Page 1


Belang van portfolio binnen CGL Hans Winsemius


Opbouw Presentatie • Wat bedoelen we met een portfolio ? • Welke meerwaarde heeft een portfolio • Implementatie van een portfolio


Wat bedoelen we met een portfolio? • Wat bedoelen jullie met een portfolio ?


Omschrijving Portfolio Een portfolio is een verzameling van bewijsmateriaal waarmee de student zijn competenties aantoont en die de student gebruikt bij de reflectie op en de sturing van zijn leerproces.


Portfolio soorten en onderdelen Soorten • Dossierportfolio/archiefmap • Ontwikkelportfolio • Presentatieportfolio • Beoordelingsportfolio Onderdelen • Persoonsgegevens • Leer- en werkervaring (competenties) • Producten • Beoordelingen en formele erkenningen • Interesses en netwerken • Ambities en plannen • Reflecties


Functies Portfolio 1/2 • Ontwikkelingsgericht Sturen van leerprocessen Reflecteren • Showcase Presenteren van eigen werk


Functies Portfolio 2/2 • Beoordelingsgericht Beoordelen van bewijzen en leerresultaten • Archief Basis voor portfolio’s


Ontwikkelingsgericht portfolio •

• • •

keuzes en plannen te maken voor zijn ontwikkeling als werknemer, leerling/ student of als burger vorderingen in beeld te brengen bewijzen op te nemen als startpunt voor nieuwe ontwikkelingsplannen te beoordelen of de ontwikkeling verloopt zoals gewenst.


Beoordelingsportfolio •

• •

als onderdeel van een EVCprocedure (erkennen van verworven competenties) als onderdeel van een examen. Bevat bewijzen binnen en buiten het onderwijs waarmee de leerling aantoont competent te zijn


Showcase • Een student laat zien waar hij trots op is Voorbeelden: fotograaf, schilder, model,designer


Voordeel portfolio • Nauwe samenhang tussen ontwikkelingsgericht en kwalificerende beoordeling • Veel verschillende bewijsvormen • Deelnemer laat zelf zien wat hij /zij kan


Nadeel portfolio • Bewijsmateriaal heeft vaak betrekking op een beperkt aantal competenties, werkprocessen in relatie tot de kerntaak • Beheerst de deelnemer de competenties ook geïntegreerd ? • Kwaliteit uitvoering moeilijk te borgen


Waarvoor nu gebruikt –

Koppeling aan leertraject op de werkvloer i.p.v. op school (verlaagt drempel)

Maatwerk bij specifieke trajecten op specifiek ROC/instelling; in kaart brengen van ontbrekende competenties en daarop maatwerktrajecten inzetten

Koppeling oriënteren aan beoordelen

Toetsing onderdeel van de opleiding en daardoor betaalbaar

Werken naar een loopbaanportfolio

Mate van behoefte aan EVC in de branche

Flexibel in gebruik door verschillende vmboscholen, afdelingen en leerwegen


Evalueren en beoordelen in competentiegericht onderwijs Leereenheid Begeleiding Producten / resultaten en procesgegevens en tussentijdse beoordelingen


Producten / resultaten en procesgegevens en tussentijdse beoordelingen

• Individuele beroepsproducten / resultaten • Beroepsproducten / resultaten van de groep • Procesregistratie (waargenomen gedrag) • Gebruik van beoordelingsmix (instrumenten en beoordelaars)


Evalueren en beoordelen in competentiegericht onderwijs Leereenheid

START

Portfolio dossier

Begeleiding

Deelnemer vult

Producten / resultaten en procesgegevens en tussentijdse beoordelingen

competentie scoretabel in

Leerling biedt resultaten / bewijs aan

Beoordeling door team

Reflectie / portfoliogesprek

Beoordeling portfolio

Acties

Summatief POP


Wat doet het Consortium? • Ontwikkelen van diverse matrixen binnen Portfolio4u • Ontwikkelen van de competentiescoretabel • Diverse (e)-formulieren die worden • Visievorming - waarvoor wil je het portfolio inzetten ? • Hoe kun je een portfolio inrichten? • Waaraan moeten documenten voldoen ? • Nazorg wanneer het portfolio is ingevoerd


De monitor • Monitor Metaal BT 2 • Monitor BI projectwijzer 1 • BI Competentiescoretabel


Beoordelingsmonitor Complexiteitsniveau

Leerling: Beoordeling Kerntaak Werkproces

Contructiewerken 1 Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Stap 7

OriĂŤnteren Kort verslag van de activiteiten Tabel vaardigheden Tabel werkvolgorde Invullen mini-POP Ingevulde planning

beoor delin beoor gsdelaar werkvorm vorm s BPV v v v v

v

Voorbereiden Beoordelingen van de verschillende oefeningen Uitwerkingen van de diverse activiteiten Werkvoorbereiding van de console

ind ind ind

v k PvB

pra v pra

Uitvoeren Product

ind

PvB

pra

Controleren Controlelijst van jezelf Controlelijst mededeelnemer

ind ind

PvB PvB

pra pra

ind ind ind ind

PvB PvB PvB E

s lp pra

ind ind ind

E

Beoordelen Beoordelingformulier van jezelf Beoordelingformulier van een medeleerling Beoordelingsformulier van praktijkopleider Een goed voorbereid gesprek Terugkijken Een ingevuld mini-POP Evaluatieverslag Bijgewerkt portfolio

Voorbereiden werkzaamheden

v v v

ind

v v v

Verwachte Zelf score Collega Leermeester Instructeur Vakdocen Trajectb

ok 1.1

ind ind ind

nr. Competenties

Beoordelaars

11 LLB Benoemt leerdoelen eigen ontw. 1.4 LLB Plant en voert uit eigen leerproc.

1.1 1.2

Voorbereiden werkzaamheden Bewerken van constructiedelen

1.1 1.2 1.2 1.4

Voorbereiden werkzaamheden Bewerken van constructiedelen Verbinden van constructiedelen Samenbouwen van constr.delen

1.5 1.6

Meten en controleren Afronden werkzaamheden

1.5

Meten en controleren

1.1 LLB Benoemt leerdoelen eigen ontw. 1.4 LLB Plant en voert uit eigen leerproc.

E L S

Samenwerken en overleggen Materialen en middelen inzetten Kwaliteit leveren

r r r

J M N Q

Formulerenen rapporteren Analyseren Onderzoeken plannen en organiseren

p p p p

E K L S T E K L S T K L T

Samenwerken en overleggen Vakdeskundigheid toepassen Materialen en middelen inzetten Kwaliteit leveren Instructies en procedures opvolgen Samenwerken en overleggen Vakdeskundigheid toepassen Materialen en middelen inzetten Kwaliteit leveren Instructies en procedures opvolgen Vakdeskundigheid toepassen Materialen en middelen inzetten Instructies en procedures opvolgen

r r P r r r r p p r r r r

E K L S

Samenwerken en overleggen Vakdeskundigheid toepassen Materialen en middelen inzetten Kwaliteit leveren

r r r r

J M N Q

Formulerenen rapporteren Analyseren Onderzoeken Plannen en organiseren

p p p p


Projectwijzers 1-5 Bouw-Infra Complexiteitsniveau A

E J K L Sa For Va Ma me mu kd teri nw ler esk ale erk en un n en en dig en en rap hei mi ov por d dd erl ter toe ele eg en pa n ge sse inz n n ett en

M An aly ser en

O Q R T W Y Cr Pla Op Ins Gedrevenheid Be en ambitie tonen eĂŤr nn be rtu drij en en ho ctie fs en en eft s ma inn org e en tig ov ani en pro ha ere ser ver ce nd n en wa dur ele chti es n ng op en vol va ge n n kla nt ric hte n ontwikkelscore

Kerntaak 1 Werkt initiatief uit

verzamelt en verwerkt gegevens 1.2 werkt ontwerp uit 1.3 maakt (bestek)tekeningen 1.4 werkt (deel)constructies uit 1.5 kiest materialen en producten 1.6 maakt bestek 1.7 maakt kostenraming Kerntaak 2 Bereidt projecten voor 2.1 maakt werktekeningen 2.2 bepaalt hoeveelheden 2.3 maakt begrotingen 2.4 bereidt projectuitvoering voor 2.5 adviseert klant en uitvoering 2.6 bewaakt voortgang project Kerntaak 3 Realiseert projecten 3.1 stuurt bouwplaatspersoneel aan 3.2 verzorgt maatvoering en stelwerk 3.3 bewaakt planning 3.4 bewaakt begroting 3.5 bewaakt bestek 3.6 voert kwaliteitscontroles uit 3.7 verricht projectadministratie 3.8 levert werk op 3.9 coĂśrdineert uitvoering Kerntaak 4 Beheert en onderhoudt 4.1 zet beheerssystematiek op 4.2 inspecteert objecten 4.3 behandelt klachtinformatie LLB Kerntaak 1 Manier van leren benoemt leerdoelen voor de eigen 1.1 ontwikkeling plant zijn eigen leerproces en voert dit 1.4 uit 1.1

p p p

p

r

r r r

r r r r r p

r r

p p

r r

r p t

groen rood wit p p p

r r

r

r r

r r

p

r

r

r r p

r

r p p

p r r

r r

r r

E J p

K L

productief gedrag transfer gedrag

p

r p

reproductief gedrag

r

r p r

p

= = =

M O Q R T p

p W Y p

p

Compententie hoger dan verwacht niveau Competentie lager dan verwacht niveau Compententie op verwacht niveau

Ingevulde ontwikkelscores zijn de verwachtingen voor complexiteitsniveau A. De scores zijn afgeleid van de normscores die gelden voor de beginnend beroepsbeoefenaar op basis van het kwalificatiedossier.


Monitor PW1 Bouw-Infra Complexiteitsniveau A

PW1

STUDENT: Studierichting:

GO NO-GO

Overzich

Fasen Fase 1 Fase 2

Werkprocessen

Projecttaak 1

1.1 Benoemt leerdoelen voor de eigen ontwikkeling LLB

2

Beroepsproducten in PW1

beoordela werkvorm beoordelingsvorm ars BPV V op producten GO / NO-GO

Inventarisatie werkzaamheden voorlopig ontwerp Plan van Aanpak PAP

PG PG IND

CI CI/F F

pro,lp pro,lp pro,s

Visualisatie vakantiewoningen (Bouw) Visualisatie stedenbouwkundige ontwerpen (Infra) Concept vlekkenplan in relatie tot de bezonning Verslag wet- en regelgeving (Bouw) Mondelinge toelichting (Bouw) Verslag bestemmingsplan vakantiepark (Infra) Mondelinge toelichting (Infra) Overzicht taken en verantwoordelijkheden partijen Presentatie taken en verantwoordelijkheden Schetsontwerp van de vakantiewoning (Bouw) Memo afspraak (Bouw) Mondelinge toelichting schetsontwerp (Bouw) Schetsontwerp van de jachthaven (Infra) Memo afspraak (Infra) Mondelinge toelichting schetsontwerp (Infra Brochure over de vakantiehuizen en het park Bouwaanvraag voor het voorlopig ontwerp (Bouw) E-mail m.b.t. de procedure milieuprotest (Infra) Natuurplan (Infra) Plattegrondtekening vakantiepark op schaal

PG PG PG PG PG PG PG PG PG IND IND PG IND IND PG PG PG PG PG IND

Ep/CI Ep/CI Ep/CI Ep/CI V Ep/CI V Ep/CI V Ep/CI V V Ep/CI V V Ep/CI Ep/CI V Ep/CI Ep/CI

v,lp,s v,lp,s v,pro v,lp,s v,lp v,lp,s v,lp v,s v,lp v v v,pro,lp v v v,pro,lp v v,pro v v,pro v,s

Verslag draagstructuur vakantiewoning (Bouw) Verslag draagstructuur steiger (Infra) Kennistoets draagstructuur Globale richtprijs van de vakantiewoning (Bouw) Berekening inhoud van ontgraven jachthaven (Infra)

PG PG IND IND IND

Ep/Ci Pp/Ci K CI/K CI/K

v v v v,s v,s

PG IND

Ep/CI v,pro,lp,s Ep/CI v,pro,lp,s

GO / NO-GO GO / NO-GO

1.4 Plant zijn eigen leerproces en voert het uit LLB Fase 3

3 4 1.1 Verzamelt en verwerkt (situatie)gegevens

7

9 1.2 Werkt ontwerp uit 6

8 11 1.3 Maakt (bestek)tekeningen

5

1.4 Werkt (deel)constructies uit 10 2.2 Bepaalt hoeveelheden 6

J Formuleren en rappo M Analyseren W Gedrevenheid en a Q Plannen en organis K Vakdeskundigheid to M Analyseren

K Vakdeskundigheid to M Analyseren E Samenwerken en ov

K Vakdeskundigheid to M Analyseren E Samenwerken en ov K Vakdeskundigheid to M Analyseren E Samenwerken en ov K Vakdeskundigheid to M Analyseren

J Formuleren en rappo 2.5 Adviseert klant en uitvoering

8

Maquette van het vakantiepark Maquette vakantiehuis of onderdeel vakantiepark

Voor deelname eindpresentatie alle producten voldoende Fase 4

alle werkprocessen uit fase 1-2-3 van deze PW 12 1.1 Benoemt leerdoelen voor de eigen ontwikkeling LLB 1.4 Plant zijn eigen leerproces en voert het uit LLB

13

Eindpresentatie inhoudelijk Criteriumgericht interview Vaardigheidstoets Presenteren Lijst verbeterpunten

R Op de behoeften va Y Bedrijfsmatig hande

GO/NO-GO PG IND IND PG

V PS

v,pro v,pro v,pro pro,s

J Formuleren en rappo M Analyseren W Gedrevenheid en a Q Plannen en organis


:

ng:

GO NO-GO

Overzicht competenties Beroepsproducten in PW1

beoordela werkvorm beoordelingsvorm ars BPV V op producten GO / NO-GO

Inventarisatie werkzaamheden voorlopig ontwerp Plan van Aanpak PAP

PG PG IND

CI CI/F F

pro,lp pro,lp pro,s

Visualisatie vakantiewoningen (Bouw) Visualisatie stedenbouwkundige ontwerpen (Infra) Concept vlekkenplan in relatie tot de bezonning Verslag wet- en regelgeving (Bouw) Mondelinge toelichting (Bouw) Verslag bestemmingsplan vakantiepark (Infra) Mondelinge toelichting (Infra) Overzicht taken en verantwoordelijkheden partijen Presentatie taken en verantwoordelijkheden Schetsontwerp van de vakantiewoning (Bouw) Memo afspraak (Bouw) Mondelinge toelichting schetsontwerp (Bouw) Schetsontwerp van de jachthaven (Infra) Memo afspraak (Infra) Mondelinge toelichting schetsontwerp (Infra Brochure over de vakantiehuizen en het park Bouwaanvraag voor het voorlopig ontwerp (Bouw) E-mail m.b.t. de procedure milieuprotest (Infra) Natuurplan (Infra) Plattegrondtekening vakantiepark op schaal

PG PG PG PG PG PG PG PG PG IND IND PG IND IND PG PG PG PG PG IND

Ep/CI Ep/CI Ep/CI Ep/CI V Ep/CI V Ep/CI V Ep/CI V V Ep/CI V V Ep/CI Ep/CI V Ep/CI Ep/CI

v,lp,s v,lp,s v,pro v,lp,s v,lp v,lp,s v,lp v,s v,lp v v v,pro,lp v v v,pro,lp v v,pro v v,pro v,s

Verslag draagstructuur vakantiewoning (Bouw) Verslag draagstructuur steiger (Infra) Kennistoets draagstructuur Globale richtprijs van de vakantiewoning (Bouw) Berekening inhoud van ontgraven jachthaven (Infra)

PG PG IND IND IND

Ep/Ci Pp/Ci K CI/K CI/K

v v v v,s v,s

Maquette van het vakantiepark Maquette vakantiehuis of onderdeel vakantiepark

PG IND

Eindpresentatie inhoudelijk Criteriumgericht interview Vaardigheidstoets Presenteren Lijst verbeterpunten

GO / NO-GO GO / NO-GO

Ep/CI v,pro,lp,s Ep/CI v,pro,lp,s

e eindpresentatie alle producten voldoende

prognose score r-p-t r-p-t

J Formuleren en rapporteren M Analyseren W Gedrevenheid en ambitie tonen Q Plannen en organiseren K Vakdeskundigheid toepassen M Analyseren

p p p p p r

K Vakdeskundigheid toepassen M Analyseren E Samenwerken en overleggen

p r r

K Vakdeskundigheid toepassen M Analyseren E Samenwerken en overleggen K Vakdeskundigheid toepassen M Analyseren E Samenwerken en overleggen K Vakdeskundigheid toepassen M Analyseren J Formuleren en rapporteren

p r r p r r p r p

R Op de behoeften van de 'klant' richten Y Bedrijfsmatig handelen

r p

J Formuleren en rapporteren M Analyseren W Gedrevenheid en ambitie tonen Q Plannen en organiseren

p p p p

GO/NO-GO PG IND IND PG

V PS

v,pro v,pro v,pro pro,s

Opmerkingen


Vragen ?


Vragen ?


15 minuten pauze


in Nederland‌


Sakai implementaties wereldwijd


De commerciĂŤle partners van het Sakai project


Partners van Portfolio4u - Stichting Consortium Beroepsonderwijs KPC Groep - Kenteq - KPC Groep - Oracle


Sakai (Portfolio4u) zal in 2008 als eerste CLE/Digitaal Portfolio systeem ge誰ntegreerd worden binnen Campus Solutions van PeopleSoft (Oracle) Oracle is commercieel partner van Sakai. Portfolio4u en Oracle werken samen aan deze integratie. Portfolio4u/Sakai is volledig SOA en Webservices based.


Hoe gaat Portfolio4u om met bestaande gebruikersdata bij uw school ? Integratie – oplossing voor import van gebruikers, groepen en cursussen - Bulk loads (spreadsheet) vanuit Campus Solutions, SIS (Student Information System) – gratis door Portfolio4u - Integratie SIS – Peoplesoft - € + project Oracle/Sakai - Integratie gebruikers directory (Red Spider novell, Microsoft) - € - Portal integratie – Sharepoint, Oracle – JSR168 - €


Microsoft Sharepoint integratie met SSO


Portfolio4u/Sakai is een CLE, Collaboration and Learning Environment, met alle mogelijkheden van een Digitaal Portfolio en meer.


Structuur Portfolio4u


Demo


Het Kennisnet e-portfolio project bij Zadkine - E-portfolio in bedrijf bij Zadkine Techniek • - Doel pilot: digitaal uitwisselen van kandidaat werknemer gegevens tussen ROC en arbeidsmarktintermediair


IMS e-portfolio Specification

Portfolio4u ontwikkelt samen met Kennisnet de E-portfolio afspraak op basis van de IMS e-portfolio specification

Portfolio4u voert op dit moment 2 door Kennisnet gesubsidieerde projecten uit bij ROC Gilde opleidingen en ROC Zadkine, op basis van de e-portfolio afspraak


E-portfolio in bedrijf bij Zadkine Techniek • Strategische belangen: • - ROC: stimuleren en faciliteren van de ontwikkeling van jongeren (sector techniek); elektronische vastlegging; brug naar CGL (individuele benadering) • - Portfolio4u: faciliteren van de elektronische vastlegging; pionier sinds 2000 • MainTec (Humares): op zoek naar individuen; matching van individuen; HIMS


E-portfolio in bedrijf bij Zadkine Techniek • Beoogde resultaten: • - Overdracht van technische kennis afspraak e-portfolio NL naar MainTec (Humares) • - Vraaggestuurd werken: welke harde gegevens uit de afspraak wil MainTec van het Zadkine portfolio gebruiken voor screening & selectie van kandidaten • - Welke gegevens gaan we vanuit het ROC beschikbaar stellen


http://eportfolio-zadkine.blogspot.com/


+ alle medewerkers van het Consortium Beroepsonderwijs Wij staan klaar voor u!!!

Zadkine e-portfolio  

Zadkine e-portfolio

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you