Page 26

3.2 Bedrijfsvoering Planning en control cyclus De planning en control cyclus van het Waterlandziekenhuis is gebaseerd op de PDCA-cyclus. Afgeleid van het meerjarenbeleidplan, wordt in mei van ieder jaar de kaderbrief voor het volgende jaar uitgebracht. In de kaderbrief worden de voornemens uit het meerjarenbeleidplan vertaald naar doelstellingen en financieel kader voor het volgende jaar. De kaderbrief is de basis voor de afdelingshoofden om het jaarplan voor het volgend jaar op te stellen. Het jaarplan kent een vaste vorm, die ook gebruikt wordt als voortgangsrapportage. Het jaarplan wordt door de afdelingshoofden vertaald in een productie- en exploitatiebegroting. Het jaarplan en de productieen exploitatiebegroting worden in november besproken met de raad van bestuur en vervolgens door de raad van bestuur goedgekeurd. Naast het opstellen van de exploitatiebegroting dienen de afdelingshoofden voor 1 september aanvragen in voor investeringen in apparatuur, software en verbouwingen in alsmede een opleidingsplan. Op ziekenhuisniveau worden voor deze drie onderwerpen budgetten vastgesteld. Een investeringscommissie bestaande uit specialisten en management beoordelen de investeringsaanvragen. De commissie adviseert de raad van bestuur over de besteding van de beschikbare investeringsgelden. De raad van bestuur besluit op basis van dit advies.

26

de kwartaalrapportages worden knelpunten besproken en acties voor bijsturing. Verantwoordelijkheden De zorgkernen en afdelingshoofden hebben een integrale verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering. Uitgangspunt daarbij is het leveren van meer zorg met minder middelen. De volgende onderdelen worden onder de integrale verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering gezien: • jaarplan inclusief voortgangsrapportage en bijsturing. • opstellen van business cases. • efficiënte en effectieve inrichting van de werkorganisatie. • tijdige, volledige en juiste registratie. • ICT voorzieningen. • adequate communicatie op de werkvloer. • bijdrage leveren aan afdelingsoverstijgend beleid. Via betalingsprotocollen en bestelbevoegdheden zijn de formele bestel- en betaalverantwoordelijkheden per functie ingeregeld. Via de afdeling Inkoop zijn geen bestellingen mogelijk boven een bestellimiet zonder handtekening van de hoger leidinggevende of uiteindelijk van de raad van bestuur.

De tiende werkdag na afloop van de maand is de maandrapportage beschikbaar. Hierin wordt de realisatie (productie, exploitatie en investeringen) gerapporteerd ten opzichte van de begroting en ten opzichte van vorig jaar. Tevens wordt door de afdeling financiën een analyse gemaakt van de verschillen. De managementrapportage wordt verspreid onder medisch hoofden, afdelingshoofden, managementteamleden, raad van bestuur en stafbestuur.

Treasurybeleid De doelstellingen van het treasury beleid binnen Stichting Waterlandziekenhuis komen in hoofdlijnen neer op: 1. het zelffinancierend vermogen van de organisatie te optimaliseren door een beter inzicht en strakker beheer van de liquiditeit en een beheersing van de ontwikkeling van het werkkapitaal. 2. de toegang tot de geld- en kapitaalmarkt op korte en langere termijn te waarborgen door een zorgvuldige groei van de verschillende componenten binnen de balans. 3. het resultaat en het vermogen te beschermen tegen financiële risico’s.

Na afloop van ieder kwartaal vindt een kwartaalgesprek plaats met zorgkernen (specialismen) en afdelingshoofden. Voor dit gesprek leveren de zorgkernen en afdelingshoofden voortgangsrapportages aan, die aansluiten bij het vastgestelde jaarplan. In

Liquiditeitsbeheer Het ziekenhuis hanteert een vermogensstructuur waarbij de vaste activa worden gefinancierd met lang vreemd vermogen en de vlottende activa met kort vreemd vermogen.

Jaarverslag Waterlandziekenhuis 2012  
Jaarverslag Waterlandziekenhuis 2012  
Advertisement