.  Op  teldagen  wordt  er  automa sch een invoervenster getoond.  

Servicemenu   In  het  servicemenu  (alleen  toegankelijk  met  ser‐ vicepas)  is  het  mogelijk  diverse  instellingen  te  maken en testen uit te voeren. 

  Dag/Nacht stand   Het  aanraakgevoelige  scherm  kan  zowel  op  dag–  als op nachtstand worden ingesteld 

   

 

15 


de juiste weg 

Ontwerper en fabrikant   van de Taxama c Boordcomputer Taxi  en de AMT dataterminal  Ontwikkelaar en distributeur van APS centrale so ware  Leverancier van Digitax Taxameters en Digitax bonnenprinters 

www.taxama c.nl    info@taxama c.nl   Telefoon 0183‐638 317   16 

Boordcomputer Taxi BCT Taxamatic Heldere uitleg over de werking van de BCT  

Heldere uitleg van de werking van de Taxamatic Boordcomputer Taxi, kortweg de BCT genoemd. Deze brochure geeft informatie over de stand-alon...

Boordcomputer Taxi BCT Taxamatic Heldere uitleg over de werking van de BCT  

Heldere uitleg van de werking van de Taxamatic Boordcomputer Taxi, kortweg de BCT genoemd. Deze brochure geeft informatie over de stand-alon...

Advertisement