Page 1

časopis Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 

2016 léto/summer

UNIVERSALIA BE IN STUDY IN ZLIN

Tomáš Baťa k výuce cizích jazyků události Design zaplnil zlínské ulice zajímavosti International Festival lákal na zahraniční pobyty fakulty a institut Transfer technologií podporuje vizi podnikatelské univerzity studentský život Zlínští Golemové se stali univerzitním týmem


Poznamenejte si 23. června – 13. července promoce absolventů bakalářského a navazujícího magisterského studia, Kongresové centrum Zlín (promoce Fakulty logistiky a krizového řízení proběhnou v kině Hvězda v Uherském Hradišti) 11. – 15. července Junior univerzita – příměstský tábor, pořádá Fakulta humanitních studií 18. – 22. července 8. – 12. srpna Fantastické letní kouzelné řádění – příměstský tábor, pořádá Fakulta logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti 13. – 27. srpna Letní školy pro zahraniční studenty na UTB

Please note 23 June – 13 July Graduation ceremony of graduates from Bachelor’s and follow-up Master’s studies, Congress Centre Zlín (graduation ceremony of the Faculty of Logistics and Crisis Management will be held in the Hvězda cinema in Uherské Hradiště) 11 – 15 July Junior University – camp for inner city children, organized by the Faculty of Humanities 18 – 22 July 8 – 12 August Fantastic Leisure Camp Mania – camp for inner city children, organized by the Faculty of Logistics and Crisis Management in Uherské Hradiště 13 – 27 August Summer schools for international students at TBU

Stáhni si mobilní aplikaci Univerzity Tomáše Bati Jdi na http://aplikace.utb.cz anebo si aplikaci stáhni přes QR kód Aplikace funguje na systémech Android, iOS a Windows Phone

Tiráž UNIVERSALIA – vydává / published by: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Tomas Bata University in Zlín Šéfredaktorka/Editor-in-Chief: Ing. Andrea Kadlčíková Redaktoři/Editors: Mgr. Jan Malý, Mgr. Jana Brázdilová Foto/Photo: archiv UTB / TBU archive Překlad/Translation: Mgr. Pavla Antonická, Mgr. Jitka Kremplová Kontakt/Contact us: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín tel. 576 032 219, e-mail: maly@rektorat.utb.cz Event.č.: MK ČR E 11840


UNIVERSALIA

Výuka jazyků je stále živým tématem – zvlášť pro naši univerzitu, která je oficiálně dvojjazyčná a snaží se vychovávat absolventy pro mezinárodní trh práce. S  tímto záměrem je v současné době vytvářena nová koncepce jazykového vzdělávání na UTB, jejímž cílem je, aby každý absolvent byl schopen plynně komunikovat v angličtině. Na znalost cizích jazyků kladl vždy důraz i Tomáš Baťa a byla v obuvnické firmě velmi ceněna. O tom nás může přesvědčit další z příspěvků, které v roce 140. výročí Baťova narození připravuje PhDr. Zdeněk Pokluda z Informačního centra Baťa působícího při Knihovně UTB. Jan Amos Komenský kdysi ve spisu Brána jazyků otevřená nabádal ke znalosti cizích řečí – aby lidé mohli komunikovat a dorozumět se. Tomáš Baťa to dobře věděl, protože často jednal s cizinci – jako se zákazníky i jako s lidmi. Obchodování – to jsou jazyky. Při prvním pobytu v USA r. 1905 si jistě osvojil ang­ ličtinu, ale zdokonaloval se i doma. Tomášův přítel František Hodáč o tom zaznamenal: „Když se učil anglicky, mluvil doma důsledně v době odpočinku jen anglicky.“ Od r. 1919 se rozrůstala síť Baťových prodejen a  poboček skoro na všech kontinentech a u firmy se mluvilo mnoha jazyky. Na to, jak se tu cenila znalost řečí, vzpomínal baťovský exportér Inocenc Krutil. Zaznamenal, že r. 1933 „po skončení studia na Vysoké škole obchodní a po vojenské službě hledal zaměstnání. Bylo to právě v  době naší největší poválečné hospodářské krize. Na mou první žádost o místo odpověděla firma zamítavě, neměla zájem. Napadlo mě zkusit to jinak. Napsal jsem novou žádost v češtině, němčině, francouzštině, srbochorvatštině a tuším i v angličtině. Odpověď byla okamžitá a 2. 5. jsem nastoupil do školy prodavačů.“. Už od r. 1919 firma nabízela zaměstnancům večerní kurzy cizích řečí. Jejich škála se stále rozšiřovala, například i o asijské jazyky. Nákladem zlínské Vyšší lidové školy Tomáše Bati byla r. 1938 vydána Učebnice mluvené čínštiny.

Tomas Bata on Teaching Foreign Languages Teaching languages is an ever-important topic – particularly for our University, which is officially bilingual and aims to educate graduates for the international job market. For this purpose, a new concept of language education is being developed at TBU, whose objective is to enable each graduate to fluently communicate in English. Tomas Bata also put great emphasis on the knowledge of foreign languages, and it was highly appreciated in the shoe company as well. The paper prepared on the occasion of the 140th anniversary of birth of Mr. Bata by PhDr. Zdeněk Pokluda from the Bata Information Centre run by the TBU Library may serve as evidence of the abovementioned fact. John Amos Comenius in his textbook The Door of Languages Unlocked once inspired the readers to learn foreign languages – so that they could communicate and understand each other. Tomas Bata was well aware of this fact because he often used to discuss various issues with foreigners – with customers as well as with private persons. Business means languages. During his first stay in the USA in 1905 he learned English, but continued to develop his proficiency in English also in his home country.

Janua linguarrautma r es e

Tomas’s friend František Hodáč reported: “At the time he learned English, he consistently spoke only in English during his free time at home.” In 1919 the network of Bata shops and branch stores began to expand almost over all continents and many languages were spoken in the company. Mr. Inocenc Krutil, exporter of the Bata company, remembered how foreign language knowledge was highly valued there. He reported that in 1933 “after completing studies at the University of Business and doing the military service, I began seeking a job. It was at the time of our worst post-war economic crisis. My first job application was dismissed by the company; they were not interested in employing me. I  decided to try it differently. I  wrote a  new application in Czech, German, French, Serbo-Croatian, and also in English, I think. I received an immediate response and on 2 May I started attending the salesman school.” In 1919 the company began to offer evening foreign language courses to its employees. The range of the courses was gradually extended, for example, the company offered courses of Asian languages. Spoken Chinese Textbook was published by Tomas Bata Public College in Zlín in 1938.

Foto: Tomáš Baťa s Františkem Hodáčem (Převzato z knihy Zdeněk Pokluda: Člověk a práce – z ekonomických principů a vizí Tomáše Bati, Zlín 2015, s. 33) Photo: Tomas Bata with František Hodáč

Tomáš Baťa k výuce cizích jazyků

1


UNIVERSALIA události

Design zaplnil zlínské ulice

Konference Plastko prezentovala výsledky výzkumu a zhodnotila trendy v oblasti chemie a plastikářského průmyslu.

Týdenní festival designu – Zlín design week – zaplnil v posledním dubnovém týdnu ulice města. Na chodnících, na náměstích, v  obchodech, na univerzitě – design byl zkrátka všude. A  ve všech podobách: během sedmi dnů se veřejnosti představili průmysloví a  prostoroví designéři, oděvní návrháři, fotografové a  další, a  to prostřednictvím workshopů, kreativních dílen, konferencí, přednášek, prezentací, výstav i soutěží. „Po loňské

2

úspěšné premiéře, která ukázala, že o design je ve Zlíně zájem, jsme chtěli uspořádat přehlídku i  letos. Tentokrát jsme se navíc rozhodli, že tématem budou peníze – šlo nám o to, otevřít diskuzi, co je na designu drahé, kolik je do něj třeba investovat, jak ohodnotit svoji práci a podobně,“ řekla děkanka pořádající Fakulty multimediálních komunikací doc. Jana Janíková. Součástí doprovodného programu byla například módní přehlídka pra-

cí posluchačů ateliéru Design oděvu FMK, během níž byla veřejnosti představena originální oděvní kolekce naší univerzity UTeBe. Vrcholem týdne bylo pak předávání cen v soutěži Talent designu – mezinárodní soutěži určené pro mladé designéry. Mezi 1320 pracemi porota nakonec jako absolutního vítěze vybrala projekt Jedenástky – grafické zpracování dresů a dalších fotbalových materiálů, jehož autory jsou Andrej Barčák a Andrej Čanecký.

Další ročník odborné konference Plastko Téměř 200 účastníků zavítalo ve dnech 20. – 21. dubna na konferenci Plastko 2016. Letošní ročník konference, kterou každé dva roky pořádá Univerzitní institut UTB, měl za cíl prezentovat výsledky výzkumu a vývoje a zhodnotit trendy v oblasti chemie a plastikářského průmyslu. Během dvou dnů zaznělo 26 přednášek zástupců průmyslových firem, akademiků a vědeckých pracovníků. „K hlavním tématům patřily úpravy povrchových vlastností polymerů a tvářecích nástrojů, nové typy a aplikace polymerních materiálů včetně zpracování a zkušebnictví nebo speciální výrobky z polymerů,“ uvádí ředitelka Centra transferu technologií Ing.  Ivana Bartoníková. Kromě přednášek byla účastníkům k  dispozici také posterová sekce. „Součástí programu byla i prohlídka prostor vloni otevřeného Centra polymerních systémů UTB, která se u účastníků konference setkala s velkým ohlasem,“ doplňuje Ing. Ivana Bartoníková.

Všechny přednášky, které zazněly na konferenci, včetně posterové sekce, jsou k dispozici v elektronickém sborníku, který je přístupný na webových stránkách www.plastko.utb.cz.


events UNIVERSALIA

Design Filled the Streets of Zlín showed that design can attract interest in Zlín, we wanted to organize a display this year again. Moreover, this time we decided to pick ‘Cash’ as the theme of the event – we wanted to open a  discussion about what is expensive in relation to design, how much you have to spend on it, how to express the value of your work, and so on,” says doc. Jana Janíková, Dean of the Faculty of the Multimedia Communications, which is in charge of the organization of the event. The supporting programme involved for example a  fashion show featuring

works by students of the Fashion Design studio of the FMC; an original fashion collection entitled UTeBe and prepared at our University was presented to the public during this fashion show. The Design Talent award ceremony was the highlight of the week - Design Talent is an international contest intended for young designers. Finally, the clear winner selected by the jury was one from among 1,320 projects, and that the “Teams of Eleven” project presenting graphic design of soccer outfits and other materials, whose authors are Andrej Barčák and Andrej Čanecký.

Sit down, please :-) Another Edition of the Specialized Conference “Plastko” Almost 200 attendees participated in the “Plastko 2016” conference held from 20 to 21 April 2016. This year’s edition of the conference, which is biannually organized by the TBU University Institute, was aimed to present results of research and development and to assess trends in chemistry and in plastic-processing industry. The two-day event featured 26 lectures by representatives of industrial companies, academics and researchers. “The main topics included modifications of surface properties of polymers and of forming tools, new types and applications of polymer materials including processing and testing of

polymer materials, and special products made from polymers,” says Ing. Ivana Bartoníková, Director of the Technology Transfer Centre. Besides lectures, the attendees had also an opportunity to view a poster session. “The programme also involved a tour of the premises of the TBU Centre of Polymer Systems opened last year, which evoked a strong response in the conference attendees,” adds Ing. Ivana Bartoníková. All lectures delivered at the conference including the poster presentation have been included in the conference proceedings, which is available on the website: www.plastko. utb.cz.

The Plastko conference presented results of research and assessed trends in the sphere of chemistry and plastic-processing industry.

The one-week design festival – Zlín Design Week – filled the streets of Zlín in the last week of April. On the pavements, in the squares, in shops, at the University – design was present simply everywhere. And that in all imaginable forms: In the course of seven days, industrial and spatial designers, fashion designers, photographers and others presented their works to the public, and that during workshops, creative classes, conferences, lectures, presentations, exhibitions and contests. “After last year’s successful premiere, which

3


UNIVERSALIA události

Nový děkan Fakulty managementu a ekonomiky

Fakultu managementu a ekonomiky (FaME) vede od 26. dubna nový děkan. Akademický senát fakulty zvolil do funkce doc. Ing. Davida Tučka, Ph.D.

Doc. Tuček působí na fakultě od roku 2003; v letech 2009-2015 zastával funkci prorektora UTB, v roce 2015 byl jmenován proděkanem fakulty pro celoživotní vzdělávání a  spolupráci s  praxí. Ve vědecko-výzkumné činnosti se zaměřuje zejména na procesní řízení a  na použití klasických i  moderních metod průmyslového inženýrství včetně simulací a modelování. „Mým cílem je, aby FaME i  nadále byla kvalitní, moderní a praxí respektovanou fakultou se stabilní a zavedenou strukturou atraktivních a  uplatnitelných oborů. Fakulta musí být orientovaná na podnikání a  průmysl s  excelentní mezinárodní výzkumnou pozicí,“

představuje své vize nový děkan a pokračuje: „K  hlavním úkolům tedy bude patřit podpora podnikání s  odkazem na Baťovskou tradici a  podpora talentovaných studentů formou jejich zapojení do vědecko-výzkumných projektů a  spolupráce s  podniky. Chci také intenzivněji komunikovat s našimi absolventy a  podpořit je v  návratu na fakultu jako přednášející, vedoucí prací nebo spoluřešitele výzkumných projektů.“ V  oblasti internacionalizace se pak doc. Tuček plánuje zaměřit na zvýšení podílu zahraničních studentů i  pedagogů na fakultě a na rozšíření nabídky kvalitních zahraničních škol pro výjezdy posluchačů.

Univerzitní mateřská škola nabízí také krátkodobé hlídání dětí od 6 měsíců věku.

Páté výročí univerzitní mateřské školy Qočna

4

Desítky dětí předškolního věku a jejich rodiče zaplnili v sobotu 7. května dopoledne prostory Univerzitního centra. Univerzitní mateřská škola Qočna (UMŠ) si programem, který připravily samy děti se svými učitelkami a studenty UTB, připomínala 5 let své existence. UMŠ byla otevřena 30. května 2011. UTB se tak stala průkopníkem v oblasti zakládání „firemních“ školek – byla teprve druhou vysokou školou v  ČR, která takové zařízení pro děti svých zaměstnanců a  studentů založila. „Hlavním důvodem k založení UMŠ byla snaha pomoci zaměstnancům sladit jejich rodinný a pracovní život, od počátku má proto naše zařízení prodloužený provoz až do 17 hodin,“ uvádí prorektorka UTB pro sociální záležitosti doc. Adriana Knápková. Že je o školku velký zájem, nejlépe dokumentuje nárůst počtu dětí: zatímco na začátku měla jednu třídu pro 24 dětí, dnes má tři třídy o celkové kapacitě 61 dětí. „Přednostně přijímáme děti zaměstnanců a studentů univerzity, v případě volných míst je však dáváme k dispozici i veřejnosti,“ říká dále doc. Knápková. Další nadstandardní službou školky pro zaměstnance a  studenty univerzity je hlídací koutek Koala. Ten od začátku nabízí krátkodobou péči o děti, a to již od 6 měsíců věku. Výhodou UMŠ je úzká spolupráce s  univerzitními fakultami, zejména s posluchači oboru Učitelství pro mateřské školy Fakulty humanitních studií. „Kromě absolvování povinných praxí připravují studenti pro děti výukové programy nebo divadelní představení,“ uvádí dále doc Knápková. V rámci spolupráce s dalšími fakultami navštěvují děti laboratoře, několikrát se zúčastnily natáčení filmů. Při těchto aktivitách se setkávají i se zahraničními studenty UTB, což pro ně jistě představuje obohacení. Pro celkový rozvoj dětí nabízí UMŠ celou řadu nadstandardních aktivit – kroužky, výuku angličtiny i různých sportů, například tenisu nebo lyžování na blízkém lyžařském svahu. „Velkým bonusem školky je příprava na nástup do ško-

Budoucnost naší univerzity

ly – předškoláci navštěvují třídu pouze o 13 dětech. Řada rodičů ocení také to, že přijímáme i děti před dovršením 3 let,“ uzavírá doc. Knápková.


events UNIVERSALIA

New Dean of the Faculty of Management and Economics The Faculty of Management and Economics (FaME) has been headed by a new Dean since 26 April. The Academic Senate of the Faculty appointed doc. Ing. David Tuček, Ph.D., to the office of Dean. Assoc. Prof. Tuček has been working at the Faculty since 2003; between 2009 and 2015 he held the office of TBU ViceRector, in 2015 he was appointed FaME Vice-Dean for Lifelong Learning and Business Liaison. His R&D activities are focused mainly on process engineering and on the application of classical as well as modern methods of industrial

engineering, including simulation and modelling. “I aim for the FaME to remain a  high quality, modern faculty, well-respected in the sphere of business and industry, with a stable and well-established structure of attractive degree courses that offer good employment prospects. The Faculty must be orientated towards business and industry, and should have an excellent international research reputation,” new Dean introduces his visions, and continues: “Therefore, supporting entrepreneurship with reference to the Bata tradition and supporting

talented students by engaging them in R&D projects and cooperation with companies will be among the main objectives. I would also like to intensify communication with our graduates and encourage them to return to the Faculty as lecturers, thesis supervisors or co-investigators of research projects.” In the sphere of internationalization, Assoc. Prof. Tuček intends to focus on increasing the number of international students and teachers at the Faculty and on extending the range of high quality foreign education institutions at which students can take a study period abroad.

Several dozen pre-school children together with their parents filled the building of the University Centre in the morning on Saturday, 7 May. The TBU Nursery School commemorated 5 years of its existence by presenting a programme prepared by the children themselves, by their teachers and TBU students. The TBU Nursery School was opened on 30 May 2011. Thus, TBU became a pioneer in establishing of employer‘s nurseries – it was only the second higher education institution in the CR to launch such a facility for children of its students and staff. “The main reason for the establishment of the TBU Nursery School was our effort to help employees reconcile family and working life; therefore, right from the very start, our facility has had opening hours extended until 5pm,” says doc. Adriana Knápková, TBU Vice-Rector for Social Affairs. The fact that there is a great demand for places in the nursery school is best evidenced by an increase in the number of children: While at the beginning there was one class for 24 children only, today there are three classes with a total capacity of 61 children. “We preferably accept children of students and staff of the University, however, in case of vacancies we offer those to the public,” continues doc. Knápková. Another additional service provided by the nursery school for students and staff of the University is the babysitting room Koala, which has from the beginning been offering short-term child care, and that starting from 6 months of age. An advantage of the TBU Nursery School is close cooperation with TBU faculties, in particular with students of the degree course in Preschool Teacher Training at the Faculty of Humanities. “Apart from compulsory practical training, students organize educational programmes or theatrical performances for children,” explains doc. Knápková. In cooperation with other faculties, children visit laboratories; several times they took part in shooting of films. During these activities, they often meet international students of TBU, which is certainly an enriching experience for them. In

order to support the overall development of children, the TBU Nursery School offers a whole series of additional activities – hobby groups, English classes and various sports activities, e.g. tennis or skiing on the ski slope situated in close proximity. “A big bonus given by the nursery school is the preparation for the start of school attendance – the number of pre-school children in their class is only 13. Many parents also appreciate the fact that we accept children under 3 years of age as well,” concludes doc. Knápková.

The University nursery school also offers short-term child care, starting from 6 months of age.

Fifth Anniversary of the TBU Nursery School

5


UNIVERSALIA rozhovor

Premiér diskutoval se studenty Zaplněná univerzitní aula přivítala v úterý 26. dubna předsedu vlády České republiky Bohuslava Sobotku. Během návštěvy Zlínského kraje zavítal na UTB, kde vystoupil s přednáškou nazvanou Co s Evropou (a ČR)? Možnost pokládat otázky premiérovi přítomné studenty očividně zaujala, o čemž svědčí živá diskuze, která po přednášce následovala. Bohuslav Sobotka více než 40 minut odpovídal na dotazy týkající se aktuálních problémů migrace, politického vlivu středoevropských zemí v EU, názorů na přijetí eura, receptů na zvýšení prosperity ČR a dalších. Krátký rozhovor s předsedou vlády přináší i náš časopis.

Na besedu s premiérem dorazilo na 400 posluchačů.

mi státy EU nejnižší nezaměstnanost, fungující penzijní systém, politika sociálního zabezpečení se blíží výsledkům skandinávských zemí. To vše po letech korunuje obnovený relativně vysoký růst hrubého domácího produktu, exportu a postupně se zvyšující domácí poptávka. Asi neexistuje jedno zázračné a  univerzální řešení, jak ze dne na den zvýšit prosperitu ČR. Je to dlouhodobá práce na vytváření a kultivaci prostředí, které přitahuje zahraniční investice, ale zároveň poskytuje odpovídající zabezpečení lidem pracujícím v  tomto prostředí. Myslím, že zejména v  otázce mzdové konvergence má ČR oproti unii stále co dohánět. I  na tom se již vláda aktivně podílí a bude se podílet i do budoucna.

6

ane premiére, svou přednášku jste nazval Co s Evropou (a  ČR)? Jak důležité je pro Vás toto téma? Vztah Evropy a  ČR a  pevné ukotvení České republiky v evropském integračním projektu je jednou z  největších priorit mé vlády. Premiérem jsem se stal v době, kdy Českou republiku a Evropskou unii rozdělovala názorová propast. Rétorika předchozích vlád byla založena na opakování fráze „Brusel diktuje“ a politická reprezentace odmítala připustit, že bez členství v Evropské unii by naše země nikdy nebyla na tak vysoké úrovni. Do zemí EU směřuje osmdesát procent našeho exportu a  naše ekonomika zásadně profituje z  existence jednotného evropského trhu. V  Unii máme jedinečnou možnost podílet se na rozhodování o  budoucnosti celé Evropy. Nesmíme být zahleděni jen sami do sebe, neboť sdílíme odpovědnost za směřování celého kontinentu. Vzhledem k silné demokratické tradici a  pevným vazbám na západní země je naším jednoznačným zájmem být v srdci sjednocené Evropy.

Hraje podle Vás Česká republika v Evropské unii roli, která zemi naší velikosti a  hospodářského významu přísluší? Nad touto otázkou se dá zamyslet i  jinak. Jaký význam by měla Česká republika mimo Evropskou unii? Myslím, že by to byla situace diametrálně odlišná oproti současnému stavu. Pozice a  zájmy se nám ale daří úspěšně prosazovat i  v  rámci EU. V  posledních dvou letech dokazujeme, že není důležité, z jak velkého státu jste ani jakou máte hlasovací sílu. Důležité je, jestli umíme vyjednávat, hledat kompromis a  tvořit koalice. A  to současná vláda umí. Potvrzuje to například vyjednávání dohody s Velkou Británií či diskuse o energeticko-klimatickém balíčku, kde jsme prosazovali zájmy nejen Visegrádské skupiny, ale i dalších evropských států. Jakým způsobem lze zvýšit prosperitu, a tím zprostředkovaně i význam ČR? Při pohledu na současný stav české ekonomiky vidíme v  posledních letech rostoucí prosperitu ve všech sektorech. ČR má v porovnání s ostatními členský-

Jedním z přínosů členství v  EU pro vysokoškoláky je nepochybně snadná dostupnost studentských mobilit. Nebudou ale na ně mít negativní vliv obavy ze zhoršené bezpečnostní situace a možných teroristických útoků? Teroristické útoky v Paříži a Bruselu otřásly evropskými hodnotami, ale jsem přesvědčen, že se nesmíme nechat zastrašit a nesmíme rezignovat na to, co jsme v Evropě společnými silami vybudovali. Možnost volně cestovat a pracovat v Evropě, možnost studovat v jiném členském státě – to jsou výdobytky, které si musíme chránit a musíme jich nadále využívat. Odvážíte si ze setkání s  našimi studenty nějaké podněty? Jsem rád, že téma Evropské unie a pozice České republiky v  ní přilákalo tolik studentů. Je vidět, že i zde dominuje téma uprchlické krize a jejího možného řešení. Vítám ale, že se studenti ptali například i na otázku přijetí eura v České republice či společný postup Visegrádské skupiny. Jejich názorů si velmi vážím a doufám, že brzy budu mít další příležitost se se studenty na některé z univerzit setkat.


interview UNIVERSALIA

Prime Minister Debated with Students Mr. Bohuslav Sobotka, Prime Minister of the Government of the Czech Republic, was welcomed by a crowded Assembly Hall on Tuesday 26 April. During his tour of the Zlín Region he visited TBU, where he presented a lecture entitled “What about the Future of Europe (and the CR)”? Students who attended the event apparently enjoyed the opportunity to ask the Prime Minister questions, since a lively question-and-answer session followed the lecture. For more than 40 minutes Mr. Bohuslav Sobotka responded to enquiries relating to the topical issues of migration, political influence of the countries of Central Europe in the EU, opinions on the introduction of euro currency, tips on how to increase prosperity of the CR and other questions. Our magazine brings a short interview with the Prime Minister.

In your opinion, is the role played by the Czech Republic in the European Union fitting for the country of our size and economic importance? You can look at this issue from a different point of view. What importance would the Czech Republic have had outside the European Union? I believe that the

situation would have been completely different in comparison to the current state. Nevertheless, we succeed in asserting our positions and interests within the EU as well. During the last two years we have proved that neither the size of our country nor our voting power is of importance. The important thing is our ability to negotiate, seek a compromise and form a  coalition. The current government is able to do that. That is for instance evidenced by negotiations on an agreement with Great Britain or by discussions on the climate and energy package, where we defended not only the interests of the Visegrad Group but also those of other European countries. By what methods can the level of prosperity be improved, and implicitly the significance of the CR? When we look at the current situation of the Czech economy, we can observe an increase in the prosperity in all sectors in the last few years. Compared with other EU member states, the CR has the lowest unemployment rate, a wellestablished pension system; the results of its social security policy are similar to those of Scandinavian countries. After years, the process has been crowned with a  renewed and relatively rapid growth in the gross domestic product, export and a  gradually increasing domestic demand. A  unique, miraculous and universal solution to guarantee an increase in the prosperity of the CR overnight probably does not exist. It is rather long-lasting work on the creation and cultivation of an environment which is attractive to foreign investors but, at the same time, provides the appropriate welfare to people working in the same

environment. I guess that particularly as regards the wage convergence, the CR has a lot to catch up with in comparison to the EU. The government is playing an active part in this issue at present and will continue doing it in future. Undoubtedly, one of the benefits of the EU membership for higher education students is the easy availability of student mobility. Won’t worries about the deteriorated security conditions and the possible terrorist attacks have any negative impact on the mobility? The European values were shattered by the terrorist attacks in Paris and Brussels, but I  am convinced that we should not be intimidated with threats and that we cannot resign over what we have built in Europe with joint efforts. The chance to freely travel and work in Europe, the possibility to study in a  different member state – these are conquests that we must protect and we must keep making use of them. Did the meeting with our students give you any new ideas? I  am delighted that the topic of the European Union and the status of the Czech Republic within the EU have attracted so many students. It is obvious that the topic of the refugee crisis and of its possible solution is dominant here as well. However, I positively welcome the fact that students asked questions e.g. concerning the issue of introduction of the euro in the Czech Republic or a  common course of action taken by the Visegrad Group. I  appreciate their opinions very much and hope to have soon another opportunity to meet students at some of the Czech universities.

A total of 400 attendees participated in the meeting with the Prime Minister.

r. Sobotka, you have entitled your lecture “What about the Future of Europe (and the CR)”? What importance does the topic have for you? The relation between Europe and the CR and the firm anchoring of the Czech Republic in the European integration project are among the major priorities of my government. I became a Prime Minister at the time when there was a difference of opinion between the Czech Republic and the European Union. The preceding governments stuck to the phrase “It is Brussels that dictates.” and the political representatives refused to admit that without being a member of the European Union, our country would have never been on such a high level. Eighty percent of our export is destined for the EU countries and our economy earns substantial profits from the existence of a unified European market. As a  Union member, we have a  unique opportunity to take part in deciding about the future of the entire Europe. We should not be obsessed with ourselves only, since we share responsibility for the direction of the entire continent. With respect to the deep-rooted democratic tradition and the strong links with the western countries, being in the heart of a unified Europe is in our interest.

7


UNIVERSALIA zajímavosti

International Festival lákal na zahraniční pobyty Vůně korejských, indonéských, kazašských, francouzských i dalších kulinářských dobrot přivítala každého, kdo 5. dubna vstoupil do prostor Univerzitního centra. Tento den se v hlavní budově UTB uskutečnil další ročník akce s  názvem International

Festival, která má za cíl rozšířit mezi studenty povědomí o mezinárodním dění na UTB a  inspirovat je k  výjezdům do zahraničí. Program dne byl opravdu pestrý. Úvodní přenášku obstarala MgA. Zuzana Bahulová, Ph.D., absolventka

Fakulty multimediálních komunikací, která během studia několikrát vyjela na zahraniční pobyt, mimo jiné na prestižní California Institute of the Arts (u jejího vzniku stál kdysi Walt Disney). Kromě toho je také designérkou dresů pro německé olympijské veslaře. „Jsme velmi rádi, že Zuzka přijala naše pozvání a podělila se o své bohaté praktické zkušenosti z pobytů v zahraniční. Oceňuji ochotu a  nadšení, s  jakými zhodnotila přínos zahraničních stáží, které absolvovala, pro svůj osobní a profesní rozvoj,“ uvedl prorektor pro mezinárodní vztahy Mgr. Pavel Krutil. O svých zážitcích a zkušenostech ze zahraničí pak poutavě povyprávěli i další studenti. Do International Festivalu byli zapojeni také zahraniční posluchači: řada z  nich si pro české studenty připravila soutěže a zajímavosti, vztahující se k jejich zemím, kultuře a  tradicím. Kromě toho také připravili již zmíněné ochutnávky tradičních jídel. Do přípravy programu se zapojil i  Konfuciův institut, nechyběl ani Francouzsko-český klub ve Zlíně.

Do registru dárců kostní dřeně může vstoupit zdravý člověk ve věku 18-35 let.

Registr dárců kostní dřeně se rozrostl o 250 lidí z UTB!

8

Mimořádným úspěchem skončila akce Daruj šanci na život! Zapiš se do registru dárců kostní dřeně!, která na UTB proběhla v dubnu. Za čtyři dny přibylo do registru dárců kostní dřeně 250 mladých lidí! Univerzita akci uspořádala společně s Fakultou humanitních studií a Hematologicko– transfuzním oddělením Krajské nemocnice T. Bati (KNTB). „Jsme velmi potěšeni, že naši studenti i mladí zaměstnanci přistoupili k akci nadmíru zodpovědně a dokázali, že jim nejsou lhostejné osudy vážně nemocných lidí,“ uvedla kancléřka Andrea Kadlčíková. K odběru vzorku krve byli studenti motivováni přenáškou paní Zdeňky Wasserbauerové, dlouholeté spolupracovnice Českého národního registru dárců kostní dřeně, díky jejíž neúnavné práci se do registru zapsalo již více než 8 000 dárců. V budoucnu by se z akce měla stát tradice, neboť univerzita je místem, kde se koncentruje velké množství mladých lidí, a navíc každoročně přicházejí noví. Své studenty univerzita vyzvala ke vstupu do registru již loni v  červnu, kdy se hledal dárce pro nemocnou mladou ženu z Uherskohradišťska. „Nyní jsme se rozhodli vyjít dárcům vstříc a umožnit jim darovat vzorek krve a vstoupit do registru přímo v jednotlivých budovách naší univerzity, abychom jim ušetřili cestu do nemocnice,“ vysvětlila doc. Anežka Lengálová, děkanka spolupořádající Fakulty humanitních studií. Odběr vzorku krve a zápis do registru probíhal plně v režii

Hematologicko-transfuzního oddělení KNTB za přítomnosti lékaře a sester. Obecně platí, že do registru může vstoupit mladý a  zdravý člověk ve věku 18-35 let, který trvale neužívá žádné léky. V České republice přibývá onemocnění akutní leukémií, a to i u mladých lidí a dětí. Mnohdy jediným řešením je transplantace kostní dřeně. Bohužel každý čtvrtý onkologicky nemocný pacient svého dárce nenajde. Proto je velmi důležité, aby bylo v registru zapsáno co nejvíce dobrovolníků. Všem, kteří do registru vstoupili, děkujeme!


what’s of interest UNIVERSALIA

Stays Abroad Were Promoted during International Festival has participated for her personal and professional development,” said Mgr. Pavel Krutil, Vice-Rector for International Relations. Later, also other students engagingly shared their adventures and experience from abroad. International students also participated in the International Festival: a number of them prepared

competitions for the Czech students and provided them with interesting information related to their home country, culture and traditions. Besides that, they also organized a tasting of the abovementioned traditional dishes. The Confucius Institute, as well as the French-Czech Club in Zlín got involved in the preparations of the programme.

250 TBU Students and Employees Joined the Bone Marrow Registry! The event entitled “Give a Chance for Life! Join the Bone Marrow Registry!” that was held at TBU in April enjoyed enormous success. 250 young people joined the bone marrow registry over the four days! The University organized the event in cooperation with the Faculty of Humanities and the Haematology and Transfusion Ward of Tomas Bata Regional Hospital in Zlín (TBRH). “We are greatly delighted that our students and young employees approached the event very responsibly and proved that they are not indifferent to other people’s  suffering,” said Andrea Kadlčíková, Director of Marketing and Communications. Students were motivated to give a  blood sample by a  lecture given by Mrs. Zdeňka Wasserbauerová, long-term Czech National Bone Marrow Registry recruiter, thanks to whose tireless effort more than 8,000 donors have joined the registry. In future, we want this event to become a  tradition, since the University is a  place where a  large number of young people are concentrated, and, moreover, every year, freshmen arrive on the campus. The University appealed to its students to join the registry in June 2015, when a  young woman from the region of

Uherské Hradiště, diagnosed with leukaemia, was seeking a suitable donor. “We decided to facilitate the process for the donors and enable them to give a blood sample and be entered in the registry right in the particular buildings of our University, so that they could avoid travelling to the hospital,” explained Assoc. Prof. Anežka Lengálová, Dean of the coorganizing Faculty of Humanities. Blood samples were taken and the registration in the registry was carried out with the assistance of nurses and under the supervision of a doctor from the Haematology and Transfusion Ward of the TBRH. In general, a young and healthy person between the ages of 18 and 35, who does not regularly take any medicine, can enter his/her data in the registry. In the Czech Republic more and more people are diagnosed with leukaemia, including young people and children. Often the bone marrow transplantation is the only option. Regrettably, every fourth oncology patient never finds a suitable donor. That is why it is very important to have as many volunteers included in the registry as possible. Thanks to all who joined the registry!

A person between the ages of 18 and 35 who is in good general health can join the bone marrow registry.

The pleasant smell of Korean, Indonesian, Kazakh, French and other culinary delicacies welcomed all those who entered the premises of the University Centre on 5 April. On that day, another edition of the event entitled “International Festival”, which aims to raise awareness of international activities carried out at TBU among students and encourage them to take study periods and traineeships abroad, was held in the main TBU building. The event featured a wide-ranging programme. It was opened by a lecture by MgA. Zuzana Bahulová, Ph.D., graduate of the Faculty of Multimedia Communications, who took part in several study periods abroad during her studies, among others to the prestigious California Institute of the Arts (Walt Disney was instrumental in its establishment). Besides, she has designed outfits for the German Olympic rowing team. “We are very delighted that Zuzka accepted our invitation and shared her broad practical experience gained during her stays abroad. I  appreciate her willingness and enthusiasm with which she evaluated the benefits of the study stays abroad in which she

Bon appetit!

9


UNIVERSALIA zajímavosti

Máte už svůj první milion?

Fakulta logistiky a krizového řízení získala akreditaci k navazujícímu magisterskému studiu.

První a třetí místo v  letošním ročníku soutěže Můj první milion získali studenti UTB. Soutěž, jejímž cílem je objevit a podpořit zajímavé podnikatelské nápady a  projekty, každoročně vyhlašuje zlínské Technologické inovační centrum.

10

Nejvyšší ocenění v letošním ročníku získal projekt diáře Doller, s nímž se do soutěže přihlásil Jiří Doležal, doktorand Fakulty managementu a  ekonomiky, se svým společníkem Janem Emlerem. „Doller je moderní nástroj, který slouží k  organizovanému seberozvoji a  moti-

vaci. Nejenže vám připomene, kdy máte s kým schůzku, ale hlavně si s  ním lze vizualizovat a  organizovat každodenní práci na vašich cílech a  snech. Čas v  něm jen tak neplyne, měsíce jsou od sebe kompletně odděleny sebereflexí, takže můžete snadno hodnotit dosavadní posun na cestě za svými sny a cíli po každém uplynulém měsíci. A protože je nedatovaný, můžete s  ním začít pracovat kdykoliv,“ říká o něm Jiří Doležal. Další studentky FaME, Silvie Kaprálová s  Martinou Hulínovou, pak získaly třetí místo za oděvní kolekci Femme Fatale Dress, která je inspirována módou 30. – 50. let minulého století. „Toto období jsme si vybraly především proto, že je oslavou ženských křivek. Chtěly bychom ukázat, že se dá oblékat žensky, elegantně, zkrátka krásně. Rády bychom do šatníků dam vrátily kvalitní, na míru šité šaty jak na denní nošení, tak na významné události,“ představuje svůj projekt Silvie Kaprálová a doplňuje: „Prodej šatů bude zahájen na podzim, a to nejprve přes e-shop.“ Úspěch vítězů je o to větší, že v letošním roce se prosadili v rekordní konkurenci 106 soutěžících se 75 podnikatelskými záměry.

V soutěži Show-off/Zeig dich uspěli zástupci pořádající fakulty Moje největší výzva a  Zajímavý aspekt mého studia – to byla témata letošního ročníku univerzitní studentské soutěže Show-off/Zeig dich, kterou tradičně ve spolupráci se studenty organizuje Fakulta humanitních studií. Soutěž, která se na fakultě uskutečnila už pošesté, je zaměřena na prezentační dovednosti v angličtině a němčině. Určena je studentům univerzity kteréhokoliv stupně, a to včetně zahraničních. „Ve finále měli soutěžící během sedmi minut zaujmout porotu, v níž zasedli akademici, studenti i zástupci sponzorů. Ti

hodnotili jak obsahovou, tak jazykovou i vizuální stránku prezentace. Bylo velmi inspirující sledovat, jak jednotliví účastníci témata uchopili a zpracovali,“ uvedla za pořadatele PhDr. Jana Semotamová z  Centra jazykového vzdělávání FHS. Tentokrát v obou kategoriích zvítězili posluchači pořádající fakulty (Anna Rybníčková za téma Moje největší výzva a Andrij Zubaškov za téma Zajímavý aspekt mého studia). Nejlepší tři soutěžící v každé kategorii získali kromě stipendia od fakulty další ceny: jazykové zkoušky, jazykové kurzy a knihy.

Nový obor na Fakultě logistiky a krizového řízení Fakulta logistiky a krizového řízení je svým zaměřením na vzdělávání v oblasti logistiky, krizového řízení, ochrany obyvatelstva a environmentální bezpečnosti jedinečným pracovištěm v rámci České republiky. Od nadcházejícího akademického roku 2016 – 2017 bude nově nabízet stu-

dium i v navazujícím magisterském stupni. „Studijní program Bezpečnost společnosti, jehož akreditaci fakulta získala, má interdisciplinární charakter a je zaměřený na prohloubení znalostí společensko-vědních, právních a manažersko-ekonomických disciplín, informati-

ky a jejich aplikací v praxi,“ představuje studium děkan fakulty doc. Jiří Dostál a doplňuje: „Ve druhém ročníku se studijní program dělí na 4 specializace studia, a to Rizikové inženýrství, Ochranu obyvatelstva, Environmentální bezpečnost a Rizika výrobních a logistických procesů.“


what’s of interest UNIVERSALIA

Have You Earned Your First Million Yet? Femme fatale have achieved so far when chasing your dreams and goals, and that after each month passed. And, as the organizer is undated, you can start to use it anytime,” says Jiří Doležal about his project. Other students of the FaME, Silvie Kaprálová and Martina Hulínová, took the third place for their fashion collection entitled “Femme Fatale Dress” and inspired by the fashion of the 1930s to 1950s. “We have chosen this period above all because it is a celebration of female curves. We would like to show that you can be dressed in a feminine and elegant way, in short, wear beautiful dresses. Our goal is to produce a comeback of high-quality, tailor-made dresses in ladies’ wardrobes, intended both for daily wear and for significant occasions,” Silvie Kaprálová presents her project and explains: “The sale of the dresses will be launched in the autumn, and that in an e-shop first.” The success achieved by the winners is all the more remarkable when considering that this year they managed to fight

off an all-time high competition of 106 contestants presenting 75 business plans.

Representatives of Organizing Faculty Succeeded in Show-off/Zeig dich Contest My Biggest Challenge and An Interesting Aspect of My Studies – these were the topics of this year’s university student contest Show-off/Zeig dich, which has been traditionally organized by the Faculty of Humanities in cooperation with students. The contest that took place at the Faculty for the sixth time is focused on presentation skills in English and German. It is intended for university students at any level of studies, including international students. “In the final round, the contestants had seven minutes to attract the attention of the committee made up of academic staff, students, as well as representatives of sponsors.

They assessed the content, the language, as well as the visual side of the presentation. It was very inspiring to observe how particular participants approached the topic and how they dealt with it,” said PhDr. Jana Semotamová from the FHS Language Centre on behalf of the organizers. This time, students of the Faculty in charge of organizing the contest won in both categories (Anna Rybníčková for the topic “My Biggest Challenge” and Andrii Zubashkov for the topic “An Interesting Aspect of My Studies”). Besides a scholarship, the three most successful contestants in each category won other prices from the Faculty: vouchers for language exams, language courses and books.

New Degree Course at the Faculty of Logistics and Crisis Management With its focus on providing education in the area of logistics, crisis management, population protection and environmental security, the Faculty of Logistics and Crisis Management is a unique institution in the Czech Republic. From the upcoming academic year 2016 – 2017, studies in a follow-up Master’s programme will newly be offered at the Faculty.

“The degree programme in Population Security that has been accredited at the Faculty has an interdisciplinary character and is targeted at broadening knowledge in disciplines concerning social sciences, law, economics and management, informatics and their application in the practical sphere,” Assoc. Prof. Jiří Dostál, Dean of the Faculty, introduces

the programme, and adds: “In the second year, the degree programme is split into 4 specializations, namely into Risk Engineering, Population Protection, Environmental Security and Production and Logistic Process Risks.“

The Faculty of Logistics and Crisis Management gained an accreditation for follow-up Master’s studies.

The first and the third place in this year’s edition of the contest entitled My First Million went to students of TBU. The contest is aimed to discover and support interesting business ideas and projects and is annually organized by the Technology Innovation Centre in Zlín. The highest prize in this year’s edition went to the project featuring a  personal organizer entitled “Doller” and entered into the contest by Jiří Doležal, PhD student at the Faculty of Management and Economics, and his business associate Jan Emler. “Doller is a  modern tool intended for organized self-development and motivation. It will not only remind you of important dates and persons you are scheduled to meet, but you can also use it to visualize and organize your everyday work in order to achieve your goals and dreams. Time does not just pass, months are completely separated from each other by pages intended for self-assessment, so that you can easily assess the progress you

11


UNIVERSALIA fakulty a institut

10. výročí Fakulty aplikované informatiky

Během Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně mohli zájemci hlasovat o nejlepší plakát propagující technické vzdělávání na UTB. Na hlasující čekala zajímavá cena v podobě poukázky do Apple storu.

V letošním roce si 10. výročí svého založení připomíná Fakulta aplikované informatiky. Fakulta patří dlouhodobě k předním IT fakultám v rámci České republiky. „V žebříčku fakult zaměřených na informatiku, který letos v lednu zveřejnily Hospodářské noviny, jsme se umístili na druhém místě, hned za Fakultou elektrotechnickou ČVUT,“ říká děkan FAI doc. Milan Adámek. V roce 2012 vznikl v návaznosti na fakultu vědeckotechnický park zaměřený na informační a  komunikační technologie. „Park je určený jednak k  výzkumné činnosti fakulty, jednak jako prostor pro IT firmy. Řadu z nich přitom založili právě absolventi naší fakulty,“ uvádí doc. Adámek. V  prostorách vědeckotechnického parku působí také výzkumné centrum CEBIA-Tech, které je zaměřeno na výzkum a  vývoj v  oblasti aplikované informatiky, bezpečnostních technologií a alternativních zdrojů energie.

12

Desáté výročí si fakulta připomíná několika akcemi v průběhu celého roku. Například v  květnu se uskutečnila studentská soutěž v  netradičních disciplínách o  tzv. FAImana. V  pěti soutěžích,

které prověřily jak fyzickou zdatnost, tak intelekt účastníků, si nejlépe vedl Ondřej Mrhálek. Vrcholem pak bude slavnostní shromáždění akademické obce fakulty, které proběhne v říjnu.

Transfer technologií podporuje vizi podnikatelské univerzity Transformace v podnikatelskou univerzitu je jedním z úkolů, na něž se v současné době zaměřuje naše univerzita. Zjednodušeně řečeno jde o  to, aby se studenti připravovali na podnikání a sama univerzita se chovala jako podnikatelský subjekt. „Klíčové pro podnikatelskou univerzitu je její schopnost realizovat transfery výsledků výzkumných projektů, tedy převést je do reálné praxe – a to nejlépe do regionální infrastruktury,“ uvádí vedoucí oddělení transferu technologií Centra transferu technologií UTB Ing. Tomáš Sáha, Ph.D. O tom, že univerzita má potenciál, svědčí mimo jiné to, že v loňském roce podpořila 22 firem svých absolventům – zejména poskytnutím prostor ve vědeckotechnických parcích UTB. Většinou se jednalo o firmy z oblasti IT, jeden start-up se zabývá výrobou

Areál Fakultanyé aplikov informatiky

antibakteriálních gelů, další firmy se věnují filmové tvorbě. V roce 2015 univerzita zaregistrovala také 29 patentů nebo jiných průmyslových práv. Pro nejbližší období je připraven projekt, který má za úkol podpořit nápady či výstupy z výzkumu na UTB. „Vybraným 12 projektům se následně dostane podpory v  etapách, které již výzkum většinou neřeší. Jde o přípravu prototypového řešení, poloprovozů, certifikace, obalů včetně potisku a případů duševní ochrany,“ říká dále Dr. Tomáš Sáha. Z řešených výzkumných projektů se dají předpokládat výstupy v  oblastech zdravotnických prostředků, recyklací biomateriálů, přípravy bakteriální celulózy, netkaných materiálů, potravinových doplňků, kosmetiky či inteligentních materiálů.

Středoškoláci se na týden stali posluchači Fakulty technologické Možnost vyzkoušet si týden na vysoké škole dostali v tomto semestru studenti některých středních škol ve Zlínském kraji. Nabídl jim ji Ústav výrobního inženýrství Fakulty technologické. Jde o jednu z aktivit, kterou se ústav společně s  Kovárnou Viva snaží podpořit technické vzdělávání v regionu. Do projektu se zapojily školy ze Zlína, Vsetína, Rožnova pod

Radhoštěm, Valašského Meziříčí, Uherského Brodu i dalších měst. „Středoškoláci vždy pět dní absolvují výuku s  našimi posluchači. Seznámí se tak s laboratořemi, pracují s lasery a další technikou, navštíví univerzitní knihovnu a  zavítají i  na exkurzi do vybraného podniku,“ popisuje program ředitelka Ústavu výrobního inženýrství prof. Berenika Hausnerová a  pokračuje: „Studenti

absolvují také individuální lekce v oblasti nekonvenčních technologií a  metrologie, základů vědecké práce či technologie vstřikování v  Centru polymerních systémů.“ Každý účastník programu pak obdrží Osvědčení o absolvování stáže. „Věřím, že některé studenty jsme inspirovali a v příštím roce se s nimi sejdeme jako s posluchači naší univerzity,“ uzavírá prof. Hausnerová.


faculties and institute UNIVERSALIA

10th Anniversary of the Faculty of Applied Informatics In 2012 the Information and Communication Technologies Scientific Research Park was established with funding provided from projects submitted by the Faculty staff. “The Park is intended both for research activities of the Faculty and designed as premises to be rented by IT companies. A number of them have been established precisely by graduates from our Faculty,” says doc. Adámek. The CEBIA-Tech research centre focusing on research and development in the sphere of applied informatics, security technologies and alternative

sources of energy has its registered office in the building of the technology park. The Faculty has organized several events throughout the year to mark the tenth anniversary. In May, for instance, a student contest was held, with the contestants competing in unusual disciplines to attain the title of the so-called FAIman. In five competitions testing the participants’ physical fitness and intellect, the most successful student was Ondřej Mrhálek. Finally, the highlight will be the festive gathering of the academic community of the Faculty, to take place in October.

Technology Transfer Supports Vision of Entrepreneurial University The transformation into an entrepreneurial university is one of the tasks currently focused on by TBU. Simply said, the goal is to educate students in such a manner so as to prepare them for starting a business of their own and to guarantee that the University itself acts as a  business entity. “The key factor for an entrepreneurial university is its ability to implement the transfer of results of research projects, i.e. transfer the results into a  real production – and that ideally to be carried out within the regional infrastructure,” says Ing. Tomáš Sáha, Ph.D., Head of the Technology Transfer Department of the TBU Technology Transfer Centre. The potential of TBU is evidenced by the fact that last year the University supported 22 companies started by TBU graduates – particularly by providing rooms in TBU Technology Parks. Most of them were IT companies; one start-up company specializes in the production of antibacterial gels, other companies focus

on filmmaking. In 2015 the University also registered 29 patents and other applications for registration of industrial property rights. For the upcoming period, a project has been prepared aimed at supporting ideas and/or outputs of research carried out at TBU. “The 12 projects selected will subsequently receive support in stages in which they, in most cases, do not carry out research anymore. They focus on the preparation of prototype designs, trial operations, certification, packages including printing, and applications for protection of intellectual property rights,” continues Dr. Tomáš Sáha. The first testing projects are being implemented e.g. in cooperation with the following companies: Chiromed, Bata and Gemini. The research projects in implementation are expected to produce outputs in the sphere of medical devices, recycling of biomaterials, preparation of bacterial cellulose, non-woven materials, food supplements, cosmetics and smart materials.

Secondary School Students Became Freshmen at the Faculty of Technology during One Week In this semester, students of selected secondary schools in the Zlín Region had a unique opportunity to experience what it feels like to be a  university student during one week. They were offered this opportunity by the Department of Production Engineering of the Faculty of Technology. It refers to one of activities carried out by this Department in cooperation with the VIVA Industry Forging Company and aimed at supporting technical education in the region. Schools from

Zlín, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Uherský Brod and from other towns participated in the project. “The secondary school students attend classes together with our students, and that during five days. Thus, they get acquainted with our laboratories, work with lasers and other machines and devices, visit the TBU Library and take part in excursions to a selected company,” says Prof. Berenika Hausnerová, Head of the Department of Production Engineering, about

the programme and continues: “The students also participate in individual lessons in the field of non-conventional technologies and metrology, basics of research work and injection moulding technology in the Centre of Polymer Systems.” Each student participating in the programme shall receive a Certificate of Attendance at University Classes. “I  believe that we have inspired some of the students and that we will see them again next year, this time as students at our University,” concludes Prof. Hausnerová.

During the International Film Festival for Children and Youth in Zlín, attendees could vote for the best poster promoting technical education at TBU. Those who participated in the voting had the opportunity to win an Apple Store gift card.

This year, the Faculty of Applied Informatics commemorates the 10th anniversary of its establishment. In the long term, the Faculty is one of the leading IT faculties in the Czech Republic. “In the ranking featuring faculties focusing on informatics which was published by the Hospodářské noviny newspaper in January 2015 we took the second place, immediately behind the Faculty of Electrical Engineering of the Czech Technical University in Prague,” says doc. Milan Adámek, Dean of the FAI.

13


UNIVERSALIA fakulty a institut

Výzkum zlepšuje využití přírodních antibiotik získaných ze syrovátky

Doc. Sedlařík: Přírodní antimikrobiální látky mají ve srovnání se syntetickými antibiotiky řadu lepších vlastností.

Co s vedlejšími produkty vznikajícími při zpracování mléka? Jakým způsobem lze využít třeba syrovátku? Odpověď na podobné otázky přináší výzkum, jemuž se na Centru polymerních systémů věnuje skupina zaměřená na přípravu bioaktivních polymerních systémů pod vedením doc. Vladimíra Sedlaříka. „Některé bakteriální kmeny mají schopnost syntetizovat přírodní antimikrobiální látky – bakteriociny. Oproti syntetickým antibiotikům mají přírodní antimikrobiální látky řadu lepších vlastností, zejména nejsou citlivé na změny teploty nebo kyselosti prostředí. V rámci našeho projektu používáme odpadní syrovátku jako vstupní surovinu pro bakteriální syntézu bakteriocinů,“ říká na úvod doc. Sedlařík. Jelikož ale tyto látky nejsou za běžných podmínek stabilní, je nutné je uchovávat za specifických podmínek v  přítomnosti různých solí. To ovšem limituje použití bakteriocinů v  mnoha aplikacích, včetně oblasti antimikrobní ochrany polymerů, pro něž bakteriociny představují zajímavou alternativu syntetických chemikálií. „My proto pra-

14

UTB i-cycle právě startuje Vypadá to jako formule, ale není to formule. Jezdí se na tom skoro jako na kole, ale není to kolo. O čem je tedy řeč? O  vozidle na lidský pohon, které pod označením UTB i-cycle vzniká na naší škole. „Naší snahou je vyrobit ekologický dopravní prostředek, velomobil, na jehož vzniku a následném provozu a propagaci se budou podílet studenti nejrůznějších oborů napříč fakultami,“ představuje projekt jeho hlavní koordinátor Ing. Roman Slavík, Ph.D., proděkan Fakulty technologické. Konkrétně se do projektu můžou zapojit technici a programátoři, kteří budou mít na starosti návrh materiálů a konstrukce stroje. Vnější „look“ vozidla bude dílem designérů. Produkt bude třeba dále „prodat“,

cujeme na tom, abychom bakteriociny stabilizovali v systému na bázi hydrofilního polymeru. Naše testy ukazují, že takto stabilizovaný bakteriocin je při pokojových a dokonce i při zvýšených teplotách stabilnější, levnější a hlavně uplatnitelnější než bakteriocin stabilizovaný v soli,“ uvádí dále doc. Sedlařík. Cílem výzkumného týmu je uplatnit bakteriocin získaný ze syrovátky pro modifikaci plastů, a to buď přímo v jejich objemu, nebo povrchově. Objemově modifikované plasty jsou využitelné zejména ve zdravotnictví pro výrobu hadiček nebo prostředků pro krytí ran, povrchová modifikace plastů je využitelná třeba na obaly potravin: například bakteriocin nisin se používá na fóliích určených k  balení sýrů. Dalším využitím bakteriocinů, které má aplikační potenciál, je kosmetika. „Ve spolupráci s  jedním zavedeným výrobcem kosmetiky modifikujeme receptury kosmetických prostředků určených pro uživatele se specifickými kožními poruchami. Toto využití je nyní ve fázi prototypu, do prázdnin chceme podat přihlášku patentu,“ uzavírá doc. Sedlařík.

Formule? Auto? Tríkolka?

o to se postarají jednak ekonomové a marketing, jednak sportovci – až s velomobilem vyrazí na závody, kde samozřejmě budou chtít zvítězit. Vozidlo zároveň bude výbornou propagací zdravého životního stylu. Práce na projektu začaly během letošního jara, po prázdninách se plánují první testy. „Náš projekt nabízí studentům řadu bonusů – získají v něm neocenitelné zkušenosti pro budoucí praxi a navíc jim nabídne témata pro závěrečné práce, přinese jim možnost stáží v  podnicích, s  nimiž budeme při výrobě spolupracovat, a další,“ uvádí dále Dr. Slavík. Novinky projektu je možné průběžně sledovat na webové stránce velomobil.utb.cz

Výroční zasedání informatiků v Košicích Prof. Karel Vlček, zástupce ředitele Ústavu počítačových a komunikačních technologií Fakulty aplikované informatiky, se stal v  letošním roce jedním z  hlavních pořadatelů sympozia mezinárodní organizace Design & Diagnostics of Electronic Circuits & Systems, které

bylo zaměřené na návrh a diagnostiku elektronických obvodů a  systémů. Na akci, která proběhla v  dubnu v  Košicích, řídil sekci s  názvem Spolehlivost a  testování. „Sekce se zabývala kromě jiného řízením linky obráběcích strojů a montážních robotů. Na tomto tématu

spolupracuji s odborníky z  Technické univerzity v  Chotěbuzi. Plánuji, že do projektu by se mohli zapojit i studenti, kteří by tak dostali možnost zúčastnit se stáže na této univerzitě v Německu,“ uvedl prof. Vlček.


faculties and institute UNIVERSALIA

Research Improves Use of Natural Antibiotics Derived from Whey outset. However, as these substances are not stable under standard conditions, it is necessary to preserve them under specific conditions in the presence of various types of salt. Nevertheless, the use of bacteriocins in many applications including the sphere of antimicrobial protection of polymers, where bacteriocins represent an interesting alternative to synthetic chemicals, is thus limited. “Therefore, we work on stabilizing bacteriocins in a system based on hydrophilic polymer. Our tests have shown that bacteriocin stabilized in such a manner, if preserved at room temperature and even at increased temperatures, is more stable, cheaper and, in particular, better applicable than salt-stabilized bacteriocin,” continues doc. Sedlařík. The goal of the research team is to use bacteriocin obtained from whey

for modification of plastics, and that either directly in their bulk or on their surface. Bulk-modified plastics are applicable above all in medicine for the production of tubes or wound covering materials; the surface modification of plastics is applicable e.g. in food packaging: For instance nisin, a type of bacteriocin, is used in foils intended for packaging of cheese. Another type of use of bacteriocins which has application potential can be found in the cosmetics industry. “In cooperation with a  wellestablished producer of cosmetics we modify formulas for cosmetics intended for users suffering from specific skin disorders. This type of application is at present at the prototype stage; before the holiday period, we want to file a  patent application,” concludes doc. Sedlařík.

TBU i-cycle Is about to Be Launched It looks like a Formula One, but it is not a Formula One. You can ride it similarly as a bike, but it is not a bike. So what are we talking about? We are taking about a humanpowered vehicle, which is being created at our University under the title “TBU i-cycle”. “We aim to produce an ecological means of transport, a  velomobile. Students of various degree courses of all faculties will be in charge of the creation, operation and promotion of the product,” Ing. Roman Slavík, Ph.D., Vice-Dean of the Faculty of Technology, introduces the project as its main coordinator. Particularly technicians and programmers that will be in charge of designing the material and the construction of the vehicle can participate in the project. The final “look” of the product will depend on the designers’ approach. Then it will be necessary to promote the

product – that will be the task of the students of economics and marketing, as well as of sportsmen – they will take part in races with the velomobile, with a strong will to win, of course. At the same time, the vehicle will perfectly promote healthy lifestyle. The project works have commenced this spring; first testing is scheduled to take place after holidays. “Our project offers a number of benefits to students – they will have the opportunity to gain valuable experience for their future profession and to choose a topic for their final thesis, they will be offered internships in companies with which we are going to cooperate on the production, as well as enjoy other benefits,” continues Dr. Slavík. You can continuously check the news related to the project on website: velomobil. utb.cz

Annual Meeting of Experts in Informatics Held in Košice This year, Prof. Karel Vlček, Deputy Head of the Department of Computer and Communication Systems of the Faculty of Applied Informatics, became one of the main organizers of the IEEE International Symposium on Design & Diagnostics of Electronic Circuits & Systems, which was focused on the design, testing and diagnosis of electronic circuits and systems. At the event held in Košice in April, he was the

Chair of the session entitled Reliability and Test. “Among other topics, this session dealt with the control of working machine lines and assembling robots. I collaborate on this topic with experts from the Brandenburg University of Technology in Cottbus. I  plan to involve students in the project, who would thus have an opportunity to participate in a traineeship at this university in Germany,” said Prof. Vlček.

Doc. Sedlařík: In comparison to synthetic antibiotics, natural antimicrobial substances have a number of better properties.

What to do with by-products produced during the processing of milk? Which method to choose in order to find application for example for whey? A reply to similar questions is given by research activities carried out by the research group focusing on the preparation of bioactive polymer systems and led by doc. Vladimír Sedlařík in the Centre of Polymer Systems. “Some of the strains of bacteria are able to synthesize natural antimicrobial substances – bacteriocins. In comparison to synthetic antibiotics, natural antimicrobial substances have a  number of better properties, and are, in particular, not sensitive to changes in temperature or in the level of acidity of the environment. Within our project we use waste whey as basic material for the bacterial synthesis of bacteriocins,” says doc. Sedlařík at the

15


UNIVERSALIA studentský život

Já jsem king (Majálesu)!

První květnové pondělí patřilo Majálesu Průvod plný masek, tanečníků, bubeníků a zejména studentů zahájil další ročník Majálesu UTB. Jeho ústřední část proběhla letos v  parku před Baťovou vilou. Zatímco se na hlavním pódiu střídala jedna kapela za druhou, nezahálelo se ani na druhé poetry stage. Improvizované divadlo a  básnické souboje zde byly prokládány jednotlivými disciplínami soutěže o  krále Majálesu, kterým se nakonec, po strhujícím výkonu, stal Marek Blaťák – a také se ihned ujal svého úřadu. Návštěvníci si dále mohli vy-

zkoušet své fyzické kvality na nafukovacích atrakcích, otestovat balanc nebo si nakoupit originální oblečení a doplňky v Design shopu. Hlavním lákadlem dne však byla hudební produkce. Jirka Mádl, který celou akci moderoval, postupně uvedl na pódium například maďarské Seven Seas či rakouské This Amity. Závěr večera patřil domácím, a  tak davy rozpálily kapely Skyline a United Flavour. Majáles UTB pod taktovkou Studentské unie, které patří za organizaci velký dík, není a ani nemá být komerční akcí,

a proto byl již tradičně pro všechny studenty i  ostatní návštěvníky zcela zdarma. Již nyní se můžeme těšit na další ročníky.

Nabídka sportovních aktivit na UTB se neustále rozrůstá.

Americký fotbal na univerzitě

16

První klub amerického fotbalu ve Zlínském kraji, Zlín Golems, se stal týmem UTB. Již v první sezóně, kdy hraje 4. nejvyšší českou soutěž, reprezentuje školu. „Tělesná výchova je nedílnou součástí studia na vysoké škole, vždyť jak se říká – ve zdravém těle najdete zdravého ducha. Naším cílem je poskytovat kvalitní výuku ve všech oblastech vzdělávání, ke kterým pohybové aktivity rozhodně patří,“ uvedl při této příležitosti ředitel Ústavu tělesné výchovy UTB Mgr. Zdeněk Melichárek, Ph.D. Od nového akademického roku tak studenti najdou tento netradiční sport v  širokém výběru sportovních aktivit, které si volí v rámci tělocviku. Dobrovolně se však k týmu mohou při-

pojit již nyní. Dveře jsou přitom otevřeny i zájemcům bez příslušnosti k univerzitě. Ve Spojených státech je americký fotbal bezkonkurenčně nejpopulárnějším vysokoškolským sportem a postupně proniká i k nám. „Jakmile jsem začal trénovat, tento sport mě naprosto nadchnul, a proto jsem rád, že v něm mohu reprezentovat školu,“ říká Tomáš Bartko - útočník a  zároveň student třetího ročníku na UTB. „Příští rok za to budu mít kromě dobré kondice dokonce i kredity,“ usmívá se Bartko. Sezónu začali Golemové úspěšně – v prvním ligovém zápase, který se odehrál na zlínském stadionu Mládeže, porazili tým Prague Mustangs vysokým poměrem 53:12.

Showroom univerzitních mikin spuštěn Univerzitní mikiny a trička jsou nyní k  dostání v  prodejně skript v  budově U2 na Mostní ulici. Ale pozor – s jednou novinkou! Kdo chce mít jistotu, že se na něj slušivá šedá nebo černá mikina do-

stane, může si ji předem objednat. Od dubna totiž funguje univerzitní virtuální showroom, kde je možné si v klidu vybrat a elektronicky objednat textil, o který má kdo zájem, a pak už si ho jen osob-

ně vyzvednout a zaplatit. Tak neváhejte a klikněte na be.utb.cz. V dalších týdnech pak bude showroom doplněn i o univerzitní reklamní předměty.


student life UNIVERSALIA

First Monday in May Was Dedicated to Rag Day A parade formed by participants wearing masks, dancers, drummers and, above all, by students launched another edition of the TBU Rag Day. This year, its main part took place in the park situated in front of the Bata villa. While performances by bands followed one after another on the main stage, there was plenty of action on the other stage as well, where poetry was presented. An improvisational theatre and poetic jousts were interspersed with relevant disciplines of the Rag Day

King contest. After an overwhelming performance, Marek Blaťák was elected the Rag Day King – and he immediately took up his office. Attendees also had the opportunity to test their fitness abilities on inflatable bouncers, check their balancing skills or buy original clothing items and accessories in the Design Shop. Nevertheless, the main highlight of the event was the musical performance. Jirka Mádl, who acted as presenter during the entire event, welcomed one by one, for example, Seven Seas from Hungary,

or This Amity from Austria, on the stage. The end of the evening was devoted to domestic bands, so the attendees greatly enjoyed the performance by Skyline and United Flavour. The TBU Rag Day, organized by the Student Union, to which we owe big thanks for holding the event, is not a commercial event and it is not intended to be such. That is why, as has already become a  tradition, it was completely free for all students and other attendees. We can now look forward to other editions of the Rag Day.

American Football at the University However, they can voluntarily join the team right now. The door is open to applicants not affiliated to the University as well. In the United States, the American football is definitely the most popular university sport, and its popularity grows also in our country. “As soon as I started my training, this sport absolutely grabbed me and that’s  why I  am happy that I  can represent our University in my sport,” says Tomáš Bartko – the team’s  running back and, at the same time, a  third-year student at TBU. “Next year I will be in better physical shape and, moreover, obtain some credits,” smiles Bartko. The Golems kicked off the season with a win – in their first league match played at the Mládeže stadium in Zlín, they defeated the Prague Mustangs team by an overwhelming score of 53:12.

Showroom of University Hoodies Launched The University hoodies and T-shirts are now available to buy from the Textbook and Souvenir Shop in building U2 in Mostní Street. Attention – we have introduced a novelty! If you want to make sure that the trendy grey or black

hoodie is still available for you, you can order it in advance. A University virtual showroom was launched in April in which one can choose the clothing item freely and without stress and order electronically the article of clothing

in which s/he is interested and then just collect it personally and pay for it. So do not hesitate and go to be.utb. cz. In the following weeks, University promotional items will also be offered for sale in the showroom.

TBU keeps extending the range of sporting activities offered.

The first American football team in the Zlín region, Zlín Golems, have become a university team – a team of TBU. The team represents the University in their first season already, and that when playing in the fourth highest Czech competition. “Physical training is an inseparable part of study at a higher education institution because, as we say – there is a healthy mind in a healthy body. Our aim is to provide high-quality classes in all spheres of education, which undoubtedly involves sports activities,” said Mgr. Zdeněk Melichárek, Ph.D., Head of the TBU Department of Physical Training, on this topic. Thus, starting from the next academic year, students will encounter this unusual sport in a  wide range of sporting activities selectable within the course unit in Physical Training.

17


Spouštíme showroom

univerzitních reklamních předmětů!

Máš už mikinu UTB? A co tričko? Tak klikni na

www.be.utb.cz

Universalia 2 2016 náhled na web  
Advertisement