Kyrkjelydsbladet 2015 3

Page 1

Kyrkjelydsbladet Kyrkjelydsblad for Fjelberg, Eid, Uskedal, Husnes, Valen og Holmedal

Oktober 2015

Nr. 3 Årg. 25

BabysongCafe er eit av mange flotte trusopplærings-tiltak i kyrkja. På side 4-5 her i bladet kan du bli bedre kjend med den nye einingsleiaren for trusopplæringa i Kvinnherad.

BabysongCafe i Eid kyrkje.

Foto: Merethe Normann


Kyrkjekontor

for Holmedal, Valen, Husnes, Fjelberg, Eid og Uskedal Etter vannlekkasjen i Aksen på Husnes i mars, har me flytta til midlertidige kontor i Valen kyrkje. Me er lettast å treffa tysdag, onsdag og torsdag kl 10.00 - 14.00.

Sokneprest i Fjelberg og Eid

Sokneprest i Uskedal

Mobil: 90 80 52 81 jan.ove.totland@kvinnherad.kommune.no

Mobil: 90 80 25 03 / 41 31 82 82 lina.haland@kvinnherad.kommune.no

Jan Ove Totland

Lina Håland

Kontorsekretær/Trusopplærar

Organist

Foto: Gunnar Langeland (Capture UB)

Telefon: 53 48 27 40 post.kyrkja@kvinnherad.kommune.no

Toril Langeland

Marit Lindekleiv

Mobil: 53 48 27 40 toril.langeland@kvinnherad.kommune.no

Mobil: 48 25 48 19 mlindek@online.no

Einingsleiar i Trusopplæring

Kyrkjelydssekretær

Kontor: 53 46 13 07 Mobil: 97 19 53 70 kristine@hestad.com

Kontor: 53 46 13 02 Mobil: 41 55 30 41 oddbjorg.heimark@kvinnherad.kommune.no

Kristine Hestad Kyrkjelydssekretær

Jan-Ove Fagerheim

Mobil: 91 34 50 42 jan.ove.fagerheim@kvinnherad.kommune.no

Oddbjørg Heimark

Kyrkjegardsarb./kyrkjetenar

Inger Elise Helgeland Mobil: 48 89 57 31

Kyrkjegardsarb./kyrkjetenar

Alf Jarle Langeland

Mobil: 48 89 57 28 alf.jarle.langeland@kvinnherad.kommune.no

Kyrkjetenar Holmedal kyrkje

Cort Holtermann Mobil: 92 86 28 07 coholter@online.no

Kyrkjetenar Uskedal kyrkje

Magne Eik

Mobil: 41 47 32 65

Kyrkjetenar/gravar

Idar Bjørgen

Mobil: 48 89 57 32 idar.bjorgen@kvinnherad.kommune.no

Fung. sokneprest i Husnes og Holmedal

Prostiprest

Mobil: 95 11 96 78 jorgen.knudsen@kyrkja-stord.no

Mobil: 45 29 57 70 pal.dale@kyrkja-stord.no

Jørgen Knudsen

Kontorsekretær

Grethe Svalland

Mobil: 53 48 27 40 grethe.svalland@kvinnherad.kommune.no

Beredskapstelefon:

Dersom det er trong for prest i tidsrommet kl. 17.00 til kl. 08.00 neste morgon eller i helgane, er det alltid ein prest i området som har beredskap for å utføre tenester som ikkje kan vente. Beredskapstelefonnummeret er

Pål Dale

Fellesrådskontoret i Rosendal: Kyrkjeverge i Kvinnherad

Erlingur Nielsson

Mobil: 95 48 50 73 erlingur.nielsson@kvinnherad.kommune.no

Konsulent

Ingrid Sundal

Mobil: 90 77 61 49 ingrid.sundal@kvinnherad.kommune.no

95 48 25 59

Andre spørsmål rettar ein til ein av dei lokale prestane.

Redaktør og layout: Jan-Ove Fagerheim Trykk: Centrum Trykkeri, Stavanger Gåve til bladet: Bankgiro: 3460 07 53578


Fungerande sokneprest i Husnes og Holmedal sokn Det er no fastsett at ny sokneprest i Husnes og Holmedal sokn, Reidar Ådnanes, vert innsett ved gudstenesta i Husnes kyrkje sundag 29.05.16. Før ny sokneprest er på plass vil prostiprest Jørgen Knudsen, Tysnes, vera fungerande sokneprest i Husnes og Holmedal sokn frå 12.10.15. Knudsen har allereie vore med på enkelte møter og tiltak. Som fungerande sokneprest møter Knudsen i Husnes og Holmedal sokneråd. Han vil og regelmessig vera til stades på kyrkjekontoret og ta del i stabsmøter og andre aktuelle samlingar. Prostiprest Knudsen vil og i denne perioden gjera presteteneste andre stader i prostiet. Prostiprest Pål Dale vil framleis gjera presteteneste i Husnes og Holmedal sokn. Ny sokneprest i Husnes og Holmedal sokn, Reidar Ådnanes, tek til i stillinga våren 2016.

Prostiprest Jørgen Knudsen er no fungerande sokneprest i Husnes og Holmedal sokn og Pål Dale vil og framleis gjera presteteneste i soknet.

2 4 NATTCUP

Hu sn es ha lle n

la ur d a g

KRIK Husnes

-

Innebandy

Foto: Gunnar Langeland

ok tob er 20 15

Påmelding og info:

www.kriknattcup.com eller ta kontakt med Jan-Ove Fagerheim, 913 45 0 42

“BLI MED”

Kyrkjelydsbladet - Juni 2015 | Side

3


Ny einingsleiar for trusopplæring I 2012 fekk Sunnhordland prosti tildelt statlege midlar gjennom trusopplæringsreformen. August same året vart Berta Haugland tilsett som Kyrkjelydspedagog. Ho vart einingsleiar for trusopplæringa i Kvinnherad, og har hatt hovudansvaret for utarbeidinga av den lokale trusopplæringsplanen «Ei levande kyrkje – i Kvinnherad». Frå i haust held Berta fram med trusopplæring i kyrkja i 20 %, men har gått attende til læraryrket. Dermed måtte ein ut på leit etter ny einingsleiar, og på søkjarlista stod m.a. Kristine Hestad (42) frå Seimsfoss. Kristine fekk tilbod om jobben, og etter nokre rundar med mannen Georg og borna fekk ho full støtte på at dette skulle ho prøve. - Eg kjenner jo Berta og hadde fått ein del kjennskap til kva jobben går ut på. Når eg har sett på Berta, så har eg tenkt at det måtte vera ein kjekk jobb å ha.

Heilt frå ho kom til Kvinnherad i 1997, har Kristine jobba på HARDING på Seimsfoss, dei siste åra som senioringeniør på teknisk avdeling. - Eg kjem frå Sotra og det var jobben på HARDING som førte meg her til kommunen. Etter ei stund oppdaga Georg meg... I dag er me gift og har tre jenter og ein gut saman.

Heime på Sotra vart Kristine tidleg engasjert i kristent arbeid. Då ho vart tenåring vart det naturleg for ho å bli med som leiar i søndagsskulen. - Etterkvart vart eg og med i styret, og leiar, for Nordre Fjell Ten Sing på Solsvik, nord på Sotra.

Dette var ei lærerik tid, med mange gode erfaringar å ta Kristine har vakse opp i ein med seg vidare i livet. heim som har teke imot fleire - Heilt frå eg kom til Kvinnfosterbarn. Det har vore herad har eg vore med som meiningsfullt å få vera med leiar i sundagsskulen. Det låg på å gi ein god heim til nokon meg veldig på hjarta. Eg oppsom ikkje hadde det i utgangs- lever nok at eg har eit kall til punktet. å arbeida blant barna. - Eg har ein bror, og så vart det slik at ei av dei som har Dei siste åra har Kristine vokse opp hos oss i fostervore hovudleiar for sundagsheim ville adopterast, skulen i Omvikdalen. Ho fekk så no har eg ein og vera med og starta opp bror og ei søster. med Bu-heime-leir på skulen i Omvikdalen, eit arrangement som har blitt ein stor suksess sidan starten i 2001. 15.-17. januar har dei planar om ny leir.

..., medædreri dde eidøyå pheralddeia ...og l om eg har bode alt det s Matt 28,19 dykk.


Ei levande kyrkje trusopplæring i den norske kyrkja

- i Kvinnherad

Er det nokon gleder, og kanskje utfordringar, du vil trekke fram frå det å vera einingsleiar for trusopplæringa i Kvinnherad? - Til no har eg berre vore med på nokre BabysongCafe-samlingar og samlingar for 4- og 6-åringar. Men eg synes det er så kjekt å treffe dei som kjem på desse samlingane. Det er veldig gøy når dei kjem inn døra. Eg kjenner det kitlar i magen, og eg gler med over å helse både på store og små. Dei har jo prioritert å komme, og kanskje har nokon måtta sagt nei til noko anna for å få det med seg, og då synes eg det er flott at dei kjem. Det er så mange nydelege, kjekke og positive små folk!

Av utfordringar må det jo vera det at det ikkje lar seg gjera å ha alle tilbud på alle plasser. Likevel ønsker me jo at alle skal få kjennskap til si eiga kyrkje. Ei utfordring ligg jo og i å få tak i nok frivillige medarbeidarar til dei ulike tiltaka.

No for tida går dagane i å planlegge dei 4 Lys vakensamlingane som skal vera i november i Eid, Valen, Kvinnherad og Hatlestrand. Dette er samlingar, der ein m.a. overnattar i kyrkja, for dei som går i 5. klasse. - Eg gler meg!! JoF

Plan for trusopplæring (synonymt med dåpsopp læring) i Den norske kyrkja har som føremål å medverk e til ei systematisk og samanha ngande trusopplæring som : • Vekkjer og styrkjer kri sten tru • Gir kjennskap til den tre einge Gud • Medverkar til kristen livstolking og livsmeistrin g • Utfordrar til engasjem ent og deltaking i kyrkje og samfunnsliv For alle døypte i alderen 0-18 år, uavhengig av fun ksjonsevne.

Desse har stillingar som er direkte knytta til trusopplæringa i kyrkja i Kvinnherad: Kristine Hestad........ 80 % Toril Langeland........ 50 % Berta Haugland........ 20 % Marit Lindekleiv....... 10 % (Toril og Marit kombinerer trusopplæringa med andre stillingar i kyrkja.)

Einingsleiar i trusopplær

ing, Kristine Hestad.


Eid kyrkje før restaurering i 1951

Eid kyrkje vart bygd på ei gamal kyrkjetuft, truleg etter ein kyrkjebrann i 1824. Det var den kjente kyrkjebyggjaren Lars Bastiansson frå Eikanger som stod som meister for bygginga. Han kom frå Kvinnherad til Halsnøy.

Kyrkja har truleg vorte restaurert tidligare og i 1951 skulle kyrkja byggjast tilbake til slik ho var i utgangspunktet, i den gamle byggjestilen. Galleriet langs eine kyrkjeveggen blei demontert og tatt vekk. Vindauga i kyrkjeskipet på austsida blei tatt bort og tømmeret bygd i slik du ser det i kyrkja i dag. Det blei montert nye benker med portar. Det heile vart måla og dekorert av ein kyrkjemålar frå Røssland i Kvinnherad. Tavla der ein heng opp nummerskilt for salmane som blir nytta i gudstenesta, blei flytta.

Side 6 | Kyrkjelydsbladet - Juni 2015

Våpenhuset blei bygd om med nye inngongsdører. Den heller store runde ovnen som var plassert midt i kyrkja blei demontert og erstatta med elektriske ovnar. Oljelampane blei også bytta ut med elektrisk lys som kom til Halsnøy omlag på denne tida. I tillegg til dette vart det nok utført nødvendig vedlikehaldsarbeid på sjølve kyrkjebygget og noko innvendig målararbeid på benker og sidekledning.

Bileta viser kyrkjebygget med dei store vindaugo mot aust, galleriet langs veggen og den store omnen på plass midt på golvet.

gravlagd nokre dagar seinare. Prestane som har tenestegjort og er med på biletet, har eg ikkje årstal eller oversikt for. Men dette kan truleg finnast i gamle kyrkjebøker.

Dei seier at Lars Bastiansson blei veldig fascinert av skipsbygginga som gjekk føre seg på øyane her, og då kyrkja var ferdig, gjekk han over til skipsbygging. Han var med andre og bygde sjølv fleire skuter på «Skipabakken» i skiftet mellom gardane Eide og Sjo på nordsida av øya.

Historien byggjer på det kjeldematerialet eg rår over og har Eg var med i det siste konfirmant- kjennskap til. kullet som blei konfirmert i den gamle kyrkja den 14. oktober 1951, og den siste gravferda Høylandsbygd, den 19. mai 2015 var for far min, Georg Eide. Han Johannes G. Eide døydde 16. oktober 1951 og vart


Soknerådsleiarar: (fram til 1. nov) Husnes og Holmedal Sokneråd

Torstein Aarthun Mobil: 95 12 49 64 Privat: 53 47 20 68 torstein.aarthun@kvinnherad.kommune.no

Dei nye sokneråda I samband med kommunestyrevalet måndag 14. september var det òg val av nytt sokneråd for dei neste fire åra. Her ser du kven som vart valt inn i dei tre sokna våre:

Uskedal Sokneråd

Møyfrid Kristoffersen Mobil: 90 60 65 17 moyfrid.kristoffersen@kvinnherad.kommune.no

Fjelberg og Eid Sokneråd

Gunn Judith Dale Mobil: 47 90 07 08 gunn.judith.dale@kvinnherad.kommune.no

Nytt sokneråd (2015-2019)

Fjelberg og Eid sokn Heidi Emilie T. Sjo.............. Sæbøvik.............. 58 år Mette Eide Hvidevold........ Sæbøvik.............. 44 år Olav Svalland..................... Arnavik................ 58 år Kristine H. Mehammer...... Sæbøvik.............. 47 år Helga Oddny Tofte............. Arnavik................ 62 år Aud Dale Landa................. Sæbøvik.............. 58 år

Vara: Johannes Solheim.............. Sæbøvik.............. 57 år Karianne Bjørnstad............ Fjelberg............... 36 år Anne Berit Øvrevik............ Sæbøvik.............. 48 år Ester Cecilie Isdal............... Halsnøy Kloster... 59 år Trond Vegard Strand.......... Fjelberg............... 47 år

Nytt sokneråd (2015-2019)

Nytt sokneråd (2015-2019)

Husnes og Holmedal sokn

Uskedal sokn

Torstein Aarthun................... Valen............... 40 år Einar Oppedal....................... Husnes............ 72 år Ståle Schille.......................... Sandvoll.......... 59 år Kjersti Løseth........................ Husnes............ 58 år Marit Alfarnes Bergseth....... Utåker............. 66 år Cort Holtermann.................. Utåker............. 67 år Hilde Karin Egset Teigen....... Sandvoll.......... 48 år Åsa Gjerde Røssland............. Sunde.............. 61 år Vara: Kari Marie Thorkildsen......... Valen............... 51 år Laila Eiren Bjelland Broks..... Husnes............ 40 år Kristi Melkeraaen Stråbø...... Sunde.............. 62 år Leiv Håkon Kaldestad............ Sunde.............. 56 år Selma Andrea Ynnesdal........ Herøysundet... 66 år

Svanhill Haugland.....................................46 år Møyfrid Petra Einang Kristoffersen..........57 år Thor Inge Døssland...................................61 år Sigmund Myklebust..................................42 år Kristian Olav Bringedal.............................64 år Kåre Magnus Rød.....................................74 år Ove Magne Myhre....................................63 år Vara: Eli Roseth Eik............................................67 år Kåre M. Rød..............................................74 år Hans Reidar Kjærland...............................58 år Inger Lise May Voll...................................60 år Kjell Yri......................................................60 år Alle med postadresse Uskedalen.


Konfirmantjubileum i Uskedalen

Klar til start frå grano! - Denne ruta øydela eg då eg gjekk på skulen her! Tilståinga kom uoppfordra og uten reservasjonar frå Håkon Haugland då han var med og feira konfirmantjubileet i Uskedalen første helga i oktober. Jubileet strekte seg over 2 dagar og omfatta dei som kunne markera at det no er 50, 60 (61) og 70 (71) år siden dei var konfirmantar. 2 og 2 år vert markert saman og det var tilsaman 20 stk med på feiringa denne gongen. Den vart avslutta sundagen med gudsteneste og middag på Helgheim etter å ha vorte innleia med tur oppover dalen med innlagt stopp på skulemuseet laurdagen. 4 av deltakarane hadde gått på skulen der - det var Anders Kristoffersen, Torunn Kjærland, Kåre Haugland og Håkon Haugland.

uskedalen.no spurde ruteknusaren om han var ein råtass på skulen, - Slett ikkje, eg var særdeles uheldig den gongen. Det hadde seg nemlig slik at det gjekk ei tråpp opp til andrehøgda og eg kasta ein ball til topps på troppa. Men han kom attende og gjekk tvers gjennom ruta, Eg måtte vera med under reparasjonen og betala han sjølv utan at eg hugsar kor mykje det var, fortalde uskedelingen som no bur i Randaberg ved Stavanger, Men han trur det var 4 eller 6 kroner.

Andre hadde sine muntre episoder å servera og det vart ei artig mimrestund leia av avtroppande leiar av soknerådet, Møyfrid Kristoffersen. Også turen opp dalen var eit kapittel for seg, ettersom han skjedde med Volvobussen til Tide som no har rulla og gått sidan 1979 og framleis er nærmast problemfri. Lars Wang er i alle fall svært godt fornøgd med bussen som han og andre har brukt mange arbeidstimar på. Tekst og foto: Ola Matti Mathisen www.uskedalen.no

-Denne ruta øydela eg! Klar til skuletime i 2015

Side 8 | Kyrkjelydsbladet - Juni 2015


Kvartettsong og stort klaverspel i Uskedal kyrkje Vakker konsert i Uskedal kyrkje

Det var eit godt frammøte frå mange bygder til gospelkonserten i Uskedal kyrkje laurdag 3. oktober. Brørne Nordstrand frå Austevoll gjesta Uskedal kyrkje i jubileumsåret 2014. No er dei på ny 3 dagars turne saman med den amerikanske pianisten Brad White.

Musikalsk var konserten langt betre enn sist. Frå å vera ein konsert med all musikken på boks fekk vi no oppleva ein framifrå trio og kvartett med tonefylgje og klaverspel av høg kvalitet. Gruppa er lun og opne i si formidling og mannsrøystene har god klang og uttale.

Å engasjera kyrkjelyden er ikkje alltid enkelt, men Brad White lukkast i få alle med i song og rørsle. Vi gler oss over at Uskedalen, som ei sentrumsbygd i Kvinnherad, vert lagt inn i turneplanane til slike song- og musikkgrupper. Tekst/foto: Kristian Bringedal www.uskedalen.no

Vart konfirmerte under krigen

Konfirmantjubileet heldt fram sundagen med gudsteneste ved sokneprest Lina Håland og middag i Helgheim. Dei 2 eldste var konfirmerte så langt attende som under krigen - det var Peder Ljosnes som er 85 år og Signe Torunn Haugland Kjærland som er 86 år. Prest var Ola Lunde og konfirmasjonen fann stad 1. oktober 1944. Peder konstaterar at det var innslag av tyskarar i bygda den gongen, men dei gjorde ingen freistnad på å blanda seg inn i konfirmasjonen. Dette er dei øvrige som deltok på konfirmantjublieet: Kåre Haugland, 23. september 1945 Håkon Johan Haugland og Kjellaug Eik Rød, 26. september 1954. Jens Jacob Haugland, Amme Sofie Hauge Hjelmeland, Kirsten Helene Sunde Skaala, Annlaug Halldis Sunde Isdal og Gunvor Haugland Seim, 18. september 1955. Johan Sunde, Åke Magne Nerhus, Anders Kristoffersen, Årstein Eik, Magne Johan Eik, Magnhild Oddbjørg Eik Eikeland, Gerd Myklebust, Helga Yri Hivand og Signe Torunn Haugland Kjærland Kirsten Grete Kristiansen Olsen, 2. mai 1965. Tekst og foto: Ola Matti Mathisen, www.uskedalen.no

og Peder Ljosnes og vart konfirmerte under krigen.


Barne- og ungdoms Matre - Matre bedehus

Husnes - Husnes bedehus

Utåker & Sandvoll

Speidaren Ulvungar: 3.-5. klasse Speidarane: 6. klasse → Kvar tirsdag kl. 18.00 - 19.30 -vekselsvis Ulvungar og Speidarar Sturla Helland, 53 47 30 42

Matre Søndagsskule Magni Hegland, 53 47 91 17

Sandvoll bedehus

VING Onsdagar kl. 18.30 - 20.00 Elisabeth Blokkum, 95 06 22 93

Valen - Valen kyrkje

Hobbyklubben, frå 4-9 år Annakvar tirsdag kl. 17.30 - 18.30 Alf Jarle Langeland, 53 47 17 04 TiTo, frå 5.-7. klasse Annakvar tirsdag kl. 18.30 - 19.45 Hildegunn Aarthun, 53 47 20 68

Husnes Søndagsskule Annakvar søndag kl. 11.00 Marta Kroka, 53 47 15 97

Husnes IUF, frå 8. klasse → - Nattcafé fredagar kl. 20.30 - 00.00 Jan-Ove Fagerheim, 91 34 50 42

Uskedalen - Uskedal bedehus

Uskedalen Unge Røyster Mandagar i oddetalsveker kl 17.00 - 18.30 Linda Tvedt, 53 48 65 95

Ope Hus, frå 8. klasse → Kvar onsdag kl. 19.30 - 21.30 Kjell Yngve Myhre, 53 47 34 10

Hobbyklubben, frå 5. kl → Mandagar i partalsveker kl 19.00 - 20.30 Tore Mathiesen, 53 48 66 24

Herøysundet

Småbarnstreff Onsdagar i partalsveker kl 10.00 - 11.30 Nelly Kjærland, 95 08 23 20

Bringedalsbygda bedehus

Bringedalsbygda barnelag Tirsdagar i partalsveker kl. 17 - 18.30 0-12 år (under 5 år bør ha med seg ein vaksen.)

Linda og Jan Tvedt, 53 48 65 95

Gullivergjengen/Tårnagentane Uskedal søndagsskule Måndagar i partalsveker kl. 17.00 - 18.15 (Tirsdagar etter jul) Gullivergjeng: Frå 3 år - 1. klasse Tårnagentane: 2.-4. klasse Nelly Kjærland, 95 08 23 20 Dei kreative 8 - 88 år Torsdagar i oddetalsveker (partal etter jul) Kl 17.00 - 18.30 Nelly Kjærland, 95 08 23 20

Side 10 | Kyrkjelydsbladet - Juni 2015


sarbeid Zoar bedehus

100-klubben Kvar 3. fredag kl 19.00-21.00 Inger Elin Nesheim, 98 88 67 56 Kristine Mehammer, 95 06 38 16 ”Søndagsskule” Annakvar mandag (same som VING) Inger Elin Nesheim, 98 88 67 56 VING Småskulen og oppover Annakvar mandag (same som søndagssk) Kristine Mehammer, 95 06 38 16 Ekstremt gøy 8. klasse og oppover Møtedag: Fredagar Kl 19.30: Ballspel på Øyatun Avsluttar med kvelds på Zoar Dag Åsmund Sætre, 53 47 66 24

Speidarhuset, Sæbøvik

Speidaren KFUK/M Annakvar onsdag kl 17.30-19.00 Irene og Henrik Meyer Eide

Du er velkom men på

D L E PIZZAKfoV hr eile familien

i Valen kyrkje

Laurdag 14. nov

Programdel

Kl. 18.00 - 20.00

med underhaldning, andakt og song spel meogd akulitkiveitetlaerikarfo,r borna

Pizza-servering

Sosialt Dersom nokon, enten leiarar eller andre, ser at her er opplysningar som ikkje stemmer, så kan de gi ei tilbakemelding til Jan-Ove Fagerheim på tlf. 913 45 0 42.

Prisar:

,-

Barn: Kr. 50 100,8. kl ->: Kr. . 300,Kr : ilie fam x Ma

Der endenbedustedetliedenr med andre! Kyrkjelydsbladet - Juni 2015 | Side

11


12 kyrkjer

INTERNASJONAL MUSIKKFESTIVAL

Det vil verta 12 flotte konsertar i dei 12 kyrkjene våre i tida framover. Festivalen har då og fått namnet «12 kyrkjer - internasjonal musikkfestival». Hovudvekta vert på orgelmusikk, men det vert og m.a. korsong og korpsmusikk å høyra. Her er ein oversikt over konsertane i haust: KVINNHERAD KYRKJE Torsdag 29. oktober kl. 19.00 ROSENDAL SONGLAG saman med kantor EVA MEGYESI og organist PAWEL CABALA frå Odda. Mange vakre klangar får me høyre denne kvelden. Koret skal synge fleire ulike songarbåde jazz, religiøse og sekulære songar. Det vert og mykje vakker orgelmusikk, og Eva og Pawel skal m.a. spele 4-hendig på orgelet. VALEN KYRKJE Torsdag 5. november kl. 19.00 ORGELKONSERT med den velkjente organisten, dirigenten og professoren på Krakow Musikk Universitetet, WACLAV GOLONKA.

T0

HUSNES KYRKJE Torsdag 12. november kl. 19.00 HUSNES MUSIKKLAG saman med kantor EVA MEGYESI. Mykje god musikk denne kvelden. Kantoren og musikklaget spelar kvar for seg, men det vert også fellesnummer der dei spelar ilag. USKEDAL KYRKJE Torsdag 19. november kl. 19.00 ORGELKONSERT med organist, professor og doktor FELICIAN ROSCA frå Timisoara MusikkUniversitet i Romania. Dette vert ein veldig interessant kveld med gamal orgelmusikk frå det 14.- og 15 århundre.

BabysongCafe Samlingar i Valen kyrkje: 21/10 - 4/11 - 18/11 Samlingar i Eid kyrkje: 26/10 - 9/11 - 23/11 ...for foreldre med babyar som er fødd siste året. Me syng mykje saman, har det sosialt og et eit enkelt måltid til slutt. Alle samlingane er frå kl 11.00 - 13.00, og du er velkomen til alle samlingane same kor du bur. Det er gratis å vera med på BabysongCafe.


! g n o S n i M kkum

lo Av Elisabeth B

Denne songen lærte eg for nokre år sidan, då Marit og Irene hadde møteserie i kommunen vår. Songen har gitt meg mykje glede, og ikkje minst trøyst. Gjennom dei siste åra har sorg prega meg, då er det godt å vita at eg skal få gå vidare med Jesus. Det å leva med Jesus og ha han med på livsvegen gjer at eg er trygg.

Nr. 178 i Songboka Syng for Herren 2005

Som ei bølgje aldri stoppar, slår ustanseleg mot strand Vil vi tene Jesus Kristus med ei glede gitt av han. Og når vinden rører livet slik som Anden berre kan, kan vi undre oss å tenke: Dette er eit verk av han. Kor: Vi vil gå vidare med Jesus, fleire må bli kjent med han! Vil gå vidare med Jesus, vise dei at Jesus kan gi oss frelse, håp og framtid! Vandre vidare med han, vandre vidare med han. Som ein fugl som flittig strevar, slik at kvistar blir til ly, Vil vi bygge nye vennskap, der vi er i bygd og by. Ei forsamling bundne saman av hans nåde som er ny Jeus Kristus midt iblant oss, kom og tenn oss du på ny. Som eit skilt som viser vegen, til eit mål som vi kan nå, Skal hans ord få gi oss retning, ord vi trygt kan stole på. Vi blir utrusta og forma, til å vatne til å så, Mest av alt vi møter Jesus som gir styrke til å gå.

Kyrkjelydsbladet - Juni 2015 | Side

13


Husnes og Holmedal sokn Husnes kyrkje Døypte 12.07 12.07 26.07 26.07 26.07 26.07 30.08 30.08 30.08 30.08 30.08 06.09 06.09 06.09 20.09 20.09

Teodor Tveit Øyerhamn Sondre Haktorson Grønstøl Alexander Askel Matre Julia Chioma Myklebust Nwadike Emily Sjøvangen-Fagertun Brage Mohr Noomi Røyrvik Nordal Milla Dahl Sindradottir Pernille Markhus Amund Vågen Olsen Emma Sofie Gravdal Mads Mikkelsen Andersen Heggøy Kasper Horne Jonas Birkelund Flystveit Elias Nordnes Blokhus Anni Helene Moen

09.07 10.07 31.07 04.08 12.08 28.08 04.09 16.09 17.09 07.10 14.10

Paul Blom..................................... f. 1940 Kåre Olav Olsen........................... f. 1950 Knut Olderkjær............................ f. 1928 Ivar Nygaard................................ f. 1936 Inge Johan Harkestad.................. f. 1948 Atle Sætveit................................. f. 1955 Hedvig Sigrun Velure................... f. 1921 Magda Rørvik............................... f. 1911 Vidar Solheim.............................. f. 1929 Esther Helene Olsen.................... f. 1931 Ruth Mathilde Grimsdal.............. f. 1927

Gravlagde

Vigde 04.07 11.07 25.07 01.08 01.08 15.08

Anette Wangensten og Jarle Eikenes Marita Hauso og Kjell-Rune Gausvik Rikke Slåbakk Berg og Rune Volden Jorun Elin Kvistad og Hogne Gjuvsland Trude Skogseth Teigen og Frank Finnebotten Brita Almås Salomonsen og Joakim Barstad Espevik 22.08 Nelly Elize Aarsrud Ihlen og Kim Åge Johan Hauge Bjørsvik

Side 14 | Kyrkjelydsbladet - Juni 2015

Valen kyrkje

Døypte 28.06 28.06 28.06 02.08 27.09

Vemund Kroka Mia Kleiven Johansen Even Hvidevoll-Ludvigsen Nicolai Grønstøl Skarveland Sara Solheim Ulvenes

Gravlagd

25.06 Bente Terese Aaberg.................... f. 1923

Uskedal sokn Uskedal kyrkje Gravlagde 19.06 30.06 28.07 11.08 01.09 04.09

Vigde

Odd Terkelsen.............................. f. 1931 Edit Kjærland............................... f. 1928 Marie Wang................................. f. 1923 John Johansen............................. f. 1956 Tor Myklebust.............................. f. 1923 Arne Ljosnes................................ f. 1939

13.06 Hilde Elise Sundsøy Førde og Christian Tislevoll


Fjelberg og Eid sokn Eid kyrkje Døypte 21.06 21.06 19.07 09.08 23.08 23.08 23.08 23.08 23.08 23.08 23.08 13.09 13.09 04.10

Charlotte Koløy Anthonsen Sara Simonsen Leon Sjo Mari Tofte Benjaminson Hedda Hauge Kvalheim Theodor Hansen Rusten Milas Eide Christensen Storm Normann Tofte Lykke Sjo Frøgstad Harald Hansen Eide Lotta Normann Fjelberg Ivar Lie Emmerhoff Ella Kaldestad Sjo Emilian Fjelland Eriksen

Vigde 20.06 27.06 08.08 22.08

Cecilie Ringås og Halvor Sjo Ingeborg Landa og Bjørnar Hellesund Mona Øvstebø og Kai-Erik Eide Tofte Siri Johanne Mehus og Johny André Gjøen Angeltveit

Fjelberg kyrkje Gravlagde 09.07 25.08 03.09 08.09

Olga Konstanse Svåsand................ f. 1916 Stener Svalland.............................. f. 1922 Ingjerd Svalland............................. f. 1928 Sigve Andreas Fjelberg.................. f. 1950

Gravlagde

22.07 Kate Evelyn Trovik........................ f. 1940 02.09 Johanna Aksdal............................ f. 1921

Julemesse på Sandvoll 28. novemer vert det julemesse på bedehuset på Sandvoll. Den startar med andakt kl. 12. Etterpå er det sal av krotekaker, julekjeks og handarbeid. Me sel lodd og med fine gevinstar. Juleduk, dukke med garderobe, pledd, strikka pledd o.a. Velkommen på messa.

Kyrkjelydsbladet - Juni 2015 | Side

15


Uskedal kyrkje

Husnes kyrkje

Valen kyrkje

Holmedal kyrkje

Kyrkjekalender

LH: Lina Håland - PD: Pål Dale - JK: Jørgen Knudsen Dato Kl.slett Kyrkje 25.10. 25.10. 01.11. 01.11. 01.11. 08.11. 15.11. 22.11. 28.11. 29.11. 29.11. 29.11. 05.12. 06.12. 06.12. 13.12. 13.12. 16.12. 24.12. 24.12. 24.12. 24.12. 24.12. 25.12. 26.12. 31.12.

11.00 18.00 11.00 11.00 19.15 11.00 11.00 11.00 18.00 11.00 15.30 18.00 19.00 16.00 18.00 17.00 19.00 18.00 14.00 16.15 15.00 16.15 16.00 12.00 11.00 16.00

LIK OSS

Prest

Takkoffer

Matre PD Matre bedehus Valen LH Det norske Misjonsselskap Uskedal LH Kirkens SOS Holmedal JK Kyrkjelydsarbeidet Husnes LH Evangeliesenteret Husnes JK Kyrkjelydsarbeidet Valen LH KFUK/KFUM speidarane Husnes PD Stefanusalliansen Husnes ---- Valen PD IKO Uskedal LH Uskedalen yngste røyster Holmedal LH Indremisjonssamskipnaden Uskedal LH Husnes JK Kyrkjelydsarbeidet Valen JK KRIK Husnes ---- Frelsesarmeen Uskedal ---- Holmedal ---- Kyrkjelydsarbeidet Uskedal LH Kyrkjelydsarbeidet Holmedal Kirkens Nødhjelp Husnes Kirkens Nødhjelp Husnes Kirkens Nødhjelp Valen LH Kirkens Nødhjelp Husnes LH Sjømannskirken Holmedal LH Kyrkjelydsarbeidet Valen Kyrkjelydsarbeidet

Opplysningar Matre bedehus. Nattverd Nattverd Helgemessesundag. Nattverd. Helgemessesundag. Nattverd. Helgemessesundag. Nattverd. Nattverd Speidarane deltek Nattverd Julekonsert m/ Synnøve Aa og Solfrid B Lysvaken Lysmesse Lysmesse Julekonsert med Gospelkoret Abraham Lysmesse Lysmesse Julekonsert Julekonsert Vi syng jula inn Julaftangudsteneste Julaftangudsteneste Julaftangudsteneste Julaftangudsteneste Julaftangudsteneste Høgtidsgudsteneste. Nattverd. Høgtidsgudsteneste. Nattverd Nattverd

www.facebook.com/kyrkjakvinnherad

www.kyrkja.no/kvinnherad Side 16 | Kyrkjelydsbladet - Juni 2015


Fjelberg kyrkje

Eid kyrkje

Kyrkjekalender JOT: Jan Ove Totland

Dato Kl.slett Kyrkje/bedehus Prest 25.10. 11.00 Fjelberg JOT 01.11. 11.00 Eid JOT 08.11. 22.11. 29.11. 06.12. 13.12. 15.12. 24.12. 24.12. 24.12. 24.12. 25.12. 31.12.

11.00 11.00 18.00 18.00 11.00 17.15 12.00 14.30 16.00 14.00 12.00 16.00

Takkoffer

Opplysningar

Stefanusalliansen Samemisjonen Eid Kyrkjelydsarbeidet Fjelberg JOT Misjonshøgskulen Eid JOT KFUM speidar lokalt Eid ---- Song/musikk i kyrkjelyden Eid JOT Norsk.L. Misjonssamband Fjelberg ---- Song/musikk i kyrkjelyden Halsnøytunet JOT Eid JOT Barneheim i Bankok NMS Eid JOT Barneheim i Bankok NMS Fjelberg Vikar Barneheim i Bankok NMS Eid JOT Indremisjonssamskipnaden Eid JOT Kirkens Nødhjelp

Julekonsert med

Synnøve Aanensen og Solfrid Brekkå Husnes kyrkje, Lørdag 28. november kl 18.00

Nattverd Helgemesse/minnedag Lys vaken Nattverd Lysmesse i samarb. med speidarane Førjulskonsert Nattverd Vi syng jula inn Julaftangudsteneste Julaftangudsteneste Julaftangudsteneste Høgtidsgudsteneste. Nattverd Nyårsaftangudsteneste

Julekonsert med

Gospelkoret Abraham Uskedal kyrkje, Lørdag 5. desember kl 19.00

Kyrkjelydsbladet - Juni 2015 | Side

17


d

Tlf.: 53 48 28 00 - www.kvinnheradelektro.no “- Ta dykk i vare for surdeigen til farisearane og sadukearane, seier Jesus i Matteusevangeliet (Matt 16, 1-12). Surdeigen til Peder Bakar har han så langt ikkje hatt noko å utsetja på, og kyrkjelyden kan difor trygt handle sine brød hos oss.”

Tlf: 53 48 64 33 Brekketoppen, 5463 Uskedalen

Mekanisk/Karosseri/Lakkering Drivstoff/Bilvask/Propan

Husnes

Tlf 53 47 17 77

Husnes

Telefon: 53 47 22 13 Husnes Storsenter

Ventilasjon og kjøling Telefon 53 40 99 70 www.kes.no

www.halsnoy-trelast.no

Eidsvik

Catalina Frisør Økologisk Frisørsalong

! e r å v e n a r ø s n o n n a ! s t s t o ø r t S - dei støtta Sundsvegen 72 5450 Sunde

41647815 - srinvest@live.no

Klipp dame/herre/barn - Striping - Farging Brudepynting - Sminke - Napping av bryn Farging av bryn/vipper - Hårkur - Extension - Avfarging Hull i øre/nese - Vippeextension - Navlepiercing


- satsar på Vestlandet

Du finn oss i 2. etg i Husnes Storsenter

Husnes

Husnes Storsenter - Pb 204 - 5480 HUSNES Tlf. 53 47 16 26 - Fax 53 48 12 97 E-post: kvinnherad@libris.no

Tlf.: 53 47 15 11

Husnes Butikksenter -Tlf.: 53 47 16 08

Sundsvegen 77 - 5450 Sunde post@IntroElektro.no - post@IntoRoyr.no

www.IntoElektro.no Torgbakken 10 Boks 23, 5401 Stord Tlf. 53 41 20 01

www.sunnbok.no

10-19 (16)

Husnes Tannlegesenter

5460 Husnes Tlf: 53 48 66 11

Månd. - fred.: 08.00-16.00 Tlf. 53 47 70 00

Gravferd slik pårørande ønskjer det

Ola Normann

Markedssjef/Husnes Storsenter

5460 HUSNES mob +47 932 09 705 Besøksadresse: Valen tlf +47 53 47 23 685451 fax +47 53 47 23 69

email ola.normann@husnessenter.no VAKTTELEFON: 48 00 33 adr Postboks 148, 548053 Husnes web www.husnessenter.no

DØGNVAKT: 53 48 05 00 www.fonnagravferdsbyra.no


Toget går

Det er mye man ikke må...

JEG VENTET PÅ TRIKKEN ved Hjalmar Brantingsplatsen og så dørene gli igjen på den trikken som sto ved holdeplassen. I samme øyeblikk kom en liten gutt løpende for å rekke den. Kan han ha vært åtte eller ni år gammel? Ikke mer… Han hadde bare noen meter igjen til trikken idet dørene lukket seg rett for nesen på ham. Han ropte med inntrengende stemme at føreren måtte slippe ham på. Situasjonen var så selvsagt. Det eneste føreren trengte å gjøre, var å åpne døren, slippe gutten på og så kjøre. Det hele hadde tatt maksimalt tretti sekunder. Men nei. Hun ristet på hodet for liksom å skyve skylden over på gutten, ringte i klokken sin og kjørte. Jeg løp mot sporet og prøvde med fakter og fektende armer å forklare at jeg syntes oppførselen hennes var helt uakseptabel. Hun så bare uforstående på meg. Siden jeg ikke kunne prate med henne, fikk jeg heller aldri hørt unnskyldningene hennes. Jeg gjetter på «retningslinjer» og «har man først lukket døren, skal den ikke åpnes igjen» eller noe i den duren. Jeg skulle gjerne visst hva det halve minuttet som ble spart, egentlig kostet? Og da tenker jeg ikke på penger. Jeg lurer på hva det koster i tapt tillit og tiltro til oss som er voksne og liksom «forvalter» dette samfunnet. Jeg spør fordi jeg er overbevist om at det er i situasjoner som denne at vi avslører menneskesynet vårt. Et menneskesyn er jo ikke en samling verdier man bestemte seg for i tjueårsalderen og som man siden ikke trenger å bry seg noe særlig om i dagliglivet. Like mye handler det om hvordan jeg ser på deg her og nå, hvordan jeg kommer deg i møte i de gjeldende omstendighetene. Hver dag består av hundrevis av korsveier der vi med de faktiske handlingene våre sier: «Dette er menneskesynet mitt.» Hvis vi ikke har tid til å vente tretti sekunder på en liten gutt som løper alt han makter for å komme seg med i det idiotsamfunnet vi voksne har skapt og haster oss av gårde i, så kan vi ikke sitte i de overdimensjonerte tv-sofaene våre og akke oss over misbruk og vold og obsternasige ungdommer. Mistillit til de voksnes verden kan ingen andre skape enn oss selv. Og nå sitter jeg her og angrer på at jeg ikke satte meg ned på skinnegangen. At jeg var så treg i nøtta at jeg ikke kom på at jeg kunne ta opp kampen mot føreren og sperre for trikken til hun åpnet dørene eller påkalte forsterkninger. Kanskje, bare kanskje, hadde det kunnet fortelle en åtte år gammel gutt at han ikke har dette samfunnet vårt imot seg. Vi har ikke evigheter på oss for å få fortalt ham det. Dørene lukkes. Toget går. Henta frå boka ‘Det er mye man ikke må’ av Tomas Sjödin og trykt med tillatelse frå Vårt Land forlag.

Det er mye man ikke må

Tomas Sjödin

I sommar kjøpte eg denne boka. Berre tittelen i seg sjølv gjorde at eg kjende at skuldrene senka seg... Boka inneheld 77 refleksjonar der særleg tre tema går igjen: tida, kjærleiken og trua. Sjødin protesterer mot prestasjonssamfunnet og alt-me-må-rekke-før-me-dør-jaget. Han beskriv kjærleikens gode krav og viser korleis trua leiter seg inn i alle livets krikar og krokar og alltid er ein del av det heile. Jan-Ove F


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.