Page 1

L’ORDINADOR

ELS SEUS COMPONENTS


La Font d’Alimentacíó Els ordinadors funcionen amb corrent continu de 3-12 V, però el corrent que es genera a las centrals electriques és corrent altern amb una poténcia de 120V. Per tant per fer funcionar una aparell electronic amb el corrent d’un endoll cal convertir el corrent alter que proporciona en corrent continu, aquesta operació se l’anomena rectificació del corrent altern i es fa amb un dispositiu anomenat font d’alimentació. També te un ventilador per no sobrecalentar l‘ordinador.


La Placa Base És una placa de plàstic amb un circuit gravat a la seva superfície. A ella es conecten tots els elements de l’ordinador. Serveix per unir tots els components, ferlos funcionar, transportar l’informació i processa-la.


El Microprocesador És un xip o circuit integrat que fà funcionar el cervell de l’ordinador, al seu interior té millions de transistors i altres components electrònicas que li permeten manejar una gran quantitat d’informació i fer càlculs matemàtics a gran velocitat. El microprocessador a evolucionat, a passat de tenir 3 millions de transistors el 1993 a contenir-ne 291 millions de transistors l’any 2007 S’encarrega de rebre tota l’informació que prové dels perifèrics, procesar-la i enviar-ne els resultats als perifèrics de sortida.


La Memoria RAM És un emmagatzenador de la memoria temporal que fa utilitzar el microprocessador. S’instala en una ranura de momória que està situada a la placa base.


El Disc Dur Es desa la memoria per sempre fins que no sigiu eliminada del disc dur.

Dispositius de Memoria Òptica Malgrat que el disc dur pot emmagatzemar gran quantita d’nformació, sovint cal un altre tipus d’informació que es pugui extreure. Per exemple CD i DVD.


Els Ports S’utilitza per a connectar les eines periferiques amb la placa base.

Renures i Targetes d’Expanció Les targetes d’expansió són circuits impresos, similars a la placa base, però de mida i complexitat menor. Serveixen per ampliar la funcionalitat d’un ordinador o donarli noves capacitats que no vénen de


serie al equip.

Components de l'ordinador  

L'ordinador i els seus components

Advertisement