Page 1

indremisjons ORGAN FOR INDREMISJONSSAMSKIPNADEN 03 - 2018

Årsmelding

2017

VELKOMEN TIL SO MMARENS STORSA MLING Årsmøte i Ølen 8. - 10 . juni

Indremisjonssamskipnaden

n a m a S

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2018

NB! Oversiktskart over Ølen side 21! 1


Vi vil bygga varme inkluderande fellesskap, vinna nye for Jesus, og gjera dei til hans disiplar. Indremisjonssamskipnaden

Å romma heile IMS Marit H. Ådnanes Dagleg leiar

Layout: Jan-Ove Fagerheim Trykk: Haugesund Bok og Offset A/S Red.: Marit H. Ådnanes Indremisjonssamskipnaden Postboks 150, 5401 STORD Tlf.: 53 41 07 04 Fax: 53 41 27 40 Bankgiro: 8220.02.80454 Opningstider Indremisjonskontoret: Måndag – torsdag: 09.00 – 15.00 Fredag: Stengt Heimeside: www.indremisjonen.no E-post: post@indremisjonen.no www.facebook.com/Indremisjonssamskipnaden

IMS-styret: Liv Ingunn Heie Medhaug - Nestformann, no konst. formann John Morten Espevik Per Gunnar Nordbø Bjørn Saghaug Brit Gjerde Voster Marte Kvilhaugsvik Ole Bernar Innvær Vara: Tor Espen Kristensen

Helgatun 5713 VOSSESTRAND Telefon: 56 51 98 98 Telefax: 56 51 98 99 Bankgiro: 8220.02.80497 Konst. dagleg leiar: Sylvi R. Sørfonn Heimeside: www.helgatun.no

Brandøy 5584 BJOA Telefon: 53 76 98 81 Bankgiro: 8220.02.80470 Dagleg leiar: Andreas C. Våge Heimeside: www.brandoy.no

Framnes KVGS 5600 NORHEIMSUND Telefon: 56 55 05 00 Telefax: 56 55 13 92 Bankgiro: 8220.02.80292 Konst. rektor: Jostein Moldsvor Heimeside: www.framnes.vgs.no

SunnBok

Synonymord til «romma» kan vera inkludera, innbefatta, omfangsrik, famna om, mangesidig… Eg synest orda er dekkande for det IMS skal vera sidan me er ein samanslutning av ulike lag, foreiningar og kontaktar i bygdene. Fleire forsamlingar kan ha ei spennande og gjerne også utfordrande tid framfor seg. Kor går vegen? Korleis kan me møta kvarandre på ein god måte når meiningane er mange og ulike? Med Guds visdom og kjærleik til kvarandre kan vegen bli mindre smertefull. Nett dette vil ofte vera lettare å preika enn å praktisera. Like fullt har eg tru på det. Så har eg tru på at kunnskap kan skapa forståing. Me treng å vita litt om trendar, utvikling og dessutan behov hos folk. Utviklinga går sin gong uansett kva me måtte meina. Kva må til for at me skal få neste generasjon med? Kva skal til for at mine barn og evt barnebarn vil trivast her? Og ikkje minst «Kva vil du Gud?» og «Kva vil best fremja Guds rike?»

GÅVEBAROMETER: lagsgåver, gåveaksjonar og gjevarteneste pr. 31. mars 2018 5 000 000

Ynskjer du å gi ei gåve til Indremisjonssamskipnaden, kan du senda den til konto 8220.02.80454. Då går gåva direkte til IMS. Dersom du ynskjer skattefrådrag på gåva må den sendast til konto 8220.02.80632 og merkast med ditt personnummer og ”Gåve til IMS”.

4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000

Hittil 2018 562 935,-

Oversikt over Ølen Foto: Svein Egil Økland

I årsmeldingsdelen kan du lesa eit avsnitt som heiter «ulike behov – kan me velsigna kvarandre?» Av og til slår det meg kor sterke følelsane kan bli når me er ueinige i bedehusland, og tar ulike vegval. Tenk om me kan tenkja «saman» også her! Eg ynskjer at me skal snakka opp anna kristent arbeid enn det me står i sjølv. Me er ulike, har vakse opp i ulike samanhengar. Det som er naturleg for eit menneske, treng ikkje vera naturleg for eit anna. Kvart kristent miljø har sine fordelar, men også fallgruver.

Hittil 2017 600 003,-

Framside-foto:

Forsamlingsbygging er definert breidt i satsingsområda våre. Ordet forsamling er eit gresk ord som tyder folkeforsamling eller «dei som kjem saman, fordi dei er kalt ut/saman». Sidan behova er så forskjellige, har me sagt at me vil støtta dei som ynskjer å gå i prosess mot sjølvstendig forsamling med eit fullverdig tenestetilbod, samtidig som me også ynskjer å støtta dei som ynskjer å stå i tettare samarbeid med DnK eller andre – men som likevel er klar for å utvikla seg vidare. Nokon ynskjer at me skal uttrykka oss sterkare eine eller andre vegen, men korleis kan me det? Då kan me ikkje romma heile IMS med ulike behov. Me må tenkja differensiert om forsamlingsarbeidet. Det som kan opplevast rett for ei bygd, er kanskje ikkje det beste for ei anna. Mangfald er eit nøkkelord.

Budsjett 2018 4 390 000,-

Postboks 23, 5401 Stord Telefon: 53 41 20 01 www.sunnbok.no

Nett det tenkte eg på ein ettermiddag då eg køyrte heim frå jobb. Korleis kan me romma heile IMS; med ulike behov, meiningar, ulike kulturar i bygdene, dei mange sterke følelsane... I Venen denne gongen kan du lesa om Stord Indremisjon si satsing på 1100-møte, og du kan lesa om samarbeidet kyrkje-bedehus i Eikelandsosen. Det inspirerte meg å møta Per Magne på Leirvik bedehus, ein handlekraftig mann med mot til å stå for noko. Så gjorde det også godt å prata på telefon med Norunn frå Eikelandsosen; høyra hennar iver for å nå ut med evangeliet, og kor viktig det er å stå saman. Alt saman er bra. Alt til si tid, i si bygd/by.

500 000 0

Ynskjer du å bli Fast gjevar?

2

Kontakt kontoret, tlf 53 41 07 04, eller du finn skjema på www.indremisjonen.no


d e m n e Sahmjemmmet Det begynte med en familie. To mennesker som Gud skapte i sitt bilde til å være Guds representanter og spre Guds herlighet på jorden. Et par som skulle fylle jorden og bli mange, som skulle gi videre til sine barn det de selv hadde fått av Gud. Familien var ment til å være grunncellen i samfunnet. Djevelen satte inn støtet der han visste det ville gjøre mest skade. Mannen og kvinnen som levde i harmoni med hverandre begynte nå å skylde på hverandre, og maktkampen i ekteskapet ble en av fruktene av syndefallet. Det første ekteparet fikk oppleve noe av det mest tragiske foreldre kan oppleve – den ene sønnen drepte den andre og måtte bort fra dem. Utover i Det gamle testamentet kan vi lese om de mange konsekvenser synden fikk for ekteskapet og

Andakt av Andreas Evensen Leiar ImF-Ung

familien, men også at Guds trofasthet og plan stod fast. Familien var fremdeles grunncellen og samfunnet. Mor og far skulle gjemme Guds ord i sitt eget hjerte, og så innprente det i sine barn og la dagliglivet være preget av det (5. Mos. 6). Årene går og til slutt står Jesus frem for å gjenopprette det som gikk tapt i syndefallet. Først og fremst menneskets forhold til Gud, men også Guds plan for familien. Jesus gjør sitt første under i et bryllup og avverger en stor krise (Joh 2). Jesus gjør det umulige mulig og setter inn støtet der det gjelder – i grunncellen. Paulus følger opp med å formane menn til å elske sine koner slik Kristus elsket kirken, og foreldre til å gi omsorg til sine barn slik at de får en oppdragelse og rettledning som er etter Herrens vilje (Ef. 5-6).

Det begynte med familien og det fortsetter med familien – det er grunncellen i kirken og samfunnet, en grunncelle som utfordres mer og mer. Som bevegelse og forsamlinger som ønsker å lede og leve etter Herrens vilje trenger vi å være oss dette bevisst. Vi skal jobbe med forkynnelse, forsamlingsbygging og barne- og ungdomsarbeid, men ikke uten å stå sammen med hjemmet. La oss sette inn støtet og la Jesus få slippe til der det kan få størst positive konsekvenser – i familien.

Sommarens Storsamling

Årsmøte 2018

Indremisjonssamskipnaden

Ver med og be for Sommarens Storsamling Ølen 08.-10. juni

e s n a r e f n o k r a i Le 29. september 2018

Foreining /forsamling Fellesskapsplanting Barn Ungdom Ulike tenester

Leirvik Bedehus

Erik Furnes John Torjus Eriksen Anne Lene Otterøen arar IMS sine eigne arbeid

Talar: Andreas Evensen Song/Musikk: Voice of Joy Tore Thomassen Husorkester og forsongarar Ver med og be… For talarane For song- og musikkreftene For barne- og ungdomsopplegge t For årsmøtesaker og val Om varmt fellesskap Om å bli fornya, utfordra og utrusta

o o o

Seminar Speed-learning

ing Meir info og påmeld .no www.indremisjonen Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2018

www.indremisjonen.no 33


Nye behov – nye steg Å stå i arbeidet på bedehuset er ein kontinuerleg prosess. Nye behov melder seg med åra og etter kven som engasjerer seg. Å møta behova er viktig for leiinga, og det kan også vera krevande å balansera ulike behov. Me har hatt ein prat med Per Magne Djupvik, ny leiar i Stord Indremisjon. Kva motiverte deg til å gå inn som leiar? Det har vore ein positiv «drive» i det siste. Eg har vore varamann i to år, og syntes det var interessant. Det var lett å få folk til styre no sist. For første gong på lenge hadde me reelt val. Dyktige folk er med. Me har dessutan jobba med organisasjonsstrukturen. No er det ikkje så stort ansvar på leiaren som før. Me har ulike komitear, og ting går av seg sjølv. Kan du seia noko om prosessen de har vore i seinare år? Me var først i prosess med å evt. slå saman bedehus. Dette vart det ikkje noko av. Dei unge i forsamlinga ynskte møte klokka 1100. Dei har 1100-møte fleire stader, blant

anna Horneland. Det spesielle her er at me ligg så nær kyrkja. Me hadde ekstraordinært årsmøte kun for å snakka om denne saka. Her var det nokre som snudde i synet då dei såg behovet til dei unge. Dei ynskjer ein åndeleg heim. Om lag 2/3 stemte for. Det var klokkeslettet som var det viktige, og det er bestemt at satsingsområdet for Stord Indremisjon skal vera inn mot barnefamiliar. Korleis har responsen vore? Me starta med 1100-møte annankvar søndag rett over nyttår. Eg veit nokre har meldt seg ut av Stord Indremisjon. Ikkje alle likar utviklinga. Me har elles hatt veldig godt oppmøte. Det har kome til nokre nye unge. Det er god fordeling mellom generasjonane. I mine auge er det godt mottatt. Fleire har vore redde for splitting i prosessen. Det er heilt greit at folk vel si forsamling, seier Per Magne. Fleire unge har også begynt å gå i kyrkja. I bibelgruppa vår går kanskje halvparten i kyrkja. Eg skulle gjerne ynskt dei her, men viss dei ikkje går her, er det greit at dei går ein

plass, og då er det flott at dei går i kyrkja. Eg ynskjer at folk prioriterer ein plass å gå. Kor er de i Stord Indremisjon om fem år? Me ynskjer eit meir heilskapleg arbeid, der barne- og ungdomsarbeidet er ein viktig del av det. Me har nett tilsett Reidar Brevik i 10 prosent stilling som sekretær. Målet er å tilsetja både forsamlingsarbeidar og forhåpentlegvis også BU-arbeidar i større stillingar. Me ynskjer å satsa, avsluttar ein nyvald, handlekraftig leiar.

Per Magne Djupvik, nyvald leiar i Stord Indremisjon

Russetid på Framnes

Vår og russetid høyrer saman, også på Framnes. Gladrussen på biletet har eit lite stunt for medelevar under kveldsmåltidet 25. april. På Framnes er det i år 80 avgangselevar/russ. Ta gjerne desse flotte ungdommane med i bøn når dei no skal vidare ut i livet.

4 4

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2018


Saman i Eikelandsosen Eikelandsosen er ein tettstad i Fusa kommune og har 532 innbyggjarar. Her ligg Eikelandsosen bedehus, som vert brukt av DnK til gudstenester og til annan bedehusaktivitet. Norunn Markus er tilsett i kyrkja som kyrkjelydspedagog og er også kontakt for Eikelandsosen Indremisjon. Korleis vert arbeidet drive? Me samarbeider i stor grad om det som skjer på huset. Fjordn barnekor vert drive både av bedehuset, kyrkja og Holdhus kristne forsamling. Det er me veldig glade for. Om lag 35 barn møter til øving på bedehuset. Sist søndag var me kanskje 150 menneske samla her til familiegudstenesta Familiemix, fortel ei engasjert Norunn. Me prøver å dra lasset saman. Fordelen er at me då kan styrka det kristne vitnemålet. Me er saman om oppdraget. Ynskjet er å løfta fram Jesus. Me er små og me treng å jobba saman. Me sender kvarandre ut til å vera vitne, så kallar me saman til gudsteneste, så sender me ut igjen, seier Norunn.

Korleis samarbeider de? Før hadde me torsdagstreff som var organisert gjennom bedehuset, og bibel, bønn og lovsong (BBL) organisert gjennom kyrkja. Me strevde for å få folk med til to arbeidsgrupper. No har me slått desse saman, og samarbeider om BBL torsdagar ein gong i månaden. Annankvar onsdag er det Alpha-kurs, drive av kyrkja. Her går folk frå ulike samanhengar. I tillegg kjem vanleg gudsteneste. Me har også ungdomsgudsteneste kl 1900 fleire gonger i året. I 2017 var det totalt om lag 170 arrangement på bedehuset. Andre organisasjonar har kontaktpersonar og faste punkt gjennom året.

me har. Å vera kyrkje er å tenkja korleis me best mogleg kan få ut bodskapen om Jesus. Eg tenkjer av og til «kor går vegen vidare?» Det finst ikkje a-til å-plan i Bibelen for korleis driva arbeidet. Me skal først og fremst fylgja han, og lytta til Gud. Me må sjå korleis dei ulike plassane er, og finna ut kva som er rett for kvar plass. Ting fungerer for oss no, men kva om tre eller fem år, spør Norunn. Då kan ting vera forandra. Så er det viktig at det ikkje blir «dei» og «oss», fortset Norunn. Det er ein uting. Me må jobba saman. Kven kan me visa nåde i dag, og kven kan me velsigna i dag? Dette er eit spørsmål Norunn spør seg.

Eg er sjølv evangelist, seier Norunn. Første målsetting er at evangeliet skal ut. Følg meg, sa Jesus! Me må bruka dei kanalane

Fjordn barnekor som opptrer under gudstenesta Familiemix i Eikelandsosen bedehus. Norunn Rød Markhus innfeldt.

Familieleir 2018 Brandøy 4.-8. juli

Små og store saman på ein flott leirstad!

Her vert det fellesskap, bibelundervisning, uteaktivitetar, måltid, vaksensamlingar, tur, forming, sporløp, song, skattejakt, båt, bading, sommarfest, kiosk og mykje meir! Blant leiarane er: Ingfrid Byrkja Hystad (IMS) Anne Birgitte Auestad (ImF-UNG Rogaland) Kåre Johan Hamre (IMS) Annbjørg N. Våge (Brandøy)

Prisar: Vaksen 1730,- / 13-16 år 1220,- / 8-12 år 1060,- / 3-7 år 930,- / max familie 6000,Påmelding: www.indremisjonen.no (innan 20.juni)

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2018

55


I vekstprosess Hausten 2017 tok medlemer i Halsnøy Indremisjon menighets-profil. Resultatet skal hjelpa leiinga til å staka ut kursen vidare, og hjelpa forsamlinga til å vera i vekst. Kjartan Mehammer er leiar i Halsnøy Indremisjon, og også leiar for prosessen. Kvifor gjekk de i gong med ein slik prosess? Tiltaket kom som eit naturleg skritt i den utviklinga me har hatt på Halsnøy. Tofte og Sætre Indremisjon slo seg saman og danna Halsnøy Indremisjon i 2014. Formålet var å samla kreftene under eit tak og såleis stå sterkare saman enn kvar for oss. Me har satt ein visjon for arbeidet vårt, og på den måten definert ein retning me ynskjer å gå saman. For å oppnå draumen vår trur me det kan være formålstenleg å også jobba systematisk. Det grunnleggjande ønsket vårt er å legga til rette for at Gud kan gi vekst i forsamlinga vår. Kan du fortelja litt om prosessen? Etter å ha drøfta ulike typar nettverk og metodar vart konklusjonen at me ønskte å sjå nærare på NaMu. NaMu vart presentert for medlemmene våre og me bestemte oss for å prøva dette. Runar Landro og Marit H Ådnanes har motivert og vegleia oss i prosessen. Profilen viser temperaturen på dei åtte kvalitetsteikna NaMu definerer på sunne og voksande forsamlingar. Me hadde god oppslutning, jevn fordeling på kjønn og alder blant medlemmene som svara på spørsmåla omkring forsamlinga. Det var spennande å skulle få resultatet på undersøkinga. Me måtte ha tru på at profilen viste eit realistisk bilete av oss, og at me no skulle få anledning til å jobba målretta. Halsnøy Indremisjon skåra best på Livsnære Grupper og svakast på Inspirerande Gudstjeneste og Nådegåvebasert Teneste. Kva tiltak har de sett i verk? Me har i første omgang valt å jobba med det kvalitetsteiknet som me er svakast på, nemleg Nådegåvebasert Teneste. Me har satt oss målsetting om at menneske skal ha glede av å tena i forsamlinga, og at dei skal vera bevisste på at den enkelte er ein uendeleg verdi for fellesskapet. Som tiltak har me blant anna brukt eigne ressursar til talarar på møta, og me gjennomfører nå samtaler med medlemmene der me kjem inn på tenesta til den enkelte. Etter at me har fullført samtalene vil me tilby alle medlemmene å gjennomføra nådegåvetesten, seier Kjartan. For leiinga er det av stor verdi at medlemmene er med på tiltaka. Det er likevel viktig å presisera at det sjølvsagt er lov til å takka nei til invitasjon om samtale og nådegåvetest. Forsamlinga består av forskjellige typar menneske der alle har sin utrustning og like stor verdi uavhengig av sjølve nådegåvetesten. Kva er resultat så langt og kva er planane vidare? Det er viktig at me har horisont på denne prosessen. Dette er ikkje ferdiggjort på fem månader. Me må ta tida til hjelp, gjerne to-tre år, slik at me sikrar ein god prosess. Såleis forventar me ikkje det store resultat nå, men me har likevel registrert god oppslutning, større forventning og engasjerte menneske på søndagsmøta der me har hatt eigne talarar. Me er i ein kartleggingsfase som vil avdekka kva nådegåver som finst i forsamlinga. Deretter startar arbeidet med å legga til rette for nådegåvebasert teneste i forsamlinga vår, og me trur Herren vil gi vekst. Om 15-20 måneder skal me måla oss på nytt med ny menighetsprofil. Det blir spennande, seier Kjartan!

Naturleg menighetsutvikling (NaMu) er ein tverrkyrkjeleg, livskraftig bevegelse, med nasjonale partnarar i meir enn 70 land, også Noreg. Målet er fleire sunne forsamlingar. Poenget er ikkje å bli lik alle andre, men å koma nærare sine eigne røter. Over 70.000 forsamlingar har vore eller er i NaMu-prosess. NaMu jobbar etter universelle bibelske prinsipp. Ein har blant anna kome fram til åtte teikn på sunne, voksande forsamlingar, som forsamlinga vert målt etter i ein menighetsprofil: 1. Utrustande leiarskap 2. Nådegåvebasert teneste 3. Engasjert trusliv 4. Hensiktsmessige strukturar 5. Inspirerande gudsteneste 6. Livsnære grupper 7. Behovsorientert evangelisering 8. Varme relasjonar. Voss Indremisjon er også i liknande prosess.

Leiingsgruppa som jobbar med vekstprossen i Halsnøy Indremisjon, f.v. Sveinung Nesheim, Wenche Sjo Koløy, Jostein Svalland og Kjartan Mehammer. Per Gunnar Nordbø var ikkje tilstades då biletet vart tatt. 6 6

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2018


Ekteparet Johannessen inn i leiarteam på Helgatun Me er svært glade for at Jorunn og Aksel Ingvard Johannessen har sagt ja til å gå inn i leiarteam på Helgatun, saman med Sylvi Røssland Sørfonn. Helge Røyksund har gjort ein fantastisk jobb som nestleiar, og slutta av til påske. Det var difor behov for fleire inn i leiarteam. Oppgåvene vil bli varierte. Jorunn kan også ta kokketenester når kokk har fri. Ekteparet vil til saman ha 1,5 stilling. Dei vil gå inn i ei rulleringsordning der dei er ein del dagar på, for så å ha tilsvaran-

de fri. Jorunn kjem frå jobb på XLbygg, og har elles heile livet vore i servicebransjen. Aksel Ingvard er miljøarbeidar på Laurhammer bufellesskap for einslege mindreårige asylsøkjarar. Fleire kjenner han også frå forkynnarteneste i IMS. No har me høve til dette i forhold til kor me er i livet, seier dei. Me gler oss til å arbeida saman. Fleire har tenkt oss inn i stillinga, og det er kjekt å høyra. Me er klar for ei forandring i livet og gled oss til å treffa folket på Helgatun.

Johannes Olsen opp i stilling Johannes har sidan 1. mars 2012 hatt ei 20 prosent stilling i IMS, både innan leirarbeid og talarteneste. Frå 1. august vert stillinga auka til 60 prosent. Den auka delen på 40 prosent er i første omgang ei prosjektstilling for to år, der satsingsområda våre spesielt vil bli prioriterte. Me gler oss til å få Johannes meir involvert i IMS. Han er alt i dag engasjert på fleire av satsingsområda. Johannes har eit år på Bildøy bak seg, er lærarutdanna og jobbar no som lærar på Fitjar. Han vil ha permisjon frå denne stillinga til hausten. Johannes bur på Fitjar, eg gift med Nina og har borna Silas (5 år), Bergliot (6 år) og Samuel (8 år).

Praten gjekk lett under matøkta i kjellaren, der det vart servert kinamat.

Ikkje utan deg! Det var kanskje ei litt spesiell temaformulering for Forsamlingskonferansen 10. mars. Men den rommar så mykje… Runar Landro underviste omkring temaet. Rundt 60 personar frå bygder og kommunar omkring hadde funne vegen til Norheimsund bedehus denne laurdagen. Forkynninga er viktig for korleis me vert forma som menneske. Kva har fått forma deg åndeleg? Har du fått ei sunn og variert forkynning, utfordra Runar. Jantelova kjem ikkje frå Bibelen. Bibelen bekreftar oss på ein måte slik at me vert sett verkeleg fri. Nådegåver var tema i andre undervisningsbolk. Det er spennande å lytta til Guds Ord når han seier «ikkje utan deg», sa Runar. Det er til det gode for deg og oss andre at du brukar di gåve. Kroppen er ikkje i stand til å fungera maksimalt om du ikkje brukar di gåve.

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2018

77


Storslått 50-års feiring

I 1968 arrangerte ImF (då Vestlandske) landsungdomsstemne på Framnes. I den tida var det fleire musikklag i området. Til stemnet slo desse seg saman og opptredde. Slik starta historia til Norheimsund 135 songarar frå ulike tider vart med i ogfelleskoret Øystese då ungdomskor (NØUK). Norheimsund og Øystese ungdomskor feira 50 år. Foto: Lars Arvid Oma

Medlemsstalet har svinga opp gjennom åra, fortel Vidar Sangolt. På slutten av 70-talet var det rekord med 125 medlemmer i koret. Koret måtte ha tre bussar på turnè. Me har hatt 48 korturnèar - det er kun to år det ikkje var. Dei siste to åra har me reist på turnè i påska. Siste reise gjekk til Sørlandet. Feiringa gjekk av stabelen i Norheimsund kyrkje laurdag 21. april. Då inviterte me alle som har vore med i koret opp gjennom åra; nærare 1.800 personar. I felleskoret vart me 135 stk. Det er me godt fornøgde med, seier Vidar. Ved 40års jubileet var me berre rundt 5060 stk. Mange er blitt fostra opp i NØUK. Frank Kjosås er skodespelar og artist. Torstein Lofthus spelar i dag trommer med profilerte kjendisar i Noreg. Han var også med i felles-

orkesteret under jubileet. Arild Sondre Sekse er kjent for mange. Likeeins Heidi Marie Vestrheim – kjent frå NRK Super. Åsne Valland Nordli, gift med UIO leiar Andreas Nordli, har vore høgt innan folkemusikk. I tillegg har det blitt sendt ut ei rekkje misjonærar.

Omlag 400 fekk med seg konserten. Det er veldig bra, seier Vidar. Det opplevdest som ei fullsett kyrkje. Responsen frå publikum var enorm. Me hadde fleire solistinnslag av solistar frå ulike tider. Olav Skeie Lid hadde også laga kåseri om historien til koret.

Det vart ein intens og innhaldsrik dag 21. april. Tidleg på dag var det felleskorøving, der tidlegare dirigent Olav Skeie Lid dirigerte felleskoret, medan eg hadde ansvar for orkesteret, seier Vidar. Orkesteret til felleskoret besto av tidlegare musikarar frå ulike årgangar. Me hadde også eit «Gamliskor» der om lag 50 personar deltok. Harald Kjosås, som også er tidlegare dirigent, leia dette. Dei hadde eigen acappella-avdeling under konserten. Så deltok sjølvsagt også dagens kor, som har rundt 45 betalande medlemmer. Alle tre kora utgjorde så felleskoret.

Felleskoret song kjente songar som har blitt sunge i fleire periodar: Undivided, Skaperglede, Du är mitt ljus, Velt alle dine veie og Vår Gud skal ha æra. Festen fortsatte etter konserten for alle involverte i storkoret. Det var korgamat, mimring og talar. Sjekk gjerne koret på facebook. Her finn du mange videoklipp frå konserten. Så no er du klar for nye femti år? Jada, kjem det kontant frå Vidar. Det er sant!

Utsnitt frå felleskoret. Foto: Lars Arvid Oma

8 8

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2018


Konfirmasjonsdag ConTeenNew Laurdag 21. april var det konfirmasjonsdag for ConTeenNew i Leirvik Bedehus. Ei flott samling med full sal, der konfirmantane bidrog med band, dramastykket og presentasjon av konfirmantåret. Jakob Saghaug hadde talen, og det var velsigning og forbønn for kvar einskild konfirmant med utgangspunkt i bibelvers dei hadde vald sjølv. Ein kjempeflott dag, med Jesus og konfirmantane i sentrum. Framme frå venstre: Janne Byrkja Hystad, Hannah Kjellevold Steinsland, Ida Byrkja Dagsland, Gina Kristine Gjøvåg. Bak frå venstre: Mathilde Saghaug, Anissa Olsson, Ivar Teistedal Dyrøy, Maria Remine Theisen Kristensen, Ole André Stokken, Bjarne Westermoen og Benjamin Espevik.

Møteveke i Øystese Mellom 40 og 60 personar møtte fram til møte kvar kveld under møteveka med Marit Stokken Berland.

Folk er ikkje så vant med møteveker lenger, men mange sette pris på at det 18.-22. april vart arrangert møteveke med Marit Stokken Berland i Øystese, seier Vidar Sangolt. Då får me meir konsentrert opplegg. Det er vanskeleg for folk å prioritera mange kveldar etter kvarandre. Like fullt var det ein kjerne som kom kveld etter kveld.

Mange lokale personar bidrog med oppgåver gjennom dagane, kanskje rundt 20. Lokalt hadde me ansvar for første del av møtet, så tok Marit over, fortel Vidar. Me hadde instrumentale innslag, og solistar som bidrog, også frå andre bygder. Folk kom frå Strandebarm og Samnanger, elles folk frå Øystese og Norheimsund. Eit av måla var å skapa entusiasme i Øystese. Det var veldig kjekt å sjå igjen mange av dei som var aktive før.

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2018

Marit deler mykje frå levd liv. Det blir godt mottatt, og det er lett å følgja med. Invitasjon vart gitt kvar kveld. Det er kanskje litt uvant, men bra meiner Vidar. Mange møtte også opp til bønemøte kvar kveld. Etter møtet var det kvar kveld høve for å stoppa igjen til prat og kaffimat. Fredag kveld hadde me også heimelaga pizza.

Marte og Andreas Ølfarnes laga pizza.

99


LIK OSS

Jakob

ungdomssekre

Leirar framover

Brandøy:

Helgatun:

SommarMinileir Superhelg 2.-4. klasse 25.-27. juni Kr 730,-

0-9 år m/fylgje 25.-27. mai Kr 600,-/1100,-

Sommarleir

Minileir

5.-7. klasse 28. juni-1. juli Kr 950,-

Familieleir 4.-8. juli

Ulike enkeltprisar, max kr 6000,www.indremisjonen.no for meir info

2.-4. klasse 22.-24. juni Kr 730,-

T

Tweensweekend 5.-7. klasse 22.-24. juni Kr 730,-

Active Ten

Start 8. kl og oppover 9.-12. august Kr 1090,-

Indremisjonssamskipnaden

Meir info finn du på nettsida vår under fana ”leir”. Her kan du melde deg på leir og lese meir om kva ein leir inneheld. www.indremisjonen.no post@indremisjonen.no tlf 53 41 07 04 G eg ve ler meg t til å rt gamal il reise nok ålein på leir e...

www.indremisjonen.no 10 10 10 10

-

Johannes

! r i e l r o f k ak

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2018

t ær

leirarbeidar

-


-

Mitt bibelv ers! For av nå de Det er ikk er de frelste, ved je dy tru. det er Gukkar eige verk, ds gåve. Efesaran e 2,8

Lise Marie

barne- og fam.arbeidar

Benjamin Espevik Laurham mer, 15 år (Konfirm an

- Ingfridtær

t ConTee nN

ew)

barnesekre

No er leirane for vårsesongen avvikla, og me har hatt mange flotte treff for store og små. Ungdommar var samla på Brandøy til påske, medan det var familiar saman på Helgatun på Kombileir. Etterpå har det vore både Tweensleir for mellomtrinnet og Juniorhelg for 4-9 åringar i reisefølge med vaksne. Her var både foreldre, besteforeldre og nokre reiste med søskenbarn, alle saman ei helg med tema Bøn. Bileta viser nokre glimt frå fine leirar!

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2018

11


Voice of Joy er eit gospelkor med songarar frå Haugesund og områda rundt. Songarane har ulik bakgrunn og erfaring, men ein felles lidenskap i gospelmusikken. Bodskapen om Jesus Kristus står sentralt for Voice of Joy, og er grunnleggande for det koret foretar seg. Voice of Joy er Haugalandet sitt eige kor, og har turnert både i Norge og USA i over 20 år. Gruppa er i stadig utvikling og får nye utfordringar og spanande oppdrag. Voice of Joy gler seg no til å få bidra med ein full konsert under Sommarens Storsamling/årsmøtet til IMS i juni 2018. Koret vert leia av dirigent Silvia Kristine B. Tangen, og dei har med seg 4-mannsband på scenen.

Reiseruta juni, juli og august Marit Hårklau Ådnanes 04.-07.06 NaMu-samling, Island 08.-10.06 Sommarens Storsamling 17.06 Moster Indremisjon 17.06 Ølen/Ølensvåg Indremisjon 23.-29.07 Lyngdal Bibelcamp 25.08 IMS-styremøte 26.08 Brandøydagen Lise Marie Thuestad Litlabø 08.-10.06 Sommarens Storsamling 25.-27.06 Sommarminileir Brandøy 21.-23.08 Equip 26.08 Brandøydag Kåre Johan Hamre 03.06 Steinsdalen krins 09.-10.06 Somamrens Storsamling 22.-24.06 Tweensleir Helgatun 04.-08.07 Familieleir Brandøy

Ingfrid Byrkja Hystad 08.-10.06 Sommarens Storsamling 14.06 UNG-leiarforum 25.-27.06 Sommarminileir Brandøy 04.-08.07 Familieleir Brandøy 21.-23.08 Equip 26.08 Brandøydagen Andreas Evensen 09.-10.06 Sommarens Storsamling Johannes Olsen 09.-10.06 Sommarens Storsamling 28.06-01.07 Sommarleir Brandøy 21.-23.08 Equip 26.08 Brandøydagen Marit Andresen Røen 09.-10.06 Sommarens Storsamling 22.-24.06 Minileir Helgatun 04.-08.07 Frænabu

Arne Lindekleiv 01.06 Hiskjo Indremisjon 09.-10.06 Sommarens Storsamling Jakob Saghaug 08.-10.06 Sommarens Storsamling 14.06 UNG-leiarforum 21.-23.08 Equip 26.08 Brandøydagen Tore Thomassen 09.-10.06 Sommarens Storsamling

SOMMARSTEMNE 2018 20. mai

Pinsestemne Tysnes -Tveit Bedehus Talar: Solveig Norheim

12. august

Solheimsdalstemne Tysnes Talar: Arvid Fosse

STORD INDREMISJON søkjer etter Forsamlingsleiar i 100% stilling Søknadsfrist 31. mai 2018 Kontakt: Reidar Brevik, tlf. 402 38 340 eller Per Magne Djupvik, tlf. 471 41 866 e-post: stord.indremisjon@gmail.com Heimeside: www.leirvikbedehus.no 12 12

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2018


Velkommen til Ølen Oskar Feed Medlem i Hovudkomiteen

Sommarens storsamling/årsmøte er igjen lagt til Ølen. Vi er samla for å sjå attende på enda eit arbeidsår i Herrens teneste. Like mykje skal vi samlast om idear og planar for framtida. Vi skal få vera saman, i alle aldrar, i djup respekt for oppdraget «Med Guds ord til folket» i IMS sitt vidstrakte arbeidsfelt. Saman driv vi eit omfattande misjonsarbeid i mange bedehus og med Brandøy, Helgatun og Framnes som viktige stasjonar i arbeidet. Det er viktig at vi står saman om dette og saman kan vi gjera meir og nå endå lenger.

I romartida var ordet saman brukt om dei som bur i lag i huset; ektefelle, born, slekt og tenarar. No nyttar vi ordet på fleire område som fellesskap, forsamling eller samfunn. Dette har gjerne eit djupare innhald. Det understrekar at vi som kristne har noko saman. Kristendom er livssamfunn med Jesus Kristus. Bibelen fortel oss om Jesus og læresveinane. Dei levde tett saman med Jesus i fleire år. Påske- og pinsebodskapen gir oss mange sterke inntrykk frå korleis desse hadde det saman med Jesus. I Johs.20,19 ff les vi om då Jesus var saman med læresveiane om kvelden 1. påskedag. Dei hadde kome saman, stengt dørene, redde for jødane. Jesus kom og sa: «Fred være med dykk!». Endå ein gong

sa han: «Fred være med dykk!». Så anda han på dei og sa: «Ta imot Den Heilage Ande!». Her starta oppdraget for dei saman med Jesus. Så kom kristi himmelferdsdag og pinse. Læresveinane hadde fått ein ny kvardag. Det var nok tungt mange gonger, men dei var ikkje åleine. Jesus hadde utrusta dei med Den Heilage Ande. Den glade bodskapen om frelse må ut til folket. Vi treng indremisjonen! Velkomne til rike samvær i Ølen. La oss be for Sommarens storsamling/ årsmøte! Lat oss koma saman og setja mot i kvarandre. VELKOMMEN!

Saman Liv Ingunn Heie Medhaug

Indremisjonssamskipnaden

Konst. formann i styret for IMS

evne til å snakka vel om og velsigna kvarandre. Kommunikasjonen er prega av lytting, respekt, kjærleik, oppmuntring, tilgjeving og tillit. Saman er tema for IMS si Storsamling dette året. Tanken på «å vera saman med» kan kjennast både vond og god. Det avheng av korleis ein har det, kva erfaringar ein tidlegare har gjort, kva ein er saman om og kven ein skal vera saman med. Saman i fellesskap er visjonen til Indremisjonen. «Vi vil byggja varme, inkluderande fellesskap, vinna nye for Jesus og gjera dei til hans disiplar». Inkluderande fellesskap er kjenneteikna av at barn, unge og vaksne får ei oppleving av å høyra til, å vera verdifull som menneske i fellesskapet og får høve til å medverka. I eit slikt fellesskap er det vilje og

Me er saman i oppdraget og treng møtast for å snakka om både det som har lukkast og det som utfordrar i arbeidet. Samanhengen den enkelte står i er svært forskjellig. Målet er at årsmøtet skal vera ein møtestad for inspirasjon. I tillegg vert du invitert til medverknad for å utvikla eit livskraftig, framtidsretta indremisjonsarbeid. Saman med kven? Det er Jesus som inviterer oss til å gå saman med Han. «Kom til han, den levande steinen, som vart vraka av menneske, men som er utvald og kosteleg for Gud. Ver de og levande steinar. Bli oppbygde til eit åndeleg hus, til eit heilagt presteskap, og ber fram åndelege offer, som Gud

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2018

tek imot med glede, ved Jesus Kristus» (1.Pet 2, 4-6). «Men de er ei utvald ætt, eit kongeleg presteskap, eit heilagt folk, eit folk som Gud har vunne så de skal forkynna hans storverk, han som kalla dykk frå mørket og inn i sitt underfulle lys. De som før ikkje var eit folk, er no Guds folk. De som før ikkje fann miskunn, har no funne miskunn» (1.Pet.2, 9-10). Saman er me del av Guds folk i tida me lever. Me er Guds sendebod i heimen, i familien, på arbeidsplassen, i fritida, i bygda og vidare utover. Me har fått del i evangeliet; verdens viktigaste og mest gledelege bodskap. Ver med i bøn for både årsmøte og IMS-arbeidet! Varmt velkommen!

13 13


Sommarens Storsamling Saman

Indremisjonssamskipnaden

Tema:

Det vert kiosk i Idre ttshallen før og etter samlin gane heile helga. Middag laurdag og søndag, samt kveldsbuffèt laurda g kan kjøpast i id

rettshallen.

Årsmøte Ølen 8.-10. juni - Ølen Idrettshall Fredag 8. juni

Søndag 10. juni

19.30 Konsert Voice of Joy

09.30 Bønemøte i bønerom ved scenen 10.30 Gudsteneste/festmøte – Søndagsskule Opningshelsing

Laurdag 9. juni 09.00 – 11.45 Registrering av utsendingar 10.00 Opningsmøte og Bibeltime

Helsing ved varaordførar Steinar Skartland og medleiar i hovudkomiteen Oskar Feed Bibeltime ved Andreas Evensen Tema: Saman i trua Husorkester, Misjonsoffer

10.00 Barnas sommarfest i Klubbhuset 11.30 Myldregrupper for barn, sjå eige program. 11.45 Utsendingsmøte 12.00 - 16.00 Aktivitetar for ungdommane på Brandøy 13.00 Middag 14.00 – 17.30 Utsendingsmøte 15.00-16.30 Øving med Tore Thomassen 17.00 Konsert med Tore Thomassen 18.00 Kveldsbuffèt 19.30 Stormøte

Tale ved Andreas Evensen Tema: Saman med heimen Presentasjon av arbeidarane Husorkester, Misjonsoffer

LIK OSS

ved sokneprest Kari Vik Stuhaug Tale ved Andreas Evensen Tema: Saman, men ulike Presentasjon og bøn for styret Husorkester, Nattverd, Misjonsoffer

12.15 Pause med forfriskningar 13.00 Storsamling Appell ved Tore Thomassen Husorkester Misjonsoffer til Framnes, Brandøy og Helgatun

14.00 Middag

Fredag kveld etter konserten og laurdag kveld etter stormøtet: Bøn og lovsong på Brandøy for alle som vil. Samling og aktivitetar for ungdom.

www.facebook.com/Indremisjonssamskipnaden

www. indremisjonen.no

UNG på årsmøte Fredag: Etter konser t med Voice of joy: Samling på Brandøy Laurdag: 10.00 Bibeltime 12.00 Aktivitetar på Brandøy 17.00 Konser t Tore Thommasen 18.00 Kveldsbuffét 19.30 Stormøte Etterpå: Samling på Brandøy Søndag: 10.30 Gudsteneste/ festmøte 13.00 Storsamling 14.00 Middag


Konsert

I SAMBAND M ED SOMMAREN S STORSAMLI INVITERER IN NG I Ø DREMISJONSS AMSKIPNADEN LEN, TIL

rua imen t i n a Sam an med he like Sam an, men u Sam

med

Hovu

d

Andr talar: e Leiar as Even se iI mF-U

ng

n

Ny EP i salg!

i Ølen Idretts hall Fred ag 8. juni kl 1 9.30 Bill.pris kr 20 0,-

0-16 år gratis

Billettkjøp ved inngong

Konsert

Ølen Id Laurdag 9. ju rettshall ni kl. 17.00

TORE THOMASSEN

med barnekor

Fri entrè – Kol lekt Alle barn som med i koret er vil vera til øving kl 15 velkomne .00-16.30, same dag og stad.

Velkomen på konsert!

Barnas Sommarfest Ølen 8.-10. juni

Blir du med? Søndag 10. juni

Laurdag 9. juni

10.00 – 11.30 Barnas Sommarfest Klubbhuset Ølen IL 11.30 – 12.45 Myldregrupper Klubbhuset Ølen IL (For små barn som må være med foreldre til utsendingsmøtet vert det sett fram leiker) 13.00-14.00 Middag Ølen Idrettshall 15.00 – 16.30 n Øving med Tore Thomasse Ølen Idrettshall. (Inkluder t pølse-pause)

10.30 - 12.15 Gudsteneste, Festmøte og Søndagsskule len Me startar felles i idrettshal ing før ungane går ut til eiga saml Ølen IL Ølen Idrettshall/Klubbhuset 12.15 – 13.00 Pause med is Ølen Idrettshall 13.00 – 14.00 Storsamling Ølen Idrettshall 14.00 Middag Ølen Idrettshall

17.00-18.00 Konsert Tore Thomassen Ølen Idrettshall Fri entrè – kollekt 18.00 --> Kveldsbuffet Ølen Idrettshall LIK OSS PÅ

jonssamskipnaden

www. indremisjonen.no

www.facebook.com/Indremis


INNMELDINGSSKJEMA Sommarens Storsamling i IMS, Ølen 08.-10. juni 2018

MÅLTID (set x for dei måltida de ynskjer) Born mellom 4 og 16 år, halv pris Maks familiepris kr. 400,- pr. måltid

1 2 1 2 3 4

Middag laurdag kr. 150,-

NAMN

BORN

Bestilling rom Brandøy

Prisen gjeld overnatting fredag til søndag inkl. frukost og lett kaffimat på kvelden

Kveldsbuffet laurdag kr. 150,-

Middag søndag kr. 150,-

ALDER

Enkeltrom kr. 900,-

Set x

Dobbeltrom kr. 1500,-

Set x

Familierom kr. 2000,-

Set x

Matallergiar ein må ta hensyn til:…………………………………………………………… Bestilling plass til bubil/campingvogn Oppstillingsplass nær hallen Begrensa med plassar

Ei natt Kr. 50,-

Set x

To netter Kr. 100,-

PÅMELDING UTSENDINGAR: Utsendingar betaler ei årsmøteavgift på kr. 150,til å dekkja felleskostnader. FOREININGA/LAGET SITT NAMN ________________________ NAMN PÅ UTSENDING ________________________________

Påmelding innan MÅNDAG 4. JUNI 2018! Det vert høve å kjøpa matbillettar til middag laurdag, kveldsbuffèt laurdag og middag søndag i hallen så langt det er ledige billettar. Påmelding kan sendast til: IMS, postboks 150, 5401 Stord, tlf. 53 41 07 04 www.indremisjonen.no post@indremisjonen.no

Set x

Straum Kr. 50,- pr. natt

Overnattingsstader i samband med Sommarens Storsamling: Brandøy Misjons- og konferansesenter Bestilling til IMS-kontoret post@indremisjonen.no eller 53 41 07 04 Bubil og campingvogn Det vert lagt opp til bubilparkering i nærleiken av hallen. Bestilling av plass til IMS-kontoret. Frønsdal aktivitetsgard Booking til post@fronsdal.no Ølen Gjestegård http://www.olengjestegard.no/ Fugl Fønix Hotell http://www.fuglfonix.no/ Ølen gjestehamn Ligg i gangavstand til hallen, har 6 gjesteplassar for båtar.

16 16

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2018

Set x


Sakliste til utsendingsmøte, årsmøte 2018 1. Konstituering a) Val av møtedirigent og varadirigent b) Val av to til å føra møteboka c) Val av to til å signera møteboka

4. Korte rapportar/innlegg a) Framnes KVGS b) Brandøy Misjons- og konferansesenter c) Helgatun

2. Årsmeldingar a) Indremisjonssamskipnaden b) Barne- og ungdomsavdelinga (Meldingane frå Brandøy Misjons- og

5. Val a) Formann for 1 år b) 3 styremedlemmer for 2 år c) 3 vararepresentantar for 1 år d) Val- og fullmaktsnemnd e) Revisor

3. Rekneskap a) Indremisjonssamskipnaden b) Framnes Eigedom c) Brandøy Misjons- og konferansesenter

6. Samtale om arbeidet

konferansesenter, Framnes og Helgatun vert tekne til orientering)

(Rekneskapen for Helgatun vert teken til orientering)

(meir info side 19-21 her i bladet)

a) Omstrukturering IMS b) Helgatun hytteutvikling c) Gi det vidare! d) Inspirasjon/glimt frå bygdene

Framlegg frå val- og fullmaktsnemnda Formannskandidat: 1. Liv Ingunn Heie Medhaug, Vindafjord 2. Ole Bernar Innvær, Bømlo Styremedlemer: 1. Den som ikkje vert vald til formann 2. Åse Farestveit, Kvinnherad 3. Bernt Arild Gjøvåg, Stord 4. Magne H Skartveit, Tysnes 5. Oddvar Martin Torget, Os 6. Olaug Fagerheim, Kvinnherad

Desse sit eitt år til: John Morten Espevik, Bømlo Brit Gjerde Voster, Kvam Bjørn Saghaug, Stord

Varamedlemer: 1.-3. Dei som ikkje vert vald til styret 4. Liv Marit Rød, Fusa 5. Marte Kvilhaugsvik, Fitjar 6. Norvald Ådnanes, Stord Lista er sett opp i prioritert rekkefølgje. Det skal veljast formann, tre styremedlemer og tre varamedlemer. Den som ikkje vert vald til formann går vidare til styrevalet. Dei som ikkje vert vald til styret går vidare til varavalet.

BUR: IMS har i mange år hatt eit Barne- og UngdomsRåd. Dette har vore i funksjon fram til no, men har dei siste åra vore mindre brukt enn tidlegare. Tre av medlemene står på val dette året, og dei to som har eitt år att av funksjonstida si reiser bort på skule til hausten. Det er styrevedtak på å setja BUR «på vent» i 2018/2019 medan ei arbeidsgruppe jobbar med mandatet til BUR.

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2018

17 17


Formannskandidatar:

Presentasjon av kandidatar til styrevalet Liv Ingunn Heie Medhaug

Ole Bernar Innvær

Åse Farestveit

Bernt Arild Gjøvåg

Fødd 1956, Ølensvåg. Har pedagogisk høgskuleutdanning, inkludert kristendom grunnfag frå NLA. Har jobba som lærar, rektor og er no leiar for PPT Etne og Vindafjord. Erfaring i ulikt organisasjonsarbeid, som vaksenleiar i NKSS, medlem i Ølen sokneråd og styremedlem Kyrkjetunet Ølen. Har vore styremedlem i IMS-styret dei siste to åra, frå hausten 2017 konstituert som leiar.

Fødd 1967, Bømlo. Utdanning innan økonomi og administrasjon. Jobbar som teamleiar hos Wärtsilä på Rubbestadneset. Er med i styret for Gilje Bedehus, og som leiar for Yngstes. Medlem i ei av møtegruppene på bedehuset. Vara til IMS-styret det siste året. Eg meiner barne og ungdomsarbeidet, og «varme og inkluderande fellesskap» må ha stort fokus.

Fødd 1976, Stord. Rekrutteringsansvarlig i Subshore. Er i leiargruppa for ConTeenNew og har tidlegare vore med i IMS-styret. Ser dei fire satsingsområda til IMS som svært viktige så forsamlingane vert rusta for framtida.

Fødd 1962. Busett i Åkra i Kvinnherad. Lærar. Har vore engasjert i kristent barne- og ungdomsarbeid sidan 16-årsalderen. Leiar for barnegruppe i Landås menighet, ulvungar i Volda og VING i Åkra. Har vore med fleire periodar i Åkra sokneråd. Er oppteken av at barn og unge skal få bli kjende med Jesus og få fellesskap der dei kan få hjelp til å veksa i trua.

Magne H Skartveit

Oddvar Martin Torget

Fødd 1947, Tysnes. Allmennlege i Tysnes 1976-2015. 18 mndr. vikarlege for Normisjon i Bangladesh. Vore aktiv i Tysnes Bedehuslag, fleire år i styret. Vore med i Krinsstyret for Santalmisjonen (Normisjon) og i områdestyret for Normisjon i Sunnhordland. Kommunestyremedlem på Tysnes 2015-2019. Er no med i styret i Tysnes Støtteforening for indremisjonen.

Olaug S. Fagerheim

Fødd 1972, Kvinnherad. Pedagogisk leiar i Undarheim barnehage på Husnes. Har tidlegare vore leiar i søndagsskule og barnekor. Er nå med og arrangerer Pizzakveldar i Valen kyrkje, som er ei samling for heile stor-familien. Leirleiar og tidlegare med i BUR.

Fødd 1963, Hagavik. Økonomisekretær ved Kongshaug Musikkgymnas. Leiar i styret for Hagavik Indremisjon og Os NLM. Har vore med som leiar i Hagavik barneklubb i 20 år. Bedehuset og vennesamfunnet er min åndeleg heim.

Kandidatar til varavalet:

Marte Kvilhaugsvik

Fødd 1986, Fitjar. Gift med Rune, 3 born. Utdanna fysioterapeut, jobbar som miljøterapeut. Har dei 4 siste åra vore ein av hovudleiarane på Klubben Fitjar (5.-7. klasse), ansvar for det organisatoriske. Aktivt med på Storsamlingane på Fitjar Bedehus i fleire år. Tidlegare drive Tweensarbeidet i Tremorkirken på Sotra. Har vore 1. vara i IMS-styret det siste året.

18 18

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2018

Liv Marit Rød

Fødd 1952, Holdhus (Fusa). Jobbar som spesialarbeidar i maskinverkstaden på Framo Fusa. Er med i IMS kvinneforeining lokalt. Har vore engasjert i søndagsskulen, og har tidlegare vore kontakt for Holdhus Indremisjon.

Norvald Ådnanes

Fødd 1952. Bømlo. Pensjonist. Har jobba som elektrikar og e-verksmontør. Har vore aktiv i indremisjonsarbeidet på Gilje Bedehus. I ein del år og vore leiar i barne- og ungdomsarbeidet på Gilje. Er med i møtegruppe. Eg trur det er mykje å vinna om me kristne brukar tid saman med våre nye landsmenn.


Omstrukturering av IMS IMS-styret har gjennom året jobba med å straumlinjeforme organiseringa av undereiningar i ein meir tenleg struktur. Pr. i dag er Helgatun, Brandøy og Framnes Eigedom i realiteten berre ulike avdelingar i IMS (som er ei foreining), og ikkje eigne juridiske einingar. Modellen me har vald er lik den dei fleste andre misjonsorganisasjonar nyttar. Styret har eit ynskje om å klargjere ansvar mellom einingane, sikre at lover og føreskrifter vert oppfylt, samt avgrense risiko mellom dei. Det er difor oppretta ein konsernstruktur som oppfyller dagens lovkrav. Det er nytta juridisk, skatte- og selskapsrettsleg bistand i prosessen. Dette er i realiteten ei formalisering av slik strukturen i praksis fungerer i dag. Organiseringa er tenkt i denne modellen:

Generalforsamlingsfullmakt for dei ulike føretaka fordelt slik:

Indremisjonssamskipnaden (foreining)......... Utsendingsmøtet IMS Holding AS (morselskap i konsern)........ Utsendingsmøtet Helgatun Fjellpensjonat AS........................... IMS-styret Helgatun Utvikling AS................................... IMS-styret Brandøy Misjons- og konferansesenter AS..... IMS-styret Framnes Eigedom AS................................... IMS-styret SunnBok AS................................................. IMS-styret Framnes VGS............................................... Representantskapsmøte Vidare orientering vert gjeve på utsendingsmøtet.

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2018

19 19


Utbygging på Helgatun IMS-styret har i tråd med fullmakt gjeve på utsendingsmøtet på Fitjar i 2016 vedteke å gå vidare med utbyggingsplanene på Helgatun. I utdrag frå vedtaket står det: «IMS-styret får fullmakt til å gjera nødvendige vurderingar og vedtak med sikte på å få laga reguleringsplan for ei samla utvikling av Helgatun sin eigedom. IMS-styret får vidare fullmakt til å gjera nødvendige vurderingar og vedtak i samband med konkrete tiltak for vidareutvikling/utbygging av Helgatun.» Styret hadde i april felles møte med Helgatunstyret og interessegruppa som har jobba med prosjektet. I påfølgjande styremøte hadde IMSstyret tre alternativ: 1. Skrinlegge prosjektet. Noko som kan bety svært utfordrande drift for Helgatun. Me treng fleire sengeplassar og auka omsetning for å vere berekraftige. 2. Selje heile prosjektet til ein utbyggjar. Det gir raske og mykje pengar no, og vil vere mindre arbeidskrevjande enn alternativ 3. Men me vil ikkje ha kontroll på prosjektet, det vil også vera mindre tenleg, både økonomisk og i forhold til antal sengeplassar, enn alternativ 3. 3. Sjølv stå som utbyggjar. Dette er den mest arbeidskrevjande modellen, det vil medføra noko risiko, men gi maksimal forteneste over tid. Me har dessutan kontroll på prosjektet sjølv.  

20 20

Styret landa på alternativ 3 og har jobba vidare med det. I praksis har det vore å sende inn detaljreguleringsplan for politisk handsaming og å opprette eit eige utbyggingsselskap for å avgrense risiko. Styret jobbar no med å få på plass kyndige styremedlemmer, samt mandat for utbyggingsselskapet. Slik detaljreguleringa føreligg, opnar det mellom anna for inntil seks leilegheitsbygg med totalt kring 70 leilegheiter. Planen gir oss mange moglegheiter, også for fjellpensjonatet Helgatun, men me er ikkje plikta å gjennomføre alle tiltaka. Det er ikkje bestemt kor mykje eller korleis det skal byggjast ut, men ein ser føre seg å byrje med en del av leilegheitene. Detaljar vert opp til styret i utbyggingsselskapet, men med endeleg godkjenning av IMS-styret. Me trur at den valde løysinga vil gi Helgatun ei god framtid. Ikkje berre vil det tilføre sårt tiltrengt kapital, men det vil òg gi moglegheit for fleire rom og for tilbakeleige av leilegheiter. Helgatun opplever i dag å ha nådd kapasitetsgrensa og har behov for fleire senger for å få ei økonomisk forsvarleg drift. Styret ser med stor glede på det som no legg seg tilrette på Helgatun. Ein djup takk skal òg gå til interessegruppa for alt arbeidet dei har lagt ned i dette prosjektet. Det er flott å sjå eit slikt engasjement for misjonsstasjonen vår i Myrkdalen.  Vidare orientering vert gjeve i utsendingsmøtet.

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2018


Gi det vidare! Me har dei siste par åra hatt mykje fokus på at me skal vera livskraftige; at arbeidet skal leva vidare og utviklast. Kva må til då? Dette ynskjer me å samtala om under utsendingsmøtet i Ølen. Svaret er ikkje eintydig. Stega vil vera ulike frå bygd til bygd. Noko trur me likevel gjeld alle, uansett størrelse på arbeidet, og uavhengig av kven ein er og kor ein er: 1. Neste generasjon må med. Nøkkelgenerasjonen, menneska mellom 20-ca 45 år, er viktige fordi dei bind saman tre generasjonar i forsamlinga. Om det glipp her, mister me to generasjonar samtidig. Nøkkelgenerasjonen føder barna me vil ha med oss vidare, samtidig som dei har kontakt med besteforeldregenerasjonen. Alle er sjølvsagt like viktige som menneske, men i forhold til forsamlingsarbeidet, er neste generasjon viktigast. Kva er deira behov, og korleis kan me på ein balansert måte møta behova til alle generasjonar i forsamlinga, slik at me har ei fleirgenerasjonsforsamling?

2. Me treng å utrusta til teneste. Fleire av oss har vore heldige og opplevd at leiarar har investert tida si i meg, slik at eg fekk høve til å veksa. Ein måte eg kan gi tilbake noko av det eg sjølv har fått, er å gi det vidare til andre. Temaet kan vera utfordrande. Somme stader manglar dei me skal utrusta. Me treng dessutan verktøy, og me treng tid til å utrusta. Samtidig er det også eit poeng at me kan utrusta medan me allereie gjer det me må gjera uansett. Verda, forsamlingane og arbeidet generelt treng fleire utrustande leiarar som igjen kan utrusta andre. Mange ser nok dette behovet, men å ta steget for å koma i prosess der dette vil skje, er ei anna sak.

Me gler oss til denne viktige samtalen under utsendingsmøtet. Det vert innleiing til samtale. Deretter deler me inn i gruppesamtalar der kvar gruppe har leiar som noterer. På den måten får me med flest mogleg gode poeng som me tar med vidare i arbeidet. Me opnar også opp for litt plenumsamtale.

Kart Årsmøte Ølen 2018

Klubbhuset

Klubbhuset

Idrettshallen

Idrettshallen

Indremisjonssamskipnaden

Til Etne

Til Etne

Til Haugesund

Kyrkjetunet

Til Sandeid

Til Sandeid

Tegnforklaring il idrettshallen/ kyrkjetunet Bilveg til idrettshallen/ kyrkjetunet g til kyrkjetunet (caGangveg 1.2 km) til kyrkjetunet (ca 1.2 km) ng bevegelseshemma Parkering bevegelseshemma rkering m/strøm Bobilparkering m/strøm

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2018

21 21


Årsmelding for 2017 «Og Jesus gjekk fram i alder og visdom og var til glede for Gud og menneske.» Luk. 2, 52. IMS er blitt eit år eldre. 153 arbeidsår er gått sidan starten i løa i Uskedalen i 1864. Me har vakse i alder og forhåpentlegvis i visdom. Me ynskjer å vera til glede for Gud og menneske med arbeidet vårt. Fremja Guds rike og halda oppe eit livskraftig indremisjonsarbeid Dette er føremålet til IMS, uttrykt i lovane våre. Livskraftig kan bety funksjonsdyktig, sterkt og robust; at arbeidet skal leva vidare og utviklast. Og det er verkeleg det me vil. Arbeidet skal leva vidare slik at fleire kan bli vunnen for Jesus og bli Hans disiplar. Me trur at me blir meir sunne og livskraftige ved å ha fokus på følgjande: Utrustande leiarskap Nådegåvebasert teneste Engasjert trusliv Hensiktsmessige strukturar Livsnære grupper Varme relasjonar Inspirerande gudsteneste/møte Behovsorientert evangelisering (kilde: Naturlig menighetsutvikling) Legg merke til adjektivet som står først. Folk utfører til dømes teneste i forsamlinga, men er den nådegåvebasert, eller basert på plikt/nokon må ta ansvar? Ved sistnemnde kan det heile bli strevsamt, og me klarar ikkje å stå i det så lenge. «Livskraftig Indremisjonsarbeid» har vore hovudoverskrifta på lokale leiarsamlingar siste år. Me har mellom anna snakka og samtala om fleirgenerasjonsforsamlinga. Skal arbeidet leva vidare og utviklast, må neste generasjon med. Vår eigen generasjon er lettast å vinna med evangeliet. Den neste er viktigast for forsamlingsarbeidet. Dei mellom 20-ca 45 år er nøkkelgenerasjonen. Dei føder barna me vil ha med oss vidare, og dei har kontakt med besteforeldregenerasjonen. Viss me vil ha fleirgenerasjonsforsamling, må me ha nøkkelgenerasjonen med. Det er viktig at dei er med i leiarskap og får vera med å forma arbeidet.

22 22

I 2017 feira Laurhammer bedehus 100 år. Zoar bedehus på Halsnøy feira 130 år. At det fortsatt er liv på bedehuset etter så mange år viser at arbeidet er livskraftig; Guds ord er verksamt, og nye er blitt utrusta til teneste. Arbeidet er berekraftig. Å utrusta til teneste er noko me vil løfta fram. Det er også med i satsingsområda våre. Tradisjonelt har me gjerne vore flinke på å delegera og avhjelpa leiaren. Når me utrustar til teneste går me ved sida av, ofte over tid. Visse tider kan me gå framfor for å visa veg, atter andre gonger bak for å støtta og pusha. Me gjer ein person i stand til teneste, slik at arbeidet kan leva vidare. Ofte kan det vera enklare og mindre tidkrevjande å gjera ting sjølv, men då vil også arbeidet/tenesta døy ut med den eine personen. Enkeltmenneske Forsamlinga består av enkeltmenneske. Kor sunn forsamlinga er avheng av kor sunne enkeltmenneska er i hjarta, hender og hovud. Guds forsamling vert bygd, utrusta og utvikla gjennom relasjonar. I vår samanheng er me gode på å arrangera. Aktivisme kan bli ein fare. Mange søkjer i dag nære relasjonar. Kva med å starta her? Etterkvart kan det bli naturleg å invitera inn i ei livsnær gruppe – der samtale over bibel og livet er naturleg. Så er det flott om endestasjonen blir storfellesskapet på bedehuset. Satsingsområda Hausten 2016 og våren 2017 var ein intens periode der me hadde strategi og satsingsområde oppe på styremøter, arbeidarsamling og leiarsamlingar, både lokalt og på kontoret. Me hadde også eiga strategigruppe som var samla titt og ofte. Til slutt landa me på desse satsingsområda: - Forsamlingsbygging - Leiartrening - Fellesskapsplanting - Konfirmantarbeid Me har tru for at dette er vegen å gå.

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2018

Ved årsskiftet var me ca her i prosessen: Forsamlingsbygging: - Halsnøy og Voss Indremisjon tok hausten 2017 menighetsprofil og er i prosess på korleis bli sunnare. Dei nyttar Naturleg menighetsutvikling (NaMu) som verktøy og har med vegleiarar. Begge stader er det ei lokal gruppe som er engasjert og driv arbeidet fram. - Personar er oppnemnd som kan foreta dåp m.m. Det er elles eit ynskje at tenester i størst mogleg grad vert utført av lokalt leiarskap og at leiarane blir utrusta til oppgåva. - Me har i fleire fora (IndremisjonsVenen, leiarsamlingar, ressursgrupper, arbeidarsamlingar) fokus på temaet livskraftige forsamlingar. Leiartrening - Ressursgrupper er i funksjon. - Me har i 2017 gjennomført fem lokale leiarsamlingar, og vil fortsetja med det. - 35-40 personar frå IMS (medrekna tilsette) var på leiarkonferansen på ImF Straume i november. Fellesskapsplanting - Me kommuniserer temaet og får det stadig meir på innsida av huden. - Kontakten med John Torjus Eriksen, leiar for fellesskapsplanting ImF, er god. Han har tett kontakt med fleire i området vårt. Hausten 2017 hadde han også samling med IMS-administrasjonen. - Me er i miljø for læring, både gjennom John Torjus, men også ved at dagleg leiar fekk vera delaktig i Sendt læringsfellesskap i Oslo november 2017. - ImF Fitjar meldte i november 2017 seg inn i IMS/ImF som forsamling. - Me støttar dei som ynskjer å bygga nye fellesskap. Målet er at Guds rike skal veksa, og at fleire skal finna ei forsamling dei kjenner seg heime i. Me heiar også på etablerte fellesskap, og ynskjer at nye og etablerte fellesskap kan velsigna kvarandre.


Konfirmantarbeid - Frå hausten 2017 valde elleve konfirmantar å følgja IMS sitt konfirmantarbeid. Fem leiarar driv arbeidet. Desse er både tilsette og frivillige. - Det er konfirmantundervisning ein gong i månaden. I september var det bli kjent weekend på hytte med undervisning og godt fellesskap. Gud gir vekst Å stå i arbeid sentralt og lokalt byr på både gleder og utfordringar. Ofte kan ting og tankar ligga på skuldrene. Arbeidet er først og fremst Gud sitt. Me er forvaltarar og Guds reiskap, men ansvaret ligg på Gud. Me skal få så og hausta. Gud åleine gir vekst. Me kan undervegs gjera vår del og ta vekk hindringar for vekst. Ulike behov – kan me velsigna kvarandre? Meir og meir ser me at det er ulike behov. Bygdene og forsamlingane har ulike behov. Menneska i forsamlinga har ulike behov. Det kan vera ulike ynskje i møteform, klokkeslett, song- og musikkstil med meir. Nokon ynskjer å ha ein fot i kyrkja og ein fot i bedehuset. Andre ynskjer å ha ein åndeleg heim med alle tenester ein stad. Ofte er desse yngre. Det ligg mykje følelsar i desse ynskja. Me kan åndeleggjera metodar og ynskjer. Det kan vera farleg, og me kan støyta folk ifrå oss. Kva med å spørja oss sjølv og kvarandre: «Kva ville Jesus gjort?» og «Kva vil fremja Guds rike?» Be over det og la Gud tala. Gud ynskjer alle med. Me skal tala vel om kvarandre, og det er vårt ynskje at me kan velsigna kvarandre trass ulike behov, og vegval. Foreiningane i IMS i dag: Pr nyttår var det totalt 154 lag, foreiningar og kontaktar, fordelte slik: · Indremisjonsforeiningar/ forsamlingar 59 · Kontaktar 17 · Kvinneforeingar 14 · Mannsforeiningar 1 · Andre lag og foreiningar 1 · Kor 6 · Barne- og ungdomslag 56 Dette er ein nedgong på 9 lag/foreiningar frå 2016.

ARBEIDARANE Arbeidarane er vår viktigaste ressurs, og det er nødvendig å satsa på fast tilsette arbeidarar. I tillegg er me svært glade for alle frivillige som stiller opp i forkynnarverksemd og hjelper til med andre oppgåver. Nokre foreiningar har eigne tilsette som dei lønar sjølv. Dette gjeld Voss Indremisjon og Norheimsund og Øystese Indremisjon. Kåre Johan Hamre brukar noko av arbeidstida si lokalt i Granvin. Arbeidarane i 2017 har vore: Marit Hårklau Ådnanes Dagleg leiar 80 % Guri Bjørnevik Kontorleiar 80 % Kåre Johan Hamre Forkynnar 100 % - jobbar på Helgatun i sommarmånadane Marit Andresen Røen Evangelist 50 % Liv Rolfsnes Pensjonert arbeidar, men var tilsett i 20 % stilling i Odda fram t.o.m. mai 2017 Olav Eikemo Forkynnar 50 % januar – mars og september – november Aksel Ingvard Johannessen Forkynnar, avtalte dagar Arne Lindekleiv Administrasjonskonsulent 20 % Ingfrid Byrkja Hystad Barnesekretær 80 % Jakob Saghaug Ungdomssekretær 85 %, 90 % frå 1. august. Lise Marie Thuestad Litlabø Barne- og familiearbeidar 50 % Johannes Olsen Leirarbeidar 20 % Tilsett av lokalforeiningar Knut Kvamme Forsamlingsleiar Voss 60 % Ingvill og Olav Humlebrekke BUF-arbeidarar Voss til saman 50 % frå 1. september Vidar Sangolt Ungdoms- og forsamlingsarbeidar i Norheimsund og Øystese 80 %. Frå 1. september 46 % (15 % i Norheimsund, 31 % i Øystese).

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2018

Tilsette Brandøy og Helgatun Sjå eigne årsmeldingar. Fritidsforkynnarar: Gjennom året har me mange fritidsforkynnarar som tar enkeltmøte og møteveker for oss. I 2017 har desse vore ute på møte/arrangement: Ingebrigt S. Sørfonn, Toralf Steinsland, Svein Bjarne Aase, Jens Tveit, Ola Malvin Lomheim, Arne Lindekleiv, Klaus Muff, Aksel Lygre, Halvard N. Sveen, Liv Rolfsnes, Ove Tvedt, Marit Dahl Hollund, Håkon C. Hartvedt, Hans Arne Børsheim, Harald Rydland, Martin Nygård, Jorunn Eikemo, Nils Håkon Urangsæter, Reidar Brevik, Kjellfrid Mæland, Marius Økland, Solveig Hosøy, Jan-Ove Fagerheim, Annbjørg Helland Sævareid, Sølvi Heimestøl, Martha og Edgar Paulsen. Frå ImF-samanheng: Erik Furnes, Gunnar Ferstad, Håkon Garvo, Leiv Nesheim, Marit Stokken, Roald Evensen, Aud Karin Kjølvik Ringvoll, Ingbjørn Vingen, Otto Dyrkolbotn, Runar Landro, Ole Magnus Breivoll og Vegard Hetlebakke. ARRANGEMENT Sommarens Storsamling, Norheimsund 16.-18. juni Det var stort å få vera med på opninga og vigslinga av nye Framnes Arena. Dette skjedde fredag kveld, og vart ein pangstart på årsmøtehelga. Her var song og musikk, diktlesing, hornorkester og breakdance. Dei som hadde leia og gjennomført prosjektet fekk si velfortente takk. Opninga skjedde med snorklypping og konfetti, og vart feira med kaffi og stor marsipankake. Gunnar Ferstad var hovudtalar. Temaet var «Sendt». Bibeltimen laurdag tala han over «Sendt med ein bodskap» med utgangspunkt i 2. Kor. 5, 16-21. «Kva hindrar oss i å verta sendt?», var temaet laurdag kveld, og søndag «Sendt – det kan ikkje stansa no». Ingfrid Byrkja Hystad heldt andakt på Storsamlinga søndag. Husorkesteret, med Vidar Sangolt i spissen, la ned ein stor innsats saman med forsongarar og frivillige på mange plan. Laurdag ettermiddag var det konsert med Bjarte 23 23


Leithaug. Sunnhordlandsmusikken og ei gruppe frå barnekoret Shine deltok søndag. Det vart lagt ned eit stort arbeid for å få til eit godt opplegg for borna og ungdommane. Eitt av tilboda var Barnas sommarfest. Borna fekk også oppleva «speedleir» - minileir på ein time. Dagtid laurdag var det kjekke aktivitetar for borna medan vaksne var på utsendingsmøte. Også ungdommane hadde eigne samlingar og aktivitetar som freista både unge og eldre å delta i. Takk til lokale frivillige for engasjement og stor innsats. Til utsendingsmøtet var det godkjent 114 utsendingar. Utanom vanlege årsmøtesaker, var det under samtale om arbeidet sett opp tre saker: 1. Prosjekt Helgatun 2. IMS sine satsingsområde 3. Økonomi – spesielt opp mot satsingsområda. I kollektar kom det i alt inn kr 183.063,-. Tusen takk til indremisjonsforeiningane i Norheimsund og bygdene rundt med alle sine frivillige som stilte opp desse dagane. Det vart gjort ein formidabel innsats før, under og etter arrangementet. Forsamlingskonferansar I 2017 hadde me forsamlingskonferanse både på Stord og i Norheimsund. Rundt 60 personar var møtt fram på Leirvik bedehus 4. februar. Temaet var «utrusta og utsendt». Runar Landro tala om at nådegåver er eit verktøy me har fått til å løfta opp andre menneske. Erik Furnes understreka at me har fått eit kall frå Gud, og det er stort og radikalt. Herren utrustar og sender oss til sitt folk. 18. mars var rundt 50 menneske frå bygdene i Kvam, Jondal, Voss, Odda og Samnanger tilstades på forsamlingskonferansen i Norheimsund. Temaet var «sterke fellesskap». Runar Landro viste til Naturlig menighetsutvikling som har åtte kvalitetsteikn for sunne forsamlingar. Vekst skjer av seg sjølv. Vår oppgåve er å fjerna hindringar for vekst. Han poengterte også at neste generasjon må med viss me vil ha fleirgenerasjonsforsamling. 24 24

Evangelisering under Tysnesfest Også sommaren 2017 var det Pit stop under Tysnesfest, no sjette året på rad. Misjonsvenner på Tysnes har tatt initiativ til dette flotte evangeliseringsprosjektet. Utanfor bedehuset vert det sett opp partytelt der forbigåande passerer på veg til festivalområdet. Her kan dei få seg ein kopp kaffi, vaffel og god prat. Fleire nyttar høvet år etter år. Her kjem ein i kontakt med mange som har eit meir perifert forhold til Jesus. Fleire sa i sommar at dei ville ta imot Jesus og tru på han. Må Gud vara dei. 30-40 frivillige stiller lokalt, i tillegg til IMS sine eigne arbeidarar og mannskap frå OAC (Open Air Campaigners). Av fleire grunnar vart det i 2017 ikkje evangeliseringsteam under Bluesfestivalen i Skånevik. Brandøyhelg 19.-20. august I 2016 var Brandøy 50 år. Feiringa, som då gjekk over to dagar, vart så stor suksess at eit liknande konsept vart gjennomført også i 2017. Laurdag var det open samling med Ole Bjørn Landsverk der temaet var «Du er min Gud og du gjer meg heil.» 90 personar var så samla til middag og dessertbuffet. Om kvelden var det konsert med Sveinung Andersen. Brandøydagen kom med plaskande regnver, men nær 250 personar fann likevel vegen til Brandøy. Ingebrigt S. Sørfonn tala på føremiddagsmøtet. Joy gledde med song under begge møta, og personar frå G-17 team i Skjold leia allsong. Om lag 50 born var i aktivitetshallen og 20 ungdommar var samla til møte i løa. Etter betasuppe, kiosk, rykande ferskt hoppeslott, boblefotball m.m. vart det familietreff der Lise Marie Th. Litlabø tok oss inn i spanande historie frå Bibelen. Jakob og Julie Saghaug delte fleire oppmuntrande historiar frå leirarbeidet. Det er flott å få bekrefta at leirarbeidet er viktig. Fellesskapet ein slik dag gir styrke, og skapar også engasjement for Brandøy. Haustmøtehelg 29. september – 1. oktober Helga vart starta med Go`fredag – ein festkveld med humor og alvor, fellesskap og god mat. BeIndremisjonsvenen - Nr. 03 - 2018

rit Hovstad hadde regi og ansvar for mat og hadde laga fantastiske rettar med tema «ein smak av Israel». Mariann Steinsland leia oss meisterleg igjennom kvelden. Erik Furnes – som var hovudtalar for helga – snakka om livsmot og vårt ansvar for å setja mot i kvarandre. Så var nettopp MOT temaet for helga. Camilla Hallaråker og Håkon Tolås song flott for oss og med oss. Mange var i sving og gjorde ein kjempeinnsats for å få arrangementet i hamn. Etter leiarsamling for tilsette, frivillige, IMS-styre og BUR laurdag, var det bibeltime. Erik Furnes snakka no om «mot til å kjempa». JohnInge Rolfsnes med band leia oss trygt igjennom allsong heile laurdagen. Han song også for oss; sentrale tekstar som formidlar eit evig liv til den som trur. Håkon C. Hartvedt var kveldens gjest i «Vi møtes». Han har fleire strengar å spela på. Ca 200 heimelaga songar har det blitt, og 14 bøker. Det viktigaste er uansett åleinetid med Jesus, og den har etter kvart blitt firedobla. Det har gitt kraft til å tena, og bruka gåvene han har fått. Søndagen var IMS representert på gudstenesta i Stord kyrkje, samt hadde talarar ute til lokale haustmøte. Viktige arrangement elles: Kvinnehelger: Damehelg Brandøy: februar Kvinnehelg Brandøy: september Damehelg Helgatun: september Brandøytreffet: februar Vårtreff Brandøy: april Pusterom Helgatun: oktober Ressursgrupper I 2015 vart det starta ressursgrupper for hovudleiarar i lokale foreiningar. Det er i dag tre slike grupper; to i Sunnhordland og ei i Hardanger. Ei gruppe består av fire - åtte medlemmer, vert leia av dagleg leiar i IMS, og møtest to gonger i semesteret. Samtale og case om arbeidet står i fokus, så ei økt på tre timar går fort unna. Målet med gruppene er mellom anna at ein gjennom samtale og refleksjon skal hjelpa kvarandre til å voksa som sunne leiarar, og utrusta kvarandre til tenesta.


Julemesser på Tysnes og Bremnes Å stå i komite for julemesser, basarar og messer er mykje jobb. Det veit alle som har prøvd. For mange kan det vera eit «før» og «etter». Tusen takk til alle involverte som legg ned fantastisk innsats for å få julemessene vel i hamn. Det same gjeld for alle som steller i stand basarar. Julemessa på Tysnes gjekk av stabelen 25. november i Tysnes bedehus, og det vart sendt kr 74.012,- til IMS etter messa. 1.-2. desember var det julemesse på Bremnes, denne gongen på Laurhammer bedehus. Kr 163.000,- vart sendt til IMS etter messa. I tillegg til at julemessene gir kjærkomne inntekter til IMS sitt arbeid, er messene viktige møtestader for bygdefolket, både åndeleg og sosialt.

IndremisjonVenen Kretsbladet vårt har i dag ca 3.500 abonnentar, og kjem ut med fem nummer i året. Her finn du glimt frå arbeidet, oversikt over arrangement, reiserute for arbeidarane, andakt med meir. Gjennom året får abonnentane tilsendt fire gåvegiroar, i tillegg til bladgåvegiro. Slik får IMS inn ei kjærkomen gåve. Ei stor takk til Jan-Ove Fagerheim som har ansvaret for layout på bladet. SunnBok A/S Etter 15 år på SunnBok, 12 av dei som dagleg leiar, var Tove Iren Notland klar for å gi roret over til andre. 1. september vart Silje Helen Fyllingen ny dagleg leiar. Rune Kvilhaugsvik er styreleiar.

22. juni vart det avholdt ekstraordinær generalforsamling. Stord Indremisjon (SI) teikna då 120 nye aksjar, slik at SI og IMS no eig likt i SunnBok med 195 aksjar kvar. FRAMNES, BRANDØY OG HELGATUN Netthandel gjer det stadig meir Me er svært glade for institusjoutfordrande å driva bokhandel. nane våre Framnes, Brandøy og SunnBok har jamt utvida sortiHelgatun. Dei er viktig reiskap i ar- mentet, og sel i dag instrument, beidet vårt for å fremja Guds rike. gåveartiklar, kontorrekvisita med Gjennom leirar og arrangement meir. På SunnBok kan du også på Brandøy og Helgatun har man- handla reinhaldsprodukt til drift ge møtt Jesus, blitt bevart i trua, av bedehuset. Silje har dessutan og gode møtepunkt mellom men- starta med konseptet «månadens neske er blitt til. På Framnes har kunstnar». me vårt største ungdomsarbeid med rundt 250 elevar. Me har eit Det er spesielt viktig å oppmuntra dyktig og stabilt personale som oss misjonsvenner til å nytta bokgjer at skulen står fram som fagleg handelen. Ein ting er å støtta for å god og med stor trivsel blant dei støtta, eit anna moment er å lesa som går der. Tusen takk til perso- åndeleg litteratur for vekst i eige nalet på desse stadane som gjer liv. Rekneskapet for 2017 viser kr ein formidabel innsats. 11.410,- i underskot. Viser elles til eigne årsmeldingar. MEDIA www.indremisjonen.no og Facebook I skrivande stund har Facebooksida 960 likarar. Dette er eit nyttig verktøy om me raskt vil ha ut beskjedar, invitera til ulike arrangement m.m. Påmeldingar til leir og ulike arrangement skjer no direkte via påmeldingsskjema på nett. Dette fungerer veldig greit. Me har framleis eit potensiale i å få ut meir info på nettsida. Dette er arbeidskrevande og har hittil ikkje hatt første prioritet.

PLUSSREISER IMS har aksjar i Plussreiser, det som tidlegare heitte SI-reiser, med andel på 2 %. I tillegg til oppsette turar, er Plussreiser også konkurransedyktig på bestillingsreiser, og har fleire avtalar med hotell, busselskap m.m. Ta gjerne ein tur innom www.plussreiser.no. Svein Bjarne Aase er vår representant i styret. ØKONOMIEN Er det noko me ikkje har herredøme over, er det nettopp økonomien. Av erfaring veit me at tala er store og på minussida kvar haust. Så skjer det mykje dei to siste månadane i positiv retning. Fjoråret enda med eit overskot på kr. Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2018

67.663,-. Driftsresultatet viste eit underskot på kr. 234.199,- , men etter sal av Børtveit bedehus der vi sat att med kr. 307.974,- kom vi ut på plussida. Nettopp økonomien var ei av sakene under utsendingsmøtet i Norheimsund. Det er eit ynskje å få fleire faste givarar, og at gåveinntektene kan bli meir jamt fordelte over året. Dei faste utgiftene, spesielt til løn, er der kvar månad uansett. Me gjorde nokre grep førre år i forhold til gåveaksjonar. Både bladgåva til IndremisjonsVenen og julegåva vart pakka i konvoluttar og sendt ut til den enkelte. Bladgåva har tidlegare vore festa i Venen. Dette førte til at me fekk inn kr 173.000 mot kr 60.000 året før. Julegåva var kr 8.300 mindre enn året før. Vårgåva vart kun sendt ut til 700 personar – dei som hadde gitt gåver dei siste åra. Dette sparte oss for arbeid og om lag kr 20.000,- i porto. Vårgåva vart kun kr 6.000 mindre enn året før. Reine gåveinntekter frå lag, privatpersonar og større arrangement er kr 585.000 mindre enn året før. Lagsgåver utgjer kr 245.000 av desse. Det er vanskeleg å få fleire faste givarar. Me hadde ein ringerunde november 2015 som gav resultat. Etter det har det kome ein no og då. Me trur det er stort potensial i fast givarteneste. Me må berre finna nøkkelen til korleis nå inn. Mange vel å støtta lokalt arbeid. Det er veldig bra. Samtidig håpar me at misjonsvener lokalt også ser at leirarbeid, leiarsamlingar m.m. er ein forlenga arm av det lokale arbeidet, og at det er verdifullt å tilhøyra noko større enn seg sjølv. Me har dessutan våre nye satsingsområde som me har tru for er viktige for framtida. Dei vil ikkje direkte gi mykje pengar inn i kassa, men me ser dei som nødvendige for å vera livskraftige. Dei siste par åra har me i større grad enn før styrt etter budsjett, gjennomført kostnadsreduserande tiltak og sett på nye måtar å auka inntektene på. Driftskostandene er kr 386.000 mindre enn budsjettert og kr 184.000 mindre enn året før. Det er bra. Dessverre er gåveinn25 25


tektene også vesentleg mindre enn året før. Misjon er eit trusprosjekt. Økonomien til IMS er eit tema som er på bønelista. Så har Gud også gitt oss vår kunnskap og erfaring for at me skal bruka den. Me ber om visdom til å forvalta pengane på ein god og rett måte. Varm takk til deg som står med oss i arbeidet, også økonomisk. EIGE HUSSTYRE FOR IMS-BYGGET I 2015 vart det gjeninnført eige husstyre for IMS-bygget. Framleis er dei same med i dette styret: Svein Bjarne Aase (leiar), Arne Lindekleiv (sekretær), Oskar Emil Langeland, Dag Myhre og John Morten Espevik. Styret skal ha ansvar for dagleg tilsyn og vedlikehald av eigedommen. Før jul vart me kontakta av interessert kjøpar av huset. Me er no i prosess på å vurdera om det er mest tenleg å behalda IMS-huset eller selja det. IMS-STYRET Fram til årsmøtet i 2017 var styret samansett slik: Ingebrigt S. Sørfonn – formann Anfinn Økland – nestformann Anlaug Harestad, Bernt Arild Gjøvåg, John Morten Espevik, Per Gunnar Nordbø, Liv Ingunn Heie Medhaug – styremedlemer, Marte Kvilhaugsvik – 1. vara, Asle Skogly – 2. vara, Bjørn Saghaug – 3. vara.

Etter årsmøtet 2017 var samansetjinga slik: Ingebrigt S. Sørfonn – formann Anfinn Økland - nestformann John Morten Espevik, Per Gunnar Nordbø, Liv Ingunn Heie Medhaug, Brit Gjerde Voster, Bjørn Saghaug – styremedlemer, Marte Kvilhaugsvik – 1. vara, Ole Bernar Innvær – 2. vara, Tor Espen Kristensen – 3. vara. Hausten vart ikkje slik me hadde tenkt. Først fekk Ingebrigt S. Sørfonn stort slag i september. Like etterpå fekk me melding frå Anfinn Økland at han hadde fått kreft. Berre få veker seinare døydde han. Det var vondt å mista Anfinn. Me ser det som eit bønesvar at Ingebrigt kom seg raskt på beina etter slaget. Likevel krevst det ei god restitueringstid. Liv Ingunn Heie Medhaug vart konstituert som ny formann i styremøtet i oktober. Styret har hatt 6 styremøte og handsama 65 saker. Mellom anna har styret handsama økonomi- og budsjettarbeid, større møter, satsingsområde til IMS og samtala om arbeidet. Styret har jamleg fått orientering om arbeidet på Brandøy, Helgatun, Framnes og SunnBok. Styret har hatt eit styremøte på Helgatun der me møtte Helgatunstyret, eit på Brandøy og eit på

Brandøyhelga 2018 25.-26. august Laurdag 25. august 15.30 Temasamling v/ Aksel Lygre

«Korleis veksa i nåden og kjennskap til Jesus?»

18.00 Middags- og dessertbuffèt (påmelding til IMS) 19.30 «Nåde» –ei ny førestilling frå Ryfylke Livsgnist (billettar kan bestillast hos IMS)

Vaksne kr. 200,-

Born kr. 50,-

Familie kr. 500,-

Søndag 26. august 11.00 Festmøte 13.00 Sal av middag 14.30 Familiemøte Ynskjer du bestilla rom på Brandøy frå laurdag til søndag? Ta kontakt med IMS-kontoret.

26 26

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2018

Framnes der me møtte avdelingsleiarane og formann. TAKK OG GLEDE Sjølv om det kan vera utfordringar og smerte med å stå i arbeidet, ser me også at me har utruleg mykje å takka for. Først og fremst takk til Gud som er trufast, viser veg og gir visdom. Me har eit hjartevarmt og engasjert misjonsfolk. Mange er med og held arbeidet oppe; misjonsvenner som ber, oppmuntrar, støttar økonomisk, trør til i styrer, komitear, praktisk, som medleiarar m.m. Tusen takk til kvar og ein. Så gler me oss over å få stå saman i tenesta med flotte tilsette. Det gjeld arbeidarar på Framnes, Helgatun, Brandøy og SunnBok, forkynnarar, barne- og ungdomsarbeidarar, tilsette på kontoret og tilsette på bedehus. Liv Ingunn Heie Medhaug konstituert formann

John Morten Espevik Per Gunnar Nordbø Brit Gjerde Voster Bjørn Saghaug Marte Kvilhaugsvik Ole Bernar Innvær Tor Espen Kristensen 1. vara

Marit Hårklau Ådnanes Dagleg leiar


Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2018

27 27


Årsmelding for barneog ungdomsarbeidet 2017 Tilsette Ingfrid Byrkja Hystad Barnesekretær, 80 % Jakob Saghaug Ungdomssekretær, 85 % til 31.07 og 90 % frå 01.08 Lise Marie Thuestad Litlabø Barne- og familiearbeidar, 50 % Johannes Olsen Leir- og familiearbeidar, 20 % Vidar Sangolt Ungdoms- og forsamlingsarbeidar Norheimsund og Øystese, 80 % til 31.08 og 46 % frå 01.09 Lagsarbeidet Ved utgongen av 2017 hadde me 56 (mot 66 i 2016) barne- og ungdomslag, fordelte slik: 16 ungdomslag 34 barnelag 6 barne- og ungdomskor 33 av desse 56 laga har sendt inn medlemsliste for å få frifondmidlar, og 812 unge har betalt medlemskontingent. (I fjor var talet 1028, men året før der igjen var det 820) Det er ein nedgong i lag; nokre av dei er avslutta, andre er lagt på vent ein periode av ulike årsaker. Me har òg nokre nyoppstarta lag, veldig kjekt! Medlemslistene våre viser kor vidfamnande arbeidet er i mange bygder og kor stor variasjon me har i kretsen. Som tidlegare må me peike på ein utruleg innsats frå lagsleiarar som står på veke etter veke. Nokre leiarar er nye i samanhengen, medan andre har stått på i opp mot 50 år. Imponerande! De er bærebjelken i IMS sitt arbeid. De er med i arbeidet for IMS sin visjon som er å vinna nye for Jesus og gjera dei til disiplar. Leir 2017 20 (19) leirar 950 deltakarar 169 leiarverk

2016 23 (20) leirar 897 deltakarar 169 leiarverk

Det har jamt over vore bra deltaking på dei fleste leirane 28 28

gjennom året, og talet på deltakarar har auka noko igjen i høve året før då det var ein liten nedgong. Me har mange med, det er flott! Mange litt opp i alder, òg ungdom, reiste på leir for første gong, til stor begeistring. Dei aller fleste leirane har vore avvikla greitt. Me måtte avlyse leiren for dei yngste på Brandøy i vinterferien grunna liten påmelding. Erfaring viser at leir i feriar haust og vinter ikkje gir stor påmelding. Me tenkjer her at ressursane må brukast til noko anna og har ikkje sett opp denne leiren for 2018. Ei glede er at det igjen vart arrangert ungdomsleir på Helgatun før jul, med 7 deltakarar. Ein god base for vidare arbeid! Elles er me takknemlege for at leirane går fint, det er eit stort ansvar å ta imot så mange born utan foreldre og med mykje spenning i kroppen. Me ser med glede på alle dei born og unge me får fylgja eit lite stykke i eiga meistring, i utprøving av fellesskap og i møter med Jesus, bibel og eiga tru.

Forbedarar I den hektiske leirkvardagen er me utruleg glade for å ha forbedarar med på laget. Kvar leir har 8-10 forbedarar, og den enkelte forbedar får ein leir dei skal be for to til tre gonger i året. I forkant av leiren får forbedarar tilsendt deltakarliste, leirprogram, arbeidsskriv og anna informasjon. Me har fleire gonger sett bønesvar, og får oppleva den krafta som er i bøn.

Leirleiarar Ein ting er sikkert; utan frivillige leirleiarar hadde det ikkje vore mogleg å arrangera 19 leirar. Det krev helst 10-12 leiarar på ein leir. Me prøver å ha leiarar av begge kjønn, ulik alder og ulik utrustning. Ungdomane er flinke til å stilla som leirleiarar, og mange melder seg frivillig. Det set me stor pris på! Verre er det ofte å få tak i vaksne leiarar, noko som er ei stadig veksande utfordring. Det er ekstra flott med lagsleiarar som stiller på leir. Då kan dei lettare dra med seg unge frå sitt lag. Det er tryggare, særleg for dei yngste borna, å reisa på leir der dei kjenner nokre vaksne. Me ser ei stor utfordring med å rekruttere nok leiarar til leirane våre. Det trengs innspel til gode, effektive og kreative løysingar for betre rekruttering.

Har vore mykje spennande og gode samtalar, det blir spennande å sjå og følgje med på utviklinga til ungdommane.

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2018

ConTeenNew Konfirmantarbeid Det nyaste og mest spennande for ungdomsavdelinga i året som gjekk var nok oppstarten av eige konfirmantarbeid. 11 konfirmantar frå ulike stader i området vårt er med frå starten på hausten. Me har opplegg med samlingar; undervisning, samtale og sosialt, ein onsdag i månaden på Leirvik bedehus. Me har vore på hyttetur til Kjølvik og nattcup på Husnes. Vidare er det planlagt misjonsløp hos familien Stokken, og ikkje minst misjonstur til Latvia i vinterferien og konfirmasjonsdag 21. april 2018.

Awana Mot slutten av 2016 vart me smått introdusert for Awana, eit undervisningsopplegg for barn og ungdom, etablert i Norge gjennom Indremisjonsforbundet. Februar 2017 var startskotet for bruk av Awana, med stor konferanse på Fredheim Arena, Sandnes. Fleire leiarar og lag frå vår krets deltok, og fleire lag har starta opp med Awana i haust, seks teljande indremisjonsforeiningar med fleire aldersdelte lag under seg. Fleire vurderer å starte opp etter kvart som opplegget blir meir innarbeidd og erfart.


Ei spennande satsing som me trur og håpar kan gi betre og djupare bibelundervisning og disippelgjering av barn og unge. Andre arrangement UNG-leiarsamling Leiarar for barne- og ungdomsarbeidet til alle kretsane i ImF møtest jamleg til ei UNGleiarsamling. Ein nyttig stad for å dele erfaringar, gleder og utfordringar, og ein god måte å knyte band og nettverk i heile Indremisjonsforbundet. Sommarens storsamling/ Årsmøte Framnes Me ynskjer at årsmøtet kvart år skal vera ei storsamling for alle generasjonar. Det følte me dette året òg vart. Alle generasjonar var samla til opningsseremoni for Framnes Arena fredag, møte laurdag kveld og stormøte søndag. For barna var det Barnas Sommarfest laurdag føremiddag, og midt på laurdagen var det lokale barneleiarar som laga til kjekke aktivitetar og tur for borna. Laurdag ettermiddag vart det arrangert flott konsert med Bjarte Leithaug i nye Framnes Arena, kjekt for lokale born å få stå på ein stor scene saman med ein velkjend artist. Søndag føremiddag var det søndagsskule for borna under deler av gudstenestemøtet. Ungdommane deltok på fleire av fellesmøta, men hadde òg mykje kjekt eige opplegg. Fredag kveld var dei med på opningsfesten, og seinare på kvelden hadde dei sosial samling. Laurdag var det eige opplegg for ungdommane. Det var nokon flotte og travle dagar! Tusen takk til lokale leiarar som bidrog flott med barne- og ungdomsopplegg. Pit Stop Ordet Pit Stop tyder ein stopp eller stad for kvile og påfyll. 12.15. oktober, torsdag til søndag i haustferien vart Pit Stop arrangert på Leirvik bedehus. Pit Stop er eit ungdomsarrangement i samarbeid med ImF-UNG og lokale lag.

Draumen for Pit Stop er at me ynskjer å sjå menneske forandra av Gud, og som eit resultat av det sjå deira heimstad forandra. Stikkord for dagane er undervisning, seminar, aktivitetar, lovsong og kafè. Vegard Hetlebakke frå Nordhordland Indremisjon hadde bibeltimane, Solveig Hosøy frå Helgeland folkehøgskule hadde talar på kveldstid, samt eit seminar: ”Korleis leier Gud oss?”. Der var òg seminar om: ”Kort og kontant” ved Johannes Olsen, ”Dagens ungdom VS. bibelen” ved Vegard Hetlebakke, ”Har Gud skapt?” ved Kjetil Fyllingen og Bernt Arild Gjøvåg og ”KRIK” ved Johannes Olsen. Rundt 110 ungdomar møtte på kveldsmøta og 70-90 ungdomar til bibeltimane. Guds ord vart rikelig sådd desse dagane, og det er verdifullt at ungdomar frå ulike bygder vert betre kjent med kvarandre. Laurdag kveld var det konsert med Sowdiak og GinoBless. Ein fantastisk konsert med eit tydelig og bra bodskap om kven Jesus er, der det kom ca. 80 stk. Fleire av desse var ungdommar som elles ikkje var på Pit Stop. Me valde og å utvide Pit Stop med ein dag for å avslutte saman med alle generasjonar, og hadde søndagsmøte med nattverd og søndagsskule. Eit kjempe vellykka grep som det virka som mange var glad for. Framnes «Framnes kristne vidaregåande skule er ein inkluderande skule og heim, der alle trivest og blir møtt med tillit og respekt og får vener for livet. Elevane opplever personleg vekst, fagleg utvikling og eit godt åndeleg fellesskap.” Dette er visjonen til Framnes. BUarbeidarar frå IMS er på besøk på skulen nokre dagar per semester; har kveldsmøte og gode treffpunkt med elevar og personale. Det set me stor pris på. Å ta vare på om lag 255 elevar i si beste ungdomstid, kan vera krevjande og er også eit stort privilegium.

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2018

BUR IMS sitt barne- og ungdomsråd BUR har i 2017 hatt fire møte. Me har snakka om prioriteringar i BUarbeidet, leiartrening og meir. Ei av hovudoppgåvene til BUR er å vera rådgivande organ for barne- og ungdomsavdelinga. Våren 2017 var desse med i BUR: Theodor Hellesøy, Reidun Teistedal Dyrøy, Johannes Espevik og Sindre Aarbø. Vara er Silje Fyllingen (1.), Sigrid Gunnarsjaa (2.) og Margrethe Thuestad (3.) Etter årsmøtet i juni 2017 er desse med: Theodor Hellesøy, Reidun T. Dyrøy, Johannes Espevik, Sindre Aarbø, Erlend Nordtun, MariAnne Tislavoll (1.vara, bedt om fritak/permisjon. Innvilga), Lovise Andreassen (2.vara), Silje Fyllingen (3.vara) Barne- og ungdomsavdelinga møter med to representantar i møta. Glede og utfordringar Me håpar at du gjennom rapporten har sett mykje glede, samstundes som me har utfordringar. Me gler oss over alle som reiser på leir, samtidig saknar me dei som sluttar å reisa. Skulle me gjort meir? Noko me burde gjort annleis? Me gler oss over flotte, nye frivillige medarbeidarar, samtidig som me saknar dei som slutta. Alt i alt: 2017 har gitt oss mykje godt, og me har mange gode treff å sjå tilbake på, både med Jesus og med medmenneske. Takk til trufaste misjonsvener som oppmuntrar, hugsar oss i bøn og bidrar økonomisk. Takk til lokale leiarar og leirleiarar som står på. De gjev oss inspirasjon i arbeidet! Takk til deg som er ung, som reiser på leir og går i eit lag. Fortsett med det! Å fylgja Jesus er spanande. «Til dette er eg fødd, og til dette er eg komen til verda, at eg skal vitna om sanninga. Kvar den som er av sanninga, høyrer mi røyst.» Johannes 18, 37 Theodor Hellesøy – leiar Reidun Teistedal Dyrøy Johannes Espevik Sindre Aarbø Lovise Andreassen Silje Fyllingen Ingfrid Byrkja Hystad – Barnesekretær Jakob Saghaug – Ungdomssekretær

29 29


Helgatun Fjellpensjonat Årsmelding 2017 Verksemda Årsmeldinga for Helgatun er eit tilbakeblikk på året som er omme, men samtidig er det viktig at den og blir ein kveik for vidare satsing på denne flotte misjonsstasjonen i Myrkdalen. Det å ha eit alkoholfritt alternativ, der heile verksemda er tufta på det kristne verdigrunnlaget, set svært mange gjester pris på. Mottoet vårt er: ”Ekte livsglede i eit varmt og inkluderande miljø”. Dette er det viktig å ha fokus på i ei uroleg tid, der mange kjenner på utryggheit og einsemd. Overnattingar Overnattingane er grunnlaget for drifta. I 2017 hadde me 10229 overnattingar mot 8971 i 2016 ein auke på 1258 frå 2016. Det var grupper med kinesarar som utgjorde største auken. Me hadde svært mange av dei i 2017. Bygningar/Inventar/Utstyr 2017 vart eit skikkeleg ”ryddeår” på Helgatun. Det vart skifta ut renner på hovedbygg, to rom i annekset vart pussa opp, golvet i det nye rommet over kjøkken vart ”prima”, mange nye låsar vart skifta, nye skilt montert, nye gardiner på alle soverom i hovedbygget, 25-30 nye senger vart kjøpt inn og skifta, nye madrasser, nye sovesofaer til to av familieromma, 10-15 panelomnar skifta, nye arbeidsklær, teppe til den ”nye” delen av matsalen, m.m. I tillegg vart det ein del uforutsette utgifter i 2017. To gonger rauk det nye fryserommet, og også anna nytt utstyr måtte repararerast. Alt var knappe to år gamalt, men garantien gjekk ut etter eit år! Økonomi/Gåver Sjølv om omsetnaden auka med kr. 1.325.429,- i 2017, så auka kostnadane også. Det ser ein av avsnittet over og i posten Lønskostnader. Dette siste skuldast at dei tilsette har fått same forsikringar som andre tilsette i IMS. Det vart også innleigd mykje ekstrahjelp på grunn av gruppene med kinesarar som kom. Det rushet var me ikkje førebudde på i det heile. Det vil me styra på ein heilt annan måte i 2018.

30 30

Det vart gitt mange flotte gåver også i 2017. Totalt kom det inn kr. 840.908,-, og det er me svært takksame for. Gåvene gir oss anledning å driva leirarbeid og til å halda lave prisar, slik at flest mogleg får høve til å reisa på leir og høyra bodskapen om Jesus. Styret meiner årsrekneskapen gjev eit rett bilete av eigedelar og gjeld, finansiell stilling og resultat.

Me har besøk av både store konfirmantgrupper og skuleklassar, mange flotte ungdomar som me set stor pris på å få besøk av. Ungdomsgrupper/familiesamlingar knytta til forskjellige forsamlingar, har me og mykje av. Det gir oss god kontakt med misjonsfolket, både dei som høyrer til i vår samanheng og andre menigheter. Veldig godt og verdifullt for oss.

Turar Helgatun er med i Reisegarantifondet og kan driva som turoperatør. Helgatuntreffet med busstur gjekk i 2017 til Beitostølen og Brimi Fjellstugu. Det var først to gode dagar på Helgatun der Solveig Norheim/ Nils Håkon Urangsæter hadde bibeltime. Så starta turen med Nils Håkon Urangsæter som talar og Svein Bjarne Aase som sjåfør. Det vart ei flott oppleving med god forkynning, lun humor og gode natur- og matopplevingar. Solveig Norheim var dyktig og engasjert turleiar. Sunnhordlandstreffet vart og ei flott oppleving med fulle hus. Her var Martha og Edgar Paulsen med. Svein Bjarne Aase var sjåfør. Også her var det god, solid forkynning og gode bønestunder i tillegg til samtalar, fellesskap, humor og latter. Blåturen gjekk til Ulvik der deltakarane hadde lunsj. Utruleg flott! Ingebrigt S. Sørfonn var dyktig og engasjert vikar som turleiar, då Solveig Norheim måtte melda forfall på grunn av dødsfall i næraste familie. Alle gåvene og alle gode ord er med og understrekar at dette er viktige samlingar.

Bustadtilhøve Helge Røyksund har budd i den eine leiligheita i Annekset, medan den andre er tenkt nytta til dugnadsfolk. I styrarbustaden har Sylvi Røssland Sørfonn flytta inn, og i kjellarleiligheita bur Marta Dworakowska og Joanna Malgorzata - to dyktige, positive polske medarbeidarar som har vore, og er, til god hjelp.

Brukargrupper Det er svært forskjellige grupper som vitjar Helgatun. IMS har sine leirar for born og ungdom, medan Helgatun har Kombileir i samband med palmehelga, ovannemnde turar, Damehelg, Pusterom og juleopphald. Desse gir mykje inspirasjon og velsigning. I påskehelga er det godt å ha støtte frå familiar som hjelper til med program både ute og inne.

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2018

Personalet Det vart ein del skifte av personale og i 2017. Roman Jacuk vart reservekokk, og starta 1. juni. Elles gjekk Anne Mette Norekvål ut i fødselspermisjon frå september, kjøkkensjef Ingvild Reistad Afdal slutta 30. november og Natalia Wojtasik-Szczerba slutta 6. desember, då flytta ho tilbake til Polen. Dei faste har vore Sylvi Røssland Sørfonn som dagleg leiar, Helge Røyksund som nestleiar og Ingunn Bystøl som har hatt ansvar for reinhald, men som og har vikariert på kjøkken. Roman Jacuk har overteke etter Ingvild Reistad Afdal frå 01.01.2018. Styret Styret har vore slik samansett: Kåre Stautland – styreleiar, Anne Marie Solsvik– nestleiarleiar, John Morten Espevik- styremedlem, Brit Gjerde Voster- skrivar, Per Ivar Kjærgård,- 1. varamedlem, Jorunn Tveite- 2. varamedlem. Helgatunhelsing Helgatunhelsing kom ut med to nummer i 2017. Bladet er eit viktig organ for å halda kontakten med misjonsfolket, både som marknadsføring, informasjon om arrangement og gjevarteneste.


Framleis drift Årsrekneskapen for 2017 er sett opp under føresetnad om fortsatt drift.

satsen, gåver, oppmuntringar og forbøn. Me treng dykk! Saman skal me vidareutvikla Helgatun til å vera den reidskapen plassen kan vera i Guds rikes arbeid. Den oppgåva er viktigare enn noko sinne.

Arbeidsmiljø Styret vurderer arbeidsmiljøet på Helgatun som godt. Det var ikkje skader eller ulukker i 2017. Ytre miljø Verksemda forureinar ikkje det ytre miljøet. Takk Me vil retta ei hjarteleg takk til alle som står med oss i tenesta. Tusen takk for den store dugnadsinn-

Me helsar med Johs, 15, 16: De har ikkje valt ut meg, men eg har valt ut dykk, og sett dykk til å gå ut og bera frukt. Og frukta dykkar skal vara, så Faderen kan gje dykk alt de bed om i mtt namn.

e d å n Av

Vossestrand 06.04.2018 Kåre Stautland, Styreleiar Anne Marie Solsvik, Nestleiar John Morten Espevik, Styremedlem Brit Gjerde Voster, Skrivar Per Ivar Kjærgård, Styemdlem Jorunn Tveite, 1. varamedlem

. . . r å f g e j t l a

Dugnadsveke på Helgatun 26. - 30. juni 2018 Ta med deg heile familien og kom og gjer ein dugnadsinnsats for Helgatun! VI stiller med oppgåver som skal gjerast, utstyr som trengs, god mat og ei seng å sova i. DU kjem og er med dei dagane det passar for deg, ein eller fleire. DU har med arbeidslyst og pågangsmot, innsatsvilje og godt humør! SAMAN skaper vi noko nytt i eit godt fellesskap. Vi skal ha det kjekt i lag! Påmelding til helgatun@helgatun.no

Alle er hjarteleg velkomne, store og små, handy eller ikkje! Det vert ute- og innearbeid, store og små prosjekt. Det er satt av tid frå tysdag til laurdag ettermiddag, men du bestemmer sjølv kva dagar og kor mange dagar du vil vera med. Ein kveld (truleg fredag) har vi basar så ta med gevinstar til denne så får vi til ein knakande kjekk kveld til inntekt for Helgatun! Det er gratis kost og losji for alle som bidrar.

tlf. 56 51 98 98

Program for dagane: 08.00 Frukost med ord for dagen 09.00 Arbeidsdagen startar 12.00 Enkel lunch 15.00 Motivasjonssnacks 17.00 Arbeidsdagen vert avslutta 18.00 Middag Etterpå: Sosialt samvær med litt å bita i og ord for kvelden Ein kveld lagar vi til basar til inntekt for Helgatun. Laurdag avsluttar vi utpå dagen.

Helgatun si historie

Ein gong på 80-talet vart det spelt inn filmar som viste korleis livet på Helgatun var. Desse vart utgjeve som VHS-kassettar og distribuert rundt til lag og foreiningar. Dersom det er nokon som sit på noko av dette materialet, og som kan tenkja seg å gi det til Helgatun hadde det vore flott. Helgatun har ikkje fleire av kassettane, og det hadde vore kjekt å fått tak i eit eksemplar og hatt som dokumentasjon på Helgatun si historie. Kontakt Helgatun, tlf. 56 51 98 98 31


Årsmelding for Brandøy 2017 Brandøy har no avslutta sitt 51. driftsår. Leirstaden vart vigsla i august 1966, og har gjennom alle desse åra hatt stor verdi for dei mange tusen som har vore på besøk her. Nokre er innom berre ein gong på ein leir, ei lagssamling, eit bryllaup eller i eit anna høve, medan andre er her mange gonger i året. Aktivitet Av arrangement som IMS eller Brandøy sjølv har hatt ansvar for, har det vore 19 leirar. Dei andre helgene gjennom året er Brandøy leigd ut til lags- og forsamlingsweekendar, konfirmantleirar og skuleklassar -der fleire av desse kjem att år etter år. I tillegg har det vore både slektstreff, konfirmasjonar, leirskule og ei gruppe frå England. Dei aller fleste helgene har her vore utleigt, og det har vore færre avbestilte helger, noko som syner godt igjen på inntektssida. Styret har jobba systematisk for å få ned talet på avlyste helger.

Personalet Tilsette har i året vore Andreas (40%) og Annbjørg Våge (80%) som styrarpar. Daria Holowinska (100%) har vore fast tilsett som kokk. I tillegg har me hatt fleire timetilsette som hjelper oss under tilstellingar: Kristine Bastlien, Celine Berntsen, Astrid-Helene Fagerheim, Marianne Frestad, Rut Malene Løvik, Marita Nordtun, Fredrik Pedersen, Kristoffer Pedersen, Rakel Saghaug, Bodil Stave, Anny Storvik og Barbro Sælevik. Rekneskap Rekneskapen syner eit driftsoverskot på kr. 392.673,-, om lag som i 2016. Høgare aktivitet gjer seg synleg både på inntekts- og utgiftssida, og kostøre pr. gjest er den same i 2017 som året før. Ein del av utgiftene knyt seg til innkjøp av ein del nytt utstyr, som aktivitetsutstyr og kjøkkenutstyr/servise. I løpet av året er brannvarslingsanlegg,

robotplenklyppar og delar av oppussing av matsal ført som investering med totalt kr. 361.802,-. Takk Brandøystyret vil takka for alle gåver og støtte, all dugnadsinnsats som vert lagt ned, både gjennom dugnadshelger, vaktmeisterteneste og elles gjennom året. Takk til alle som bed for arbeidet på Brandøy. Det har i 2017 vore 5 styremøte og det er handsama 45 saker. I styret for Brandøy Misjonsog konferansesenter Iren Sævik, formann Otto Martinsen, nestformann Harald Thuestad, styremedlem Alf Jarle Langeland, styremedlem Aud Jorunn Baustad, styremedlem Ingrid Tveit, 1. varamann Rakel Saghaug, 2. varamann Trond Stokken, 3. varamann Guri Bjørnevik, IMS Andreas C. Våge, Dagleg leiar Annbjørg N. Våge, Nestleiar

Gjennom året har her vore 5435 gjestedøger, og 1451 personar på dagsbesøk. Dette er ei auke på om lag 26 % frå 2016. Utstyr/ Bygningar/ Uteområdet Den største oppgraderinga i 2017 var installasjon av nytt brannvarslingsanlegg, samt nød- og ledelysanlegg. Dugnad er ein av dei viktigaste aktivitetane i året for oss. Då får me god hjelp av trufaste Brandøy-vener, og får gjort mykje. I år hadde me dugnadsdagar lagt til vekedagar i byrjinga av mai. Då fekk me gjort mykje naudsynt målararbeid og anna vedlikehald. I tillegg fekk me drenert plenen og hengt opp nye lystette gardiner på alle gjesterom. Me har òg god hjelp frå fleire støttespelarar som stiller opp som vaktmeistrar, bakarar og vaskarar. Dette er me særs takksame for.

* Johannes Olsen * Song og musikk * Eige barneopplegg * Gåve til Brandøy

* Marit Andresen Røen * Song og musikk * Gåve til IMS

Gåver Det er kome fleire flotte gåver gjennom 2017. Lag og foreiningar har basarar gjennom året der inntekta vert gjeve til Brandøy, og ein del kyrkjeoffer får me. I tillegg har me motteke nokre minnegåver og gåver i samband med gebursdagar.

Sal av lapskaus, pølser, kaffi og kaker mellom møta – pauseaktivitetar - kiosk

Det er mogeleg å leiga rom på Brandøy frå laurdag til søndag

Me hadde ei kronerulling for å få på plass ein sjølvgåande plenklyppar, og dette prosjektet vart fullfinansiert då det kom inn over kr. 40.000,-. Styret er glade for alle dei gåvene som kjem inn gjennom året. Dette viser ei gjevarglede og eit storsinn som varmar oss som har ansvar for plassen.

32 32

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2018


Årsmelding for Framnes kristne vidaregåande skule 2017 Styret Styret var etter vala i representantskapsmøtet sett saman slik i 2017: Hans Arne Børsheim, leiar, Svein Ludvigsen, nestleiar, Jan Inge Wiig Andersen, styremedlem, Kirsti Angvik Frugård, styremedlem, Arne Lindekleiv, styremedlem, Kenneth Foss, 1. vara., Jostein Sandvik, 2. vara., Alvrunn Urangsæter Hagerup, 3. vara. Frå personalet har desse delteke: Andrea Hovstein Kruken, pedagogisk personale, May Brit Røyrvik, sørvispersonalet, Anders Emil Midtgård Matre, elevrepresentant, Terje Svendsen, fylkeskommunen, Harald Voster, skrivar, Jostein Moldsvor, fungerande rektor og sekretær for styret.

I 2017 hadde skulen 245 elevar om våren og 257 elevar om hausten. Dette er eit fint elevtal, men det kunne også vore høgare. Elevane arbeider godt med skulefaga, og me står fullt på høgde med den offent­lege skulen når det gjeld resultata til standpunkt og eksamen. Dei siste åra har me hatt tilbod om leksemiljø, der elevane kan hjelpe kvarandre eller få hjelp av ein medelev som har dette som særskilt oppgåve. Det er også to tilsette som har som oppgåve å samtale med elevar som har behov for det om utanomfaglege ting. Her har skulen i tillegg eit godt samarbeid med både kommunale og fylkeskommunale ressurspersonar.

Om verksemda Framnes kristne vidaregåande skule er godkjend etter Lov om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova). Verksemda held til ved Norheimsund i Hordaland og er eigd av Indremisjons­forbundet og Indremisjonssamskipnaden.

Framnes er ein skule med internat. Elevane som bur her får meir enn berre skulegangen, og me opplever å ha eit godt sosialt miljø. Miljøavdelinga ved skulen står for ei viktig side av dette arbeidet med å leggje til rette for gode og meiningsfulle aktivitetar på fritida. Me har hatt gode miljøarbeid­arar, som er med på å gjere kvardagen til elevane god og innhaldsrik. Første halvåret hadde me tre miljøarbeidarar som gjorde ein strålande jobb, og vart sett stor pris på av elevane. Me fekk også tak på to engasjerte og dyktige personar som ville gå inn i dette arbeidet frå hausten av, og i november var me så heldige å få ei til med i miljøteamet.

Det var gjennomsnittleg 47,5 stillingar ved skulen i 2017. I tillegg kjem det 0,7 stillingar som er delt på fleire elevar. Skulen leiger reinhalds­tenester av LT Hordaland. Rekneskapen har i 2017 vore ført av Kvam rekneskapskontor som tidlegare år. Framnes Arena, som er namnet på den nye idrettshallen vår, stod klar til skulestart i august. Me hadde då allereie avvikla både IMS sitt årsmøte der og Evangelisten si sommarsamling. Hallen har vist seg å vere god til slike arrangement. Den er suveren som idrettshall og gymsal i dagleg skuleverksemd! Hallen har ført til at me får gjennomført timeplanen vår på ein mykje betre og smidigare måte enn tidlegare, noko som sparer oss for ressursar. Det er me glade for. Elevane trivst også med hallen, og det er mykje aktivitet der gjennom dagen og kvelden. Dei tilsette ved Framnes gjer ein stor innsats for å nå skulen si faglege og åndelege målsetjing. Det vert drive eit medvite arbeid for å utvikle og fornye skulen si pedagogiske verksemd. Me oppmodar også eigarane og misjonsfolket om å vere med Framnes i bøn og aktivt arbeid for at Framnes kan ha ein stab som deler indremisjonen sitt åndelege og faglege skulekall.

Det er faste møte på onsdagskveldane, og det møter mellom 60-100 elevar på det jamne. Me har hatt flest andaktshaldarar frå vår eigen organisasjon, men også nokre frå andre samanhengar. Det er elevane som står for musikk og song, og dei tek elles del i det praktiske rundt møteopplegget. Me er glade for at det er mange som deltek på møta. Det vert lagt ned mykje arbeid i rekruttering, både av personalet, elevane og tidlegare elevar. I 2017 søkte i alt 388 elevar om plass ved skulen til skuleåret 2017/2018. Det var ein liten nedgang på ca 3 % i høve til året før. Prognosen for elevkulla er at dei held fram med å gå noko ned fram til ca 2020. Det betyr at konkurransen om elevane aukar. Eit ledd i å møte denne konkurransen er å spisse marknadsføringa vår, og gjere henne endå meir Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2018

målretta mot elevar i 10. klasse, foreldre- og besteforeldregruppa. Hausten 2017 la me om PR-strategien vår til å vere reint digital. Medianord AS regisserer dette for oss. Me er spente på om det vil slå ut for elevsøknaden til skuleåret 2018/2019. Skulen gler seg over det gode samarbeidet med eigarorganisasjonane. Me tykkjer det er flott når ein legg styremøte til skulen, og når tilsette ved skulen får møte styrerepresentantane. Det styrkjer fellesskapet mellom skule og eigar. Rekneskap Rekneskapen for 2017 viser inntekter på kr. 50 435 655.-. Det ordinære årsresultatet for alle avdelingane er kr. 3 793 331,-. Skuledrifta viser eit overskot på kr. 1 458 153,-. Anna drift har eit samla overskot på kr. 2 335 178,-. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet er godt både fysisk og sosialt. Det er registrert sjukemeldingar med legeerklæring som utgjer 0,3 %. Likestilling Den kvinnelege andelen av styret er 25 %. 76,2 % av sørvispersonellet er kvinner, og 41,4 % av det pedagogiske personellet er kvinner. Påverknad på det ytre miljøet Framnes ureinar ikkje det ytre miljøet. Vilkår for framtidig utvikling Rekneskapen viser eit overskot for skuleverksemda. For anna verksemd er det også eit overskot. På denne bakgrunnen er det vilkår både for å drive vidare og utvikle skulen framover. Resultatet for 2017 Overskotet på skuledrifta for 2017 vert sett på investeringsfond nr 3 som skal nyttast til undervisningsrom. Hans Arne Børsheim, leiar Svein Ludvigsen, nestleiar Jan Inge Wiig Andersen, styremedlem Kirsti Angvik Frugård, styremedlem Arne Lindekleiv, styremedlem

33 33


Indremisjonssamskipnaden Resultatrekneskap 2017 Driftsinntekter

Note

2017

2016

2015

2014

2013

2012

4 101 969

4 649 611

5 170 117

5 331 381

4 105 664

4 342 382

Leigeinntekter

199 392

225 468

210 660

193 200

193 600

188 500

Anna driftsinntekt

704 439

618 253

251 365

637 834

424 200

440 090

5 005 800

5 493 332

5 632 142

6 162 415

4 723 464

4 970 972 2 747 795

Gåver m.m.

Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønskostnader

1

2 945 684

3 451 772

3 438 986

3 091 892

2 722 217

Avskriving på varige driftsmiddel

2

41 800

42 000

42 000

47 000

48 000

51 600

Anna driftskostnad

1

2 296 562

2 257 101

2 110 452

2 895 826

2 204 064

2 373 921

5 284 046

5 750 873

5 591 438

6 034 718

4 974 281

5 173 316

-278 246

-257 541

40 704

127 697

-250 817

-202 344

43 447

50 634

91 404

118 251

118 450

120 899

600

0

3300

600

17751

1600

0

0

0

116

63

0

44 047

50 634

94 704

118 735

136 138

122 499

-234 199

-206 907

135 408

246 432

-114 679

-79 845

Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Andre finansinntekter Rentekostnad Resultat av finanspostar Resultat før ekstraordinære postar 7

Skattekostnad Ordinært resultat

6 112

716

5 682

5 257

2 844

4 518

-240 311

-207 623

129 726

241 175

-117 523

-84 363

280 000

Ekstraordinære inntekter og kostnader Ekstraordinær inntekt

307 974

0

0

0

75 000

0

0

0

0

100 000

307 974

0

0

0

-25 000

280 000

67 663

-207 623

129 726

241 175

-142 523

195 637

2017 7 583 622 291 088 7 874 710

2016 7 515 959 331 800 7 847 759

101 547 4 019 395 767 510 336 235 893 1 247 562

131 207 3 583 346 547 516 362 14 735 1 012 434

9 122 272

8 860 194

Ekstraordinær kostnad Sum ekstraordinære inntekter Årsresultat

Balanse 2017 Eigeluter Eigedom Inventar og utstyr Sum varige driftsmiddel

2 2

Finansielle driftsmiddel Aksjar Lån til Brandøy Lån til Helgatun Sum finansielle driftsmiddel

6 4 4

Sum anleggsmiddel Fordringar Kundefordringar Andre fordringar Bankinnskot og kontantar Sum omløpsmiddel

8 8 3

SUM EIGELUTER

2017 1 239 000 100 1 239 100

2016 1 280 800 100 1 280 900

134 000 500 000 2 200 000 2 834 000

134 000 600 000 1 800 000 2 534 000

Eigenkapital Fri eigenkapital Evangeliseringsfond Sum eigenkapital

4 073 100

3 814 900

188 533 22 923 4 837 716 5 049 172

92 551 152 004 4 800 739 5 045 294

Gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skuldig trekk og off. avg. Påløpt ferielønn Anna kortsiktig gjeld Sum gjeld

9 122 272

8 860 194

SUM EIGENKAPITAL OG GJELD

Følg med på IMS sine nettsider

www.indremisjonen.no

34 34

5 5

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2018

7


Notar til årsrekneskapen for Indremisjonssamskipnaden Notar til årsrekneskapen for Indremisjonssamskipnaden

Note 1 Lønskostnadar og ytingar, godtgjeringar til dagleg leiar, styret og revisor Lønnskostnadar 2017 2016 Lønningar (netto etter refusjonar m.m.) 2 571 675 3 067 127 Arbeidsgjevaravgift 71 928 72 778 Pensjonskostnadar 193 874 200 940 Andre ytingar 108 207 110 927 Sum 2 945 684 3 451 772 Årsverk Dagleg leiar Lønn Anna godtgjersle Styret Revisor Revisjon Andre tenester

11,5

11,5

460 856 8 357

446 230 7 745

0

0

34 500 17 900

34 000 17 000

Pensjonsforpliktingar IMS er pliktig til å ha tenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tenestepensjon. Det er oppretta pensjonsordningar som tilfredsstiller krava i lova. Note 2 Anleggsmiddel Innkjøpskostnad pr. 01.01.2017 = Innkjøpskostnad pr. 31.12.2017

Eigedom 2 026 900 2 026 900

Inventar/utstyr 27 113 27 113

Sum 2 054 013 2 054 013

Akkumulerte avskrivingar 31.12.2017 = Bokført verdi 31.12.2017

787 900 1 239 000

27 013 100

814 913 1 239 100

Ordinære avskrivingar dette året Økonomisk levetid

41 800

41 800

48 år

4 år

Note 3 Bankinnskot Midlar på skattetrekkskonto (bundne midlar) er kr. 206 567. Dette dekker trekkansvaret. Note 4 Langsiktige fordringar Låna er delvis renteberekna. Note 5 Eigenkapital Pr. 01.01.2017 Brukt frå fond Årets resultat PR. 31.12.2017

Annan eigenkapital 7 515 959 67 663 7 583 622

Evangeliseringsfond 331 800 -40 712 291 088

Sum eigenkapital 7 847 759 -40 712 67 663 7 874 710

Note 6 Aksjar IMS eig 72,22% av aksjane i SunnBok AS. Dei er oppførte til kostpris som er kr. 97 500. Øvrige aksjar utgjer mindre postar i ymse selskap. Note 7 Skattemessige tilhøve IMS sin utleige av eigdedom er skattepliktig verksemd. Av netto overskot betaler ein 24% skatt. I tillegg betaler ein 0,15% formuesskatt av nettoformue knytta til den skattepliktige verksemda. Note 8 Kundefordringar og andre fordringar Alle fordringar er oppførte til pålydande verdi.

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2018

35 35


Gåveliste 2017 2017

2016

BØMLO KOMMUNE

2017

Bremnes Sokneråd

8 458,00

19 679,00

Børsheim Indremisjon

Bømlo Indremisjon

28 000,00

26 000,00

Fosse Indremisjon

Bømlo Kvinneforening

38 000,00

42 000,00

Gravdal Indremisjon

Bømlo Sokneråd Prosjekt Finnås

5 000,00

Bømlo Minimaxs

2 000,00

2 314,00

Norheimsund Indremisjon

5 000,00

Tørvikbygd Indremisjon

Finnås Indremisjon

6 540,00

3 590,00

Ålvik Sokneråd

6 500,00

5 900,00

Sum

Meling Yngstes 30 000,00

Hiskjo Indremisjon

7 830,00

2 500,00

4 350,00

32 200,00

18 640,74

25 000,00

24 000,00

2 290,00 860,00 91 875,00

80 000,00

KVINNHERAD KOMMUNE

8 000,00

Baugstranda og Åkra Ving

2 000,00

14 000,00

Høylandsbygd Indremisjon

3 070,00

Håvik Indremisjon

27 990,00

16 235,00

Fjelberg og Eid Sokneråd

Laurhammer Indremisjon

24 000,00

69 000,00

Guddalsdalen Indremisjon

Laruhammer YA

Holmedal Indremisjon

20 000,00

22 000,00

Husnes Indremisjon

3 000,00

3 000,00

Meling Indremisjon

48 000,00

32 000,00

Moster Indremisjon

61 358,30

111 800,20

Meling Barnekor

3 000,00

3 657,00

Rubbestadneset IM

1 700,00 70 000,00

70 469,00

Husnes og Holmedal Sokneråd

6 808,00

6 471,00

Borgundøy Indremisjon

4 675,00

Matre Krins 2 970,00

Omvikdalen Indremisjon

Sum

292 503,30

450 988,20

Rosendal Indremisjon

Julemesse Bremnes

163 000,00

160 000,00

Ølve Sokneråd

2 700,00

2 450,00

11 490,00

16 485,00

8 030,00

Kvinnherad Sokneråd 2 300,00

Etne Sokneråd Frette krins

1 502,00

Markhus Krins

2 000,00

16 065,00 3 402,00

3 979,00

3 330,00

Sunde Indremisjon

12 000,00

21 900,00

1 643,00

Valen Misjonsforening

21 000,00

16 000,00

1 550,00

Dei Krative 8-88 1 500,00

4 000,00

28 899,00

10 948,00

1 361,00

1 025,00

19 887,00

18 130,00

Varaldsøy Misjonsforening

2 650,00

5 600,00

7 750,00

8 800,00

246 542,00

268 137,00

Småbarnstreff Uskedalen

Molnes Indremisjon

7 000,00

18 880,00

Rygg og Grindheim Kvinnef.

4 650,00

4 670,00

Tofte Ving

2 898,00

Åkra Sokneråd

Skånevik Sokneråd

Halsnøy Indremisjon

Skånevik Indremisjon

30 000,00

35 250,00

100 kluben

Sum

47 452,00

68 221,00

Uskedalen Indremisjon

2 000,00

1 667,00 1 666,00

Ekstremt Gøy FITJAR KOMMUNE Fitjar Indremisjon

90 657,00

77 052,00

Åkra Indremisjon

Fitjar Kvinneforening

50 039,00

45 532,00

Husnes IUF

Klubben Fitjar

2 500,00

Osterneset Kvinneforening

15 876,00

16 400,00

Osterneset Indremisjon

17 691,00

26 975,14

7 880,00

3 660,00

40 900,00

55 700,00

223 043,00

227 819,14

Stranda Indremisjon Øvrebygda Indremisjon Sum

8 400,00 1 755,00

Sandvoll Indremisjon ETNE KOMMUNE

650,00

790,00 22 310,00

Haugland og Musland Kvinnefor.

Ebna Krins

58 390,74

18 530,00

6 000,00

Moster Sokneråd

1 280,00

8 490,00

500,00

Gilje IUF

Gilje Yngstes

22 825,00

Steinsdalen Indremisjon

Håvik Kvinneforening Gilje/Thormodsæter IM

2016

KVAM HERAD

Sum

1 667,00

2 000,00

OS KOMMUNE Neset Indremisjon Os Indremisjon Søfteland Indremisjon Sum

3 520,00

4 050,00

30 282,00

34 373,00

4 650,00 38 452,00

38 423,00

JONDAL KOMMUNE ULLENSVANG HERAD

Herand Indremisjon

6 440,00

2 400,00

Jondal Indremisjon

60 000,00

60 000,00

Lothe og Alvsåker Indremisjon

Sum

66 440,00

62 400,00

Vingklubben Vines Sum

3 200,00

5 265,00 4 000,00

3 200,00

9 265,00

FUSA KOMMUNE Bogøy Indremisjon

10 000,00

10 650,00

SAMNANGER KOMMUNE

Eikelandsosen Indremisjon

10 408,00

14 340,00

Samnanger Barnekor King Sing

785,00

3 510,00

4 850,00

13 851,00

Fusa Sokneråd Hålandsdal Yngre Kvinnefor. Nordtveit Misjonsforening Sum

36 36

35 368,00

36 948,00

Sum

35 368,00

36 948,00

10 027,00 26 043,00

1 000,00

Samnanger Misjonsforsamling

52 378,00

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2018


2017 BØMLO KOMMUNE GRANVIN HERAD Bremnes Sokneråd Granvin Misjonslag

Bømlo Indremisjon Granvin Sokneråd Bømlo Sum Kvinneforening

8 458,00 21 822,00 28 000,00 840,00

19 17 679,00 082,00 26 000,00 450,00

KVAM HERAD TYSNES KOMMUNE Børsheim Indremisjon Tveit Indremisjon

Fosse TysnesIndremisjon Støtteforening Gravdal Indremisjon Uggdal Indremisjon

2017

2016

222 825,00 500,00 8 490,00 24 000,00

15 280,00 000,00 7 830,00 20 000,00 47 350,00 000,00

2017

42 17 000,00 532,00 2 314,00 2016

2 000,00 22 000,00 69 540,00 520,00

5 000,00 27 000,00 37 590,00 700,00

30 000,00

80 000,00

Hiskjo Indremisjon Horneland Indremisjon Håvik HugloIndremisjon Indremisjon

27 000,00 27 26 990,00 634,00

81 000,00 500,00 14 30 000,00 000,00 16 35 235,00 053,00

Høylandsbygd Indremisjon Sveio Indremisjon Fjelberg og Eid Sokneråd Sveio Mannsforening

3 070,00 11 200,00 31 790,00 700,00

11 650,00 650,00

Laurhammer Indremisjon Leirvik Jr. Ving

242 000,00 500,00

693 000,00 000,00

Guddalsdalen Indremisjon Sveio Sokneråd

182 530,00 193,00

22 310,00

Laruhammer Leirvik IUF YA

6 500,00

6 000,00 10 000,00

Gilje Yngstes Fredagsklubben Leirvik

31 000,00 000,00

31 000,00 000,00

Bømlo Sokneråd

Prosjekt Finnås ODDA KOMMUNE Bømlo Minimaxs Odda Indremisjon

Finnås Indremisjon Odda Kvinneforening Håvik Kvinneforening Sum

Meling Yngstes

Gilje/Thormodsæter STORD KOMMUNEIM Gilje IUF Indremisjon Nordbygda

Meling Barnekor UKS Leirvik

38 22 000,00 662,00

2016

5 000,00

6 500,00 31 520,00

5 900,00 34 700,00 500,00

Norheimsund Indremisjon Sum Steinsdalen Indremisjon Julemesse Tysnes Støtteforening

Tørvikbygd Indremisjon

Ålvik Sokneråd SVEIO KOMMUNE Sum Auklandshamn Indremisjon Auklandshamn YA KVINNHERAD KOMMUNE Bråtveit Indremisjon Baugstranda Rød Krins og Åkra Ving

2 500,00 14 000,00 32 40 200,00 500,00 74 012,00 25 000,00 2017

860,00

91 16 875,00 928,00

18 32 640,74 000,00 2 290,00 80 000,00

24 000,00 2016 58 15 390,74 275,00

1 500,00

4 000,00

5 000,00 2 000,00

5 920,00 3 720,00

24 450,00

Haugland og Musland Kvinnefor. Sum

68 521,00

1 700,00 65 015,00

Holmedal Indremisjon

20 000,00

22 000,00

6 500,00

3 000,00 10 000,00

Husnes Indremisjon VINDAFJORD KOMMUNE

70 000,00

70 469,00

Meling SagvågIndremisjon Indremisjons Kvinnefor.

48 70 000,00 410,00

32 69 000,00 797,00

Husnes Holmedal Sokneråd Innbjoa og Indremisjon

61 808,00 500,00

61 471,00 520,00

Moster SagvågIndremisjon Indremisjon

61 50 358,30 130,00

111 50 800,20 205,00

Borgundøy Indremisjon Utbjoa Indremisjon

43 675,00 000,00

1 260,00

Moster Sokneråd Stord Indremisjon

3 657,00 50 000,00

40 000,00

Matre Krins Vikebygd Krins

22 700,00 450,00

22 450,00 730,00

Omvikdalen Indremisjon Vikebygd Sokneråd

11 490,00

161 485,00 871,00

12 660,00

2 970,00 12 617,00

Sum Sum

Rubbestadneset Stord Sokneråd IM

292 253 503,30 334,00

450 263 988,20 172,00

Rosendal Indremisjon Ølen Sokneråd

81 030,00 000,00

81 400,00 875,00

Julemesse Bremnes

163 000,00

160 000,00

Ølve Sokneråd Indremisjon Ølen/Ølensvåg

8 230,00

1 755,00 19 893,00 16 50 065,00 091,00

Sandvoll ØlensvågIndremisjon Kvinneforening

51 980,00

1 150,00

Kvinnherad Sokneråd Sum

3 402,00 68 160,00

3 979,00 79 240,00

31 330,00 150,00

Sunde Indremisjon

12 000,00

21 900,00

1 643,00

Valen Misjonsforening

21 000,00

16 000,00

1 550,00

Dei Krative 8-88 1 500,00

4 000,00

28 899,00

10 948,00

1 361,00

1 025,00

19 887,00

18 130,00

Varaldsøy Misjonsforening

2 650,00

5 600,00

7 750,00

8 800,00

246 542,00

268 137,00

VOSS KOMMUNE

ETNE KOMMUNE Evanger Krins Ebna Sum Krins

2 300,00 0,00

Etne Sokneråd Frette krins

1 502,00

Markhus Krins

2 000,00

Småbarnstreff Uskedalen

Molnes Indremisjon

7 000,00

18 880,00

Rygg og Grindheim Kvinnef.

4 650,00

4 670,00

Tofte Ving

2 898,00

Åkra Sokneråd

Skånevik Sokneråd

Halsnøy Indremisjon

Skånevik Indremisjon

30 000,00

35 250,00

100 kluben

Sum

47 452,00

68 221,00

Uskedalen Indremisjon

2 000,00

1 667,00 1 666,00

Ekstremt Gøy FITJAR KOMMUNE Fitjar Indremisjon

90 657,00

77 052,00

Åkra Indremisjon

Fitjar Kvinneforening

50 039,00

45 532,00

Husnes IUF

Klubben Fitjar

2 500,00

Osterneset Kvinneforening

15 876,00

16 400,00

Osterneset Indremisjon

17 691,00

26 975,14

7 880,00

3 660,00

40 900,00

55 700,00

223 043,00

227 819,14

Stranda Indremisjon Øvrebygda Indremisjon Sum

Sum

1 667,00

2 000,00

OS KOMMUNE Neset Indremisjon Os Indremisjon Søfteland Indremisjon Sum

3 520,00

4 050,00

30 282,00

34 373,00

4 650,00 38 452,00

38 423,00

JONDAL KOMMUNE ULLENSVANG HERAD

Herand Indremisjon

6 440,00

2 400,00

Jondal Indremisjon

60 000,00

60 000,00

Lothe og Alvsåker Indremisjon

Sum

66 440,00

62 400,00

Vingklubben Vines Sum

3 200,00

5 265,00 4 000,00

3 200,00

9 265,00

FUSA KOMMUNE Bogøy Indremisjon

10 000,00

10 650,00

SAMNANGER KOMMUNE

Eikelandsosen Indremisjon

10 408,00

14 340,00

Samnanger Barnekor King Sing

785,00

3 510,00

4 850,00

13 851,00

Fusa Sokneråd Hålandsdal Yngre Kvinnefor. Nordtveit Misjonsforening Sum

1 000,00

Samnanger Misjonsforsamling

35 368,00

36 948,00

Sum

35 368,00

36 948,00

10 027,00 26 043,00

52 378,00

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2018

37 37


Brandøy Misjons- og Konferansesenter Brandøy Misjons- og Konferansesenter

Resultatrekneskap 2017 Driftsinntekter Salsinntekter Sum driftsinntekter

Balanse 2017 Note

2017 3 515 725 3 515 725

2016 2 806 336 2 806 336

Eigedeler Tomter, bygninger, annan fast eigedom Inventar og utstyr

Note 2 2

2017 5 776 908 356 000

2016 5 905 858 67 000

6 132 908

5 972 858

32 850 91 139 123 989

44 880 82 234 127 114

Bankinnskot og kontantar Sum omløpsmiddel

936 194 1 060 183

964 300 1 091 414

SUM EIGEDELER

7 193 091

7 064 272

Eigenkapital Fri eigenkapital

5 767 698

5 409 731

Årets resultat Sum eigenkapital

392 673 6 160 371

357 967 5 767 698

495 000 500 000 31 465 6 255 1 032 720

540 000 600 000 40 808 115 766 1 296 574

SUM EIGENKAPITAL

7 193 091

7 064 272

Note 1 Tilsette, godtgjersle m.v. Refusjon av lønskostnader til IMS Sum lønskostnader

2017 1 242 236 1 242 236

2016 971 586 971 586

Sum anleggsmiddel Driftskostnader Varekostnad Lønskostnad Avskriving på varig driftsmiddel Anna driftskostnad Sum driftskostnader

797 218 1 242 236 201 752 860 887 3 102 093

547 194 971 586 176 750 729 592 2 425 122

Driftsresultat

413 632

381 214

Finanspostar Renteinntekter Rentekostnad Resultat av finanspostar

2 428 23 387 -20 959

3 144 26 392 -23 248

ÅRSRESULTAT

1 2 1

392 673

357 967

Fordringar Kundefordringar Andre fordringar Sum fordringar

4

Gjeld Gjeld til kredittinstitusjonar Øvrig langsiktig gjeld Leverandørgjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld

Takk! Styre og leiing for Brandøy Misjons- og Konferansesenter ynskjer retta ei stor takk for alle gåver som er kome inn gjennom året! Mange er med og bidreg, og kvar gåve er kjærkomen og mottatt med takksemd. Det er kome gåver frå privatpersonar, lag og foreiningar, sokneråd og grupper som leiger Brandøy. Det kjem inn gåver etter basarar og utloddingar, etter gebursdagar og andre selskap. Enno ein gong; TUSEN HJARTELEG TAKK!

3 3

Brandøy har ikkje obligatorisk tenestepensjonsordning då verksemda ikkje har arbeidsgjevaransvar. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2017 utgjer kr. 17.500. I tilleg kjem honorar for andre tenester med kr. 8.750. Revisjonshonorar er inklusive meirverdiavgift. Note 2 Anleggsmiddel Anskaffelseskost 01.01.2017 = Tilgong kjøpte anleggsmidlar = Anskaffelseskost 31.12.2017 Akkumulerte avskrivingar 31.12.2017 = Bokført verdi 31.12.2017 Årets ordinære avskrivingar Økonomisk levetid

Eigedomar 8 041 206 30 740 8 071 946 2 295 037 5 776 909 159 690

Inventar 856 033 331 062 1 187 095 831 095 356 000 42 062

15-50 år

5-15 år

Note 3 Langsiktig gjeld og pantsetjing Balanseført verdi av eigedom som er pantsett Pantegjeld utgjer

Sum 8 897 239 361 802 9 259 041 3 126 132 6 132 909 201 752

5 096 000 495 000

Det er i 2017 betalt kr 9 000,- i renter på lån frå Indremisjonssamskipnaden Note 4 Endringar i fri eigenkapital Eigenkapital pr. 01.01.2017 Årets resultat Eigenkapital pr. 31.12.2017

38 38

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2018

2017 5 767 698 392 673 6 160 371

2016 5 409 731 357 967 5 767 698


Framnes Eigedom Framnes Eigedom

Resultatrekneskap 2017 Driftsinntekter Leigeinntekt Anna driftsinntekt

Balanse 2017 Note

Sum driftsinntekter

2017 3 279 041 4 000

2016 3 278 223 0

Varige driftsmiddel Tomter, bygningar, anna fast eigedom Inventar og utstyr

3 283 041

3 278 223

Part i Vikøy Vasslag

Note 1 1

1 2

Driftsresultat Finanspostar Renteinntekt Rentekostnad Resultat av finanspostar ÅRSRESULTAT

Note 1 Anleggsmiddel Anskaffelseskost 01.01.2017 = Anskaffelseskost 31.12.2017 Akkumulerte avskrivingar 31.12.2017 = Bokført verdi 31.12.2017 Årets ordinære avskrivingar Økonomisk levetid

655 800 1 182 200 1 838 000

655 900 79 688 735 588

1 445 041

2 542 635

16 055 36 099 -20 044

35 839 56 501 -20 662

1 424 997

2 521 973

Eigedomar 51 317 148 51 317 148 27 381 709 23 935 439 655 800

Inventar 1 241 781 1 241 781 1 239 781 2 000

30-70 år

10 år

Sum 52 558 929 52 558 929 28 621 490 23 937 439 655 800

I kostprisen er det gjort frådrag for arealtilskot og investeringstilskot frå Husbanken. Note 2 Godtgjersler m.m. Styret/administrasjon Det er ikkje utbetalt godtgjersle til styret. Eininga har ikkje eigne tilsette. Administrasjon vert ivareteke av IMS, som har motteke kr. 50 000 i godtgjersle.

2016 24 591 239 2 000

35 000

35 000

23 972 439

24 628 239

3 800 000 3 800 000

3 800 000 3 800 000

27 772 439

28 428 239

0 4 000 000 4 000 000

272 915 0 272 915

3 593 730 7 593 730

5 985 405 6 258 320

SUM EIGEDELER

35 366 169

34 686 559

Eigenkapital Eigenkapital 01.01. Årets resultat Sum eigenkapital

32 825 665 1 424 997 34 250 662

30 303 692 2 521 973 32 825 665

1 101 588 13 919 1 115 507

1 835 980 24 914 1 860 894

SUM EIGENKAPITAL OG GJELD

35 366 169

34 686 559

Note 3 Langsiktig gjeld / pantsetjing Balanseført verdi av eigedom som er pantsett Gjeld til kredittinstitusjonar

2017 23 935 439 1 101 588

2016 24 591 239 1 835 980

Sum anleggsmiddel Driftskostnader Avskriving på driftsmiddel Anna driftskostnad Sum driftskostnader

2017 23 935 439 2 000

Finansielle driftsmiddel Andre langsiktige fordringar Sum finansielle driftsmidlar

4

Sum anleggsmiddel Fordringar Kundefordringar Andre kortsiktige fordringar Sum fordringar

4

Bankinnskot og kontantar Sum omløpsmiddel

Gjeld Gjeld til kredittinstitusjonar Påløpne gjeldsrenter Sum gjeld

3

Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2017 utgjer kr. 10 625. I tillegg kjem honorar for andre tenester med kr. 5 875. Beløpa er inkl. meirverdiavgift.

Note 4 Langsikt og og kortsiktig fordring Langsiktig fordring kr. 3 800 000 Lånet er til Framnes Kristne Vidaregåande Skule. Lånet er usikra, og det er rente- og avdragsfritt fram til 31.12.2020, då det skal gjerast ny avtale om vilkåra.

Driftstilskot Inkludert i anna driftskostnad er kr. 1 100 000 som er gjeve som tilskot til drifta av Framnes Kristne Vidaregåande skule.

Kortsiktig fordring kr. 4 000 000 Lånet er til Framnes Kristne Vidaregåande Skule. Lånet er usikra, rentefritt, og skal innfriast 30.04.2018.

Studiespesialisering? Idrettsfag?

– Prøv Framnes KVGS!

Ein av dei største internatskulane i landet – i vakre Hardanger Følg oss på Facebook!

framnes.vgs.no Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2018

39 39


Helgatun Resultatrekneskap 2017 Driftsinntekter Salsinntekter Mottekne gåver

Balanse 2017 Note

2017 5 821 737 915 975

2016 4 562 827 822 526

Eigeluter Tomter, bygningar o.a. fast eigedom Driftslausøyre, inventar og utstyr

Sum driftsinntekter

6 737 712

5 385 353

Sum anleggsmiddel

Driftskostnader Varekostnad Lønskostnadar m.m Avskriving på varig driftsmiddel Anna driftskostnad

1 414 816 3 379 429 474 080 1 873 102

941 325 2 258 282 474 300 1 668 417

7 141 427

5 342 324

-403 715

43 029

-337 146 391

1 739 160 554

1 228 -147 955

1

2 3 2

Sum driftskostnader Driftsresultat Finanspostar Annan renteinntekt Annan rentekostnad Annan finanskostnad Resultat av finanspostar Resultat før skattekostnad Skattekostnad ÅRSRESULTAT

6

2017 13 479 800 657 000

2016 13 900 780 710 100

14 136 800

14 610 880

78 175

76 168

Fordringar Kundefordringar Andre fordringar

73 666 217 708

40 155 195 841

Sum fordringar

291 374

235 996

298 218 667 767

80 788 392 952

SUM EIGELUTER

14 804 567

15 003 832

0 -158 815

Eigenkapital Eigenkapital 01.01.

6 514 947

6 630 733

-551 670

-115 786

Årets resultat Sum eigenkapital

-581 015 5 933 932

-115 786 6 514 947

29 344

0

-581 014

-115 786

4 699 940 3 200 000 190 753 249 130 29 344 174 123 327 346 8 870 636

5 003 164 2 800 000 -67 388 409 739 0 117 727 225 643 8 488 885

14 804 568

15 003 832

Takk!

Note 3 3

Lager av varer og anna beholdning

Bankinnskot og kontantar Sum omløpsmiddel

Gjeld Gjeld til kredittinstitusjonar Øvrig langsiktig gjeld Kassekreditt Leverandørgjeld Betalbar skatt Skuldige trekk og offentlege avgifter Annan kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EIGENKAPITAL OG GJELD

4

5 5 6

Styre og leiing for Helgatun ynskjer retta ei stor takk for alle gåver som er kome inn gjennom året! Mange er med og bidreg, og kvar gåve er kjærkomen og mottatt med takksemd. Det er kome gåver frå privatpersonar, lag og foreiningar, sokneråd og grupper som leiger Helgatun. Det kjem inn gåver etter basarar og utloddingar, etter gebursdagar og andre selskap. Enno ein gong; TUSEN HJARTELEG TAKK!

40 40

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2018


Notar til årsrekneskapen for Helgatun Note 1 Gåver Mottekne gåver reknast ikkje som skattepliktig inntekt. Note 2 Tilsette, godtgjersle m.v. Lønskostnadar Løner inkl. feriepengar Folketrygdavgift Pensjonskostnad Andre personalkostnadar Sum lønskostnader

2017 2 941 613 341 889 57 057 38 871 3 379 430

2016 1 883 233 270 884 68 177 35 987 2 258 281

Talet på årsverk i 2017 er 5. Pensjonsforpliktelsar Helgatun er pliktig å ha pensjonsordning etter lov om obligatorisk tenestepensjon. Gjennom IMS har Helgatun pensjonsordningar som oppfyller krava. Godtgjersler Løn til styrar Styrehonorar Revisor revisjon (eks. mva) andre tenester (eks. mva) Sum Note 3 Anleggsmiddel Anskaffelseskost 01.01.2017 = Anskaffelseskost 31.12.2017 Akkumulerte avskrivingar 31.12.2017 = Bokført verdi 31.12.2017 Årets ordinære avskrivingar Økonomisk levetid

2017 445 978 0 24 000 18 000 487 978

2016 233 825 0 23 500 17 000 274 325

Eigedom 21 008 760 21 008 760 7 528 960 13 479 800 420 980

Lausøyre 1 132 508 1 132 508 475 508 657 000 53 100

Sum 22 141 268 22 141 268 8 004 468 14 136 800 474 080

25-50 år

5-20 år

Note 4 Bundne midlar I posten inngår bundne skattetrekksmidlar med kr. 81 623. Beløpet dekkjer skuldig skattetrekk. Note 3 Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjonar på kr. 4 699 940 er sikra med pant i fast eigedom, som er balanseførd med kr. 13 479 800. Spesifikasjon anna langsiktig gjeld Indremisjonssamskipnaden Stord Indremisjon Lån IMS til nytt kjøkken Sum anna langsiktig gjeld

2017 1 600 000 1 000 000 600 000 3 200 000

2016 1 200 000 1 000 000 600 000 2 800 000

Renter 2017 36 000 0 18 000 54 000

Note 6 Skattemessige tilhøve Det skattemessige resultatet dei siste åra har vore negativt, og Helgatun har av den grunn ei samla skattemessig underskotsframføring på kr. 16 035 821 pr. 31.12.2017. Netto har ein ein utsatt skattefordel på kr. 3 328 414. Då det er lite truleg at ein i næraste åra kan gjere seg nytte av denne skattefordelen, er han ikkje oppført i balansen. Skattekostnad og skattegjeld i rekneskapet gjeld 0,15% skatt på likningsmessig formue.

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2018

41 41


Hovudsponsorar

VELKOMMEN TIL VÅRT

FABRIKKVisste du at UTSALG Noregs einaste garveri ligg i Ølensvåg? Man-tors kl. 10-16

Fre. 10-17 Lør 11-14 OPE HEILE ÅRET

100% naturleg - kvalitet sidan 1951

VASKBARE SAUESKINN REINSDYRSKINN HJORT-, ELG- OG RÅDYRSKINN LÆR OG MØBELHUD M.M.

SPØR OSS OM BEREDNING GRANBERGGARVERI.NO - LIK OSS PÅ FACEBOOK GRANBERG GARVERI AS, BJOAVEGEN 187, 5582 ØLENSVÅG - 52 76 50 00 42 42

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2018


Hovudsponsorar

Hjemmefra, men ikke alene! Lundeneset VGS er en kristen internatskole i Ølensvåg. Vi tilbyr Medieproduksjon, service og samferdsel, studiespesialisering og påbygging til generell studiekompetanse. I tillegg til en god skolegang gir vi deg et trygt miljø, varierte fritidstilbud og venner for livet! Les mer om oss på www.lvs.no

Når du mister nokon du er glad i DØGNVAKT - Tlf: 53 76 82 03 Mobil: 90 87 03 79 E-post: gravferd@haugnett.no www.olenbb.no EtnE - Vindafjord - tysVær Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2018

43 43


Hovudsponsor - Vindafjord 1968 - 2018

50 års erfaring i bransjen

VI TILBYR: Alt innen graving, Strondavegen 65 - 5454 transport ogSæbøvik 40 års erfaring i masser bransjen Vi tilbyr altknuste innen graving, transport og knuste massar

KONTAKT OSS: «ærlig r arbeid vare KONTAKT 906 90 OSS: 272 - Edmund lengst» 906 90 272 - Edmund 958 82- Øystein 299 - Edvard 911 01 672 e-post: post.te@hotmail.com e-post: edvard@thormodsaeter.no www.thormodsaeter.no

ØLEN

De fineste hagene kommer herfra 44 44

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2018


Vindafjord

Circle K Ølensvåg

FATLAND

O AS

Postboks 222, 5575 Aksdal Telefon 40 47 31 45

Velkommen til handel på Ølen Senter!

- Ølensvåg -

Spesifikasjon/specification

Skilt for montering på fotballbane

Nils Torgrimsen Rørlegger

4000

KALDHEIMS AUTO AS

Suldal Billakkering 5585 Sandeid

plate Folie i front. For montering direkte på vegg eller

Godkjent for produksjon/approved for production:

/date 30.11.2017 Indremisjonsvenen - Dato Nr. 03 - :2018

Av/by: BA

Ja/Yes Nei/no

Skala/scale: 1:30 (A4) Rev.: 0

45 45


Vindafjord - Odda/Ullensvang VELKOMMEN TIL VÅRT

FABRIKK-

UTSALG Visste du at Noregs einaste garveri ligg i Ølensvåg? VASKBARE SAUESKINN REINSDYRSKINN HJORT-, ELG- OG RÅDYRSKINN LÆR OG MØBELHUD M.M.

Man-tors kl. 10-16

Fre. 10-17 Lør 11-14 OPE HEILE ÅRET

100% naturleg kvalitet sidan 1951

SPØR OSS OM BEREDNING GRANBERGGARVERI.NO - LIK OSS PÅ FACEBOOK - GRANBERG GARVERI AS, BJOAVEGEN 187, 5582 ØLENSVÅG - 52 76 50 00

Tlf. 53 64 32 09

46 46

T.G. Alvsaker AS 5778 Utne

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2018


Tysnes - Samnanger

www.tysnes-kraftlag.no

Haaheim Gaard Haaheim Gaard

Haaheim Gaard

Tlf. 900 30 794 www.haaheimgaard.no Tlf. 900 30 794 www.haaheimgaard.no

Tlf. 900 30 794 www.haaheimgaard.no

PTT INVEST A/S

Per Tveit Tlf.: 92245560 ptt.invest.as@gmail.com

Heie og Vevatne Bygg AS 5685 Uggdal Tlf. 53 43 22 09

ELEKTRIKAREN PÅ TYSNES Våge kai - 5680 Tysnes - Tlf. 53 43 22 44

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2018

47 47


Kvinnherad Ă…pningstider 10 - 19 (16)

Du finn oss i 2. etg i Husnes Storsenter

Husnes Butikksenter -Tlf.: 53 47 16 08

Mett & Go Husnes

Godt utvalg av mat og kioskvarer! TLF. 53 48 60 35

Husnes Storsenter - Tlf: 53 48 01 00 www. mekk.no

Senter Woman A/S Sentrumsv. 15 - 5460 Husnes

Husnes Storsenter 5460 HUSNES www.spar.no

KlĂŚr for den motebevisste kvinne Husnes Storsenter - Tlf. 53 47 30 87

www.spar.no Ola Normann

Markedssjef/Husnes Storsenter mob +47 932 09 705 tlf +47 53 47 23 68 fax +47 53 47 23 69 email ola.normann@husnessenter.no adr Postboks 148, 5480 Husnes web www.husnessenter.no

TEIGEN

Teigen Bygg & Trelast AS

Opsangervegen 18 - 5460 Husnes

48 48

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2018


Kvinnherad Har du bruk for både

elektrikar og røyrleggjar? Husnes Tannlegesenter Stabburshaugen 5 5460 HUSNES - Tlf. 53 47 70 00

Husnes

Storkiosk - Varm mat - Bilvask Tlf.: 53 48 65 00 - OPE TIL 23

VI HAR BEGGE DELER! Når du byggjer nytt eller pussar opp er det som oftast trong for både elektrikar og røyrleggjar. Då er det berre å ta ein telefon til oss, så hjelper vi deg med planlegginga og arbeidet. Slik blir det mykje enklare når du berre har eitt firma å forhalda deg til.

www.husnesroyr.no

VI HAR BEGGE DELER!

du til byggjer Vi er storeNår nok å ta nytt eller pussar opp er det som oftast trong for både elektrikar og røyrleggjar. Då er det berre å ta ein telefon til oss, så større oppdrag og små hjelper vi deg med planlegginga og arbeidet. Slik blir det mykje enklare nok til å ha til deghar eitt firma å forhalda deg til. nårtid du berre Vi er store nok til å ta større oppdrag og små nok til å ha tid til deg

Telefon 98 29 17 29 E-post: kvinnherad@allianceplus.no

Sundsvegen 77, 5450 Sunde • Telefon 53 48 20 30 • E-post: tore@intoelektro.no • thomas@intoroyr.no

Sundsvegen 77, 5450 Sunde • Telefon 53 48 20 30 • E-post: tore@intoelektro.no • thomas@intoroyr.no

ALT I BYGG OG GLAS…. Mobilnr. Frode: 900 84145 Sundsvegen 162, 5450 SUNDE post@sunde-bygg.no

Catalina Frisør Økologisk Frisørsalong

Nesvegen 283 5474 Løfallstrand

Nesvegen 283 5474 Løfallstrand

Husnes Industriområde 59 5460 Husnes

Sundsvegen 72 5450 Sunde Husnes Industriområde 59 46 82 61 40 - srinvest@live.no 5460 Husnes Klipp dame/herre/barn - Striping - Farging Brudepynting - Sminke - Napping av bryn Farging av bryn/vipper - Hårkur - Extension - Avfarging Hull i øre/nese - Vippeextension - Navlepiercing

Totland Transport AS

Varetransport - Varebilutleige - Utleige av minigravar

5450 Sunde

tlf. 41 46 00 00

Ventilasjon og kjøling Telefon 53 40 99 70 www.kes.no

På hjul for deg! Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2018

49 49


Kvinnherad - Fitjar Hellesøy Verft A/S N-5474 Løfallstrand

Hellesøy Verft A/S 5474 Løfallstrand Telefon 53 48 26 00 – Fax 53 48 26 01 http://www.hv.no E-post: hellesoy@hv.no

Velkommen til SPAR www.spar.no Sæbøvik!

Din lokale mediepartnar

Me har moderne utstyr og sjølvsagt mange kreative idear

www.fonnamedia.no

Hellesøy Verft A/S Totalleverandør av tekniske installasjoner til skip,- offshore og landbasert industri 5474 Løfallstrand Telefon 53 48 26 00 – Fax 53 48 26 01 E-post: hellesoy@hv.no http://www.hv.no Mob: 970 29 453

www.spar.no

K. Halstensen A/S

50 50

Velkommen til SPAR Fitjar Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2018


Fitjar

Har duplaner planer omå åbygge bygge bolig? r du planer om å bygge bolig? Har du om bolig?

Daåkan det lønne å være RASK. t lønne være RASK. Daseg kan det lønne seg åseg være RASK. Dersom det søkes byggetillatelse innen et søkes byggetillatelse innen Dersom det søkes byggetillatelse innen 31. juli 09, kan en bygge etter nåværende kan en bygge etter nåværende 31. juli 09, kan en bygge etter nåværende Dette vil bety vesentlige kostnadstte vilregler. betyregler. vesentlige kostnadsDette vil bety vesentlige kostnadsbesparelser. Engevik & RASK. Tislevoll as har Da detEngevik lønne seg å være er. Engevik &kan Tislevoll as har& besparelser. Tislevoll as har Dersom det søkes innen tomter i Søre Stølen på Fitjar. e tomter ibyggeklare Søre Stølen påbyggetillatelse byggeklare tomter i Fitjar. Søre Stølen på Fitjar.

Har du planer om å bygge bolig?

Har du planer om å Ta kontakt for informasjon og pristilbud. t for mer informasjon ogmer pristilbud. Ta kontakt for mer informasjon og pristilbud. bygge bolig? 31. juli 09, kan en bygge etter nåværende regler. Dette vil bety vesentlige kostnadsbesparelser. Engevik & Tislevoll as har byggeklare tomter i Søre Stølen på Fitjar.

Ta kontakt for mer informasjon og pristilbud.

Vakkert og verneverdig

rhus.no www.mesterhus.no www.mesterhus.no www.mesterhus.no

46x180mm.indd 1 200903_Engevik-Tislevoll_246x180mm.indd 1 200903_Engevik-Tislevoll_246x180mm.indd 1

Mail: fitjar@carfix.no

P.b. 13 • 5418 Fitjar • Tlf.53 45•73 00 •Fitjar 45 10 P.b. 5418 • Tlf.53 00 • fax:53 73 10 53497121 P.b. 13 • 13 5418 Fitjar •fax:53 Tlf.53 4573 7345 0073 • fax:53 45 7345 10 Telefon P.b. 13 • 5418 Fitjar • Tlf.53 45 73 00 • fax:53 45 73 10

23-02-09 16:58:32

200903_Engevik-Tislevoll_246x180mm.indd 1

23-02-09 16:58:32 23-02-09 16:58:32

23-02-09 16:58:32

FERIEHUS TIL LEIGE FÆRØYSUND HANDELS– OG GJESTGJEVARSTAD 5419 FITJAR | tlf. 900 52 059

FITJAR

Fluid Film stoppar rust! Prisar frå 3900,- inkl. mva.

Tlf. 904 10 931 Besøk vår heimeside: www.sunnhordlandantirust.no

5419 FITJAR

5419 FITJAR

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2018

51 51


Fitjar - Stord

fitjar sjØ og camping

Besøk eit ekte lakseoppdrett og få ein flott båttur i Fitjarøyena. Opent heile året. Visning og båttur; 120,- per pers. www.engesund.no

SmåSkatter.no butikk 5419 Fitjar sentrum

garn og utstyr, barneklær, håndlagede produkter, Drops Design garn, garnpakker, med mye mer.

5419 Fitjar Tlf.: 53 49 77 22

bestill på nett eller ved tlf: 41201669 eller epost: smaaskatter@haugnett.no

TANNREGULERING TRENGER IKKE TA LANG TID! FØR FØR

ETTER ETTER

FØR FØR

ETTER ETTER

Alle Alle behandlinger behandlinger som som vises på bildene er vises på bildene er utført utført hos Stord tannregulering hos Stord tannregulering på på under under 6 6 måneder måneder Behandlingene er utført med klosser Behandlingene er utført med klosser på baksiden av tennene. på baksiden av tennene. Vi utfører også behandling med Vi utfører også behandling med klosser på fremsiden og alle typer klosser på fremsiden og alle typer platebehandlinger. platebehandlinger.

FØR FØR

ETTER ETTER

Kjeveortoped Kjeveortoped Per Magne Djupvik Per Magne Djupvik Heiane 31 - 5412 Stord Heiane 31 - 5412 Stord Tlf. 990 99 571 Tlf. 990 99 571 info@stordtannregulering.com info@stordtannregulering.com

Lik oss på facebook Lik oss på facebook www.stordtannregulering.com www.stordtannregulering.com

52 52

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2018


Stord

Jarle Steinsland as Telefon: 909 37 265 •  www.jarlesteinsland.no

OTALREHABILITERING AV VÅTROM • SERVICE

Baderom - Kjøkken Vaskerom - Sanitæropplegg

Jarle Steinsland as

Jarle Steinsland as

Telefon: 909 37 265 •  www.jarlesteinsland.no

Telefon: 909 37 265 •  www.jarlesteinsland.no TOTALREHABILITERING AV VÅTROM • SERVICE

HABILITERING AV VÅTROM • SERVICE

534 11 0 68 / www.brilleriet.com

Stord Begravelsesbyrå Vakttelefon 534 16 405

Stord begravelsesbyrå Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2018 Vakttelefon 534 16 405

53 53


Stord

Tysnes og Sunnhordland Gravferdsbyrå 5693 ÅRBAKKA

5693 Årbakka den 29. mars 2014

Harald Heie 5685 Uggdal Sender som avtalt opplysningar til annonse i bladet.

Snittar • Koldtbord • Kaker Gryterettar • Middagar Dette ble så mye tekst at det sikkert ikkje er plass påm.m. en liten annonse, og ønsker derfor gå opp en størrelse. Får dere plass til denne teksten da? Eller må jeg opp enda en størrelse? Firmanavnet skrivers i skrifttype: ”Garmond”. Ellers er teksten med vanlig skrift. Besøksadresse: Vikahaugen 17, 5411 Stord v/ Sportsenter Ta kontakt om lurer på 46 noe. Tlf. 53 41 du 40 60 - Mobil: 82 06 92 Epost: Ole@vestcatering.no

STORD

De fineste hagene kommer herfra Heiane 55

Tlf.: 53 41 71 91

www.vestcatering.no

Tysnes og Sunnhordland

Gravferdsbyrå

5693 ÅRBAKKA Telefon 53 43 40 30 Kontor: Stord: Torgbakken 10, (ved sida av SunnBok)

Telefon 53 41 52 00 Hjelper til med alt i forbindelse med gravferd

VALVATNE

SJÅ DEN NYE KATALOGEN til Noregs største bustadbyggjar!

Med vennlig hilsen Tysnes og Sunnhordland Gravferdsbyrå Dagfinn Brandsæter

Bestill

en på katalog tne.no alva www.v

Vakttelefon: 53 43 40 30

Ringvegen 12 5412 Stord Telefon: 53 40 20 70 post@valvatne.no www.valvatne.no

Org.nr: 970003096 mail: byraet@steinservice.no

Din lokale faghandel. Me vil inspirere deg til å realisere din eigen husdraum. Med vår trygge og oversiktlege byggeprosess som «grunnmur», kan du bruke tida på alle dei spanande detaljane som Ringvegen 12, 5412 Stord – Tlf. 53 40 20 70 skapar heimen Sveiogata 66, 5550 Sveio – Tlf. 98 28 99 39 din! www.valvatne.no

54 54

1900-2015

For deg som vil ha det litt proft!

FAGFOLK I 115 ÅR

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2018


Stord

HEIANE Eldøyane Næringspark AS Stord - Tlf. 53 40 96 00/03 e-post: oystein@grand-hotell.com nett: www.grand-hotell.com

Regionens største utvalg er alltid oppdatert på fylkesnesbil.no

Heiane

Heiane 31, 5412 Stord - tel. 53 40 40 40

Bjelland Videosenter Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2018

55 55


Stord

56 56

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2018


Stord - Bømlo

RØR - ELEKTRO

STEINSBOrekt.pdf 03.07.2008 11:22:28

COMFORT BREMNES - HELLE as

5430 Bremnes - Tlf.: 53 42 81 50 - E-post: bremnes@comfort.as

Tlf. 53 42 85 00 - Fax: 53 42 85 01 firmapost@kr-steinsbo.no www.kr-steinsbo.no

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2018

Støtt annonsørane våre! - Dei støttar oss! 57 57


Bømlo

VURDERER DU PROSESSBÅT? · Øker den biologiske sikkerheten · Hindrer dødelighet og forringelse av fisken under transport · Unngår bruk av ventemerd · Betydelig økt fiskevelferd · Slakteriet mottar nedkjølt fisk

Vi har 10 års erfaring med bløgging på merdkanten.

Napier A/S, Eidesvikvegen 6, 5443 Bømlo – Mobil 906 49 083 Mail: kjetil@napier.no – web: www.napier.no

58 58

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2018


Bømlo

Sunnhordland - Haugalandet

Tlf. 53 44 84 40 • E-post: p

S. ØSTENSEN & SØNNER A/S

Tlf. 53 44 84 40 • E-post: post@bremnesauto.no

SAKSEIDE

De fineste hagene kommer herfra 5437 Finnås - Tlf: 53 42 54 02

Hollundsdalen - 5430 Bremnes Åpningstider mandag –fredag 07-23

Lørdag 08-21

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2018

59 59


Bømlo

Me samlar alt til bilen på ein stad..., stort utval og lett for deg : • Verkstad • Butikk • Dekkhotell • Bilvindu Bil- & hengarutleige • Bilutleige

Hollundsdalen Velkommen inn til oss! Tlf 48 32 32 36 | bomlo@bilxtra.no

Hovlandsvegen 240 - 5443 Bømlo Telefon: 53 00 15 00 - Email: post@bsse.no

Sakseid, 5437 Finnås Telefon: 47 64 60 00 E-post butikk: bomlo@monter.no

Hollunddalen 5430 Bremnes Tlf. 53 42 21 00 60 60

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2018

Tlf.: 53 42 12 80 E-post: post@bomlo.intersport.no


Logo Auto Service AS til trykksaker

Bømlo

Font: Trajan Pro

Auto Service AS

Logo og tekst

Godkjent bilverkstad for alle merker • Bilskade • Lakkering Esso bensinstasjon • Vaskemaskin og sjølvvaskeanlegg Mat, drikka og bilrekvisita • Dekk og dekkhotell Sal og reperasjon av tilhengarar • Bil- og hengarutleige Sandblåsing • Industrilakkering

Auto Service AS

Logo og tekst

Godkjent bilverkstad for alle merker • Bilskade • Lakkering Esso bensinstasjon • Vaskemaskin og sjølvvaskeanlegg Mat, drikka og bilrekvisita • Dekk og dekkhotell Sal og reperasjon av tilhengarar • Bil- og hengarutleige Sandblåsing • Industrilakkering

Logo og tekst som path

Tlf. 53 42 87 80 • post@auto-service.as • www.auto-service.as Logo og tekst som path

Tlf. 53 42 87 80 • post@auto-service.as • www.auto-service.as

Finnås Kraftlag

TRELAST - BYGGEVARER - MALING - JERNVARER 5443 Bømlo • Tlf: 53 42 45 10 • E-post: eide.miljobygg@haugnett.no

Avdeling Bømlo og Sveio

Svortlandsvegen 79, 5430 Bremnes

BØMLO MASKIN AS Tlf.: 909 15 854 5430 Bremnes

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2018

61 61


Bømlo - Etne - Sveio

i hjertet av Sunnhordland

Tlf.: 537 70 700

www.fjordhotellet.no

FERSK FERSKARE 5593 Skånevik Tlf: 53 77 12 50 FERSKAST mail: post@johansen-ror.no Besøk vår nettbutikk på www.spekehuset.no

Er du interessert i natur og kultur. Då er Rullestad staden for deg. Hytter - Turstiar - Kafe - Møterom Oppstillingsplass for bubilar og campingvogner

ETNE

Rullestad Aktiv Fritid Tlf.91318271 www.rullestad.org

…det er hos lokalbakaren du får den rykande ferske baksten - rett fra ovnen og direkte til butikkhylla!

KJENN FORSKJELLEN!

...det lokale bakeriet i Skånevik Tlf. 53 75 51 26

Montér Etne Etne Senter Tlf. 46 84 30 00

SPAR Jondal Trelast og byggevarer - Ferdighytter - Byggesett Støtt annonsørane våre! - Dei støttar oss! 62 62

Skånevik www.spar.no

www.spar.no

Me tek oss av alle gjeremål i samband med dødsfall og gravferd, gravstein og stell av graver i Sveio kommune

Sveio Gravferdsbyrå Tingveien 37 5555 Førde Tlf. 53 74 08 40 - Døgnvakt Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2018


Sveio - Kvam ELEKTRIKEREN I SVEIO

Frøvik Elektro AS ELEKTRIKEREN I SVEIO ELEKTRIKEREN I SVEIO tlf. 53 74 00 00

Ditt lokale bilverksted

Frøvik Elektro AS Tittelsnesvegen 544,

Frøvik tlf. Elektro AS00 Vårutfører verkstedservice kjede Meca sikrer oss 5550 SVEIO Vi og carservice reparasjoner 53 74 00 kvalitetssikrede deler og teknisk info. Vi utfører EU-kontroll tlf. 53 74 00 00 på alle bilmerker. Ring oss når ELEKTRIKEREN du trenger elektriker!I SVEIO • Dekk Tittelsnesvegen 544, Tittelsnesvegen 544, • Olje 5550 SVEIO ELEKTRIKEREN I SVEIO • Rask levering ved timeavtale 5550 SVEIO • Batteri

Frøvik Elektro AS

• EU kontroll på biler opp til 7500kg!

Servicehallen Dombås as

Frøvik Elektro AS • • Tittelsnesvegen 544, 5550 SVEIO • Diagnose Tittelsnesvegen 544, Betal når det passer deg EU-KONTROLL 5550 SVEIO – be om MECA Kortet • Års/km service Ring oss når du trenger elektriker! Du mottar ikke lenger varsel fra Statens Vegvesen. Du kan Sveio www.mecacarservice.no • Småfeil taes på stedet Ring oss når du trenger elektriker! Ring oss når du trengertlf. elektriker! 53 74 00 00 Alle typer rep. 91 12 95 44 Man- Fre: 08.00-16.00 Betal når det passer deg • Vi reparerer alle feil og mangler tlf. 53 74 00 00 Karosseri skader og bilglass – be om MECA Kortet

Besøksadresse Telefon Statoilbygget 2660 Dombås 61 24 24 94

Vakttelefon

Åpningstider

Ring oss når du trenger elektriker!

Vi tilbyr bil til utleige ved bilreparasjon! mecacarservice.no Vi utfører EU KONTROLL. Bestill tid i dag! Bil-SpesialistenRas ET JØ

DISK K IO

S TE DS N AV

N

ONTR YK

V ERK

Ø

Besøksadresse Skulevegen, Straumgjerde EU-KONTROLL

Åpningstider

Postadresse, Postnummer Sted Man - fre: 08.00 - 16.30 Tlf.: 012-345678 BILVERKSTED OG BENSINSTASJON www.mecacarservice.no L PER

Tlf: 53 74 25 51

5550 SVEIO

-

OL

Haukås

Tlf: 53 74 25 50

53 74 25 51 Man - fred 7.30 - 15.30

SVEIO 5555 Førde - Tlf: 53 74 34 00

www.mecacarservice.no

www.mecacarservice.no

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2018

63 63


Vi anbefaler minimum 13 cm lengde pga lange adresser

Avsender: Indremisjonskontoret, Pb 150, 5401 STORD

minst 6 cm avstand

Avesnder: Her settes fullstendige returadr på en linje

B

A L V A T PÅ F

Returadr på en linje

settes inn i 1:1 str

8 r 201

lei . juli e i l i 4.-8 am

øy n på ein flott leirs aktivitetar, d n ra , ma ute

S H E LG DUGNAD DØY PÅ B R A N 2 0 1 8 AI 25.-27. M ed til orfamilien m

tad!

B

ile st kjekt? Ta he ed på noko lga! he e nn de Brandøy ! en jobb til alle og 90-åring Her er det - 4-åringen er og menn m da le m - unge og ga .no

å vera m Har du lyst

Dugnadsveke på Helgatun

ng g, ! isnin p, so meir derv , sporlø mykje n lu g g e o in ib k b m or ios p, st, k tur, f sska felle lingar, mmarfe det m o t s a r , s e g n v Her akse t, badin er: S) id, v ane nd) målt jakt, bå leiar stad (IM Rogala t n e y t Bla rkja H G N skat -U y S) (ImF rid B Ingf uestad amre (IMdøy) A H n e a n t r it a (B h g e Bir Kåre Jo . Våge Ann N jørg b n -/ An r: 220, Prisa -16 år 1 ,- /og Loen til Lodalen 0 3 en 3 via O9ld /1 id0a,-buss/tu3r-7 år 73 n 1gu ,dhotell meed 0, til Innvik Fjor Vaks år 1060 ilie 600 fam 8 -1 2 ne Steinsund max arie og Bjuarni) te , Jet .j : M ne Aasein 0 g ar Bj 2 ein Sv n Muff, eld na heim, Klaus Påm n.no (in Solveig Nor jone is m e snes .indr herad og Ty se med Kvinn www rrespondan og Små

store

sa

e Små og stor 26.

og gjer ein dugnadsinnsats for Helga tun! VI stiller med oppgåver som skal gjerast, utstyr som trengs, god mat og ei seng å sov DU kjem og er med dei dagane det passar for deg, ein eller fleire. DU har med arbeidslyst og pågan gsmot, innsatsvilje og godt humø r! SAMAN skaper vi noko nytt i eit godt fellesskap. Vi skal ha det kjekt i lag!

Brandøyhelga 2 018 25.-26. august

Laurdag 25. au Påmelding til helgatun@helgatun.n o gu 15.30 Temasam st ling v/ Aksel Lyg re «Korleis veksa 18.00 Middags- i nåden og kjennskap til Jesus?» og dessertbuff 19.30 «Nåde» èt (påmelding til IMS) –ei ny førestilling

på Helgatun ff e r t s d n la d Sunnhord,oFitrjar, Os. Ko st 2018 Bremnes, St frå ss bu 13.-17. BjaarunegAause, Hagavik-trioen ed M

tlf. 56 51 98 98

frå Ryf (billettar kan bes ylke Livsgnist tillast hos IMS)

Vaksne kr. 200,-

Søndag 26. au gu 11.00 Festmøte st 13.00 Sal av mi dd 14.30 Familiemø ag te

Eikemo, Svein

Born kr. 50,-

Familie kr. 500,-

Ynskjer du bestil la søndag? Ta kon rom på Brandøy frå laurda g til takt med IMS-k ontoret.

. 56 51 98 98

gatun tlf elding til Hel

Påm

isjonen - 30. juni S, www. 8indrem IM201 melding til

Ta med deg heile familien og kom

ed busstur m ff e r t n u t Helga st 2018 05.-10. augu

og Olav heim, Jorunn Solveig Nor

Kontor et er sten g veke 2 t 8-31 Portomerke

7.-9. september 2018 as Song: Kristi og Gjert Asle Tola www.indremisjonen.no 07 04

Annonser, bilder, red. stoff o.l.

Talar: Jorunn Eikemo Påmelding til IMS-kontoret tlf.

53 41

Talar: Marit Elisebet Totland Påmelding: Helgatun tlf. 56 51 98 98 helgatun@helgatun.no

m Pustero - I EIN TRAVEL KVARDAG -

e s n ra fe n o rk LLeeia e s n ra fe n o rk ia 20 er mb pte e se . f 29 Leiarkonmber 201818ranse

Foreining/forsamling forsam ning/skaps ForeiFelles - ling planting Fellesskapsing g/forsamling plant inin Fore Barn

64 64 Barn

septe 29. irv ik Bedehus

Le ik Bedehu Leirv 29. septsember 2018

Erik Furnes

Helgatun 19. - 21. oktober 2018

- Nr. 03 - 2018 us edehIndremisjonsvenen

Venen 2018 nr 3  

IMS (Indremisjonssamskipnaden) sitt meldingsblad.

Venen 2018 nr 3  

IMS (Indremisjonssamskipnaden) sitt meldingsblad.

Advertisement