Page 39

Belangrijke communicatiemomenten in 2012 • Behalen Vaatkeurmerk • Open Dag op 17 maart, tevens opening Patiënten Servicepunt • Invoering nieuwe doorlopende bezoektijden • Invoering No Show tarief • Diverse patiënteninformatieavonden zoals bijvoorbeeld over menopauze • Dag van de Beroerte • Borstkankermaand

4.8 Algemeen kwaliteitsbeleid 4.8.1 Kwaliteitsmanagementsysteem Accreditatie Het Waterlandziekenhuis streeft naar het continu verbeteren, borgen en zichtbaar maken van de kwaliteit van zorg. Sedert februari 2009 heeft het Waterlandziekenhuis voor haar kwaliteitsmanagementsysteem een accreditatiestatus die verleend is door het NIAZ. In mei 2012 heeft het NIAZ een instellingbrede audit uitgevoerd op het NIAZ-normenkader 2.3. waarbij tevens de stand van zaken van de implementatie van het Veiligheid Management Systeem is getoetst. Op basis van het auditrapport d.d. 20 september 2012 heeft het NIAZ geconstateerd dat een aantal kwaliteitsaspecten nog onvoldoende is (door)ontwikkeld en geborgd. Derhalve zal een audit in maart 2013 worden uitge- voerd waarin de voortgang c.q. realisatie van een zevental verbeterpunten worden getoetst. Bij vol- doende resultaat wordt de accreditatiestatus gecontinueerd. Het NIAZ-normenkader geldt voor alle afdelingen van het ziekenhuis en moet aantoonbaar zijn geïmplementeerd. Dit wordt minimaal iedere vier jaar middels een interne audit getoetst. Daarnaast is voor specifieke afdelingen het door de eigen branche ontwikkelde normenkader van toepassing: apotheek (ZAS en GMPZ), het voedingsproces (HACCP), het klinisch chemisch laboratorium (CCKL), Centrale Sterilisatie Afdeling (ISO-13458) en HKZ dialyse (1e accreditatie voorzien in 2013).

39

Integraal kwaliteitsbeleid Sturing op kwaliteit en veiligheid (KV) is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de lijnorganisatie en het stafbestuur (medische professionaliteit). Op het raakvlak van de organisatie en de medische kolom moeten taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden helder zijn. Kwaliteit en veiligheid blijft onverminderd de eindverantwoordelijkheid van de raad van bestuur op basis van de Kwaliteitswet Zorginstellingen. Om dat te onderstrepen is er naast de staffunctie (KV adviseurs) en de stafcommissie kwaliteit van de medisch staf, een Beleidsgroep KV geformeerd die onder leiding staat van de raad van bestuur en waarin zowel de medische staf als het lijnmanagement participeren. De Beleidsgroep KV heeft in het verslagjaar systematisch de KV thema’s gemonitord zoals: • heraccreditatie traject NIAZ. • implementatie van het veiligheidsbeleid inclusief alle VMS thema’s. • zorgpad ontwikkeling. • analyse van uitkomsten Oké-rondes, calamiteiten, klachten, complicatieregistratie. • voorbereiding jaarbezoek IGZ. • uitkomsten Patiënt Tevredenheidsonderzoek (PTO). Ultimo 2012 is de Beleidsvisie 2013-2015 ‘Kwaliteit en Veiligheid in de patiëntenzorg voorop’ geformuleerd die de basis vormt van de verdere ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid in het Waterlandziekenhuis. De beleidsvisie is voorzien van een jaarplan voor 2013.

Jaarverslag Waterlandziekenhuis 2012  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you