Page 48

Relatie Organisatie Financieel Overige

21 1 2 18

1 18 1 2 22

1

1

 2

1

1 41

1

Tabel 7 Oordeel klachtenaspecten 2011 Methodischtechnisch handelen Relatie Organisatie Financieel Overige

Gegrond

Ongegrond

Gedeeltelijk gegrond

Ingetrokken8

1

2

4 4

12 8

4

10

Niet ontvankelijk

Geen uit spraak

Nog in behan deling 

1 1

2

12

Gedeeltelijk gegrond

Nog in behandeling

1Tabel 8 Oordeel Gegrond Ongeklachtenaspecten grond 2012 Methodischtechnisch  1 handelen Relatie  4 Organisatie 2 Financieel 1 Overige 8 2 Tabel 9

2 1

 

18

regels op te stellen. Naar de mening van de klachNaar aanleiding van ingediende klachten, kan de Naar aanleiding van ingediende klachten, kan de klachtencommissie adviezen uitbrengen klachtencommissie adviezen uitbrengen om herhadient operateur de patiënt altijd te om herhaling te voorkomen c.q. de kwaliteit van de zorg tencommissie te optimaliseren. In de 2012 heeft de bezoeken na een operatie, waarbij het bezoek op ling te voorkomen c.q. de kwaliteit van de zorg te klachtencommissie een aantal adviezen uitgebracht. de om operatiedag dientteplaats vinden. optimaliseren. In de 2012 heeft de klachtencommissie Zo adviseerde klachtencommissie de raad van bestuur een regeling treffentevoor de aantal aanstelling van uitgebracht. één specialist die het centrale aanspreekpunt is bij verdenking malignieen adviezen teit en zorg draagt voor de coördinatie tijdens alsmede Zo adviseerde de klachtencommissie de raad vande onderzoeken/behandelingen, 4.8.11 Patiëntenvoorlichting een verpleegkundige als case manager (conform de richtlijnen oncologie). Ook adviseerde bestuur om een regeling te treffen voor de aanstelde klachtencommissie de raad van bestuur om in overleg met het stafbestuur van de Patiënten Servicepunt ling van één staf specialist dievakgroep het centrale aanspreekmedische c.q. de radiologie afspraken te maken over de verslaglegging Het Patiënten Servicepunt punt is bij huisarts: verdenking maligniteit en zorg voor richting naar het oordeel van draagt de klachtencommissie is het wenselijk om bij(PSP) een is nu een jaar actief. verdenking op maligniteit bij onderzoeken aangevraagd door de huisarts als advies meecentraal te de coördinatie tijdens de onderzoeken/behandelinHet Patiënten Servicepunt is een aanspreek- geven dat hierover contact moet worden opgenomen met een specialist. gen, alsmede een verpleegkundige als case manapunt waar patiënten en hun familie, maar ook andeEen ander advies had betrekking op het bezoeken van een patiënt na de operatie. De re geïnteresseerden terecht kunnen met vragen, ger (conform de richtlijnen oncologie). Ook adviseerklachtencommissie adviseerde de raad van bestuur om in overleg met het stafbestuur van opmerkingen, en klachten over de dededemedische klachtencommissie de raad van bestuur om staf hierover regels op te stellen. Naar de mening van decomplimenten klachtencommissie zorg in het Waterlandziekenhuis. indient overleg het stafbestuur de te medische stafna een operatie, de met operateur de patiëntvan altijd bezoeken waarbij het bezoek op de Vele patiënten en bezoekers hebben de weg naar c.q. de vakgroep radiologie operatiedag dient plaats teafspraken vinden. te maken het Patiënten Servicepunt weten te vinden. Dit heeft over de verslaglegging richting huisarts: naar het oordeel van de klachtencommissie is het wenselijk geresulteerd in totaal 1070 meldingen onder te ver- om bij een verdenking op maligniteit bij onderzoeken delen in 815 vragen, 17 tips, 28 complimenten en 4.8.11 Patiëntenvoorlichting aangevraagd door de huisarts als advies mee te ge210 signalen waarvan er 52 klachten zijn doorverPatiënten Servicepunt ven hierover contact moet (PSP) worden naar klachtenbemiddeling. 58% van alle mel- Hetdat Patiënten Servicepunt is opgenomen nu een jaar actief.wezen Het Patiënten Servicepunt is een centraal aanspreekpunt waar patiënten en hun familie, dingen maar ook andere geïnteresseerden met een specialist. komt tot stand door een persoonlijk bezoek terecht met betrekking vragen, opmerkingen, complimenten over de zorg in Een anderkunnen advies had op het bezoeken aanen hetklachten Patiënten Servicepunt. Dehet overige contacWaterlandziekenhuis. van een patiënt na de operatie. De klachtencommisten verlopen via e-mail 30%, telefonisch 11% of Vele patiënten en bezoekers hebben de weg naar het Patiënten Servicepunt weten te schriftelijk 2%. sie adviseerde de raad van bestuur om in overleg vinden. Dit heeft geresulteerd in totaal 100 meldingen onder te verdelen in 81 vragen, 1 deze meldingen kunnen we naar een directe vinger met het stafbestuur van de medische staf hierover tips, 28 complimenten en 210 signalen waarvan er 2Met klachten zijn doorverwezen klachtenbemiddeling. 8% van alle meldingen komt tot stand door een persoonlijk bezoek aan het Patiënten Servicepunt. De overige contacten verlopen via e-mail 0%, telefonisch 11% of schriftelijk 2%. Met deze meldingen kunnen we een directe vinger aan de pols houden ten aanzien van de patiëntbehoefte en de verbetertrajecten die nodig zijn. 48

.

Jaarverslag Waterlandziekenhuis 2012  
Jaarverslag Waterlandziekenhuis 2012  
Advertisement