Page 46

Klachtencommissie In de loop van 2012 kon de klachtencommissie haar werkzaamheden weer uitvoeren, zoals zij gewend was voordat de toestroom van klachten op gang kwam. Dit betekent dat de klacht schriftelijk moet worden ingediend. De klachtencommissie nodigt vervolgens de klager uit voor een gesprek. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt, dat aan klager wordt toegestuurd ter correctie/aanvulling. Hierna worden gesprekken gevoerd met de betrokken medewerkers van het ziekenhuis. Ook van deze gesprekken worden verslagen gemaakt, die na correctie/aanvulling naar de klager worden gestuurd voor commentaar. De gesprekken met klagers en betrokken medewerkers worden gevoerd door een subcommissie van de klachtencommissie, bestaande uit twee leden en de ambtelijk secretaris van de commissie. De gehele klachtencommissie komt op basis van de behandeling van de klacht tijdens haar tweewekelijkse vergadering tot een weergave van haar bevindingen en zij geeft een gemotiveerd oordeel daarover. Alle betrokkenen alsmede de raad van bestuur ontvangen de schriftelijke uitspraak van de klachtencommissie. De klachtencommissie kan op grond van een ingediende klacht een advies aan de raad van bestuur uitbrengen. Binnen een maand na ontvangst van de uitspraak van de klachtencommissie deelt de raad van bestuur aan de klager(s), de aangeklaagde(n) en de klachtencommissie mee of deze naar aanleiding van het oordeel maatregelen neemt en zo ja welke. Bij afwijking van de termijn van een maand doet de RvB daarvan met redenen omkleed mededeling aan klager(s), de aangeklaagde(n) en de klachtencommissie onder vermelding van de termijn waarbinnen zij haar standpunt kenbaar zal maken. Deze laatste termijn kan maximaal twee maanden bedragen. Afwijking van een door de klachtencommissie uitgebracht advies of aanbeveling wordt door de raad van bestuur schriftelijk gemotiveerd.

46

Met betrekking tot de klachten en de personen die zich in 2012 tot de klachtencommissie wendden kan het volgende worden opgemerkt. In dit jaar wendden 16 klagers tot de klachtencommissie. In bijna alle gevallen werden door de klager/klaagster verschillende klachten ingediend: in totaal heeft de klachtencommissie in 2012 70 klachtonderdelen, afkomstig van 16 personen, ontvangen. 56% Van de klachten betrof de behandeling van een vrouw en 44% die van een man. De afgelopen twee jaren bedroeg het percentage vrouwen rond de 67%. De meeste patiĂŤnten (10 van de 16) waren ouder dan 50 jaar, waarvan 4 tussen de 50 en 64, 3 tussen de 65 en 74 en eveneens 3 patiĂŤnten waren ouder dan 75 jaar. 6 PatiĂŤnten waren tussen de 25 en 49 jaar.

Jaarverslag Waterlandziekenhuis 2012  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you