Page 27

Het lang vreemd vermogen is volledig geborgd door het Waarborgfonds voor de Zorgsector. Hierdoor zijn de vaste activa bezwaard met het recht van hypotheek. Hiertegenover staat dat het ziekenhuis tegen gunstige rentecondities lang vreemd vermogen kan aantrekken op de kapitaalmarkt. Het beheren van het werkkapitaal geschiedt door middel van het toepassen van cash management, debiteurenbeheer en crediteurenbeheer. Door het toepassen van deze instrumenten is het Waterlandziekenhuis ervan verzekerd dat de financiering van het beleid tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden geschiedt en dat rente en kredietrisico’s afgedekt zijn. Cash Management Periodiek wordt een cashflow prognose opgesteld en beoordeeld. Door het opstellen van een prognose heeft het ziekenhuis goed inzicht in de toekomstige inkomsten en uitgaven. Over de cashbehoefte wordt geadviseerd aan de raad van bestuur en daarbij wordt deze prognose als basis gehanteerd. Het streven is om zo min mogelijk gebruik te maken van de door onze huisbankier beschikbaar gestelde kredietfaciliteit. Debiteurenbeheer Het debiteurenbeheer is gericht op het terugdringen van de betaaltermijn door het verminderen van fouten in de facturatie, het snel corrigeren van foutieve nota’s en het actief innen van openstaande vorderingen. Crediteurenbeheer Het crediteurenbeheer is gericht op het verkorten van de omloopsnelheid van de crediteurenfacturen in het ziekenhuis zodat een maximale match gemaakt kan worden tussen ontvangsten en geplande uitgaven. Betalingscondities zoals overeengekomen met leveranciers worden gerespecteerd. Het streven is echter een minimale crediteurentermijn te realiseren van 30 dagen.

27

3.3 Medezeggenschap en adviesorganen 3.3.1 Cliëntenraad De cliëntenraad is de onafhankelijke vertegenwoor- diger van (familie van) de patiënten die zorg ontvangen in het Waterlandziekenhuis, patiëntenorganisaties (landelijk of regionaal) en/of regionale zorgaanbieders. De cliëntenraad van het Waterlandziekenhuis bestaat uit vijf leden en een secretariaat. De leden zijn niet alleen gekozen op basis van hun maatschappelijke betrokkenheid bij de zorg maar brengen ook kennis en ervaring in van buiten de zorg. De cliëntenraad onderhoudt contacten met individuele patiënten, patiëntenorganisaties, be- langenverenigingen en maatschappelijke (zorg) organisaties. Doel De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten, cliënten en familieleden. De kwaliteit van de zorg van het Waterlandziekenhuis wordt in samenspraak met de cliëntenraad bewaakt en bevorderd, gezien vanuit de belangen van de cliënt. De cliëntenraad is daarom actief betrokken bij het beleid van het ziekenhuis en denkt in al alle geledingen van de organisatie mee. Ook adviseert zij over ingrijpende wijzigingen, brengt op eigen initiatief advies uit ter bevordering en verbetering van de patiëntenbelangen en neemt deel aan overleggen of activiteiten. De cliëntenraad is geen lid van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV), maar kan hierop wel een beroep doen. De cliëntenraad is voorts lid van het LSR Landelijk Steunpunt Medezeggenschap. Activiteiten, overleggen en informatievoorziening • Periodiek overleg met de raad van bestuur en raad van toezicht. • Periodiek overleg met de Verpleegkundigen Advies Raad, de Ondernemingsraad en het medisch stafbestuur. • Algemene- en financiële informatie. • Beleidsontwikkelingen en middellange termijnplanningen. • Uitkomsten patiënt tevredenheid onderzoek

Jaarverslag Waterlandziekenhuis 2012  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you