Page 53

Samenstelling stafcommissie kwaliteit op 31 december 2012 De stafcommissie bestaat uit leden van de Vereniging Medische Staf Waterlandziekenhuis (MSW). In 2012 is een aantal leden afgetreden en zijn nieuwe leden en een voorzitter benoemd. Onderstaand de samenstelling van de stafcommissie kwaliteit op 31 december 2012. mw. Y.Y. van der Hoek Specialisme: Klinisch chemicus Functie: Voorzitter dhr. P. la Guardia Specialisme: Anesthesioloog Functie: Lid mw. L.M. de Widt-Levert Specialisme: Chirurg Functie: Lid dhr. J.P.A. van Eck Specialisme: Psychiater Functie: Lid mw. E.M. Dral-Knop Specialisme: Beleidsmedewerker medische staf Functie: Secretaris De stafcommissie kwaliteit vergadert één keer per maand één uur. De werkwijze van de stafcommissie is geëvalueerd en aangepast in 2011. In 2012 is een start gemaakt met de nieuwe werkwijze: de stafcommissie kwaliteit richt zich op de kwaliteit en veiligheid in de medische kolom (visitaties, functioneren medisch specialisten, complicatieregistratie, klachten medisch domein (trends), stafbrede richtlijnen). Naast de plan en do fase, ligt de nadruk op monitoring en borging (check en act), waarbij de stafcommissie kwaliteit een signalerende functie heeft. Vanuit de stafcommissie wordt geparticipeerd in de Beleidsgroep KV. De stafcommissie kwaliteit kiest voor een actieve rol in de ontwikkeling van integraal kwaliteitsbeleid en speelt een belangrijke rol in de uitvoering van het werkplan van de medische staf. Onderstaand volgt een overzicht van de activiteiten in het verslagjaar op de diverse deelgebieden. Visitatierapporten De medische staf beschouwt visitaties als een belangrijk instrument ten behoeve van kwaliteits-

53

bewaking en -bevordering. De visitatierapporten worden beschikbaar gesteld aan de stafcommissie kwaliteit. In 2012 zijn de visitatierapporten conform de nieuwe werkwijze, vastgesteld in 2011, besproken en behandeld. De visitatierapporten zijn door de gevisiteerde vakgroep, een lid van het stafbestuur, stafcommissie kwaliteit en raad van bestuur besproken. De stafcommissie kwaliteit heeft de verbeteracties vastgelegd en periodiek navraag gedaan bij de gevisiteerde vakgroepen over de voortgang van de verbeteracties. De daadwerkelijke borging hiervan is een aandachtspunt voor 2013. Complicatieregistratie In 2012 is de digitale complicatieregistratie in het ziekenhuisinformatiesysteem SAP verder uitgerold. Voor alle vakgroepen met een gedefinieerde complicatielijst vanuit de wetenschappelijke verenigingen is de complicatieregistratie beschikbaar in SAP of een eigen systeem (waaronder de OK in het OK-systeem, de Intensive Care in PDMS en Oogheelkunde conform het systeem van de NOG). De compli- catieregistratie is in 2012 geëvalueerd en waar nodig en mogelijk zijn aanpassingen gerealiseerd. Tevens is in 2012 gewerkt aan de digitale rapportage van de complicatieregistratie. Het format hiervoor is gereed en zal verder uitgerold worden in 2013. Bespreking en opvolging van de complicatieregistratie is een kwaliteitsindicator in het collectief van de vrijgevestigd medisch specialisten en geldt daarmee als kwaliteitsindicator voor de gehele MSW. In 2013 zal hier verder invulling aan gegeven worden. Kwaliteit en Veiligheid in de MSW In 2012 heeft de stafcommissie kwaliteit gewerkt aan het vergroten van de betrokkenheid van de MSW bij kwaliteit en veiligheid. Enerzijds is dit gedaan door het monitoren en opvolgen van output van kwaliteitsindicatoren per vakgroep als het aantal MIP en VIM meldingen, het aantal en soort klachten, aantal A&A trajecten en de complicatieregistratie. Anderzijds is verder gewerkt aan de veiligheidscultuur door het bouwen aan vertrouwen, openheid en transparantie in de MSW. Zo heeft de stafcommissie een aantal resultaten van de kwaliteitsindicatoren in de gehele MSW besproken, inclusief mogelijke verbeteringen, is het bespreken van (bijna-)fouten

Jaarverslag Waterlandziekenhuis 2012  
Jaarverslag Waterlandziekenhuis 2012  
Advertisement