Page 1

Kyrkjelydsbladet Kyrkjelydsblad for Fjelberg, Eid, Uskedal, Husnes, Valen og Holmedal

Norsk-islandsk gudsteneste på Fjelberg Sjå side 20

Juni 2015

Nr. 2 Årg. 25


Kyrkjekontor

for Holmedal, Valen, Husnes, Fjelberg, Eid og Uskedal Etter vannlekkasjen i Aksen på Husnes i mars, har me no flytta til midlertidige kontor i Valen kyrkje. Me er lettast å treffa tysdag, onsdag og torsdag kl 10.00 - 14.00.

53 48 27 40 Sokneprest i Uskedal

Mobil: 90 80 52 81 jan.ove.totland@kvinnherad.kommune.no

Mobil: 90 80 25 03 lina.haland@kvinnherad.kommune.no

Jan Ove Totland

Lina Håland

Kontorsekretær/Trusopplærar

Organist

Foto: Gunnar Langeland (Capture UB)

Sokneprest i Fjelberg og Eid

Toril Langeland

Marit Lindekleiv

Mobil: 90 95 88 98 toril.langeland@kvinnherad.kommune.no

Mobil: 48 25 48 19 marit.lindekleiv@kvinnherad.kommune.no

Kyrkjelydssekretær

Kyrkjelydssekretær

Mobil: 91 34 50 42 jan.ove.fagerheim@kvinnherad.kommune.no

Kontor: 53 46 13 02 Mobil: 41 55 30 41 oddbjorg.heimark@kvinnherad.kommune.no

Jan-Ove Fagerheim

Kyrkjegardsarb./kyrkjetenar

Alf Jarle Langeland

Mobil: 48 89 57 28 alf.jarle.langeland@kvinnherad.kommune.no

Kyrkjetenar Holmedal kyrkje

Cort Holtermann Mobil: 92 86 28 07 coholter@online.no

Kyrkjetenar/gravar

Idar Bjørgen

Mobil: 48 89 57 32 idar.bjorgen@kvinnherad.kommune.no

Kontorsekretær

Grethe Svalland

Mobil: 48 03 86 28 grethe.svalland@kvinnherad.kommune.no

Oddbjørg Heimark

Kyrkjegardsarb./kyrkjetenar

Inger Elise Helgeland Mobil: 48 89 57 31

Kyrkjetenar Uskedal kyrkje

Magne Eik

Mobil: 41 47 32 65

Fellesrådskontoret i Rosendal: Kyrkjeverge i Kvinnherad

Erlingur Nielsson

Mobil: 95 48 50 73 erlingur.nielsson@kvinnherad.kommune.no

Konsulent

Ingrid Sundal

Mobil: 90 77 61 49 ingrid.sundal@kvinnherad.kommune.no

Beredskapstelefon:

Dersom det er trong for prest i tidsrommet kl. 17.00 til kl. 08.00 neste morgon eller i helgane, er det alltid ein prest i området som har beredskap for å utføre tenester som ikkje kan vente. Beredskapstelefonnummeret er

95 48 25 59

Andre spørsmål rettar ein til ein av dei lokale prestane.

Soknerådsleiarar: Husnes og Holmedal Sokneråd Torstein Aarthun

Mobil: 95 12 49 64 Privat: 53 47 20 68 torstein.aarthun@kvinnherad.kommune.no

Uskedal Sokneråd Møyfrid Kristoffersen

Mobil: 90 60 65 17 moyfrid.kristoffersen@kvinnherad.kommune.no

Fjelberg og Eid Sokneråd Redaktør og layout: Jan-Ove Fagerheim Trykk: Centrum Trykkeri, Stavanger Gåve til bladet: Bankgiro: 3460 07 53578

Gunn Judith Dale

Mobil: 47 90 07 08 gunn.judith.dale@kvinnherad.kommune.no


Felles kyrkjekontor for heile kommunen

Kvinnherad Kyrkjelege Fellesråd vedtok 19. mars å byggja felles kyrkjekontor for heile kommunen og at kontoret skal byggjast ved sida av Valen kyrkje. Målet er at det nye kontoret skal vera klart til bruk i løpet av våren 2016. Det var stor semje i Fellesrådet om at det utvilsamt er mange fordeler med eit felles kontor, men det var delte meiningar om det skulle vera på Valen eller ein annan stad i kommunen. Ved handsaming av saka viste representantane storsinn og vilje til samhald når forslaget om felles kontor på Valen vart samrøystes vedteke.

eit kontor for presten der han kan avtala å møta folk til samtalar. I dei fleste kyrkjene i kommunen er det gode høve for presten å møta folk til samtalar og prestane er veldig mobile og gjer avtaler med folk i nærleiken av der dei bur.

I midten av mai vart bygging av nytt kyrkjekontor sett ut på anbod med frist til 31. august. Når alle formalitetar er på plass kan vi rekna med å byrja Det som kanskje var å byggja til hausten og flytte avgjerande i eit samrøystes vedtak var at representantane inn i nye kontor før ferien 2016. såg at dette ikkje ville svekke arbeidet til kyrkja andre stadar Med eitt felles kyrkjekontor er i kommunen. I vedtaket er det presisert at på Rådhuset i eg overtydd om at vi oppnår Rosendal skal det vera kontor mange fordeler, ikkje minst er det viktig med eit nært og som prest og andre tilsette godt fagleg fellesskap. Dette kan disponera til å arbeida i, avtala møter m.m. I Eid kyrkje vil òg gjera all planlegging av dei ting som skal skje i har det allereie vorte innreia

Erlingur Nielsson kyrkjeverje

kyrkjene våre mykje enklare. Eit felles kyrkjekontor vil òg gjera oss meir tilgjengelege for dei som vil få tak i oss. I staden for å ha kontoret ope to dagar i veka, berre nokre timar av gongen, kan vi tilby “meir normal” opningstid. På sikt vil endringa òg føra til reduserte kostnader knytta til administrasjonen som frigjer midlar til m.a. vedlikehald av kyrkjene.

Kyrkjelydsbladet - Juni 2015 | Side

3


Eit liv i truskap og teneste - Eit møte med Hans Isdal

Ein svart, smart-bil svingar inn til kyrkja på Eid! Ein gråsprengt, «uforskamma» sprek 88-åring, stig ut av bilen! Eit nyleg lårhalsbrot ser ikkje ut til å ha stansa Hans Isdal på nokon måte! «Dette er nesten som eksamen», seier Hans i det vi går inn i kyrkja. Og ja, vi lovar at det skal det bli!! Vi tek plass i sakristiet, og i god eksamensånd er det éin som spør, (gamle kyrkjeverjen), og éin som observerar og noterar (kona til gamleverjen).

I 1958 vart det ei endå meir omfattande vekkjing, både i kyrkja på Eid (Bjarne Eide) og i Sætre bedehus. Då vart «Halsnøybrørne» starta, og dei fekk eg leia heilt fram til 2006. Det var ei rik tid.

- For å starte med slutten; Kva var den siste tenesteoppgåva di Hans? Vi kan sjå i andletet at minna Det var som tekstlesar i kyrkja. er levande enno. Eg slutta for 2 år sidan, etter Kan eg berre få ta med at vi 32 år og 4 prestar. øvde ei tid i salen på BjellandFørste spørsmål bestått. Og vi fabrikken. Der hadde vi med vil legge til at dei som har hatt nokre jenter som spelte sin plass i Eid kyrkje desse åra, akkordar til songane, og så truleg vil kunne bekrefte at hadde vi mat. Det var den det har gitt sjelefred å lytte til beste tida i livet mitt! Hans lese frå Skrift. Vi kan sjå at han meiner det. - Men dette var vel kanskje ikkje den einaste tenesta di? - Kva med søndagsskulen? Ja, eg må særleg nemna det Her slit «kandidaten» med å gode leiarfellesskapet eg svare direkte på spørsmålet. opplevde gjennom 45 år i Han må få fortalt om korleis søndagsskulen. Det vart svært det starta! At han var komen på avstand frå Gud i ungdom- viktig for meg. en, at han vart gift med si For oss som er i den første Klara, om predikant Magne pensjonsalder, går åra og Åsen som i -51 vart ståande i oppgåvene litt i surr, men for vekkjing på øya, (i Zoar), og at Hans er det klart som dagen, Lukas kapittel 14 og forteljinga og eventuelle eksamensnervar om den bortkomne sonen er tydelig over. vart kallet hans til tru og -Kva var det som gjorde at du teneste! tok på deg alt dette? Magne Åsen starta musikkEg vart utfordra av M. Åsen. lag under vekkjinga. Denne Og så hadde eg interessa oppgåva gav han til meg då heilt frå barndommen der han reiste, og den hadde eg i mor song for meg. «Jeg løfter 18 år, til Gudmund kom og tok opp til Gud min sang», har over i -69, fortel Hans. - Ja og vore min hovudsong gjennom så hadde vi jo «Kvartetten». livet. Interessa for song og Vi var mykje ute og song. musikk har nok vore ei hovuddrivkraft i alt eg har vore med

på. Og så er eg så takksam for at eg har vore halden verdig til å ha ei teneste i Guds rike. Eg vonar berre at ikkje alt «brenn opp». - Du har vore i leiinga på Sætre bedehus og i soknerådet? Ja, det blei 12 år i styret, og 12 år i soknerådet. Dette var visst eit lett spørsmål. Apropos sokneråd; eg hugsar at vi var 3-4 menn som hadde bibelkurs for 11-åringar, der dei brukte (og fekk) «Godt nytt», og så avslutta vi økta med ballspel. 4 konfirmantweekendar på Brandøy fekk eg også gleda av å vere med på (84-88). - Du har levd eit langt liv, og vore ein sentral mann i arbeidet. Ser du klare endringar? Ja, det må eg seie. Då eg var ung gjekk «alle» på bedehuset. Også i kyrkja har det minka. Men derfor er det ekstra gildt når det er familiegudsteneste, og dei kjem med borna sine, slik som det skal vere! - Har du nokre råd til dei som har ansvar i kyrkja i dag? Dei har jo prøvd alt mulig, men det har ikkje ført fram. Så det må vere det å halde fram med å forkynne «det gamle evangeliet». Det var det som frelste far og mor. Før var det forresten berre Frelsesarméen som lea på seg når dei song. No gjer alle det, og sånn må det vere. Det må vi ikkje reagere på!


Elles syns eg det er viktig å ikkje tenkje at det er noko motsetning mellom bedehus og kyrkje. Og eg er glad for at vi har hatt evangelisk rette prestar. - Trua har vore viktig for deg. Har du kjent på tvil nokon gong? Ja, det vart så gale for ikkje mange år sidan, at eg tenkte at slik kan eg ikkje ha det. Då var det ei kvinne som ga meg rådet: Takk Gud for alt du berre kan kome på! Det hjalp, og etterpå har eg hatt det godt. - Du har levd eit liv i truskap mot kallet Gud ga deg. Men kva har vore yrket ditt? Eg starta som kokk på brislingfiske i -39, som 12-åring. Og tenk, eg fekk 356 kroner på ein sommar! Det var mykje pengar på den tida! Han fortel vidare om 10 år snurpefiske og 3 år Islandsfiske, og 10 år på Stord Verft, før han slo seg til ro med arbeid som vaktmeister på Øyatun, Hauge, Tofte og Sætre skule i 28 år, fram til -94, og nådd pensjonsalder. Ved desse skulane underviste han også i sjømannskap og motorlære, og i 10 av desse åra underviste han 4. kl frå alle skulane i Fjelberg og Eid i song og musikk. Og vi syns vi bør presisere at Hans er det vi på fint kallar «autodidakt» - sjølvlært- i alt han har gjort. Vi har alltid hatt respekt for denne mannen, men den har så avgjort auka i løpet av intervjuet!

- Du vart fødd på Halsnøy, eller...? Nei eg vart fødd på Borgundøy 1. juli -27. Mor var derifrå, men far var frå Halsnøy. Greit med spørsmål som krev korte svar. -Ville du valgt same engasjementet som du har hatt, om du skulle få høve til å velje på nytt? Ja, det trur eg. Svaret kjem kortfatta men ettertenksomt, og det blir ståande. - Du har drive både med menneskefisking og fisking i havet. Kva tankar gjer du deg rundt det? Eg skulle ynskje eg hadde vore meir frimodig når det gjeld å vitne om Jesus. For eg trur frimod er smittsomt. Vi kjenner på eit møte med ein som har lagt lista høgt. - Det kan vel ha røynt på av og til, med masse frivillig arbeid ved sida av stor familie og betalt arbeid? Ja, eg har mykje å takke Klara, kona mi, for. Ho har trufast tatt seg av heimen og vore ei eineståande «kåna». Vi har

blitt velsigna med 7 barn, 19 barnebarn og 27 oldebarn. - Er det noko du vil seie til slutt? Ja, det må vere at eg ynskjer på ingen måte at det eg har sagt må bli til ære for meg sjølv! Og vi trur han på det! Vi sit igjen mykje rikare enn vi var før vi møtte Hans Isdal i dag. Det har vore eit møte med ein livsfrisk og hjartevarm kyrkjeog bedehusmann, med eit sterkt fokus på tru og truskap. Og vi må berre ta det med på tampen: Hans syng framleis i Halsnøyrøstene, «still going strong». Dette gjekk jo bra det! Eg var litt redd for at eg ikkje hadde lese nok pensum då eg kom i dag... Hans smiler sitt gode smil. Vi ser det, sjølvlærde folk treng ikkje pensum. Og igjen, vi er imponert over kor mykje liv som er fylt inn i alle dei 88 åra! Må Gud velsigne Hans i dagane og åra som måtte koma!

Marit Lindekleiv

Kyrkjelydsbladet - Juni 2015 | Side

5


Konfirmantjubileum Husnes: Nikolai Enes, Ivar Vaage, Åsmund Kåre Røyrvik, Knut Rørvik, Marleen Kjempenes, Dagrun Heimvik, Per Magne Vik, Eli Oppheim, Tordis Berge Soldal, Ragnhild Røstbø, Karl Krossøy, Øyvind Skogseth, Rolf Inge Nordberg, Ellen Løvgren, Ingebjørg Røssland, Ingunn Olsen, Nancy Saghaug, Sølvi Ulvenes, Karin Bjelland og Åshild Bjelland Eik.

Holmedal: Terje Fjellhaugen og Aud Jorunn Fludal.

Valen: Kirsten Nærbøe Ansok, Arne Ove Teigen, Sverre Opsanger, Audhild Rosnes og Kjellaug Myklebust.


Kyrkjeval til hausten 13. og 14. september skal det veljast nye sokneråd i alle kyrkjelydar i landet. Samtidig skal representantar til bispedømerådet veljast. Årets kyrkjeval blir noko utanom det vanlege: Heile kyrkjestrukturen må endrast sidan Den norske kyrkja ikkje lenger er ei statskyrkje. Resultatet av Kyrkjevalet 2015 vil difor ha avgjerande betydning for Den norske kyrkja sitt veival.

Valkort med info om førehandsrøysting

Alle medlemer i Den norske kyrkja som er fødd i 2000 og tidlegare, vil få tilsendt valkort i posten. Dette kortet gjev deg lokal informasjon om kvar du kan røysta og kven du kan røysta på. Dersom du lurer på om du står oppført i medlemsregisteret kan du personleg møta opp på kyrkjekontoret i Valen kyrkje og spørre om dette. Dersom du mottek valkort og ikkje er medlem i Den norske kyrkja, kan du møta opp på kyrkjekontoret i Valen kyrkje og få dette retta.

Kandidatlista for

Fjelberg og Eid sokn Heidi Emilie T. Sjo..................... Sæbøvik....... 58 år Johannes Solheim..................... Sæbøvik....... 57 år Mette Eide Hvidevold............... Sæbøvik....... 44 år Aud Dale Landa........................ Sæbøvik....... 58 år Karianne Bjørnstad................... Fjelberg........ 36 år Olav Svalland............................ Arnavik......... 58 år

Kristine H. Mehammer...... Sæbøvik.................47 år Ester Cecilie Isdal............... Halsnøy Kloster......59 år Anne Berit Øvrevik............ Sæbøvik.................48 år Trond Vegard Strand.......... Fjelberg..................47 år Helga Oddny Tofte............. Arnavik...................62 år

Kandidatlista for

Kandidatlista for

Husnes og Holmedal sokn

Uskedal sokn

Marit Alfarnes Bergseth....... Utåker............. 66 år Laila Eiren Bjelland Broks..... Husnes............ 40 år Cort Holtermann.................. Utåker............. 67 år Leiv Håkon Kaldestad............ Sunde.............. 56 år Kjersti Løseth........................ Husnes............ 58 år Einar Oppedal....................... Husnes............ 72 år Åsa Gjerde Røssland............. Sunde.............. 61 år Ståle Schille.......................... Sandvoll.......... 59 år Kristi Melkeraaen Stråbø...... Sunde.............. 62 år Hilde Karin Egset Teigen....... Sandvoll.......... 48 år Kari Marie Thorkildsen......... Valen............... 51 år Selma Andrea Ynnesdal........ Herøysundet... 66 år Torstein Aarthun................... Valen............... 40 år

Svanhill Haugland.....................................46 år Sigmund Myklebust..................................42 år Kåre Magnus Rød.....................................74 år Ove Magne Myhre....................................63 år Hans Reidar Kjærland...............................58 år Eli Roseth Eik............................................67 år Møyfrid Petra Einang Kristoffersen..........57 år Kjell Yri......................................................60 år Inger Lise May Voll...................................60 år Thor Inge Døssland...................................61 år Kristian Olav Bringedal.............................64 år Alle med postadresse Uskedalen. Kyrkjelydsbladet - Juni 2015 | Side

7


m r fi n o K Eid kyrkje, lørdag 25. april og søndag 26. april:

Sindre Jakobsen Benjaminson, Christoffer Skaare Bø, Jomar Tofte Eide, Maren Sjo Eide, Therese Koløy Eide, Sigmund Sjo Eide, Ola Emmerhoff, Julie Emmerhoff, Ingrid Emmerhoff, Oliver Bjørgen Ersland, Patrick Solheim Fjelland, Jenny Karina Gjuvsland, Jarand Grøndal, Vegar Hvål Hoff, Mathias Hølland, Silje Marie Lie Isdal, Hennie Marthea Johansen, Joachim Hvidevoll Johnsen, Nina Jordal, Ellinor Karlsen, Marius Sjo Kristensen, Dorthea Kleveland Kvalheim, Stian Lygre, Kristine Lygre, Hedda Særsten Medhus, Simen Mehammer, Steffen Njøs, Marius Eugen Quam, Oda Irgens Sjo, Marcus Størksen, Haldor Njøs Sørstrømmen, Konstanse Thoresen og Sander Kristensen Øvrevik. Her er dei saman med sokneprest Jan Ove Totland.

d Foto: Atle Hellan o) (www.atlehellandfoto.n

Foto: Atle Helland (www.atlehellandfoto.no

)

Uskedal kyrkje, søndag 26. april:

Mats Løland Eik, Anine Enes, Hanne Tungesvik Hauge, Veslemøy Haugland, Hans Magnus Sæle Kårstad, Hilde Legland, Torstein Tungesvik Myklebust, Joakim Ljosnes Myklebust, Merethe Myklebust, Ann Helen Rød og Jakob Soltveit Taranger. Her er dei saman med sokneprest Lina Håland.

Side 8 | Kyrkjelydsbladet - Juni 2015


r a t n ma

5 1 0 2 n e r vå

d Foto: Atle Hellan o) (www.atlehellandfoto.n

Husnes kyrkje, søndag 26. april: Dion Clifton Morstad Attille, Håvard Mansåker Hope, Preben Vangen Horne, Sunniva Fjellandsbø Huse, Marie Lillesand Høgestøl, Mads Myster Olsen, Irmelinn Seljestad Petterson, Ida Prestnes, Kathrin Wambui Rubeau, Laura Røssland, Jonas Røstbø, Embla Dahl Sindradottir, Rikke Løland Sælen, Andrine Hansen Tungesvik, Patrick Bandi, Sebastian Nerheim Blom, Hilde Elina Espevik, Anita Johannesen Furdal, Tuva Kaldestad Gjerde, Jacob Sandvik Gaasdal, Thomas André Hauge, Valene Lilleby Håland, Marie Normann, Maia Olsen, Vebjørn Røssland, Marte Sahr, Nils Robin Bru Sele og Vegard Teigland. Her er dei saman med prostiprest Pål Dale.


m r fi n o K dei ..., med drierdde eidøyåpehrald lt ...og læeg har bode dyka ka. det som Matt 28,19 Holmedal kyrkje, søndag 3. mai:

Ragnhild Fagerheim, Stine Broks, Preben Rød Heimvik, Tommy Isaksen Heimvik og Vebjørn Holmedal. Her er dei saman med sokneprest Lina Håland.

d Foto: Atle Hellan o) (www.atlehellandfoto.n

Husnes kyrkje, søndag 10. mai:

Silje Stensletten Hagan, Emma Johanne Helvik, Jens Hjelmeland, Ingrid Hammer Inntveit, Mats August Kaldestad, Nikolai Bendiksen Mayer, Renate Kvandal Myklebust, Tristan Andrè Fredlund Skaanevik, Christoffer Støle, Sindre Huse og Tonje Elisabeth Bendiksen Aakre. Her er dei saman med sokneprest Lina Håland.

Foto: Atle Helland (www.atlehellandfoto.no

)

Side 10 | Kyrkjelydsbladet - Juni 2015


r a t n a m

våren 2015

Foto: Atle Helland (www.atlehellandfoto.no

)

Husnes kyrkje, søndag 10. mai:

Nora Jensen Birkeland, Runar Kaldestad Ersland, Hildegunn Espevik, Kristine Herskedal, Kristian Grindheim Lindås, Mariel Musland Madsgård, Jakob Tufta Saghaug, Ruben Saug, Lars Erik Skåtun, Erik Voster Solberg, Truls Vik, Sindre Lemicka Brix, Håvard Vågen, William Sahr og Mathilde Lillesand. Her er dei saman med sokneprest Lina Håland.

Kyrkjelydsbladet - Juni 2015 | Side

11


r a t n a m r fi n Ko

våren 2015

dei ..., med drierdde eidøyåpehrald lt ...og læeg har bode dyka ka. det som Matt 28,19

nd Foto: Atle Hella dfoto.no) (www.atlehellan

Valen kyrkje, Kristi himmelfartsdag 14. mai: Morten Skjellevik Bjørsvik, Camilla Ersland, Vibeke Helene Escher,

John Øyvinn Handeland, Oliver Lygresten, Karoline Ekeland Petterson, Vilde Eide Rusten, Karsten Sande, Rasmus Eik Sjo, Eirik Røssland Slåke, Henning Haugland Solheim, Iselin Vermedal Tungesvik, Sander Eik Vevik, Mathias Grindheim og Malin Eikesdal Blom. Her er dei saman med sokneprest Lina Håland.

Side 12 | Kyrkjelydsbladet - Juni 2015


! g n o S n i M n

ng Kristofferse

a Av Møyfrid Ein

Frå Sande kyrkje, på Sandsøya i Sande kommune på Søre Sunnmøre, vart far min gravlagd i april 1993. Til gravferda hadde eldste søster mi og mor mi valgt ut salmane. Den eine av salmane var «Guds kjærleik er som stranda og som graset». Denne var ukjend for meg, og eg syntest tonen var litt vanskeleg. Men nokre benkar bak meg i kyrkja så sat eitt av søskenbarna mine, og han song denne salmen så fint og det var så godt å høyre på, at den stunda og denne salmen for alltid har festa seg hos meg. Salmen står på nr 734 i den nye salmeboka, og teksta er som følgjer:

Guds kjærleik er som stranda og som graset, som vind og vidd og jord og allheims rom. Vi fridom fekk å bu der, gå og koma, å seia ja til Gud og seia nei. Guds kjærleik er som stranda og som graset, som vind og vidd og jord og allheims rom. Vi vil ein fridom der vi er oss sjølve, ein fridom vi kan gjera noko av, der ingen tomleik finst, men rom for draumar, ei jord der tre og blomar kan slå rot. Guds kjærleik er som stranda og som graset, som vind og vidd og jord og allheims rom. Og endå er der murar oss imellom, og gjennom sprinkelverk vi tøyer hand. Vårt fangerom er murt av redsle-steinar, og fangeklede er vårt stengde eg. Guds kjærleik er som stranda og som graset, som vind og vidd og jord og allheims rom. Å døm oss, Herre, frikjenn oss i domen! I di forlating fridom finst og von. Den rekk så vide som din kjærleik vandrar, til folk av kvar ein rase og nasjon. Guds kjærleik er som stranda og som graset, som vind og vidd og jord og allheims rom.

Kyrkjelydsbladet - Juni 2015 | Side

13


Husnes og Holmedal sokn Husnes kyrkje Døypte 15.03 15.03 15.03 05.04 05.04 05.04 12.04 24.05 24.05 24.05 24.05 07.06

Emma Prestnes Hoem Abel Kaldestad Saghaug Mie Moberg Maximilian Majewski Marcus Jegteberg Heimstad Ingrid Veastad-Tveiten Vegard Bjelland Røssland Lars Hallvard Røssland (stadfesting av dåp) Sverre Bernhard Røssland (stadfesting av dåp) Liam Ølmheim Nissestad Leah Johansen Gjelseng Sunniva Hellevik

Gravlagde 17.03 31.03 08.04 24.04 30.04 30.04 08.05 21.05 03.06 12.06

Kjell Flygansvær........................... f. 1959 Turid Bie Eik................................. f. 1938 Ingeborg Opsanger...................... f. 1922 Margit Haugse............................. f. 1924 Johan Brynjulf Paulsen................ f. 1932 Sigurd Ødegaard.......................... f. 1923 Olga Torvund............................... f. 1929 Per Thore Martinussen................ f. 1943 John Magnus Iversen................... f. 1943 Margrethe Dalheim..................... f. 1915

Vigde

23.05 Merete Sjursen Vimme og Roger Røssland 30.05 Silje Teigen og Henrik Lægreid Røssland

Valen kyrkje Døypte

22.03 Mathea Musland Hauge 31.05 Lars Tislavoll Eik

Gravlagd

27.03 Peter Myhre................................. f. 1996

Vigde

08.05 Magdalena Kucaj og Tony Johan Totland

Side 14 | Kyrkjelydsbladet - Juni 2015

Holmedal kyrkje

Døypt

30.05 Mariell Lønning

Gravlagde

10.04 Gerny Olaug Teigen...................... f. 1939 22.04 Trygve Tveit.................................. f. 1928 12.05 Solveig Johanne Heimvik............. f. 1922

Vigde

30.05 Aina Gravdal og Jostein Lønning

Uskedal sokn Uskedal kyrkje Døypte 02.04 02.04 02.04 02.04 19.04

Jonas Midtun Hjelmeland Samson Totland Lygresten Sivert Gausvik Musland Tuva Njaastad Rød Alec Juell

Gravlagde

20.03 Hilmar Haugland.......................... f. 1932 26.03 Thomas Alfred Eik........................ f. 1918 22.05 Arvid Emil Døssland..................... f. 1947

Vigde

09.05 Elisabeth Haugland og Rune Fonn Langeland


Fjelberg og Eid sokn Eid kyrkje Døypte 06.04 22.03 24.05 24.05 24.05 24.05

Gravlagde

Emilie Boman Siril Gabrielle Rolon Særsten Agnes Egenæss Eide Klara Seeberg Mikkelsen Sander Horn Villemo Seim Stusvik

18.03 20.03 31.03 01.04 16.06

Kari Igland Brandal....................... f. 1946 Marit Aud Isvik............................. f. 1941 Solveig Sæbø............................... f. 1921 Didrik Johannes Bjørgen.............. f. 1924 Mikkel Landa................................ f. 1929

Ny sokneprest

i Husnes og Holmedal sokn 13. mai vart sjømannsprest Reidar Ådnanes tilsett som sokneprest i Husnes og Holmedal sokn. Han har takka ja til stillinga, men ettersom kyrkja i Spania har eit ynskje om å behalda han ei stund til, tek han til i stillinga først til sommaren 2016. Her kjem ei lita helsing frå “nye-presten” vår. Eg er oppvaksen på Bømlo, på eit lite småbruk saman med mor, bror og besteforeldre. Eg tenkjer på det no som ein oppvekst i enkle men trygge kår, mykje omsorg og eit liv tett på jord og sjø. Eg fekk høve til å ta utdanning, gjekk på gymnas på Stord, vidare til

folkehøgskule i Telemark, og så teologistudier i Oslo. Eg studerte mest fordi eg syns faget var spennande, eg hadde eigentleg ikkje klåre planar om å bli prest. I løpet av studiet hadde eg nokre vikariat i Sjømannskyrkjer rundt om i verda. Då eg var ferdig på Menighetsfakultetet fekk eg ei oppmoding om å søkje kateketstilling på Stord. Og me flytta til Stord, og bygde etter kvart hus på heimegarden til kona mi som er frå Valvatne. Kateket var eg i ca 9 år. I 1991 var Nysæter kyrkje ferdig og ein ny prestestilling vart oppretta. Eg søkte og fekk den og slik vart det at det tilsaman vart ca 25 år på Stord. Nokre avbrekk som sokneprest i Sveio og eit

engasjement hos Biskopen, men den lengste prestetenesta hadde eg på Stord. Etter at dei to gutane våre var flytta ut kom høvet til å reise ut i Sjømannskyrkja. Og me har no vore 8 1/2 år i Spania på 3 ulike kyrkjer her. Det har vore ei spennande og lærerik teneste både for meg og for kona mi Marta Kristin, som er diakon. Tanken på å søkje seg attende til Norge kjem av ulike grunnar, det har og noko med reglar for kor lenge det er lurt å vera ute før ein fell ut av norsk trygdesystem. Og det har sjølv-sagt personlege grunnar, huset vårt, familien vår og vener ventar på oss heime. Husnes er nært nok til at eg kan ha ein base på Stord. Og eg gler meg til å bli meir kjent med dei ulike og særprega bygdelaga i Kvinnherad.

Kyrkjelydsbladet - Juni 2015 | Side

15


Uskedal kyrkje

Husnes kyrkje

Valen kyrkje

Holmedal kyrkje

Kyrkjekalender

LH: Lina Håland - KW: Kristin Winlund (sommarvikar) - JOT: Jan Ove Totland PD: Pål Dale - OH: Ole Hagesæther Dato Kl.slett Kyrkje

Prest Takkoffer

28.06 11.00 Valen LH D. N. Sjømannsmisjon 05.07 11.00 Uskedal LH 12.07 11.00 Husnes LH 19.07 19.00 Holmedal 19.07 14.00 Skorpo KW 26.07 11.00 Husnes JOT 02.08 11.00 Valen JOT 16.08 11.00 Holmedal PD 20.08 17.30 Husnes 23.08 15.00 Rødtunet LH 30.08 11.00 Husnes OH Misjonshøgskulen 30.08 17.00 Uskedal 06.09 11.00 Husnes LH 06.09 17.00 Valen LH 13.09 11.00 Holmedal LH 20.09 11.00 Husnes 27.09 11.00 Uskedal LH 27.09 1700 Valen LH 04.10 11.00 Husnes 11.10 11.00 Uskedal LH 11.10 17.00 Holmedal LH 18.10 16.00 Husnes LH 25.10 11.00 Matre vikar Matre bedehus 25.10 18.00 Valen LH

LIK OSS

Opplysningar Nattverd

Nattverd Nattverd Nattverd Førehandsrøysting etter gudstenesta T6 - Skulestartsgudsteneste (Torsdag) NMS Førehandsrøysting etter gudstenesta Konfirmantpresentasjon, T4 og T6 Utdeling av bok til 4- og 6-åringane Konfirmantpresentasjon Konfirmantpresentasjon Konfirmantpresentasjon, T4 og T6 Utdeling av bok til 4- og 6-åringane Nattverd Konfirmantjubileum T4 og 6. Utdeling av bok til 4- og 6-åringane Nattverd Nattverd Nattverd T4. Utdeling av bok til 4-åringane. Matre bedehus. Nattverd Nattverd

www.facebook.com/kyrkjakvinnherad

Side 16 | Kyrkjelydsbladet - Juni 2015


Eid kyrkje

Fjelberg kyrkje

Kyrkjekalender

KW: Kristin Winlund (sommarvikar) - JOT: Jan Ove Totland Dato Kl.slett Kyrkje/bedehus

Prest

Takkoffer

05.07 16.15 Fjelberg KW Bibelskulen Bildøy 19.07 11.00 Eid KW KRIK Kristen idrettskontakt 02.08 15.00 Halsnøy kloster JOT Blå kors 09.08 11.00 Eid JOT Israelsmisjonen 19.08 19.00 Eid NB! Onsdag. 23.08 11.00 Eid JOT Kyrkjelydsarbeidet 30.08 11.00 Fjelberg JOT Kyrkjelydsarbeidet 06.09 11.00 Høylandsbygd JOT Høylandsbygd bedehus 13.09 11.00 Eid JOT Kyrkjelydsarbeidet 27.09 11.00 Fjelberg JOT Kyrkjelydsarbeidet 04.10 11.00 Eid JOT Norsk lærarakademi 08.10 19.00 Eid Song/musikk i kyrkjelyden 18.10 11.00 Eid JOT Søndagsskulekrinsen 25.10 11.00 Fjelberg JOT Stefanusalliansen

Opplysningar Nattverd Nattverd Friluftsgudsteneste (ikkje dåp) Nattverd Orgeltonar i ein sommarkveld v/Marit Lindekleiv Konfirmantpresentasjon Førehandsrøysting etter gudstenesta Konfirmantpresentasjon Førehandsrøysting etter gudstenesta Fam.gudst. Førehandsrøysting Fam.g. 1. klasse får bok. Kyrkjeval Fam.g. 4- og 6-årsbok. Hausttakkefest Nattverd Torsdag Lovsongskveld Fam.g. 4-årsbok Nattverd

Kyrkjeval til hausten Som de kan lesa på side 7 her i bladet, skal det vera kyrkjeval 13. og 14. september. Her i Kyrkjekalenderen ser de at det like etter nokre av gudstenestene i haust, vert høve til førehandsrøysting. benytt deg av dette dersom du ikkje kan bruke røysta di 13. eller 14. september. Oversikt over kandidatar finn du og på side 7 her i bladet.

Kyrkjelydsbladet - Juni 2015 | Side

17


d

Tlf.: 53 48 28 00 - www.kvinnheradelektro.no “- Ta dykk i vare for surdeigen til farisearane og sadukearane, seier Jesus i Matteusevangeliet (Matt 16, 1-12). Surdeigen til Peder Bakar har han så langt ikkje hatt noko å utsetja på, og kyrkjelyden kan difor trygt handle sine brød hos oss.”

Tlf: 53 48 64 33 Brekketoppen, 5463 Uskedalen

Mekanisk/Karosseri/Lakkering Drivstoff/Bilvask/Propan

Husnes

Tlf 53 47 17 77

Husnes

Telefon: 53 47 22 13 Husnes Storsenter

Ventilasjon og kjøling Telefon 53 40 99 70 www.kes.no

www.halsnoy-trelast.no

Eidsvik

Catalina Frisør Økologisk Frisørsalong

! e r å v e n a r ø s n o n n a ! s t s t o ø r t S - dei støtta Sundsvegen 72 5450 Sunde

41647815 - srinvest@live.no

Klipp dame/herre/barn - Striping - Farging Brudepynting - Sminke - Napping av bryn Farging av bryn/vipper - Hårkur - Extension - Avfarging Hull i øre/nese - Vippeextension - Navlepiercing


- satsar på Vestlandet

Du finn oss i 2. etg i Husnes Storsenter

Husnes

Husnes Storsenter - Pb 204 - 5480 HUSNES Tlf. 53 47 16 26 - Fax 53 48 12 97 E-post: kvinnherad@libris.no

Tlf.: 53 47 15 11

Husnes Butikksenter -Tlf.: 53 47 16 08

Sundsvegen 77 - 5450 Sunde post@IntroElektro.no - post@IntoRoyr.no

www.IntoElektro.no Torgbakken 10 Boks 23, 5401 Stord Tlf. 53 41 20 01

www.sunnbok.no

10-19 (16)

Husnes Tannlegesenter

5460 Husnes Tlf: 53 48 66 11

Månd. - fred.: 08.00-16.00 Tlf. 53 47 70 00

Gravferd slik pårørande ønskjer det

Ola Normann

Markedssjef/Husnes Storsenter

5460 HUSNES mob +47 932 09 705 Besøksadresse: Valen tlf +47 53 47 23 685451 fax +47 53 47 23 69

email ola.normann@husnessenter.no VAKTTELEFON: 48 00 33 adr Postboks 148, 548053 Husnes web www.husnessenter.no

DØGNVAKT: 53 48 05 00 www.fonnagravferdsbyra.no


NORSK-ISLANDSK GUDSTENESTE I FJELBERG KYRKJE 17. juni er Islands nasjonaldag. Gudsteneste på Fjelberg 14. juni, og det faktum at ein relativt stor kvote islendingar er busett på Borgundøy, ga vår islandske kyrkjeverje Erlingur Nielsson idéen om ei norsk-islandsk gudsteneste. Med Totland si spontane velsignig over idéen, vart idé til handling. Sjeldan har ei gudsteneste fått så god PR, og det viste seg å bere frukt. Like før klokkene slutta å ringe, var Fjelberg-kyrkja fylt av ca 70 små og store innfødde og innvandra Fjelbergbuar, men også folk frå begge sider av tunellen! Dette teikna bra! Etter ei kort orientering om bakgrunn for feiringa, kunne kyrkjelyden samle seg i bøn både på norsk og islandsk. To islandske mødre og 5 barn stilte sporty opp og song 3 søndagsskulesongar, like inn i alle sine hjarta, sjølv om vi nok ikkje fekk med teksten. Kyrkjelyden fylgde opp med ein islandsk salme, der soknepresten var solist på si eiga oversetjing, vers for vers.

To islandske mødre og 5 barn stilte sporty opp og song 3 søndagsskulesongar

Tekstlesing og Fadervår på begge språk fylgde på, og gudstenesta munna ut i Islands nasjonalsong, sjølvsagt på modersmålet! God song kunne tyde på at det var bra frammøte av islendingar!

Det var sett av god tid til prat på kyrkjebakken før ferja sytte for å få både nordmenn og islendingar trygt heim! Eit hyggeleg tiltak! Tekst: Marit Lindekleiv Foto: Ragnhild Sæbø

Soknepresten velsigna som nemnt idéen, og han hadde også lært seg velsigninga utanboks på islandsk! Det vart ei verdig avslutning på gudstenesta, før heile kyrkjelyden kunne glede seg over herlege islandske pannekaker, laga av kyrkjevergen sjølv! Dei fall utan tvil i smak både hos Erlingur Nielsson (kyrkjeverge) små og store!

Jan Ove Totland (sokneprest)

Marit Lindekleiv (organist) Grethe Svalland (klokkar/kyrkjetenar)

Islandske pannekaker smaka godt...

Profile for Jan-Ove Fagerheim

K blad 2015 2  

Kyrkjelydsblad for Fjelberg, Eid, Uskedal, Husnes, Valen og Holmedal.

K blad 2015 2  

Kyrkjelydsblad for Fjelberg, Eid, Uskedal, Husnes, Valen og Holmedal.

Profile for janove70