Page 61

liberaliseren van de kapitaallasten lopen ziekenhuizen steeds meer risico. Doelstelling van het Waterlandziekenhuis was om in 2013 een eigen vermogen van 15% te hebben opgebouwd. Het percentage eigen vermogen wordt bepaald door de verhouding eigen vermogen - opbrengsten. Per ultimo 2012 bedraagt de solvabiliteitspositie 16%. Daarmee is deze doelstelling gerealiseerd. Ultimo 2011 bedroeg de solvabiliteitspositie nog 12,1%. Een tweede pijler van het financiële beleid is het creëren van financiële ruimte om in de toekomst te investeren in ICT, apparatuur en het vastgoed. Omdat in het huidige bestel verhoging van de opbrengsten nauwelijks tot de mogelijkheden behoort zal de ruimte gezocht moeten worden in verhoging van de productiviteit en kostenbeheersing. Jaarrekening De concernjaarrekening is opgesteld conform wettelijke eisen. De jaarrekening is conform de planning & control cyclus uiterlijk per 1 juni gereed en goedgekeurd door de accountant met decharge van de raad van toezicht richting de raad van bestuur. Het jaar 2012 kenmerkt zich als een jaar met veel veranderingen die hebben geleid tot sectorbrede financiële risico’s bij ziekenhuizen. Diverse systeemwijzigingen zijn tegelijk ingevoerd en hebben betrekking op de introductie van nieuwe DOT-zorgproduc- ten, overheveling van dure geneesmiddelen, de verdere invoering van prestatiebekostiging en het macrobeheersingsinstrument alsmede de invoering van het beheersmodel medisch specialisten. Hierbij is sprake van nieuwe contractvormen met zorgverzekeraars op basis van schadelastjaar en samenloop met zowel het transitiemodel als het beheersmodel medisch specialisten. Deze systeemwijzigingen hebben geleid tot aanpassingen in processen, systemen en verantwoordingsinformatie, administratie en declaratievoorschriften. Als gevolg van deze wijzigingen zijn ervaringscijfers (voor het maken van schattingen) beperkt beschikbaar. Voor de overgang naar volledige prestatiebekostiging is een transitiemodel ontworpen, dat bepaalt

61

of een ziekenhuis een vordering op het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) heeft of een schuld aan het zorgverzekeringsfonds. Het Waterlandziekenhuis heeft een vordering van € 1,5 miljoen op het CVZ in de jaarrekening opgenomen. Een overschrijding van het macro-omzetplafond wordt naar verwachting sectorbreed verrekend. Nu kan echter nog niet vastgesteld worden of het macro-omzetplafond overschreden gaat worden. De vrijgevestigd medisch specialisten hebben via de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) een honorariumplafond toegewezen gekregen. Dit honorariumpla- fond is in 2012 overschreden met een bedrag van € 0,4 miljoen. De honorariumomzet is bepaald conform de beleidsregel van de NZa. Deze overschrijding zal moeten worden afgedragen aan het zorgverzekeringsfonds. De diverse systeemwijzigingen kunnen op verschillende wijzen vertaald worden naar de omzetverantwoording in de jaarrekening. Daarom hebben de veldpartijen (VWS, NZA, NFU, NVZ, ZN en Coziek) gezamenlijk een ‘handreiking omzetverantwoording 2012’ opgesteld met nadere richtlijnen voor het bepalen van de opbrengsten. De NZa heeft deze handreiking geformaliseerd als nadere uitleg van haar (beleids)regels. De handreiking staat verschillende methoden en uitgangspunten voor het bepalen van de opbrengsten en verrekeningen toe. De raad van bestuur heeft binnen deze mogelijkheden de methoden en uitgangspunten nader geïnterpreteerd en de best mogelijke schattingen gemaakt op basis van beschikbare informatie ten behoeve van de bepaling van het resultaat. Voornoemde ontwikkelingen leiden tot inherente onzekerheden rondom de omzet (onder andere bepaling van de schadelast en toerekening daarvan aan de boekjaren 2012 en 2013), de waardering van onderhandenwerk, de honorariavergoedingen voor vrijgevestigd medisch specialisten, verrekenbedragen met zorgverzekeraars, het CVZ en het zorgverzekeringsfonds en daarmee ook het resultaat over 2012 en het eigen vermogen ultimo 2012.

Jaarverslag Waterlandziekenhuis 2012