Page 41

4.8.2 Veiligheidsmanagementsysteem De minimale basiseisen voor een VMS zijn: 1. het formuleren van een veiligheidsbeleid en strategie. 2. het creëren van een veilige cultuur. 3. een systeem voor melden van incidenten. 4. inzicht krijgen in risicovolle processen. 5. continue inzicht houden om blijvend te verbeteren. Ad 1. Patiëntveiligheid is opgenomen in de Plan & Control cyclus dat wil zeggen: het thema is in jaarplannen opgenomen en onderdeel van de kwartaalgesprekken tussen raad van bestuur en het management van de zorgkern/afdeling. Ad 2. Ter bewaking van een continu bewustzijn van patiëntveiligheid wordt viermaal per jaar door afdelingshoofden een veiligheidsronde (‘Oké-ronde’) gelopen. Signaleringen van onveiligheid worden door het afdelingshoofd ingebracht in het digitale meldsysteem en omgezet in verbeteracties. Van hoog tot laag wordt het melden van (potentieel) onveilige situaties gestimuleerd om hieruit de leren. Ad 3. Het decentraal meldingssysteem (VIM) is op alle klinische afdelingen, op de OK, de SEH en de afdeling Radiologie en op alle poliklinieken ingericht, waarbij incidenten in de zorg gemeld en geanalyseerd worden op grond waarvan verbetermaatregelen worden doorgevoerd. Van de meldingen is digitale rapportage beschikbaar, deze wordt periodiek besproken met de verantwoordelijk leidinggevenden. Ad 4. De afdelingsprocessen van de volgende afdelingen zijn aangemerkt als risicovolle processen: OK, ICU, SEH, CCU, Neonatologie, Verloskunde, Dagbehandeling en Radiologie. Van deze processen is een proces risico inventarisatie (PRI) gedaan met als resultaat dat de risicomomenten in het proces zijn aangegeven en preventieve maatregelen om deze risico’s te beheersen beschreven zijn. Tevens zijn 2 PRI’s uitgevoerd op het CMA (Centraal Medisch Archief) bij het proces ‘Uitlenen dossier’ en het proces ‘Scanning van dossiers voor archivering’. Tevens zijn in 2012 drie PRI’s uitgevoerd op de voor

41

het WLZ nieuwe afdeling Dialyse. In 2013 zullen op voorstel van raad van bestuur/managementteam opnieuw een aantal PRI’s gepland worden. Ad 5. Blijvend verbeteren: voor alle incidentmeldingen via het VIM en voor de signaleringen van de oké-rondes is de PDCA-cyclus van toepassing: melding wordt gevolgd door methodische analyse (prisma), verbeteractie wordt geformuleerd en uitgezet, van de verbetering vindt evaluatie plaats met mogelijke bijstelling. De tien inhoudelijke thema’s: In 2012 heeft de verdere uitrol plaatsgevonden van de 10 inhoudelijke thema’s. Daaraan is toegevoegd een elfde thema, specifiek gericht op de veilige zorg voor kinderen. De stand van zaken betreffende de implementatie van de 11 thema’s is per kwartaal geëvalueerd en gerapporteerd aan de beleidsgroep K&V. Om rapportage zowel naar de leidinggevenden als de zorgverleners te optimaliseren is er ultimo 2012 gestart met een nieuwe registratiemethodiek voor de thema’s pijn, lijnsepsis en GFI. In 2013 zal middels een actieplan 2013 per thema worden ingezet op het concreet verbeteren van resultaten. 4.8.3 Kwaliteit van informatie en registratie, gegevensbeveiliging Continue aandacht voor informatiebeveiliging staat hoog op de agenda van management, medewerkers en medische staf. Vanaf 2010 is het Waterlandziekenhuis actief aan de slag met informatiebeveiliging. De NEN 7510 is een door het Nederlands Normalisatie-instituut ontwikkelde norm voor informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland. Het ziekenhuis voldoet aan de eisen ten aanzien van de informatiebeveiliging zoals die in het NVZ toetsingsreglement informatiebeveiliging is vastgelegd. 4.8.4 Medicatieveiligheid In februari 2012 is gestart met het VMS thema Medicatieverificatie door middel van een pilot bij de geplande opnames op afdeling urologie. In de loop

Jaarverslag Waterlandziekenhuis 2012  
Jaarverslag Waterlandziekenhuis 2012  
Advertisement