Page 1

THAI SCARF PACKAGING

Learn Design

โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ วิชา ออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ARTI3314

DESIGN GRAPHICS 

PACKAGING


Learn Design

จัดทำโดย นายชานนท์ เกษมวรรณกร นางสาววารินทร์ ศิริโท สาขาวิชา ออกแบบนิเทศศิลป์ วิชา ออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ARTI3314


THAI SCARF PACKAGING


1

+

=


7


สติ๊กเกอร์วงกลมสำหรับติดหัวและท้าย


บรรจุภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นของฝากหรือของที่ระลึก


ขอบพระคุณอย่างสูง

hunky packaging  

thai scarf packaging