Page 1

 

1


KAZALO 1. Nagovor direktorja Šolskega centra Kranj……………………………………………. 3  2. Predstavitev Šolskega centra Kranj………………………………………………………. 4  3. Nagovor ravnateljice TG ŠC Kranj ………………………………………………………… 7  4. Šola in starši ……………………………………………………………………………………….. 12  5. Oddelki in razredniki v šolskem letu 2013/14 ……………………………………… 13  6. Učiteljski zbor tehniške gimnazije………………………………………………………… 13  7. Organizacija dela na šoli ……………………………………………………………………… 14  8. Šolska svetovalna služba …………………………………………………………………….. 15  9. Šolska knjižnica …………………………………………………………………………………… 16  10. Splošna matura ………………………………………………………………………………….. 18  11. Predmetnik tehniške gimnazije …………………………………………………………..  22  12. Vzgojni načrt tehniške gimnazije ………………………………………………………..   24  13. Šolska pravila ………………………………………………………………………………………  25  14. Šolska pravila ocenjevanja …………………………………………………………………… 31  15. Šolski koledar za leto 2013/14 …………………………………………………………..    33  16. Koledar za vpis dogodkov …………………………………………………………………..   38       

      2   


DRAGE DIJAKINJE IN DIJAKI, SPOŠTOVANI STARŠI!    Novo  šolsko  leto  je  pred  nami.  Ne  pozabite  na  pregovor,  da  kolikor  znaš,  toliko  veljaš.  Živimo  v  družbi  znanja  in  vseživljenjskega učenja. Učenje se nikoli ne konča. Pridobljeno znanje posamezniku omogoča izbiro v življenju, dviga  samozavest in spodbuja razvoj. Prav zaradi tega vas želim spodbuditi k resnemu in odgovornemu delu v šoli.     Drage dijakinje in dijaki, zavedam se, da ste v enem od najlepših obdobij v življenju in da poleg šole želite tudi »živeti«.  Zavedam se, da šola od vas zahteva izpolnjevanje obveznosti, ki niso vedno na vrhu vaše liste priljubljenosti. Zato se  učite sproti, veliko lažje in z večjim uspehom boste sledili delu v šoli, ostalo pa vam bo tudi dovolj časa za »življenje«.  Izkoristite tudi področja obšolskih dejavnosti in aktivnosti, ki Vam jih ponujajmo na šolskem centru. Šolski center Kranj  Vam ponuja veliko. Veseli bomo, če boste zahtevali še več. Tu smo zaradi vas in veseli bomo, če boste v šolo prihajali z  veseljem, se v njej dobro počutili, pridobili ustrezna znanja, veščine in vrednote, ki vam bodo koristila pri nadaljnjem  šolanju in v življenju.    Vsi  zaposleni  na  šoli  se  zavedamo,  da  opravljamo  odgovorno  delo,  zato  delamo  strokovno  in  po  svojih  najboljših  močeh. Želimo si ustvarjalnega sodelovanja s starši in dijaki. Starši, spremljajte delo vaših otrok in sodelujte z nami. Mi  se bomo trudili, da bi bilo to sodelovanje čim boljše. Na svojem področju želimo biti najboljši.                      Jože Drenovec, univ.dipl.org.,              direktor ŠC Kranj 

            3   


Predstavitev Šolskega centra Kranj      Šolski center Kranj je nastal z združitvijo Tehniškega šolskega centra Kranj in Ekonomsko‐storitvenega izobraževalnega  centra Kranj, iz katerega se je izločila Ekonomska gimnazija. Tako Šolski center nadaljuje in združuje bogato tradicijo  srednjega izobraževanja kranjskih šol, ki se je začela po drugi svetovni vojni.     Osebna izkaznica Šolskega centra Kranj:    Naziv:                        ŠOLSKI CENTER KRANJ   Skrajšan naziv:          ŠC KRANJ  Naslov:                        Kidričeva cesta 55, 4000 KRANJ  Matična številka:        6286259000  Davčna številka:         SI12782076   Zakoniti zastopnik:     direktor JOŽE DRENOVEC  Transakcijski račun:     01100‐6000041636 pri Banki Slovenije  Telefon:                        04‐280‐40‐00  Telefaks:                       04‐280‐40‐35  www.sckr.si  Spletna stran:  Elektronski naslov:  info@sckr.si    Na vseh enotah centra izobraževalno delo poteka v sodobnih predavalnicah, učilnicah, laboratorijih in delavnicah. Vsi  zaposleni  si    prizadevajo,  da  bi  delovali  v  duhu  uporabniku  prijazne  izobraževalne  ustanove.  Zavod  ima  sklenjene  dogovore  s  preko  300  podjetji  in  organizacijami,  kjer  dijaki  in  študenti  lahko  opravljajo  praktično  usposabljanje.  V  celotni zgodovini se je vzporedno z rednim izobraževanjem izvajalo tudi izobraževanje odraslih. Vsebine in programi so  bili vezani na programe rednega izobraževanja in potrebe po strokovnem znanju v gorenjskih podjetjih.    Šolski center Kranj sestavlja pet organizacijskih enot:  • Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo,  • Strokovna gimnazija,  • Višja strokovna šola,  • Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola,  • Medpodjetniški izobraževalni center.    Za vse programe, ki jih izvajata Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo ter Srednja ekonomska, storitvena in  gradbena šola, je organizirano tudi izobraževanje odraslih. 

     

4  


Organigram Šolskega centra Kranj 

                                            

5  


Osnovni podatki o organizacijskih enotah    Kidričeva cesta 55 4000 Kranj Ravnateljica: Saša Kocijančič 

  Na  SŠER  ŠC  Kranj  izobražujemo  za  poklice  prihodnosti  na  področju  elektrotehnike,  računalništva  in  mehatronike  v  izobraževalnih programih:  • 3‐letni SPI: Računalnikar, Elektrikar, Mehatronik operater;  • 3+2‐letni‐PTI: Tehnik računalništva, Elektrotehnik, Tehnik mehatronike;  • 4‐letni SSI: Tehnik računalništva, Elektrotehnik, Tehnik mehatronike ter  • 1‐letni PT: poklicni tečaj Tehnik računalništva.    Izobraževalni programi na SŠER temeljijo na ciljno orientiranem pouku z medpredmetnim povezovanjem splošnih in  strokovnih  vsebin  prenovljenih  izobraževalnih  programov,  ki  prinašajo  sodobna  znanja  in  kvalitetne  medsebojne  odnose. To je razvidno predvsem v času projektnega tedna, ko dijaki in učitelji timsko ustvarjajo v konkretnih učnih  situacijah, ki jih ob zaključku predstavijo tudi staršem.     MIZŠ  je  20%  ur  izobraževalnega  programa  namenilo  izbiri  šole,  tako  imenovanemu  Odprtemu  kurikulumu.  Z  usmeritvijo  v  strokovne  module,  ki  so  vezani  tudi  na  potrebe  gospodarstva  naše  regije,  smo  s  predstavniki  gospodarstva,  podjetništva  ter  gospodarskih  in  socialnih  organizacij  v  regiji  postavili  zelo  kvaliteten  program,  ki  dijakom daje znanja za uspešen študij, delodajalcem pa vseživljenjsko učeče zaposlene z različnimi znanji, spretnostmi  in veščinami.     Zelo pomemben del izobraževalnega programa je tudi praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih, najboljši dijaki  ga opravijo tudi preko projekta Mobilnost Leonardo da Vinci v tujini.     V šolskem letu 2013/14 smo oblikovali športni oddelek, v katerem izobražujemo tehnike v vseh treh programih. Dijaki  športniki imajo na ta način možnost ostati vrhunski športniki in postati vrhunski strokovnjaki v poklicih prihodnosti, ki  jim bodo po končani športni karieri omogočili želeno zaposlitev.    Trudimo se, da bi naši dijaki različne aktivnosti še naprej razvijali tudi pri nas (ŠKL, šolska impro liga, MEPI, robotika,  glasba,  šport,  fotografiranje,  jeziki,  likovno  ustvarjanje,  raziskovanje  …).  Sodelujemo  tudi  v  humanitarnih  akcijah.  Najbolj  zaslužne  dijake  popeljemo  vsako  leto  na  nagradni  Robotkov  izlet.  Dijakom  omogočamo  kvalitetno  delovanje  tudi  izven šole, zato jim nudimo status športnika, raziskovalca in kulturnika, ki dijaku olajša delo v šoli in izven nje.    Na  našo  šolo  si  želimo  učence,  ki  so  delavni,  jih  zanima  stroka  in  vedo,  kaj  hočejo.  Tako  bodo  postali  uspešni  in  zadovoljni dijaki, ki bodo pri nas dobili nova znanja, spretnosti in veščine za prijazno in uspešno prihodnost.    Veselimo se izzivov skupaj z dijaki.    Saša Kocijančič, prof.,  ravnateljica SŠER ŠC Kranj     

6  


Kidričeva cesta 55 4000 Kranj Ravnateljica: Zdenka Varl 

    Kakšna gimnazija je tehniška gimnazija Šolskega centra Kranj? 

• TG ŠC Kranj je majhna gimnazija, ki z dijaki vzpostavlja individualni odnos.  • Dijake pripravljamo  na študij naravoslovja in različnih področij tehnike, pa tudi družboslovja in humanistike. Med  našimi nekdanjimi maturanti so diplomanti z vseh področij.   •  Pouk  ne  vključuje  samo  klasičnih  oblik  dela.  Dijake  usposabljamo  za  projektno  delo,  za  eksperimentalno  delo  v  laboratorijih in na terenu in za reševanje realnih življenjskih problemov.  • Z dijaki veliko delamo na vzgojnem področju. Pomagamo jih oblikovati  v osebnosti, ki se znajo življenja veseliti, ki  čutijo odgovornost za lasten uspeh in za uspeh svojih sošolcev.  •  Dijakom  nudimo  zanimive  ekskurzije  po  Sloveniji  in  po  nemško  govorečih  deželah  ter  zanimiva  projektna  tedna  v  drugem  in  tretjem  letniku.  V  drugem  letniku  dijaki  preživijo  teden  v  naravi,  v  tretjem  letniku  pa  jih  popeljemo  po  državah bivše Jugoslavije.  • Naše šolsko življenje je več kot samo pouk. Nudimo veliko obšolskih aktivnosti (Impro liga, MEPI, ŠKL). Organiziramo  tudi  prireditve, kot so: Sprejem prvošolcev, Novoletni koncert ter prireditve za starše ob koncu šolskega leta.   •  Imamo  lepo  športno  dvorano  in  dijake  spodbujamo  k  zdravemu  načinu  življenja.  Dijakom  športnikom,  tudi  vrhunskim, nudimo optimalne pogoje za usklajevanje šolskih in športnih obveznosti. Med našimi dijakinjami in dijaki  so tudi državni prvaki.  •  Tudi  dijakom,  ki  imajo  status  kulturnika,  prilagodimo  njihove  obveznosti  in  jim  po  potrebi  nudimo  dodatno  individualno pomoč.  •  Nudimo  kvalitetne  priprave  na  izbirne  maturitetne  predmete  za  naslednje  predmete:  zgodovino,  geografijo,  nemščino, fiziko, računalništvo, mehaniko in elektrotehniko.   • Naši bivši dijaki se z veseljem vračajo na našo gimnazijo in z nami delijo svoje uspehe.                                                                                    Zdenka Varl, prof.,                                                                     ravnateljica TG ŠC Kranj 

                   

7  


Kidričeva cesta 55 4000 Kranj Ravnateljica: mag. Lidija Grmek Zupanc 

  Velika  prednost  Šolskega  centra  Kranj  je,  da  zaradi  vertikalne  programske  zasnovanosti  našim  srednješolskim  maturantom omogoča študij na višješolskih smereh.   VSŠ ŠC Kranj je ena največjih višjih strokovnih šol v Sloveniji. Izvajamo sedem programov za pridobitev višje strokovne  izobrazbe:     •  inženir/inženirka mehatronike,  •  inženir/inženirka informatike,  •  inženir/inženirka elektroenergetike,  •  ekonomist/ekonomistka,  •  poslovni sekretar/poslovna sekretarka,  •  organizator socialne mreže/organizatorka socialne mreže,  •  inženir/inženirka varovanja.     Programa Poslovni sekretar in Organizator socialne mreže izvajamo samo kot izredni študij.   Kot  študent  ali  študentka  višješolskih  študijskih  programov  Mehatronika,  Informatika  in  Elektroenergetika  boste  pridobili znanja in usposobljenost za reševanje konkretnih strokovnih nalog v podjetjih na področju mehatronskih in  elektroenergetskih  sistemov,    informacijsko‐komunikacijskih  tehnologij  za  uporabo  sodobne  računalniške  ter  informacijsko‐komunikacijske tehnologije, organiziranje ter vodenje del in tehnoloških procesov.    V  programu  Ekonomist  boste  pridobili  dovolj  široko  znanje  iz  komercialnega  ali  finančnega  poslovanja  ter  vodenja  računovodstva, odvisno od tega, kateri modul izberete.   Kot študent ali študentka izrednega programa Poslovni sekretar se boste izobrazili za izvajanje dela in uresničevanje  nalog s področja načrtovanja, organiziranja, vodenja in spremljanja aktivnosti poslovnega procesa v tajništvu.     Temeljni  cilji  izrednega  programa  Organizator  socialne  mreže  je  izobraziti  študente  za  organiziranje in  koordiniranje  aktivnosti programov socialne pomoči s ciljem vključevanja posameznikov in skupin v socialno mrežo, organiziranje in  sodelovanje v programih in aktivnostih s področja socialne preventive za zagotavljanje aktivnejšega in kakovostnejšega  življenja ljudi.     V programu Varovanje je temeljni cilj izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovno‐tehničnim in praktično uporabnim  znanjem za uresničevanje nalog s področja načrtovanja, organiziranja in spremljanja aktivnosti na področju varovanja.     Vsi  programi  so  modularno  zasnovani  in  vrednoteni  po  kreditnem  sistemu  ECTS,  kar  omogoča  horizontalno  prehodnost študentov med moduli in uveljavljanje kreditnih točk v nadaljnjem izobraževanju.   Posebnost višješolskih programov je močna povezanost z gospodarstvom in okoljem, saj praktično izobraževanje pri  delodajalcih  zajema  kar  40  %  predmetnika.  VSŠ  ŠC  Kranj  nudi  možnost  praktičnega  izobraževanja  pri  delodajalcih  v  tujini preko programa ERASMUS.                    mag. Lidija Grmek Zupanc,                                                              ravnateljica VŠ ŠC Kranj ŠC Kranj 

8  


Žagarjeva cesta 33 4000 Kranj Ravnateljica: Nada Šmid   

Smo strokovna in poklicna srednja šola, ki pod svojo streho združuje kar pestro paleto izobraževalnih  programov iz ekonomskega, storitvenega in gradbenega področja. Na šoli izvajamo naslednje izobraževalne  programe in izobražujemo za poklice:  Srednje strokovno izobraževanje (SSI):    Srednje poklicno‐tehniško izobraževanje (PTI):  ‐  ekonomski tehnik        ‐  ekonomski tehnik  ‐  gradbeni tehnik                        ‐  gradbeni tehnik  Srednje poklicno izobraževanje (SPI):    Nižje poklicno izobraževanje (NPI):  ‐  administrator          ‐  pomočnik pri tehnologiji gradnje  ‐  trgovec/prodajalec      Poklicni tečaj (PT):  ‐  frizer            ‐  ekonomski tehnik  ‐  slikopleskar – črkoslikar        ‐  pečar‐polagalec keramičnih oblog        Izvedbeni predmetniki prenovljenih programov obsegajo splošno teoretični del, obvezne strokovne module,  izbirne strokovne module in del odprtega kurikula, ki je namenjen zlasti povezovanju s sfero delodajalcev.  Poleg tega zajema izvedbeni predmetnik v vseh izobraževalnih programih interesne dejavnosti. V različnem  obsegu glede na posamezni program in poklic pa dijaki v letih izobraževanja opravljajo tudi praktično  usposabljanje pri delodajalcih. Še zlasti dragocene so pridobljene  izkušnje enomesečnega praktičnega  usposabljanja v tujini, kamor preko projekta mobilnosti napotimo zainteresirane dijake.    Strokovnost naših učiteljev se izraža v podajanju učne snovi s pomočjo sodobnih metod poučevanja, v  uporabi IKT pri pouku in v uspehih ter dosežkih naših dijakov na tekmovanjih državnega in mednarodnega  ranga strokovnega področja. Poleg uspešnosti na tekmovanjih strokovnih področij, so naši dijaki vedoželjni  raziskovalci, dejavni so tudi na humanitarnem področju (vsako leto med drugim pripravijo kulturni program  za starostnike) in so odlični športniki.     Smo šola, odprta za sodelovanje s starši, lokalno skupnostjo, delodajalci in različnimi državnimi institucijami.  Smo tudi šola, ki ima posluh za dijake  s posebnimi potrebami, ali dijake, ki uveljavljajo različne statusne  pravice.  Smo šola, ki se trudi izobraževati za poklice prihodnosti, v izobraževanje pa vtkati vrednoti, kot sta  spoštovanje in znanje.                                                                                                                                                       Nada Šmid, prof.,                                                                                                                                                     ravnateljica SESGŠ ŠC Kranj         

              9   


Kidričeva cesta 55 4000 Kranj Vodja: Nataša Kristan Primšar 

 

MIC – pridobitev za Šolski center in regijo    MIC  je  most  med  izobraževanjem  in  gospodarstvom,  ki  skupaj  nudijo  podporno  okolje  za  razvoj  konkurenčnosti  na  trgu dela.    S  pestro  ponudbo  programov,  hitrim  odzivom  na  potrebe  delodajalcev  ter  prilagajanjem  oblik  in  metod  dela  ciljni  populaciji  omogočamo  pridobivanja  ustreznih  kompetenc  kandidatom.  S  tem  povečujemo  njihovo  konkurenčno  prednost  na  skupnem  evropskem  trgu  dela  in  hkrati  zagotavljamo  usposobljene  kadre  za  podporo  gospodarskemu  razvoju v Mestni občini Kranj in regiji.       MIC pri ŠC Kranj    MIC pri ŠC Kranj je bil ustanovljen v letu 2008 kot samostojna enota tedanjega Tehniškega šolskega centra Kranj. V  letu 2013 je svoja vrata odprla tudi nova zgradba MIC. V njej je 2000 m2 sodobno opremljenih laboratorijev, delavnic  in  predavalnic  ki  so  namenjeni  izobraževanju,  usposabljanju,  razvojnemu  in  projektnemu  delu  na  področjih  mehatronike, elektrotehnike, obnovljivih virov energije in računalništva.    Predstavitev dejavnosti    V MIC pri ŠC Kranj izvajamo dejavnosti na naslednjih področjih:  •  izobraževanje in usposabljanje,   •  projektno delo,   •  sodelovanje z domačimi in tujimi partnerji,  •  raziskave, razvoj, izdelava novih učil,  •  promocijsko storitvene dejavnosti,  •  podpora šolam.      Nataša Kristan Primšar, univ.dipl.inž.,  vodja MIC           

       

      10   


Nagovor ravnateljice TG ŠC Kranj 

Drage dijakinje in dijaki!    Dobrodošli na gimnaziji ŠC, ki že drugo desetletje izobražuje dijake, ki z nami lahko postanejo to, kar želijo in zmorejo.  V prvem letniku boste imeli čas, da se boste odločili, na katerem področju bi radi nadaljevali svojo študijsko pot. Če ste  izbrali  naš  gimnazijski  program,  ker  vas  zanimata  naravoslovje  in  tehnika,  si  boste  za  izbirna  maturitetna  predmeta  izbrali  fiziko  in  enega  od  ponujenih  strokovnih  predmetov  (mehanika,  elektrotehnika,  računalništvo).  Če  se  boste  odločili študij nadaljevati na družboslovnem področju, boste za izbirna maturitetna predmeta lahko izbrali geografijo,  zgodovino ali nemščino. Možna je tudi kombinacija družboslovnega in naravoslovnega ali strokovnega predmeta.   Na  podlagi  naših  izkušenj  lahko  trdimo,  da  je  naš  gimnazijski  program  odlična  priprava  za  študij  na  naravoslovnih,   tehniških  in  družboslovnih  fakultetah.  V  imenu  vseh,  ki  bomo  delali  z  vami,  Vam  obljubim,  da  Vam  bomo  pomagali  odkriti in razvijati vaše močno področje. Prav tako Vam bomo nudili pomoč, če boste pri katerem predmetu pokazali  premalo  znanj.  Na  naši  gimnaziji  želimo,  da  vsak  dijak  optimalno  izkoristi  svoje  potenciale,  zato  je  naše  vodilo  individualni pristop.  Želim Vam, da bi našo gimnazijo po štirih letih zapustili s prijetnimi spomini, z obilo znanja in da bi s sošolci in Vašimi  razredniki spletli vezi, s pomočjo katerih boste lažje premagovali ovire v življenju.    Zdenka Varl, prof.,  ravnateljica TG ŠC Kranj                   

11  


Šola in starši  PRAVILA  Na začetku šolskega leta ravnateljica in razredniki seznanijo starše z značilnostmi izobraževalnega programa, šolskimi  pravili in organizacijo dela šole.  RODITELJSKI SESTANKI  Šola  sodeluje  s  starši  na  roditeljskih  sestankih;  prvi  je  praviloma  ob  začetku  šolskega  leta,  naslednji  pa  po  prvem  ocenjevalnem obdobju.  GOVORILNE URE  Učitelji sodelujejo s starši na govorilnih urah. Razpored rednih tedenskih govorilnih ur bo objavljen na spletnih straneh  šole in oglasni deski. Enkrat mesečno  bodo skupne govorilne ure v popoldanskem času.  OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI DIJAKA   Razrednik na prvem roditeljskem sestanku obvesti starše o načinih medsebojnega obveščanja o odsotnosti dijaka od  pouka.  Starši morajo čim prej, najkasneje pa v treh delovnih dneh od izostanka dijaka od pouka, o tem obvestiti razrednika. Če  razrednik    v  tem  roku  ni  obveščen  o  vzrokih  dijakove  odsotnosti,    vzpostavi  stik  s  starši.  Odsotnost  dijaka  opraviči  razrednik na podlagi presoje vzroka odsotnosti.  PREDČASNI ODHODI OZ. ZAMUJANJE  Starši  lahko  pisno  zaprosijo  razrednika,  da  dijaku  zaradi  utemeljenih  razlogov  (npr.  vozni  red  avtobusov  oz.  vlakov)  dovoli zamujanje ali predčasno odhajanje od pouka.  RAZGOVOR PRED IZREKANJEM VZGOJNIH UKREPOV  Starše pred izrekom višjih vzgojnih ukrepov povabimo, da prisostvujejo razgovoru z dijakom.  Če je dijaku določen alternativni ukrep, razrednik o tem obvesti starše.  PREDAVANJA ZA STARŠE  Na  šoli  bomo  tako  kot  prejšnja  leta  gostili  ugledne  predavatelje,  strokovnjake  s  področja  vzgoje,  odraščanja  in  duševnega zdravja sploh. Izvedli bomo dve predavanji za starše:  • •

v torek, 5. 11. 2013, dr. Sebastjan Kristovič, psihoterapevt: »Doslednost in postavljanje meja«,  v torek, 4. 3. 2014, mag. Nevenka Podgornik, psihoterapevtka: »Mladostnik in prekomerna raba računalnika«.  Obe predavanji bosta potekali po skupnih govorilnih urah. 

BRALNI ŠTUDIJSKI KROŽEK ZA STARŠE  Za starše dijakov zaključnega letnika, pa tudi za druge zainteresirane, bo potekal bralni študijski krožek Beremo z  Manco Košir, ki ga bo vodila svetovalna delavka Karmen Kanalec.  SVET STARŠEV   Vsak  oddelek  izvoli  predstavnika  staršev  v  Svet  staršev,  kjer  starši  rešujejo  problematiko  vzgojno‐izobraževalnega  procesa .  Svet staršev tehniške gimnazije izvoli enega predstavnika v Svet zavoda.  OBVEŠČANJE STRAŠEV O OTROKOVEM NAPREDKU   Straši lahko zaprosijo za obveščanje o ocenah in vzgojnih ukrepih svojega otroka po internetu (e‐asistent). 

12  


Oddelki in razredniki v šolskem letu 2013/14  ZAP. 

ŠTEVILO RAZRED

RAZREDNIK PROGRAM IN POKLIC

ŠT.   1. 

1. GA 

DIJAKOV

TEHNIŠKA GIMNAZIJA 

32

Jerca Kebe, prof. 

1 ODDELEK                 1. LETNIKA                                                                S   KUPAJ 

32

2.

2. GA

TEHNIŠKA GIMNAZIJA   rač 

19

Darija Kramarič, univ. dipl. bio.

3

2. GB 

TEHNIŠKA GIMNAZIJA meh

20

Goran Vujović, prof. 

DIJAKOV

2 ODDELKA                 2. LETNIKA                                                                     SKUPAJ 

39

4.

3. GA 

TEHNIŠKA GIMNAZIJA   rač 

21

Tatjana Zupan, prof.

5.

3. GB 

TEHNIŠKA GIMNAZIJA   ele, meh  

25

Jolanda Škofic‐Zakotnik, prof.

46

DIJAKOV

DIJAKOV

2 ODDELKA 6.  7. 

3. LETNIKA                                                                 SKUPAJ 

4. GA 

TEHNIŠKA GIMNAZIJA  rač 

4. GB 

TEHNIŠKA GIMNAZIJA  meh, ele 

19 26

Ivanka Toman, prof. Janez Zupanec, univ.dipl. mat.

2 ODDELKA 

4. LETNIKA                                                                 SKUPAJ 

45

DIJAKOV

Učiteljski zbor tehniške gimnazije  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Arnež Marko, prof. filozofije  Bešter Andreja, prof. angleškega in nemškega jezika  Brezar Vera, laborantka  Debeljak Dragica, prof. slovenskega in nemškega jezika  Debeljak Romana, univ. dipl. pedagog in prof. slovenskega jezika ‐ knjižničarka  Jelovčan Alenka, univ. dipl. inž. elektrotehnike  Jemec Vlasta, prof. slovenskega in ruskega jezika  Kanalec Karmen, univ. dipl. pedagog in prof. sociologije– svetovalna delavka  Kebe Jerca, prof. zgodovine in sociologije  Kert Simona, prof. športne vzgoje  Kramarič Darija, univ. dipl. biolog  Lavtižar Matej, univ. dipl. geograf  Rozman Simona, prof. nemškega in španskega jezika  Starman Andrej, univ. dipl. inž. strojništva  magister organizator informatike, Strniša Gašper  Škofic‐Zakotnik Jolanda, prof. slovenskega jezika in univ. dipl. etnolog  Toman Ivanka, prof. fizike 

13  


18. 19. 20. 21.

Zdenka Varl, prof. angleškega jezika in pedagogike ‐ ravnateljica  Vujović Goran, prof. matematike in fizike  Zupan Tatjana, prof. nemškega in italijanskega jezika  Zupanec Janez, univ. dipl. matematik  

    Organizacija dela na šoli    Pouk poteka v šolski zgradbi. Športno vzgojo izvajamo v športni dvorani poleg šole. Šola in športna dvorana sta med  seboj povezani s podzemnim hodnikom. 

Način informiranja dijakov  Za pravočasno in točno informiranje dijakov uporabljamo:  • okrožnice, ki jih preberemo po ozvočenju;  • oglasne deske, na katerih objavljamo prebrane okrožnice;   • pisna obvestila o nadomeščanju odsotnih učiteljev;  • spletno objavo urnika in nadomeščanj;  • pisna obvestila o rokih za prijavo in razpored izpitov;  • sporočila na šolski spletni strani http://www.sckr.si;  • panoje za predstavljanje dejavnosti v knjižnici;  • predstavitve raziskovalnih nalog, izdelkov, dejavnosti ob zaključku šolskega leta;  • LCD zaslona v vhodni avli ter večnamenskem prostoru. 

Tajništvo in računovodstvo    V tajništvu dobijo dijaki potrdila o vpisu, se prijavljajo na izpite, urejajo obveznosti v zvezi z izpisom iz šole,  zavarovanjem.     V računovodstvu dijaki poravnajo vse denarne obveznosti do šole (obrabnina učbenikov, ekskurzije, izpiti …). 

Redne mesečne konference potekajo v sodobni predavalnici 

14   


Šolska svetovalna služba   

SODELOVANJE Z DIJAKI  Na svetovalno službo se lahko obrnete, ko se vam porajajo naslednja vprašanja:  • • • • •

kateri poklic me zanima,  katera srednja šola bi bila primernejša,  kakšen uspeh moram imeti, če želim na določeno šolo,  kaj bom znal, ko bom imel določen poklic,  kako se bom vpisal v srednjo šolo. 

Da bi se lažje  odločili, vam na naši šoli svetovalna delavka s pomočjo učiteljev strokovnih predmetov predstavi šolo  oziroma poklice, za katere izobražujemo.   Ko  ste  na  začetku  šolanja  v  srednji  šoli,  vas  z  razrednikom  seznanimo  s  šolskimi  pravili  in  vam  pomagamo,  da  se  vključite v novo okolje.  Kadar ugotovite, da vam učenje dela težave oziroma so se pojavile slabe ocene,  • poskušamo ugotoviti vzroke težav,  • se pogovorimo o boljših učnih metodah,  • naredimo načrt, kako izboljšati ocene pri posameznih predmetih,  • se sestanemo skupaj s profesorjem predmeta, pri katerem so se težave pojavile.      Če ugotoviš, da morda nisi izbral pravega programa ali šole, skupaj  s tabo in tvojimi starši raziščemo in poiščemo pot  naprej.  Kadar se med sošolci ne počutiš dobro ali pa si v konfliktu le s katerim od sošolcev oziroma dijakov iz drugih razredov,  • •

se pogovorimo z vsemi vpletenimi dijaki,  v razgovor vključimo tudi starše. 

Na pogovor  vas  svetovalna  delavka  vabi  tudi,  kadar  se  soočate  z  različnimi  težavami  v    življenju:  s  strahovi,  z  neobvladanim vedenjem in čustvi, ko ne veste, kaj bi sami s sabo, imate težave  doma ali z vrstniki …  Kadar ste prekršili pravilnik o šolskem redu, se pred izrekom vzgojnega ukrepa pogovorite tudi s svetovalno delavko, ki  vas bo poskušala razumeti in se pogovoriti z vami o odgovornem vedenju v podobnih situacijah.  Ko zaključujete program, za katerega ste se odločili, vam svetujemo, kakšne so možnosti nadaljevanja šolanja. 

15  


SODELOVANJE S STARŠI  V svetovalni službi se lahko oglasijo tudi starši, kadar potrebujejo nasvet v zvezi s šolanjem svojih otrok.  SODELOVANJE Z OSTALIMI  Svetovalna služba pri svojem delu sodeluje z vodstvom šole, učitelji in zunanjimi institucijami. 

  Šolska knjižnica    V šolskem letu 2008/2009 smo dobili novo knjižnico. Trenutno je na voljo približno 11.000 enot gradiva.  Poleg knjig  izposojamo tudi okrog 40 splošnih in strokovnih revij (npr. Gea, Joker,  Svet elektronike, Moj mikro, Avtofokus, Science  Illustrated …) ter DVD‐je.   Knjižnica je vključena v sistem Cobiss, tako da uporabniki lahko preko interneta preverjajo zalogo gradiva. (Cobiss  –  Šolske knjižnice – Srednješolske in višješolske –Šolski center Kranj). http://www.cobiss.si/   Šola ima tudi bogat učbeniški sklad, tako da si vsi dijaki lahko izposodijo učbenike v šoli.  V čitalnici dijaki razstavljajo izdelke, ki so nastali pri umetnostni vzgoji, nekateri dijaki in profesorji pa se odločijo tudi  za samostojne fotografske ali likovne razstave.   Od  leta  2008  na  šoli  poteka  srednješolska  bralna  značka.  Dijaki  preberejo  določeno  število  knjig  s  predloženega  seznama. V šolskem letu 2012/2013 smo imeli štiri srečanja, na katerih smo si izmenjali mnenja o prebranih vsebinah.  V aprilu, mesecu knjige,  sledi tudi zaključna prireditev, na kateri podelimo priznanja in knjižne nagrade.  V  okviru  knjižnično  informacijskih  znanj  pa  se  dijaki  učijo  samostojne  uporabe  knjižnice,  tako  da  iščejo  gradivo  v  knjižnici ali preko sistema Cobiss.  Naučijo se tudi oblikovati seminarsko nalogo.  KNJIŽNIČNI RED  Članstvo  Ob vpisu na našo šolo postanejo vsi vpisani dijaki člani šolske knjižnice. Članarine ni.  Člani so tudi vsi delavci šole.  Poleg tega so člani tudi občani, ki se na naši šoli izobražujejo ob delu.    Odpiralni čas    ponedeljek, torek: 7.00 – 15.00  sreda, četrtek: 7.00 – 16.00  petek: 7.00 – 14.00    Izposoja knjižničnega gradiva    Šolska knjižnica izposoja knjige, priročnike, učbenike in revije na dom.   Nekateri priročniki so namenjeni izključno uporabi v šoli.  Kadar  knjižnica  gradiva  nima,  knjižničarka  napoti  uporabnika  v  drugo  knjižnico,  kjer  gradivo  imajo.  Lahko  si  tudi  izposodi gradivo za bralca iz druge knjižnice preko medknjižnične izposoje, kadar je to smiselno.       

16  


Čas izposoje:    Knjižno gradivo – 21 dni, z možnim podaljšanjem.  Knjižno gradivo za obvezno branje – 21 dni, brez možnosti podaljšanja.  Seminarske, raziskovalne naloge – po dogovoru.  Revije, CD – 7 dni.  Ne izposojamo zadnjih številk revij in gradiva iz priročne knjižnice (enciklopedije, leksikoni).  Možne so tudi rezervacije gradiva.    Dijaki  si  lahko  izposojajo  gradivo  do  konca  pouka.  Vrniti  ga  morajo,  preden    dobijo  spričevala.  Vse  poravnane  obveznosti v knjižnici so pogoj za izposojo dijakom za popravne izpite, za maturo ali zaključni izpit.    Učbeniški sklad    Učbenike si v učbeniškem skladu lahko sposodijo dijaki vseh letnikov in smeri brez predhodnega naročila.  Izposojevalnina znaša največ tretjino nabavne cene vseh v kompletu izbranih učbenikov.    Znesek izposojevalnine starši plačajo po položnici.    Dijakinje/dijaki  si  učbenike  izposodijo  za  obdobje  enega  šolskega  leta.  Ob  koncu  šolskega  leta  (do  razdelitve  letnih  spričeval) jih vrnejo v knjižnico.    V primeru, da dijakinje/dijaki ne potrebujejo celotnega kompleta, si lahko izposodijo samo posamezne učbenike.    Dijakinje/dijaki  se  lahko  tudi  odločijo,  da  bodo  posamezen  učbenik  obdržali.  V  tem  primeru  so  zanj  dolžni  plačati  razliko  do  polne  cene  učbenika,  oziroma  ceno,  ki  jim  jo  določi  šola.  Predlog  za  plačilo  učbenika  pripravi  skrbnica  učbeniškega sklada, pisno pa potrdi direktor šole.    Če  na  koncu  šolskega  leta  dijakinje/dijaki  vrnejo  poškodovan  učbenik  ali  pa  ga  sploh  ne  vrnejo,  plačajo  zanj  odškodnino, ki je odvisna od nabavne cene in od starosti učbenika. Predlaga jo skrbnica učbeniškega sklada, pisno pa  potrdi direktor šole.     Višina odškodnine pri poškodovanih učbenikih ne sme presegati tretjine nabavne cene poškodovanega učbenika, pri  uničenih  in  izgubljenih  učbenikih  pa  ne  sme  presegati  polovice  nabavne  cene  učbenika  (Pravilnik  o  upravljanju  učbeniških skladov, Ur.l. RS št. 43/02).               

           

Utrip v knjižnici 

17   


Splošna matura Splošna  matura  se  opravlja  v  gimnazijah  in  strokovnih  gimnazijah.  Srednja  šola  lahko  izvaja  pripravo  za  maturitetne  predmete, ki se v šoli poučujejo po programu.  Srednja šola vsako leto z razpisom za vpis v prvi letnik objavi maturitetne predmete, za katere bo izvajala pripravo na  splošno maturo.  Srednja šola lahko v skladu z normativi ter standardi izvaja pripravo tudi za maturitetne predmete, ki jih ni razpisala, če  za to obstaja interes dijakov.  Splošno maturo lahko opravlja, kdor je končal splošno gimnazijo, strokovno gimnazijo in maturitetni tečaj v skladu z  veljavnimi predpisi.  Predmeti  Splošna matura obsega predmete skupnega in izbirnega dela.  Predmeti skupnega dela splošne mature so obvezni za vse kandidate, ki opravljajo splošno maturo, predmete  izbirnega dela pa si izbere kandidat sam.  Predmeti skupnega dela splošne mature so:  • slovenščina,   • tuj jezik in   • matematika.    Kandidat se ob prijavi k splošni maturi odloči, iz katerih predmetov bo opravljal splošno maturo, v skladu z izbirnimi  pravili, določenimi z Maturitetnim izpitnim katalogom za splošno maturo.  Kandidat lahko opravlja na višji ravni zahtevnosti največ dva predmeta.  Kandidat lahko opravlja izpite iz izbirnih maturitetnih predmetov, za katere šola ne izvaja priprav, tudi na drugi šoli, ki  jo sam izbere, če mu to dovoli Šolska izpitna komisija za splošno maturo (ŠIKSM ) izbrane šole.  Izpitni roki  Kandidat opravlja splošno maturo v enem izpitnem roku.  Izpit pri posameznem maturitetnem predmetu se opravlja pisno in ustno, pisno in kot izpitni nastop ali samo pisno.  Splošna matura se opravlja v spomladanskem in jesenskem izpitnem roku, praviloma v mesecu juniju in septembru.  Datume pisnih in ustnih izpitov in obdobje ustnih izpitov v posameznem izpitnem roku določi Republiška maturitetna  komisija ob soglasju ministra, pristojnega za šolstvo, najkasneje 60 dni pred začetkom splošne mature v  spomladanskem in jesenskem izpitnem roku.  Izpiti so lahko tudi ob sobotah.  Republiška maturitetna komisija (RMK) lahko določi datum za opravljanje dela posameznega izpita pred  spomladanskim oz. jesenskim izpitnim rokom.  Kandidat v prijavi poleg osebnih podatkov navede, iz katerih maturitetnih predmetov in na kateri ravni njihove  zahtevnosti bo opravljal splošno maturo. Dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje splošne mature predloži  najkasneje dva dni pred začetkom izpitnega roka, sicer nima pravice pristopiti k splošni maturi.     

18  


Prijava in odjava  Kandidat, ki želi opravljati splošno maturo v tekočem šolskem letu, odda predprijavo k splošni maturi od 1. do 15.  decembra. Kandidat se prijavi k splošni maturi najkasneje 60 dni pred pričetkom izpitnega roka na šoli, na kateri želi  opravljati splošno maturo.  Pravočasna je tudi prijava, ki je iz opravičljivih razlogov vložena do deset dni pred začetkom izpitnega roka. O  upravičenosti teh razlogov odloči v treh dneh po prejemu dokazil ŠIKSM na podlagi meril, ki jih sprejme Republiška  maturitetna komisija.  Kandidat lahko pisno prekliče prijavo k splošni maturi najkasneje dva dni pred začetkom izpitnega roka.  Kandidat, ki ni pravočasno preklical prijave k splošni maturi ali se ni udeležil celotnega izpita, je neocenjen in lahko  opravlja splošno maturo v celoti ali iz neocenjenih predmetov v naslednjem izpitnem roku.  Kandidat, ki po objavi sklepov o omejitvi vpisa na visokošolske zavode želi spremeniti prijavo izbirnih predmetov pri  splošni maturi ali raven zahtevnosti, pošlje šoli, na kateri se je prijavil, spremembo prijave na posebnem obrazcu  najkasneje 30 dni pred začetkom izpitnega roka.  ŠIKSM objavi seznam prijavljenih kandidatov v osmih dneh po preteku prijavnega roka.  Trajanje in potek izpitov  ŠIKSM najkasneje 5 dni pred začetkom pisnih izpitov razvrsti kandidate v skupine, določi izpitne prostore in nadzorne  učitelje.  Opravljanje pisnih izpitov iz posameznega predmeta vodita dva nadzorna učitelja, ki ne smeta poučevati  maturitetnega predmeta, pri katerem nadzorujeta opravljanje izpita.  Pred začetkom pisnega izpita nadzorna učitelja seznanita kandidate s pravili izpitnega reda, z načinom ravnanja s  šiframi in z ukrepi ter posledicami za kršitelje.  Kandidati opravljajo pisni izpit iz posameznega predmeta istega dne ob istem času. Pisni izdelek mora biti označen  samo s šifro kandidata.  Razpored kandidatov za opravljanje ustnih izpitov določi ŠIKSM in ga objavi najkasneje 3 dni pred začetkom  opravljanja ustnih izpitov.  Vprašanja oz. naloge za ustni izpit pripravijo republiške predmetne komisije na podlagi predmetnih izpitnih katalogov.  Šolska predmetna komisija je sestavljena iz 3 članov: predsednik, izpraševalec in član.   Ustni izpit traja največ 20 minut.  Kandidat ima pravico do 15‐minutne priprave na ustni izpit, ki se opravlja pred šolsko predmetno komisijo.  Vprašanja oz. naloge na ustnem izpitu postavlja kandidatu izpraševalec.  Kandidat lahko opravlja isti dan le pisni del izpita iz enega predmeta ali največ dva ustna izpita.  Ocenjevanje in uspeh  Ocenjevalna lestvica za maturitetne predmete je petstopenjska.  Pisne izdelke ocenjujejo zunanji ocenjevalci, ki jih imenuje Državni izpitni center.  Uspeh pri ustnem izpitu iz maturitetnega predmeta ocenjuje šolska predmetna komisija.  Splošni uspeh pri splošni maturi se izraža v točkah kot vsota ocen iz maturitetnih predmetov. Pri predmetih,  opravljenih na višji ravni zahtevnosti, se vsoti prišteje dodatno število točk. 

19  


Če kandidat pri splošni maturi uspešno opravi tri izbirne predmete, se za splošni uspeh pri splošni maturi upošteva dva  najbolje ocenjena izbirna predmeta.  Pozitivna ocena tretjega izbirnega predmeta ne more nadomestiti negativne ocene prvega ali drugega izbirnega  predmeta.  Kandidat je opravil splošno maturo, če je pri vseh maturitetnih predmetih dosegel pozitivno oceno.  Kandidat, ki je opravil splošno maturo in želi izboljšati oceno pri enem ali več predmetih, ima pravico do enkratnega  ponovnega opravljanja maturitetnega izpita na šoli, ki mu je izdala maturitetno spričevalo.  Kandidat, ki je pri splošni maturi ocenjen z najmanj tremi pozitivnimi ocenami, ima v skladu z zakonom pravico do  ponovnega opravljanja negativno ocenjenih predmetov še dve leti po opravljanju splošne mature na isti šoli.  Kandidat, ki je uspešno opravil splošno maturo, dobi maturitetno spričevalo.  Kršitve postopka  Kandidatu, ki krši pravila izpitnega reda, pristojni organ izreče naslednje ukrepe:  • opomin, če ne upošteva oz. krši pravila izpitnega reda;  • prekinitev opravljanja dela izpita do konca tega dela izpita, če kljub izrečenemu opominu nadaljuje s kršitvijo ali  ponovno krši izpitni red;  • prepoved opravljanja izpita oz. nadaljevanje izpita, če ga zaloti pri uporabi nedovoljenih sredstev, pripomočkov ali  metod pri izpitu.  Opomin izreče nadzorni učitelj oz. šolska predmetna komisija tako, da kandidata opomni in opozori na posledice  kršitve in to zapiše v zapisnik o poteku izpita.  Če kandidat ponovno po izrečenem opominu ponovno krši ali nadaljuje s kršitvijo izpitnega reda oz. stori kršitev  uporabe nedovoljenih sredstev, pripomočkov ali metod pri izpitu, nadzorni učitelj oz. predsednik šolske predmetne  komisije o tem nemudoma obvesti predsednika ŠIKSM, ki takoj ugotovi dejansko stanje in v najmanj tričlanski sestavi  ŠIKSM odloči o ukrepu ter ga takoj izvrši.  Če ŠIKSM izreče enega od ukrepov, naloži kandidatu, da zapusti prostor, v katerem poteka izpit, tako da ne moti  izvajanja izpita.  Kandidatu, ki mu je bil izrečen ukrep prekinitve opravljanja dela izpita, se ne prizna doseženega števila točk iz dela  izpita, pri katerem je storil kršitev.  Kandidat, ki mu je ŠIKSM izrekla ukrep prepovedi opravljanja izpita oz. nadaljevanje izpita, je iz tega izpita neocenjen.  Zoper odločitev ŠIKSM ima kandidat pravico pritožbe v 24 urah po prejemu pisne odločitve o izrečenem ukrepu na  Republiško maturitetno komisijo.  Republiška maturitetna komisija odloči o pritožbi v 30 dneh po njeni vložitvi. Odločitev Republiške maturitetne  komisije je dokončna.  Če Republiška maturitetna komisija razveljavi odločitev ŠIKSM, se kandidatu določi ocena na način, ki ga predpiše  Republiška maturitetna komisija.  Če Republiška maturitetna komisija naknadno po izpitu na podlagi izvedenega dokaznega postopka ugotovi, da je  kandidat pri izpitu uporabljal nedovoljena sredstva, pripomočke ali metode, mu razveljavi oceno iz maturitetnega  predmeta.  Če se ugotovi, da je kandidat storil kršitev, ko mu je bilo spričevalo izročeno, Republiška maturitetna komisija  razveljavi maturitetno spričevalo in o tem obvesti visokošolske zavode. 

20  


Kdor opazi oz. izve, da je kandidat pri izpitu uporabljal nedovoljena sredstva, pripomočke ali metode, mora o tem  takoj, najkasneje pa v 24 urah, obvestiti ŠIKSM ali Republiško maturitetno komisijo.   Na podlagi utemeljenega suma, da je kandidat storil kršitev nedovoljene uporabe sredstev, pripomočkov ali metod,  Republiška maturitetna komisija zadrži izročitev maturitetnega spričevala do dokončnosti odločitve in kandidata  obvesti v 24 urah.  Republiška maturitetna komisija mora odločiti o kandidatovi odgovornosti v tridesetih dneh po tem, ko je bila o  dogodku obveščena. Odločitev Republiške maturitetne komisije je dokončna.  Varstvo pravic kandidatov  Če so bile pri opravljanju izpita kršene določbe Pravilnika o maturi ter pravila in merila, je dovoljena pritožba na ŠIKSM.  Pritožbo lahko kandidat vloži v 24 urah po opravljanju posameznega izpita.  ŠIKSM odloči o pritožbi v dveh dneh od prejema pritožbe in o odločitvi takoj obvesti Republiško maturitetno komisijo.  Zoper odločitev ŠIKSM se kandidat lahko pritoži na Republiško maturitetno komisijo v treh dneh po prejemu odločbe.  Republiška maturitetna komisija odloči o pritožbi v 30 dneh po vložitvi pritožbe, katere odločitev je dokončna.  Kandidat ima pravico vložiti pritožbo zoper izpitno oceno na Republiško maturitetno komisijo v treh dneh po objavi  rezultatov.  Republiška maturitetna komisija odloči o pritožbi brž, ko je to mogoče, najpozneje pa v dveh mesecih od dneva, ko je  bila pritožba vročena. Če je bila pritožba utemeljena, se ocena popravi, odločitev Republiške maturitetne komisije je  dokončna.  Pravica do vpogleda  Kandidat lahko v treh dneh po objavi rezultatov zahteva, da mu Državni izpitni center omogoči vpogled v izpitno  dokumentacijo (izpitno polo, list za odgovore in ocenjevalni list) in pisno razloži način izračuna izpitne ocene.   Pisni zahtevi mora priložiti dokazilo o plačilu stroškov vpogleda.  Višino stroškov vpogleda vsako leto določi Državni izpitni center v soglasju s pristojnim ministrom in jih objavi v  Uradnem listu RS, najkasneje do roka za prijavo na splošno maturo.  Državni izpitni center pripravi časovni razpored vpogledov in o tem obvesti kandidate v desetih dneh po roku, ko  kandidat vloži zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo.   V treh dneh po vpogledu v izpitno dokumentacijo kandidat lahko vloži pritožbo zoper oceno na Republiško  maturitetno komisijo, če meni, da ni bil pravilno ocenjen.                 

21  


Predmetnik tehniške gimnazije  SKUPAJ PREDMETI 

KRATICA

I.

II.

III.

IV. letnih ur 

I. OBVEZNI ŠTIRILETNI PREDMETI  01 Slovenščina 

SLO

4

4

4

4

560

02 Matematika 

MAT

4

4

4

4

560

03 Prvi tuji jezik 

3

3

3

3

420

    TJ1 – angleščina (angl.  jezik) 

ANG

    TJ1 – nemščina (nem.  jezik) 

NEM

04 Drugi tuji jezik  

3

    TJ2 – angleščina (angl.  jezik) 

ANG

    TJ2 – nemščina (nem.  jezik) 

NEM

05 Športna vzgoja 

ŠVZ

3

3

3

3

420

06 Zgodovina 

ZGO

2

2

2

210

07 Geografija 

GEO

2

2

140

08 Biologija 

BIO

2 (+17)

2 (+10)

140

09 Kemija 

KEM

2 (+10)

2 (+10)

140

10 Fizika 

FIZ

2 (+10)

2 (+10)

2 (+10)

2 (+20) 

280

11 Psihologija ali sociologija 

PSI, SOC 

2

70

12 Psihologija ali sociologija     ali filozofija 

PSI, SOC,  FIL 

2

70

13 Likovna umetnost 

LUM

2

70

14 Informatika 

INF

3 (+78)

105

2

3

3

280

    Elektrotehnika 

ELE

    Mehanika 

MEH

3

3

3

420

II. OBVEZNI PREDMETI 

III. IZBIRNI STROKOVNI PREDMETI  15 Izbirni strokovni            maturitetni predmet 

22  


Računalništvo

RAČ

[(+21)]

[(+21)]

16 Laboratorijske vaje 

LAV

2 (+70)

2 (+70)

2 (+70) 

210

17 Izbirni strokovni predmet 

3

3

210

    Elektronika 

ELK

    Računalniški sistemi in  

RSO

    Strojništvo 

STŠ

SKUPAJ

32

33

31

27

4305

Ure za izbirne predmete 

2

6

280

IV. OBVEZNE IZBIRNE  

OIV

90

90

90

30

300

[(+21)]

[(+21)]

    omrežja   

VSEBINE SKUPAJ VSEH UR  (TEDENSKO, LETNO) 

32

33 

31 ‐ 33 

27 ‐ 33 

4605/4885

  Vzgojni načrt tehniške gimnazije  1. Uvod  Vzgojno delovanje je sestavni del vzgojno–izobraževalnega procesa šole. Naša vizija in naša interna šolska pravila  opredeljujejo naša načela in vrednote. Z vzgojnim delovanjem krepimo in razvijamo vrednote, ki smo jih skupaj izbrali  dijaki, njihovi starši in strokovni sodelavci.  2. Vizija, poslanstvo in vrednote tehniške gimnazije ŠC Kranj  Vizija  IZOBRAŽUJEMO ZA POKLICE PRIHODNOSTI S SODOBNIM ZNANJEM IN DOBRIMI MEDČLOVEŠKIMI ODNOSI med vsemi  udeleženci.   Pripadnost ustanovi, sodelovanje z ostalimi srednješolskimi in visokošolskimi institucijami v lokalnem in globalnem  okolju in z Zavodom republike Slovenije za šolstvo in šport so pomembne sestavine naše uspešnosti pri usposabljanju  dijakov.  Poslanstvo  Na tehniški gimnaziji Šolskega centra Kranj ustvarjamo in prenašamo znanje, ki našim maturantom omogoča uspešno  nadaljevanje študija na fakultetah in konkurenčno vključevanje v globalno okolje.  Vrednote  Prizadevamo si za vrednote, kot so: poštenost, spoštljivost, strpnost, solidarnost, znanje, inovativnost, zadovoljstvo  vseh udeležencev vzgojno–izobraževalnega procesa, sodelovanje, družbena in okoljska odgovornost ter skrb za  zdravje.   

23  


3. Vzgojne dejavnosti tehniške gimnazije ŠC Kranj  1. Tematske razredne ure vključujejo naslednje vsebine: interna pravila tehniške gimnazije, vizija, poslanstvo in   vrednote, samopodoba, postavljanje realnih ciljev, razred kot tim, medsebojna pomoč, pomoč šibkejšim, zdrav razvoj  mladostnika.  2. Dve tematski predavanji za starše o vzgoji, odraščanju in duševnem zdravju mladostnika.  3. Projektni teden za dijake 2. letnika v okviru katerega spodbujamo vrednote, kot so:  poštenost, spoštljivost,  strpnost, solidarnost, skrb za zdravje, okoljska odgovornost.  4. Projektni teden za dijake 3. letnika Magistrala vključuje vsebine državljanske kulture in vzgojo za družino, mir in  nenasilje.  5. Projektne oblike dela poudarjeno vključujejo razvijanje vrednot: šolski projekt Kranj za dijake 1. letnika, Prešeren in   njegov čas za dijake 2. letnika in Manipulacija nekoč in danes za dijake 3. letnika.  4.  Priloga: Interna pravila    INTERNA PRAVILA TEHNIŠKE GIMNAZIJE ŠC KRANJ  V razred najprej vstopi profesor in preveri stanje učilnice. V razredu sprejme dijake in jih pozdravi.  Dijaki se umirijo, pozdravijo profesorja in se pripravijo na uro. Brez učiteljevega opozorila dežurna dijaka poročata o  izostankih sošolcev. Dijak med uro ne sprašuje in ne izjavlja ničesar, kar ni v skladu z vsebino in načinom dela pri  določeni šolski uri. Ko dijak želi kaj vprašati ali povedati, pazi, da nikomur ne vpada v besedo. Pri uri dijak aktivno  sodeluje (posluša, zapisuje, odgovarja, sprašuje …). Dijak na noben način ne moti dela v razredu.  Profesor je med razlago pozoren, če dijaki razumejo njegovo razlago in če mu lahko sledijo. Profesor od ure odstrani  dijaka, ki moti potek ure, in ga napoti do svetovalne delavke.  Ob koncu ure dijaki počakajo, da profesor pregleda učilnico in učilnico mirno zapustijo, ko profesor to dovoli.  Pisanje domačih nalog je obvezno in vsak učitelj vodi evidenco pisanja domačih nalog dijakov z oznako opravil oz ni  opravil. Oznaka opravil za domače naloge je pogoj za pozitivno oceno predmeta.  Ker šolski prostor ne predstavljajo samo učilnice, je ravno tako pomembno obnašanje na hodnikih in v drugih šolskih  prostorih (knjižnica, šolska kuhinja, športna dvorana, okolica šole).  Vsi, ki smo del šolskega življenja, si želimo delati v prijaznem delovnem okolju s poštenimi in spoštljivimi dijaki/  profesorji/ sošolci/ sodelavci.  Poštenost izključuje laganje, zavajanje in manipuliranje z ljudmi.  Spoštljivost vključuje razumevanje in sprejemanje drugih in odsotnost psihičnega in fizičnega nasilja.   Psihično nasilje: posmehovanje, dajanje vzdevkov, žaljenje, neprimerne in grde besede, preklinjanje, izsiljevanje,  grožnje, zastraševanje …  Fizično nasilje: odrivanje, prerivanje, pretepanje …  Dijaki si želimo kvalitetnih ur pouka, strokovnih, prijaznih in potrpežljivih profesorjev. Nadarjeni dijaki od profesorjev  pričakujemo dodatna znanja. dijaki z učnimi težavami pa individualno učno pomoč.  Profesorji si želimo motiviranih dijakov, ki jim je znanje pomembna vrednota v življenju in ki se želijo usposobiti za  vseživljenjske učence. Ravno tako  se profesorji trudimo dijake vzgojiti v strpne, prijazne odrasle ljudi, ki bodo znali  reševati probleme, ki jim jih bo prineslo poklicno in privatno življenje.   Današnji svet je manj prijazen, kot si želimo. Samo skupaj lahko ustvarimo bolj pravičen in  prijazen svet. 

 

24  


Šolska pravila    1. MERILA IN POSTOPKI ZA PODELJEVANJE POHVAL, NAGRAD IN DRUGIH PRIZNANJ DIJAKOM   Na podlagi 55. člena ZPSI‐1 in 26. člena ZGim ter 8. člena Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah šola določi merila  in postopek podeljevanja pohval, nagrad in drugih priznanj.  1. člen  (vrste priznanj)  Dijaki ali skupine dijakov lahko za uspešno in prizadevno delo v šoli ter za dosežke na maturi in poklicni maturi  prejmejo pohvale, priznanja in nagrade. Pohvale, priznanja in nagrade dijakom ali skupinam dijakov lahko predlagajo  delavci šole in dijaki.  Pohvale, priznanja in nagrade do zaključka šolanja podeljujeta razrednik oz. mentor ali  ravnateljica.  2. člen  (pohvale)  Pohvale so lahko ustne ali pisne.  Ustne pohvale se izrekajo za enkratne ali kratkotrajne aktivnosti, pisne pohvale pa za aktivnosti, ki trajajo celo šolsko  leto. Kadar se dijak ali več dijakov izkaže s prizadevnostjo pri enkratni ali kratkotrajni aktivnosti, so lahko ustno  pohvaljeni.  Pisne pohvale se podeljujejo za:  • prizadevnost ter doseganje vidnih rezultatov pri pouku, interesnih dejavnostih in drugih dejavnostih šole,   • prizadevnost ter doseganje vidnih rezultatov pri različnih dejavnostih izven pouka,   • doseganje vidnih rezultatov na šolskih športnih ali drugih tekmovanjih in srečanjih dijakov z različnih področij znanja  in delovanja,   • posebej prizadevno in učinkovito delo v oddelčni skupnosti dijakov ali skupnosti dijakov šole,   • spoštljiv odnos do odraslih in nudenje pomoči tistim, ki jo potrebujejo,   • druge razloge, ki jih ravnatelj oz. direktor, učiteljski zbor šole ali razrednik in mentorji ocenijo kot primerne za razlog  ustne ali pisne pohvale.   Pisne pohvale se lahko podelijo tudi skupini dijakov.  3. člen  Priznanja se podeljujejo za delo oziroma dosežek, ki je pomemben za celotno šolo ali znatno prispeva k ugledu šole v  širši skupnosti, in sicer za:  • večletno prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov pri šolskem in izvenšolskem delu,   • doseganje vidnih rezultatov na raznih tekmovanjih in srečanjih dijakov, ki so organizirana za območje občine, regije  in celotne države,   • večletno prizadevno sodelovanje in doseganje rezultatov pri raznih interesnih dejavnostih,   • doseganje vidnih rezultatov na športnih področjih, kjer dijaki predstavljajo šolo,  

25  


• doseganje vidnih rezultatov na športnih področjih, kjer dijaki šole sodelujejo v raznih športnih klubih,   • večletno prizadevno delo v oddelčni skupnosti, skupnosti dijakov šole,   • druge razloge, ki jih ravnatelj oz. direktor, učiteljski zbor šole ali razrednik in mentorji ocenijo kot primerne za  podelitev priznanja.   4. člen  (nagrade)  Dijaki, ki so že prejeli priznanje iz 3. člena tega pravilnika, lahko zaradi uspešnega širjenja ugleda šole v okolju, v  katerem živijo, ali zaradi promocije šole izven sedeža šole dobijo tudi nagrado.  Vrsto nagrade za posameznega dijaka določi ravnatelj oz. direktor v sodelovanju z dijakovim razrednikom oziroma  mentorjem.  Praviloma so nagrade knjige ali pripomočki, ki jih dijak lahko uporablja pri pouku ali drugih dejavnostih šole.  2. HIŠNI RED  5. člen  (varovanje šole in nadzor nad vstopom vanjo)  Za dnevno varovanje objekta skrbijo vsi zaposleni na ŠC Kranj.  Nadzor v šoli in njeni okolici izvaja varnostna služba. Delo koordinira z vodstvom šole.  Objekt in okolica sta varovana z video nadzorom.  Zunanje nočno varovanje objekta šole in športne dvorane opravlja varnostna služba. Notranje nočno varovanje  objekta je urejeno elektronsko in z video nadzorom.  6. člen  (hodniki)  Med poukom mora biti na hodnikih tišina. Dijaki, ki nimajo pouka, se ne zadržujejo na hodnikih, ampak čakajo v  večnamenskem prostoru.  Stopnišče v upravnem delu stavbe je namenjeno urejanju administrativnih zadev.  7. člen  (parkiranje)  Dijaki ne smejo parkirati koles, mopedov in avtomobilov za zapornim drogom. Za njihova prevozna sredstva šola ne  prevzema nobene odgovornosti.  8.  člen  (dežurstvo dijakov v razredu)  V učilnicah vsak teden dežurata po dva dijaka ‐ reditelja, ki ju za teden vnaprej po abecednem redu določi razrednik.  Imena rediteljev vpiše razrednik v dnevnik. V primeru odsotnosti določenega reditelja njegove naloge prevzame  naslednji dijak po abecednem vrstnem redu.  Naloge dežurnega dijaka v razredu:  • poskrbi za čist vhod pred učilnico,  

26  


• pripravi učilnico za nemoteno delo,   • vsako učno uro javi odsotne dijake,   • učitelja obvesti o poškodbah, ki so jih dijaki opazili v učilnici,   • ob morebitni učiteljevi odsotnosti, ki je daljša od 10 minut, v zbornici, pri vodstvu ali v tajništvu preveri, kako se bo  pouk nadaljeval,   • pred odhodom iz učilnice poskrbi, da je učilnica pripravljena v skladu z navodili učitelja.   9.  člen  (garderoba)  Dijaki hranijo svojo garderobo pri sebi ali na obešalnikih v učilnicah.  Za varnost svojih osebnih stvari (oblačila, denar, mobilni telefoni, nakit, orodje, šolske potrebščine …) skrbijo dijaki  tako v šolskih prostorih kot pri športni vzgoji in drugih šolskih dejavnostih sami.  Dijaki lahko za hranjenje svojih osebnih stvari v začetku šolskega leta najamejo tudi šolsko omarico.  10. člen  (informiranje dijakov)  Ob začetku šolskega leta šola na šolskih spletnih straneh objavi Publikacijo, s katero se predstavi dijakom in staršem.  Za pravočasno in točno informiranje dijakov uporabljamo še:  • okrožnice, ki jih preberemo po ozvočenju,   • oglasne deske, na katerih objavljamo prebrane okrožnice,   • pisna obvestila o nadomeščanju odsotnih učiteljev,   • pisna obvestila o rokih za prijavo na izpite in razporedu izpitov,   • sporočila na šolskih spletnih straneh,   • šolski časopis.   Plakatiranje na za to predvidenih mestih je dovoljeno samo s privolitvijo ravnatelja oz. direktorja zavoda ter z žigom  šole na plakatu.  11. člen  (interna pravila šole v času opravljanja splošne/poklicne mature)  V času poteka mature in poklicne mature veljajo interna pravila, ki jih sprejme ravnatelj posamezne šole.  12. člen  (odmori)  Razporeditev pouka in odmorov je za vse oddelke določena s prostorskim razporedom. Med odmori so učilnice  zaklenjene (za to poskrbijo učitelji ob odhodu iz učilnice). Krajši odmori so namenjeni pripravi na naslednjo šolsko uro.  13. člen  (malica) 

27  


Na osnovi Zakona o šolski prehrani in Pravil šolske prehrane ima dijak pravico do subvencioniranega dnevnega obroka  za vsak dan prisotnosti pri pouku. Imajo pa tudi možnost vsakodnevne dodatne ponudbe. Malici je namenjena ena  šolska ura, določena z urnikom.   14. člen  (uradne ure)  Uradne ure tajništva in računovodstva so objavljene na vratih šole in na spletnih straneh.  V času počitnic je šola odprta po objavljenem razporedu.  3. NAČIN SODELOVANJA S STARŠI  15. člen  (roditeljski sestanki)  Šola sodeluje s starši na roditeljskih sestankih; prvi je praviloma ob začetku šolskega leta, naslednji pa ob koncu 1.  ocenjevalnega obdobja.  Ravnateljica tehniške gimnazije in razredniki seznanijo starše na 1. roditeljskem sestanku z značilnostmi  izobraževalnega programa, pravicami, dolžnostmi, prepovedmi, šolskimi pravili in organizacijo dela šole.  16. člen  (govorilne ure)  Učitelji sodelujejo s starši na govorilnih urah. Razpored govorilnih ur dobijo dijaki, objavljen je tudi na spletnih straneh  šole in oglasni deski šole.  Praviloma so vsak prvi torek v mesecu skupne govorilne ure, na katerih so prisotni vsi profesorji.  Starše pred izrekom višjih vzgojnih ukrepov povabimo, da prisostvujejo razgovoru z dijakom, ki ima pravico do  razgovora oz. zagovora. V kolikor se starši tudi drugemu vabilu ne odzovejo, dijaku pri zagovoru pomaga strokovni  delavec, ki ga dijak izbere sam.  Če je dijaku določen alternativni ukrep, razrednik o tem obvesti starše.  17. člen  (predavanja za starše)  Na šoli gostimo ugledne predavatelje, strokovnjake s področja vzgoje, odraščanja in duševnega zdravja mladostnikov.  18. člen  (svet staršev TG)    Vsak oddelek izvoli predstavnika staršev v Svet staršev, kjer starši rešujejo problematiko vzgojno‐izobraževalnega  procesa.  4. PRAVILA OBVEŠČANJA IN OPRAVIČEVANJA ODSOTNOSTI  19. člen  (obveščanje o odsotnosti)  Razrednik na prvem roditeljskem sestanku v skladu s 13. in 14. členom Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah  obvesti starše o načinih medsebojnega obveščanja o odsotnosti dijaka od pouka.   

28  


5. OPRAVIČENI RAZLOGI ZA ZAMUJANJE ALI PREDČASNO ODHAJANJE OD POUKA  20. člen  (utemeljeni razlogi za zamujanje ali predčasno odhajanje od pouka)  Starši lahko pisno zaprosijo razrednika, da dijaku zaradi utemeljenih razlogov (npr. vozni red javnih prevoznih sredstev,  vzporedno izobraževanje in podobno) dovoli zamujanje ali predčasno odhajanje od pouka.  Če razrednik odsotnost iz prejšnjega odstavka dovoli, jo evidentira in o tem obvesti dijaka, starše in oddelčni učiteljski  zbor; če je ne dovoli, pa o tem obvesti le dijaka in starše.  V primeru neuspešnosti dijaka pri predmetu, kjer predčasno odhaja ali zamuja, mu razrednik lahko začasno to pravico  odvzame.    6.  NAČIN ODLOČANJA O OPROSTITVI SODELOVANJA DIJAKA PRI POUKU IZ ZDRAVSTVENIH RAZLOGOV IN NAČIN  VKLJUČITVE DIJAKA V VZGOJNO‐IZOBRAŽEVALNO DELO V ČASU OPROSTITVE SODELOVANJA PRI POUKU   21. člen  (dejavnost dijaka v času oprostitve pouka)     Starši razredniku oddajo zdravniško opravičilo ali drugo potrdilo, na podlagi katerega je dijak oproščen sodelovanja  pri predmetu ali učnem sklopu. Na podlagi opravičila učitelj predmeta, pri katerem je dijak oproščen, in razrednik v  dogovoru s starši pisno določita dejavnost dijaka v času oprostitve pouka.   7.  NAČIN OBRAVNAVE DIJAKA, KI MU JE ZAČASNO PREPOVEDANA PRISOTNOST PRI URI POUKA OZIROMA POUKU  DOLOČENEGA DNE, IN NAČIN VKLJUČITVE DIJAKA V VZGOJNO‐IZOBRAŽEVALNO DELO V ČASU ZAČASNE PREPOVEDI  PRISOTNOSTI PRI POUKU OZIROMA POUKU DOLOČENEGA DNE   22 .člen  (začasna prepoved prisotnosti pri pouku)  Dijaku se prepove prisotnost pri posameznih urah pouka ali pri pouku v določenih dneh v primeru:  • neprimernega odnosa do dijakov, delavcev šole in drugih ljudi,   • neprimernega odnosa do šolskega in drugega premoženja,   • posedovanja predmetov in sredstev, ki ogrožajo varnost in zdravje ljudi ali varnost premoženja,   • neupoštevanja predpisov o varnosti in zdravju pri delu,  • neopravičenega izostajanja, če mu je bil prej že izrečen vzgojni ukrep pogojne izključitve zaradi neopravičenih  izostankov.   Učitelj, ki prepove prisotnost pri pouku dijaku, mora razlog obvezno evidentirati v dnevnik in dijaka napotiti do  svetovalne službe oziroma vodstva šole. Dijakova odsotnost je v tem primeru neopravičena.  Razrednik o večurni oziroma večdnevni prepovedi prisotnosti pri pouku obvesti starše in razredni učiteljski zbor.  Pri prepovedi prisotnosti pri pouku, ki je krajša od enega dne, določi zadolžitve dijaku svetovalna služba. Pri eno‐ ali  večdnevni prepovedi prisotnosti pri pouku pa o tem odloči oddelčni učiteljski zbor.  8.  PRAVILA UPORABE OSEBNIH NAPRAV ZA POVEZOVANJE S PODATKOVNIM IN TELEKOMUNIKACIJSKIM OMREŽJEM  23. člen 

29  


(uporaba osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim in     telekomunikacijskim omrežjem)  V šoli je prepovedano uporabljanje osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem.  Dijak med poukom lahko uporablja osebne naprave za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem  le z dovoljenjem in po navodilih učitelja, ki izvaja pouk.   9.  ŠTEVILO UR NEOPRAVIČENE ODSOTNOSTI, KI ŠTEJE ZA LAŽJO OZIROMA TEŽJO KRŠITEV  24. člen  (neopravičena odsotnost)  Število ur neopravičene odsotnosti, ki šteje za lažjo oziroma težjo kršitev:  ‐ do 7 ur neopravičene odsotnosti – lažja kršitev,  ‐ od 8 do 34 ur neopravičene odsotnosti – težja kršitev,  ‐ nad 35 ur neopravičene odsotnosti – najtežja kršitev.  Razrednik mora dijaku izreči oziroma predlagati zanj vzgojni ukrep ali določiti alternativni ukrep za neopravičene  izostanke najkasneje do:  ‐ 

7 neopravičenih ur ‐ opomin razrednika, 

14 neopravičenih ur ‐ ukor razrednika, 

25 neopravičenih ur ‐  ukor oddelčnega učiteljskega zbora, 

35 neopravičenih ur ‐ ukor učiteljskega zbora. 

10. DRUGE PRAVICE, DOLŽNOSTI, PREPOVEDI, KRŠITVE, ALTERNATIVNI UKREPI TER PRAVILA O VARNOSTI IN ZDRAVJU,  KI NISO DOLOČENA S TEM PRAVILNIKOM  25. člen  (vpisi zaradi neprimernega obnašanja)  Za tri vpise v e‐dnevnik zaradi neprimernega obnašanja se dijaku mora izreči vzgojni ali alternativni ukrep, lahko pa se  mu ukrep izreče tudi za manjše število vpisov.  26. člen  (odškodninska odgovornost)  Za ugotovljeno namerno povzročeno materialno škodo dijak povrne odškodnino v višini trikratne vrednosti  povzročene škode.  11. DRUGA PRAVILA V SKLADU Z DRUGIMI PREDPISI  27. člen  Med težje kršitve spada tudi neupoštevanje navodil vseh delavcev šole v šoli in pri izvenšolskih dejavnostih, ki jih  organizira šola.  V primeru neupoštevanja navodil delavcev šole pri opravljanju interesnih dejavnosti (kulturni dnevi, športni dnevi,  naravoslovni dnevi, strokovne ekskurzije, obiski sejmov …) le‐te niso opravljene. Dijak opravi naknadno dejavnost v  skladu z navodili strokovnega aktiva.     

30  


Šolska pravila ocenjevanja  Dijakovo znanje se v gimnazijskem izobraževanju ocenjuje pri predmetu in obveznih izbirnih vsebinah (v nadaljnjem  besedilu predmet).  Učitelj prvo šolsko uro dijake seznani z minimalnimi standardi znanja pri predmetu, z merili ocenjevanja znanja in  oblikami ter načini ocenjevanja znanja. Seznani jih tudi s pravili ocenjevanja ter načini popravljanja negativnih ocen in  izboljševanja pozitivnih ocen.  1. NAČINI IN ROKI IZPOLNJEVANJA OBVEZNOSTI, DOLOČENI Z UČNIM NAČRTOM OZIROMA KATALOGOM ZNANJA  1. člen  Če ima dijak štirinajst dni pred koncem ocenjevalnega obdobja negativno oceno iz snovi tega obdobja oziroma  posameznih zaključenih sklopov, mu učitelj napove rok za ocenjevanje pred koncem ocenjevalnega obdobja.  Dijak ima pravico popravljati negativno oceno najmanj dvakrat do konca pouka, bodisi posamezno oceno bodisi  negativno ocenjeno celotno ocenjevalno obdobje.  2. člen  Za dijaka, ki je pri treh ali več predmetih v ocenjevalnem obdobju ocenjen negativno, se na njegovo pobudo pripravi  osebni izobraževalni načrt, ki vsebuje načine, roke, oblike in obseg izpolnitve neizpolnjenih obveznosti. Pri pripravi  sodelujejo dijak, starši, razrednik, učitelji  posameznih predmetov in svetovalna služba. Osebni izobraževalni načrt  hrani dijak, en izvod pa se hrani poleg dnevnika.  3. člen  Popravni izpit opravlja dijak iz predmetov, kjer ima ob zaključku pouka nezadostno oceno. Učitelj določi vsebine, iz  katerih se opravlja popravni izpit.  4. člen  Manjkajoče popolnoma proste in obvezne izbirne vsebine imajo dijaki možnost opraviti do konca šolskega leta na dveh  dodatnih rokih.   2. POGOJI ZA OBVEZNO PONAVLJANJE PISNIH IZDELKOV  5.  člen  Če je negativno ocenjenih pisnih izdelkov 50% ali več, se ocenjevanje enkrat ponovi. Vpišeta se obe oceni. Ponovi se za  dijake, ki želijo izboljšati oceno. Pred ponovnim ocenjevanjem je potrebno vsaj eno šolsko uro utrjevati snov.  Ocenjevanje se lahko ponovi šele tri dni po tem, ko učitelj dijakom izroči pisne izdelke.  3. ROKI ZA VRAČANJE IZDELKOV IN VPISOVANJE OCEN V ŠOLSKO DOKUMENTACIJO  6. člen  Učitelj mora ustno oceno vpisati v redovalnico takoj po ocenjevanju, oceno pisnega ali drugega izdelka pa takoj po  vpogledu v pisni ali drug izdelek.   Pisne in druge izdelke učitelj vrne dijakom po preteku sedmih delovnih dni po tem, ko so bile pridobljene ocene  zapisane v šolsko dokumentacijo.  4. IZPITNI RED  7. člen  Dijak se mora na izpit pisno prijaviti v skladu z roki, navedenimi v šolskem koledarju. Če k izpitu ne namerava pristopiti,  se mora odjaviti vsaj en dan pred izpitnim rokom. 

31  


Če se dijak iz upravičenih razlogov ne udeleži izpita ali ga prekine, ga lahko opravlja še v istem roku, če je to mogoče.  Razloge za odsotnost ali prekinitev mora šoli pisno sporočiti najkasneje v enem dnevu po izpitu in priložiti ustrezna  dokazila. O upravičenosti razlogov odloči ravnatelj najkasneje v treh dneh po prejemu vloge.  Če se dijak ne odjavi pravočasno ali se iz neopravičenih razlogov ne udeleži izpita oziroma dela izpita ali ga prekine, ni  ocenjen in se šteje, da je izrabil izpitni rok.  Potek, način in oblike ocenjevanja znanja ter dovoljene pripomočke določijo strokovni aktivi oziroma učitelji  posameznih predmetov.   Sedežni red oziroma vrstni red opravljanja izpita določi izpitna komisija.  Pisni izpit, izdelavo praktičnega izdelka oziroma storitve in vaje nadzoruje nadzorni učitelj, oceni pa ocenjevalec.  5. KRŠITVE PRAVIL PRI OCENJEVANJU ZNANJA IN UKREPI  8. člen  (opredelitev kršitve)  1) Za kršitev pravil pri ocenjevanju znanja se šteje, če dijak uporablja nedovoljene pripomočke, moti druge udeležence  ocenjevanja, prepisuje, se podpiše z lažnim imenom ali odda izdelek drugega dijaka kot svoj izdelek.  2) Kršitev pravil pri pisnem ocenjevanju ugotovi učitelj. Kršitev pravil pri izpitu ugotovi nadzorni učitelj oz. član izpitne  komisije.  9. člen  (sankcije)  Če dijak pri pisanju pisnih izdelkov ali pri drugih oblikah ocenjevanja znanja krši pravila, učitelj to evidentira v šolsko ali  izpitno dokumentacijo in ukrepa v skladu s pravilnikom (32. člen Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah).  6. POSTOPEK ODPRAVLJANJA NAPAK PRI OCENJEVANJU ZNANJA  10. člen  (odprava napake)  Če učitelj oz. dijak ugotovi napako pri ocenjevanju znanja (neustrezno vrednotenje odgovorov, računske napake pri  točkovanju ipd.), učitelj popravi napako in to evidentira v šolsko dokumentacijo. O odpravi napake učitelj seznani  dijaka, na katerega se ocena oz. ugotovitev nanaša.  7. PRIPRAVA IN HRAMBA IZPITNEGA GRADIVA  11. člen  Izpitno gradivo hranita ravnateljici. V primeru odsotnosti ravnateljice izpitno gradivo izroči nadzornemu učitelju oz.  izpraševalcu svetovalna delavka.  8. KONČNE DOLOČBE  12.   (uveljavitev šolskih pravil o ocenjevanju)  Šolska pravila ocenjevanja znanja so stopila v veljavo po predhodni obravnavi in pridobitvi mnenj učiteljskega zbora  tehniške gimnazije.      

32  


ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014    1. PRIČETEK POUKA 

2. ZAKLJUČEK POUKA 

ZAKLJUČNI LETNIKI 

‐ ponedeljek, 02. september 2013   ‐ ponedeljek, 26. maj 2014 

                                            OSTALI LETNIKI                  ‐ torek, 24. junij 2014  3. OCENJEVALNA OBDOBJA   Pouk v šolskem letu je organiziran v dveh ocenjevalnih obdobjih.     

TRAJANJE

OCENJEVALNA OBDOBJA 

OD

DO

1.

01. september 2013 (nedelja)

15. januar 2014 (sreda) 

2. zaključni letniki 

16. januar 2014 (četrtek)

23. maj 2014 (petek) 

2. ostali letniki 

16. januar 2014 (četrtek)

23. junij 2014 (ponedeljek)

4. ZAKLJUČEVANJE OCEN IN REDOVALNE KONFERENCE     

TRAJANJE

OCENJEVALNA OBDOBJA 

zaključevanje ocen

redovalne konference 

1.

15. januar 2014 (sreda)

21. januar 2014 (torek) 

2. zaključni letniki 

22. maj 2014 (četrtek)

23. maj 2014 (petek) 

2. ostali letniki 

20. junij 2014 (petek)

23. junij 2014 (ponedeljek)

5. POČITNICE   

TRAJANJE

VRSTA

OD

DO

1. JESENSKE 

28. oktober 2013 (ponedeljek)

01. november 2013 (petek) 

2. NOVOLETNE 

25. december 2013 (sreda)

01. januar 2014 (sreda) 

3. ZIMSKE 

17. februar 2014 (ponedeljek)

21. februar 2014 (petek) 

4. PRVOMAJSKE 

28. april 2014 (ponedeljek)

02. maj 2014 (petek)

5. POLETNE 

26. junij 2014 (četrtek)

29. avgust 2014 (petek) 

 

33  


6. ČASOVNA REALIZACIJA  a) Delovni dnevi, prazniki      MESEC 

DELOVNI     DNEVI 

PRAZNIKI, prosti dnevi, dan šole

Ostali letniki 

Zaključni letniki 

September

22

22

/

Oktober

19

19

31. oktober – dan reformacije

November

20

20

1. november – dan spomina na mrtve 

December

15

15

23. in 24. december – prosta dneva, 25. december – božič, 26. december – dan  samostojnosti in enotnosti 

Januar

22

22

1. januar – novo leto

Februar

15

15

8. februar – slovenski kulturni praznik – Prešernov dan 

Marec

22

22

/

April

17

17

4. april – dan šole, 21. april – velikonočni ponedeljek, 27. april – dan upora proti  okupatorju 

Maj

20

16

1. in  2. maj – praznik dela

Junij

17

/

25. junij – dan državnosti

SKUPAJ

189

168

                                              Šola je dolžna organizirati pripravo na splošno maturo, poklicno maturo in zaključni izpit. Priprave potekajo od  ponedeljka, 26. maja, do petka, 30. maja 2014. Organizirana priprava se šteje kot pouk in je za dijake obvezna.   b) Pouka prosti dnevi so:    ‐ z zakonom določeni državni prazniki in dela prosti dnevi,    ‐ šolske počitnice,    ‐ dan šole,     ‐ en dan za sistematične zdravstvene preglede dijakov,    ‐ sobote, razen, če ni z letnim delovnim načrtom šole ali navodili o razporeditvi pouka, ki jih izda  minister,                     določeno drugače    ‐ in nedelje.  c) Dan šole  Dan šole bo v petek, 4. aprila, 2014.     

 

34  


d) Pedagoške konference  DATUM 

Vrsta konference

Govorilne ure 

30. avgust 2013 (petek) 

1. uvodna konferenca

/

25. september 2013 (sreda) 

2. pedagoška konferenca

/

05. november 2013 (torek) 

3. pedagoška konferenca

skupne GU ob 17.00 uri,  predavanje za starše ob 18.00 uri 

03. december 2013 (torek) 

4. pedagoška konferenca

skupne GU ob 17.00 uri 

5. pedagoška konferenca,  21. januar 2014 (torek) 

skupne GU ob 17.00 uri  1. ocenjevalna konferenca 

04. marec 2014 (torek) 

6. pedagoška konferenca

skupne GU ob 17.00 uri  predavanje za starše ob 18.00 uri 

01. april 2014 (torek) 

7. pedagoška konferenca

skupne GU ob 17.00 uri 

23. maj 2014 (petek) 

8. pedagoška konferenca,  skupne GU ob 17.00 uri  2. ocenjevalna konferenca zaključnih letnikov 

23. junij 2014 (ponedeljek) 

9. pedagoška konferenca,  /  2. ocenjevalna konferenca ostalih letnikov 

04. julij 2014 (petek) 

10. pedagoška konferenca po spomladanskem  roku popravnih izpitov 

/

18. avgust 2014 (ponedeljek) 

11. pedagoška konferenca

/

22. avgust 2014 (petek) 

12. pedagoška konferenca po jesenskem roku  popravnih izpitov 

/

e) Časovni razpored ur in odmorov  šol.ura 

URA

PREHRANA

šol.ura

URA

1. ura 

7.15 – 8.00 

8. ura

13.05 – 13.50 

2. ura 

8.05 – 8.50 

topli obrok

9. ura

13.55 – 14.40 

3. ura 

8.55 – 9.40 

topli obrok

10. ura

14.45 – 15.30 

4. ura 

9.45 – 10.30 

topli obrok

11. ura

15.35 – 16.20 

5. ura 

10.35 – 11.20

topli obrok

12. ura

16.25 – 17.10 

6. ura 

11.25 – 12.10

topli obrok

13. ura

17.15 – 18.00 

7. ura 

12.15 – 13.00

topli obrok

14. ura

18.05 – 18.50 

35  


7. VPIS IN SPREJEM NOVINCEV  Vpis in sprejem novincev bo usklajen s Pravilnikom o vpisu v srednje šole (UL RS št. 12/06, 17/06, 12/08, 107/12).  8. IZPITI  a) Popravni izpiti   

TRAJANJE

ROKI

OD ‐ DO 

zimski izpitni rok 

03. februar 2014 (ponedeljek) ‐

NAMEN

28. februar 2014 (petek)  spomladanski   

30. junij 2014 (ponedeljek) ‐

izpitni rok 

04. julij 2014 (petek) 

jesenski izpitni 

18. avgust 2014 (ponedeljek) ‐

rok

22. avgust 2014 (petek) 

dijaki in občani 

dijaki in občani 

dijaki in občani 

b) Predmetni , diferencialni, dopolnilni in delni izpiti  bodo v času popravnih izpitov.  Za dijake, ki napredujejo pogojno, ravnatelj določi pogoje, način in roke, do katerih morajo izpolniti pogoje za  napredovanje v naslednji letnik.  c) Izboljševanje ocen za zaključne letnike  bo v sredo, 28. maja 2014.    e) Koledar splošne mature  ORGANIZIRANE PRIPRAVE NA SPLOŠNO MATURO  DATUM 

DEJAVNOSTI

26. maj  2014 (ponedeljek)  ‐ 

organizirana priprava na zaključek izobraževanja

30. maj  2014 (petek)    SPOMLADANSKI ROK SPLOŠNE MATURE  DATUM 

DEJAVNOSTI

08. maj 2014 (sobota) 

predmaturitetni preizkus splošne mature

06. maj 2014 (torek) 

esej  

31. maj 2014 (sobota) 

začetek splošne mature

14. julij 2014 (ponedeljek) 

seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi 

JESENSKI ROK SPLOŠNE MATURE 

36  


DATUM

DEJAVNOSTI

23. avgust 2014 (sobota) 

začetek splošne mature

15. september 2014 (ponedeljek) 

seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi 

9. RODITELJSKI SESTANKI  Od 5. septembra do 9. septembra 2013 bodo potekali 1. roditeljski sestanki.   Konec januarja 2014 bodo potekali 2. roditeljski sestanki.  10. INFORMATIVNI DAN  Petek, 14. februar 2014, in sobota, 15. februar 2014.     11. PLANIRANE DELOVNE SOBOTE    Zap.  št. 

Planirana delovna sobota 

Nadomeščanje

1.

28. september 2013 (sobota) 

24. december 2013 (torek) 

2.

01. marec 2014 (sobota) 

23. december 2013 (ponedeljek) 

                           

37  


Koledar za vpis dogodkov  SEPTEMBER 2013 

OKTOBER 2013 

1.

NE

1.

TO

2.

PO

prvi šolski dan 

2.

SR

3.

TO

3.

ČE

4.

SR

4.

PE

5.

ČE

5.

SO

6.

PE

6.

NE

7.

SO

7.

PO

8.

NE

8.

TO

9.

PO

9.

SR

10.

TO

10.

ČE

11.

SR

11.

PE

12.

ČE

12.

SO

13.

PE

13.

NE

14.

SO

14.

PO

15.

NE

15.

TO

16.

PO

16.

SR

17.

TO

17.

ČE

18.

SR

18.

PE

19.

ČE

19.

SO

20.

PE

20.

NE

21.

SO

21.

PO

22.

NE

22.

TO

23.

PO

23.

SR

24.

TO

24.

ČE

25.

SR

25.

PE

26.

ČE

26.

SO

27.

PE

27.

NE

28.

SO

delovna sobota 

28.

PO

jesenske počitnice 

29.

NE

29.

TO

jesenske počitnice 

30.

PO

30.

SR

jesenske počitnice 

31.

ČE

jesenske počitnice 

38  


NOVEMBER 2013 

DECEMBER 2013 

1.

PE

jesenske počitnice 

1.

NE

2.

SO

2.

PO

3.

NE

3.

TO

4.

PO

4.

SR

5.

TO

5.

ČE

6.

SR

6.

PE

7.

ČE

7.

SO

8.

PE

8.

NE

9.

SO

9.

PO

10.

NE

10.

TO

11.

PO

11.

SR

12.

TO

12.

ČE

13.

SR

13.

PE

14.

ČE

14.

SO

15.

PE

15.

NE

16.

SO

16.

PO

17.

NE

17.

TO

18.

PO

18.

SR

19.

TO

19.

ČE

20.

SR

20.

PE

21.

ČE

21.

SO

22.

PE

22.

NE

23.

SO

23.

PO

24.

NE

24.

TO

25.

PO

25.

SR

novoletne počitnice 

26.

TO

26.

ČE

novoletne počitnice 

27.

SR

27.

PE

novoletne počitnice 

28.

ČE

28.

SO

29.

PE

29.

NE

30.

SO

30.

PO

novoletne počitnice 

31.

TO

novoletne počitnice 

39  


JANUAR 2014 

FEBRUAR 2014 

1.

SR

novoletne počitnice 

1.

SO

2.

ČE

2.

NE

3.

PE

3.

PO

4.

SO

4.

TO

5.

NE

5.

SR

6.

PO

6.

ČE

7.

TO

7.

PE

8.

SR

8.

SO

slovenski kulturni praznik 

9.

ČE

9.

NE

10.

PE

10.

PO

11.

SO

11.

TO

12.

NE

12.

SR

13.

PO

13.

ČE

14.

TO

14.

PE

15.

SR

15.

SO

16.

ČE

16.

NE

17.

PE

17.

PO

zimske počitnice 

18.

SO

18.

TO

zimske počitnice 

19.

NE

19.

SR

zimske počitnice 

20.

PO

20.

ČE

zimske počitnice 

21.

TO

21.

PE

zimske počitnice 

22.

SR

22.

SO

23.

ČE

23.

NE

24.

PE

24.

PO

25.

SO

25.

TO

26.

NE

26.

SR

27.

PO

27.

ČE

28.

TO

28.

PE

29.

SR

30.

ČE

31.

PE

40  


MAREC 2014 

APRIL 2014 

1.

SO

delovna sobota 

1.

TO

2.

NE

2.

SR

3.

PO

3.

ČE

4.

TO

4.

PE

dan šole 

5.

SR

5.

SO

6.

ČE

6.

NE

7.

PE

7.

PO

8.

SO

8.

TO

9.

NE

9.

SR

10.

PO

10.

ČE

11.

TO

11.

PE

12.

SR

12.

SO

13.

ČE

13.

NE

14.

PE

14.

PO

15.

SO

15.

TO

16.

NE

16.

SR

17.

PO

17.

ČE

18.

TO

18.

PE

19.

SR

19.

SO

20.

ČE

20.

NE

21.

PE

21.

PO

velikonočni ponedeljek 

22.

SO

22.

TO

23.

NE

23.

SR

24.

PO

24.

ČE

25.

TO

25.

PE

26.

SR

26.

SO

27.

ČE

27.

NE

28.

PE

28.

PO

prvomajske počitnice 

29.

SO

29.

TO

prvomajske počitnice 

30.

NE

30.

SR

prvomajske počitnice 

31.

PO

41  


MAJ 2014 

JUNIJ 2014 

1.

ČE

prvomajske počitnice 

1.

NE

2.

PE

prvomajske počitnice 

2.

PO

3.

SO

3.

TO

4.

NE

4.

SR

5.

PO

5.

ČE

6.

TO

6.

PE

7.

SR

7.

SO

8.

ČE

8.

NE

9.

PE

9.

PO

10.

SO

10.

TO

11.

NE

11.

SR

12.

PO

12.

ČE

13.

TO

13.

PE

14.

SR

14.

SO

15.

ČE

15.

NE

16.

PE

16.

PO

17.

SO

17.

TO

18.

NE

18.

SR

19.

PO

19.

ČE

20.

TO

20.

PE

21.

SR

21.

SO

22.

ČE

22.

NE

23.

PE

23.

PO

24.

SO

24.

TO

25.

NE

25.

SR

26.

PO

26.

ČE

27.

TO

zaključek pouka za zaključne  letnike   

zaključek pouka za 1., 2. in 3.  letnik  dan državnosti 

27.

PE

28.

SR

28.

SO

29.

ČE

29.

NE

30.

PE

30.

PO

31.

SO

42  


UREDNIŠTVO PUBLIKACIJE  Urednica:  Zdenka Varl, ravnateljica TG ŠC Kranj  Avtorji besedil:  Jože Drenovec, direktor ŠC Kranj  Saša Kocijančič, ravnateljica SŠER ŠC Kranj  Nada Šmid, ravnateljica SESGŠ ŠC Kranj  Nataša Kristan Primšar, vodja Medpodjetniškega centra ŠC Kranj  mag. Lidija Grmek  Zupan,  ravnateljica VŠ ŠC Kranj  Mirjana Erlah Košnik, univ. dipl. ped. in prof. soc.  Lijana Medič Jermančič, dipl. psih.  Karmen Kanalec, univ. dipl. ped. in prof. soc.  Romana Debeljak, prof.  TEHNIČNA PRIPRAVA  Oblikovanje gradiva in računalniški prelom:  mag. org. Gašper Strniša  Lektoriranje:  Romana Debeljak, prof.  Fotografije:  Vera Brezar, labor.   

43  

Publikacija SG 2013/2014  

Publikacija za šolsko leto 2013/2014