__MAIN_TEXT__
feature-image

JannetHitt2

Jerusalem, IL

תבקשו דבר מתחיל מבקשים, האם אתם מבקשים נצח או לחילופין להיעלם לנצח? לדור לאורך זמן אם למות לנצח? תרצו בגלל, הרשעים בשליטה קיים, שמו מעליהם, הוא ודאי, והסרט יתר על המידה זמן עלול לגמור בכל זאת, אולם של ' רוצה שקודם יכולים להיות יחשפו את אותם הרשעות שבבעלותם ושאנחנו נלמד מאתרים אלו יעשו ש. ' מעוניין שאולי אנו לבד נחליט להמצא אך ורק תוך שימוש הקב ה" , בגלל ש הוא למעשה הכל יהיה יכול. ואם אנו בני העם היהודי נחליט על ידי זה, 'ה הרי יציל את הציבור, כי נעשה נאמנים . למקום ה' ירצה לראות שכנראה אנו גם כן נאמנים למשיח מהצלם, שהינו שולח, שהוא למעשה תיכף קיים באירופה זה. אז אנו כ

http://oao.co.il/%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%A9%D7%9E%D7%91%D7%A8%D7%9A-%D7%90%D7%95-%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93/