Page 32

• het voeren van structureel overleg met de diverse geledingen in de organisatie. • het deelnemen aan relevante werkgroepen en (project)werkgroepen binnen de instelling. • het signaleren en nemen van initiatieven ten aanzien van de landelijke ontwikkelingen op verpleegkundig gebied. • het onderhouden van contacten met verpleegkundige vakgroepen in andere instellingen en met de LC-VAR. • vormgeven en ontwikkelen van educatieve bijeenkomsten. Voortvloeiend vanuit de missie en de visie heeft de VAR de volgende doelstelling geformuleerd: De VAR heeft als doel om de verpleegkundige expertise binnen het Waterlandziekenhuis te bundelen teneinde die expertise te behouden, verbreden en te verdiepen. Kerntaken: Vorm en inhoud geven aan de doelstelling door middel van de volgende aandachtsgebieden: • het primaire proces van de zorgverlening. • kwaliteitsbewaking van het verpleegkundig proces. • functiedifferentiatie en deskundigheidsniveaus - protocollering. • productdefiniëring en de verpleegkundige bijdrage, die daarvoor noodzakelijk is. • onderlinge communicatie bevorderen. • bevorderen en onderhouden van externe contacten. • nieuws over de VAR publiceren in de Waterstand en Watertussenstand. Beleidsvoornemens: • betrokken worden bij het ontwikkelen van korteen lange termijn beleid, waarbij de VAR een inhoudelijke en kritische bijdrage levert. • actief betrokken zijn bij de implementatie van het Electronisch Verpleegkunidig Dossier (EVD) op de verpleegafdelingen. • verpleegkundigen, verzorgenden en leerling-ver- pleegkundigen op de hoogte houden van lopende ontwikkelingen en activiteiten van de VAR. • aanbieden van bijeenkomsten met een vak- inhoudelijke kennisoverdracht.

32

• externe en regionale contacten onderhouden. • deelname van een leerling aan de VAR, als onderdeel van de opleiding. • participeren in het ontwikkelen van Evidenced Based Practice (EBP). • betrokkenheid bij de ontwikkeling van zorgpaden. De VAR bestaat uit 6 leden die het algemeen bestuur vormen. Daarnaast is er plek voor één leerlingverpleegkundige uit het ziekenhuis. Per afdeling mag er maximaal 1 vertegenwoordiger zijn. VAR-bestuurleden mw. M.C. Benschop Functie: Verpleegkundige neurologie Functie VAR: Voorzitter Nieuw lid mw. I. Willemsen Functie: Specialistisch verpleegkundige klinische geriatrie Functie VAR: Vice-voorzitter mw. G.M. Snuverink Functie: Praktijkcoordinator dagbehandeling beschouwend Functie VAR: Nieuw lid mw. C. Lunenborg Functie: Verpleegkundige dagbehandeling snijdend Functie VAR: Nieuw lid mw. S.L. Schmidt Functie: Verpleegkundige dagbehandeling snijdend Functie VAR: Lid t/m december 2012 mw. C.J.M. Brans Functie: Senior verpleegkundige cardiologie Functie VAR: Lid mw. N.H.M. Kreuk Functie: Verpleegkundige IC Functie VAR: Secretaris Nieuw lid In 2012 heeft de VAR zich o.a. met de volgende activiteiten beziggehouden: • VAR symposium voor alle verpleegkundigen en verzorgenden in het WLZ • adviesnota persoonlijk scholingsbudget • adviesnota preoperatief markeren • advies integriteitscode • advies euthanasie

Jaarverslag Waterlandziekenhuis 2012  
Advertisement