Page 57

Het in 2012 gestarte management ontwikkelingsprogramma heeft als karakter gekregen de ontwikkeling van afdelingshoofd naar integraal manager. Doelstelling van het MD-traject is het versterken van het organisatie-ontwikkelingsproces gebaseerd op Zorg aan het Roer. In het MD-traject krijgen de afdelingshoofden ondersteuning in hun ontwikkeling tot integraal manager. Voor medisch managers levert het MD-traject ondersteuning in hun nieuwe rol. Centraal hierbij staat de verantwoordelijkheid voor de beleidsmatige, bedrijfsmatige en zorginhoudelijke aspecten van het functioneren van de zorgkern als ook de verbinding naar de eigen vakgroep. Dit zal vanaf 2013 worden ingevuld. Het programma dat tot 2015 loopt zal ondersteund worden door individuele en gezamenlijke activiteiten en trainingen. De Waterland Academie heeft in 2012 verschillende opleidingen georganiseerd en/of gefaciliteerd, zoals: • teamontwikkeling • ‘aandacht & Passie voor Klanten’ tijdens de Waterlanddag • presentatietechnieken • gesprekstechnieken • motiverende gesprekstechnieken • vergadertechnieken • cursus Werkbegeleiding • training kennis en ervaring met herkennen van Delier • Masterclass Gezondheidsmanagement Verder diverse bij- en nascholingsactiviteiten in het kader van bekwaam en bevoegd blijven in het uit- voeren van voorbehouden handelingen en het faciliteren en accrediteren van klinische lessen en cursussen. Het Waterlandziekenhuis biedt naast de bedrijfsopleidingen ruimte aan praktijkleerplaatsen en stageplaatsen voor opleidingen tot en voor verpleegkundigen. In 2012 was er ruimte voor 12 leerlingen en ongeveer 35 stagiaires die voor lange- of korte tijd hier hun opleiding konden volgen. En kunnen we met trots zeggen dat een groot deel van de afge- studeerden een baan hebben kunnen vinden binnen

57

het Waterlandziekenhuis. Verder zijn we als zieken- huis actief in het opleiden van OK en anesthesie- assistenten, MBRT-medewerkers en vervolgopleidingen voor verpleegkundigen als IC, CCU, SEH, Oncologie, Obstetrie, Kindergeneeskunde en Neonatologie. Tevens levert het Waterlandziekenhuis, in samenwerking met het VUmc en het AMC, een bijdrage aan de artsenopleiding door medisch studenten verpleeghulpstages te laten lopen en biedt het co- assistenten de mogelijkheid bij diverse medisch specialismen hun co-schappen te kunnen lopen. 4.10.7 Opvang klachten medewerkers Klachten van medewerkers worden in eerste instantie door de direct leidinggevende - samen met de medewerker - afgehandeld. In 2012 is er een algemene klachtenregeling en een regeling voor melding onregelmatigheden en misstanden opgesteld die begin 2013 wordt geïmplementeerd. Medewerkers kunnen bij klachten betreffende ‘ongewenste omgangsvormen’ gebruik maken van de vertrouwenspersoon indien zij ongewenst gedrag van collega’s of patiënten ervaren. In 2012 hebben negen medewerkers de vertrouwenspersoon om advies gevraagd. In alle situaties betrof het gedrag van medewerkers van het Waterlandziekenhuis naar een medewerker die dit gedrag als ongewenst ervaren heeft (met name intimiderend gedrag, pesten en schelden). In een aantal gevallen kon dit worden besproken in een gesprek tussen betrokkenen waardoor de werksituatie verbeterde voor de medewerker. Het Waterlandziekenhuis heeft daarnaast sinds december 2000 een Bedrijfs Opvang Team (BOT). Dit team heeft tot doel opvang en nazorg te bieden aan medewerkers van het Waterlandziekenhuis die een schokkende ervaring hebben meegemaakt. In 2012 is de hulp van het Bedrijfs Opvang Team in vijf situaties ingeroepen.

Jaarverslag Waterlandziekenhuis 2012  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you