Page 31

ken vastgelegd over de wederzijds af te leggen verantwoording gericht op kwaliteitsbewaking en -bevordering. Appraisal & Assessment (A&A) Na stagnatie van A&A in 2011 is in 2012 de doorstart van A&A gerealiseerd. Het A&A reglement is herzien en goedgekeurd door de MSW in 2012, waarna de A&A trajecten weer gestart zijn. Doelstelling is een tweejaarlijkse cyclus voor A&A te hanteren; hiertoe wordt in 2013 het aantal appraisors uitgebreid. A&A is tevens een kwaliteitsindicator in het collectief van de vrijgevestigd medisch specialisten en geldt ook als kwaliteitsindicator voor de gehele medische staf. Functioneren MSW en stafbestuur Na een bewogen periode in 2012 met bestuurswisselingen op zowel ziekenhuisniveau als in de MSW, heeft de MSW samen met het stafbestuur gewerkt aan het vertrouwen voor de toekomst. Er zijn door het stafbestuur gesprekken gevoerd met alle vakgroepen om na te denken over de betrokkenheid en bestuurlijke vernieuwing in de MSW. Zo is er onder andere gewerkt aan de communicatie richting de MSW door het opstellen van een nieuwsbrief, het instellen van een kernstaf en wordt betrokkenheid van de leden van de MSW gestimuleerd door deelname aan (staf)commissies en werkgroepen. Sinds 2012 is ook een aantal specialisten betrokken bij het zorginkooptraject met zorgverzekeraars. Tevens heeft het stafbestuur in 2012 reflectie uitgevoerd over haar eigen functioneren middels een quickscan. Dit heeft onder andere geleid tot het verdelen van portefeuilles onder de stafbestuursleden. Duaal management In 2012 is de nieuwe organisatievorm en werkwijze bestaande uit duaal management vastgesteld. De medisch manager is gezamenlijk met het afdelingshoofd integraal verantwoordelijk voor de zorgkern. Om de medisch managers hun rol, taken en verantwoordelijkheden goed in te kunnen laten vullen, is in 2012 gewerkt aan een management development programma voor medisch managers. In 2013 zal dit programma starten.

31

3.3.4 Verpleegkundige en verzorgende Advies Raad De Verpleegkundige en verzorgende Adviesraad (VAR) is het adviesorgaan door de raad van bestuur van het Waterlandziekenhuis ingesteld, dat gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengt over zorginhoudelijke, onderzoeksmatige en onderwijskundige zaken voor zover zij betrekking hebben op de verpleegkundige en verzorgende aspecten. Door deze adviserende rol heeft de VAR vanuit de invalshoek van de verpleging en verzorging een stem in het beleid van de organisatie van het Waterland ziekenhuis. Missie van de VAR De VAR streeft vanuit de beroepsinhoudelijke optiek naar een organisatie waarin de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroep op professionele wijze werkzaam is en waar de kwaliteit van de verpleegkundige zorg optimaal is. Met optimale verpleegkundige zorg bedoelt de VAR verpleegkundige zorg die doelmatig en betrouwbaar is (best practice). Doelmatige zorg betekent voor de VAR de juiste zorg op het juiste moment: patiëntgericht. Betrouwbare zorg is voor de VAR patiëntveilige zorg, de juiste zorg op het juiste moment door de juiste professional, zoals het Waterlandziekenhuis voorstaat. Om deze missie te bereiken heeft de VAR de volgende visie. Visie van de VAR Een optimale kwaliteit van verpleegkundige zorg bereiken door vanuit de specifieke deskundigheid van de verpleegkundige en de verzorgende beroepsgroep invloed uit te oefenen op het ziekenhuisbeleid door beleidsadvies te geven en door te werken aan professionaliteit als norm, in overeenstemming met de beroepscode, te hanteren. De VAR wil dit bereiken door: • instellingsbreed te opereren en ertoe bij te dragen dat de onderlinge verpleegkundige afstemming, uitwisseling en kenniservaring tussen de afdelingen verbetert. • voor de verpleegkundigen van het Waterlandziekenhuis een platform te zijn ter bevordering van de kwaliteit van de patiëntenzorg.

Jaarverslag Waterlandziekenhuis 2012  
Jaarverslag Waterlandziekenhuis 2012  
Advertisement