Page 29

gemaakt waarin zeven doelen zijn geformuleerd. Elke twee maanden is de voortgang van de doelen geanalyseerd onder leiding van de ambtelijk secretaris. De doelen: • er is een keuze gemaakt in de besturingsfilosofie en deze breed gedragen vorm is operationeel. • voldoen leidinggevenden aan de competenties die verbonden zijn aan de nieuwe functie. • is er een plan van aanpak inzake het patiënten tevredenheid onderzoek. • heeft er een medewerkers tevredenheids onderzoek plaatsgevonden. • is de taakstelling evenwichtig doorgevoerd. • is samenwerking/fusie steeds een onderwerp op de overlegvergadering. • is de ondernemingsraad een serieuze gesprekspartner bij het maken van zorgpaden. De doelen zijn niet allemaal gehaald. Dit heeft mede te maken met de beperkte invloed die de ondernemingsraad op bepaalde onderwerpen heeft. Het opstellen van jaardoelen met daaraan gekoppeld de tweemaandelijkse evaluaties zijn voor de ondernemingsraad een goede werkwijze en zullen dan ook de komende jaren worden gecontinueerd. Extern advies In november werd een adviesaanvraag over het beoogde onderzoek naar verregaande samenwerking met het Westfriesgasthuis aan de ondernemingsraad voorgelegd. Wegens de complexiteit van een dergelijk traject heeft de ondernemingsraad het extern adviesbureau GITP in de arm genomen. Zij zullen de ondernemingsraad gedurende het gehele traject adviseren en ondersteunen. De ondernemingsraad heeft eind 2012 een start gemaakt met de formulering van een eigen visiedocument onder leiding van voornoemd adviesbureau.

Advies en instemmingaanvragen 2012 In 2012 heeft de ondernemingsraad zich gebogen over een aantal instemmings- en adviesaanvragen: Adviesaanvragen Organiseren met zorg Taakstelling Verpleegkundig specialisten Taakstelling SEH Taakstelling PMP Zorgpaden Benoeming leden RvB Onderzoeksopdracht KCL Taakstelling OK Taakstelling Revalidatie & Therapie Verkenning samenwerking WLZ/WFG Wijziging werktijden Apotheek Instemmingsaanvragen RI&E ARBO Toekenning Pluimen 3.3.3 Bestuur medische staf Het bestuur van de medische staf, het stafbestuur, bestaat uit stafleden die gekozen zijn door de leden van de Vereniging Medische Staf Waterlandziekenhuis (MSW). De basis voor het functioneren van het stafbestuur zijn de statuten van de vereniging en het document ‘De Waterlanden’ dat de relatie tussen de medische staf en de stichting Waterlandziekenhuis regelt. Onderstaand de samenstelling van het stafbestuur in 2012, waarbij de voorzitter en de secretaris in functie gekozen zijn, en de penningmeester door de leden van het stafbestuur benoemd is. De voorzitter en secretaris vormen het dagelijks bestuur van het stafbestuur. Samenstelling stafbestuur op 31 december 2012

Commissies van de ondernemingsraad De ondernemingsraad heeft vier commissies ingesteld: de Financiële commissie, de PR-commissie, de VGWM commissie en de Sociale commissie. Elke commissie heeft zijn eigen aandachtsgebied. Vraagstukken worden door de commissieleden voorbereid en gepresenteerd aan de leden van de ondernemingsraad.

29

dhr. J. van Luyk Specialisme: Klinisch psycholoog Functie: Voorzitter mw. C.G. Massar Specialisme: Kinderarts Functie: Secretaris

Jaarverslag Waterlandziekenhuis 2012