Page 1

Kyrkjelydsbladet Kyrkjelydsblad for Fjelberg, Eid, Uskedal, Husnes, Valen og Holmedal

Juni 2017

Nr. 2 Årg. 27

Du lærer meg livsens veg, hos deg er glede i overflod, fagnad utan ende ved di høgre hand. Salme 16, 11 Foto: Olaug S. Fagerheim


Telefon: 53 48 27 40

Sokneprest i Husnes og Holmedal

Sokneprest i Uskedal

Mobil: 90 95 49 21 reidar.adnanes@kvinnherad.kommune.no

Mobil: 90 80 25 03 / 41 31 82 82 lina.haland@kvinnherad.kommune.no

Reidar Ådnanes

Sokneprest i Fjelberg og Eid

Jan Ove Totland

Mobil: 90 80 52 81 jan.ove.totland@kvinnherad.kommune.no

Lina Håland

Sokneprest i Kvinnherad

Kjetil Kringlebotten

Foto: Gunnar Langeland www.gunnarlangeland.no

Klubbavikjo 9, 5451 Valen Ekspedisjonstid: Mandag - Torsdag kl. 09.00 - 15.00.

post.kyrkja@kvinnherad.kommune.no www.kvinnherad.kyrkja.no

Mobil: 47 97 13 88 kjetil.kringlebotten@kvinnherad.kommune.no

Kontorsekretær/Trusopplærar

Kontorsekretær

Mobil: 90 95 88 98 toril.langeland@kvinnherad.kommune.no

Mobil: 48 03 86 28 grethe.svalland@kvinnherad.kommune.no

Toril Langeland

Grethe Svalland

Einingsleiar i Trusopplæring

Kantor

Mobil: 97 19 53 70 kristine@hestad.com

Mobil: 95 52 08 99 micacica@online.no

Kristine Hestad

Eva Megyesi

Organist

Organist

Mobil: 48 25 48 19 mlindek@online.no

Mobil: 97 67 72 44 reidar@knett.no

Marit Lindekleiv

Reidar Algerøy

Kyrkjelydssekretær

Kyrkjelydssekretær

Mobil: 91 34 50 42 jan.ove.fagerheim@kvinnherad.kommune.no

Mobil: 41 55 30 41 oddbjorg.heimark@kvinnherad.kommune.no

Jan-Ove Fagerheim

Kyrkjeverge i Kvinnherad

Oddbjørg Heimark Konsulent

Erlingur Nielsson

Ingrid Sundal

Mobil: 95 48 50 73 erlingur.nielsson@kvinnherad.kommune.no

Mobil: 90 77 61 49 ingrid.sundal@kvinnherad.kommune.no

Kyrkjegardsarb./kyrkjetenar

Kyrkjegardsarb./kyrkjetenar

Alf Jarle Langeland

Mobil: 48 89 57 28 alf.jarle.langeland@kvinnherad.kommune.no

Inger Elise Helgeland

Mobil: 48 89 57 31 inger.elise.helgeland@kvinnherad.kommune.no

Kyrkjetenar/gravar

Kyrkjetenar Uskedal kyrkje

Mobil: 48 89 57 32 idar.bjorgen@kvinnherad.kommune.no

Mobil: 41 47 32 65 steinsletto-vel@hotmail.com

Idar Bjørgen

Kyrkjetenar Holmedal kyrkje

Cort Holtermann Mobil: 92 86 28 07 coholter@online.no

Magne Eik

Kyrkjelydspedagog

Berta Haugland

Mobil: 97 01 08 65 berta.haugland@kvinnherad.kommune.no


Ei verdig og fin konfirmasjonshøgtid i kyrkja

Konfirmantane i kvite kapper i ei fullsett Uskedal kyrkje. Første sundagen i mai fekk ei fullsett Uskedal kyrkje oppleva ei verdig og fin konfirmasjonshøgtid. 16 konfirmantar pynta og kledde i sine beste klede. Med seg hadde dei foreldre, sysken, besteforeldre og inviterte gjester. Ved bøn for kvar einskild konfirmant vart det tend lys i globen og alle fekk kvar si rose frå soknerådet i Uskedalen. Dagen før fekk alle i gåve boka “Høyr kor kyrkjeklokka kallar - Uskedal kyrkje 100 år”.

I talen hennar fortalde ho om alle bileta ho tek og sender. Mange motiv syner ein veg framom eller bak. Frå ein tur i Sirdalsheiane trong ho finna vegen. Fram mot den fyrste hytta gjekk det leikande lett på ein god turmerka sti. Andre dagen var verre. Dei raude T`ane var uklare. Eit skilt hadde falle ned og synte feil veg. Det gjekk bra. Ho fann hytta og målet for turen.

Det er ofte vanskeleg å finna den rette vegen. VI treng kart og kompass. Livet er ei vandring. Menneske treng Guds hjelp for både å finna vegen fram og om ein må snu dersom ein er på feil veg. Til utgangsprosesjon spela kantoren Song of you, komponert av Christother Boodle. Men før det var det takkoffer til Kirkens Nødhjelp. Tekst/foto/nett: Kristian Hus www.uskedalen.no

Kantor Eva Megyesi spela til inngang Deo Gracias, komponert av Gordon Yong. Soknepresten, Lina Håland, takka konfirmantane for eit godt og innhaldsrikt førebuingsår. Ho minna alle på at konfirmasjonen er stadfestinga på dåpen. Bak ligg all kunnskapen ein har delt om dåp og nattverd, om kjærleiken og om trua.

Beredskapstelefon:

Dersom det er trong for prest i tidsrommet kl. 17.00 til kl. 08.00 neste morgon eller i helgane, er det alltid ein prest i området som har beredskap for å utføre tenester som ikkje kan vente. Beredskapstelefonnummeret er

95 48 25 59

Andre spørsmål rettar ein til ein av dei lokale prestane.

Etter konfirmasjonsgudstenesta fann kreative konfirmantforeldre i Uskedalen ut at dei ville gi Lina ei gåve, som eit minne frå konfirmant-kullet. Kva kunne vel då vera meir naturleg å gi enn kart og kompass - med bruksanvisning!

Redaktør og layout: Jan-Ove Fagerheim Trykk: Centrum Trykkeri, Stavanger Gåve til bladet: Bankgiro: 3460 07 53578


å p d e m a r e v å l ti n e m o lk e V

Gamaldags kyrkje sundag Søndag 18. juni 2017

l a d e m l o H i n e d ta s e j k r y k >>> D e n g a m l e Også i år vert det «Gamaldags kyrkjesundag» på den gamle kyrkjestaden i Holmedal (på Utåker). Før gudstenesta, som i år vert halden av sokneprest i Husnes og Holmedal sokn, Reidar Ådnanes, går vi den gamle kyrkjevegen frå prestebryggja i Holmedalstranda og opp til kyrkjegarden. Folk frå lokal-miljøet vil syna og fortelja litt om vegen si historie og litt om folket som kom til kyrkja i gamle dagar.

Program for dagen:

kl. 12.30 legg robåtane ut frå kaien på Utåker. kl. 13.00 Vi går den gamle Kyrkjevegen fra Holmedalsfjæro. kl. 13.30 Gudsteneste på gamalt vis på den gamle kyrkjestaden. kl. 14.15 - 15.00 Matøkt (ta med mat og drikke) og billettsal til konserten.

Pris: Vaksne o/16 år kr. 200,-. Max familie kr. 500,-

kl. 15.00 KONSERT med Sondre Bratland Musikk: Solveig Sørheim

alle! Vel møsotktnerådet

Helsing bygdalag og Utåker

Sondre Br atland


Økumenisk gudsteneste

Eid kyrkje, søndag 6. august kl. 19.00 Økumenikk er eit framandord som handlar om samarbeid mellom kyrkjer, kristne trussamfunn og organisasjonar både i Noreg og internasjonalt. Jesus sjølv bad om «at dei alle må vera eitt… for at verda skal tru» (Joh. 17, 21). Den norske kyrkja ynskjer at arbeid for einskap mellom dei ulike kyrkjene skal ha stort fokus. Ordet økumenikk kjem frå det greske ordet «oikoumene» som betyr omlag «heile den bebudde verda». Det er eit omfattande begrep og handlar om både dialog mellom kyrkjene om teologiske spørsmål, samarbeid om misjonsoppdraget og samarbeid om diakoni og samfunnsspørsmål. Økumenisk samarbeid foregår på mange plan, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Utgangspunktet for den økumeniske gudstenesta som skal vera i Eid kyrkje søndag 6. august, er at Kvinnherad kommune har starta ein prosess for å løfta fram Halsnøy

Kloster i eit historie-, kultur- og reiselivs-perspektiv. Kommunen har planar om eit arrangement ved Halsnøy Kloster søndag 6. august der både riksantikvar Jørn Holme og biskop Bernt Eidsvig av Oslo katolske bispedøme vil vera tilstades. I samband med den historiske hendinga at ein katolsk biskop vitjar Kvinnherad, tok ordførar Peder Sjo Slettebø kontakt med Fellesrådet og Fjelberg og Eid sokneråd med spørsmål om det ville vera mogleg å få til ei økumenisk gudsteneste denne dagen. Og dette skulle sjølvsagt la seg gjera, var svaret.

Ordførar Peder Sjo Slettebø

Kommunen har vidare invitert biskopen av Bjørgvin til å vera med, men då han er på ferie den tida vil prosten i Sunnhordland, Svein Arne Theodorsen, delta som fungerande biskop. Ordføraren uttrykker stor glede over at Kvinnherad kyrkjelege fellesråd, saman med soknerådet, vil medverka til ei slik gudsteneste i dette reformasjonsåret. Og du som les dette, ja, du er altså velkommen til å koma og vera med og oppleva det økumeniske fellesskapet i Eid kyrkje søndag 6. august kl. 19.00.

Prost (fung Biskop) Svein Arne Theodorsen

Biskop Oslo katolske bispedømme Bernt Eidsvig

Kyrkjelydsbladet - Juni 2017

| Side 5


m r fi n o K Eid kyrkje, lørdag 29. april og søndag 30. april:

Anders Eide Bjørnebøle, Selmer Sørstrømmen Bondhus, Anders Tofte Eide, Mathias Hansen Eide, Miriam Eide, Silje Lagård Eide, Jens Østvik Emmerhoff, Sverre Emmerhoff, Tore Emmerhoff, Martin Engelsen, Matias Ullebust Feet, Noah Landa Fredriksen, Therese Hellen, Christoffer Nygård Hillestad, Marcus Fjelland Håvik, Thomas Kloster, Selma Kleveland Kvalheim, Espen Eliassen Medhus, Alida Nesheim, Siren Njøs, Erika Paulona Nylund Nygaard, Håkon Raudstein, Isak Skaare-Fatland og Sol Vilde Aarsrud Sveingard. Her er dei saman med sokneprest Jan Ove Totland.

d Foto: Atle Hellan o) (www.atlehellandfoto.n

Foto: Atle Helland (www.atlehellandfoto.no

)

Fjelberg kyrkje, søndag 7. mai:

Celina Risa Asmervik, Nils Magnus Berge, Celina Ludvigsen Bjellebø, Thea Madeleine Hillestad Brekke, Karoline Bøthun Johannesen, Karoline Tysse Mjelde og Grete Camilla Solheim. Her er dei saman med sokneprest Jan Ove Totland.

Side 6 |

Kyrkjelydsbladet - Juni 2017


r a t n ma

7 1 0 2 n e r vå

Foto: Atle Helland (www.atlehellandfoto.

no)

Husnes kyrkje, søndag 30. april:

Malin Blokhus, Sara Lemicka Brix, Anders Dyrhaug, Henriette Hersvik Ersland, Cecilie Fjellandsbø, Maria Fjellandsbø, Christoffer Fredheim, Tor-Øyvind Grundberg, Frøya Aksnes Haugland, Mads Prestnes Jørgensen, Lars Olderkjær Larsen, Sofie Lillesand, Kaja Prestnes Lind, Amalie Opsanger, Birgit Røssland, Stian Hivand Røssland, Cecilie Haugland Røstbø, Erlend Kaldestad Sund, Hedda Sundsteigen Tangstad, Magnus Tera, Kristina Titternes, Torbjørn Titternes og Signe Regine Andreassen Warberg. Her er dei saman med sokneprest Reidar Ådnanes.


m r fi n o K dei ..., med drierdde eidøyåpehrald lt ...og læeg har bode dyka ka. det som Matt 28,19 Holmedal kyrkje, søndag 7. mai:

Daniel Normann og Joakim Heimvik. Her er dei saman med sokneprest Reidar Ådnanes.

land Foto: Gunnar Lange .no) (www.gunnarlangeland

Uskedal kyrkje, søndag 7. mai:

Martin Hjelmeland Arnesen, Ida Marie Kildal Eidsvik, Kristian Klette Hansen, Sander Simensen Haraldseid, Fredrik Haugland, Marius Hauso, Andrea Hjelmeland, Amalie Hovden Rød, Caroline Kjerpeseth, Sondre Klyve, Iver Andre Sæle Kårstad, Ole Alexander Legland Lange, Camilla Myklebust Ripel, Thea Soltveit Taranger, Viljar Simonnes Tveit og Hanna Tvilde. Her er dei saman med sokneprest Lina Håland.

Foto: Gunnar Langelan (www.gunnarlangeland

.no)

Side 8 |

Kyrkjelydsbladet - Juni 2017

d


r a t n a m

våren 2017 Foto: Atle Helland (www.atlehellandfoto.no

)

Valen kyrkje, søndag 14. mai:

Sander Bekkenes, Sigrid Eik Vevik, Katrine Haavik Eikeland, Thea Røssland Fatland, Daniel Handeland, Nora Handeland, Emma Stene Jansen, Yvonne Lygresten, Frida Sollihagen Nilsen, Malene Soltvedt Røssland, Hanna Sætre Sollien, Ida Eikeland Stensletten, Jenny Tvedt Sundal, Malin Teigen og Magnus Vik. Her er dei saman med sokneprest Lina Håland.

Kyrkjelydsbladet - Juni 2017

| Side 9


r a t n a m r fi n Ko

våren 2017 Husnes kyrkje, søndag 21. mai:

Celina Prestnes Ersland, Emily Hartveit, Cecilie Håvik, Malin Rød Kolaas, Christine Musland Madsgård, Kaia Røyrvik Olderkjær, Else Lovise Joleik Risa, Anniken Hatlestad Røssland, Malin Saug, Trine Blokhus Olderkjær, Malin Olderkjær Kolaas, Yngve Åkra Haugen, Mathias Tufteland Egeland og Brynjar Holmedal Gjerding. Her er dei saman med sokneprest Lina Håland.

d Foto: Atle Hellan o) (www.atlehellandfoto.n

Foto: Atle Helland (www.atlehellandfoto.no

)

Husnes kyrkje, søndag 21. mai:

Celina Eikenes Andersen, Thea Huse, Jan Halvor Postigo Moss, Sverre Kaldestad og Oskar Kaldestad. Her er dei saman med sokneprest Lina Håland.

er dldeia alt p y ø d e d i ..., .mogedlædrer deri båodheadykk. .. g ha Matt 28,19 det som e Side 10 |

Kyrkjelydsbladet - Juni 2017


Våravslutning for Nattcafeen

på Husnes bedehus Grilling, mange artige aktivitetar utandørs, flotte premiar og samling inne mot slutten av kvelden har gjennom mange år vore ingrediensane på Nattcafeen sitt tradisjonelle “kvelden-før-dagen”-arrangement ved Husnes bedehus 16. mai. Dette året gjekk me saman med Kvinnherad Ungdomssenter (US) og hadde eit flott rusfritt ungdomsarrangement nede i deira lokaler i kjellaren på Kulturhuset. Me synes det er ein viktig kveld å gi ungdommane ein “gyldig grunn” til å seie nei til rus, og eit samarbeid om dette var heilt supert. Men me ville jo også ha grilling og aktivitetar, så fredagen like etterpå nytta me til å markera at vårsemesteret var over. Værmessig var dette eit svært så ideelt byte. Me rigga til med gassgrill, fryseboks med kule-is og kjøleskap og hadde salg av grillmat og kioskvarer ute på baksida av bedehuset. På aktivitetane ungdommane kunne vera med på, fekk dei utdelt lodd, og like etter andakt og song mot slutten av kvelden trakk me dei ulike vinnarane. Ei stor takk til Husnes Trafikkskule, Husnes Storsenter, POWER Husnes og Catalina Frisør for at dei støtta oss med ulike gåvekort! I september vert det nye samlingar for Nattcafeen. Dette er samlingar for deg som går i 8. klasse og oppover. Velkomen til Cafe, prat, biljard, bordtennis, Playstation, andakt og song.

Kyrkjelydsbladet - Juni 2017

| Side 11


m Pustero Velkommen til Helgatun, 20.-22. oktober

- I EIN TRAVEL KVARDAG -

For to år sidan tok Linda og Bjarte Nordtun frå Bømlo, saman med Toril og Alf Jarle Langeland frå Kvinnherad, initiativ til eit nytt arrangement på Helgatun, nemleg PUSTEROM. Ein weekend for dei som ynskjer ein pust i bakken i ein travel kvardag. I oktober er du velkommen til å vera med på eit PUSTEROM. Dette skal vera ei helg med senka skuldre. Her er vi ved foten av Vikafjellet med alle turmulighetene det gjev. Det er kort veg til Voss for dei som vil nytta seg av meir urbane tilbod. Dette året vert Ove Tvedt frå Valen med og deler nokre tankar med oss på samlingane. Helgatunfolket vil stella til god mat til oss. Godt selskap og god stemning har vi alle ansvar for å skapa. Vi ynskjer å ha fokus på det å ha tid til kvarandre, ha åndeleg fellesskap, snakka saman, ha opplevingar saman, ha måltidsfellesskap, ja, rett og slett bruka tid saman utan eit stramt program, vi vil ha eit PUSTEROM i kvardagen.

Meir info. og påmelding finn du på

www.indremisjonen.no

Helgatun, som ligg ved foten av Vikafjellet omlag ein halv time forbi Voss, vert drive både som misjonshotell og leirstad, og er eigd av Indremisjonssamskipnaden (IMS).

gen!

tP g få ei o d e Bli m

arda M i kv O R E T US


! g n o S n i M ark Av Liv Slettem

Mange songar kunne eg ha valt når eg skulle skriva om min song til kyrkjebladet. I ungdomstida var eg aktiv i det kristne skulelaget «Ignis» ved Øystese gymnas. På skulelagssamlingane var det stort oppmøte og mykje song og musikk. Me nytta songboka «Kristen sang». Etterkvart nytta me og «Treklang» utgitt av KFUK/KFUM. I den boka var det større utval av negro spirituals/gospel og «lettare songar». Eg møtte og hyppig opp på møte på bedehuset og til gudsteneste i kyrkja. Så utvalet av songar som har vore viktige for meg opp gjennom er mange. Salmen eg har valt representerte noko nytt på -70 talet. Den var skriven i 1968 av svenske Anders Frostenson. Dette var jo midt i studentopprørstida. Den blei i 1973 omsett til nynorsk av Alfred Hauge. Lars Åke Lundberg har sett melodi til. Eg meinar å hugsa at eg høyrde denne salmen fyrste gong i Oslo nyttårshelga 69/70 då eg var der på kristenruss-samling. Den gjorde inntrykk. Det gjer den framleis. Samanlikning med Guds kjærleik som strand, gras, vind, vidd og jord opplevest altomfattande. Ei god venninne av meg hadde denne salmen som solonummer. Den minner og om fellesskapet i ungdomstida og gleda over å få oppleva songtekst som treff meg heime. Eg opplever at den har ei ro i seg samstundes som den manar til ettertanke og aktiv handling. Naturen og Gud kjem nær.

Nr. 734 i Norsk Salmebok 2013:

Guds kjærleik er som stranda og som graset T 1968 Anders Frostenson - O 1973 Alfred Hauge M 1968 Lars Åke Lundberg

Guds kjærleik er som stranda og som graset, som vind og vidd og jord og allheims rom. Vi fridom fekk å bu der, gå og koma, å seia ja til Gud og seia nei. Guds kjærleik er som stranda og som graset, som vind og vidd og jord og allheims rom. Vi vil ein fridom der vi er oss sjølve, ein fridom vi kan gjera noko av, der ingen tomleik finst, men rom for draumar, ei jord der tre og blomar kan slå rot. Guds kjærleik er som stranda og som graset, som vind og vidd og jord og allheims rom. Og endå er det murar oss imellom, og gjennom sprinkelverk vi tøyer hand. Vårt fangerom er murt av redsle-steinar, og fangeklede er vårt stengde eg. Guds kjærleik er som stranda og som graset, som vind og vidd og jord og allheims rom. Å døm oss, Herre, frikjenn oss i domen! I di forlating fridom finns og von. Den rekk så vide som din kjærleik vandrar Til folk av kvar ein rase og nasjon. Guds kjærleik er som stranda og som graset Som vind og vidd og jord og allheims rom.

Kyrkjelydsbladet - Juni 2017

| Side 13


TRENG DU NOKON Å SNAKKE MED? Ring eller skriv: Vi er her. Alltid. kirkens-sos.no

Velkommen til Sommarens Storsamling på Framnes

Det er ei glede å få ønskje velkommen til årsmøtet for Indremisjonssamskipnaden på Framnes! Ikkje berre ønskjer me alle hjarteleg velkomne, men me ønskjer dykk også velkomne til den nye, fine idrettshallen vår, Framnes Arena! Me gleder oss veldig til å vise dykk hallen, og vonar at mange av dykk finn vegen både til årsmøtet og opningsfesten for hallen.

Sommarens Storsamling Sendt

I år vert heile arrangementet avvikla på Framnes. Det klarer me nå når me får eigen hall. Likevel er arrangementet så stort at me ikkje hadde klart å avvikle det åleine. Eg er derfor utruleg glad og takksam til alle som stiller opp til frivillig innsats på mange ulike område for å legge til rette på best muleg måte!

Tema:

Norheimsund 16.-18. juni Framnes Arena

Hovudtalar: Gunnar Ferstad Song og musikk: Vidar Sangolt m/band og forsongarar, Sunnhordlandsmusikken m.fl.

Fredag 16. juni: Kl 20.00 Sommarkveld - Opningsseremoni Framnes Arena - Lokale musikalske bidrag

Laurdag 17. juni Foto: Sigve Ferstad

Kl 10.00 Bibeltime Barnas Sommarfest Program for barn og ungdom dagtid, utsendingsmøte Kl 17.00 Konsert med Bjarte Leithaug Kl 20.00 Stormøte

Søndag 18. juni Kl 10.30 Festmøte med søndagsskule Kl 13.00 Storsamling

LIK OSS

www.facebook.com/Indremisjonssamskipnaden

www. indremisjonen.no Side 14 |

Kyrkjelydsbladet - Juni 2017

Gunnar Ferstad g Bjar te Leithau

Å stille opp på denne måten illustrerer årsmøtet sitt tema, Sendt, på ein fin måte. Det er i det kvardagslege Jesus sender oss, både i vårt yrke og i vår fritid. Martin Luther skal ha sagt omtrent slik til ei kone som vaska golv at å gjere arbeidet sitt skikkeleg er ei sann gudsteneste. Jesus seier at me skal elske vår neste som oss sjølve. Me er sende av Jesus – ikkje berre til dei som er langt vekke og som me aldri ser, men også til dei som me omgåast dagleg. Det er eit godt perspektiv, både på kva misjon handlar om og kven me skal drive misjon for. I dette perspektivet betyr det ikkje noko kva utdanning me har, kvar me arbeider, høg eller låg stilling – alt dette som me bruker for å plassere kvarandre i båsar og ordne tilværet vårt etter. Det som betyr noko er om me vil la Jesus sende oss, og ta han med oss der me går, - om me vil leve liv som ærar han. Det er å vere misjonær. Harald Voster Rektor Framnes KVS


Husnes og Holmedal sokn

Uskedal sokn

Husnes kyrkje

Uskedal kyrkje

26.03 16.04 16.04 16.04 16.04 14.05 14.05 14.05

13.04 Leander Solgård Voll

Døypte

Casper Hope Vevik Haakon Fludal Saanum Håkon Hirth Theo Andersen Thorsen Nora Sjo Kolaas Alma Salomonsen Espevik Mian Mikkelsen Andersen Heggøy Leon Hansen Bøe

Gravlagde 28.03 31.07 06.04 20.04 10.05 10.05 12.05 19.05

Birgit Hjelmeland......................... f. 1927 Leif Handeland............................. f. 1940 Leif Ivan Kjerreng......................... f. 1930 Leif Johannes Tveiten.................. f. 1940 Arne Olav Nesse.......................... f. 1951 Guro Marie Kleiberg.................... f. 1925 Sigmund Grønhaug...................... f. 1934 Gerd Kristin Stoknes.................... f. 1923

Døypt

Gravlagde

24.03 Borghild Mikkelsdotter Hansen....f. 1915 07.04 Bjørg Hauge................................. f. 1936 30.05 Kåre Torleiv Rød........................... f. 1938

Fjelberg og Eid sokn Eid kyrkje Døypt

02.04 Else Koløy Anthonsen

Gravlagde

Holmedal kyrkje

31.03 26.04 05.05 01.06 02.06

02.04 Julia Mevik-Skarveland 28.05 Simon André Tjomsland Eik

Fjelberg kyrkje

Gravlagd

16.04 Hermine Askeland Tofte

Døypte

19.04 Marit Saghaug............................. f. 1931

Elisabeth Tofte Særsten............... f. 2017 Arild Lygre.................................... f. 1956 Tørris Sæbø.................................. f. 1923 Knut Harald Haga......................... f. 1937 Håkon Austrheim......................... f. 1929

Døypt

Gravlagde

28.04 Anna Elisabeeth Angelvik............ f. 1932 31.05 Gunnar Harald Lian...................... f. 1951

Kyrkjelydsbladet - Juni 2017

| Side 15


Kva er MI KYRKJE?

I Kvinnherad har me mange flotte kyrkjer, og dei er viktige for oss. Kyrkja i eiga heimbygd vil alltid ha ein viktig plass i hjarta vårt. Det er fint å ha eit slikt nært forhold til ei bestemt kyrkje. Men kan hende skal me også utfordra kvarandre til å tenkje litt annleis ? Kva er kyrkja ? – Ja, det er huset som står der, der me kan hende vart både døypt og konfirmert. Men kyrkja er noko meir, den er først og fremst FOLK som samlast om det viktigaste, om ordet som vert forkynt og om sakramenta, dåp og nattverd.

Sidan me har så mange kyrkjer i kommunen vår er det mange stader det ikkje er så ofte gudsteneste, særleg kan det gå langt tid mellom kvar gong no i sumartida. Då vil me oppmoda alle til å tenkja: Kor er det samling om ord og sakrament denne søndagen? Kan hende kan eg køyre nokre kilometer ekstra og vera med på ei gudsteneste ein anna stad. Og kan hende kan eg tilby skyss til nokon som ikkje kjem seg dit sjølve?

Beste helsingar

Reidar Ådnanes Sokneprest i Husnes og Holmedal tlf. 90954921

D L E V n K e i l i A m Z a f PIZ of r heile rkje

i Valen ky

To laurdagar i halvåret inviterer me små og store til PIZZAKVELD for heile familien i Valen kyrkje kl. 18.00 - 20.00. Desse kveldane er eit godt døme på kor kjekt det kan vera når me samlast på tvers av bygdene. Då har me først ein programdel med underhaldning, andakt og song før det vert servert pizza. Etter programdelen kan dei vaksne la praten gå medan det er ulike leikar, spel og aktivitetar for borna. Me spleiser på utgiftene for kvelden. (Barn: kr 50,- og 8. kl og oppover kr 100,- men max familiepris kr 300,-).

Datoane for hausten skulle vera lette å huske:

Laurdag 9/9 og laurdag 11/11.

Den beste tiden er den du deler med andre!


Foto av kyrkjene: Gunnar Langeland

Uskedal kyrkje

Husnes kyrkje

Valen kyrkje

Holmedal kyrkje

Gudstene

ste

Eid kyrkje

Fjelberg kyrkje

Kyrkjekalender

På baksida av bladet finn du ein oversikt over gudstenester i heile kommunen fram til og med 20. august.

Søndag 18.ju

r i Kvinnh Sommare n 2017 erad

ni: Kl. 11.00: Kvinnherad Kl. 11.00: kyrkje Uskedal kyrkje Kl. 13.30: Holmedal gamle Kl. 15.00: Halsnøy kloste kyrkjestad r Søndag 25.ju

ni: Kl. 11.00: Husnes kyrkje Kl. 11.00: Varaldsøy kyrkje Kl. 15.00: Ølve kyrkje Søndag 2.

juli: Kl. 11.00: Eid kyrkje Kl. 11.00: Åkra kyrkje Søndag 9.

juli: Kl. 11.00: Kvinnherad Kl. 16.00: kyrkje Valen kyrkje Søndag 16.

juli: Kl. 11.00: Fjelberg kyrkje Kl. 14.00: Husnes kyrkje Kl. 19.00: Holmedal kyrkje

Søndag 23.

juli:

Kl. 11.00: Uskedal kyrkje Kl. 11.00: Ænes kyrkje Kl. 18.00: Hatlestrand Kl. 19.00: Eid kyrkje kyrkje

Søndag 30.

juli Kl. 11.00: Husnes kyrkje Kl. 11.00: Kvinnherad kyrkje

Søndag 6.

augu

st: Kl. 11.00: Valen kyrkje Kl. 11.00: Varaldsøy - friluftsguds Kl. 15.00: Ølve kyrkje teneste Kl. 19.00: Eid kyrkje - økumenisk gudst.

Søndag 13.

august: Kl. 11.00: Husnes kyrkje Kl. 11.00: Eid kyrkje Kl. 19.30: Kvinnherad kyrkje

Søndag 20.

august:

Kl. 11.00: Holmedal kyrkje Kl. 11.00: Høylandsby Kl. 14.00: gd bedeh us Rødtunet i Uskedalen

GOD SOMMAR

Fjelberg og Eid sokn - Husnes og Holmedal sokn - Uskedal sokn Sokneprest Jan OveTotland - Sokneprest Reidar Ådnanes - Sokneprest Lina Håland Dato Kl.slett Kyrkje 27.08 11.00 Husnes kyrkje 27.08 11.00 Fjelberg kyrkje 03.09 11.00 Valen kyrkje 03.09 11.00 Eid kyrkje 10.09 11.00 Uskedal kyrkje 10.09 11.00 Husnes kyrkje 17.09 11.00 Holmedal kyrkje 17.09 11.00 Eid kyrkje 24.09 11.00 Husnes kyrkje 01.10 11.00 Valen kyrkje 01.10 11.00 Fjelberg kyrkje 01.10 17.00 Uskedal kyrkje 08.10 11.00 Eid kyrkje 08.10 11.00 Husnes kyrkje 15.10 19.00 Holmedal kyrkje 22.10 11.00 Fjelberg kyrkje 22.10 11.00 Husnes kyrkje

LIK OSS

Prest Takkoffer Opplysningar Ådnanes Kyrkjelydsarbeidet Nattverd Totland Kyrkjelydsarbeidet Konfirmantpresentasjon Ådnanes Konfirmantarbeidet Konfirmantpresentasjon Totland Nye stolar i Eid kyrkje Konfirmantpresentasjon Håland Ådnanes Konfirmantarbeidet Konfirmantpresentasjon Håland Konfirmantarbeidet Konfirmantpresentasjon Totland Kyrkjelydsarbeidet Utdeling av 6-årsbok. Kyrkjekaffi. Håland Norsk Gideon Bibelmisjon Ådnanes Norges KFUK-KFUM Totland Misjonshøgskulen i Stavanger Nattverd Ådnanes Totland Norsk Luthersk Misjonssamband Nattverd Ådnanes Kyrkjelydsarbeidet Nattverd Ådnanes Indremisjonssamskipnaden Nattverd Totland Borgundøy bedehus Hausttakkegudst. 4- og 6-årsbok. Kyrkjekaffi. Håland TV-aksjonen Nattverd

www.facebook.com/kyrkjakvinnherad

www.kvinnherad.kyrkja.no Kyrkjelydsbladet - Juni 2017

| Side 17


Tlf 53 47 17 77

TEIGEN

- satsar på Vestlandet

www.halsnoy-trelast.no

Mandag - Fredag ....... 07.00-23.00 Laurdag ........................... 08.00-23.00 Mandag - Fredag ....... 07.00-23.00 ............................. 09.00-23.00 Søndag Laurdag ........................... 08.00-23.00 Søndag ............................. 09.00-23.00

CIRCLE K HUSNES

Circle K Husnes

Merk deg dato for årets NATTCUP!

www.iko.no

Side 18 |

Kyrkjelydsbladet - Juni 2017

CIRCLE K HUSNES

2 8 NATTCUP

Hu sn es ha llen

la ur da g

ok tob er 20 17

KRIK Husnes

Følg med på:

-

Innebandy

www.kriknattcup.com


Du finn oss i 2. etg i Husnes Storsenter

Husnes Storsenter - Pb 204 - 5480 HUSNES Tlf. 53 47 16 26 - Fax 53 48 12 97 E-post: kvinnherad@libris.no

Husnes

Husnes Tannlegesenter

Månd. - fred.: 08.00-16.00 Tlf. 53 47 70 00

Husnes Butikksenter -Tlf.: 53 47 16 08

Sundsvegen 77 - 5450 Sunde post@IntroElektro.no - post@IntoRoyr.no

www.IntoElektro.no

10-19 (16)

Denne annonse-plassen kan verta din! Ta kontakt med Jan-Ove Fagerheim! jan.ove.fagerheim@kvinnherad.kommune.no Mobil: 91345042

Gravferd slik pårørande ønskjer det

5460 HUSNES Bogsnesvegen 8c, 5460 HUSNES

VAKTTELEFON: 53 48 00 33

DØGNVAKT: 53 48 05 00 www.fonnagravferdsbyra.no

Ola Normann

Markedssjef/Husnes Storsenter

Støtt annonsørane våre! - dei støttar oss!

mob +47 932 09 705 tlf +47 53 47 23 68 fax +47 53 47 23 69 email ola.normann@husnessenter.no adr Postboks 148, 5480 Husnes web www.husnessenter.no

www.kvinnherad.kyrkja.no Kyrkjelydsbladet - Juni 2017

| Side 19


Gudstenester i Kvinnherad Sommaren 2017

Søndag 18.juni:

Søndag 23. juli:

Søndag 25.juni:

Søndag 30. juli

Kl. 11.00: Kvinnherad kyrkje Kl. 11.00: Uskedal kyrkje Kl. 13.30: Holmedal gamle kyrkjestad Kl. 15.00: Halsnøy kloster

Kl. 11.00: Husnes kyrkje Kl. 11.00: Varaldsøy kyrkje Kl. 15.00: Ølve kyrkje

Kl. 11.00: Uskedal kyrkje Kl. 11.00: Ænes kyrkje Kl. 18.00: Hatlestrand kyrkje Kl. 19.00: Eid kyrkje Kl. 11.00: Husnes kyrkje Kl. 11.00: Kvinnherad kyrkje

Søndag 6. august:

Kl. 11.00: Eid kyrkje Kl. 11.00: Åkra kyrkje

Kl. 11.00: Valen kyrkje Kl. 11.00: Varaldsøy - friluftsgudsteneste Kl. 15.00: Ølve kyrkje Kl. 19.00: Eid kyrkje - økumenisk gudst.

Søndag 9. juli:

Søndag 13. august:

Søndag 2. juli:

Kl. 11.00: Kvinnherad kyrkje Kl. 16.00: Valen kyrkje

Søndag 16. juli:

Kl. 11.00: Fjelberg kyrkje Kl. 14.00: Husnes kyrkje Kl. 19.00: Holmedal kyrkje

Kl. 11.00: Husnes kyrkje Kl. 11.00: Eid kyrkje Kl. 19.30: Kvinnherad kyrkje

Søndag 20. august:

Kl. 11.00: Holmedal kyrkje Kl. 11.00: Høylandsbygd bedehus Kl. 14.00: Rødtunet i Uskedalen

GOD R A M M SO

Profile for Jan-Ove Fagerheim

Kblad 2017 2  

Kyrkjelydsblad for Fjelberg, Eid, Uskedal, Husnes, Valen og Holmedal.

Kblad 2017 2  

Kyrkjelydsblad for Fjelberg, Eid, Uskedal, Husnes, Valen og Holmedal.

Profile for janove70