Page 1

ANIMATION DESIGN CHARACTER ANIMATE DESIGN CHARACTER ANIMATE DESIGN

NONG KHAI KEAW

BY JANON KASEMVARNAKON


สรุปงานโปรเจค อนิเมชั่นการ์ตูน รายวิชา ออกแบบภาพเคลื่อนไหว ARTI 3322 เสนอ ผศ. ประชิด ทิณบุตร

โดย นายชาานท์ เกษมวรรณกร รหัส 5211310015 กลุ่ม 101 สาขาวิชาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


บทนํา ผลงานออกแบบอนิเมชัน่ ชิ้นนี้ทาํ เป็ นอนิเมชัน่ เกี่ยวกับการแนะนําคาเรคเตอร์ นอ้ งไข่แก้วเพือ่ เป็ นการศึกษาและเรี ยนเรี ยนรู้กระบวนการผลิตงานอนิเมชัน่ ตั้งแต่ตน้ จนถึงขั้นตอนการนําไป เผยแพร่ ผลงานชิ้นนี้เป็ นส่ วนหนึ่งในการเรี ยนการสอนวิชาออกแบบภาพเคลื่อนไหว arti3322 1.สื บค้น ภายใต้หวั ข้อการออกแบบคาเรคเตอร์ โดยมีโจทย์เกี่ยวเนื่องมาจากการประกวดคาเรคเตอร์ ของ สถาบันวิจยั แห่งชาติท่ีจดั ให้มีการออกแบบคาเรคเตอร์ ท่ีดูฉลาด เป็ นสัตว์ คน หรื อสิ่ งของ ที่มี ความหมายดี จึงได้มีการออกแบบคาเรคเตอร์ ที่ป็นนกแก้วซึ่ งเป็ นสัตว์ที่ฉลาดที่สุดในตระกูลนก และมีสีสนั ที่สะดุดตาต้องใจในความสวยงาม สัตว์ที่สามารถใช้อุปกรณ์ได้อย่างหลากหลาย ฉลาด และแสนรู้ โดยอันดับของสัตว์ที่ฉลาดที่สุดมีดงั นี้ อันดับที่ 1 เป็ นของเจ้าตัวนี้เลย ชิมแปนซี เป็ นครั้งแรกที่ยอมรับว่าสมองเราสู ้ลิงไม่ได้ อันดับ 2 เป็ นของเจ้าโลมาน้อยที่แสนน่ารัก ด้วยความที่เป็ นสัตว์ใจดี มีความเฉลียวฉลาด บ่อยครั้งที่เราได้ยนิ ว่าเจ้าพวกนี้ช่วยเหลือมนุษย์จากการจมนํ้า อันดับที่ 3 ช้าง ช้าง นัน่ เอง อันดับนี้เจ้าของกระทูภ้ มู ิในเสนอเป็ นยิง่ นัก เพราะเจ้าตัวที่เห็นใน คลิป เป็ นช้างน้อยที่แสนน่ารักจากประเทศไทยของเรานัน่ เอง ต้องยอมรับในความสามารถจริ งๆ เพราะมนุษย์บางคนยังวาดรู ปไม่ได้สวยเท่านี้เลย อันดับ 4 เป็ นของเจ้านกแก้วแสนน่ารัก ไม่เพียงแต่เป็ นสัตว์ท่ีพดู จาภาษามนุษย์ได้อย่างรู ้ความ นกแก้วยังเป็ นสัตว์ท่ีมีความจําเป็ นเลิศด้วย อันดับที่ 5 เป็ นของน้องหมาและน้องแมว เพื่อนคู่ใจของมนุษย์นน่ั เอง คงไม่ตอ้ งบอกคุณสมบัติ อะไรกันมากมาย เพราะใครๆ หลายคนก็สมั ผัสได้ ที่มา : http://writer.dek-d.com/JiPpieZz/story/viewlongc.php?id=687461&chapter=197


นกแก้วนั้นอาจจะเป็ นนกที่ฉลาดที่สุดในโลกก็เป็ นได้เพราะพวกมันนั้นสามารถใช้เครื่ องมือได้ อย่างหลากหลาย ซึ่งผูเ้ ลี้ยงหลายคนก็อาจจะมีประสบการณ์กบั เจ้านกฉลากแกมโกงนี้มาแล้วก็ ได้เมื่อตอนที่พวกมันใช้เศษเหล็กหรื อพลาสติกเปิ ดประตูกรง หนึ่งในตัวอย่างของนกแก้วช่าง ใช้ของนั้นก็คือ นกกระตัว๊ ปาล์มหรื อนกกระตัว๊ ยักษ์ ซึ่ งมันเป็ นนกกระตัว๊ สปี ชีส์ที่หนักที่สุด และมีระยะเวลาฟักไข่นานที่สุดซึ่งเป็ นที่รู้กนั ว่ามักจะคลุมถัว่ ด้วยใบไม้ซะก่อนก่อนที่หมุน เปลือกถัว่ บราซิลออกได้โดยง่ายดาย การกระทําของเจ้านกนี้กเ็ หมือนการที่คนคลุมฝาขวดด้วย ผ้าเพื่อเพิ่มแรงเสี ยดทานแล้วจึงหมุนออกนัน่ เอง ที่มา : http://writer.dek-d.com/JiPpieZz/story/viewlongc.php?id=687461&chapter=197

ภาพแสดงการศึกษาเรื่ องสี สนั ของนกแก้วเพือ่ นําไปสร้างงานคาเรคเตอร์ ศึกษาสี สนั ของนกแก้ว โดยสี ของนกแก้วส่ วนมากจะมีสีแตกต่างกันไปตามสายพัน์แต่ที่พบมาก ที่สุดจะเป็ น สี เขียว แดง และเหลือง


ภาพศึกษาท่าทางการเคลื่อนไหวของนกแก้ว สมมุตฐิ าน หากนําคาเรคเตอร์ท่ีเป็ นการ์ตนู นกแก้วที่ดูมีท่าทางและอารมณ์ท่ีเป็ นมิตรอาจจะสร้างคาเรคเตอร์ ที่ตอบโจทย์ของงานได้ดี โดยใช้สีของตัวการ์ ตูนที่อา้ งอิงมาจากนกแก้วที่มีสี่สีเนื่องจากการ กําหนดกฏเกณฑ์ในการประกวดด้วย ลักษณะเฉพาะของการ์ ตูนจะดูน่ารักมีอธั ยาศัยดี หัวกลม โต เพือ่ สร้างความเป็ นกันเองในด้านความรู ้สึก และ "มาสคอท น้ องไข่ แก้ ว" เป็ นนกแก้วซึ่งเป็ นสัตว์ที่ฉลาดที่สุดในโลกในตระกูลนกที่สามารถใช้เครื่ องมือได้อย่าง หลากหลาย ฉลาด และรอบรู้โดยมีแนวคิด ให้เป็ นนกที่เพิง่ ฟักไข่เพื่อเป็ นสื่ อที่ แสดงถึงการมี ความคิดสรํ้างสรรค์ และสื่ อถึงการนําเสนอผลงานวิจยั รุ่ นใหม่ๆ ใบไหม้บนหัว แสดงถึงการ สร้างงานอย่างมีคุณค่าและเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ใช้โทนสี รุ้ง แสดงถึงความหลากหลายทางความคิดและรู ปแบบของงานวิจยั สี ท่ ีใช้ สี 4 สี แดง,เหลือง,เขียว เปลือกไข่ใช่สีชมพูอ่อน


ภาพแสดงแบบร่ างคาเรคเตอร์ นอ้ งไข่แก้ว การเคลื่อนไหวในท่าต่างๆ 6 ท่า

การสร้างงานคาเรคเตอร์ โดยสร้างจาก โปรแกรม illustrater สร้างการ์ ตูนออกมาจนครบทั้งหมด 6 ท่าทาง

ภาพแสดงคาเรคเตอร์ นอ้ งไข่แก้วการเคลื่อนไหวทั้ง 6 ท่า


ขั้นตอนการสร้ างงานอนิเมชั่น เขียนเนื่อเรื่ อง เนื้อเรื่ องจะเป็ นการเปิ ดตัวโดยนํามดน้อยมาขนไข่สีชมพูมาวางตั้งไว้แล้ววิง่ หนีออกไปจากนั้น ไข่ได้เวลาฟักตัวออกจากไข่ และจะปรากฎน้องไข่แก้วขึ้นมา จากนั้นจะเป็ นพูดแนะนําตัวของ น้องไข่แก้ว โดยแนะนําชื่อก่อนและตามด้วยแนะนําลักษณะเฉพาะตัว สิ่ งที่ชอบ และอนาคตสิ่ ง ที่อยากจะเป็ น จบด้วยน้องไข่แก้วต้องกลับเข้ารังเดิม Storybord การดําเนินงานสร้างงานอนิเมชัน่ หลังจากมีเนื้อเรื่ องแล้วขั้นตอนต่อไปเป็ นการเขียนสตอรี่ บอร์ด

ภาพแสดงการดําเนินเรื่ องหรื อ Storybord


ขั้นตอนการสร้างงานอนิ เมชัน่ 1.เตรี ยมไฟล์ภาพที่มีคุณภาพที่คมชัดจากไฟล์ ai แล้วทําการ export เป้ นไฟล์ภาพแบบ PNG โดย แยกแต่ละชิ้นส่ วนที่ตอ้ งการจะทําเคลื่อนไหวเช่น ขา ตา หัว ลําตัว แขน ดดยแยกเป้ นชิ้นส่ วนไว้

ภาพแสดงการสร้างานจากไฟล์ ai

ภาพแสดงการสร้างานจากไฟล์ ai


ฉากบางฉากอาจต้องใช้โปรแกรมอื่นในการทําอนิเมชัน่ นอกเหนือจากเฟลช โดยขั้นตอนเป็ น การเตรี ยมฉากจากการทําอนิเมชัน่ ผ่าโปรแกรม Crazy Talk 6

ภาพแสดงการทําอนิเมชัน่ ผ่านโปรแกรม Crazy Talk 6

เตรี ยมไฟล์เสี ยงโดยวิธีการบันทึกเสี ยงหรื ดาวน์โหลดไฟล์เสี ยงจากแหล่งอื่น โดยในงาน ออกแบบนี่เป็ นการใช้เทคนิดการบันทึกเสี ยงจากโปรแกรม Audacity 1.3 และดาวโหลดไฟล์ เสี ยงจากแหล่งอื่นด้วย

ภาพแสดงการบันทึกไฟล์เสี ยงจาก Audacity 1.3


สร้างงานอนิเมชัน่ จากโปรแกรม Flash Player โดยการทํางานจะกําหนดการทํางานเป็ นฉากๆ เพือ่ ให้ไฟล์งานไม่มีขนาดใหญ่จนเกินไป ซึ่ งจะส่ งผลให้เกิดปั ญหาในการนํามาใช้ได้

พยายามกด Test Movie เพือ่ ทําการตรวจสอบการเคลื่อนไหวอยูเ่ ป็ นช่วงๆ

ภาพแสดงการ Test Movie


การ export ไฟล์นาํ ใช้สามารถ นํามาใช้ได้หลากหลายไฟล์แต่ในที่นี่ขอแนะนําเป็ นแบบ .MOV ซึ่ งเมื่อทําการ export แล้วจะได้ไฟล์แต่ละฉากที่แยกไว้ โดยขั้นตอนต่อไปจะเป็ นการนําไฟล์มา เรี ยงต่อกันและใส่ เสี ยงด้วย

ภาพแสดงการ export ไฟล์มาใช้แล้วลองปฺดทดสอบการเคลื่อนไหว

การตัดต่อไฟล์วดิ ีโอและไฟล์เสี ยงนั้นในการออกแบบอนิเมชัน่ มีหลากลายโปรแกรมในการ ออกแบบภาพเคลื่อนไหวนี่จะใช้โปรแกรม Camtasia ในการตัดต่อ

ภาพแสดง การตัดต่อไฟล์วดิ ีโอและไฟล์เสี ยงโปรแกรม Camtasia


เมื่อตัดต่อเสร็ จทําการ export ไฟล์ให้เหมาะกับที่จะนําไปใช้

ภาพแสดงไฟล์ภาพที่ทาํ การตัดต่อสมบูรณ์พร้อมนําไปใช้งานและเผยแพร่


character design nong kai keaw  

charecter design by janon

character design nong kai keaw  

charecter design by janon

Advertisement