Page 38

4.5 Samenwerking in ziekenhuiszorg Esperanz Het regionale samenwerkingsverband op het gebied van oncologische zorg tussen het Waterlandzieken- huis, Westfriesgasthuis, het Zaans Medisch Centrum en het Vumc heeft in het verslagjaar verder vorm gekregen, onder meer door het maken van afspraken inzake het centraliseren van hoogvolume oncologie. Codia Waterland Codia Waterland is het samenwerkingsverband tussen het Westfriesgasthuis, het Zaans Medisch Centrum en het Waterlandziekenhuis. Codia staat voor nefrologische zorg voor de regio Waterland. In 2009 is gestart met low-care hemodialyse in het Waterlandziekenhuis. In 2012 is een uitbreiding gerealiseerd. In het verslagjaar zijn er plannen in ontwikkeling gekomen, die ertoe moeten leiden dat naast hemodialyse ook andere nefrologische zorg in het Waterlandziekenhuis gaat plaatsvinden. De nefrologische zorg binnen Codia groeit en de ambitie van het Waterlandziekenhuis is om deze zorg de komende jaren verder uit te breiden en door te ontwikkelen.

4.7 Marketing en communicatie

Overig In het verslagjaar zijn alle overige lopende samenwerkingsverbanden gecontinueerd.

Interne en externe communicatie In 2012 heeft de afdeling communicatie nadrukkelijk ingezet op een herijking van de positie van het WLZ. Enerzijds door intern de communicatie beter te stroomlijnen en een gevoel van trots en eenheid te bewerkstellingen. Het interne blad ‘Waterstand’ is in het verslagjaar viermaal verschenen. Focus is ‘human interest’ door middel van interviews en sfeerimpressies, naast terugkerende rubrieken. Daarnaast werd in 2012 meer dan in voorgaande jaren de focus op de externe publieksgroepen gelegd. De paginagrote maandadvertenties in huisaan-huisbladen in de regio zijn succesvol gebleken en dus voortgezet en daarnaast is er een intensiever persbeleid gevoerd. Beiden zorgden voor een grotere exposure in de omgeving. Ook werd meer ingezet op free publicity. Dit heeft geresulteerd in een 13-delige interviewserie met patiënten en verpleegkundigen/medisch specialisten in Dagblad Waterland (onderdeel van het Noord-Hollands Dagblad). Ook is er gestart met de voorbereiding van een nieuwe website die in de eerste helft van 2013 wordt gelanceerd.

4.6 Orthopedisch chirurg De Bruin In 2010 kreeg orthopeed de heer C.W. De Bruin twee berispingen opgelegd door het medisch tuchtcollege. Naar aanleiding van de berispingen stelde de raad van bestuur een onafhankelijk onderzoek in naar de door De Bruin gehanteerde operatieve behandelmethode bij patiënten met rugproblemen en de voorlichting op dat gebied. Op basis van de resultaten en de daaruit voortvloeiende rapportage beëindigde de raad van bestuur het toelatingscontract met de heer De Bruin. Ook in het verslagjaar was het ziekenhuis betrokken bij de behandeling van de klachten en claims die zijn ingediend door voormalig patiënten van de orthopedisch chirurg. Maandelijks is op de website van het ziekenhuis informatie gepubliceerd over de

38

klacht- en claimafhandeling. De klachten die in 2010 en 2011 zijn ingediend zijn, op één na, in 2012 afgehandeld. De behandeling van claims geschiedt door aansprakelijkheidsverzekeraar Centramed. Van de in totaal 159 ingediende claims heeft Centramed in 148 zaken een uitspraak gedaan. Ultimo 2012 zijn er nog 11 claims actief in behandeling en wachten 68 claims op definitieve afronding. De klacht- en claimafhandeling zal doorlopen in het jaar 2013.

Marktonderzoek Jaarlijks wordt een ziekenhuisbrede patiënttevredenheidsonderzoek (PTO) uitgevoerd in samenwerking met Kiwa Prismant. Ook in 2012 zijn ruim 5.000 patiënten aangeschreven om hun tevredenheid te geven over de zorg in het Waterlandziekenhuis. De meting wordt elk jaar herhaald per vakgroep en ziekenhuisbreed waardoor een trendmeting mogelijk is alsmede een benchmark met andere ziekenhuizen in de benchmarkgroep. De resultaten uit het PTO leiden tot verbeterprojecten met als doel verbetering van de patiënttevredenheid en de kwaliteit van de zorg. Deze zijn onderdeel van het jaarplan 2013.

Jaarverslag Waterlandziekenhuis 2012  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you