Venen 2014 3 årsmelding

Page 1

indremisjons ORGAN FOR INDREMISJONSSAMSKIPNADEN 03 - 2014

Årsmelding

2013

150 år

Indremisjonssamskipnaden

VELKOMEN TIL SO MMARENS STORSA MLING Årsmøte på Husnes 20. - 22. juni

Djupe spor

Glimt i auga og gløtt av himmel Fredag 20. juni kl 19.30

Historisk spel/revy med Indremisjonssamskipnaden (1864-2014)

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2014

1


150 år

Indremisjonssamskipnaden

Vi vil bygga varme inkluderande fellesskap, vinna nye for Jesus, og gjera dei til hans disiplar. Meir enn ein visjon! Marit H. Ådnanes Dagleg leiar

Layout: Jan-Ove Fagerheim Trykk: Haugesund Bok og Offset A/S Red.: Marit H. Ådnanes Indremisjonssamskipnaden Postboks 150, 5401 STORD Tlf.: 53 41 07 04 Fax: 53 41 27 40 Postgiro: 7877.08.43366 Bankgiro: 8220.02.80454 Opningstider Indremisjonskontoret: Måndag – torsdag: 09.00 – 15.00 Fredag: Stengt Heimeside: www.indremisjonen.no E-post: post@indremisjonen.no

IMS-styret:

Visjonen vår motiverer og inspirerer til arbeid, i alle fall for meg. Den seier noko om retninga, kor me vil. Som Ingebrigt Steen Jensen seier det i boka «Ona fyr»: «En visjon er å ligne med et fyrtårn, et fyr som blinker i det fjerne og hjelper oss å holde kursen. Som sender lysstråler mot oss når det er mørkt og kaldt og ingen riktig vet hva som skjer, før vi ser lyset: Dit var det, ja! Det er dit vi skal seile! Ikke til fyret, men langt forbi. En visjon skal derfor ikke være målbar, den skal ikke engang nås. Den skal gi oss krefter til alltid å ville nå lenger…» Me vil også ha eit arbeidsverktøy som seier noko om korleis me kan nærma oss visjonen. I vinter har medarbeidarar og styret jobba med strategi- og arbeidsplan. Resultatet ser du i dette bladet. Planane er også sendt til lag og foreiningar i forkant, noko forandra er den blitt i etterkant etter innspel og ny gjennomgong på kontoret. Nye revideringar kan koma etter at me har samtala om arbeidet og strategiplanen under årsmøtet.

Edmund Thormodsæter, formann Kristoffer Tjelle Anlaug Harestad Kåre Stautland Hans Arne Børsheim Torunn Tvedt Marit Lindekleiv

IMS er bygd nedanfrå og opp. Det vil seia at foreiningar og lag er sjølvstendige einingar. Det gjer det ekstra spennande å laga ein strategiplan for heile verksemda vår. I strategiplanen har me sagt noko om ynskje og draumar me har også for bygdene og enkeltmenneske. Arbeidsplanen er det konkrete uttrykket for strategiplanen. Me må ha ei arbeidsteikning å jobba etter. Her kan me mest seia noko om kva IMS sentralt og arbeidarane kan gjera, men fleire av tiltaka er i samarbeid med lag og foreiningar.

Varamedlemmar: Anne Marie Solsvik Roy Pedersen Ragnhild Nesse

Fleire viktige tema er oppe i strategiplanen. Spesielt trur me at det å bygga relasjonar til menneske rundt oss blir meir og meir viktig for å vinna nye for Jesus; vera kristne i kvardagen og skapa ein «godhetskultur». Å ha nokon å gå vegen saman med, og starta fleire livsnære grupper, er viktig for å bli disppelgjort. Tru i heimen er eit anna tema me har satt på dagsordenen. Me ynskjer å starta både foreldrekurs og ekteskapskurs. Eg vil oppmoda deg til å lesa igjennom heile strategi- og arbeidsplanen lenger bak i bladet. Eg trur du vil bli både inspirert og utfordra. Kanskje får du også tankar for arbeidet lokalt og ditt eige liv.

Helgatun 5713 VOSSESTRAND Telefon: 56 51 98 98 Telefax: 56 51 98 99 Bankgiro: 8220.02.80497 Styrar: Solveig Norheim Heimeside: www.helgatun.no Brandøy 5584 BJOA Telefon: 53 76 98 81 Bankgiro: 8220.02.80470 Husmor: Sigrun Thormodsæter Framnes KVGS 5600 NORHEIMSUND Telefon: 56 55 05 00 Telefax: 56 55 13 92 Bankgiro: 8220.02.80292 Rektor: Harald Voster Heimeside: www.framnes.vgs.no

Å staka ut vegen vidare er ein kontinuerleg prosess. Det er ikkje gjort på eit planleggingsmøte, ei inspirasjonssamling eller i eit dokument. Me vil oppmoda lag og foreiningar til heile tida ha fokus på «kor vil me, og korleis kjem me dit?». Når minna vert større enn draumane, er me i ferd med å døy, er det sagt. Fleire lengtar etter noko meir, etter noko nytt. Hald fast på visjonen, nedsett ein komitè, og arbeid målbevisst på korleis nærma seg den. Lukke til med dette knallviktige og spennande arbeidet! Og hugs å sjå fyrtårnet langt der framme – det er dit me skal – og gjerne forbi. Me ynskjer å vinna nye for Jesus!

GÅVEBAROMETER: lagsgåver, gåveaksjonar og gjevarteneste pr. 31. mars 5 000 000

Ynskjer du å gi ei gåve til Indremisjonssamskipnaden, kan du senda den til konto 8220.02.80454. Då går gåva direkte til Samskipnaden.

3 500 000

3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0

Hittil 2013 635 382

Dersom du ynskjer skattefrådrag på gåva må den sendast til konto 8220.02.80632 og merkast med ditt personnummer og ”Gåve til Samskipnaden”.

4 000 000

Hittil 2014 565 685

Framsidefoto: Geir Remme/ Remme Fotobyrå

4 500 000

Budsjett 2014 4 420 000

SunnBok Postboks 23, 5401 Stord Telefon: 53 41 20 01 www.sunnbok.no


Som her nede, så også der oppe Andakt av Erik Furnes

Den romerske heidenskapen på Jesu tid lærte at handlingane til gudane i himmelen der oppe påverka jorda her nede. Om Zevs vart sint, sende han ut lyn og torevêr, ikkje ulikt det vårt folk trudde om Tor med hammaren. «Som over, så under», lydde det på den tida.

Ved nokre høve ser vi at Jesus snudde dette på hovudet. Han forkynte: Som her nede, så også der oppe. Ein truande ber, og himmelen reagerer. Ein syndar omvender seg, og englane frydar seg. Eit oppdrag lukkast, og Gud er blitt herleggjort. Ein truande lever ikkje etter Herrens ord, og den Heilage Ande får sorg. pnaden 150

Dei gode nyheitene - bodskapen om Guds kjærleik som Jesus kom med til denne jorda - kan vi no bringe til andre. Det var utfordringa han gav sine disiplar før han drog heim til sin Far (Matt. 28:18-20). Vi som følgjer Jesus, tener som ei forlenging av hans inkarnasjon og teneste. Det er grunnen til at han kom til jorda, og grunnen til at Guds folk er att her nede. Før han drog, sa han til sine disiplar at han ville sende sin Ande frå Himmelen til oss (Lukas 24:48).

Gode misjonsven! Sjå stort på oppdraget som Gud har kalla deg inn i, enten det er ei teneste som er godt synleg, eller ikkje. Herren kjenner sine, og har det store overblikket. Han har ikkje overlate oss til oss sjølve. Han fyller oss med si kraft som gjer at vi kan berøre liv her nede for å påverke æva der oppe.

torsamling Sommarens Storsamling mm arenaugo Du steigSo opp framfor s Stvåre, orsamling Sommarens Storsamling og vi stod tilbake sørgjande,

E 2014 ÅRSMØTE 2014 ÅRSMØTE 2014 ÅRS år Indremisjonssamsipnaden 150 år Indremisjonssamsipnaden 150 år Indrem MØTE 2014 berre for å finne deg i våre hjarte. - Augustin

Eg trur på dette, men på eit vis Husneshallen gløymer eg det likevel. Eg gløymer at mine bøner betyr noko for Gud. Eg gløymer at dei val eg gjer i dag bringer glede eller sorg hos universets Herre. Eg gløymer at min påverknad kan noko å seie for kvar IM S Vehar me d og æve.for IMS mine naboar skal vere i allbe

e for bileum på 2. juni?

sitt 150 års-jubileum på Husnes 20.-22. juni?

godt framamlingane.

Be om at det blir godt frammøte på dei ulike samlingane.

al formidla n, unge, dre.

Be for dei som skal formidla Guds ord til barn, unge, vaksne og eldre.

Husneshallen

Ver med og be for IMS sitt 150 års-jubileum på Husnes 20.-22. juni? Be om at det blir godt frammøte på dei ulike samlingane. Be for dei som skal formidla Guds ord til barn, unge, vaksne og eldre.

SOMMARSTEMNE 2014

an få nå kjem.29. mai

Be om at Ordet kan få nå inn til dei som kjem.

25. mai Be om at Ordet kan få nå

Venestemne Fitjar Sommarstemne Amfi inn tilMoster dei som kjem. Talar: Olav Eikemo Talar: Gunnar Ferstad praktiske Be for alle som har praktiske Be for alle som

har praktiske r og ett oppgåver før, under og etter 10. august 8.er juni opp gåv er før , und er og etter Pinsestemne Uggdal Kyrkje Solheimsdalsstemne Tysnes gane. dei ulike samlingane. Talar: Toralf Steinsland dei ulike samlingane. 25. mai

150 år

Stemne Auklandshamn Talar: Ola Malvin Lomheim

17. august

150 år Brandøydagen Talarar: John Kristian Rolfsnes og Johannes Olsen

isjonssamsipnaden 150 år

Husneshallen

Ver med og be for IMS sitt 150 års-jubileum på Husnes 20.-22. juni? Be om at det blir godt frammøte på dei ulike samlingane. Be for dei som skal formidla Guds ord til barn, unge, vaksne og eldre. Be om at Ordet kan få nå inn til dei som kjem. Be for alle som har praktiske oppgåver før, under og etter dei ulike samlingane. 150 år

1. juni

Åsleitestemne Vines Hamre en.no Talar: Kåre Johan www.indremisjonen.no ims150 www.facebook.com/ims150

www.indremisjonen.no www.facebook.com/ims150

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2014

www.indremisjonen.no www.facebook.com/ims150

3


BRANDØYTREFF ‘14 Å vera på Brandøytreffet er noko spesielt! Om du trur at leiarane har hand om alt programmet, og at deltakarane er passive, tek du feil! Her er det spontanitet og aktiv deltaking, med song, musikk og andre kreative innslag. Dette året var vi 28 personar i alt, med deltakarar, hjelparar og leiarar. (Flott å sjå den gode tonen mellom deltakarar og hjelparar, og den omsorg og respekt hjelparane legg for dagen!) Programmet var lagt opp etter same mønster

som før, med songstunder, samlingar om Guds ord, leikar, måltidsfellesskap og kos. Laurdag ettermiddag var det hobbystund med høve til å laga fastelavensris og bokmerke eller dekorera kubbelys. Nokre nytta stunda til litt trim i gymsalen. Frå Bibelen fekk vi mellom anna høyra om Guds kjærleik til oss i Jesus, at Jesus er døra og vegen og den gode hyrdingen, at Jesus har omsorg og kan hjelpa både i sjukdom og når det stormar i livet.

Vi fekk ei gild helg saman. Takk til Sigrun og Marta på kjøkkenet som stelte så godt med oss! Og veit du om nokon som du trur kunne ha lyst til å vera med på ei slik helg, er det fint om du reklamerer litt – eller ber kontoret senda program når tida nærmar seg! K.J.H.

Reiseruta juni, juli og august Marit Ådnanes 20.-22.06 Sommarens storsamling 07.-10.08 Active Ten Brandøy 17.08 Brandøydagen Lise Marie Th. Litlabø 20.-22.06 Sommarens storsamling 17.08 Brandøydagen Kåre Johan Hamre 20.-22.06 Sommarens storsamling 24.-26.06 Sommarleir Helgatun 04.-08.07 Familieleir Brandøy 17.08 Brandøydagen Liv Rolfsnes 20.-22.06 Sommarens storsamling 24.-27.06 Sommarleir Brandøy 03.-05.07 Evangelisering Skånevik Bluesfestival 10.-12.07 Evangelisering Pit stop Tysnesfest 17.08 Brandøydagen

Marit A. Røen 01.06 Konsert Bømlo Indremisjon 15.06 Fitjar Indremisjon 20.-22.06 Sommarens Storsamling 24.-26.06 Sommarleir Helgatun 10.-12.07 Evangelisering Pit stop Tysnesfest 17.08 Brandøydagen Knut Inge Røen 01.06 Konsert Bømlo Indremisjon Aksel Ingvard Johannessen 04.06 Rubbestadneset Indremisjon 20.-22.06 Sommarens Storsamling Jens Tveit 01.06 Horneland Indremisjon Ingfrid Byrkja Hystad 20.-22.06 Sommarens Storsamling 27.-29.06 Minileir Brandøy 17.08 Brandøydagen 31.08 Sagvåg Indremisjon

4

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2014

Erik Furnes 20.-22.06 Sommarens storsamling Knut Kvamme 20.-22.06 Sommarens Storsamling Linda Aase 20.-22.06 Sommarens Storsamling 24.-27.06 Sommarleir Brandøy 17.08 Brandøydagen Johannes Olsen 20.-22.06 Sommarens Storsamling 27.-29.06 Minileir Brandøy 17.08 Brandøydagen Lars Magne Ådnanes 20.-22.06 Sommarens Storsamling 07.-10.08 Active Ten Brandøy 17.08 Brandøydagen


Kombileir Helgatun Palmehelga, 11.-15. april, var det igjen duka for den årlege kombileiren på Helgatun. Dette er eit av årets absolutte høgdepunkt for mange, iallfall for underteikna. Noko ventelista vitnar om - og det med god grunn. Heile familien, alle aldrar, slektskap og typar er velkomne, og koser seg. Kanskje er det nettopp mangfaldet som gjer opplevinga ekstra spesiell. Både saman og i ulike aldersgrupperingar brukar me tid med Gud og kvarandre inne i varmen på Helgatun og ute i eit vakkert naturlandskap.

solskin fleire gonger i laupet av leiren. Når kvelden kjem samlast slitne, men smilande menneske seg, med fregnerike og solraude kinn, rundt borda i matsalen på Helgatun.

Ein vanleg dag startar med flott frukost og bibelsamling, før store og små kan boltra seg i skitrekket, langrennsløypene, Vikafjellet eller til dømes laga snøholer i rundkjøringa. Moglegheitene er mange og gode i Myrk dalen på vinterstid. Vêrmeldinga var ikkje i utgangspunktet så skinande, men med litt bøn er alt mogleg og me vart overraska med

Den dyktige kokken Ingvild med gode hjelparar serverer alltid velsmakande rettar – Helgatunmaten skuffa ikkje i år heller. Kvelden heldt så fram me fellessamling, som kvar kveld har kjekt og ulikt innhald, til dømes Helgatun-kveld og festkveld. Me får høyra om Jesus, påskehistoria og Helgatun, og deltakarar og leiarar viser mange ulike talent. Elles leikar, syng og utfoldar me oss i lag, og einskilde hoppar og sprett meir enn andre. Takk til alle me fekk dela desse dagane med! Vonar me sjåast att snart – gjerne same tid og stad neste år. Ein spesiell takk til gode medarbeidarar og mest av alt vår kjære, trufaste Solveig, som jobbar som ein helt for Helgatun og oss alle! Takk til ein stor Gud for henne, for Myrkdalen og påskeparadiset Helgatun - som låg i hans plan lenge før det låg i nokon sine draumar… Linn Borgny Røen

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2014

5


Lars Magne Lise Marie Ingfrid Leirar sommar 2014 Brandøy

Helgatun

Sommarleir

Superhelg

24.-27. juni 5.-7. klasse

23.-25. mai 0-9 år m/følgje

Minileir

Sommarleir

27.-29. juni 2.-4. klasse

Familieleir 4.-8. juli

Active Ten

24.-26. juni 2.-4. klasse og 5.-7. klasse

Familieleir 4.-8. juli

7.-10. august 8.klasse og oppover : ING TIL den D L E M a PÅ mskipn a s s n o j is Indrem 53 41 07 04 Tlf n.no misjone o e r d n i en.n post@ emisjon r d n i . w ww

Fullstendig leirbrosjyre finn du i forrige Venen eller på nettsida vår www.indremisjonen.no

Påskefestivalen

ungdomsarbeidar

eidar barne- og familiearb

barnesekretær

Tross fleire dagar med regn, klarte 56 deltakarar og 9 leiarar å kose seg på Brandøy. Den populære påskeleiren blei ei flott oppleving med mykje kjekt på programmet. Ruben Lie Monsen hadde bibeltimane og Lars Magne Ådnanes hadde kveldsandaktane. Me blei bedre kjent med Gud og kvarandre. Film, amerikansk auksjon, fotballcup og seine kveldar var noko av det som skjedde på leiren. Det blei ein fantastisk leir!

20-30-leir på Brandøy

Fellesskap på god grunn 18.-20. april var 29 unge-vaksne samla på Brandøy. Dette var ein ny leir, starta av Linda Aase og Lars Magne Ådnanes i håp om å gi eit kristent tilbud til alle mellom 20 og 30 år. Tema for leiren var «fellesskap på djupet». I løpet av helga var det mykje god mat, gode folk, superfint vær og eit godt Gudsfokus. Gamle og nye vener blei samla inn eit nytt fellesskap som har sett spor.

6

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2014


Mitt bibelv ers! ohannes

J

Linda

ungdomssekretær

Johannes

Salme 37 ,5

Adelin Fy lkes 20 år, Bre nes mnes

leirarbeidar

Me blei bedre kjent med Gud og kvarandre.

Legg din veg i Herr Set di lit ens hand til han, s ! å grip ha n inn.

For store og små Kjekt å vera på Juniorhelg

Siste helg i mars var det klart for årets Juniorhelg på Brandøy. Denne leiren er eit samarbeid mellom IMS og Søndagsskulen, og er for barn i alderen 4-9 år med følge av vaksne. Me var 84 personar tilsaman, i alle aldrar og med ulik utrusting.

Øystein og Chris kjem på Sommarens Storsamling på Husnes 20.-22. juni! Kjem du?

Det var kort mellom forventningsfulle auger då innkvarteringa starta. Mange hadde talt ned i vekevis og koffertane hadde stått ferdig pakka i fleire dagar. Det er ei eiga stemning på desse leirane der alle er i starten av leir-karriæra; fulle av forventning, likevel opne for alle inntrykk.

Like mange vaksne som barn var spente på kva helga ville bringe. Me vart velsigna med fantastisk vèr og brukte mykje tid ute. Skyfri himmel, 15 grader og vindstille verka godt både til sporleik og i fritida. Her var samlingar der me fekk høyre om Jesus som snudde livet opp-ned for fleire han møtte, kjekke songar, kiosk-kø, leirfest, tøysete leiarar, klatrevegg, misjonstime og heimelaga puzzlespel. Alt i alt ei flott helg!

På post under sporleiken. Kva farge får vi når vi blandar?

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2014

7


a g u a i Glimt mmel i h v a t t ø l g og Historisk

Tor Øyvind Skeiseid, Silje Vignes Flesjå og Arne Nordbø står bak revyen som startar Sommarens Storsamling på Husnes fredag 20. juni kl 19.30. (Foto: Henrik Mundal Andreassen, Sunnhordland)

4-2014)

mskipnaden (186

dremisjonssa spel/revy om In

Me gler oss til ein kveld der me veit at me både kjem til å kjenna klumpen i halsen, og få le saman. Me vil oppmoda alle til å vera med å feira IMS gjennom 150 år!

Arbeid med historia til IMS Me i Ryfylke Livsgnist fekk i haust det ærefulle oppdraget å skriva ein revy til 150 årsjubileet til IMS. Det har vore eit inspirerande og givande arbeid. Den første tida sette me oss inn i historia ved å lesa mange bøker. Gjennom dette fekk me god innsikt i alt som hadde skjedd heilt frå starten med skipinga i Uskedalen. Me har fått lest gjennom heile arkivet til Indremisjonsvenen, og fått med oss mange kvardagshistoriar frå arbeidet i organisasjonen. Etter

nyttår fekk me også gleda av å reisa rundt å besøkja ulike personar som har vore sentrale i IMS. Raushet, varme og stolhet er ord som står igjen for oss når me ser tilbake på samarbeidet med IMS. Me har blitt møtt med raus-het og varme, både av leiinga og i alle heimane me har vore i. Samtidig som dette er ord som dei fleste har nemnt når dei fortel om korleis dei har opplevd å vera ein del av arbeidet i organisasjonen. I tillegg

REVYGJENGEN: Henriette Bjørnevik Vyzantios Mariann Steinsland Jan-Ove Fagerheim Johannes Olsen Ingrid Heie Hoel John-Inge Rolfsnes Svein Bjarne Aase Arne Nordbø

til dette opplever me at dei involverte er stolte av å få vera ein del av IMS. Torsdag 27. mars hadde me inspirasjonssamling med alle skodespelarane. Me i Ryfylke Livsgnist er sikre på at det er dei rette folka som er med. Og me gler oss stort til 20. juni, der me skal få sjå resultatet av det som blir ein intens vår for desse sju flotte personane. Me gler oss til ein kveld der me veit at me både kjem til å kjenna klumpen i halsen, og få le saman. Me vil oppmoda alle til å vera med å feira IMS gjennom 150 år!

Bodil Kvernenes og Runar Nørsett leier IMS-koret under Sommarens Storsamling

Vil du vera med i IMS-kor under Sommarens storsamling? Har du vore med i SSSS-koret, SUS-koret, Å-kor, eller likar du rett og slett berre å syngja? Under Sommarens Storsamling på Husnes 20.-22. juni vil me laga eit stort IMS-kor; for alle interesserte. Me klarar nok ikkje å fanga opp alle i invitasjonar som vert sendt ut, så sprei vidare. Ekteparet Bodil Kvernenes og Runar Nørsett blir instruktørar. Det vert øving dagtid laurdag 21. juni, og framføring om kvelden, pluss søndagen. Lydfil og noter vil bli tildelt påmeldte koristar i forkant.

8

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2014


Jan-Ove Fagerheim Leiar for Hovudkomiteen

Årsmøtet 2014 på Husnes

I 1989 var det jubileumsårsmøte for IMS i Uskedalen. Då fekk eg vera med og feire at Indremisjonssamskipnaden var 125 år. Eg var 19 år og hadde ikkje vore kristen så mange åra. Lite ante eg om kva dette “Årsmøtet” var, men som tangentspelande ungdom i TenSing stilte eg sjølvsagt opp som sjåfør då ungdommar i SSSS-koret skulle fraktast mellom Husnes og Uskedalen. Eg må nok innrømme at eg den gong var mest oppteken av om det var nokre fine jenter blant desse korsongarane. Men eg fekk eit innblikk i noko veldig flott. Eg såg noko av det fellesskapet som batt saman denne “familien”.

Etter eit år på bibelskulen på Bildøy fekk eg prøva meg som eittåring i IMS, og sidan vart det fire år som områdearbeidar i Hardanger og fem år som ungdomssekretær med base på kontoret på Stord. Eg synes det er fantastisk å vera ein del av den store IMS-familien! I år er det altså nok ein gong me i Kvinnherad som skal få ønske velkommen til Sommarens Storsamling, Årsmøte for IMS. Håpar du tar turen! Det er stort å tenke på at det dette året er 150 år sidan “Fellesforeningen for den indre mission i Søndhordland, Hardanger og Voss” såg dagens lys i ei løe i Uskedalen. Det er med stor takknemlighet og glede me kan sjå tilbake på alt som har fått veksa fram sidan då. Jubileumsboka “Djupe spor - i Haugiansk jord” bør du skaffe deg. Asle Hetlebakke gir oss her eit flott innblikk, særleg i dei siste 25 åra av IMS si historie.

Ein annan måte å tilegna seg kjennskap til IMS si historie, frå starten og fram til i dag, er å ta turen i Husneshallen fredag 20. juni kl 19.30. Då skal me framføra det historiske spelet/revyen “Glimt i auga og gløtt av himmel”. Dette blir ein historietime som me håpar vil kalle fram både smil, latter, tårer og kanskje ein klump i halsen... Eg trur det vil vera vel verdt å ta turen! Dette blir startskotet på noko som eg trur vil verta ei utruleg flott Jubileumshelg for IMS. Den lokale komiteen skal gjera det me kan for at det skal verta ei stor oppleving for alle som kjem. Så skal me få vera i bøn til Gud om at Han som har velsigna gjennom så mange år, også må vera med når me skal stake kursen vidare med Guds ord til nye generasjonar! Velkomen til rike dagar på Husnes.

Edmund Thormodsæter Formann i styret for IMS

Det store gjestebodet

Kanskje kan overskrifta tolkast som 150 årsjubileet som IMS feirar i år. Me ynskjer at det skal bli ei stor feiring der me kan sjå tilbake og sjå framover på moglegheitane som ligg ferdig for oss. Det står stor respekt av å ha drive misjonsarbeid rundt om i bygdene i 150 år, dette takka vere mange frivillige og faste arbeidarar. Me trur fortsatt at IMS er og vil vera eit reiskap til å nå folk med evangeliet. Det store gjestebodet står det om i Lukas 14:15-24. Her møter me ein mann som vil halda eit stort gjestebod og bad mange. Alle var bedne ei stund på førehand så det skulle vera lett å setja av tid til å koma. Då tida var komen sende han ut tenaren sin for å sei til dei bedne: “kom for no er alt ferdig”. Her møter tenaren ein kanskje

uventa situasjon, dette som skulle bli ein flott dag blir heller ein nedtur. Alle dei bedne takka nei, til gjestebodet. Dei kom med orsakingar. Til og med den nygifte brukte kona som orsak for å takka nei, han kunne jo teke kona med. Det er lenge sida Jesus gjekk på jorda og fortalde denne forteljinga, mykje har endra seg sidan det. Men er det noko forskjell frå slik folk tenkjer i dag? Eg trur det er akkurat likt. Dei som fyrst vart innbedne til gjestebodet gjekk glipp av festen, men den blei ikkje avlyst av den grunn. Tenaren gjekk på ny ut med invitasjonen. Denne gang til fattige, uføre, blinde og lamme, desse takka ja. Kven er det som tek imot invitasjonen i dag? Det er dei same folka som takkar ja, i dag, dei som skjønar at dei treng Jesus i livet sitt. Men for Gud er me alle like og må møte han på same måten, me må koma som me er, elles kjem me aldri. Etter ny invitasjon kjem tenaren tilbake og seier: Eg har gjort som du har sagt, men enno er det rom!

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2014

Dette er IMS si hovudoppgåve; å be inn til det store gjestebodet i himmelen. Det står i Johannes 14:6; ”Eg er vegen sanninga og livet. Ingen kjem til Faderen utan ved meg.” Det same gjeld i dag. Gå ikkje glipp av det store gjestebodet som Jesus har laga ferdig for deg; enno er det rom. Velkomen Hjarteleg velkomen til Somarens storsamling og årsmøte på Husnes, 20.-22. juni. Me er takksame for at Husnes kunne vere vertskap dette året, spesielt sidan det var i dette området IMS blei skipa. Prioriter desse dagane på Husnes for me har opplegg for alle aldrar. Ver med i bøn for talarar, songarar og leiarar og be om at dei som kjem blir fornya og inspirert til fortsatt teneste for Herren. Me ynskjer deg velkomen i Jesu namn.

9


SOMMARENS STORS Det vert neshallen kafè i Hus amlingar rs før og ette elga heile h

Fredag 20. juni: Kl 18.00 Registrering og innkvartering

Djupe spor

Kl 19.30 «Glimt i auga og gløtt av himmel» Revy med tilbakeblikk på IMS sine 150 år

Kl 22.00 Grilling og night games ved Husnes bedehus

Laurdag 21. juni: Kl 09.00 Registrering av utsendingar Kl 09.30 Registrering av born til Barnas Sommerfest

Kl 19.30 Jubileumsfest le Andakt ved Svein Bjarne Aase Song: IMS-koret, Linn Borgny og Benjamin Røen, John-Inge Rolfsnes og forsongargruppe Presentasjon av arbeidarane Misjonsoffer - Stor bursdagskake Helsingar Kl 22.30 Gospelnight IMS-koret og ulike solistar deltek

Kl 10.00 Opningsmøte og Bibeltime Helsing ved ordførar og formann Bibeltime ved Erik Furnes Song: Bodil Kvernenes og Runar Nørsett, forsongargruppa - Misjonsoffer

Sundag 22. juni: Kl 09.30 Bønemøte

Kl 10.00 Barnas sommarfest Kl 10.30 Bibeltime for ungdom Kl 11.30 Barne- og ungdomsopplegg Kl 11.45 Utsendingsmøte Kl 13.00 Middag Kl 14.00 Øystein og Chris show ved Husnes storsenter Kl 15.15 IMS-korøving

Bodil NKørs og Riuenr IaMrS-koret

Kl 10.30 Festmøte – Gudsteneste Opningshelsing ved sokneprest Jan Ove Totland Tale ved Erik Furnes Song: Sunnhordlandsmusikken og forsongargruppe - Misjonsoffer Presentasjon og bøn for styret - Nattverd Sundagsskule Kl 12.15 Pause med forfriskningar

Kl 15.15 Utsendingsmøte fortset Kl 16.00 Bursdagsselskap for barn Kl 18.00 Festbuffèt

Øysteinis og Chr

Kl 13.00 Storsamling Appell ved Nina Aase Larsen Song ved Sunnhordlandsmusikken, IMS-koret, Knut Inge Røen og forsongargruppe Misjonsoffer til Framnes, Brandøy og Helgatun Kl 14.00 Middag

For meir info og påmelding: Indremisjonssamskipnaden, tlf 53 41 07 04 eller påmeldingsskjema: www.indremisjonen.no Sjekk ut www.facebook.com/ims150

ikken s u m s d n a l d r o h n n u S er 25 år i år!

www. indre

misjonen.n

o


SAMLING

ÅRSMØTE HUSNES HUSNESHALLEN 20. - 22. JUNI sett

t

Gogligmt i auga løtt av himmel

Historisk spel

/revy om Indr

emisjonssam

skipnaden (186

4-2014)

Husneshallen

Fredag 20. jun

i kl. 19.30

Mariann Steinsland - Ingrid Heie Hoel - Henriette Bjørne John-Inge Rolfsnes vik Vyzantios - Jan-Ove Fagerh eim - Arne Nordbø Johannes Olsen Svein Bjarne Aase m.fl.

Billettar: Voksne kr. 250,12-16 år kr. 10 0,Max familie kr. 600,-

www.faceboo

k.com/ims150

Kvelds- og nattferje

150 år

es n r u F k i r E

Indremisjonssamskip

naden

Manus: Tor Øy vind Skeiseid , Ryfylke Livsg Idé og bakgrun nist - Instru n: Silje Vigne ktør: Arne No s Flesjå og To rdbø r Øyvind Skeis eid, Ryfylke Liv sgnist

Husnes 20.-22. juni 2014

IMSkoret!

Du kan vera med og synge i IMS-koret under Årsmøtet. Bodil Kvernenes og Runar Nørsett blir instruktørar. Det vert øving dagtid laurdag 21. juni, og framføring om kvelden, pluss søndagen. Lydfil og noter vil bli tildelt påmeldte koristar i forkant.


INNMELDINGSSKJEMA Årsmøte i Indremisjonssamskipnaden, Husnes 20.-22. juni

NAMN

1 2

Maks familiepris middag laurdag kr. 350,Maks familiepris kveldsbuffet laurdag kr. 400,Maks familiepris middag søndag kr. 350,-

Middag laurdag kr. 130,-

VAKSNE

BORN

MÅLTID (set x for dei måltida de ynskjer) Born mellom 4 og 18 år, halv pris

UTSENDING (set x)

Kveldsbuffet laurdag, kr. 150,-

Middag søndag kr. 130,-

ALDER

1 2 3 4

Det blir sal av pølse m/ brød ved middagane!

(set kryss om du ynskjer privat innkvartering)

Eg/vi ynskjer privat innkvartering TELEFON_________________________ NAMN BORN

ALDER

BARNE- OG UNGDOMSOPPLEGG (set x for val) Under skulealder

Byrja i 1. klasse til og med ferdig med 7. klasse

1 2 3 4

Ungdomsopplegg 8. klasse og eldre laurdag – søndag inkl. mat og overnatting kr. 300,-

FOR UTSENDINGAR: Utsendingar betaler ei årsmøteavgift på kr. 150,- til å dekkja felleskostnader. FOREININGA/LAGET SITT NAMN_______________________________________________ NAMN PÅ UTSENDING________________________________________________________

Påmelding innan 10. juni!

Overnatting

Husk at alle må melda seg på til enkeltmåltid sjølv om ein ikkje er utsending! Gjeld måltid både laurdag og sundag!

12

Husnes Camping, Tlf 53 47 32 52 Heile campingplassen blir denne helga nytta av deltakarar på IMS sitt Årsmøte. Er du heldig er det kanskje ledig plass til ein bobil eller to. Eide Marine Services AS, Tlf 53 41 07 04 Brakkerigg med 20 fine enkeltrom m/bad, felles kjøken og stort felles opphaldsrom. Kr 400,- for oppreidd seng og utvasking. 15 min køyretid frå Husnes. NB! Ring IMS for bestilling. Husnes båthavn, Tlf 90 71 85 99 Ring for evt førehandsbestilling Sunde båthavn e-post: tkjthors@online.no 20 gjesteplassar Rabben Feriesenter AS, Uskedalen Tlf 40 84 73 87 Rosendal Fjordhotell, Tlf 53 48 80 00 Rosendal Hyttetun og Camping Tlf 91 73 00 37 Rosendal Motell, Tlf 41 41 61 62 Rosendal Turisthotell, Tlf 53 47 36 66 Solheim Turiststasjon, Uskedalen Tlf 53 48 60 39

Det er aktuelt å setja opp buss for å transportera folk mellom Husnes båthavn og Husneshallen, evt andre stader dersom behov for transport.

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2014


Sakliste til forhandlingsmøte, årsmøte 2014 1. Konstituering a) Val av møtedirigent og varadirigent b) Val av to til å føra møteboka c) Val av to til å signera møteboka 2. Årsmeldingar a) Indremisjonssamskipnaden b) Barne- og ungdomsavdelinga

(Meldingane frå Brandøy, Framnes og Helgatun vert tekne til orientering)

3. Rekneskap a) Indremisjonssamskipnaden b) Brandøy c) Framnes Eigedom

Framlegg frå valog fullmaktsnemnda Formannskandidatar: 1. Ingebrigt S. Sørfonn, Fitjar 2. Anfinn Økland, Auklandshamn Styremedlemer: 1. Den som ikkje vert vald til formann 2. Edmund Thormodsæter, Sæbøvik 3. Marit Lindekleiv, Husnes 4. Eivind Hetland, Ølensvåg 5. Marit Tislavoll, Fitjar 6. Torunn Tvedt, Ølensvåg Varamedlemer: 1.-3. Dei som ikkje vert vald til styret 4. Anne Marie Solsvik, Norheimsund 5. Grete Fjeldheim Måkestad, Voss 6. Svein Johan Bakke, Jondal Frå tidlegare sit Kristoffer Tjelle, Skånevik Kåre Stautland, Finnås Anlaug Harestad, Stord

(Rekneskapen for Helgatun vert teken til orientering)

4. Korte rapportar/innlegg a) Framnes KVGS b) Brandøy c) Helgatun

Presentasjon av formannskandidatar

5. Val a) Formann for 1 år b) 3 styremedlemmer for 2 år c) 3 vararepresentantar for 1 år d) Val- og fullmaktsnemnd e) Val av revisor f) Val av 3 medlemer til BUR for 2 år g) Val av 3 vararepr. til BUR for 1 år

6. Samtale om arbeidet

Strategi 2014-2020 og arbeidsplan 2014-2016

Ingebrigt S. Sørfonn

Fødd 1950, Fitjar. Mastergrad i økonomi/leiing og har jobba både i offentleg og privat verksemd. Er no sjølvstendig næringsdrivande. Var formann i Fitjar Indremisjon i 4 år og i Indremisjonsforbundet i 8 år. Fritidsforkynnar. Har hatt tillitsverv og vore folkevald for KrF på ulike plan, m.a. stortingsrepresentant i 12 år. Er formann i styret for Egill Danielsen Stiftelse og i styra for dei 8 Danielsen-skulane.

Anfinn Økland

Fødd 1948, Auklandshamn. Ingeniør. Jobbar innan olje og gass. Ansatt ved Aibel Haugesund. Tidl. medlem av Brandøystyret. Var i ein 10 års periode leiar av styret i ungdomsklubben ved Auklandshamn bedehus. No styremedlem i bedehusstyret og med i yngresarbeidet. Leiar av Sveio kyrkjelege fellesråd. Har i ein del periodar vore ein av KrF sine representantar til kommunestyret. I denne perioden medlem av formannskapet og hovudutval teknisk\næring. Er leiar av Sveio KrF.

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2014

13


Presentasjon av kandidatar til styrevalet Edmund Thormodsæter

Marit Tislavoll

Fødd 1952, Halsnøy. Entreprenør. Tidlegare formann i Tofte indremisjon. Har òg vore med i barnearbeidet i bedehuset Zoar i mange år. Tidlegare varamedlem til IMS-styret. Har vore formann dei siste fire åra.

Fødd 1962, Fitjar. Førskulelærar. Har tidlegare vore styremedlem og leiar i Karmsund- Sunnhordland søndagsskulekrets, søndagsskulelærar, 2 periodar i Øvrebygda indremisjonsstyre, Fitjar sokneråd. Tidlegare tilsett som Barnearbeidar i IMS.

Marit Lindekeleiv

Torunn Tvedt Fødd 1951, Ølensvåg. Sykepleier. Har tidlegare vore med i Brandøystyret, vore leiar på søndagskule, yngstes, aktiv i indremisjonskvinneforening. Styremedlem til IMS-styret.

Fødd 1953, Husnes. Utdanna førskulelærar, arbeider no som organist. Aktiv i Indremisjonsarbeidet. Har tidlegare vore varamedlem og er no fast medlem av IMS-styret.

Eivind Hetland Fødd 1961, Ølensvåg. Arbeider på XL Bygg Berge Sag. Er overbefal i Vindafjord brann og redning. Har i mange år vore med i styret for Vågen bedehus, fleire periodar som formann i styret. Har drive Ølensvåg Yngres i over 20 år. Er varamann i Brandøy-styret. Er med i styret i Ølen misjonslag, fleire periodar som formann. Sit i styret i Vindafjord KrF. Har representert KrF i kommunestyret og diverse utval.

Stiller kun til varavalet:

Grethe Fjeldheim Måkestad Fødd 1960, Voss Utdanning som faglærar i forming, men arbeider no som medarbeidar ved ein barnebutikk. Er aktivt med i Nain på Voss der hovedoppgåva er å vera forsongar.

14

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2014

Anne Marie Solsvik Født 1955, Norheimsund. Husøkonom og hjelpepleiar. Har vore tilsett som Internatleiar på Framnes KVGS dei siste 17 åra. Har vore tilsett på Helgatun i 7 år. Vore aktiv i Samnanger Indremisjon. Vore dei tilsette sin repr. i styret for Framnes i fleire år. Er med i Decor-gruppa for Storsamlinga i Norheimsund Indremisjon.

Svein Johan Bakke Født 1945, Jondal Pensjonist. Tidlegare seniorinspektør i Mattilsynet. Aktiv i det lokale indremisjonsarbeidet i mange år og har vore med i IMS-styret nokre år på 1980-talet. Aktiv i KrF og er for tida varaordførar.


Presentasjon av kandidatar til BUR (Barne- og UngdomsRådet) - NB! Lista er sett opp alfabetisk Olaug Fagerheim

Jakob Saghaug

Fødd 1972, Utåker. Pedagogisk leiar i barnehage. Leiar i Kvardagsskulen for Sandvoll og Utåker. Har vore leiar i barnekor på Husnes. Leirleiar. Leiar i BUR 2012-2014.

Fødd 1994, Stord. Elev ved Bildøy bibelskule, skal være T2-student hos IMS neste år. Med i Pit Stopkomitèen. Leirleiar. Medlem i BUR 2012-2014.

Kjerstin Brede Teigen Fødd 1992, Valen. Barne- og ungdomsarbeidar. For tida elev ved Sagavoll folkehøgskule, skal ta påbygg til hausten. Medlem i soknerådet 2012-2015. Nestleiar i Sunnhordland KrFU. Engasjert i ungdomsklubb og nattkafè. Tidlegare leiar i KRIK Husnes og Husnes KFUK/M. Leirleiar.

Margrethe Thuestad Fødd 1998, Høylandsbygd. Skuleelev ved Øyatun ungdomsskule. Medhjelpar DropIn. Medleiar i søndagsskulen på Zoar. Leirleiar. Vara til BUR 2013-2014.

Joakim Tverborgvik

Sindre Aarbø Fødd 1997, Fitjar. Skuleelev. Medleiar i Klubben 5.-7. klasse Fitjar. Aktiv på Ten Treff. Kyrkjetenar i Fitjar kyrkje.

Fødd 1996, Bremnes. Skuleelev. Lærling som tømrar til hausten. Leirleiar.

Stiller kun til varavalet: Solveig Høyland Fødd 1996, Stord. Skuleelev studiespesialiserande Stord vidg skule. Aktiv i UKS. Leirleiar. Medlem i BUR 2012-2014.

Desse er no med i BUR og sit eitt år til: Johannes Espevik, fødd 1993, Foldrøyhamn. Silje Hallaråker, fødd 1993, Bremnes. Nikolai Rørdal Fødd 1996, Husnes. Skuleelev studiespesialiserande Kvinnherad vidg skule. Engasjert i Ope Hus, Valen. Leirleiar. Frivillig BU-forkynnar. Vara til BUR 20132014.

Det skal veljast inn tre medlemer og tre varamedlemmer til BUR. Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2014

15


Strategi 2014 -2020 Visjon: Me vil byggja varme inkluderande fellesskap, vinna nye for Jesus og gjera dei til hans disiplar IMS er ei samanslutning av lokale lag og foreiningar. I tillegg til å eiga og driva Brandøy, Helgatun, Framnes og SunnBok, ynskjer me å vera ein ressurs for laga våre.

Varme inkluderande fellesskap: Skal me vinna nye for Jesus er det viktig med trygge, opne fellesskap der det er rom for å koma med heile seg. Her skal alle kjenna seg velkomne! Med fellesskap tenkjer me på forsamlinga på bedehuset, weekendar og leirar, men også mindre, livsnære grupper og dialogen med enkeltmenneske. Me ynskjer at fleire generasjonar skal kjenna glede i å koma saman, samtidig som me har tilpassa arrangement. Kvardagsdiakonien ynskjer me også å løfta fram. Varme hjarte og hjelpande hender er med på å leia folk til Jesus.

Måla våre er: - At alle skal kjenna seg velkomne på bedehuset og på leirar/arrangement elles - At det vert starta fleire livsnære fellesskap; bibel- og samtalegrupper - Større fokus på kvardagsdiakonien - Treffpunkt på tvers av generasjonane Dette vil me oppnå ved å: - Målbevisst arbeida for inkluderande fellesskap. Vera open for respons på korleis den enkelte opplever fellesskapet - Inspirera og hjelpa dei som ynskjer å starta bibel- og samtalegrupper - Tenkja på korleis Jesus ville møtt menneske. Skapa ein «godhetskultur», og oppmuntra kvarandre til å gjera gode ting i kvardagen for folk rundt oss. - Ha arrangement der generasjonane kan stå saman

Vinna nye for Jesus: Det er viktig at enkeltmenneske og forsamlinga har desse tre fokusa: oppover mot Gud, innover mot forsamlinga og utover for å vinna nye for Jesus. Forkynning av Guds ord frå talarstolen har vore, og skal framleis vera, ein berebjelke i arbeidet vårt. Me vil fortsetja å løfta fram bedehusarbeidet. Samstundes ser me at samtalen i livsnære fellesskap og med den enkelte blir viktigare og viktigare for å vinna nye for Jesus. Det finst mange vegar til Jesus, men berre ein veg til Gud; gjennom Jesus.

16

Måla våre er: - At fleire skal bli frelst - Bevisstgjering på oppdraget vårt om å vinna nye for Jesus og vårt eige forhold til Gud Indremisjonsvenen Nr. 03 - 2014 - At det vert starta fleire livsnære fellesskap, der også- bedehusframande vert inviterte med


gjennom Jesus. Måla våre er: - At fleire skal bli frelst - Bevisstgjering på oppdraget vårt om å vinna nye for Jesus og vårt eige forhold til Gud - At det vert starta fleire livsnære fellesskap, der også bedehusframande vert inviterte med - Vera open for nye måtar å nå inn til menneske på Dette vil me oppnå ved å: - Ha fokus på Guds ord som er levande og verkekraftig, og bøn, bøn og bøn - Nytta Brandøy, Helgatun, Framnes og SunnBok til å vinna nye for Jesus - Oppmuntra lokale lag til å arbeida med visjonar og strategiarbeid for korleis menneske kan bli frelst - Ha større fokus på å vera kristne i kvardagen; på jobb, skule, blant venner og naboar - Nytta media - Vera til stades på nye arenaer som t.d. ulike festivalar - Oppretta arrangement der me kan nå inn til nye eller bestemte mål- og interessegrupper.

Gjera dei til hans disiplar: Me skal få kvila i at me er Guds barn, frelste av berre nåde. Ut frå denne sanninga og kjærleiken ynskjer me at unge og eldre skal veksa i trua, og modnast som disiplar som ber frukt. Matteus 28, 19-20 er Jesu befaling til oss om å gjera alle folkeslag til hans disiplar. Eldre skal få vera mødre og fedre for yngre søsken i trua, og dei unge ynskjer me å gi tillit. Heimen er viktig arena for trusformidling. Me ynskjer å bevisstgjera foreldra i deira rolle. Samstundes er barne- og ungdomsarbeid ein viktig «forlenga arm», og me vil løfta fram dette arbeidet.

Måla våre er: - Gjera kristne bevisste på modning og vekst i eige gudsliv - Utrusta unge og vaksne medarbeidarar til fortsatt teneste i misjonen; at dei blir sett og ivaretatt - Få fleire medarbeidarar som kan gå inn i teneste; både lokalt og sentralt - Hjelpa foreldre og barn til å setja ord på trua si Dette vil me oppnå ved å: - Stimulera til bibellesing i alle våre samanhengar; heia kvarandre fram og ansvarleggjera kvarandre - Ha undervisning på kva det vil seia å vera kristen i kvardagen, og bli disippelgjort, mellom anna til å ta økonomisk ansvar, og sjå Guds plan for mitt liv - Ha undervisning om nådegåver, og oppmuntra kvarandre til å ta dei i bruk - Oppmuntra lag og foreiningar til å setja opp tema, slik at andaktar/undervisning blir variert og planmessig - Oppmuntra den enkelte til å skaffa seg medvandrar; ein som ein kan gå tett saman med og dela tru og erfaringar, smerte og glede, be for kvarandre, ansvarleggjera kvarandre m.m. Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2014 - Ha lokale inspirasjonssamlingar for leiarar i barne- og ungdomsarbeidet og arbeidet elles

>>> 17


-

kvarandre Ha undervisning på kva det vil seia å vera kristen i kvardagen, og bli disippelgjort, mellom anna til å ta økonomisk ansvar, og sjå Guds plan for mitt liv Ha undervisning om nådegåver, og oppmuntra kvarandre til å ta dei i bruk Oppmuntra lag og foreiningar til å setja opp tema, slik at andaktar/undervisning blir variert og planmessig Oppmuntra den enkelte til å skaffa seg medvandrar; ein som ein kan gå tett saman med og dela tru og erfaringar, smerte og glede, be for kvarandre, ansvarleggjera kvarandre m.m. Ha lokale inspirasjonssamlingar for leiarar i barne- og ungdomsarbeidet og arbeidet elles Oppmuntra unge til å ta eit år på bibelskule, gjerne Bildøy Bevisstgjera foreldre på kor viktige dei er i forhold til barna si tru, samt vera ein open heim for andre Heia fram leiarar til leir og lokale barne- og ungdomslag Gi unge leiaransvar slik at dei gjennom dette kan modnast i trua og som menneske Oppmuntra eldre kristne til å dela si trushistorie og livet saman med Gud

Arbeidsplan IMS haust (H) 2014 – vår (V) 2016 Varme inkluderande fellesskap Pkt 1.1 1.2

1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

Tiltak Tilrettelagt tilbod for alle generasjonar under Sommarens storsamling og Brandøydagen I Venen: ein-to gonger i året løfta fram den gode historia om varme fellesskap/generelt om temaet. Einto gonger i året skriva om samarbeid mellom bedehuskrinsar Inspirera til at det vert starta minst 8 nye livsnære grupper lokalt Ein gong for året ha samling mellom leiing/styre i IMS og leiing/styre/tilsette på Brandøy, Helgatun og Framnes for å byggja relasjonar og identitet til plassane BU-sekretærane er med på eitt IMS-styremøte i året, evt. deler av det Seks arbeidarsamlingar/treffpunkt gjennom året der arbeidarane møtest, av og til er frivillige/familie også med Alle arbeidarane får tilbod om å reisa på arbeidarmøte på Bildøy i januar «Fest» på kontoret for frivillige BU-arbeidarar Danna tre ressursgrupper for lokale hovudleiarar der dei kan dela tips, gleder og utfordringar i det lokale arbeidet

Ansvar BU/MHÅ

Tidsperiode H 2014

BU/MHÅ

H 2015

LAA/KJH

V 2016

MHÅ/Leiing

H 2014

Formann/BU

V 2015

MHÅ

H 2014

MHÅ

V 2015

BU MHÅ/IBH/LAA

H 2014 V 2015

Ansvar MHÅ/BU

Tidsperiode H 2014

MHÅ

V 2016

Vinna nye for Jesus Pkt 2.1 18

2.2

Tiltak I Venen: ein-to gonger i året løfta fram den gode historia der nokon har møtt Jesus gjennom IMS Vera på plass med evangeliseringsteam på to- Nr. nye Indremisjonsvenen 03 - 2014


arbeidet

Vinna nye for Jesus Pkt 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

Tiltak I Venen: ein-to gonger i året løfta fram den gode historia der nokon har møtt Jesus gjennom IMS Vera på plass med evangeliseringsteam på to nye festivalar Større fokus på nettsida vår, få ut nyhende 1-2 gonger i veka Samarbeid med lokale indremisjonsforeiningar og evt. kyrkja om to Alfakurs, gjerne med spesielt fokus mot innvandrarar eller andre grupper Skaffa 20 nye forbedarar til fleire arrangement retta mot vaksne, til dømes Vårtreff og kvinneweekendar. Praktisk gjennomføring Arrangera minst ein type ny leir/weekend med fokus på t.d. song og musikk, friluft eller inn mot bestemt gruppe Oppstart av fem nye lag for barn og ungdom

Ansvar MHÅ/BU

Tidsperiode H 2014

MHÅ

V 2016

IBH

H 2014 V 2016

LR/GB

V 2015

BU/JO

V 2016

IBH/LAA

V 2016

Tiltak Laga til temakveldar der unge og vaksne får undervisning i bestemte tema, til dømes: «Nådegåve og kall til teneste» «Helbreding»

Ansvar

Tidsperiode

Kontoret Kontoret

H 2014 H 2015

Leggja til rette for at minimum tre medarbeidarar som ynskjer det kan få medvandrar/mentor To medarbeidarar får tilbod om deltaking på ABV Ha totalt minst tre «lokale» inspirasjonssamlingar pr år, BU-arbeidet og for foreiningar Årleg arrangera temakveld for foreiningssleiarar med styre, Leirvik eller annan aktuell stad Starta to ekteskapskurs : «Sju kveldar om å vera to» Starta tre foreldrekurs lokalt med fokus på «Tru i heimen» Få 40 nye faste givarar Følgja opp ungdommar frå IMS som går på bibelskule, og ta imot T2-elevar som ynskjer praksisplass Arrangera leirleiarkurs

MHÅ

V 2015

MHÅ BU/MHÅ

H 2015 H 2015

MHÅ

V 2015

MHÅ IBH/LMTL/MHÅ

V 2016 H 2015

GB/LAA/MHÅ LAA/LMÅ

V 2016

LAA/IBH

V 2015

Gjera dei til hans disiplar Pkt 3.1

3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2014

19


Årsmelding 2013 «Om de blir i meg og eg i dykk, då ber de mykje frukt, men skilde frå meg kan de ingen ting gjera.» Joh. 15,5 150 ÅR MED GUDS ORD TIL FOLKET Det starta med draumen til eitt menneske; Samson Stueland som hadde eit sterkt ynskje om å samla indremisjonsforeiningane/bygdene i Sunnhordland, Hardanger og Voss til ein Samskipnad. 16. mai 1864 vart draumen verkeleg. IMS har vakse seg stor og verkekraftig. I dag er 174 lag, foreiningar og kontaktar tilslutta IMS. Mange lag og foreiningar har vakse fram gjennom den eine som var i brann for at også andre skulle bli frelst. At folk skulle ha ei levande tru, inspirert av Guds ord, har vore ynskje gjennom alle åra, og er framleis berande i arbeidet. MØTEVERKSEMD Hovudoppgåva til IMS er «å fremja Guds rike og halda oppe eit livskraftig indremisjonsarbeid» slik det står i lovane, § 3. For å nå dette «vil ein til ei kvar tid forkynna Guds ord gjennom dei tiltak, reiskapar og kanalar ein finn tenlege». Møteverksemd er ein av dei reiskapane me finn tenlege. Gjennom møteveker, -helger, enkeltmøte, song- og musikkmøte, bibeltimar, barneveker og familiemøte, pizzakveldar m.m. når me mange menneske. Mange arrangement er tilrettelagt innover i forsamlinga, medan andre arrangement appellerer meir til uvante bedehusgjengarar. Slik skal det vera! På bedehuset ynskjer me at alle generasjonar skal kjenna seg heime. Sjølv om me har barne- og ungdomslag, samt meir vaksensamlingar, er det viktig at me også har treffpunkt på tvers av generasjonane. Då er det viktig at dei ulike aldersgruppene får vera med og prega samlinga i møteform, musikkstil med meir. Skal dei unge ha noko å veksa inn i, er det viktig at dei kjenner seg som ein del av Guds store familie på bedehuset. Fleire indremisjonslag er flinke til å søkja etter talarhjelp, medan nokre lag høyrer me ikkje frå. Pr i dag går etterspørsel og tilbod ca opp i opp. Me opplever at dersom me tar kontakt med lokallaga, er det interesse for talarhjelp sjølv om dei ikkje har søkt. Dette seier oss at me kan vera meir offensive. Når 20

Guds ord vert forkynt, vaknar me og vert meir tende for å nå fleire med evangeliet. Me ynskjer alle foreiningar, små eller store, med frimod skal senda inn talarynskje, så fordeler me etter beste evne. FOREININGANE IMS er ei samanslutning av lokale foreiningar, lag og kontaktar. Utan desse hadde det ikkje vore grunnlag for IMS. Me ynskjer å støtta lokale lags- og foreiningsleiarar, og senda ut arbeidarar til bygdene. Det er dei lokale leiarane som er drivkrafta i arbeidet. For å fremja Guds rike trur me det er viktig at foreiningane har tre fokus; oppover mot Gud, innover i forsamlinga og utover for å nå nye. Som kristne søsken er me utvalde av Gud. Me har ikkje valt ut kvarandre. Difor er det flott og viktig å møtast på bedehuset når «familien» er samla. Kanskje appellerer ikkje alltid møteform og songstil. Likevel er me saman som søsken, og ynskjer å bry oss om kvarandre. Det er viktig at foreininga også legg til rette for smågrupper der menneske kan samtala om trua, dela liv og be for kvarandre. Mange indremisjonsforeiningar deler IMS sin visjon: Me vil byggja varme inkluderande fellesskap, vinna nye for Jesus og gjera dei til hans disiplar. Då er det viktig at me med jevne mellomrom spør oss sjølv; Korleis står det til? Vinn me nye for Jesus? Byggjer me disiplar? Korleis er fellesskapet vårt på bedehuset? Har me strategi, mål og plan for korleis dette kan skje? Mange stader står dessverre ikkje folk i kø for å vera med å driva det lokale indremisjonsarbeidet. Kvifor ikkje? Finst det noko større enn å få vera med å vinna nye for Jesus? Kva er viktigast i livet vårt? Me treng ulik samansetjing i styret; strategen, praktikaren, den ryddige ordstyraren, idèmyldraren, realisten osv. Det er bruk for deg! Foreiningar i IMS i dag: Pr. nyttår var fordelinga av foreiningar slik: * Indremisjonsforeiningar 66 * Kontaktar 26 * Kvinneforeiningar 16 * Mannsforeiningar 1 * Andre lag og foreiningar 2 Barne og ungdomslag: 20 ungdomslag 29 barnelag

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2014

3 småbarnslag (under skulealder) 10 barnekor 1 ungdomskor BEDEHUSA I distriktet vårt er det 109 bedehus. På mange av desse er det stor aktivitet gjennom heile veka, på andre bedehus er det liten eller ingen aktivitet. Det er viktig at me er fleksible og nytenkjande på korleis arbeidet skal drivast. I fleire bedehuskrinsar slår folk seg saman når det er møte og møteveker. Det er flott at indremisjonsforeiningane tar initiativ til samarbeid, slik at flokken vert større og ein kan oppleva å stå saman. Me gler oss over at unge er klar til å overta arbeidet i fleire bygder. Der det er eit aktivt barne- og ungdomsarbeid, er det håp for framtida. I andre bygder kan det vera rett å leggja ned arbeidet, og gjerne selja bedehuset. Det kan vera kostbart å oppretthalda drifta av bedehuset i ei bygd med få innbyggjarar. I verste fall kan ein få utgifter med ei eventuell riving av bedehuset. Somme stader er det Indremisjonsforeininga som eig det lokale bedehuset, og då fell den økonomiske gevinsten av eit eventuelt sal til IMS. Dette er sjølvsagt kjærkome. Andre stader er det bygda som eig bedehuset. Somme stader er det uklart kven som eig det. Me vil oppmoda alle foreiningar og bedehus til å ta ein gjennomgong på dette, og ha reglar klare dersom det ein gong i framtida skulle oppstå spørsmål omkring dilemmaet. ARBEIDARANE Arbeidarane er vår viktigaste ressurs. I tillegg til våre faste arbeidarar, har me også god hjelp av frivillige, både i barne- og ungdomsarbeidet og forkynnarverksemda elles. Nokre foreiningar har eigne arbeidarar som dei løner sjølv, dette gjeld både i Voss indremisjon og Norheimsund og Øystese indremisjon. Kåre Johan Hamre brukar om lag ei veke i månaden til lokalt arbeid i Granvin. Liv Rolfsnes er tilsett som områdearbeidar i Odda/Ullensvang og utfører elles forkynnarteneste for IMS.


Arbeidarane i 2013 har vore: Marit Hårklau Ådnanes Barne- og ungdomssekretær fram til 15. august. Dagleg leiar frå 15. august, 80 % Guri Bjørnevik Kontorleiar 100 % fram til 1. sept., 80 % frå 1. september Kåre Johan Hamre Forkynnar 100 % Marit A. Røen Evangelist 50 % Liv Rolfsnes Områdesekretær 50 % Aksel Ingvard Johannessen Forkynnar 20 % Halvard Wiik Administrasjonskonsulent 20 % frå 1. september Ingfrid Byrkja Hystad Barne- og familiearbeidar 60 % fram til 1. september. Barnesekretær 80 % frå 1. sept. Linda Aase Ungdomssekr. 50 % frå 1. sept. Lise Marie Thuestad Litlabø Barne- og familiearbeidar 50 % Johannes Olsen Leirarbeidar 20 % Lars Magne Ådnanes Ungdomsarbeidar 25 % Kjetil Fyllingen Ungdomsforkynnar 50 % til 1. juli Tilsett av lokalforeiningar Knut Kvamme Forsamlingsleiar Voss 60 % Vidar Sangolt Ungdoms- og forsamlingsarbeidar i Norheimsund og Øystese 80 % Tilsette på Brandøy Sigrun Thormodsæter Husmor 100 % Anne Gro Dogan Kokk 100 % fram til 15. oktober Daria Holowinska Kokk i vikarstilling frå 15. oktober Ingrid Storehaug, Ida Bjørnevik og Marita Nordtun har vore tilsett som sommararbeidarar på kjøkkenet.

Fritidsforkynnarar: Gjennom året har me mange ”fritidsforkynnarar” som tar enkeltmøte og møteveker for oss. I 2013 har desse vore ute på møte (dei frivillige i BU-arbeidet kjem i seinare rapport): Toralf Steinsland, Edmund Thormodsæter, Jens Tveit, Kåre Steinsund, Ola Malvin Lomheim, Arne Lindekleiv, Klaus Muff, Halvard N. Sveen, Marit Dahl Hollund, Harald Rydland, Eli Kolstad, Knut Inge Røen, Leif Steinar Alfsvåg, Svein Bjarne Aase, Tove Iren Notland, Kjellfrid Mæland, Jan-Ove Fagerheim, Dagny Ness og Martin Nygård. Frå Indremisjonsforbundet og Bibelskulen Bildøy: Runar Landro, Tor Ingvald Lauvrak, Leiv Nesheim, Marit Stokken, Irene K. Alnes, Ingebrigt Sørfonn, Olav Eikemo, Roald Evensen, Erik Furnes, Andreas Evensen, Kenneth Foss, Aud Karin Kjølvik Ringvoll, Ragnar Ringvoll, Ruben Lie Monsen, Trond Johansen, Arne Pareli Pedersen og Johan Halsne. Frå andre organisasjonar og DNK: Aksel Lygre, Jens Petter Jørgensen, Gunnar Elstad og Jan Gossner. ARRANGEMENT Gjennom året er det stor aktivitet, både lokalt og sentralt. Leirar/ weekendar og IMS høyrer saman, men me har også mange andre arrangement. Nokre av dei vert nemnde her: Sommarens Storsamling, årsmøte på Framnes 19.-21. juni Dette er hovudtreffpunktet misjonsvennene har gjennom året, også i 2013. Gunnar Elstad var med som hovudtalar og tala over tema: «tjen hverandre», «Guds kjærlighet – og vår» og «sau på villspor, bror som synder». Tore Thomassen hadde bibeltime for ungdomar og «Saman er vi best»-samling for barn. Ungdomskoret Respons frå Emblem, Sunnmøre, var med som songkrefter under helga, i tillegg til Sunnhordlandsmusikken og ulike solistar elles. Dagtid laurdag var det også torgtreff i Norheimsund sentrum der Tore Thomassen og Respons deltok. Veret var bra, og mange forbipasserande fekk dette med seg. Laurdagen samla 113 utsendingar seg om årsmøtesaker. Me er glade for at Sommarens storsamling er blitt ei samling for

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2014

alle generasjonar. Fleire, deriblant ungdomar, har uttrykt glede og takksemd over å få vera ein del av noko større. Takk til indremisjonsforeiningane i Kvam, og særskilt Norheimsund, som hadde eit hovudansvar og ordna det praktiske under arrangementet. Haustmøte 4.-6. oktober var det haustmøtehelg på Stord. Hovudtalar Jan Gossner snakka om «Fellesskap» med undertitlane «Fellesskap – under og plunder» og «Så langt, men ikkje lenger». Fostrar me disiplar, eller kva blir det ut av fellesskapa våre? Interessant og høgaktuelt tema. Fredag kveld og laurdag ettermiddag var det samlingar på Leirvik bedehus. Laurdag ettermiddag var det også eiga barnesamling i kjellaren. Om kvelden var det festmøte i Stord kulturhus med nær fullsatt sal. Helge Nilsen, toppspelarutviklar i Brann var kveldens gjest og Arne Pareli song, i tillegg til eit flott husorkester. Songkrefter elles i løpet av helga var lovsongsteam frå Halsnøy fredagen og Ragnhild Nesse og Camilla Myklebust laurdagen. Seint laurdag kveld var arbeidarar og frivillige tilstades i Leirvik sentrum. Telt var rigga til og forbipasserenda kunne få lappar og ein god prat. Fleire nytta seg av dette, og det vart ei positiv oppleving. Haustmøte fortsette søndag med deltaking i Stord og Bremnes kyrkje, i tillegg til møter på 10 lokale bedehus. Sommarstemne Dette er stemne som har lange og gode tradisjonar. Ofte går fleire lokale indremisjonsforeiningar saman om arrangementet, og det er god oppslutnad. I 2013 sendte IMS talarar til venestemne på Fitjar, pinsestemne i Uggdal, stemne i Auklandshamn, Herand og Moster, Solheimsdalsstemne Tysnes og Brandøydagen. Brandøydagen 18. august Også denne gongen var Brandøy fylt opp av store og små i ulik alder. Kåre Johan Hamre hadde tale søndag føremiddag medan Johannes Olsen tala til dei yngste i hallen. Etter sal av lapskaus og kaker var det tid for aktivitetar ute før ettermiddagsmøte tok til. Jens Tveit tala. Team frå G-17 i Skjold leia allsong og song for oss.

21


Helgatun 40 år Søndag 11. august var det jubileumsdag på Helgatun. Den flotte misjonsheimen vår var blitt 40 år. Nils Håkon Urangsæter var hovudtalar. Det var eige opplegg for borna, og etter sal av betasuppe var det konsert med familien Sulebakk. Knut Inge Røen song og det var fleire helsingar i anledning jubileet. Evangelisering i Skånevik, bluesfestivalen I Katinkasvingen i Skånevik har misjonsvenner, arbeidarar frå IMS og OAC (Open Air Compaigners) dei to siste åra hatt stand under bluesfestivalen. I år gjekk den av stabelen 4.-6. juli. På standen kan folk få gratis vaflar, kaffi og ikkje minst ein god prat. Evangelisering og Pit stop under Tysnesfest «Gratis kaffi og vaflar, eit varmt vitnemål, tid for samtale om viktige spørsmål.» Slik lydde invitasjonen frå indremisjonen under Tysnesfest 10.-14. juli. Eit team av frivillige, arbeidarar i IMS og OAC var strategisk plassert i telt utanfor bedehuset. Mange var innom teltet, og tiltaket fekk positive tilbakemeldingar. Kvinnehelger Dette siste året har vi hatt tre weekendar for kvinner. 11.-13. oktober var det kvinneweekend på Helgatun. Her samla ein flott flokk med damer seg til samlingar om Guds ord, tur, god mat og god prat. Liv Rolfsnes var med som bibeltimehaldar. Kvinnehelga på Brandøy gjekk av stabelen 06.-08. september. Her var Aud Vihovde Hoftun med som talar. 15.-17. februar var det klart for Damehelg på Brandøy, ei forholdsvis ny helg som samlar fullt hus med damer frå 20-70 år. Aud Karin Kjølvik Ringvoll var med som talar. Vårtreff Også dette året vart Vårtreffet 29. april – 2. mai raskt fullteikna. Me gler oss over samarbeidet med NMS, og at frivillige pensjonistar tar seg så godt av arrangementet og dei frammøtte. Brandøytreff 8.-10. februar vart det arrangert treff for vaksne med utviklingshemming. Sjølv om det er potensiale for fleire deltakarar, veit me at helga er viktig for dei som reiser, og mange gler seg månadsvis til dette treffet. 22

Haustkonferanse på Helgatun 1.-3. november var 70-80 leiarar og interesserte med deira familiar komen til Helgatun for å mellom anna høyra Trond Johansen leggja fram resultat frå undersøkinga «Motstrømsfolket», der folk blir spurt om kva dei meiner om bedehuset og indremisjonsfolket. Undersøkinga utfordrar og peiker på muligheter. Det var eige barneopplegg under konferansen. Julemesser Tusen takk til de som står på; lagar gevinstar og gjennomfører julemessene våre på Tysnes og Bremnes. Messene gir viktige inntekter til IMS, i tillegg er det viktige møtestadar, åndeleg og sosialt. I 2013 fekk IMS tilsendt kr 85.000,- etter messa på Tysnes, og eit rekordstort beløp på kr 183.000,- etter messa på Bremnes. Igjen; tusen takk! FRAMNES, BRANDØY OG HELGATUN Me er svært glade og takknemlege for Framnes, Brandøy og Helgatun og alt det desse stadane betyr, for unge spesielt. Gjennom leir får barn og unge høyra evangeliet, mange av desse når me ikkje elles gjennom lagsarbeidet vårt. Også vaksengrupper nyt å koma til leirstadane. Mange har funne Jesus og veks i trua. Framnes er både ein heim og ein skule for om lag 260 elevar. Her vert det drive eit stort og viktig ungdomsarbeid! Me er takknemlege for personalet på Framnes, Brandøy og Helgatun som steller så godt med alle som kjem. MEDIA IndremisjonsVenen Bladet vårt når langt ut med sine 3.800 abonnentar og seks nummer i året. IndremisjonsVenen er ein viktig informasjonskanal om arbeidet vårt, både det som har vore og om arrangement som kjem. Gjennom året får abonnentane tilsendt fire gåvegiroar, i tillegg til bladgåvegiro. Gjennom desse aksjonane får IMS inn ei kjærkomen gåve. Me er glade for at Jan-Ove Fagerheim har ansvaret for layout på bladet. Radio Samson Kvar søndag mellom kl 0900-1000 kunne du i 2013 høyra IMS sine eigne sendingar på nærradio. Her møter du forkynning, song og musikk, ulike reportasjar frå møte og intervju med personar i området. Me er glade for alt arbeidet redaktør Toralf Steinsland har lagt ned i desse programma. I styret Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2014

for Radio Samson: Svein Bjarne Aase, Halvard Wiik, Tormod Stautland og Dag Myhre. www.indremisjonen.no og Facebook På IMS si eiga nettside prøver me å leggja ut arrangement og nytt frå arbeidet. Kjetil Fyllingen oppdaterte sidene fram til sommaren, etter det har fleire arbeidarar administratoroppgåve på sida. I ein travel kvardag har ikkje denne oppgåva blitt høgt nok prioritert, noko me vil betra på. Gå gjerne inn og lik Facebook-sida vår. Her når me kjapt ut til mange. Sida er enklare å oppdatera og mange synest det er stas å til dømes gå inn og sjå bilete av borna sine medan dei på leir. SunnBok A/S Bokhandelen vår er ein viktig reiskap for å spreie kristen litteratur, song og musikk. Butikken sel også eit stort utval av gåveartiklar, kontorrekvisita med meir. Det er viktig at me er bevisste på å bruka butikken for at den skal overleva i ein elles pressa kvardag. Legg julehandelen innom SunnBok, og bygg deg sjølv opp med kristen litteratur. I 2013 viste rekneskapen eit overskot på kr 20.242,-. SunnBok er eigd av IMS og Stord Indremisjon. Dagleg leiar er Tove Iren Notland og styreleiar er Rune Kvilhaugsvik. ØKONOMIEN Rekneskapet viser eit underskot på kr. 142 523,-. Når det gjeld gåveinntekter så har desse gått ned med kr. 236 718,frå året før. For å halda oppe det store og rike arbeidet vi har i dag er vi heilt avhengig av å styrkja økonomien framover. Mange lag, foreiningar og enkeltpersonar er med og støttar arbeidet gjennom enkeltgåver og fast gjevarteneste. Dette er vi svært takksame for! IMS-STYRET Fram til årsmøtet 2013 var styret samansett slik: Edmund Thormodsæter – formann, Halvard Wiik – nestformann, Birgit Mørkve Hjelmeland, Torunn Tvedt, Hans Arne Børsheim, Marit Lindekleiv, Kristoffer Tjelle. Kåre Stautland – 1. vara, Anne Marie Solsvik – 2 vara, Anfinn Økland – 3. vara Etter årsmøtet 2013 var styret samansett slik: Edmund Thormodsæter – formann, Kristoffer Tjelle, nestformann, Torunn Tvedt, Hans Arne Børsheim,


Marit Lindekleiv, Kåre Stautland, Anlaug Harestad, Anne Marie Solsvik – 1. vara, Roy Pedersen – 2. vara, Ragnhild Nesse – 3. vara. Styret har hatt 7 styremøte og handsama 81 saker. Mellom anna har styret handsama: økonomi- og budsjettarbeid, planlegging av større møter, arbeidarsituasjonen, møteverksemd, dagleg leiar situasjonen for IMS, Brandøy og Helgatun, hyrderåd, IMS 150 år. Styret har også fått orientering om arbeidet på Brandøy, Helgatun, Framnes og SunnBok. Styret har hatt eit møte på Brandøy og eit på Framnes, samt styremøte saman med Helgatunstyret på Helgatun.

DAGLEG LEIAR IMS stod utan dagleg leiar frå 15. oktober 2013, då Svein Bjarne Aase slutta i stillinga. Styreleiar saman med styret fordelte fleire oppgåver seg i mellom. I tillegg gjekk kontorleiar Guri Bjørnevik opp i stilling. Styret ynskjer å retta stor takk til Guri for godt utført arbeid i ei utfordrande tid utan dagleg leiar. Marit Hårklau Ådnanes, tidlegare barne- og ungdomssekretær, sa ja til å gå inn i stillinga som dagleg leiar frå 15. august.

overordna nivå. Hyrderådet vil vera i drift uansett om det er kvinne eller mann som er dagleg leiar. Hyrderådet skal bestå av tre menn, der dagleg leiar har møte- og talerett, og vil tre i funksjon hausten 2014.

HYRDERÅD Då det var aktuelt å tilsetja kvinneleg dagleg leiar, vart det vedteke å oppretta hyrderåd. Rådet har ansvar for å handtera prinsipielle og strategiske lære-, hyrde- og tilsynsspørsmål/saker på eit

TAKK! Me vil senda ei varm takk til trufaste misjonsvener som støttar arbeidet gjennom bøn, økonomiske gåver og dugnad på ulikt vis. Takk til deg som står på år etter år i lokalt arbeid. Takk til tilsette og frivillige som i 2013 har utført tenesta på ein flott og trufast måte. Det gjeld forkynnarar, barne- og ungdomsarbeidarar, tilsette på kontoret, bedehus, områdearbeidarar og tilsette på Framnes, Helgatun, Brandøy og SunnBok. Må Gud velsigna dykk alle!

Edmund Thormodsæter – formann

Hans Arne Børsheim

Kåre Stautland

Kristoffer Tjelle – nestformann

Marit Lindekleiv

Anne Marie Solsvik, 1. vara

Torunn Tvedt

Anlaug Harestad

Marit Hårklau Ådnanes, dagleg leiar

es, 20.-22.

juni

eri Jubileuemusmlott Jubil slotteri

Velkommen 150 år

til

Husn (Årsmøte) på Storsamling Sommarens Stord, 3.-5. oktober på Haustmøte

. juni på Husnes, 20.-22 mling (Årsmøte) 0,Sommarens Storsa ... kr 5.78 3.-5. oktober tun) .............. 0,Haustmøte på Stord, døy eller Helga ......... kr 3.80 ilieleir (Bran es) .............. 6. gev. Fam kr 3.600,(EXPERT, Husn Husnes) . Playstation4 era (EXPERT, gev. 7. nkam 2.495,000, Actio JØP) .... kr ro Hero3+, ........... kr 219. 0,enmaskin (ELK 8. gev. Gop ell .............. 00,1.50 kjøkk kr -mod 20.0 r .. kr 2012 Majo ....... , ood ........... ) .............. Mini COOPER 650,- kr 5.780,9. gev. Kenw ..................... ark, (Fjordline 1. gev. BIL, ........ n)kr.......... . kr 18.990,eiser)....... ....... Cruise til Danm ) .............. er) .............. egåvekort (Si-R & Sønn 500,- kr 3.800,00,isten, Stord (Brandøy eller Helgatu 10.-11. gev. . Lundalleir 2. gev. Reis (Motorsykl (JohsFamilie o) .. kr 10.0 .............. kr ............. lårgev. Fena6. .............. og XL, Bøml ter, Vision 50 T, Husnes) .......... Voss)(EXPER 500,- kr 3.600,8.000,12.-14. gev. (Sag & Bygg (Encon,tion4 3. gev. Scoo ........ krT, Husnes arerPlaysta ). ....... gev. ......... kr ............... kr 219.000,- gev. Kolonialv - Milwaukee 7. ....... ....... (EXPER rktøy lo) ....... ) mera Bøm el.ve 350,.......... 15.-17. .. kr nBok, Stord Bad (VVS Hero3+, Actionka 2.495,4. gev. Div (Sun Gopro TEMACOOP ER, 2012-modell kort ..............in gev. el, Mini kr 20.0002.,- gev. Gåve8. (ELKJØP) .... kr møb BIL, ) .............. roms gev. ............................. 18.-2 ,nBok, Stord od Major kjøkkenmask 5. gev. Bade 1. (Sun kr 1.500,Kenwo ... er t (Si-Reiser).......... loddbok 9. gev. Brettspel ei heil.......... ne) er.......... ............... kr 18.990 kjøp 2. gev. Reisegåvekor rk, (Fjordli 23.-25. gev yklisten, Stord) til Danma for to kr 650,.. på NB! Alle som end 35.000 gev. .......... Vision 50 (Motors stand: Cruise 10.-11-.Km. .......... .. kr 10.000,av )week Sønner &inga 3. gev. Scooter, Lundal 3000,-. 500,trekn - Årsmodell: 2012 - Manuell gir i & Bygg og XL, Bømlo) kr. (Johs. r (Sag Control av med ee i - Cruise . gev. ........ kr vindu 8.000,tøy - Milwauk ogFenalå ein verd .......... 12.-14 ll til .......... ...... kr - Elektriske speil -hote , Voss) 4. gev. Div el.verk th Rica (Encon (VVS Bømlo) .......... Bluetoo eit ee/ alvarer Bad 500,TEMA Handsfr Koloni kr bel, gev.ksjonsratt 15.-17- .Multifun ............................. Stord) 5. gev. Baderomsmø em ort (SunnBok,gevins tane på... jonssyst 350,av Gåvek 150 gev. .......... kr /ims .......... 18.-22.- Navigas Sjå presentasjon ok, Stord) .......... - Diesel (SunnB cebook.com elw.fa ww 23.-25. gev Brettsp ei heil loddbok er NB! Alle som kjøper Km. stand: 35.000 for to på nd - Årsmodell: 2012 gir weeke av Manuell - Cruise Control . med i trekninga vindu - Elektriske speil og ein verdi av kr. 3000,til otell Bluetooth Rica-h eit - Handsfree/ nsratt 150 år

Velkommen til

- Multifunksjo - Navigasjonssystem av gevinstane på... - Diesel Sjå presentasjon

s150

ook.com/im i trekninga. medfaceb www. vert okt. 2014. , laurdag 4. . Uselde lodd tmøte på Stord 27. september Vårt Land. under Haus ag: Laurdag i Dagen og 0. Siste salsd jering av vinnarane skjer misjonen.no, lodd: 20.00 tlegg på www.indre til gode. Tillatt solgte 2. okt. Offen nsVENEN, ålet i Indremisjo ato: Torsdag kjem førem gjort ingsd ing, d kunn Trekn d trekn og lod dar etter tilskrivne, 150, 5401 Stor Kr 50,- pr.r innan 3 måna Vinnarane vert , Postboks ikkje er henta ga. amskipnaden R COOPE 25 gevinsta ,vert med i treknin Gevinstar som riet: Indremisjonss sjonen.no okt. 2014. ber. Uselde lodd i kr. 301.665 lotte laurdag :10 4. på Stord, 14:30 @indremi : Laurdag 27. septem Adressa til Samla verdlotteriet går til IMS sitt under Haustmøte 08.04.2014 04 - mail: post 20.000. Siste salsdag og Vårt Land. g t av av vinnarane skjer Tillatt solgte lodd: jonen.no, i Dagen Tlf.: 53 41 07 Overskote unge, særle 2. okt. Offentleggjering på www.indremis m born og pr. lodd Trekningsdato: Torsdag og kunngjort i IndremisjonsVENEN, 50,arbeid mello Krleirar til gode. beidet. e, mot g, kjem føremålet knytta opp Vinnarane vert tilskrivn månadar etter treknin ks 150, 5401 Stord 25 gevinstar er henta innan 3 ikkje Postbo , som 65,tar naden Gevins amskip Samla verdi kr. 301.6 t: Indremisjonss t går til IMS sitt Adressa til lotterie isjonen.no Overskotet av lotterie unge, særleg - mail: post@indrem og Tlf.: 53 41 07 04 0 arbeid mellom born 08.04.2014 14:30:1 mot leirarbeidet.

Telefon:

Adresse: Telefon:

150 år

Namn: d 1

IG_trykkeri.ind

Loddbok_FERD

Namn: Adresse:

150 år

COOPER

knytta opp

keri.indd 1

Loddbok_FERDIG_tryk

No kan du kjøpa lodd! Ta kontakt med IMS-kontoret, tlf 53410704 eller mail post@indremisjonen.no dersom du vil selja/kjøpa lodd, og ikkje har fått tilsendt loddbok. Lotteri og loddsetel er no godkjent, og sendt ut til alle lag, foreiningar og kontaktar for sal. Me har tilsaman 25 flotte gevinstar til ein verdi av kr 301.665,-. Her kan du vinna bil, scooter, verktøy, baderomsmøbel, reisegåvekort, familielier, playstation og mykje meir. Lodda kostar kr 50,- pr stk, og me kan selja inntil 20.000 lodd. Dersom du kjøper ei heil loddbok verd kr 1.000,vert du med i trekninga av weekend for to på eit Ricahotell til ein verdi av kr 3.000,-. Offentleggjering av vinnarane skjer under Haustmøte på Stord 4. oktober.

Jubileumsboka «Djupe spor» ute for sal Boka er trykt i eit opplag på 1.500, og kostar kr 200,-. Lag og foreiningar har fått boka tilsendt. Boka er i sal på SunnBok, du kan kjøpa den rundt om på møter, sommarens storsamling med meir. Du kan også bestilla boka på IMS-kontoret, tlf 53410704 eller mail post@indremisjonen.no. Me er stolte av boka som Asle Hetlebakke har ført i pennen. Her er det fokus på dei siste 25 åra til IMS, og den inneheld mange flotte bilete.

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2014

23


Årsmelding for barneog ungdomsarbeidet 2013 Tilsette: Marit Hårklau Ådnanes Barne- og ungdomssekretær, 80 % til 15. august Ingfrid Byrkja Hystad Barne- og familiearbeidar, 60 % t.o.m. august. Barnesekretær, 80 % frå 1. september Linda Aase Ungdomssekretær, 50 % frå 1. sept. Lise Marie Thuestad Litlabø Barne- og familiearbeidar, 50 % Kjetil Fyllingen Ungdomsforkynnar, 50 % t.o.m. juni Johannes Olsen Leirarbeidar, 20 % Lars Magne Ådnanes Ungdomsarbeidar 25 % frå 1. sept. Vidar Sangolt Ungdoms- og forsamlingsarbeidar Norheimsund og Øystese, 80 % Lagsarbeidet Ved utgongen av 2013 hadde me 63 barne- og ungdomslag, fordelte slik: 20 ungdomslag 32 barnelag 11 barne- og ungdomskor 44 av desse 63 laga har sendt inn medlemsliste for å få frifondmidlar, og 892 unge har betalt medlemskontingent. Når me reiser rundt på lagsbesøk ser me kor vidtfemnande arbeidet er i mange bygder. Ein utruleg innsats frå lagsleiarar vert utført veke etter veke. Nokre leiarar er nye i samanhengen, medan andre har stått på i opp mot 40 år. Imponerande! De er bærebjelken i IMS sitt arbeid, eit arbeid som er ei samanslutning av foreiningane, laga og kontaktane i bygdene. De er med på å arbeide for IMS sitt føremål som er å fremja Guds rike og halde oppe eit livskraftig indremisjonsarbeid. Frivillige Det er verdifullt at me har fleire frivillige barne- og ungdomsarbeidarar knytte til oss. Tilsaman deltok dei på omlag 25 lagsbesøk/ familiesamlingar i fjoråret. Det er inspirerande og flott å ha dykk med i medarbeidarstaben.

24

I 2013 var desse med: Gunnhild Hystad, Jostein Angeltveit, Merete Solås, Nina Aase Larsen, Norvald Ådnanes, Kjetil Fyllingen, Ragnhild Nesse, Jakob Saghaug, Nikolai Rørdal, Emilie Fjalsett, Anna Harestad og Anna Lindahl. Leirar 2013 2012 21 leirar 21 leirar 1249 delt. 1194 delt. 237 leiarverk 238 leiarverk Det har jamt over vore bra deltaking på dei fleste leirane gjennom året, og me ser ein oppgong i talet på deltakarar. Det er svært gledeleg! Mange av desse reiste på leir for første gong, til stor begeistring. Dei aller fleste leirane har vore avvikla greitt. Me fekk ein utfordring på ungdomsleir i haust som mest vart avlyst grunna leiarmangel, men den vart òg gjennomført. Elles er me takknemlege for at leirane går fint, det er eit stort ansvar å ta imot så mange born utan foreldre og med mykje spenning i kroppen. Me ser med glede på alle dei born og unge me får fylgja eit lite stykke i eiga meistring, i utprøving av fellesskap og i møter med Jesus, bibel og eiga tru. Leirleiarar Ein ting er sikkert; utan frivillige leirleiarar hadde det ikkje vore mogleg å arrangera 21 leirar. Det krev 10-12 leiarar på ein leir. Me prøver å ha leiarar av begge kjønn, ulik alder og ulik utrustning. Ungdomane er flinke til å stilla som leirleiarar. Mange melder seg frivillig, og merkar av på kalenderen sin straks ny leirbrosjyre kjem ut. Det set me stor pris på! Verre er det ofte å få tak i vaksne leiarar. Spesielt kan det vera vanskeleg å få tak i kvinner til ungdomsleirar og menn til barneleirar. På, til tider, forunderleg vis har det likevel alltid ordna seg. Det er ekstra flott med lagsleiarar som stiller på leir. Då kan dei lettare dra med seg unge frå sitt lag. Det er litt tryggare, spesielt for borna, å reisa på leir når det er nokon dei kjenner.

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2014

Forbedarar I den hektiske leirkvardagen er me utruleg glade for å ha 64 forbedarar med på laget. Kvar leir har 8-10 forbedarar, og den enkelte forbedar får ein leir dei skal be for kvar av dei tre leirsesongane. I forkant av leiren får forbedarar tilsendt deltakarliste, leirprogram, arbeidsskriv og anna informasjon. Me har fleire gonger sett bønesvar, og får oppleva den krafta som er i bøn. Leirleiarfest Det er blitt ein tradisjon at me arrangerer leirleiarfest på Brandøy. Dagen før BULK starta, 18. januar, var nærare 50 leirleiarar samla til fest rundt fint dekka bord, festmat, underhaldning og mimring frå leirlivet. Me syns det er flott å få gi litt tilbake for all frivillig innsats, og er glad for at invitasjonen vert sett pris på. Andre arrangement BULK, barne- og ungdomsleiarkonferanse 19.-20. januar vart det arrangert BULK på Brandøy for leirleiarar, lagsleiarar og andre interesserte. Me gjennomførte ei innhaldsrik helg med mykje bra undervisning av Thore Søvik. Hovudtemaet var «Ditt potensiale i Gud». Søvik var også innom temaet «Dødskjedelege møter eller ikkje». Birgitte Bjørnstad Sæbø hadde forteljarkurs for oss. Sæbø arbeider som profesjonell forteljar og utfordra oss alle til å sjå bibelhistoriane på nytt, og ulike måtar å formidla dei på. Bildøyelevar leia oss i lovsong, og dei fekk oss med i aktivitet i gymsalen. Me fekk også glimt og tips frå ulike lag. Inspirasjon, utrustning og fellesskap er viktige stikkord frå helga. BULK står som ein av dei viktigaste samlingane der me er saman på tvers av generasjonane, dette er svært positivt. Sommarens storsamling/Årsmøte Norheimsund 21.-23. juni Me ynskjer at årsmøtet kvart år skal vera ei storsamling for alle generasjonar. For barna var det Barnas Sommarfest laurdag føremiddag, og me hadde Tore Thomassen med på barnesamling og familiekon-


serten ”Saman er vi best”. Flott arrangement der borna fekk delta mykje på scenen. Ei flott gruppe frivillige hadde opplegg for dei ulike aldersgruppene under forhandlingsmøte midt på dagen. Søndag morgon var det tilbod om familiebading i bassenget, og på føremiddagen var det søndagsskule for borna under deler av gudstenestemøtet. Alle generasjonar var samla til kveldsmøte laurdag og ettermiddagsmøte søndag. Ungdommane deltok også på fleire av fellesmøta, men hadde òg mykje kjekt eige opplegg. Fredag kveld var bassenget ope for ungdomane, og seinare på kvelden hadde dei sosial samling i peisestova. Laurdag var det eigen ungdomsbibeltime ved Tore Thomassen før Torgtreff i Norheimsund. Laurdag kveld var det felles møte og konsert før eiga ungdomssamling på Verdens Ende med grilling og fellesskap. Koret Respons deltok heile helga, både med opptreden og konsert, og som ein stor og flott del av det sosiale fellesskapet. Tusen takk til lokale leiarar som bidrog flott med barne- og ungdomsopplegg. Kick Off Sunnhordland Laurdag 14. september arrangerte IMS Kick off saman med Sunnhordland Prostiråd, KRIK, Laget og TenSing. Samlinga vart starta og avslutta i Stord kyrkje med seminar ulike stader, deriblant Leirvik bedehus. IMS bidrog med workshop for ungdomslagsleiarar og «Ung leiar» seminar. Over 100 ungdommar var samla denne dagen til fellesskap og nyttig undervisning/samtale. Om kvelden var det gudsteneste med ope hus på Leirvik bedehus etterpå. Sunnhordland Prostiråd tok initiativ til arrangementet, som var eit ledd i Bjørgvin bispedøme si satsing under Ungdomsåret 2013.

i Bergen, og ei grupper derfrå leia oss i lovsong. Ruben Lie Monsen frå Imf-UNG hadde bibeltimane, Torgeir Nygård hadde andaktar på kveldstid, samt eit seminar ”Loff eller grovbrød” – korleis få andeleg mat gjennom bibel og bøn. Der var òg seminar om: ”Kristen kvar dag” ved Arnt Johan Vistnes, ”Kven trur du at du er” ved Laila Hansen Røksund og Trygve Leigland, ”Everybody hurts!” ved Kjetil Fyllingen og ”Dating/Singelliv” ved Morten Eikli. Rundt 130 ungdomar møtte på kveldsmøta og 70-90 ungdomar til bibeltimane. Guds ord vart rikelig sådd desse dagane, og det er verdifullt at ungdomar frå ulike bygder vert betre kjent med kvarandre. Framnes «Framnes kristne vidaregåande skule er ein inkluderande skule med internat, der alle trivest og blir møtt med tillit og respekt og får vener for livet. Elevane opplever personleg vekst, fagleg utvikling og eit godt åndeleg fellesskap.” Dette er visjonen til Framnes. BUarbeidarar frå IMS er på besøk på skulen nokre dagar per semester; har kveldsmøte og gode treffpunkt med elevar og personale. Det set me stor pris på. Å ta vare på 260 elevar i si beste ungdomstid, kan vera krevjande og er også eit stort privilegium. BUR IMS sitt barne- og ungdomsråd har i 2013 hatt seks møte og handsama 52 saker. BUR har mellom anna vore med i planlegginga og gjennomføringa av BULK, og som leiarar på leir. Me har snakka om prioriteringar i BU-arbeidet, leiartrening og mykje meir. Ei av hovudoppgåvene til BUR er å vera rådgivande organ for barne- og ungdomsavdelinga. Våren 2013 var

desse med: Olaug Fagerheim som leiar, Jakob Saghaug, Frode Solås, Solveig Høyland og Audun Vedøy med Silje Hallaråker som 1.vara og Gunn Mæland som 2.vara. Desse er med i BUR etter førre årsmøte: Olaug Fagerheim, Jakob Saghaug, Frode Solås, Silje Hallaråker og Johannes Espevik. Solveig Høyland (1.), Nikolai Rørdal (2.) og Margrethe Thuestad (3.) er varamedlemer. Barne- og ungdomsavdelinga møter med to representantar i møtene. Glede og utfordringar Me håpar at du gjennom rapporten har sett mykje glede, samstundes som me har utfordringar. Me gler oss over alle som reiser på leir, samtidig saknar me dei som sluttar å reisa. Skulle me gjort meir? Noko me burde gjort annleis? Me gler oss over flotte, nye medarbeidarar, samtidig som me saknar dei som slutta. Alt i alt: 2013 er vel i hamn, og me har mykje godt å sjå tilbake på. Takk til trufaste misjonsvener som oppmuntrar, hugsar oss i bøn og bidrar økonomisk. Takk til lokale leiarar og leirleiarar som står på. De gjev oss inspirasjon i arbeidet. Takk til deg som er ung, som reiser på leir og går i eit lag. Fortsett med det! Å fylgja Jesus er spanande. «Framfor alt legg eg dykk på hjartet å bera fram bøn og påkalling, forbøn og takk for alle menneske..» 1.Tim 2,1 Olaug Fagerheim – leiar Jakob Saghaug – nestleiar Frode Solås Silje Hallaråker Johannes Espevik Solveig Høyland (1. varamedlem) Ingfrid Byrkja Hystad – Barnesekretær Linda Aase – Ungdomssekretær

Radio Samson har hatt si siste sending

Pit stop Ordet Pit stop tyder ein stopp eller stad for kvile og påfyll. 10.12. oktober, torsdag til laurdag i haustferien vart Pit stop arrangert på Leirvik bedehus. Pit stop er eit ungdomsarrangement i samarbeid med ImF-UNG og lokale lag. Draumen for Pit stop er at me ynskjer å sjå menneske forandra av Gud, og som eit resultat av det sjå deira heimstad forandra. Stikkord for dagane er undervisning, seminar, aktivitetar, lovsong og kafè. Me hadde samarbeid med Betlehem

Søndag 27. april hadde Radio Samson si siste sending. Toralf Steinsland har hatt ansvaret for sendingane i nær 5 år, og mange har høyrt på programmet kl 0900-1000 kvar søndag morgon. Mykje arbeid er lagt ned i desse programma, og me vil takka Toralf Steinsland for trufast og vel gjennomført teneste gjennom vel 200 program. Han fekk i siste sending overrekt ein DAB-radio som gåve. Styret er i dialog med andre om overtaking og vidare sending av kristne radioprogram.

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2014

25


Årsmelding for Helgatun 2013, 41. driftsåret Verksemda Årsmeldinga for Helgatun skal vera eit tilbakeblikk. Samtidig vonar me den kan få vera ei kjelde til inspirasjon og kveik for vidare satsing. Heimen har ei spesiell driftsform med mange utfordringar. Det er ikkje så lett å lesa, korkje av årsmelding eller rekneskap, den store verdien av å ha misjonsstasjonen Helgatun. Det er ein alkoholfri og kristen plass som svært mange gjester set stor pris på. Misjonsprofilen som Helgatun vil halda, pregar drifta på mange vis. 40 årsjubileet vart feira i august. Overnattingar Overnattingane er grunnlaget for drifta. I 2013 hadde me 9403 overnattingar mot 10205 i 2012, ein liten nedgang på 802 gjestedøger frå 2012. Bygningar/Inventar/Utstyr I 2013 vart det investert i nye utedører i resepsjonen. Eit av dobbeltromma på hybelbygget vart malt. Fortsette i 2013 med beising av bygningane. Alle flaggstengene vart også malte til jubileet! Planarbeidet og innsamling til nytt kjøkken har helde fram i 2013. Økonomi/Gåver Dette året kan me takka for totalt kr 1.364.677,12 i gåver. Av dette er kr 660.208,12 ordinære gåver, kr 34.700,- til nedbetaling av gjeld og kr 669.769,- til nytt kjøkken! Også i 2013 har me hatt kontoen for ”Ned med gjelda på Helgatun”. Ein stor arv på kr 550.000,- har me også motteke. Rekneskapen er gjort opp med eit overskot på kr 1.119.265,-. Gåvene er då medrekna. Som det går fram av rekneskapen er me avhengig av gåver og dugnadshjelp for at staden kan drivast som ein misjonsstasjon. Jubileumsåret 2013 har også vore ei inspirasjonskjelde til å arbeida vidare med planar om nytt kjøkken. Som de ser hadde me ved utgangen av 2013 fått gåver på kr

26

669.769,- til dette arbeidet. Takk til kvar einskild som ser verdien i Helgatun, takk for alle gåver, naturalia og all god dugnadshjelp. Styret meiner at årsrekneskapen gjev eit rett bilete av eigedelar og gjeld, finansiell stilling og resultat. Turane Helgatun er med i Reisegarantifondet og kan driva som turoperatør. Langturen i år gjekk til Lillehammer. Me budde tre netter på eit hotell midt i sentrum av Lillehammer. Her var båttur på Mjøsa, besøk på Maihaugen og i Alf Prøysen sin barndomsheim. Med eigen guide fekk me flott omvising i Lillehammer også. Ein inspirerande tur med mange flotte naturopplevingar og godt åndeleg fellesskap. Det vart eit Sunnhordlandstreff dette året med full buss frå ytre strok. Også nokre frå indre strok var med på dette treffet. Turane og treffa betyr uendeleg mykje både for deltakarane og for Helgatun. Kontakten med misjonsfolket er verdifull. Tenkjer og på all forbøn me er omslutta med og alle gåvene me får gjennom dette arbeidet. Brukargrupper Helgatun er brukt av svært ulike grupper. Samskipnaden arrangerer sine leirar for born, unge og vaksne. Skiweekendane for ungdomane, superhelga, familieleiren og adventsleirane var det spesielt flott deltaking på. Personalet på Helgatun har ansvar for mange faste arrangement gjennom året. Her vil me nemna: Pinsetreff, Helgatuntreff med busstur, Sunnhordlandstreff, kvinnestemne og juleopphald. Weekend for dei mellom 45 og 66 år gjekk diverre ut dette året. Alle arrangement krev mykje av personalet, men det gir også mykje inspirasjon og velsigning. I påskehelga hadde me fleire familiar som hjelpte oss med program både inne og ute. Konfirmantleirar har det vore fleire av. Ulike misjonsorganisasjonar og lag Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2014

har lagt sine turar og weekendar til Helgatun, her har vore årmålsdagar og andre familiesamlingar. I sumarhalvåret vert det ein del turisttrafikk, også mange gjester frå andre land. Høgsesongen er nok vintersesongen. Har mange skuleklassar midt i veka. Styrarbustaden Styrarbustaden har me brukt til supplering for overnatting, og til utleige i kortare og lengre periodar. Nokre av dei som har vore på dugnad har også budd der. Kjellarhusværet har vore utleigd til enkeltpersonar. Personalet Anny Berge og Solveig Norheim har vore fast tilsett i 100 % stillingar. Solveig Norheim har vore dagleg leiar. Ingvild Reistad Afdal har hatt full stilling som kokk. Irene-Marit Halland har også vore med som kokk i periodar. Inger Selland Norekvål har vore tilsett i 80 % stilling. Nokre av dei pensjonerte ”damene frå Dalen” har hjelpt oss enkelte dagar. Sigrid Berge frå Øystese, Torunn og Lars Holmedal frå Utåker og Valborg og Olav Numedal frå Voss har hjelpt oss mykje i dugnadssamanheng. Fleire ungdomar frå Dalen her har også hjelpt oss enkelte periodar. Personalet gjer ein stor innsats for Helgatun. Styret Desse har vore med i styret fram til august 2013: Styreleiar: Birgit M. Hjelmeland, nestleiar: Per Augestad, styremedlemmer: Bjarne Neteland, Eivind Pundsnes og Norunn Kinne. Vararepresentantar: Kåre Johan Hamre og Bjarne Hauge. Frå august har Birgit M. Hjelmeland vore styreleiar og Per Augestad nestleiar, Eivind Pundsnes fortset som styremedlem saman med Trond Håkon Sandvoll og Anne Marie Aase Solsvik som er nye styremedlemmer. Vararepresentantar er: Kåre Johan Hamre og Bjarne Hauge.


Styret har hatt 6 styremøte og handsama 40 saker. Eit fellesstyremøte med Indremisjonssamskipnaden hadde me i mai 2013.

Framleis drift Årsrekneskapen for 2013 for Helgatun er sett opp under føresetnad av framleis drift.

Helgatun Helsing Det vart sendt ut to nummer av Helgatun Helsing i 2013. Vårnummeret vart litt utvida i høve 40 års jubileet. Verdien av HH er uråd å måla, men me veit at den er stor både når det gjeld marknadsføring, givartenesta og informasjon til lesarane. Det ser me på gåvebarometeret og påmeldinga til dei ulike arrangementa. Responsen har vore stor så snart bladet kjem ut.

Arbeidsmiljø Helgatun arbeider med å etterleva internkontrollforskriftene. Me har god kontakt med bedriftshelsetenesta og Mattilsynet. Det har ikkje vore skader eller ulukker av alvorleg karakter på Helgatun i 2013.

Birgit M. Hjelmeland

Anne Marie Aase Solsvik Styremedlem

Styreleiar

Takk I tenesta på Helgatun har me så uendeleg mykje å takka for. Takk til alle som har stått med oss i tenesta. Takk for forbøn og omtanke. Takk for dugnads- og arbeidsinnsats. Takk for pengegåver, naturalia og andre gåver. Takka går først og fremst til Han som kalla oss til tenesta og som sto med gjennom alt. Han velsignar rikeleg.

Ytre miljø Verksemda forureinar ikkje det ytre miljøet.

Per Augestad

Eivind Pundsnes

Trond Håkon Sandvoll Styremedlem

Solveig Norheim

Nestformann

Av nåde alt jeg får...

Styremedlem

Dagleg leiar

Pinsetreff 6.-1 0. juni Her vert Haldi s og Asle Reig stad med Superhelg 23 .-25. mai Helgatuntreff 3.-8. august m/busstur til Stemnestaden /Haugesund/K Her vert Astrid armøy og Lars Reinlu nd med Sunnhordlands treff 11.-15. au gust Her vert Mar th a og Jens Tvei t med Kvinnehelg 10 .-12. oktober Haustkonferan sen 31. oktobe r - 2. novembe r


Årsmelding for Brandøy 2013

Me kan lesa i Bibelen om Jesus som gjekk ut i båten for å tala til folket. Leirplassane våre er og slike “båtar” som Jesus brukar for å nå ut med bodskapen sin. Mange har gjennom åra høyrt Hans kall også gjennom “fiskebåten” Brandøy. Aktivitet I år har her vore 22 eigne arrangement, medrekna basar og stemne. To bryllaup, konfirmasjons- og gebursdagselskap. Fleire bygder og organisasjonar legg opp eigne arrangement. Desse bestiller ofte for fleire år framover. Elles var her ei gruppe frå England, fleire konfirmantleirar og skuleklassar. Det vart eit par avbestillingar, elles har dei fleste helger vore utleigde. Utanom dei som berre var på dagsbesøk, har her vore 6123 gjestedøgn. Utstyr/ Bygningar/ Uteområdet Det er gjort ein del investeringar i år. I peisestova er det kome nye møblar. Det som var brukande av dei gamle vart lagd ut for sal, og litt vart brukt andre plasser på Brandøy. Vi er og svært takksame for gåvene som kom inn øyremerka til møblar. I kjølerommet måtte motoren bytast. Ei dyr, men viktig investering. Det vart kjøpt ny plenklyppar. Den er finansiert av gebursdagsgåve. På alle bad er det montert dusjvegger. Desse fekk me eit godt tilbod på. Det er kome inn gåver gjennom aksjon ”Ny dusj på Brandøy” som dekker heile kostnaden med dusjveggene. Monteringa er gjort på dugnad. På dugnadshelga i haust vart det laga ny miksepult i møtesalen. Den står rette vegen for dei som skal styra lyden. I fyrste delen av peisestova er dei mørke panelveggene mala kvite. Resten av stova står for tur.

Dugnad Dugnad fortener eit eige avsnitt i årsmeldinga. Det var ei dugnadshelg i vår og ei i haust. Mykje av arbeidet vart gjort då. Dersom det ikkje var for dei helgene og alle eldsjelene som kjem att gong etter gong, ville mykje av arbeidet på Brandøy vore ugjort. Me har og hatt trufast hjelp til utvasking etter arrangement og frivillig vaktmeisterteneste gjennom vinterhalvåret. Dette betyr veldig mykje og Brandøystyret vil takka alle.

Takk Brandøystyret vil takka for alle gåver. Både frå foreiningar, gebursdagar og enkelt personar. Takk til alle som bed for arbeidet på Brandøy. Her har vore 6 styremøte og 45 saker.

Personalet Anne Gro Dogan har hatt permisjon frå 15. oktober. I hennar plass er Daria Holowinska.

Hans Ivar Guddal

Rekneskap Utleigeinntektene har auka med kr. 279 196,-. Gåvene er på kr. 444 611,-. Dersom all dugnaden skulle reknast om i pengar ville den summen vore mykje større. Årsrekneskapen viser eit overskot på kr. 163 285,-.

På uteområdet framføre hovudinngangen er det lagt beleggingsstein og laga bord og benker. Alt grunnarbeidet vart gjort på dugnad og steinane er lagd på plass av små og store på dugnadshelga. Innkjøp av steinar og utstyr er betalt av midlar som er tildelt Brandøy etter sal av Sydnesstranda bedehus. Utanom det er det og gjeve gåve til dette prosjektet i samband med gebursdag. Gjennom heile året har det vore arbeidd med reguleringsplan for området ved sjøen. 28

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2014

Bjarte Nordtun, formann Rakel Saghaug, nestformann Alf Jarle Langeland Iren Sævik Mæland Oskar Feed, 1. varamann Eivind Hetland 2. varamann Guri Bjørnevik og Sigrun Thormodsæter møter fast i styremøta


Årsmelding for Framnes kristne vidaregåande skule 2013 Styret Styret var etter vala i representantskapsmøtet sett saman slik i 2013: Knut Hogstad Nilsen, leiar, Alvrunn Hagerup, nestleiar, Hans Kristian Bjelland, styremedlem, Øyvind Kleven, styremedlem, Jostein Sandvik, styremedlem, Hans Arne Børsheim, 1. vara., Roald Kvam, 2. vara., Anne Nyvoll Furnes, 3. vara., Frå personalet har desse delteke: Torunn N. Åsebø, pedagogisk personale, Kjell Magne Solsvik, sørvispersonalet, Sondre Eskeland, elevrepresentant, Annbjørg Laupsa, fylkeskommunen og Harald Voster, rektor/sekretær for styret. Om verksemda Framnes kristne vidaregåande skule driv skuleverksemd og er godkjend etter Lov om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova). Verksemda held til ved Norheimsund i Hordaland og er eigd av Indremisjonsforbundet og Indremisjonssamskipnaden. Framnes har 60 tilsette. I tillegg er det fleire som har timebaserte avtalar. Skulen leiger reinhaldstenester av LT Hordaland. Rekneskapen har også i 2013 vore ført av Kvam rekneskapskontor. Dei tilsette ved Framnes gjer ein stor innsats for å nå skulen si faglege og åndelege målsetjing. Me oppmodar også eigarane og misjonsfolket om å vere med Framnes i bøn og aktivt arbeid for at Framnes kan ha ein stab som deler indremisjonen sitt åndelege og faglege skulekall. Skuleåret 2013 var det: 246 elevar våren 2013 og 261 elevar hausten 2013. Me har hatt færre elevar enn kva me kunne tenkt oss nokre år, men me har hatt svært god søknad dei siste åra og reknar med å ha minst 260 elevar ved skulen. Skulen har i dei aller fleste faga like god eller betre skår til eksamen om ein samanliknar med

fylket eller det nasjonale nivået. Slik har det vore i fleire år. Samstundes trivest elevane ved skulen mykje godt både med kvarandre og med lærarane. Dette gjev skulen godt skussmål mellom elevane og i miljøa dei ferdast i. Det vert lagt ned mykje arbeid i rekruttering, både av personalet, elevane og tidlegare elevar. Dette kan merkjast på søkjartala. I 2013 søkte i alt 417 elevar om plass ved skulen. Det var ny rekord. Skulen gler seg over det gode samarbeidet med eigarorganisasjonane. Me tykkjer det er flott når ein legg styremøte til skulen, og når tilsette ved skulen får møte styrerepresentantane. Det styrkjer fellesskapet mellom skule og eigar. Åndeleg situasjon Det er ei viktig oppgåve for skulen å peike på Jesus som frelsar for den enkelte. Gjennom onsdagsmøte, søndagsmøte, minimøteseriar, 14 dagars seriar med teambesøk og bibelgrupper, prøver ein å leggje til rette for møte med Guds ord, forbønn og invitasjon til samtale om det å leve som ein kristen. Framnes er takksam for den støtta og det arbeidet som eigarorganisasjonane deltek med i dette arbeidet. Sjølv om me har stor møtedrift, er det ikkje «sjølvsagt» å ha gode møte, der Guds ord når inn til oss.

Rekneskap Rekneskapen for 2013 viser inntekter på kr. 42 047 361,-. Det ordinære årsresultatet for alle avdelingane er kr. 1 851 125,-. Skuledrifta viser eit overskot på kr. 785 547,-. Anna drift har eit samla overskot på kr. 1 065 578,-. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet er godt både fysisk og sosialt. Det har likevel vore sjukemeldingar som kan relaterast til verksemda. Sjukefråværet er på 5,73 %. Likestilling Den kvinnelege andelen av styret er 12,5%. 69,5 % av sørvispersonellet er kvinner, og 33 % av det pedagogiske personellet er kvinner. Påverknad på det ytre miljøet Framnes ureinar ikkje det ytre miljøet. Vilkår for framtidig utvikling Rekneskapen viser eit overskot for skuleverksemda. For anna verksemd er det også eit overskot. På denne bakgrunnen er det vilkår både for å drive vidare og utvikle skulen framover. Resultatet for 2013 Overskotet på skuledrifta for 2013 vert sett på fond etter retningslinjene i Forskrift om budsjett, rekneskap, kontroll og revisjon for skolar med rett til statstilskot etter privatskolelova. Knut Hogstad Nilsen, leiar Harald Voster, rektor

Velkomen på Elevstemne 27.-29. juni 2014 Sjå www.framnes.vgs.no eller ta kontakt på tlf 56 55 05 00

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2014

29


Indremisjonssamskipnaden Resultatrekneskap 2013 Driftsinntekter

Note

Gåver m.m.

2013

2012

2011

2010

2009

2008

4 105 664

4 342 382

3 981 132

3 800 417

3 637 982

3 248 754

Leigeinntekter

193 600

188 500

151 900

169 920

153 988

149 040

Anna driftsinntekt

424 200

440 090

320 429

274 978

307 726

267 542

4 723 464

4 970 972

4 453 461

4 245 315

4 099 696

3 665 336

2 607 363

Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønskostnader

1

2 722 217

2 747 795

2 405 599

2 506 294

2 736 348

Avskriving på varige driftsmiddel

2

48 000

51 600

67 500

70 013

72 600

71 100

Anna driftskostnad

1

2 204 064

2 373 921

1 859 794

1 637 727

1 511 459

1 322 662

4 974 281

5 173 316

4 332 893

4 214 034

4 320 407

4 001 125

-250 817

-202 344

120 568

31 281

-220 711

-335 789

118 450

120 899

95 194

92 771

96 650

217 134

17751

1600

22000

0

2400

0

63

0

0

2

249

1 403

136 138

122 499

117 194

92 769

98 801

215 731

-114 679

-79 845

237 762

124 050

-121 910

-120 058

2 844

4 518

11 684

33 120

15 254

0

-117 523

-84 363

226 078

90 930

-137 164

-120 058

280 000

20 000

0

467 679

170 800

100 000 -25 000

280 000

20 000

0

467 679

170 800

-142 523

195 637

246 078

90 930

330 515

50 742

Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Andre finansinntekter Rentekostnad Resultat av finanspostar Resultat før ekstraordinære postar Skattekostnad

7

Ordinært resultat Ekstraordinære inntekter og kostnader Ekstraordinær inntekt

8

Ekstraordinær kostnad

8

Sum ekstraordinære inntekter Årsresultat

75 000

Balanse 2013 Eigneluter Eigedom

2

Inventar og utstyr

2

Sum varige driftsmiddel

2013

2012

1 406 800

1 448 800

5 100

11 100

1 411 900

1 459 900

Finansielle driftsmiddel

Eigenkapital Fri eigenkapital Evangeliseringsfond Sum eigenkapital

6

139 000

139 000

Lån til Brandøy

4

900 000

1 000 000

Betalbar skatt

Lån til Helgatun

4

1 500 000

1 500 000

2 539 000

2 639 000

Sum anleggsmiddel

Leverandørgjeld

2012 6 659 055

331 800

331 800

6 848 332

6 990 855

Sum anleggsmiddel

3 950 900

4 098 900

191 611 0

71 788 29 722

Fordringar

38 444

52 603 2 544

Skuldig trekk og off. avg.

295 343

291 650

Påløpt ferielønn

426 881

392 751

Sum gjeld Sum eigenkapital og gjeld

Kundefordringar Andre fordringar 3

3 487 941

3 541 993

Sum omløpsmiddel

3 679 552

3 643 503

Sum eigneluter

7 630 452

7 742 403

7

744

Anna kortsiktig gjeld

30

2013 6 516 532

Gjeld

Aksjar

Bankinnskot og kontantar

5

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2014

20 708

12 000

782 120

751 548

7 630 452

7 742 403


Notar til årsrekneskapen for Notar Indremisjonssamskipnaden til årsrekneskapen for Indremisjonssamskipnaden Note 1 Tilsette, godtgjersler m.v. Lønskostnader Løn tilsette Kollektiv pensjonsordning Refusjon løn

2013

2012

3 740 964

3 717 997

182 511

190 293

-1 779 704

-1 788 819

Refusjon sjukeløn

0

-17 802

Arbeidsgivaravgift

525 343

565 082

53 103

81 044

2 722 217

2 747 795

12,5

12,5

416 100

204 414

Andre personalkostnader Sum lønskostnader Talet på årsverk Godtgjersler Dagleg leiar

lønn

7 755

2 490

Revisor

revisjon

27 100

20 000

andre tenester

21 800

10 375

anna godtgjersle

Indremisjonssamskipnaden er pliktig til å ha tenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tenestepensjon. Det er oppretta pensjonsordningar som oppfyller krava i denne lova. Note 2 Varige driftsmiddel

Gårdseigedom

Inventar/utstyr

Totalt

2 026 900

386 807

2 413 707

Tilgang

0

0

0

Avgang til innkjøpskost

0

0

0

2 026 900

386 807

2 413 707

-578 100

-375 707

-953 807

-42 000

-6 000

-48 000

1 406 800

5 100

1 411 900

Innkjøpskost 01.01.

Innkjøpskost 31.12. Tidlegare avskrivingar Avskrivingar i år Balanseført verdi 31.12. Note 3 Bankinnskot

Av bankinnskot utgjer bundne midlar kr. 141 993,- for skattetrekk. Note 4 Langsiktig fordring Lån til Brandøy er renteberekna med kr. 30 000 i 2013 Lån til Helgatun er renteberekna med kr. 40 500,- for 2013 Note 5 Eigenkapital Fri eigenkapital 01.01. Årets resultat Fri eigenkapital 31.12.

2013

2012

6 659 055

6 463 418

-142 523

195 637

6 516 532

6 659 055

Note 6 Aksjar Aksjar i SunnBok, eigd med 72,22 %, er oppført til kostpris som er kr. 97 500,-. Øvrige aksjar utgjer mindre postar. Note 7 Skattekostnad Samskipnaden må betala skatt av nettoinntekt på utleigedelen når denne overstig kr. 140 000,- i året. For 2013 blir det ingen inntektsskatt på grunn av skattemessig underskotsframføring. Betalbar skatt for 2013 vil vera formuesskatt. Note 8 Ekstraordinær inntekt Inntekta skriv seg frå ei testamentarisk gåve. Kostnaden skriv seg frå tilskot til Brandøy Ungdomsheim etter sal av Sydnesstranda Bedehus. Note 9 Kundefordringar Fordringane er ført opp til pålydande og det ventes ikkje tap på desse.

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2014

31


Gåveliste 2013 2013

2012

Bremnes Sokneråd

6635,00

5499,00

Herand Indremisjon

4430,00

3227,00

Bømlo Indremisjon

65000,00

40000,00

Jondal Indremisjon

50000,00

45000,00

Bømlo Kvinneforening

50000,00

45000,00

BØMLO KOMMUNE

2013 JONDAL KOMMUNE

Bømlo Sokneråd

4574,00

Prosjekt Finnås

1171,00

Bømlo MiniMax

2000,00

Decor

Jondal Sokneråd Solesnes og Svåsand Misjonsf. Sum

2133,00 4387,00 58817,00

50360,00

2000,00 5000,00

KVAM HERAD

Coolkids Mosterhamn

500,00

Børsheim Indremisjon

2090,00

2710,00

Happy Mosterhamn

500,00

Den gamle norske kyrkja

1691,00

1710,00

Meling Yngstes

1500,00

2000,00

Stikk Innom Jondal

2500,00

6500,00

Fosse Indremisjon

12424,00

Gilje/Thormodsæter IM

85000,00

90000,00

Gilje IUF

10000,00

3000,00

Hiskjo Indremisjon

10000,00

16065,00

Steinsdalen Indremisjon

Håvik Indremisjon

44554,00

34425,50

Tørvikbygd Indremisjon

Gilje Yngstes

Innvær Indremisjon Aktiv Moster Laurhammar Indremisjon Laruhammar Yngstes

1650,00 503,00

Gravdal Indremisjon Norheimsund Indremisjon

Øystese Mannslag

1150,00

880,00

10000,00

34293,35

26000,00

23000,00

3200,00 5,62

Norheimsund Ving Time Out

30000,00

39000,00

3000,00

2000,00

Sum

Øystese Indremisjon

4960,00 9116,00

4116,00

64976,62

74869,35

Lykling Sokneråd

2193,00

Meling Barnekor

12485,00

2000,00

KVINNHERAD KOMMUNE

5000,00

Borgundøy Indremisjon

Meling Indremisjon

65000,00

58000,00

Bringedalsbygda Indremisjon

Moster Indremisjon

43909,00

39153,45

Eid Indremisjon

Moster Sokneråd

4586,00

4406,00

Høylandsbygd Indremisjon

Moster Songbrødre

1900,00

2662,00

Fjelberg og Eid Sokneråd

1863,00

Guddalsdalen Indremisjon

18300,00

JOY

Lykling Krins Laruhammer YA

107000,00 5500,00

Moster Ving Rolfsnes Krins

4000,00

Haugland og Musland Kvinnefor.

2500,00 5000,00

Husnes og Holmedal Sokneråd

200,00

UFO Bømlo

4506,00 1500,00

1800,00

800,00

750,00

1970,00

5000,00 20130,00

3387,00

2000,00

Holmedal Indremisjon

18000,00

7500,00

Husnes Indremisjon

86217,00

54023,00

2400,00

7887,00

Rubbestadneset IM

1962,00

5000,00

Hatlestrand Sokneråd

Shalom kvinneforening

6500,00

6481,62

Indremisjonsfor i Husnes Prestegj.

Sum

453598,00

538916,57

Hobbyklubben Uskedalen

3500,00

Julemesse Bremnes

183000,00

148000,00

Matre Krins

2478,00

Omvikdalen Indremisjon

6595,00

2130,00

Rosendal Indremisjon

8000,00

9130,00

ETNE KOMMUNE

725,00

490,00 6118,20 2690,00

Ebna Krins

3250,00

4815,00

Ølve Sokneråd

1700,00

1578,00

Etne Sokneråd

2756,00

1050,00

Sandvoll Indremisjon

15822,00

17220,00

1600,00

Kvinnherad Sokneråd

1748,00

3811,00

19900,00

15100,00

Etne Indremisjon Frette krins

900,00

Småbarnstreff Uskedalen

Molnes Indremisjon

7000,00

9950,00

Sunde Indremisjon

Rygg og Grindheim Kvinnef.

7100,00

3200,00

Baugstranda og Åkra Ving

49500,00

34000,00

Skånevik Indremisjon Markhus Krins Sum

500,00 69606,00

56015,00

3000,00 1000,00

Ænes Sokneråd

1325,00

Tofte Indremisjon

8185,00

Valen Ope Hus

FITJAR KOMMUNE

2000,00

Extremt Gøy

2000,00

15365,00

Fitjar Indremisjon

67174,50

75000,00

100 kluben

Fitjar Kvinneforening

42000,00

47000,00

Uskedalen Indremisjon

Osterneset Kvinneforening

17122,00

18360,00

Valen Kyrkjelydslag

Osterneset Indremisjon

17645,00

16633,00

Valen Misjonsforening

Stranda Indremisjon

12687,00

Fitjar Ten-treff Øvrebygda Indremisjon Sum

9750,00

Varaldsøy Misjonsforening

2000,00

Varaldsøy Sokneråd

18571,00

21700,00

190564,50

190443,00

500,00

Tofte Ving

Fitjar Sokneråd

Åkra Indremisjon Husnes IUF Sum

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2014

6656,00 2000,00

Valen Hobbyklubb

32

2012

2000,00 16860,00

172965,00

1000,00

5000,00

15000,00

13400,00

1550,00

1600,00 2334,00

3200,00 2000,00 250025,00

370318,20


2013

2012

FUSA KOMMUNE

2013

2012

SAMNANGER KOMMUNE

Bogøy Indremisjon

9260,00

10635,00

Eikelandsosen Indremisjon

4370,00

6955,00

Samnanger Misjonsforsamling

Bibelgruppe 33276,00

8121,50

2200,00

Sum

33276,00

10321,50

12760,00

16605,00

Fusa Sokneråd

4454,00

2291,50

Hålandsdal Yngre Kvinnefor.

7550,00

9850,00

Nordtveit Misjonsforening

25786,00

25786,00

ULLENSVANG HERAD

Sum

51420,00

55517,50

Lothe og Alvsåker Indremisjon Torsnes Misjonsforening

GRANVIN HERAD Granvin Misjonslag Granvin Sokneråd Sum

Ullensvang Sokneråd 33700,50

Lofthus Krins

500,00

4259,50

Vingklubben Vines

34200,50

4259,50

Sum

20000,00

30000,00

5400,00

8200,00

ODDA KOMMUNE Odda Indremisjon Odda Kvinneforening Ichtys Odda Torsdagssprell Sum

1070,00

29900,00

38200,00

Hålandsneset Krins 31000,00

37011,32

Uggdal Indremisjon

13000,00

17000,00

17821,50

16785,00

7075,00

3000,00

Felles søndagsmøter Os

1120,00 5660,00

2000,00

35706,50

27115,00

1000,00

2000,00

Sum

50570,00

68773,32

Julemesse

85000,00

90502,00

2823,00

210,00

VOSS KOMMUNE Opheim sokneråd Voss Sokneråd Voss Indremisjons

STORD KOMMUNE 3300,00

126008,00

100000,00

1442,00

1074,00

Evanger Krins

3000,00

Huglo Ving

6000,00

Vossestrand Indremisjon

2550,00

Sum

11000,00

Huglo Indremisjon

16025,00

10160,00

3000,00

3000,00

500,00 6000,00

Nordbygda Indremisjon

950,00

Vinje Sokneråd

Lovsongsbrørne Horneland Indremisjon

1000,00

Tysnes Støtteforening

3210,00

UKS Leirvik

1225,00

2537,00

2000,00

4150,00

Fredagsklubben Leirvik

8000,00

Tysnes Sokneråd

Neset Indremisjon

Leirvik Jr. Ving

2500,00

Tysnes Ope Hus

Uggdal YA

Bjelland Indremisjon

37743,00

500,00

1000,00

Sum

22606,00

Onarheim Sokneråd Tveit Indremisjon

1000,00

Søfteland Indremisjon

1100,00 4065,00

4000,00

OS KOMMUNE

Os Indremisjon

4100,00

3710,00

137373,00

105944,00

VINDAFJORD KOMMUNE Innbjoa Indremisjon

800,00

2550,00

Utbjoa Indremisjon

3360,00

1600,00

Vikebygd Krins

1000,00

10800,00

Vikebygd Sokneråd

53205,00

53800,00

Ølensvåg YA

2500,00

Sagvåg Indremisjon

66980,00

41270,00

Ølen Sokneråd

2395,00

3000,00

2000,00

70000,00

56905,00

Stord Indremisjon Huglo Kapell Stord Sokneråd

2620,00 10853,00

14612,50

255033,00

192547,50

Auklandshamn Indremisjon

8830,00

8505,00

Auklandshamn YA

2000,00

3000,00

Stiftelsen 7-stjerna

7000,00

4000,00

Sveio Indremisjon

5800,00

7300,00

27200,00

25520,00

3624,00

7529,50

54454,00

55854,50

Sum

Ølen/Ølensvåg Indremisjon

8735,00

9871,00

Ølensvåg Kvinneforening

45700,00

44400,00

Sum

64490,00

62441,00

SVEIO KOMMUNE

Sveio Mannsforening Sveio Sokneråd Sum ULVIK Ulvik Sokneråd

653,00

Sum

653,00

2350,00 1670,00

Sagvåg Indremisjons Kvinnefor. Huglo Ungdomsklubb

8538,00

TYSNES KOMMUNE

Hagavik Indremisjon

Osøyri Kvinneforening

11500,00 5781,00

0,00

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2014

en m m o k l Ve r! i e l e i l i på Fam 4.-8. juli

nsen, ri , Leiarar: K Fagerheim evik, Jan-Ove rten Esp Olaug og Hamre. John Mo g o rg jø åre Johan b K , g u Inge a h g Bjørn Sa Rakel og

Brandøy stin og Tor Espen Kriste

4.-8. juli

Helgatunda og Bjarte Nordtun

, in L Leiarar: ngeland, .fl. lf Jarle La Toril og A rn Kjetil Ljosdal m jø B g o e -onklar. Ann tanter og rt leirane ve På begge

det med

barne

33


Brandøy Resultatrekneskap 2013 Driftsinntekter

Note

Balanse 2013 2013

2012

Eigneluter

Note

Salsinntekter

2 634 537

2 369 096

Eigedomar

2

Sum driftsinntekter

2 634 537

2 369 096

Inventar og utstyr

2

Sum anleggsmiddel

2013

2012

6 289 808

6 125 303

220 800

164 300

6 510 608

6 289 603

Driftskostnader Varekostnad

472 702

442 873

Fordringar

Lønskostnad

1

1 167 369

1 066 024

Kundefordringar

39 740

12 950

Avskriving på varig driftsmiddel

2

269 797

256 600

Andre fordringar

0

10 180

Anna driftskostnad

1

Sum fordringar

39 740

23 130

Bankinnskot og kontantar

488 610

708 394

Sum omløpsmiddel

528 350

731 524

7 038 958

7 021 128

5 159 312

5 159 140

Sum driftskostnader Driftsresultat

605 615

544 908

2 515 483

2 310 405

119 054

58 691

6 020

8 652

Finanspostar Renteinntekter Rentekostnad Resultat av finanspostar

Sum eigneluter 61 789

67 171

-55 769

-58 519

Eigenkapital Fri eigenkapital Årets resultat

Ekstraordinær inntekt

100 000

Årsresultat

163 285

Sum eigenkapital 172

163 285

172

5 322 597

5 159 312

Gjeld Gjeld til kredittinstitusjonar

3

769 200

829 380

Øvrig langsiktig gjeld

3

900 000

1 000 000

36 376

32 437

Leverandørgjeld

Lagsgåver 2013 Osterneset Indremisjon Halsnøy Brandøyforening Lykling Sokneråd Molnes indremisjon Ølensvåg Indremisj. kvinneforening Gilje og Thormodsæter indremisjon Bømlo Indremisjon Fjelberg Misjonsforening Meling yngstes og Meling barnekor Fjæra og Markhus bedehus Tofte Indremisj. Halsnøy weekend Fjæra Kapell, Skånevik Sokn Fitjar Indremisjon Laurhammer Yngstes Foreningsm. Ølensvåg og Brandøyfor. Etne Sokneråd, offer Stødle Kyrkje Bjoa Sokneråd Skånevik Indremisjon Økonominemda Sagvåg Bedehus Moster Sokneråd Brandøyforeningen på Stord Brandøyforeningen på Brandøy Brandøyforening,Stord (yngre) Utstyr Bremnes Sokneråd Moster Indremisjon Vikebygd Sokneråd Skånevik Sokneråd Odda Indremisjon barnearbeid Nysæter Sokn Sagvåg Indrem. Kvinneforening Brandøyforeningen Halsnøy Åkra Sokneråd Totale lagsgåver

34

Kortsiktig gjeld

2013

2012

2 737,50 1 972,00 2 513,00 5 000,00 4 000,00 9 416,25 7 600,00

2 556,00 Sum Eigenkapital

5 338,00 5 000,00 4 000,00 10 298,50 5 770,00 500,00 9 351,00

300,00

6 806,00 1 000,00 3 070,00 1 161,00 5 000,00

28 260,00 31 033,00 8 000,00 12 582,00 3 668,00 1 261,00 2 550,00 2 000,00 2 235,00 2 400,00 670,00 3433 148 667,75

500,00 651,00 3 120,00 1 000,00 1 810,00 6 076,00 2 628,00 5 000,00 1 290,00 1 950,00 31 700,00 28 455,50 7 000,00 8 023,50

0 1 861 817

7 038 958

7 021 128

Note 1 Tilsette, godtgjersle m.v. Refusjon av lønskostnader til Samskipnaden

2013

2012

1 167 369

1 066 024

Refusjon av sykepenger Sum lønskostnader

0

0

1 167 369

1 066 024

Godtgjersler Dalgleg leiar/styremedlemmer

lønn

Revisor

revisjon andre tenester

0

0

15 725

10 250

4 400

5 750

Brandøy er ikkje pliktig å ha obligatorisk tenestepensjonsordning då heimen ikkje har arbeidsgjevaransvar.

Note 2 Varige driftsmiddel

Eigedomar

Inventar

Totalt

7 623 594

631 856

8 255 450

319 879

170 923

490 802

0

0

0

Innkjøpskost 31.12.

7 943 473

802 779

8 746 252

Tidlegare avskrivingar

1 498 291

467 556

1 965 847

155 374

114 423

269 797

6 289 808

220 800

6 510 608

Innkjøpskost 01.01. Tilgang Avgang til innkjøpskost

Årets avskrivingar Balanseført verdi 31.12.

Note 3 Langsiktig gjeld og pantsetjing Balanseført verdi av eigedom som er pantsett

2 235,00 2 400,00 670,00

10 786 1 716 362

2013 5 611 208

Pantegjeld utgjer

769 200

Gjeld som forfell seinare enn 5 år etter 31.12.2013

497 100

Det er i 2013 betalt kr 30 000 i renter på lån frå Indremisjonssamskipnaden

147 322,50

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2014


Framnes Eigedom Resultatrekneskap 2013 Driftsinntekter

Note

Leigeinntekt Anna driftsinntekt Sum driftsinntekter

Balanse 2013 2013

2012

3 056 004

2 995 992

10 000

10 000

3 066 004

3 005 992

Eigneluter

Note

Eigedom

1

Inventar og utstyr

1

2013 23 580 300 2 000

Part i Vikøy Vassverk

35 000

Sum anleggsmiddel

23 617 300

Driftskostnader Avskriving på varig driftsmiddel

1

655 900

654 900

Anna driftskostnad

2

55 225

48 950

711 125

703 850

2 354 879

2 302 142

Sum driftskostnader Driftsresultat

Omløpsmiddel Bankinnskot og kontantar

5 889 469

Sum omløpsmiddel

5 889 469

Sum eigneluter

29 506 769

Finanspostar Renteinntekter

62 305

40 377

Rentekostnad

155 290

248 111

Resultat av finanspostar

-92 985

-207 734

Eigenkapital Eigenkapital 01.01.

23 141 177

Årets resultat

2 261 894

Sum eigenkapital 31.12. Årsresultat

2 261 894

25 403 071

2 094 408

.

Gjeld Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjonar

3

Anna langsiktig gjeld

3

Sum langsiktig gjeld

0 4 039 156

Kortsiktig gjeld

NOTAR Note 1 Varige driftsmiddel

Eigedomar

Inventar

Totalt

Kostpris 01.01.

48 338 509

1 241 781

49 580 290

0

0

0

Tilgang Avgang til kostpris Kostpris 31.12. Tidlegare avskrivingar

0

0

0

48 338 509

1 241 781

49 580 290

-24 102 309

-1 239 781

-25 342 090

-655 900

0

-655 900

23 580 300

2 000

23 582 300

Årets avskrivingar Balanseført verdi 31.12.

Påløpt gjeldsrente

64 543

Sum kortsiktig gjeld

64 543

Sum gjeld

INTERNATSKULE! Vg 1 Studiespes. utdanningsprogram Vg 1 Idrettsfag Vi tek også inn elevar på Tlf.:56 55 05 00

Note 2 Godtgjersler m.m.

29 506 769

Vg 2 og Vg 3.

frå Husbanken.

Leiing og styre

4 103 699

Sum eigenkapital og gjeld

I kostprisen er det gjort frådrag for arealtilskot og investeringstilskot

Revisor

4 039 156

2013

2012

0

0

revisjon

6 625

6 250

bistand

4 750

4 500

Søknad til Framnes pr. post el. internett

www.framnes.vgs.no

Verksemda har ikkje eigne tilsette. Note 3 Langsiktig gjeld og pantsetjing Balanseført verdi av eigedom som er pantsett Gjeld til kredittinstitusjonar

2013

2012

23 580 300

24 236 200

4 039 156

4 406 352

Av gjeld til kredittinstitusjoner forfell om lag kr 2 200 000 seinare enn 5 år etter rekneskapsårets slutt.

Kontakt oss: tlf.: 56550500,

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2014

35


Helgatun Resultatrekneskap 2013 Driftsinntekter

Note

Salsinntekter Mottekne gåver

1

Sum driftsinntekter

Balanse 2013

2013

2012

4 077 599

4 137 171

Tomter, bygningar, fast eigedom

3

7 931 377

694 908

892 782

Driftslausøyre, inventar og utstyr

3

49 800

4 772 507

5 029 953

910 120

839 778

Driftskostnader

Eigneluter

Note

2013

Sum anleggsmiddel

7 981 177

Lager av varer og anna beholdning

Varekostnad

42 507

Lønskostnad m.m.

2

2 289 299

2 254 652

Avskriving på varig driftsmiddel

3

330 200

342 600

Kundefordringar

0

Anna driftskostnad

2

1 256 928

1 299 442

Andre fordringar

67 722

4 786 547

4 736 472

Sum fordringar

67 722

-14 040

293 481

Sum driftskostnader Driftsresultat

Fordringar

Bankinnskot, kontantar ol

4

2 163 833

Sum omløpsmiddel

2 274 062

Finanspostar Anna renteinntekt

8 899

7 535

Anna rentekostnad

95 363

146 186

Resultat av finanspostar

86 464

138 651

-100 504

154 830

Sum eigneluter

10 255 239

Eigenkapital 5

Eigenkapital 01.01. Ordinært resultat Mottatt arv Mottatt gåve til nytt kjøkken Ekstraordinær inntekt Årsresultat

4 665 326

Årets resultat

1 119 265

Sum eigenkapital 31.12.

5 784 591

550 000 669 769

0

Gjeld

1 219 769

0

Gjeld til kredittinstitusjonar

6

1 360 921

Øvrig langsiktig gjeld

6

2 500 000

1 119 265

154 829

Leverandørgjeld

177 277

Skuldige trekk og off. avg

128 739

Anna kortsiktig gjeld

303 711

Sum gjeld

4 470 648

Sum eigenkapital og gjeld

Lagsgåver 2013 Zoar Halsnøy, Helgatuntreff Helgatuntreff, Valen, Skånevik, Etne Seniorforbundet Gilje og Thormodsæter Indremisjon Gilje Bygdaweekend Eikelandsosen Bedehus Tørvikbygd Indremisjon Opheim Sokneråd Hiskjo Indremisjon Os Indremisjon Voss Indremisjon Norheimsund Indremisjon Odda Indremisjon Voss, Klubben 4M Vossestrand Vossestrand Indremisjon Skånevik Indremisjon Jondal Indremisjon

2013 25 600,00 7 000,00 9 416,25 1 350,00 17 000,00 2 303,00 4 290,00 3 564,00 100 000,00 10 000,00 4 010,00 3 548,00

10 298,00 3 850,00

50 000,00

3 457,00 1 200,00

40000

2 000,00

5 000,00

5 000,00

12 500,00

10 000,00

Evanger Kyrkje

2 950,00

1 060,00

Granvin Kyrkje

4 108,00

2 447,00

3 250,00

3 160,00

Nysæter Kyrkje Helgatun, Skjærtorsdagsgudsteneste

2 235,00

Helgatun Haustgudsteneste

2 020,00 255 889,25

36

2012 20 691,00

117 418,00

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2014

10 255 239

Følg med på IM

S sine nettsid

www.indremis

er

jonen.no


Notar til årsrekneskapen for Helgatun Note 1 Gåver Mottekne gåver reknast ikkje som skattepliktig inntekt. Note 2 Tilsette , godtgjersle m.v. 2013

2012

1 932 892

1 938 155

Folketrygdavgift

281 021

277 211

Pensjonskostnad

59 853

34 753

Lønskostnader er samansatt av følgjande postar Løner inkl. feriepengar

Andre personalkostnader Sum lønskostnader

15 533

4 533

2 289 299

2 254 652

5

5

Talet på årsverk Det er fleire som har ytt frivillig innsats. Dette er ikkje inkl. i talet på årsverk. Helgatun er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Gjennom Indremisjonssamskipnaden har Helgatun pensjonsordningar som oppfyller krava. Godtgjersler

2013

2012

Løn til styrar

379 375

359 551

Styrehonorar Revisor

revisjon andre tenester

Note 3 Varige driftsmiddel

Eigedom

Innkjøpskost 01.01. (-tilskot) Tilgang i året (-tilskot) Avgang til innkjøpskost Innkjøpskost 31.12. Tidlegare avskrivingar Avskrivingar dette år Balanseført verdi 31.12.

0

0

22 800

17 700

9 500

6 500

Driftslausøyre

Sum

13 967 284

301 960

14 269 244

-

-

-

-

-

-

13 967 284

301 960

14 269 244

-5 754 207

-203 660

-5 957 867

-281 700

-48 500

-330 200

7 931 377

49 800

7 981 177

Note 4 Bundne midlar I posten inngår bundne skattetrekksmidlar med kr. 55 232 Note 5 Eigenkapital, eigar Indremisjonssamskipnaden er 100% eigar av Helgatun. Note 6 Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjonar Restgjeld etter 5 år

2013 1 360 921 850 800

2012 1 403 450

Er sikra i fast eigedom, som er balanseført med

7 931 377

8 213 077

Det er stilt bankgaranti til Reisegarantifondet på

50 000

50 000

2013 2 012 Spesifikasjon av anna langsiktig gjeld Indremisjonssamskipnaden 1 500 000 1 500 000 Stord Indremisjon 1 000 000 1 000 000 Sum anna langsiktig gjeld 2 500 000 2 500 000 Renter til Stord Indremisjon er ikkje frådragsført då de er gjevne som gåve til Helgatun i samband med jubileet . i 2013

Renter 40 500 30 000 70 500

Skattemessige tilhøve Det skattemessige resultat dei siste ti åra har vore negativt, og Helgatun har av den grunn ei samla skattemessig underskotsframføring på kr. 10 261 950 pr. 31.12.13. Dette inneber ein utsatt skattefordel på kr. 2 770 726. Då det er lite truleg at ein i næraste åra kan gjere seg nytte av denne skattefordelen, er den ikkje oppført i balansen. Den kostnadsførte skatten er utlikna skatt på formue.

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2014

37


38

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2014


Hovudsponsorar Hellesøy Verft A/S N-5474 Løfallstrand

Hellesøy Verft A/S 5474 Løfallstrand Telefon 53 48 26 00 – Fax 53 48 26 01 http://www.hv.no E-post: hellesoy@hv.no

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2014

39


Hovudsponsorar

Ă…pningstider 10 - 19 (16)

40

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2014


Hovudsponsorar

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2014

41


Hovudsponsorar

Tlf. 53 42 85 00 - Fax: 53 42 85 01 firmapost@kr-steinsbo.no www.kr-steinsbo.no

42

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2014


Odda - Ullensvang Lokal ekspertise akkurat når du trenger den

Storkiosken i Odda Tlf. 53 64 34 50 Eidesmoen 74

Eitrheimsneset 8 5750 Odda

Tlf.: 53 64 40 10 post@vebenstad.no

Bilfinger er distriktets leiande leverandør av komplette løysingar innan mekaniske og elektriske anlegg.

Tlf. 53 64 32 09

www.bis.productionpartner.com

Vi har lang erfaring med prosjekter innan industri, automatisering, samferdsel, energi og vedlikehald.

NORSK VASSKRAFT- OG INDUSTRISTADMUSEUM 5770 TYSSEDAL. Tel: 53 65 00 50 www.nvim.no post@nvim.no www.facebook.com/vasskraftmuseet

Er du interessert i natur og kultur. Då er Rullestad staden for deg. Hytter - Turstiar - Kafe - Møterom Oppstillingsplass for bubilar og campingvogner Rullestad Aktiv Fritid Tlf.91318271 www.rullestad.org

T.G. Alvsaker AS 5778 Utne

Tyssedal BILSERVICE AS AUTORISERT BILVERKSTED

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2014

43


Voss

www.prenteverket.no www.prenteverket.no post.prenteverket.no post@prenteverket.no

TOLAAS EIGEDOM AS Relasjonsbygging & Innovasjon

Vangsgata 31, 5700 Voss

Opelandsvegen 39, 5709 Voss

- mail: bjarte@ino.no

Logolink AS, Foto: Opplysningskontoret for egg og kjøtt

Tlf. 56 51 18 00

Alt til storkjøk

Din regionale matvaregrossist

www.encon.no Encon Servicegrossisten AS Tlf: 56 52 09 20 Opelandsvegen 2, 5700 Voss

44

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2014

ken

!


Voss En videoressurs

utviklet av ImF-UNG

Gira på en andakt?

www.vmt.no Skyvedørskarm

• Loftstrapp • Inspeksjonsluke

Voss Møbel og Trevareverkstad A/S, 5706 Voss Tlf: 56 52 10 10 • fax: 56 52 10 20 • post@vmt.no

ArtWork: ImF Media v/ Ole-Jacob Ebbesen

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2014

45


Voss - Odda - Etne

HMV hu r tigkobling H MV hu r ti gkobl i ng

- kvalitet i minste

- kvalitet i minste detalj

HMR Voss AS - 5709 Voss

ling

HMV hu r tigkobling

- kvalitet i minste detalj

Brynnalii 101 HMR Voss AS - 5 5705 Voss

- kvalitet i minste detalj

Telefon: 56 51 15 55 HMR Voss AS - 5709 Voss HMR Voss AS - 5709 Voss

n n e t t r a d i o : w w w. r a d i o f o l g e f o n n . n o

www.radiofolgefonn.no

Støtt annonsørane våre! - Dei støttar oss!

46

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2014

www.vossbyggsenter.no


Etne - Jondal

Besøk vår nettbutikk på www.spekehuset.no

FERSK FERSKARE FERSKAST …det er hos lokalbakaren du får den rykande ferske baksten Skånevik Ølen Kraftlag - rett fra ovnen og direkte til butikkhylla!

KJENN FORSKJELLEN!

www.smv.as

...det lokale bakeriet i Skånevik Tlf. 53 75 51 26

BRØDR.FLATEBØ 5590 Etne - telefon 53 75 46 89 - Mob 913 01 991 www.brodrene-flatebo.no

Påbyggerverksted

Gravin/tunnel lasting - Mobilt knuseverk/sikteverk Doser arbeid - Terrengdumpere/dumperbiler Maskintransport

Skånevik www.spar.no

5593 Skånevik

Tlf: 53 77 12 50 mail: saniter@johansen-ror.no

www.spar.no Tre Tradisjon Herand R es

Tre Tradisjon Herand R es

taurerin

taurerin

g

Etne Betong

g

Tre Tradisjon Herand Vedl ikehald

Vedl ikehald

(+47) 410 86 016 � arjenlhstolk_herand@hotmail.com www.tretradisjon.net � Arjen L. H. Stolk � N - 5628 Herand

(+47) 410 86 016 � arjenlhstolk_herand@hotmail.com www.tretradisjon.net � Arjen L. H. Stolk � N - 5628 Herand

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2014

47


Vindafjord Støtt annonsørane våre! - Dei støttar oss!

Westcon Yard AS - 5582 Ølensvåg Telefon: 53 77 50 00

www.westcon.no

E-post: gravferd@haugnett.no

Hjemmefra, men ikke alene Lundeneset VGS er en kristen privatskole i Ølensvåg. Vi tilbyr Studiespesialisering, Medier og kommunikasjon, Service og samferdsel og Påbygging til generell studiekompetanse. HOS OSS FÅR DU KUNNSKAP OG VENNER FOR LIVET!

LES MER PÅ LVS.NO

48

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2014

FATLAND


Vindafjord - Kvinnherad

Velkommen til vårt

Fabrikkutsalg ... i Ølensvåg!

- Ølensvåg Me tek imot skinn for

beredning

Me selger også

dekorasjonsskinn, nappaskinn og lær.

Ølensvåg Auto Senter AS 5582 Ølensvåg

Besøk våre nettsider for info om beredning og salg av norsk produserte skinn. 5582 Ølensvåg - Tlf. 52 76 50 00

LIK OSS PÅ FACEBOOK w w w . g r a n b e r g g a r v e r i . n o

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2014

Telefon: 53 77 53 30 * Mobil: 98 25 96 17 www.statoilolensvag.no

49


Kvinnherad Ă…pningstider 10 - 19 (16)

Du finn oss i 2. etg i Husnes Storsenter

Husnes

Mett & Go Husnes HUSNES STORSENTER TLF. 53 48 60 35 Husnes Storsenter - Tlf: 53 48 01 00 www. mekk.no

Statoil Husnes

Husnes Storsenter , 5460 Husnes

Storkiosk - Veideoutleige - Varm Mat Tlf.: 53 48 65 00 - OPE TIL 23

Husnes Tannlegesenter Stabburshaugen 5 5460 HUSNES - Tlf. 53 47 70 00

Ola Normann

Markedssjef/Husnes Storsenter

Peppes Pizzamob - Husnes tlf fax Ring og bestill: email adr web TLF 2222 5555

+47 932 09 705 +47 53 47 23 68 +47 53 47 23 69 ola.normann@husnessenter.no Postboks 148, 5480 Husnes www.husnessenter.no

www.peppes.no 50

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2014

Fargerike Husnes Husnes - Tlf 53 47 17 28


Kvinnherad

Husnes Ventilasjon og kjøling Telefon 53 40 99 70 www.kes.no

Catalina Frisør Økologisk Frisørsalong

Sundsvegen 72 5450 Sunde 41647815 - srinvest@live.no

Skaper trivsel Husnes

Klipp dame/herre/barn - Striping - Farging Brudepynting - Sminke - Napping av bryn Farging av bryn/vipper - Hårkur - Extension - Avfarging Hull i øre/nese - Vippeextension - Navlepiercing

Totland Transport AS

Varetransport - Varebilutleige - Utleige av minigravar

5450 Sunde

tlf. 41 46 00 00

På hjul for deg!

www.husnesroyr.no

TEIGEN

Teigen Bygg & Trelast AS

Opsangervegen 18 - 5460 Husnes

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2014

51


VI HAR BEGGE DELER! Når du byggjer nytt eller pussar opp er det som oftast trong for både elektrikar og røyrleggjar. Då er det berre å ta ein telefon til oss, så hjelper vi deg med planlegginga og arbeidet. Slik blir det mykje enklare når du berre har eitt firma å forhalda deg til.

Kvinnherad

VI HAR BEGGE DELER!

du til byggjer Vi er storeNår nok å ta nytt eller pussar opp er det som oftast trong for både elektrikar og røyrleggjar. Då er det berre å ta ein telefon til oss, så større oppdrag og små hjelper vi deg med planlegginga og arbeidet. Slik blir det mykje enklare nok til å ha til deghar eitt firma å forhalda deg til. nårtid du berre Vi er store nok til å ta større oppdrag og små nok til å ha tid til deg

Sundsvegen 77, 5450 Sunde • Telefon 53 48 20 30 • E-post: tore@intoelektro.no • thomas@intoroyr.no

AS Betongvarer

Sundsvegen 77, 5450 Sunde • Telefon 53 48 20 30 • E-post: tore@intoelektro.no • thomas@intoroyr.no

kken erad

5464 Dimmelsvik Tlf. 53 48 15 48

Leverandør av ferdigbetong

EN 370 K KVINNHERAD

Kvinnherad, Omvikdalsvegen 370, 5464 Dimmelsvik

5470 Rosendal Telefon: 53 48 12 80

DIN MARITIME PARTNER Deres leverandør av løfte, slepe- og transporttjenester!

5457 HØYLANDSBYGD Tlf.: 53 48 35 00 - Fax.: 53 47 72 40 E-post adr.: post@eide-gruppen.no Web: www.eide-gruppen.no

52

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2014


Kvinnherad - Kvam VIVITILBYR: TILBYR: Alt graving, Altinnen innen graving, VI TILBYR: ogog Alttransport innen graving, 40 års Vi tilbyr alt transport innen graving, erfaring i knustemassar masser og transport ogtransport knuste VI TILBYR: knuste masser bransjen knuste masser KONTAKT OSS: 40 års erfaring i 40 års bransjen

erfaring i bransjen

«ærlig arbeid varer 906OSS: 90 272 KONTAKT «ærlig lenergst»

Alt innen graving, KONTAKT OSS: 906 90 272 - Edmund 40 års transport og 958 82 299 - Edvard erfaring i bransjen knuste masser e-post: edvard@thormodsaeter.no - Edmund

299 - Edvard «ærlig 906 90958 27282 - Edmund 958 82 299 Edvard r re va arbeid e-post: post.te@hotmail.com edvard@thormodsaeter.no gst» lene-post: arbeid var lengst»

e-post: edvard@thormodsaeter.no www.thormodsaeter.no www.thormodsaeter.no www.thormodsaeter.no

Magnar Hillestad www.thormodsaeter.no RØRLEGGERFORRETNING

KONTAKT OSS: 906 90 272 - Edmund 958 82 299 - Edvard

Telefon: 53 47 72 64

«ærlig 5457 HØYLANDSBYGD arbeid varer lengst»

Mobill: 951 17 177 - 416 22 547

e-post: edvard@thormodsaeter.no www.thormodsaeter.no SPAR Jondal

Velkommen til SPAR www.spar.no Sæbøvik!

Varehuset Rosendal

Byggmeister

Støtt annonsørane våre! - Dei støttar oss!

Tlf. 56 55 28 70 • Mob.: 950 59 910 Fax 56 55 28 71 • E-post: per.augstad@c2i.net

www.mesterhus.no

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2014

53


Bømlo

IDEALHUS AS www.nordbohus.no/idealhus post@idealhus.no

BØMLO MASKIN AS Tlf.: 909 15 854

54

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2014

Bremnes


Bømlo

TRELAST - BYGGEVARER - MALING - JERNVARER 5443 Bømlo • Tlf: 53 42 45 10 • E-post: eide.miljobygg@haugnett.no

Støtt annonsørane våre! - Dei støttar oss!

Statoil Service Finnås Finnås Autoservice

Hydraulikk • Dekk • Pkk • Service • Rekvisita • Marine/hjelpemotorer Tlf. 476 43 070 - Svortlandsvegen 79, 5430 Bremnes - Mail: vestmotor@haugnett.no

Sakseid, 5437 Finnås Telefon: 47 64 60 00 E-post butikk: bomlo@monter.no

Tlf. 476 43 070 Svortlandsvegen 79, 5430 Bremnes Mail: vestmotor@haugnett.no

www.apply.no Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2014

55


Bømlo

Sunnhordland - Haugalandet

S. ØSTENSEN & SØNNER A/S

Elektronikkbutikken Bømlo A/S

Tlf. 53 44 84 40 • E-post: p

Finnås Kraftlag

Tlf. 53 44 84 40 • E-post: post@bremnesauto.no

Hollunddalen 5430 Bremnes Tlf. 53 42 21 00

56

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2014


Bømlo

COMFORT BREMNES - HELLE as

5430 Bremnes - Tlf.: 53 42 81 50 - E-post: bremnes@comfort.as

A U T O R I S E R T

R Ø R L E G G E R

5430 Bremnes

RØR - ELEKTRO

Hovlandsvegen 240 - 5443 Bømlo Telefon: 53 00 15 00 - Email: post@bsse.no

Pedersen Maskinering AS Hovlandshagen - 5443 Bømlo Tlf. 53 42 97 30

5437 Finnås - Tlf: 53 42 54 02 Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2014

57


Stord

Nordås, Åsane, Drotningsvik, Os, Stord

Åpningstider man-fre 7-17 lør 9-15 Adresse Djupamyro 1 5412 Stord Kontakt Tlf: 53 40 99 20 Fax: 53 40 99 21 E-post: post@maxbo-stord.no

BoGrønt Stord Hagesenter

Hornelandsveien 154 Tlf.: 53 41 71 91

Din lokale kristne forhandlar

www.sunnbok.no Tlf.: 53 41 20 01

Meatjønnshaugen 4 - 5412 Stord Telefon: 53 40 21 70 E-post: malst@online.no

58

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2014


Stord Deep thinking, bright solutions

advantecgroup.com

Subsea & Well control

Specialist Services

ADVANTEC er et internasjonalt teknologi- og servicekonsern med lang erfaring innen utvikling og sammenstilling av høyteknologiske produkter og tjenester for det globale olje- og gassmarkedet. Vi er idag ca 390 dedikerte medarbeidere, og vårt hovedkontor på Stord grenser mot Nordsjøen strategisk plassert mellom olje- og gassbyene Bergen og Stavanger.

Products

Eldøyane 175, N-5411 STORD Tlf.: 40 00 58 00 E-mail: post@advantec.no

Din fagmann på Stord www.rhs.as

RØR & HANDVERK SERVICE AS

Heiane

Tlf. 53 41 44 34, Heiane 2, Postboks 1290, 5406 Stord

SJÅ DEN NYE KATALOGEN til Noregs største bustadbyggjar!

Bestill

en på katalog hus.no k n li www.b

Me vil inspirere deg til å realisere din eigen husdraum.

Ringvegen 12, 5412 Stord - Tlf. 53 53 40 40 20 2070 60 www.valvatne.no

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2014

Med vår trygge og oversiktlege byggeprosess som «grunnmur», kan du bruke tida på alle dei spanande detaljane som skapar heimen din!

59


Stord - Fitjar

Effektive og trygge totalløysingar innan avfallshandtering for næringslivet Effektive og trygge totalløysingar innan avfallshandtering for næringslivet

Totalleverandør avav Totalleverandør Effektive og trygge total avfallstjenester til industri & næringsliv.

avfallstjenester til industri & næringsliv. løysingar innan avfallsha SIM Næring AS

Ringveien 31 - 5412 STORD SIM Næring AS

Eldøyane Næringspark N-5411 Stord

for næringslivet Eldøyane Næringspark N-5411 Stord

telefon 53 45 66 00 telefaks 53 45 66 01 e-post sim.naering@sim.as

telefon 53 45 66 00 telefaks 53 45 66 01 e-post sim.naering@sim.as

www.sim.as

www.sim.as

Totalleverandø

avfallstjenester til industri & næri

Helge Lindeflaten a/s Rådgivende ingeniører elektroteknikk MRIF, Telefon: 53 40 90 80 - Faks: 53 40 90 81 www.lindeflaten.no

SIM Næring AS KOMMISJONSLAGER FOR ALLE TYPAR BILBATTERI

Har du planer om å bygge bolig? Da kan det lønne seg å være RASK. Dersom det søkes byggetillatelse innen 31. juli 09, kan en bygge etter nåværende $87 (/(.752,167$//$7 5 ),7-$5 regler. Dette vil bety vesentlige kostnadsbesparelser. Engevik & Tislevoll as har KOMMISJONSLAGER RING byggeklare tomter i Søre Stølen på Fitjar.

Eldøyane Næringspark N-5411 Stord

RING

404 04 145

404 04 145

FOR ALLE TYPAR BILBATTERI Ta kontakt for mer informasjon og pristilbud.

Har du planer om å bygge bolig? Har du planer om å bygge bolig? Da kan det lønne seg å være RASK. Dersom det søkes byggetillatelse innen 31. juli 09, kan en bygge etter nåværende regler. Dette vil bety vesentlige kostnadswww.mesterhus.no besparelser. Engevik & Tislevoll as har byggeklare tomter i Søre Stølen på Fitjar.

200903_Engevik-Tislevoll_246x180mm.indd 1

P.b. 13 • 5418 Fitjar • Tlf.53 45 73 00 • fax:53 45 73 10 23-02-09 16:58:32

Ta kontakt for mer informasjon og pristilbud.

www.mesterhus.no 200903_Engevik-Tislevoll_246x180mm.indd 1

P.b. 13 • 5418 Fitjar • Tlf.53 45 73 00 • fax:53 45 73 10 23-02-09 16:58:32

K. Halstensen A/S 60

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2014

telefon 53 45 66 00 telefaks 53 45 66 01 e-post sim.naering@s


Fitjar - Sveio

Fitjar 08-22 (20)

Fitjar

SPAR Jondal

www.spar.no www.spar.no

5419 Fitjar Tlf.: 53 49 77 22

5555 Førde - Tlf: 53 74 34 00

Støtt annonsørane Ditt lokale bilverksted våre! - Dei støttar Vår verksted kjede Meca carservice sikrer oss Vi utfører service og reparasjoner oss! kvalitetssikrede deler og teknisk info. Vi utfører EU-kontroll på alle bilmerker.

• Dekk • Olje • Rask levering ved timeavtale • Batteri

• EU kontroll på biler opp til 7500kg!

Servicehallen Dombås as Besøksadresse Telefon Statoilbygget 2660 Dombås 61 24 24 94

Frøvik Elektro As

Vakttelefon

Åpningstider

Tlf 53 74 00 00

• Småfeil taes på stedet

• Alle typer rep. 91 12 95 44 Man- Fre: 08.00-16.00 Betal når det passer deg • Vi reparerer alle feil og mangler – be om MECA Kortet • Karosseri skader og bilglass • Diagnose Betal når det passer deg EU-KONTROLL – be om MECA Kortet • Års/km service Du mottar ikke lenger varsel fra Statens Vegvesen. Du kan www.mecacarservice.no- Sveio -

Vi tilbyr bil til utleige ved bilreparasjon! mecacarservice.no Vi utfører EU KONTROLL. Bestill tid i dag! Bil-SpesialistenRas ET JØ

DISK K IO

S TE DS N AV

N

ONTR YK

V ERK

Ø

Besøksadresse Skulevegen, Straumgjerde EU-KONTROLL

Åpningstider Man - fre: 08.00 - 16.30

Postadresse, Postnummer Sted Tlf.: 012-345678 BILVERKSTED OG BENSINSTASJON www.mecacarservice.no L PER

Tlf: 53 74 25 51

5550 SVEIO

-

OL

Haukås

Gå inn på Facebook: Gullsmed Reidun Breistig Her hender det stadig noko! Trykk LIKE :)

Tlf: 53 74 25 50

53 74 25 51 Man - fred 7.30 - 15.30

www.mecacarservice.no

www.mecacarservice.no Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2014

61


Tysnes

ELEKTRIKAREN PÅ TYSNES Våge kai - 5680 Tysnes - Tlf. 53 43 22 44

Tysnes og Sunnhordland Gravferdsbyrå Heie og Vevatne Bygg AS 5685 Uggdal Tlf. 53 43 22 09

5693 ÅRBAKKA

5693 Årbakka den 29. mars 2014

www.tysnes-kraftlag.no Harald Heie 5685 Uggdal

Haaheim Gaard

Sender som avtalt opplysningar til annonse i bladet.

Dette ble så mye tekst at det sikkert ikkje er plass på en liten annonse, og ønsker derfor gå opp en størrelse. Får dere plass til denne teksten da? Eller må jeg opp enda en størrelse? Firmanavnet skrivers i skrifttype: ”Garmond”. Ellers er teksten med vanlig skrift. Ta kontakt om du lurer på noe.

Tlf. 900 30 794 www.haaheimgaard.no

Støtt annonsørane våre! - Dei støttar oss! 62

Tysnes og Sunnhordland

Gravferdsbyrå

5693 ÅRBAKKA Telefon 53 43 40 30 Kontor: Stord: Torgbakken 10, (ved sida av SunnBok)

Telefon 53 41 52 00 Hjelper til med alt i forbindelse med gravferd

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2014


150 år

Indremisjonssamskipnaden

Støtt annonsørane våre! - Dei støttar oss!

neshavn 4280 Skude 0 - 52 82 93 0 0 0 6 3 7 9 5 Tlf. 9 no sommerfeldt. t@ s o p t: s o -p E

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2014

63


Vi anbefaler minimum 13 cm lengde pga lange adresser

Avsender: Indremisjonskontoret, Pb 150, 5401 STORD

minst 6 cm avstand

Avesnder: Her settes fullstendige returadr på en linje

B

Returadr på en linje

v m en a er! Portomerke ur inno Ta en t G sine nettsid F-UN inn i 1:1 str Imsettes !

F-UNG

te om Im ger å vi du tren r du alt

ne Her fin

side Ressurs

at med gr

ndakter! is videoa

ar sker å st g som øn ide for de rbeid! Ressurss gdomsa un og barne-

Det blir Fa

på Brandøy milieleir og Helgatun

4. - 8. juli 20 14

Påmelding ti l IMS

Annonser, bilder, red. stoff o.l.

64

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2014

tt kr te opp ny

istent


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.