Page 62

Het jaar 2012 is afgesloten met een geconsolideerd positief resultaat van € 3 miljoen. Het resultaat van de Stichting Waterlandziekenhuis bedraagt € 2,7 en het resultaat van de ondernemingen die zijn mee geconsolideerd bedraagt € 0,3 miljoen. Het resultaat is volledig toegevoegd aan de reserve aanvaardbare kosten. Het balanstotaal is ultimo 2012 nagenoeg gelijk aan het balanstotaal ultimo 2011. De vaste activa daalden met € 3,4 miljoen tot € 67,8 miljoen. De vlottende activa echter stegen met € 3,3 miljoen tot € 30,2 miljoen. De belangrijkste oorzaak hiervan is het hoge saldo liquide middelen als gevolg van ontvangen voorschotten. De langlopende schulden daalden door de geplande aflossing tot € 42,3 miljoen. De opbrengsten zijn in 2012 € 2,8 miljoen lager dan in 2011. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat in de opbrengsten 2011 opbrengsten betreffende voorgaande jaren waren opgenomen. Tevens is het wet- telijk budget van de psychiatrie in 2012 met een bedrag van € 0.5 miljoen gekort.

62

De totale bedrijfslasten zijn in 2012 € 5,3 miljoen lager dan in 2011. Dit is veroorzaakt door nadrukkelijk te sturen op de kosten, hetgeen mede heeft geleid tot een verlaging van ingezette formatie. De rentelasten daalden in 2012 met € 0,1 miljoen, doordat de langlopende schulden lager waren. Solvabiliteit Solvabiliteit (totaal eigen vermogen/balanstotaal Solvabiliteit (totaal eigen vermogen/totaal opbrengsten

2012

2011

15,1%

12,1%

16,0%

12,4%

Verwachtingen 2013 De onderhandelingen 2013 met zorgverzekeraars zijn bij het opstellen van dit jaardocument afgerond. Het Waterlandziekenhuis heeft met alle zorgverzekeraars een groei weten af te spreken. Het Waterlandziekenhuis verwacht eind mei in 2013 geopende en gesloten DOT zorgproducten te kunnen factureren. Het ziekenhuis heeft met meerdere zorgverzekeraars bevoorschotting kunnen afspreken en verwacht geen liquiditeitsproblemen te krijgen. De verwachting is, dat 2013 afgesloten kan worden met een positief resultaat.

Jaarverslag Waterlandziekenhuis 2012  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you