Page 42

van 2012 is dit uitgebreid naar andere specialismen. De ziekenhuisapotheek doet de verificatie bij de opname, de 24uursapotheek doet de verificatie bij ontslag. De volledige implementatie van het EVS in de kliniek is begin 2012 gerealiseerd. Het VMS-thema High Risk Medicatie spitst zich toe op het correct klaarmaken en toedienen van parenteralia. Op verschillende manieren is dit thema onder de aandacht gebracht bij vooral de verpleging: op de veiligheidsmarkt, de dag van de verpleging alsmede in werkoverleggen. Er is een start gemaakt met het verbeteren van de faciliteiten voor het klaarmaken van parenteralia op de verpleegafdelingen en het handboek parenteralia is aangepast. Er zijn op acht afdelingen steekproeven uitgevoerd met behulp van een nieuw ontwikkelde toetslijst High Risk Medicatie. Het percentage correct uitgevoerde handelingen bij het klaarmaken en het percentage correct uitgevoerde handelingen bij het toedienen zijn hiermee getoetst. Begin 2012 is een jaaroverzicht van de medicatiegerelateerde VIM-meldingen gemaakt inclusief de ondernomen verbeteracties op dit terrein. Het beheersplan medische gassen is opgeleverd met ondersteuning van ingenieursbureau Grontmij en ook is de commissie Medische gassen geïnstalleerd. In het verslagjaar is tevens gestart met een gezamenlijke Antibiotica commissie WLZ-ZMC-BovenIJ om regionaal het beleid nog beter af te stemmen. Tevens is in 2012 de overheveling van TNF-alfa remmers naar de ziekenhuisapotheek gerealiseerd. De distributie vindt plaats door de 24uursapotheek waardoor medicatiebewaking in de thuissituatie mogelijk is. 4.8.5 Oké-rondes In 2012 zijn 100 Oké-rondes uitgevoerd en geregistreerd. Per kwartaal zijn rapportages opgesteld en doorgesproken met de afdelingshoofden en managers zorg. De rapportages geven een overzicht per thema en per afdelingssoort, onderscheid kan gemaakt worden tussen kliniek, polikliniek, zorgondersteunende en staf (kantoor)afdeling. Voor de operatieafdeling zijn drie specifieke vragenlijsten opgesteld voor de holding/verkoever, anesthesie en

42

chirurgie. Een vragenlijst voor de CSA volgt in het eerste kwartaal van 2013. De vragen zijn specifiek afgestemd op de situatie op de OK en de hiervoor geldende IGZ indicatoren. Voor het facilitair bedrijf is eenzelfde specificatie opgezet. Een werkgroep Oké-rondes is samengesteld om aangesloten te blijven op de wensen van de gebruikers. In 2012 zijn voorbereidingen gestart om vragen en thema’s te actualiseren. Tijdens de veiligheidsweek in november hebben leden van het MT en RvB alsmede een aantal medisch managers meegelopen bij de Oké-rondes. Bij de audit in het kader van de NIAZ accreditatie werd de opzet van de Oké-rondes als ‘good practice’ gekenmerkt. 4.8.6 Procesoptimalisatie In 2012 heeft het ziekenhuis zich aangesloten bij het Netwerk Klinische Paden van het CBO en is het beleidsdocument voor de zorgpadontwikkeling vastgesteld: ‘Met het ontwikkelen en implementeren van zorgpaden willen wij de patiënt centraal stellen en daarom de zorgprocessen vraaggestuurd inrichten: de juiste (be)handelingen in de juiste volgorde, door de juiste hulpverleners en medewerkers, met inachtneming van de te leveren kwaliteit van zorg. Procesoptimalisatie is goed voor de patiënt en voor de professional en draagt bij aan een efficiënte bedrijfsvoering.’ Onder aansturing van de stuurgroep zorgpaden is in september 2012 gestart met een ‘incompany’ opleidingstraject voor de ontwikkeling van zorgpaden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de 7 fasen methodiek. Er zijn acht deelnemers van verschillende afdelingen van de snijdende en beschouwende sector, klinisch en poliklinisch werkzaam, van start gegaan. Zij zullen in juni 2013 hun opleiding afronden en de eerste zorgpaden zullen geïmplementeerd zijn/worden. Door gebruikmaking van de 7 fasen methodiek is middels regelmatige evaluatie de PDCA-cyclus geborgd. Inmiddels is besloten een tweede groep op te leiden, startend in september 2013. De bestaande zorgpaden zijn geëvalueerd. In 2013 zal definitief de keuze worden gemaakt hoe de bestaande zorgpaden ook volgens de 7 fasen methodiek vorm kunnen krijgen.

Jaarverslag Waterlandziekenhuis 2012  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you