Page 1


Tehniški šolski center Kranj

DRAGE DIJAKINJE IN DIJAKI, SPOŠTOVANI STARŠI! Ponovno je pred nami novo šolsko leto. Upam, da so za vami lepe in razburljive počitnice in da v novo šolsko leto vstopate spočiti. Šola je v prvi vrsti namenjena vam, dijakinjam in dijakom, ki morate v šolo prihajati z veseljem, se v njej dobro počutiti, pridobiti ustrezna znanja, veščine in vrednote, ki vam bodo koristili pri nadaljnjem šolanju in v življenju. Iskreno želimo biti uporabniku prijazna ustanova. Zaupajte nam. Če vas kaj teži, povejte profesorju, razredniku, ravnateljici, direktorju. Prepričan sem, da s temeljitim in resnim pogovorom lahko skupaj uspešno premagamo težave, ki bi se lahko pojavile. Drage dijakinje, dragi dijaki, zavedam se, da imate veliko energije, več, kot jo od vas zahteva uspešno šolanje. Usmerite jo v športne aktivnosti, raziskujte, ustvarjajte. Na šolskem centru vam ponujamo veliko obšolskih dejavnosti. Izkoristite ponujene možnosti. Vsi zaposleni na šoli se zavedamo, da opravljamo odgovorno delo, zato delamo strokovno in po svojih najboljših močeh. Želimo si ustvarjalnega sodelovanja s starši in dijaki. Starši, spremljajte delo vaših otrok in sodelujte z nami. Mi se bomo trudili, da bi bilo to sodelovanje čim boljše. Na svojem področju želimo biti najboljši.

Jože Drenovec direktor TŠC Kranj

1


Tehniški šolski center Kranj

Dijak, dijakinja, pozdravljen(a) na TŠC Kranj! September je tu in z njim novo šolsko leto, vendar tokrat ne običajno, kajti prvič vstopaš v srednjo šolo, ki se imenuje Tehniški šolski center Kranj. Porajajo se ti vprašanja, kako se boš v njem znašel(znašla), kakšni so sošolci, učitelji, učilnice, pravila ... Vendar naj te pomirim, to so običajna vprašanja dijakov na prelomnici iz osnovne v srednjo šolo. Da bi ti olajšali to prelomnico, smo pripravili predstavitveno publikacijo, ki jo prebiraš. Gre za precej obsežno predstavitev, vendar brez strahu; nekatera poglavja boš preskočil(a), nekatera ošvrknil(a), nekaj pa ti jih priporočam v skrbno branje. Npr. organizacija dela v šoli, predmetniki, šolska pravila, šolski koledar, šolska prehrana. Zakaj? Če boš seznanjen(a) z organizacijo dela v šoli, boš tudi svoje delo organiziral(a) bolj premišljeno. Predmetniki te seznanjajo z vsebinami, ki jih boš moral(a) opraviti v posameznem letniku. Poznavanje šolskih pravil omogoča prijetnejše (so)bivanje v skupnosti, kakršno predstavlja šola. S pomočjo šolskega koledarja si boš svoje delo enakomerno porazdelil(a) in ne boš imel(a) težav z učenjem tik pred zdajci in z negativnimi ocenami. Šolska prehrana te seznanja z možnostmi prehranjevanja, načinom prijave obrokov in plačevanjem le-teh. Pred tabo je mnogo poti. Po kateri boš šel(šla), je odvisno OD TEBE. Ponujam pa ti nekaj PREIZKUŠENIH RECEPTOV. • Ne izostajaj neopravičeno od pouka, kajti izostajanje je vedno povezano s slabšim učnim uspehom. • Pouk je namenjen usvajanju nove učne snovi in sodelovanju. Če boš to dojel(a), boš imel(a) več prostega časa. • Morebitna nesoglasja s profesorji rešuj takoj in na kultiviran način. • Sodeluj pri raznih šolskih in obšolskih dejavnostih, kajti tako boš na ustvarjalen način preživljal(a) prosti čas in se družil(a) s sošolci in ostalimi dijaki centra. Prepričana sem, da če jih boš upošteval(a), bo tudi naš center kraj, kamor boš zahajal(a) z veseljem. Uspešno šolsko leto 2012/13! Maja Jošt, prof. urednica publikacije

2


Tehniški šolski center Kranj

PODATKI O ŠOLI

TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER KRANJ

TELEFONSKE ŠTEVILKE TAJNIŠTVO ++386 (0)4 280 40 00 fax: ++386 (0)4 280 40 35

SPLETNI NASLOV: http://www.tsckr.si/ SEDEŽ ŠOLE: Kidričeva cesta 55, 4000 KRANJ

DIREKTOR ++386 (0)4 280 40 21

ORGANIZACIJSKE ENOTE Strokovna in poklicna šola ¾ Strokovna gimnazija ¾ Višja strokovna šola Medpodjetniški izobraževalni center ¾

¾

RAVNATELJICA SiPŠ ++386 (0)4 280 40 23 RAVNATELJICA SG ++386 (0)4 280 40 22

DIREKTOR ZAVODA Jože Drenovec, univ. dipl. org. dela

RAVNATELJICA VSŠ ++386 (0)4 280 40 31

RAVNATELJICA STROKOVNE IN POKLICNE ŠOLE Saša Kocijančič, prof.

SVETOVALNA DELAVKA ++386 (0)4 280 40 32 ++386 (0)4 280 40 46

RAVNATELJICA STROKOVNE GIMNAZIJE Zdenka Varl, prof.

IZOBRAŽEVANJE OB DELU ++386 (0)4 280 40 27

RAVNATELJICA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE Gabrijela Krajnc, univ. dipl. inž.

ZBORNICA SŠ ++386 (0)4 280 40 26

VODJA MIC-a Nataša Kristan Primšar, univ. dipl. inž.

ZBORNICA VSŠ ++386 (0)4 280 40 43

POMOČ. RAVNATELJICE STROKOVNE IN POKLICNE ŠOLE Lijana Medič Jermančič, univ. dipl. psih.

KNJIŽNICA ++386 (0)4 280 40 38 REFERAT ++386 (0)4 280 40 42

ORGANIZATORICA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH Beti Vučko, univ. dipl. inž. ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA SiPŠ Aleš Bregar, inž. ORGANIZATORJA DELOVNE PRAKSE SiPŠ Miloš Frelih, dipl. inž., Anton Žnidar, prof.

URADNE URE

ORGANIZATORICA PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA VSŠ mag. Branka Jarc Kovačič

TAJNIŠTVO vsak dan od 12.00 do 14.00 ure

SVETOVALNA SLUŽBA Lijana Medič Jermančič, univ. dipl. psih. Karmen Kanalec, univ. dipl. ped. in prof. soc. Mirjana Erlah Košnik, univ. dipl. ped. in prof. soc.

RAČUNOVODSTVO vsak dan od 10.30 do 11.30 ure KNJIŽNICA vsak dan od 7.00 do 15.00

KNJIŽNICA Romana Debeljak, univ. dipl. ped. in prof. slov.

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH torek, sreda in petek od 8.00 do 11.00 ponedeljek in četrtek od 14.00 do 17.00

TAJNIŠTVO Branka Zadnikar, Mojca Miklavčič, Tina Miklavčič

REFERAT VSŠ ponedeljek, torek, sreda, četrtek od 10.00 do 11.30 torek od 14.00 do 16.30

RAČUNOVODSTVO Dragica Zugwitz, Katja Zadnikar, Nataša Godnov REFERAT ZA ŠTUDIJSKE IN ŠTUDENTSKE ZADEVE Mateja Demšar, Marta Rakovec

3


Tehniški šolski center Kranj

KAZALO PODATKI O ŠOLI.................................................................. 3 KAZALO ................................................................................ 4 ORGANIGRAM ŠOLE ............................................................. 5 ZGODOVINA ŠOLE ................................................................ 5 ZGODOVINA ŠOLE ................................................................ 6 PREDSTAVITEV TŠC KRANJ ...................................................... 7 MATERIALNI POGOJI ŠOLE................................................... 10 ŠOLA IN STARŠI ................................................................... 11 ODDELKI IN RAZREDNIKI V LETU 2012/2013.......................... 12 STROKOVNI DELAVCI ZAVODA ............................................. 14 ORGANIZACIJA DELA V ŠOLI................................................ 16 ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA ............................................... 18 ŠOLSKA KNJIŽNICA.............................................................. 19 IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH ................................................. 21 ZAKLJUČNI IZPIT V SREDNJEM POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU .. 23 SPLOŠNA MATURA ............................................................... 25 POKLICNA MATURA ............................................................. 28 STROKOVNA GIMNAZIJA...................................................... 30 STROKOVNA IN POKLICNA ŠOLA.......................................... 34 ŠOLSKA PRAVILA.................................................................. 61 ŠOLSKA PRAVILA OCENJEVANJA .......................................... 64 PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE ................................................. 66 VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO Z NADARJENIMI DIJAKI .... 71 ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2012/2013 ..................... 72 ŠOLSKI KOLEDAR 2012/13 .... NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN. OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE ................................................... 78 INTERESNE DEJAVNOSTI ....................................................... 80 PROSTA IZBIRA DIJAKOV ...................................................... 82 DIJAŠKA SKUPNOST ............................................................. 84 UTRIP ŠOLE.......................................................................... 85

4

Publikacija TŠC Kranj za šolsko leto 2012/13 UREDNIŠTVO Urednica: Maja Jošt, prof. Avtorji besedil: Jože Drenovec, univ. dipl. org. dela Saša Kocijančič, prof. Zdenka Varl, prof. Mirjana Erlah Košnik, univ. dipl. ped. in prof. soc. Lijana Medič Jermančič, dipl. psih. Karmen Kanalec, univ. dipl. ped. in prof. soc. Beti Vučko, univ. dipl. inž. Simona Rozman, prof. Tatjana Zupan, prof. Romana Debeljak, prof. Tone Žnidar, prof. TEHNIČNA PRIPRAVA Oblikovanje gradiva in računalniški prelom: Janko Uhan, univ. dipl. inž. Lektoriranje: Maja Jošt, prof. Fotografije: Vera Brezar, labor. Oblikovanje naslovnice: David Kladnik


Tehniški šolski center Kranj

ORGANIGRAM ŠOLE

5


Tehniški šolski center Kranj

ZGODOVINA ŠOLE TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER KRANJ JE ŠOLA Z DOLGOLETNO TRADICIJO.

zacijsko enoto: Medpodjetniški izobraževalni center.

V Kranju je Ministrstvo za industrijo Slovenije v letu 1946 ustanovilo Strojno tovarno, ki se je že marca 1946 preimenovala v ISKRO. Ob tovarni je bila leta 1951 zgrajena šola za 300 učencev. Potrebe po strokovnih kadrih so iz leta v leto naraščale. Novo prelomnico v zgodovini šole je pomenila uvedba usmerjenega izobraževanja v šolskem letu 1981/82. V tem obdobju se je za potrebe elektrotehnike in strojništva izobraževalo že 950 učencev.

Stara šola, zgrajena l. 1951, imenovana industrijska šola ISKRA

Prostorska stiska se je kazala pri izvajanju teoretičnega in praktičnega pouka. Odločitev za gradnjo in financiranje nove šole je prevzela občina Kranj in njeno gospodarstvo. Z vselitvijo v nove prostore, leta 1985, je postajala šola vse bolj moderno opremljen izobraževalni center s sodobno učno tehnologijo, ki je med drugim tudi plod sodelovanja z Iskrinimi, predvsem kranjskimi tovarnami. Šolsko leto 1991/92 pomeni konec usmerjenega izobraževanja. Šola je z odločbo Ministrstva za šolstvo in šport postala javni zavod z imenom Srednja elektro in strojna šola Kranj, ki je imela dve enoti: • •

Povojna generacija učencev pri praktičnem pouku

Strokovno gimnazijo, Poklicno ter strokovno šolo, ki je izvajala programe srednjega strokovnega izobraževanja s področja elektrotehnike, informatike in strojništva.

Januarja 2005 je Ministrstvo za šolstvo in šport sprejelo sklep o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Tehniški šolski center Kranj, ki je s šolskim letom 2005/2006 imel naslednje organizacijske enote: • • •

Strokovno in poklicno šolo, Strokovno gimnazijo in Višjo strokovno šolo.

Avgusta 2008 je Tehniški šolski center Kranj po sklepu Ministrstva za šolstvo in šport dobil tudi organi-

Glavni vhod v šolo

6


Tehniški šolski center Kranj

PREDSTAVITEV TŠC KRANJ KJE SMO? V predmestju Kranja, na Zlatem polju. KAJ VSE JE POD STREHO? TŠC Kranj ima štiri organizacijske enote: • Strokovno in poklicno šolo • Strokovno gimnazijo • Višjo strokovno šolo • Medpodjetniški izobraževalni center. OD KDAJ SMO? Srečali smo se že z Abrahamom, vendar bivamo v veliki, svetli, sodobni šoli, v kateri bomo verjetno še dolgo uživali. KAJ PA SOSEDJE? Sama znana imena: Fakulteta za organizacijske vede, Osnovna šola Franceta Prešerna, Dijaški in študentski dom, Ekonomska gimnazija.

Prenovljen, sodoben laboratorij za mehatroniko

TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER KRANJ

Strokovna in poklicna šola

Srednje poklicno izobraževanje

Srednje tehniško izobraževanje

Poklicnotehniško izobraževanje

Strokovna gimnazija

Poklicni tečaj

Tehniška gimnazija

7

Višja strokovna šola

Mehatronika

Informatika

Elektroenergetika


Tehniški šolski center Kranj

Tekmovanja Tehniški šolski center Kranj vsako leto organizira različna tekmovanja s splošnih in strokovnih področij, kot so: fizika, slovenščina, matematika, tuji jeziki, telekomunikacije, robotika, elektrotehnika, računalništvo, šport…; naši dijaki pa se udeležujejo tudi tekmovanj, organiziranih v drugih ustanovah.

Prenovljena knjižnica je tudi prostor za razstave.

IN NOTRANJOST? 32 prostornih, specializiranih učilnic in 16 delavnic za praktični pouk, sodoben izobraževalni računalniški center, velika multimedijska predavalnica, velika kuhinja, športna dvorana Zlato polje v Kranju z rokometnim igriščem, z dvema igriščema za košarko in z enim za odbojko, z veliko plezalno steno, s prostori za tenis, atletiko, fitnes… KAJ POČNEMO POLEG REDNE DEJAVNOSTI? Dijaki in učitelji se že od ustanovitve šole aktivno udejstvujejo na različnih področjih. Udeležujejo se različnih projektov, šolskih ter državnih tekmovanj, na katerih žanjejo lepe uspehe.

matematika, fizika, košarka, impro liga ... Šolski časopis Iskrica Na šoli že leta izdajamo šolski časopis, v katerem dijaki pod mentorstvom profesorice objavljajo članke o aktualnih dogodkih na šoli, informacije o ekskurzijah, pohodih ter zabavni problematiki. Časopis si lahko ogledate na spletnem naslovu http://www.tsckr.si. Fotografske razstave Dijaki pod vodstvom mentorjev v knjižnici prirejajo razne fotografske razstave ter se tudi udeležujejo raznih fotografskih natečajev.

Zanimiv program v šoli Poleg splošnih in strokovnih predmetov nudimo našim dijakom tudi predmete, ki so pomembni za vsestranski razvoj osebnosti: biologija z ekologijo, zdravstvena vzgoja s tečajem prve pomoči, vzgoja za družino, mir in nenasilje, spoznavanje družbene ureditve, kulturne, športne in strokovne ekskurzije. Interesne dejavnosti v šoli so res pestre: Elektro krožek, video krožek, računalništvo in informatika, cestnoprometni predpisi, angleški jezik, nemški jezik, ruski jezik,

Laboratorij za elektrotehniko

8

Raziskovalna dejavnost Na Tehniškem šolskem centru je izredno razvita tudi raziskovalna dejavnost. Šola že več let zapored organizira regijska srečanja mladih raziskovalcev, ki ponavadi potekajo v spomladanskem času, aprila ali maja. Osnovnošolci sodelujejo z raziskovalnimi nalogami s področij biologije, ekologije z varstvom okolja, ekonomije, etnologije, geografije, kemije, fizike in astronomije, slovenskega jezika in književnosti, sociologije ter zgodovine in umetnostne zgodovine. Srednješolci pa predstavijo raziskovalne naloge ne le z družboslovnih, temveč tudi s področij elektrotehnike, strojništva, računalništva. Že vrsto let se na tekmovanjih naši dijaki uvrščajo na najvišja mesta. Kulturni dan Kulturnemu prazniku posvečamo posebno pozornost z različnimi kulturnimi prireditvami; gledališkimi predstavami, razstavami izdelkov dijakov in učiteljev, recitali…


Tehniški šolski center Kranj

Na šoli že vrsto let organiziramo regijsko srečanje mladih raziskovalcev osnovnih in srednjih šol Gorenjske.

Projekt Kranj V okviru posodobitve gimnazijskih programov se na naši šoli izvaja medpredmetni projekt Kranj. Dijaki delajo na terenu ter tako praktično uporabljajo znanje iz predmetov: biologija, matematika, kemija, zgodovina, geografija, likovna umetnost. Po končanem delu pripravijo tudi predstavitev za starše ter jim prikažejo svoje delo v okviru projekta Kranj. Mednarodni projekt MEPI je eden izmed šestih največjih svetovnih mladinskih programov, ki mlade poleg rednega dela v šoli vzpodbuja tudi k aktivnemu in ustvarjalnemu preživljanju prostega časa. Koncept programa temelji na osebnem izzivu in mladim predstavlja uravnotežen, netekmovalen program, ki vključuje 4 področja delovanja: prostovoljno delo, veščine, rekreativni šport in odpravo.

glasbenem področju in ustvarjalnih delavnicah, z glasbo in žonglerskimi norčijami znajo polepšati dan otrokom pediatričnega oddelka bolnice Jesenice. Poleg humanitarnih akcij se odpravljajo tudi na večdnevne pohode in se preizkušajo v plezanju. Nagrade dijakom Dijaki, ki uspešno zastopajo šolo na različnih področjih in najboljši dijaki po učnem uspehu, so vsako leto nagrajeni s knjižnimi nagradami, v mesecu septembru pa najboljši razred na šoli popeljemo na enodnevni izlet. UGODNOSTI, KI JIH JE DOBRO POZNATI Kuhinja z organizirano malico in jedmi po izbiri, izposoja učbenikov v šoli, možnost pridobitve statusa raziskovalca, športnika ali kulturnika glasbenika, učitelj skrbnik, kar dijaku olajša delo v šoli in izven nje.

Naši Mepijevci se povezujejo z Varstveno delovnim centrom Kranj na

9

Vzporedno s prenavljanjem učnih programov poteka tudi posodabljanje laboratorijev za elektrotehniko, mehatroniko in računalništvo.

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH Šola organizira izobraževanje za odrasle. Vpišejo se lahko tudi kandidati, ki rednega šolanja niso zaključili. Možne so tudi prekvalifikacije za kandidate, ki so že končali poklicno šolo.


Tehniški šolski center Kranj

MATERIALNI POGOJI ŠOLE

Osrednji večnamenski prostor, ki je hkrati tudi jedilnica.

Dobre oznake na glavnem vhodu pripomorejo k usmerjanju obiskovalcev po razgibani šoli.

TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER Šolski objekt ima tri nadstropja. V kleti je zaklonišče in vhod v športno dvorano Zlato polje. V pritličju šole se nahajajo učilnice za izvajanje praktičnega pouka in laboratorijskih vaj. V osrednjem delu je multimedijska predavalnica ter večnamenski prostor s kuhinjo in jedilnico. Zraven najdemo prenovljeno šolsko knjižnico. V pritličju so še upravni prostori Višje strokovne šole in strokovnih služb ter zaenkrat še prostori Medpodjetniškega izobraževalnega centra. V 1. nadstropju šole se nahajajo splošne učilnice, upravni prostori Strokovne in poklicne šole, Strokovne gimnazije ter izobraževanja odraslih.

Sodobna multimedijska predavalnica

Pouk športne vzgoje poteka v športni dvorani Zlato polje in na šolskih igriščih.

ŠPORTNA DVORANA ZLATO POLJE Športna dvorana Zlato polje se nahaja ob Tehniškem šolskem centru v Kranju. Z njim je povezana s podzemnim hodnikom.

V športni dvorani Zlato polje poteka pouk telovadbe.

Objekt ima dve nadstropji. V pritličju je telovadna dvorana, namenjena raznim prireditvam, pouku športne vzgoje ter športnim dejavnostim, in sodobna plezalna stena. V drugem nadstropju je glavni vhod v športno dvorano z galerijo ter dvema enotama za aerobiko in fitnes.

Laboratorij za mehatroniko

V tretjem nadstropju se nahajajo pisarne in tehnični prostori.

Pouk fizike poteka v dveh, nedavno prenovljenih, sodobnih učilnicah za fiziko.

10


Tehniški šolski center Kranj

ŠOLA IN STARŠI ŠTUDIJSKI KROŽEK ZA STARŠE V šolskem letu 2012/13 bo na Strokovni gimnaziji za starše dijakov maturantov deloval bralni študijski krožek tipa Beremo z Manco Košir. Imenoval se bo »Beremo z maturanti«. Starši bodo brali ista književna dela, kot jih bodo za maturitetni esej pri izpitu iz slovenščine morali prebrati njihovi otroci – maturanti. O prebranem se bodo starši pogovarjali in izmenjevali mnenja na rednih mesečnih srečanjih v šolski čitalnici. Krožek je tudi odlična priložnost za druženje in izmenjavo izkušenj med starši. Udeležba je brezplačna.

Na informativnem dnevu se bodoči dijaki in njihovi starši najbolje seznanijo s šolo, tako z načinom dela kot s prostori.

PRAVILA Na začetku šolskega leta ravnateljici Strokovne gimnazije, Strokovne in poklicne šole ter razredniki seznanijo starše z značilnostmi izobraževalnega programa, šolskimi pravili in organizacijo dela šole. RODITELJSKI SESTANKI Šola sodeluje s starši na roditeljskih sestankih; prvi je praviloma ob začetku šolskega leta, naslednji pa ob koncu ocenjevalnega obdobja. GOVORILNE URE Učitelji sodelujejo s starši na govorilnih urah. Razpored rednih tedenskih govorilnih ur je objavljen na spletnih straneh šole in oglasni deski. Enkrat mesečno bodo skupne govorilne ure v popoldanskem času. SKRBNIŠTVO Vsak dijak si lahko izmed učiteljev izbere skrbnika, s katerim se lahko posvetuje v primeru težav ali zgolj če potrebuje nasvet. Tudi starši se bodo lahko pogovorili s skrbniki v času govorilnih ur. OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI DIJAKA Razrednik na prvem roditeljskem sestanku obvesti starše o načinih medsebojnega obveščanja o odsotnosti dijaka od pouka.

Starši morajo čim prej, najkasneje pa v treh delovnih dneh od izostanka dijaka od pouka, o tem obvestiti razrednika. Če razrednik v tem roku ni obveščen o vzrokih dijakove odsotnosti, vzpostavi stik s starši. Odsotnost dijaka opraviči razrednik na podlagi presoje vzroka odsotnosti. PREDČASNI ODHODI OZ. ZAMUJANJE Starši lahko pisno zaprosijo razrednika, da dijaku zaradi utemeljenih razlogov (npr. vozni red avtobusov oz. vlakov) dovoli zamujanje ali predčasno odhajanje od pouka.

Mentorica krožka bo ga. Karmen Kanalec, svetovalna delavka. SVET STARŠEV STROKOVNE IN POKLICNE ŠOLE TER SVET STARŠEV STROKOVNE GIMNAZIJE Vsak oddelek izvoli predstavnika staršev v Svet staršev, kjer starši rešujejo problematiko vzgojnoizobraževalnega procesa . Svet staršev Strokovne gimnazije izvoli enega predstavnika, svet staršev Strokovne in poklicne šole pa dva predstavnika v Svet zavoda.

RAZGOVOR PRED IZREKANJEM VZGOJNIH UKREPOV Starše pred izrekom višjih vzgojnih ukrepov povabimo, da prisostvujejo razgovoru z dijakom. Če je dijaku določen alternativni ukrep, razrednik o tem obvesti starše. PREDAVANJA ZA STARŠE Na šoli bomo tako kot prejšnja leta gostili ugledne predavatelje, strokovnjake s področja vzgoje, odraščanja in duševnega zdravja sploh.

11

Predstavitev dela na projektnih tednih


Tehniški šolski center Kranj

ODDELKI IN RAZREDNIKI V LETU 2012/2013 STROKOVNA GIMNAZIJA ZAP. ŠT.

RAZRED

PROGRAM IN POKLIC

1.

1. GA

TEHNIŠKA GIMNAZIJA

21

Darija Kramarič, univ. dipl. bio.

2.

1. GB

TEHNIŠKA GIMNAZIJA

16

Dragica Debeljak, prof.

37

DIJAKOV

2 ODDELKA 1. LETNIKA

ŠT. DIJAKOV

SKUPAJ

RAZREDNIK

3.

2. GA

TEHNIŠKA GIMNAZIJA rač

19

Janez Zupanec, univ. dipl. mat.

4.

2. GB

TEHNIŠKA GIMNAZIJA meh, ele

34

Jolanda Škofic Zakotnik, prof.

53

DIJAKOV

2 ODDELKA 2. LETNIKA

SKUPAJ

5.

3. GA

TEHNIŠKA GIMNAZIJA rač

22

Marko Arnež, prof.

6.

3. GB

TEHNIŠKA GIMNAZIJA ele, meh

26

Jerca Kebe, prof.

48

DIJAKOV

2 ODDELKA 3. LETNIKA

SKUPAJ

7.

4. GA

TEHNIŠKA GIMNAZIJA rač

21

Vlasta Jemec, prof.

8.

4. GB

TEHNIŠKA GIMNAZIJA meh, ele

25

Tatjana Zupan, prof.

46

DIJAKOV

2 ODDELKA 4. LETNIKA

SKUPAJ

12


Tehniški šolski center Kranj

STROKOVNA IN POKLICNA ŠOLA ZAP. ŠT.

RAZRED

PROGRAM IN POKLIC

RAZREDNIK

1.

1.Ea

ELEKTROTEHNIK - SSI

Vasja Markič, univ. dipl. inž.

2.

1.Ma

TEHNIK MEHATRONIKE - SSI

Mirko Meglič, dipl. inž.

3.

1.Mb

TEHNIK MEHATRONIKE - SSI

Mateja Markun, prof.

4.

1.Ra

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA - SSI

Robert Bertoncelj, univ. dipl. inž.

5.

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA - SSI

Gorazd Tekalec, univ. dipl. inž.

ELEKTRIKAR, MEHATRONIK OPERATER - SPI

Maja Jelenc, prof.

RAČUNALNIKAR - SPI

Polonca Hafner Ferlan, prof.

ELEKTROTEHNIK, TEHNIK RAČUNALNIŠTVA - SSI

Tilka Sever, prof.

9.

1.Rb 1.Ee, 1.Me 1.Re 2.Ea, 2.Ra 2.Ma

TEHNIK MEHATRONIKE - SSI

Andreja Pogačnik, prof.

10.

2.Mb

TEHNIK MEHATRONIKE - SSI

Marija Rogelj, prof.

11.

2.Rb

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA - SSI

Alenka Luštrek, prof.

12.

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA - SSI

Andrej Arh, dipl. inž.

ELEKTRIKAR ENERGETIK, MEHATRONIK OPERATER - SPI

Maja Teran, prof.

RAČUNALNIKAR - SPI ELEKTROTEHNIK ELEKTRONIK, TEHNIK MEHATRONIKE - SSI TEHNIK MEHATRONIKE - SSI

Nina Zupan Šorli, prof.

16.

2.Rc 2.Ee, 2.Me 2.Re 3.Ea, 3.Ma 3.Mb

Maja Jošt, prof.

17.

3.Ra

TEHNIK RAČUNAL. - SSI

Špela Tomažič, prof.

18.

3.Rb 3.Ee, 3.Re 3.Me

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA - SSI

Danica V. Černe, univ. dipl. inž.

ELEKTRIKAR ENERGETIK, RAČUNALNIKAR - SPI

Aleš Hvasti, univ. dipl. inž.

MEHATRONIK OPERATER - SPI

Primož Kurent, univ. dipl. inž.

ELEKTROTEHNIK ELEKTRONIK, ENERGETIK - SSI

Irena Jerala, prof.

TEHNIK MEHATRONIKE, TEHNIK RAČUNALNIŠTVA - SSI

Melita Gros, prof.

6. 7. 8.

13. 14. 15.

19. 20. 21. 22.

4.Eak 4.Ma, 4.Ra

Robert Šifrer, univ. dipl. inž.

23.

4.Mb

TEHNIK MEHATRONIKE - SSI

Nataša Gazvoda, prof.

24.

4.Rb

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA - SSI

Uroš Sterle, prof.

25.

4.Rc

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA - SSI

Meta Arnež, prof.

26.

1.Mi

TEHNIK MEHATRONIKE– PTI

Stanislav Jagodic, dipl. inž.

27.

1.Ri

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – PTI

Razpis rač. 3 (Temida Novak)

28.

2.Ei, 2.Ri

ELEKTROTEHNIK ELE, ENE, TEHNIK RAČUNALNIŠTVA- PTI

Magda Papić, univ. dipl. org.

29.

2.Mi

TEHNIK MEHATRONIKE - PTI

Maja Arh, prof.

30.

5.PT

POKLICNI TEČAJ TEHNIK RAČUNALNIŠTVA - PT

Pogačnik Borut, univ. dipl. inž.

13


Tehniški šolski center Kranj

STROKOVNI DELAVCI ZAVODA Stanje 6. 8. 2012 Zap. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

Priimek ARH ARH ARNEŽ ARNEŽ BALANTIČ BERTONCELJ BEŠTER BEZNIK BIZANT BRAJDIČ BREGAR BREZAR DEBELJAK DEBELJAK DRENOVEC ERLAH KOŠNIK FRELIH GAZVODA GRACELJ GREGORC GROS HAFNER FERLAN HVASTI JAGODIC JARC KOVAČIČ JELENC JELOVČAN JEMEC JERALA JOŠT JURGELE KANALEC KEBE KERT KOCIJANČIČ KOZMUS KRAJNC KRAMARIČ KRISTAN PRIMŠAR KRMELJ KURENT LAVTIŽAR LOJK LUŠTREK MARČAN MARKIČ MARKUN MARN MEDIČ JERMANČIČ

Ime Andrej Maja Marko Meta Branka Robert Andreja Nastja Sašo Ivan Aleš Vera Dragica Romana Jože Mirjana Miloš Nataša Andrej Klemen Melita Polonca Aleš Stanislav Branka Maja Alenka Vlasta Irena Maja Anže Karmen Jerca Simona Saša Miran Gabrijela Darija Nataša Darka Primož Matej Branko Alenka Marko Vasja Mateja Janez Lijana

Izobrazba dipl. inž. elektrotehnike prof. matematike prof. filozofije prof. angleščine univ. dipl. organizator dela univ. dipl. inž. elektrotehnike prof. angleškega in nemškega jezika univ. dipl. organizator dela mag. znanosti, univ. dipl. organizator dela prof. športne vzgoje dipl. inž. elektrotehnike gimnazijski maturant prof. slovenskega in nemškega jezika univ. dipl. pedagog, prof. slovenskega jezika univ. dipl. organizator prof. ped. in soc. kulture dipl. inž. strojništva prof. matematike in fizike inž. mehatronike dipl. inž. elektrotehnike prof. matematike in fizike prof. filozofije in umetnostne zgodovine univ. dipl. inž. elektrotehnike dipl. inž. strojništva mag. znanosti, univ. dipl. inž. kemijske tehnologije prof. angleščine univ. dipl. inž. elektrotehnike prof. slovenskega in ruskega jezika prof. zgodovine in umetnostne zgodovine prof. slovenskega in ruskega jezika prof. športne vzgoje - pripravnik univ. dipl. pedagog, prof. sociologije prof. zgodovine in sociologije, univ. dipl etnologinja prof. športne vzgoje prof. matematike in fizike dipl. inž. elektrotehnike univ.dipl. inž. računalništva univ. dipl. biolog univ. dipl. inž. kemije prof. pedagogike univ. dipl. inž. strojništva univ. dipl. geograf, prof. zgodovine prof. športne vzgoje prof. angleščine univ. dipl. inž. elektrotehnike univ. dipl. inž. elektrotehnike prof. slovenskega jezika univ. dipl. inž. elektrotehnike univ. dipl. psiholog

14


Tehniški šolski center Kranj

Zap. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92.

Priimek MEGLIČ MIZERIT NOVAK OKRŠLAR OVSENEK PAPIĆ PAVLIČ POGAČNIK POGAČNIK POLAK POLJANEC PRISLAN ROGELJ ROGELJ ROZMAN SEVER SIMOVIĆ SLEMC STARMAN STAVROV STERLE STRNIŠA ŠIFRER ŠKOFIC ZAKOTNIK ŠTULAR ŠUBIC TEKALEC TERAN TOMAN TOMAŽIČ TOMIN TVRDY UHAN URANIČ VARL VOLČANŠEK ČERNE VREČEK VUČKO VUJOVIĆ ZUPAN ZUPAN ŠORLI ZUPANEC ŽNIDAR

Ime Mirko Leon Temida Almira Aleš Magda Branko Andreja Borut Jožef Damjan Tomislav Aljaž Marija Simona Tilka Srećko Drago Andrej Jurij Uroš Gašper Robert Jolanda Tomaž Marija Gorazd Maja Ivanka Špela Andrej Igor Janko Srečko Zdenka Danica Ivan Beti Goran Tatjana Nina Janez Anton

Izobrazba dipl. inž. strojništva univ. dipl. inž. strojništva univ. dipl. inž. elektrotehnike univ. dipl. inž. elektrotehnike univ. dipl. inž. elektrotehnike univ. dipl. org. dipl. inž. elektrotehnike prof. fizike in kemije univ. dipl. inž. elektrotehnike dipl. inž. elektrotehnike dipl. inž. elektrotehnike elektrotehnik elektronik univ. dipl. inž. strojništva prof. matematike prof. nemškega in španskega jezika prof. angleškega in slovenskega jezika univ. dipl. inž. elektrotehnike inž. strojništva univ. dipl. inž. strojništva prof. športne vzgoje prof. matematike magister organizator informatik univ. dipl. inž. elektrotehnike prof. slovenskega jezika, univ. dipl. etnologinja univ. dipl. inž. strojništva prof. angleškega in francoskega jezika univ. dipl. inž. kemije univ. dipl. lit. komp. in prof. slovenskega jezika prof. fizike prof. slovenskega jezika prof. športne vzgoje univ. dipl. organizator dela, inž. strojništva univ. dipl. inž. elektrotehnike univ. dipl. organizator dela prof. angleškega jezika in pedagogike univ. dipl. inž. elektrotehnike dipl. inž. elektrotehnike univ. dipl. inž. elektrotehnike prof. matematike in fizike prof. nemškega in italijanskega jezika prof. umetnostne zgodovine in zgodovine univ. dipl. inž. matematike prof. matematike

15


Tehniški šolski center Kranj

ORGANIZACIJA DELA V ŠOLI ORGANIZACIJA POUKA Teoretični in praktični pouk potekata v eni zgradbi. Športno vzgojo izvajamo v športni dvorani poleg šole. Šola in športna dvorana sta med seboj povezani s podzemnim hodnikom. V šolskem letu 2012/13 pouk na šoli izvajamo v dopoldanskem času.

ČASOVNI RAZPORED UR IN ODMOROV

Šol. ura

TRAJANJE

1. ura

7.15 – 8.00

2. ura

8.05 – 8.50

3. ura

8.55 – 9.40

4. ura

9.45 – 10.30

5. ura

10.35 – 11.20

6. ura

11.25 – 12.10

7. ura

12.15 – 13.00

8. ura 9. ura 10. ura 11. ura 12. ura 13. ura 14. ura

13.05 – 13.50 13.55 – 14.40 14.45 – 15.30 15.35 – 16.20 16.25 – 17.10 17.15 – 18.00 18.05 – 18.50

PREHRANA TOPLI OBROK TOPLI OBROK TOPLI OBROK TOPLI OBROK TOPLI OBROK TOPLI OBROK

NAČIN INFORMIRANJA DIJAKOV Za pravočasno in točno informiranje dijakov uporabljamo: • okrožnice, ki jih preberemo po ozvočenju; • oglasne deske, na katerih objavljamo prebrane okrožnice;

• • • • • •

pisna obvestila o nadomeščanju odsotnih učiteljev; spletno objavo urnika in nadomeščanj; pisna obvestila o rokih za prijavo in razpored izpitov; sporočila na šolski spletni strani http://www.tsckr.si; šolski časopis; panoje za predstavljanje dejavnosti v knjižnici; predstavitve raziskovalnih nalog, izdelkov, dejavnosti ob zaključku šolskega leta; LCD zaslona v vhodni avli ter večnamenskem prostoru.

TAJNIŠTVO IN RAČUNOVODSTVO V tajništvu dobijo dijaki potrdila o vpisu, se prijavljajo na izpite, urejajo obveznosti v zvezi z izpisom iz šole, zavarovanjem. Uradne ure V računovodstvu dijaki poravnajo vse denarne obveznosti do šole (obrabnina učbenikov, ekskurzije, izpiti …).

Utrip v zbornici

Redne mesečne pedagoške konference potekajo v sodobni predavalnici.

16


Tehniški šolski center Kranj

Gabrijela Krajnc, univ. dipl. inž.

Jože Drenovec, univ. dipl. inf.

Saša Kocijančič, prof.

Zdenka Varl, prof.

direktor TŠC

ravnateljica SiPŠ

ravnateljica SG

Lijana Medič Jermančič

Beti Vučko, univ. dipl. inž. organizatorica izobraževanja odraslih

Nataša Kristan Primšar,

univ. dipl. psih. pomočnica ravnateljice SiPŠ

Branka Zadnikar

Tina Miklavčič, univ. dipl. teo.

Mojca Miklavčič

dipl. upr. org. poslovna sekretarka

administratorka

administratorka

referentka za študijske in študentske zadeve

Dragica Zugwitz, dipl. upr. org.

Katja Zadnikar, univ. dipl. ekon.

Marta Rakovec, dipl. ekon.

Nataša Godnov

univ. dipl. inž. vodja MIC-a

računovodkinja

računovodkinja

računovodkinja

Igor Šiler

Stane Sušnik

Marjan Grah

hišnik

hišnik

hišnik

17

ravnateljica VSŠ

Darka Krmelj

MIC - samostojna strokovna delavka

Mateja Demšar

knjigovodkinja

Nejko Ržen

vzdrževalec učne tehnologije


Tehniški šolski center Kranj

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA jem predmeta, pri katerem so se težave pojavile. Če ugotavljate, da morda niste izbrali pravega programa ali šole, skupaj s tabo in tvojimi starši raziščemo in poiščemo pot naprej. Kadar se med sošolci ne počutite dobro ali pa ste v konfliktu le s katerim od sošolcev oziroma dijakov iz drugih razredov, o se pogovorimo z vsemi vpletenimi dijaki, o v razgovor vključimo tudi starše.

Svetovalna delavka Mirjana Erlah Košnik, univ. dipl. ped. in prof. soc. kult.

SODELOVANJE Z DIJAKI Na svetovalno službo se lahko obrnete, ko se vam porajajo naslednja vprašanja: o kateri poklic me zanima, o katera srednja šola bi bila primernejša, o kakšen uspeh moram imeti, če želim na določeno šolo, o kaj bom znal, ko bom imel določen poklic, o kako se bom vpisal v srednjo šolo. Da bi se lažje odločili, vam na naši šoli svetovalni delavki s pomočjo učiteljev strokovnih predmetov

predstavita šolo oziroma poklice, za katere izobražujemo. Ko ste na začetku šolanja v srednji šoli, vas z razrednikom seznanimo s šolskimi pravili in vam pomagamo, da se vključite v novo okolje. Kadar ugotovite, da vam učenje dela težave oziroma so se pojavile slabe ocene, o poskušamo ugotoviti vzroke težav, o se pogovorimo o boljših učnih metodah, o naredimo načrt, kako izboljšati ocene pri posameznih predmetih, o se sestanemo skupaj s profesor-

Na pogovor vas svetovalne delavke vabijo tudi kadar se soočate z različnimi težavami v življenju: s strahovi, z neobvladanim vedenjem in čustvi, ko ne veste, kaj bi sami s sabo, imate težave doma ali z vrstniki … Kadar ste prekršili pravilnik o šolskem redu, se pred izrekom vzgojnega ukrepa pogovorite tudi s svetovalno delavko, ki vas bo poskušala razumeti in se pogovoriti z vami o odgovornem vedenju v podobnih situacijah. Ko zaključujete program, za katerega ste se odločili, vam svetujemo, kakšne so možnosti nadaljevanja šolanja. SODELOVANJE S STARŠI V svetovalni službi se lahko oglasijo tudi starši, kadar potrebujejo nasvet v zvezi s šolanjem svojih otrok. SODELOVANJE Z OSTALIMI Svetovalna služba pri svojem delu sodeluje z vodstvom šole, učitelji in zunanjimi institucijami. V svetovalni službi so zaposlene: Lijana Medič Jermančič, univ. dipl. psih., (tel. 280 40 39) Mirjana Erlah Košnik, univ. dipl. ped. in prof. soc. kult. (tel. 280 40 32) in Karmen Kanalec, univ. dipl. ped. in prof. soc. (tel. 280 40 46).

Svetovalna delavka Karmen Kanalec, univ. dipl. ped. in prof. soc.

18


Tehniški šolski center Kranj

ŠOLSKA KNJIŽNICA gradivo za bralca iz druge knjižnice preko medknjižnične izposoje, kadar je to smiselno.

Knjižnica

V šolskem letu 2008/2009 smo dobili novo knjižnico. Trenutno je na voljo približno 10.000 enot gradiva. Poleg knjig izposojamo tudi okrog 40 splošnih in strokovnih revij (npr. Gea, Joker, Svet elektronike, Moj mikro, Avtofokus, Science Illustrated …) ter DVD-je. Knjižnica je vključena v sistem Cobiss, tako da uporabniki lahko preko interneta preverjajo zalogo gradiva. (Cobiss – Šolske knjižnice – Srednješolske in višješolske – Tehniški šolski center Kranj). http://www.cobiss.si/ Šola ima tudi bogat učbeniški sklad, tako da si vsi dijaki lahko izposodijo učbenike v šoli. V čitalnici prirejamo razstave dijakov in profesorjev. Dijaki razstavljajo izdelke, ki so nastali pri umetnostni vzgoji, nekateri pa se odločijo tudi za samostojne fotografske razstave. Od leta 2008 na šoli poteka srednješolska bralna značka. Dijaki preberejo določeno število knjig s predloženega seznama. V šolskem letu 2011/2012 smo imeli štiri srečanja, na katerih smo si izmenjali mnenja o prebranih vsebinah. V aprilu, mesecu knjige, sledi tudi zaključna

prireditev, na kateri podelimo priznanja in knjižne nagrade. Za spodbujanje branja na šoli občasno poteka ura branja, ko vsi na šoli tiho ali glasno beremo.

Čas izposoje: Knjižno gradivo – 21 dni, z možnim podaljšanjem. Knjižno gradivo za obvezno branje – 21 dni, brez možnosti podaljšanja. Seminarske, raziskovalne naloge – po dogovoru. Revije, CD – 7 dni. Ne izposojamo zadnjih številk revij in gradiva iz priročne knjižnice (enciklopedije, leksikoni). Možne so tudi rezervacije gradiva. Dijaki si lahko izposojajo gradivo do konca pouka. Vrniti ga morajo, preden dobijo spričevala. Vse poravnane obveznosti v knjižnici so pogoj za izposojo dijakom za popravne izpite, za maturo ali zaključni izpit.

V okviru knjižničnoinformacijskih znanj pa se dijaki učijo samostojne uporabe knjižnice, tako da iščejo gradivo v knjižnici ali preko sistema Cobiss. Naučijo se tudi oblikovati seminarsko nalogo. KNJIŽNIČNI RED 1. Članstvo Ob vpisu na našo šolo postanejo vsi vpisani dijaki člani šolske knjižnice. Članarine ni. Člani so tudi vsi delavci šole. Poleg tega so člani tudi občani, ki se na naši šoli izobražujejo ob delu. 2. Odpiralni čas Knjižnica je odprta od 7.00 do 15.00. 3. Izposoja knjižničnega gradiva Šolska knjižnica izposoja knjige, priročnike, učbenike in revije na dom. Nekateri priročniki so namenjeni izključno uporabi v šoli. Kadar knjižnica gradiva nima, knjižničarka napoti uporabnika v drugo knjižnico, kjer gradivo imajo. Lahko si tudi izposodi

19

Prenovljena knjižnica nam pogosto služi kot razstavni prostor likovnih in fotografskih del in kot prireditveni prostor.


Tehniški šolski center Kranj

Dijakinje/dijaki se lahko tudi odločijo, da bodo posamezen učbenik obdržali. V tem primeru so zanj dolžni plačati razliko do polne cene učbenika, oziroma ceno, ki jim jo določi šola. Predlog za plačilo učbenika pripravi skrbnica učbeniškega sklada, pisno pa potrdi direktor šole. Če na koncu šolskega leta dijakinje/dijaki vrnejo poškodovan učbenik ali pa ga sploh ne vrnejo, plačajo zanj odškodnino, ki je odvisna od nabavne cene in od starosti učbenika. Predlaga jo skrbnica učbeniškega sklada, pisno pa potrdi direktor šole. Utrip v knjižnici

4. Odnos do knjižničnega gradiva Za poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo morajo člani plačati odškodnino, če ga ni mogoče nadomestiti z enakim novim. 5. Obnašanje v prostorih knjižnice Knjižnica se nahaja v dveh nadstropjih. V spodnjem prostoru je knjižnično gradivo in izposojevalni pult, v zgornjem prostoru je čitalnica za tiho delo ali razne sestanke in skupinsko delo. Uporabniki imajo na voljo 7 računalnikov. Za delo na računalniku se morajo uporabniki prijaviti pri knjižničarki, prav tako za vstop v čitalnico v zgornjem prostoru. Čas na računalniku je omejen na 15 minut. Dva računalnika sta namenjena izključno šolskemu delu in čas uporabe ni omejen. Vstop v knjižnico s hrano in pijačo ni zaželen. Knjižnica je študijski prostor, zato smo primerno tiho, da ne motimo drugih.

Izposojevalnina znaša največ tretjino nabavne cene vseh v kompletu izbranih učbenikov. Znesek izposojevalnine plačajo po položnici.

Dijakinje/dijaki si učbenike izposodijo za obdobje enega šolskega leta. Ob koncu šolskega leta (do razdelitve letnih spričeval) jih vrnejo v knjižnico. V primeru, da dijakinje/dijaki ne potrebujejo celotnega kompleta, si lahko izposodijo samo posamezne učbenike.

UČBENIŠKI SKLAD Učbenike si v učbeniškem skladu lahko sposodijo dijaki vseh letnikov in smeri brez predhodnega naročila.

starši

Utrip v knjižnici

20

Višina odškodnine pri poškodovanih učbenikih ne sme presegati tretjine nabavne cene poškodovanega učbenika, pri uničenih in izgubljenih učbenikih pa ne sme presegati polovice nabavne cene učbenika (Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov, Ur.l. RS št. 43/02).


Tehniški šolski center Kranj

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH (www.tsckr.si Ö izberite zavihek IOD) Predavanja in vaje potekajo tedensko čez vse leto ali pa v strnjeni obliki. Za manjše število udeležencev so organizirane konzultacije pri posameznem profesorju.

Pogoj za vpis je uspešno končan ustrezen program srednjega poklicnega izobraževanja.

Tedenski urnik je objavljen na spletni strani izobraževanja odraslih in na oglasni deski.

Po uspešno opravljeni poklicni maturi kandidati lahko nadaljujejo izobraževanje v višješolskih in visokošolskih strokovnih programih.

Udeleženci izobraževanja odraslih za šolanje plačajo šolnino in vpisnino. Beti Vučko, vodja izobraževanja odraslih V programe izobraževanja odraslih se lahko vključijo: • vsi, ki že imajo določeno stopnjo formalne izobrazbe, pa si želijo pridobiti naslednjo stopnjo izobrazbe (primer: po končani poklicni šoli želijo pridobiti V. stopnjo izobrazbe in se zato vključijo v poklicnotehniško izobraževanje); • vsi, ki med rednim izobraževanjem niso bili uspešni, želijo pa dokončati šolanje; • vsi, ki niso dokončali izobraževanja in želijo opraviti posamezne izpite, zaključni izpit ali poklicno maturo; • brezposelne osebe, ki se izobražujejo preko Zavoda za zaposlovanje RS; • vsi, ki že imajo določeno formalno izobrazbo, pa se želijo prekvalificirati. Predavanja in vaje potekajo v učilnicah in delavnicah Tehniškega šolskega centra v popoldanskem času, izjemoma tudi ob sobotah. Po zaključku predavanj in vaj za posamezno enoto udeleženci izobraževanja odraslih opravljajo končni izpit. Obveznosti posamezne enote običajno opravljajo za posamezen letnik. Izobraževalno delo pa je lahko organizirano tudi tako, da udeleženci opravijo obveznosti posamezne enote za več letnikov hkrati.

STATUS Kandidat, ki se vključi v izobraževalni program, pridobi status udeleženca izobraževanja odraslih. Podlaga za vključitev je podpisan osebni izobraževalni načrt, ki udeleženca zavezuje, da izpolnjuje obveznosti. PROGRAMI SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA (SPI) – trajajo najmanj tri leta Kandidati lahko izbirajo naslednjimi programi: • elektrikar, • mehatronik operater, • računalnikar.

med

Vpišejo se lahko kandidati, ki so končali osnovno šolo ali ustrezen program nižjega poklicnega izobraževanja. Šolanje se konča z zaključnim izpitom. PROGRAMI POKLICNOTEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA (PTI) – trajajo najmanj dve leti (iz organizacijskih razlogov lahko tudi dlje) Za odrasle organiziramo izobraževanje po programih: • elektrotehnik (za smeri elektronik in energetik), • tehnik mehatronike, • tehnik računalništva (NOVOST za odrasle; program bomo izvajali, če bo dovolj vpisanih kandidatov).

21

Šolanje se maturo.

konča

s

poklicno

PROGRAMI DOKONČANJA IZOBRAŽEVANJA Udeleženci se lahko vključijo v dokončanje ali prekvalifikacijo v programih: • elektrotehnik elektronik in elektrotehnik energetik (dokončanje po iztekajočem programu samo še do 31.8.2013). • elektrotehnik računalništva (dokončanje po iztekajočem programu samo še do 31.8.2013). V navedene programe se lahko vključijo: • kandidati, ki so se že izobraževali v teh programih, pa jih niso uspešno zaključili, • kandidati, ki so že zaključili določen program srednjega strokovnega izobraževanja, pa bi se radi prekvalificirali. V primeru prekvalifikacije se priznajo opravljeni splošni predmeti, ki so primerljivi predmetniku izbranega programa. Tistim bivšim rednim dijakom, ki so z izobraževanjem prekinili tik pred ali med zaključnim izpitom oziroma poklicno maturo, nudimo priprave na opravljanje posameznih izpitov, zaključnega izpita ali poklicne mature. Trajanje programa je odvisno od števila že opravljenih izpitov in predmetov. Zaradi uvajanja novih programov se za dokončanje odločite čim prej.


Tehniški šolski center Kranj

SOFINANCIRANJE ŠOLNINE iz Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije. Operacijo delno financira Evropska unija ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (do 31. avgusta 2013). Stroški šolnin se povrnejo udeležencem, ki so v času izobraževanja za posamezno šolsko leto / letnik/, za katero uveljavljajo stroške sofinanciranja, dopolnili starost od 25 do 64 let. Informacije o sofinanciranju si preberite na www.sklad-kadri.si.

22


Tehniški šolski center Kranj

ZAKLJUČNI IZPIT V SREDNJEM POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU Pogoje, način in postopek opravljanja zaključnega izpita (kratica ZI) za dijake srednjega poklicnega programa določa Pravilnik o zaključnih izpitih, ki ga na podlagi drugega odstavka 75. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06) izdaja minister za šolstvo in šport. Zgradba zaključnega izpita: ZI obsega izpit: • iz slovenščine (ki se opravlja v skladu z izpitnim katalogom pisno in ustno) • iz zaključnega dela, ki se opravlja kot izdelek oz. storitev z zagovorom. Ključne in poklicne kompetence, način opravljanja izpita in ocenjevanje določa ustrezni izpitni katalog. ZI iz treh predmetov – 30. člen. Ne glede na določbo 3. člena Pravilnika o ZI obsega ZI še izpit iz strokovnoteoretičnega predmeta, če je tako določeno v izobraževalnem programu (velja za neprenovljene programe). Zaključni izpit lahko opravlja kandidat, ki je uspešno končal zaključni letnik srednjega poklicnega izobraževanja oz. je dosegel predpisano število kreditnih točk in je opravil druge, s programom določene, obveznosti. Kandidat lahko ZI ali posamezni predmet popravlja ali izboljšuje večkrat. PRIJAVE IN ODJAVE Pisno prijavo za opravljanje ZI odda kandidat najkasneje 30 dni pred začetkom izpitnega roka. Iz utemeljenih razlogov je možna prijava za opravljanje ZI najkasneje tri dni pred pričetkom izpitnega roka. O utemeljenosti razlogov odloči ravnatelj najkasneje v dveh dneh po prejemu vloge.

Praktični del zaključne naloge

Kandidat se lahko pisno odjavi od ZI najkasneje dva dni pred pričetkom izpitnega roka. Če se kandidat ne udeleži posameznega izpita, pa se ni odjavil v roku, ostane pri izpitni enoti neocenjen.

sestavljajo: predsednik, izpraševalec in najmanj en član. Kandidatu postavlja vprašanja le izpraševalec.

IZPITNI ROKI IN RAZPOREDITEV IZPITOV

Pisni del ZI traja najmanj 90 minut in največ 120 minut. Pisni izpit nadzorujeta najmanj dva nadzorna učitelja, ki ne smeta biti učitelja slovenščine. Ustni del izpita traja največ 20 minut. Kandidat lahko enkrat po vpogledu zamenja listek, kar ne vpliva na oceno. Kandidat ima pravico, da se 20 minut pripravlja na odgovor. Odgovarja na vprašanja z listka.

Izpitne roke za opravljanje ZI določi šola s svojim letnim delovnim načrtom v skladu z izobraževalnim programom, šolskim koledarjem in navodili ministra. Izpitni roki morajo biti objavljeni na oglasni deski v šoli. Izpitni roki so: spomladanski, jesenski, zimski. Kandidat lahko opravlja izpite ZI v različnih izpitnih rokih, vendar največ trikrat v letu. Kandidat lahko opravlja ustni in pisni del izpita v različnih dneh, vendar v istem izpitnem roku. Kandidat lahko izpit iz zaključnega dela opravlja v enem dnevu. Izpite ZI lahko izboljšuje ali popravlja večkrat. ŠOLSKA IZPITNA KOMISIJA (ŠIK) Za izvedbo ustnega izpita, zagovora imenuje ravnatelj ŠIK, ki jo

23

TRAJANJE IN POTEK IZPITOV

Zaključno delo: Šola najkasneje do konca oktobra pripravi predlog za zaključno delo in mentorje in s tem seznani kandidate. Zaključno delo in mentorja potrdi šolska komisija najkasneje do konca decembra in s sklepom seznani kandidate. Zaključno delo lahko dijak opravi pred zaključkom pouka v zaključnem letniku. Lahko se izvaja individualno ali skupinsko. Mentor svetuje, spremlja in zagotavlja samostojno izdelavo izdelka oz. storitve.


Tehniški šolski center Kranj

sijo naslednji dan po izpitu. Postopek ugovora na oceno poteka v skladu z določbo 81. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju.

Predstavitev zaključne naloge pri zaključnem izpitu OCENJEVANJE IN SPLOŠNEGA USPEHA

DOLOČANJE

Ključne in poklicne zmožnosti se v skladu z izobraževalnim programom ocenjujejo z ocenami od 1 do 5 oz. od 2 do 5 in opisno oceno »ni opravil«. Ocene od 2 do 5 so pozitivne ocene. Kandidat, ki ne doseže pozitivne ocene, izpita ni opravil. Kandidat opravi ZI, ko doseže pozitivno oceno pri vseh izpitih ZI. Kandidat, ki doseže najvišje možno število točk, doseže izjemen splošni uspeh. Splošni uspeh pri ZI se določi v točkah tako, da se seštejejo ocene izpitov in vsota deli s številom izpitov in zaokroži na eno decimalko. Kandidatu, ki je opravil ZI, izda šola

spričevalo o ZI in obvestilo o uspehu pri ZI. Kandidat, ki ZI ne opravi, prejme le obvestilo o uspehu pri ZI. Kandidat, ki opravi ZI z izjemnim splošnim uspehom, izda šola spričevalo o ZI s pohvalo. KRŠITVE POSTOPKA Kandidatu, ki krši določila izpitnega reda, se lahko izreče naslednje ukrepe: - opomin; - prekinitev dela izpita ali izpita. Ukrepi se praviloma stopnjujejo. VARSTVO PRAVIC KANDIDATOV Če so bile pri opravljanju ZI v šoli kršene določbe , ki se nanašajo na postopek izvedbe izpita, je dovoljena pritožba na šolsko komi-

Predstavitev izdelkov in seminarskih nalog dijakov SiPŠ

24


Tehniški šolski center Kranj

SPLOŠNA MATURA spomladanskem izpitnem roku.

in

jesenskem

Izpiti so lahko tudi ob sobotah. RMK lahko določi datum za opravljanje dela posameznega izpita pred spomladanskim oz. jesenskim izpitnim rokom. PRIJAVA IN ODJAVA Kandidat, ki želi opravljati splošno maturo v tekočem šolskem letu, odda predprijavo k splošni maturi od 1. do 15. decembra. Kandidat se prijavi k splošni maturi najkasneje 60 dni pred pričetkom izpitnega roka na šoli, na kateri želi opravljati splošno maturo.

Gaudeamus igitur… Splošna matura se opravlja v gimnazijah in strokovnih gimnazijah. Srednja šola lahko izvaja pripravo za maturitetne predmete, ki se v šoli poučujejo po programu. Srednja šola vsako leto z razpisom za vpis v prvi letnik objavi maturitetne predmete, za katere bo izvajala pripravo na splošno maturo. Srednja šola lahko v skladu z normativi ter standardi izvaja pripravo tudi za maturitetne predmete, ki jih ni razpisala, če za to obstaja interes dijakov. Splošno maturo lahko opravlja, kdor je končal splošno gimnazijo, strokovno gimnazijo in maturitetni tečaj v skladu z veljavnimi predpisi. PREDMETI Splošna matura obsega predmete skupnega in izbirnega dela. Predmeti skupnega dela splošne mature so obvezni za vse kandidate, ki opravljajo splošno maturo, predmete izbirnega dela pa si izbere kandidat sam. Predmeti skupnega dela splošne mature so: • slovenščina, • tuj jezik in • matematika.

Kandidat se ob prijavi k splošni maturi odloči, iz katerih predmetov bo opravljal splošno maturo, v skladu z izbirnimi pravili, določenimi z Maturitetnim izpitnim katalogom za splošno maturo. Kandidat lahko opravlja na višji ravni zahtevnosti največ dva predmeta. Kandidat lahko opravlja izpite iz izbirnih maturitetnih predmetov, za katere šola ne izvaja priprav, tudi na drugi šoli, ki jo sam izbere, če mu to dovoli ŠIKSM izbrane šole. IZPITNI ROKI Kandidat opravlja splošno maturo v enem izpitnem roku. Izpit pri posameznem maturitetnem predmetu se opravlja pisno in ustno, pisno in kot izpitni nastop ali samo pisno. Splošna matura se opravlja v spomladanskem in jesenskem izpitnem roku, praviloma v mesecu juniju in septembru. Datume pisnih in ustnih izpitov in obdobje ustnih izpitov v posameznem izpitnem roku določi Republiška maturitetna komisija ob soglasju ministra, pristojnega za šolstvo, najkasneje 60 dni pred začetkom splošne mature v

25

Pravočasna je tudi prijava, ki je iz opravičljivih razlogov vložena do deset dni pred začetkom izpitnega roka. O upravičenosti teh razlogov odloči v treh dneh po prejemu dokazil ŠIKSM na podlagi meril, ki jih sprejme Republiška maturitetna komisija. Kandidat v prijavi poleg osebnih podatkov navede, iz katerih maturitetnih predmetov in na kateri ravni njihove zahtevnosti bo opravljal splošno maturo. Dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje splošne mature predloži najkasneje dva dni pred začetkom izpitnega roka, sicer nima pravice pristopiti k splošni maturi. Kandidat lahko pisno prekliče prijavo k splošni maturi najkasneje dva dni pred začetkom izpitnega roka. Kandidat, ki ni pravočasno preklical prijave k splošni maturi ali se ni udeležil celotnega izpita, je neocenjen in lahko opravlja splošno maturo v celoti ali iz neocenjenih predmetov v naslednjem izpitnem roku. Kandidat, ki po objavi sklepov o omejitvi vpisa na visokošolske zavode želi spremeniti prijavo izbirnih predmetov pri splošni maturi ali raven zahtevnosti, pošlje šoli, na kateri se je prijavil, spremembo


Tehniški šolski center Kranj

prijave na posebnem obrazcu najkasneje 30 dni pred začetkom izpitnega roka.

Vprašanja oz. naloge na ustnem izpitu postavlja kandidatu izpraševalec.

ŠIKSM objavi seznam prijavljenih kandidatov v osmih dneh po preteku prijavnega roka.

Kandidat lahko opravlja isti dan le pisni del izpita iz enega predmeta ali največ dva ustna izpita.

TRAJANJE IN POTEK IZPITOV

OCENJEVANJE IN USPEH

ŠIKSM najkasneje 5 dni pred začetkom pisnih izpitov razvrsti kandidate v skupine, določi izpitne prostore in nadzorne učitelje.

Ocenjevalna lestvica za maturitetne predmete je petstopenjska.

Opravljanje pisnih izpitov iz posameznega predmeta vodita dva nadzorna učitelja, ki ne smeta poučevati maturitetnega predmeta, pri katerem nadzorujeta opravljanje izpita.

Pisne izdelke ocenjujejo zunanji ocenjevalci, ki jih imenuje Državni izpitni center. Uspeh pri ustnem izpitu iz maturitetnega predmeta ocenjuje šolska predmetna komisija.

Pred začetkom pisnega izpita nadzorna učitelja seznanita kandidate s pravili izpitnega reda, z načinom ravnanja s šiframi in z ukrepi ter posledicami za kršitelje.

Splošni uspeh pri splošni maturi se izraža v točkah kot vsota ocen iz maturitetnih predmetov. Pri predmetih, opravljenih na višji ravni zahtevnosti, se vsoti prišteje dodatno število točk.

Kandidati opravljajo pisni posameznega predmeta dne ob istem času. Pisni mora biti označen samo kandidata.

izpit iz istega izdelek s šifro

Če kandidat pri splošni maturi uspešno opravi tri izbirne predmete, se za splošni uspeh pri splošni maturi upošteva dva najbolje ocenjena izbirna predmeta.

Pisni izpit pri posameznem predmetu lahko traja najmanj 120 in največ 240 minut.

Pozitivna ocena tretjega izbirnega predmeta ne more nadomestiti negativne ocene prvega ali drugega izbirnega predmeta.

Izpitni nastop traja največ 60 minut, kandidat pa ima pravico do 15minutne priprave. Razpored kandidatov za opravljanje ustnih izpitov določi ŠIKSM in ga objavi najkasneje 3 dni pred začetkom opravljanja ustnih izpitov. Vprašanja oz. naloge za ustni izpit pripravijo republiške predmetne komisije na podlagi predmetnih izpitnih katalogov. Šolska predmetna komisija je sestavljena iz 3 članov: predsednik, izpraševalec in član. Ustni izpit traja največ 20 minut. Kandidat ima pravico do 15minutne priprave na ustni izpit, ki se opravlja pred šolsko predmetno komisijo.

KRŠITVE POSTOPKA Kandidatu, ki krši pravila izpitnega reda, pristojni organ izreče naslednje ukrepe: • opomin, če ne upošteva oz. krši pravila izpitnega reda; • prekinitev opravljanja dela izpita do konca tega dela izpita, če kljub izrečenemu opominu nadaljuje s kršitvijo ali ponovno krši izpitni red; • prepoved opravljanja izpita oz. nadaljevanje izpita, če ga zaloti pri uporabi nedovoljenih sredstev, pripomočkov ali metod pri izpitu. Opomin izreče nadzorni učitelj oz. šolska predmetna komisija tako, da kandidata opomni in opozori na posledice kršitve in to zapiše v zapisnik o poteku izpita.

Kandidat je opravil splošno maturo, če je pri vseh maturitetnih predmetih dosegel pozitivno oceno. Kandidat, ki je opravil splošno maturo in želi izboljšati oceno pri enem ali več predmetih, ima pravico do enkratnega ponovnega opravljanja maturitetnega izpita na šoli, ki mu je izdala maturitetno spričevalo. Kandidat, ki je pri splošni maturi ocenjen z najmanj tremi pozitivnimi ocenami, ima v skladu z zakonom pravico do ponovnega opravljanja negativno ocenjenih predmetov še dve leti po opravljanju splošne mature na isti šoli. Kandidat, ki je uspešno opravil splošno maturo, dobi maturitetno spričevalo.

26

Če kandidat ponovno po izrečenem opominu ponovno krši ali nadaljuje s kršitvijo izpitnega reda oz. stori kršitev uporabe nedovoljenih sredstev, pripomočkov ali metod pri izpitu, nadzorni učitelj oz. predsednik šolske predmetne komisije o tem nemudoma obvesti predsednika ŠIKSM, ki takoj ugotovi dejansko stanje in v najmanj tričlanski sestavi ŠIKSM odloči o ukrepu ter ga takoj izvrši. Če ŠIKSM izreče enega od ukrepov, naloži kandidatu, da zapusti prostor, v katerem poteka izpit, tako da ne moti izvajanja izpita.


Tehniški šolski center Kranj

Kandidatu, ki mu je bil izrečen ukrep prekinitve opravljanja dela izpita, se ne prizna doseženega števila točk iz dela izpita, pri katerem je storil kršitev.

pripomočkov ali metod, Republiška maturitetna komisija zadrži izročitev maturitetnega spričevala do dokončnosti odločitve in kandidata obvesti v 24 urah.

Kandidat, ki mu je ŠIKSM izrekla ukrep prepovedi opravljanja izpita oz. nadaljevanje izpita, je iz tega izpita neocenjen.

Republiška maturitetna komisija mora odločiti o kandidatovi odgovornosti v tridesetih dneh po tem, ko je bila o dogodku obveščena. Odločitev Republiške maturitetne komisije je dokončna.

Zoper odločitev ŠIKSM ima kandidat pravico pritožbe v 24 urah po prejemu pisne odločitve o izrečenem ukrepu na Republiško maturitetno komisijo. Republiška maturitetna komisija odloči o pritožbi v 30 dneh po njeni vložitvi. Odločitev Republiške maturitetne komisije je dokončna. Če Republiška maturitetna komisija razveljavi odločitev ŠIKSM, se kandidatu določi ocena na način, ki ga predpiše Republiška maturitetna komisija. Če Republiška maturitetna komisija naknadno po izpitu na podlagi izvedenega dokaznega postopka ugotovi, da je kandidat pri izpitu uporabljal nedovoljena sredstva, pripomočke ali metode, mu razveljavi oceno iz maturitetnega predmeta. Če se ugotovi, da je kandidat storil kršitev, ko mu je bilo spričevalo izročeno, Republiška maturitetna komisija razveljavi maturitetno spričevalo in o tem obvesti visokošolske zavode. Kdor opazi oz. izve, da je kandidat pri izpitu uporabljal nedovoljena sredstva, pripomočke ali metode, mora o tem takoj, najkasneje pa v 24 urah, obvestiti ŠIKSM ali Republiško maturitetno komisijo. Na podlagi utemeljenega suma, da je kandidat storil kršitev nedovoljene uporabe sredstev,

VARSTVO PRAVIC KANDIDATOV Če so bile pri opravljanju izpita kršene določbe Pravilnika o maturi ter pravila in merila, je dovoljena pritožba na ŠIKSM. Pritožbo lahko kandidat vloži v 24 urah po opravljanju posameznega izpita. ŠIKSM odloči o pritožbi v dveh dneh od prejema pritožbe in o odločitvi takoj obvesti Republiško maturitetno komisijo. Zoper odločitev ŠIKSM se kandidat lahko pritoži na Republiško maturitetno komisijo v treh dneh po prejemu odločbe.

PRAVICA DO VPOGLEDA Kandidat lahko v treh dneh po objavi rezultatov zahteva, da mu Državni izpitni center omogoči vpogled v izpitno dokumentacijo (izpitno polo, list za odgovore in ocenjevalni list) in pisno razloži način izračuna izpitne ocene. Pisni zahtevi mora priložiti dokazilo o plačilu stroškov vpogleda. Višino stroškov vpogleda vsako leto določi Državni izpitni center v soglasju s pristojnim ministrom in jih objavi v Uradnem listu RS, najkasneje do roka za prijavo na splošno maturo. Državni izpitni center pripravi časovni razpored vpogledov in o tem obvesti kandidate v desetih dneh po roku, ko kandidat vloži zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo. V treh dneh po vpogledu v izpitno dokumentacijo kandidat lahko vloži pritožbo zoper oceno na Republiško maturitetno komisijo, če meni, da ni bil pravilno ocenjen.

Republiška maturitetna komisija odloči o pritožbi v 30 dneh po vložitvi pritožbe, katere odločitev je dokončna. Kandidat ima pravico vložiti pritožbo zoper izpitno oceno na Republiško maturitetno komisijo v treh dneh po objavi rezultatov. Republiška maturitetna komisija odloči o pritožbi brž, ko je to mogoče, najpozneje pa v dveh mesecih od dneva, ko je bila pritožba vročena. Če je bila pritožba utemeljena, se ocena popravi, odločitev Republiške maturitetne komisije je dokončna. Ustni del izpita iz angleškega jezika

27


Tehniški šolski center Kranj

POKLICNA MATURA IZPITNI ROKI Izpitni roki za opravljanje PM so v spomladanskem, jesenskem in zimskem izpitnem obdobju določeni v letnem delovnem načrtu šole v skladu z izobraževalnim programom, šolskim koledarjem in navodili ministra. Izpitni roki so objavljeni na oglasni deski šole najkasneje do konca oktobra tekočega šolskega leta. Kandidati opravljajo PM v enem izpitnem roku, kandidati s posebnimi potrebami oz. posebnimi pravicami in odrasli pa lahko v dveh delih v dveh zaporednih izpitnih rokih. Simona Rozman, tajnica poklicne mature Poklicna matura je državni izpit. S poklicno maturo kandidati dokazujejo doseganje standardov znanj, ki so določeni s cilji izobraževalnih programov, srednjega tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja, poklicnotehniškega izobraževanja, poklicnega tečaja ter usposobljenost za visokošolski študij. Poklicna matura je oblika zaključnega izpita. Z opravljeno maturo kandidat pridobi srednjo strokovno izobrazbo, hkrati pa daje poklicna maturo pravico do nadaljevanja študija v višjih in v visokih strokovnih programih brez dodatnih pogojev. Pogoje, način in postopke PM določa Pravilnik o poklicni maturi (UL RS, št. 44/08) in Zakon o maturi (UL RS, št. 1/07). PREDMETI PM obsega obvezni in izbirni del. Obvezni del obsegata dva predmeta: • slovenščina (pisni in ustni del), • izpit iz temeljnega strokovnoteoretičnega predmeta (pisni in ustni del). Izbirni del pa naslednja dva predmeta: • matematika ali tuj jezik (pisni in ustni del), • izdelek oz. storitev z zagovorom.

OPRAVLJANJE IZPITOV Kandidat mora opravljati predmet, ki obsega pisni in ustni del, v istem izpitnem roku, prav tako izdelek oz. storitev ter zagovor. Kandidat praviloma opravlja na isti dan največ en del izpita. Praktični del izpita in zagovor se lahko opravi v enem dnevu. PM na šoli vodi šolska maturitetna komisija, ki jo sestavljajo: predsednik, namestnik, tajnik in najmanj dva člana. Predsednik ŠMK je ravnatelj, ki imenuje namestnika, tajnika in dva člana šolske maturitetne komisije. Administrativno-organizacijska dela za PM opravlja tajnik PM. Ravnatelj imenuje šolske izpitne komisije za spomladanski, jesenski in zimski izpitni rok PM. Šolsko izpitno komisijo za ustni izpit in prve tri predmete sestavljajo predsednik, izpraševalec in član, od katerih sta dva učitelja tega predmeta. Šolsko izpitno komisijo za četrti predmet pa sestavljajo predsednik, mentor – izpraševalec (ocenjevalec izdelka oz. storitve) in član oz. zunanji član.

roka in najpozneje 60 dni pred zimskim izpitnim rokom. Najkasneje štiri dni pred začetkom izpitnega roka kandidat predloži ustrezno spričevalo oz. druga dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje PM. Kandidat, ki nima statusa dijaka, se prijavi na šoli, na kateri se je izobraževal. Dve leti po zaključku izobraževanja se kandidat lahko prijavi k PM na katerikoli šoli, ki izvaja program, po katerem se je izobraževal. Iz upravičenih razlogov se lahko kandidat prijavi k PM najkasneje deset dni pred rokom za začetek PM. O upravičenosti razlogov odloči šolska maturitetna komisija za PM. Kandidate, ki v predpisanem roku ne predložijo dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje PM, ŠMK obvesti najkasneje dva dni pred začetkom izpitnega roka. Kandidat se lahko pisno odjavi od PM najkasneje štiri dni pred začetkom izpitnega roka. Če se kandidat ne udeleži posameznega izpita, pa se ni odjavil v roku, je v tem izpitnem roku in pri tem predmetu neocenjen. Če kandidat iz upravičenih razlogov ne more pristopiti k opravljanju PM ali jo prekine, mu lahko ŠMK na podlagi pisne vloge omogoči opravljanje oz. nadaljevanje opravljanja PM v istem izpitnem roku, razen pisnega izpita iz prve in tretje izpitne enote ni mogoče opravljati v istem izpitnem obdobju.

PRIJAVA IN ODJAVA Kandidat se mora prijaviti k PM na šoli, ki jo obiskuje, najpozneje 60 dni pred spomladanskim izpitnim rokom, prijavo za jesenski izpitni rok odda najkasneje dan po objavi rezultatov PM spomladanskega

28

Ustni izpit na poklicni maturi


Tehniški šolski center Kranj

TRAJANJE IN POTEK IZPITOV Kandidat mora biti pred začetkom opravljanja PM seznanjen s pravili oz. postopkom za opravljanje izpitov, svojimi pravicami in dolžnostmi in s posledicami kršitev izpitnega reda. Pisni izpit traja najmanj 90 minut in največ 120 minut. Trajanje izpita je določeno na vsaki izpitni poli. Pisni izpit nadzirata dva učitelja, ki ne poučujeta predmeta, iz katerega se opravlja izpit. Za ustni izpit učitelji oz. izpraševalci najkasneje ob začetku zaključnega letnika seznanijo kandidate z izpitnim katalogom in pripravijo na njegovi podlagi najkasneje do konca decembra enoten seznam izpitnih vprašanj. Učitelji oz. izpraševalci pripravijo tudi izpitne listke s po tremi vprašanji s tega seznama. Izpitni listki so izpitna tajnost. Ustni izpit se prične, ko predsednik izpitne komisije pozove kandidata, naj si izbere izpitni listek. Kandidat lahko po vpogledu enkrat zamenja izpitni listek, kar ne vpliva na oceno. Kandidat ima pravico, da se 15 minut pripravlja na odgovor. Kandidat odgovarja na vprašanja z listka in na dodatna vprašanja, ki jih zastavlja izpraševalec. Ustni izpit lahko traja največ 20 minut. Med opravljanjem ustnega izpita enega kandidata se lahko pripravlja naslednji kandidat. Predlog tem in mentorjev za izdelke oz. storitve pripravijo učitelji, lahko pa tudi kandidati sami. Kandidati lahko predložijo kot temo tudi raziskovalno nalogo. Seznam tem in mentorjev potrdi ŠMK najkasneje do konca decembra tekočega leta in z njim seznani dijake. Zagovor izdelka oz. storitve se začne tako, da predsednik izpitne komisije pozove kandidata, da predstavi in utemelji svoje delo. Vprašanja za zagovor postavlja mentor in morajo biti povezana z vsebino naloge ali izdelka ali storitve. Zagovor lahko traja največ 20 minut. OCENJEVANJE IN USPEH Ocenjevanje je določeno z izpitnim katalogom v obliki točk, ki se v

skladu z merili spremenijo v ocene. Skupno število točk za posamezno izpitno enoto je 100. Merila za pretvorbo točk v ocene za prvi in tretji predmet določi Državna izpitna komisija za PM na predlog predmetnih izpitnih komisij, za drugi in četrti pa ŠMK na predlog strokovnih aktivov šole. Pri pisnih in ustnih izpitih se razmerje med obema deloma določi z izpitnim katalogom, skupna ocena pa se določi na podlagi seštevka točk iz pisnega in ustnega izpita. Pisni izpit ocenjujeta dva ocenjevalca in če se števili točk razlikujeta, se izračuna povprečje točk, zaokroženo navzgor. Izdelek oz. storitev oceni v točkah šolska izpitna komisija na predlog mentorja. Oceno kandidata pri ustnem izpitu določi šolska izpitna komisija na predlog izpraševalca. Kandidat opravi poklicno maturo, ko je pri vseh predmetih ocenjen pozitivno. Uveljavljeno je tudi načelo pogojno pozitivne ocene, ki omogoča, da kandidat pri predmetu opravi izpit oziroma je pozitivno ocenjen, če je pri enem predmetu dosegel vsaj 80 % točk, potrebnih za pozitivno oceno, in je hkrati pri vsakem od ostalih predmetov dosegel oceno najmanj dobro (3). Rezultate PM šola razglasi na slovesen način. Kandidatu, ki ni opravil PM, izda šola obvestilo o uspehu z doseženimi ocenami predmetov. Popravni izpiti: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o maturi (Ur. l. RS, št. 115/06) je kandidatom, ki so že bili ali še bodo neuspešni (največ pri dveh predmetih), dal več možnosti za popravljanje negativnih maturitetnih rezultatov še dve leti po prvem opravljanju cele poklicne mature. To pomeni, da lahko kandidati, ki so opravljali PM v zimskem izpitnem roku 2004/05, opravljajo popravne izpite zadnjič v zimskem izpitnem roku 2006/07. V navedenih rokih lahko kandidati popravljajo popravne izpite mature ne glede na to da so predhodno že izkoristili (ali pa tudi ne) pravico do dveh opravljanj popravnih izpitov. Kandidat, ki je uspešno opravil poklicno maturo in želi izboljšati

29

oceno iz enega ali več predmetov, lahko enkrat v enem od treh naslednjih zaporednih izpitnih rokov na isti šoli izboljšuje oceno oz. ocene, kjer se upošteva boljša ocena. KRŠITVE POSTOPKA Kandidatu, ki krši določila izpitnega reda, pristojni organ izreče naslednja ukrepa: • opomin, • prepoved opravljanja izpita oz. nadaljevanje izpita. Če kandidat po izrečenem opominu ponovno krši ali nadaljuje s kršitvijo izpitnega reda, mora biti o tem obveščen predsednik ŠMK, ki ugotovi dejansko stanje in v najmanj tričlanski sestavi ŠMK odloči o ukrepu in z njim seznani kandidata. Če ima kandidat prepoved opravljanja oz. nadaljevanja izpita, mu ŠMK naloži, da zapusti prostor, v katerem poteka izpit, tako da ne moti izvajanja izpita. Kandidat, ki mu ŠMK izreče ukrep, je iz tega predmeta neocenjen. PRAVICA DO VPOGLEDA Kandidat ima pravico, da v treh dneh po tem, ko je bil seznanjen z rezultatom pri PM, pisno zahteva vpogled v izpitno dokumentacijo. Predsednik ŠMK omogoči kandidatu najkasneje v sedmih dneh po vročitvi vpogled v izpitno dokumentacijo. PRITOŽBE Kandidat lahko vloži ugovor zaradi kršitve predpisanega postopka pri opravljanju izpita oz. ugovor na oceno pri pisnem izpitu, če je prišlo do pisne oz. računalniške napake pri ocenjevanju pisne naloge. Obrazložen ugovor mora v pisni obliki predložiti ŠMK najkasneje naslednji dan po vpogledu v pisno dokumentacijo. ŠMK mora v 15 dneh po prejemu vloge s sklepom ugotoviti utemeljenost ugovora. V primeru ugovora na oceno pri pisnem izpitu imenuje komisijo, ki preveri izpitno dokumentacijo in določi oceno. Če je ugovor upravičen, se ocena popravi. Odločitev ŠMK je dokončna.


Tehniški šolski center Kranj

STROKOVNA GIMNAZIJA

Drage dijakinje in dijaki! Dobrodošli na Gimnaziji TŠC, ki že drugo desetletje izobražuje dijake, ki z nami lahko postanejo to, kar želijo in zmorejo. V prvem letniku boste imeli čas, da se boste odločili, na katerem področju bi radi nadaljevali svojo študijsko pot. Če ste izbrali naš gimnazijski program, ker vas zanimata naravoslovje in tehnika, si boste za izbirna maturitetna predmete izbrali fiziko in enega od ponujenih strokovnih predmetov. Če se boste odločili študij nadaljevati na družboslovnem področju, boste za izbirna maturitetna predmeta lahko izbrali geografijo, zgodovino ali nemščino. Možna je tudi kombinacija družboslovnega in naravoslovnega ali strokovnega predmeta. Na podlagi naših izkušenj lahko trdimo, da je naš gimnazijski program odlična priprava za študij na naravoslovnih, tehniških in družboslovnih fakultetah. V imenu vseh, ki bomo delali z vami, Vam obljubim, da Vam bomo pomagali odkriti vaše močno področje in da vam bomo ponudili dodatne dejavnosti na tem področju. Prav tako Vam bomo nudili pomoč, če boste pri katerem predmetu pokazali premalo znanj. Na naši gimnaziji želimo, da vsak dijak optimalno izkoristi svoje potenciale, zato je naše vodilo individualni pristop. Želim Vam, da bi našo gimnazijo po štirih letih zapustili s prijetnimi spomini, z obilo znanja in da bi s sošolci in Vašimi razredniki spletli vezi, s pomočjo katerih boste lažje premagovali ovire v življenju. Zdenka Varl, prof. ravnateljica

30


Tehniški šolski center Kranj

TEHNIŠKA GIMNAZIJA ‰ ‰ ‰

ELEKTROTEHNIKA RAČUNALNIŠTVO MEHANIKA

Kot pove že ime, je izobraževalni program tehniške gimnazije enakovreden izobraževalnemu programu splošne gimnazije.

Projekt učenje učenja

Posebnost predmetnika tehniške gimnazije v primerjavi s predmetnikom splošne gimnazije je v tem, da si dijak izbere tri tehniške predmete s področja elektrotehnike, računalništva ali strojništva. Eden od njih so laboratorijske vaje, ki pomenijo dopolnitev teorije v praksi.

pomembne za študij tehnike. Dijaku olajša pričetek univerzitetnega študija tehniških usmeritev.

Šolanje se zaključi z uspešno opravljeno maturo, ki je enaka za vse gimnazije v državi in omogoča vpis na univerzo, višje in visoke šole.

Dijaki zaključnih letnikov so si ogledali gledališko predstavo v angleškem jeziku, ki je v programu za maturo.

Tehniška gimnazija je namenjena dijakom, ki so se odločili za gimnazijski program, poleg splošnih predmetov pa bi radi spoznali še nekaj tehniških vsebin, kar jim bo olajšalo študij ali pa omogočilo lažji prehod v poklic. V čem je posebnost tehniške gimnazije? • • •

Razvija tehniško razmišljanje. Dijaka nauči uporabljati različne vire informacij. Dijaka nauči razumeti povezave med razvojem naravoslovja, tehnike in družbe. Dijaku pomaga razviti zanimanje za področje tehnike in sposobnosti, ki so

Pouka fizike si ne moremo predstavljati brez eksperimentov. Veliko jih izvajamo pri pouku samem, vsako leto pa obiščemo še Hišo eksperimentov v Ljubljani.

Dijaki naše šole se vsako leto udeležijo vseslovenske čistilne akcije. S strokovnimi ekskurzijami spoznavamo svojo in sosednje dežele.

31


Tehniški šolski center Kranj

Povezovanje različnih predmetov v projektu Kranj

32


Tehniški šolski center Kranj

PREDMETNIK ZA TEHNIŠKO GIMNAZIJO PREDMETI

KRATICA

I.

II.

III.

IV.

SKUPAJ letnih ur

I. OBVEZNI ŠTIRILETNI PREDMETI 01 Slovenščina 02 Matematika 03 Prvi tuji jezik

SLO MAT

4 4 3

4 4 3

4 4 3

4 4 3

560 560 420

TJ1 – angleščina (angl. jezik) TJ1 – nemščina (nem. jezik)

ANG NEM 3

3

3

3

420

3

3

3

3

420

2 2 2 (+17) 2 (+10) 2 (+10) -

2 2 2 (+10) 2 (+10) 2 (+10) 2 -

2 2 (+10) 2

2 (+20) -

210 140 140 140 280 70 70

2 3 (+78)

-

-

-

70 105

-

2

3

3

280

-

2 (+70) -

[(+21)] 2 (+70) 3

[(+21)] 2 (+70) 3

210 210

[(+21)]

[(+21)]

32 90

33 90

31 2 90

27 6 30

4305 280 300

32

33

31 - 33

27 - 33

4605/4885

04 Drugi tuji jezik TJ2 – angleščina (angl. jezik) TJ2 – nemščina (nem. jezik)

ANG NEM ŠVZ

05 Športna vzgoja II. OBVEZNI PREDMETI 06 Zgodovina ZGO 07 Geografija GEO 08 Biologija BIO 09 Kemija KEM 10 Fizika FIZ 11 Psihologija ali sociologija PSI, SOC 12 Psihologija ali sociologija PSI, SOC, ali filozofija FIL 13 Likovna umetnost LUM 14 Informatika INF III. IZBIRNI STROKOVNI PREDMETI 15 Izbirni strokovni maturitetni predmet Elektrotehnika ELE Mehanika MEH Računalništvo RAČ 16 Laboratorijske vaje LAV 17 Izbirni strokovni predmet Elektronika ELK Računalniški sistemi in RSO omrežja Strojništvo STŠ SKUPAJ Ure za izbirne predmete IV. OBVEZNE IZBIRNE OIV VSEBINE SKUPAJ VSEH UR (TEDENSKO, LETNO) VSEBINA MATURE: 1. OBVEZNI DEL:

1. slovenščina, 2. prvi tuji jezik, 3. matematika,

2. IZBIRNI DEL - dijak izbere 2 predmeta:

drugi tuji jezik, fizika, zgodovina, elektrotehnika, mehanika, računalništvo.

33


Tehniški šolski center Kranj

STROKOVNA IN POKLICNA ŠOLA

Spoštovane dijakinje in dijaki SiPŠ TŠC Kranj! Veseli smo, da ste prišli po znanja, spretnosti in veščine na našo Strokovno in poklicno šolo na področju elektrotehnike, računalništva ali mehatronike. Zavedamo se, da so vaši cilji visoki in veseli smo, da jih želite doseči in uresničiti v naši šoli. Naš učiteljski zbor vam bo pri doseganju le-teh pomagal z visokim strokovnim znanjem, sodobnimi učilnicami in vrhunsko opremo, predvsem pa s posluhom vseh zaposlenih na šoli za vas mlade, z vsemi dobrimi in posebnimi lastnostmi. Na vaši poti pridobivanja znanja in življenjskih izkušenj vam bomo pomagali pridobiti lastnosti samostojnih in vseživljenjsko učečih ljudi, ki imajo pozitiven odnos do soljudi, dela in okolja. Pri vas bomo cenili in vzpodbujali prijaznost, delavnost, poštenost, objektivnost, strokovnost in ustvarjalnost, kar so tudi temeljne smernice in vrednote našega dela. Tehnični poklici, za katere se želite izobraževati, so prihodnost. Ustvarite si prijazno, kvalitetno in uspešno prihodnost, v kateri naj imajo vrednote, kot so delavnost, poštenje, spoštovanje in osebni razvoj, temeljni pomen! Tako boste postali konkurenčni na trgu delovne sile. Želim vam veliko uspeha na tej poti!

Saša F. Kocijančič, prof. ravnateljica SiPŠ

34


Tehniški šolski center Kranj

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI STROKOVNE IN POKLICNE ŠOLE podrobneje predstavljeni le prenovljeni programi, niso pa predstavljeni stari izobraževalni programi, ki se bodo izvajali v višjih letnikih do izteka. Ena izmed najznačilnejših sprememb je »odprti kurikul«, ki predstavlja petino celotnega obsega učnega programa. Vsebine določi šola v sodelovanju s Socialnim sosvetom, ki ga sestavljajo predstavniki gospodarstva, podjetništva ter gospodarskih in socialnih organizacij v regiji.

Mehatronika

Strokovna in poklicna šola je največja organizacijska enota Tehniškega šolskega centra Kranj. Organizacijske spremembe in vplivi socialnega okolja so strokovni področji strojništva in elektrotehnike, za kateri je izobraževala »Iskra«, spremenili, posodobili in prilagodili potrebam gospodarskega okolja. Tako danes izobražujemo za področja ELEKTROTEHNIKE, RAČUNALNIŠTVA in MEHATRONIKE. Ta tri področja predstavljajo temelj sodobnih tehnologij, ki se uveljavljajo v našem okolju.

Ob vključitvi v evropske povezave so se tudi na področju strokovnih izobraževanj pojavile velike spremembe. Prvi korak so predstavljali izobraževalni programi, pripravljeni po novih izhodiščih. Takšna sta izobraževalna programa na področju mehatronike. Na ostalih dveh strokovnih področjih se spremembe uvajajo prav s tem šolskim letom. Pojavijo se drugačne programske enote, ciljno orientiran pouk s tesnim medpredmetnim povezovanjem, spremljanje usvojenih kompetenc ter kreditno vrednotenje. V tej publikaciji so

Elektrotehnika

Dijaki v prenovljenih izobraževalnih programih opravljajo tudi praktično izobraževanje v delovnem procesu (PUD). Dijaki in starši si lahko delodajalca izberejo sami, v nasprotnem primeru ga določi šola. V času opravljanja PUD šola uredi dijakom nezgodno zavarovanje. V triletnih programih se PUD izvaja v prvem in drugem letniku v obsegu treh tednov, v tretjem letniku pa celotno polletje. V štiriletnih programih se PUD izvede združeno, štiri tedne v tretjem letniku.

Računalništvo

35


Tehniški šolski center Kranj

ELEKTROTEHNIKA Na naši šoli se na področju elektrotehnike izvajajo trije izobraževalni programi, in sicer: • Elektrikar/električarka SPI (3-letni) – z možnima izhodoma: elektronik ali energetik; • Elektrotehnik/elektrotehnica SSI (4-letni) – z možnima izhodoma: elektronik ali energetik; • Elektrotehnik/elektrotehnica PTI (2-letni) – z možnima izhodoma: elektronik ali energetik. Podrobnosti vsebin in obseg so razvidni iz predmetnikov.

Laboratorijske vaje v sodobni učilnici za energetiko

Elektrotehnika je zagotovo področje z največjo intenzivnostjo razvoja. Pokriva širok spekter sodobnih tehnologij na področjih elektronike, energetike, avtomatike, multimedijske tehnike in telekomunikacij. Na vsakem koraku jo spremlja računalništvo, saj si dela na katerem koli področju elektrotehnike skoraj ne moremo zamisliti brez računalniške podpore. Načrtovanje elektronskih vezij, izdelava dokumentacije, oblikovanje naprav, meritve, regulacije, upravljanje telekomunikacij in druga opravila se namreč lahko konkurenčno in kvalitetno opravljajo le s

pomočjo sodobnih programskih orodij. Osnovnošolci, ki so svoj prosti čas porabili za igranje miselnih, arkadnih, strateških in simulacijskih iger, bodo svoje spretnosti in znanje koristno uporabili in nadgradili za načrtovanje ali upravljanje realnih naprav, strojev, robotov itd. Zato je področje elektrotehnike verjetno za mlade tehnike najmikavnejše. Ne smemo pa pozabiti tudi dejstva, da je elektrotehnika močno prepletena z gospodarstvom naše regije, kar zagotavlja dobro zaposljivost elektrikarjev in elektrotehnikov tudi v bodoče.

Laboratorijske vaje v sodobni učilnici za energetiko

Laboratorij za pouk elektrotehnike

36


Tehniški šolski center Kranj

PREDMETNIK ZA SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (3-LETNO) PROGRAM: ELEKTRIKAR vpisani v šol. letu 2010/11 (3. letnik 2012/13) Naziv strokovne izobrazbe: elektrikar/električarka-SPI I.

PROGRAMSKA ENOTA

UR

KT

UR

II. KT

UR

III. KT

SKUPNO UR KT

A – Splošnoizobraževalni predmeti P1 Slovenščina

SLO

99

6

99

5

15

1

213

12

P2 Matematika

MAT

99

6

66

3

48

3

213

12

P3 Tuji jezik

TUJ

99

6

65

3

-

-

164

9

P4 Umetnost

UME

33

2

-

-

-

-

33

2

P5 Naravoslovje

NAR

66

3

66

3

-

-

132

6

P6 Družboslovje

DRU

66

3

66

3

-

-

132

6

P7 Športna vzgoja SKUPAJ A B - Strokovni moduli - obvezni M1 Informatika s tehniškim komuniciranjem

ŠVZ

66 528

3 29

66 428

3 20

32 95

1 5

164 1051

7 54

ITK

136

6

-

-

-

-

136

6

M2 Izdelava električnih tokokrogov

IET

136

6

-

-

-

-

136

6

M3 Električne naprave

ELN

-

-

156

8

-

-

156

8

M4 Uporaba krmilnih naprav M5 Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij Strokovni moduli - izbirni*

UKN

-

-

-

-

114

6

114

6

EKI

136

6

-

-

-

-

136

6

M6 Delovanje elektroenergetskih sistemov

DES

-

-

156

8

-

-

156

8

M7 Priklopi električnih motorjev

PEM

-

-

-

-

136

6

136

6

M8 Elektronski sklopi M9 Zajemanje in obdelava procesnih veličin M10 Montaža inteligentnih inštalacij SKUPAJ B Od tega praktični pouk Praktično usposabljanje z delom Interesne dejavnosti Odprti kurikul Izdelava električnih vezij 1,2 Osnove električnih inštalacij Naravoslovje v stroki Matematika v stroki Angleščina v stroki Obnovljivi viri energije Načrtovanje varnih elektroenergetskih naprav Projektno delo (mentor + slavist) SKUPAJ ODPRTI KURIKUL Zaključni izpit (izdelek ali storitev z zagovorom)

ELS

-

-

-

-

136

6

136

6

OPV

-

-

156

8

-

-

156

8

MII

408 192 114 64

18 6 6 2

312 310 114 64

16 10 6 2

103 353 153 684 32

6 18 14 24 2

103 1073 655 912 160

6 52 30 36 6

132 33 -

6 2 -

132 132 33 99

6 6 2 6

32 -

2 -

264 132 33 33 32 99

12 6 2 2 2 6

SEI

-

-

73

4

-

-

73

4

PDE

165

8

337

18

48 80

2 4

48 582

2 30 2

1279

63

1255

62

1244

55

3778

180

PUD ID OK IEV OEI NST MST AST OVE

SKUPAJ VSEH UR IN KREDITNIH TOČK * Izbirni moduli: Šola ali dijak lahko izbere tri module: • M6, M7 in M10 (energetik) ali • M8, M9 in M10 (elektronik). VSEBINA ZAKLJUČNEGA IZPITA:

1. pisni in ustni izpit iz slovenščine, 2. izdelek oziroma storitev z zagovorom.

37


Tehniški šolski center Kranj

PREDMETNIK ZA SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (3-LETNO) PROGRAM: ELEKTRIKAR vpisani od šol. leta 2011/12 Naziv strokovne izobrazbe: elektrikar/električarka-SPI I.

PROGRAMSKA ENOTA

UR

KT

UR

II. KT

UR

III. KT

SKUPNO UR KT

108

6

90

5

15

1

213

12

A – Splošnoizobraževalni predmeti P1 Slovenščina

SLO

P2 Matematika

MAT

108

6

60

3

45

3

213

12

P3 Tuji jezik

TUJ

104

6

60

3

-

-

164

9

P4 Umetnost

UME

33

2

-

-

-

-

33

2

P5 Naravoslovje

NAR

72

3

60

3

-

-

132

6

P6 Družboslovje

DRU

72

3

60

3

-

-

132

6

P7 Športna vzgoja SKUPAJ A B - Strokovni moduli - obvezni M1 Informatika s tehniškim komuniciranjem

ŠVZ

72 569

3 29

60 390

3 20

32 92

1 5

164 1051

7 54

ITK

136

6

-

-

-

-

136

6

M2 Izdelava električnih tokokrogov

IET

136

6

-

-

-

-

136

6

M3 Električne naprave

ELN

-

-

156

8

-

-

156

8

M4 Uporaba krmilnih naprav M5 Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij Strokovni moduli - izbirni*

UKN

-

-

-

-

114

6

114

6

EKI

136

6

-

-

-

-

136

6

M6 Delovanje elektroenergetskih sistemov

DES

-

-

156

8

-

-

156

8

M7 Priklopi električnih motorjev

PEM

-

-

-

-

136

6

136

6

M8 Elektronski sklopi M9 Zajemanje in obdelava procesnih veličin M10 Montaža inteligentnih inštalacij SKUPAJ B Od tega praktični pouk Praktično usposabljanje z delom Interesne dejavnosti Odprti kurikul Izdelava električnih vezij 1,2 Osnove električnih inštalacij Naravoslovje v stroki Matematika v stroki Angleščina v stroki Obnovljivi viri energije Načrtovanje varnih elektroenergetskih naprav Projektno delo (mentor + slavist) SKUPAJ ODPRTI KURIKUL Zaključni izpit (izdelek ali storitev z zagovorom)

ELS

-

-

-

-

136

6

136

6

OPV

-

-

156

8

-

-

156

8

MII

408 192 / 64

18 6 / 2

312 310 228 64

16 10 12 2

103 353 153 684 32

6 18 14 24 2

103 1073 655 912 160

6 52 30 36 6

144

6

32 -

2 -

12

2 -

6 6 2 6

264

36 -

120 120 48 90

33 48 32 90

2 2 2 6

SEI

-

-

64

4

-

-

64

4

PDE

180

8

322

18

48 80

2 4

48 582

2 30 2

1221

57

1316

68

1241

55

3778

180

PUD ID OK IEV OEI NST MST AST OVE

SKUPAJ VSEH UR IN KREDITNIH TOČK * Izbirni moduli: Šola ali dijak lahko izbere tri module: • M6, M7 in M10 in OK OEI (energetik) ali • M8, M9 in M10 in OK IEV2 (elektronik). VSEBINA ZAKLJUČNEGA IZPITA:

1. pisni in ustni izpit iz slovenščine, 2. izdelek oziroma storitev z zagovorom.

38


Tehniški šolski center Kranj

PREDMETNIK ZA SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE (4-LETNO) PROGRAM: ELEKTROTEHNIK vpisani v 1. letnik v šolskem letu 2008/09 in 2009/10 (4. LETNIK 2012/13) Naziv strokovne izobrazbe: elektrotehnik/elektrotehnica-SSI I.

PROGRAMSKA ENOTA

II.

III.

IV.

SKUPNO

UR

KT

UR

KT

UR

KT

UR

KT

UR

KT

A – Splošnoizobraževalni predmeti P1 Slovenščina

SLO

140

6

105

6

105

6

137

6

487

24

P2 Matematika

MAT

70

4

105

5

105

5

103

5

383

19

P3 Tuji jezik

TUJ

105

5

105

5

105

5

102

5

417

20

P4 Umetnost

UME

-

-

-

-

68

3

-

-

68

3

P5 Zgodovina

ZGO

34

2

68

3

-

-

-

-

102

5

P6 Geografija

GEO

68

3

-

-

-

-

-

-

68

3

P7 Sociologija

SOC

-

-

-

-

-

-

68

3

68

3

FIZ

-

-

-

-

70

3

70

3

140

6

P10 Kemija

KEM

70

3

-

-

-

-

-

-

70

3

P11 Športna vzgoja

ŠVZ

P9 Fizika

105

4

105

4

62

3

68

3

340

14

592

27

488

23

515

25

548

25

2143

100

ITK

136

6

-

-

-

-

-

-

136

6

IKT

136

6

-

-

-

-

-

-

136

6

M3 Upravljanje s programirljivimi napravami M4 Izdelava osnovnih vezij

UPN

-

-

170

8

-

-

-

-

170

8

IOV

170

9

34

1

-

-

-

-

204

10

M5 Načrtovanje in priklopi električnih naprav M6 Izdelava el. in komunikacijskih inštalacij Strokovni moduli - izbirni M7 Načrtovanje električnih inštalacij

NEN

-

-

136

7

68

3

-

-

204

10

EKI

-

-

-

-

136

6

-

-

136

6

NEI

-

-

156

8

-

-

-

-

156

8

M8 Pogonska tehnika

PTE

-

-

-

-

156

8

-

-

156

8

M9 Uporaba regulacij

URG

-

-

-

-

-

-

156

8

156

8

M10 Delovanje elektroenergetskih sistemov M11 Proizvodnja in prenos električne energ. M13 Uporaba mikroprocesorskih naprav

DES

-

-

-

-

-

-

156

8

156

8

PPE

-

-

-

-

-

-

156

8

156

8

UMN

-

-

-

-

-

-

156

8

156

8

SKUPAJ A B - Strokovni moduli - obvezni M1 Informatika s tehniškim komuniciranjem M2 Uporaba IKT pri poslovanju

M14 Prenos in zapis informacij

PZI

-

-

-

-

-

-

156

8

156

8

M15 Vzdrževanje računalniške opreme

VRO

-

-

156

8

-

-

-

-

156

8

M16 Načrtovanje avtomatiziranih postrojev M20 Zajemanje in obdelava procesnih veličin SKUPAJ B Od tega praktični pouk Praktično usposabljanje z delom

NAP

-

-

-

-

-

-

156

8

156

8

OPV

-

-

-

-

156

8

-

-

156

8

21 4 -

496 140 -

24 6 -

360 185 152

17 8 7

468 210 -

24 12 -

1766 640 152

86 30 7

PUD

442 105 -

Interesne dejavnosti

ID

128

4

96

4

64

4

64

2

352

14

Odprti del kurikula

OK

140

5

140

6

198

12

136

6

614

29

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev z zagovorom) SKUPAJ VSEH UR IN KREDITNIH TOČK

1302

4 57

39

1220

57

1289

65

1216

57

5027

240


Tehniški šolski center Kranj

* Izbirni moduli: Šola ali dijak lahko izbere module: • M7, M8, M9, M10 in M11 (energetik). • M13, M14, M15, M16 in M20 (avtomatik). • M9, M13, M14, M16 in M20 (elektronik).

VSEBINA POKLICNE MATURE: 1. pisni in ustni izpit iz slovenščine, 2. pisni in ustni izpit iz elektrotehnike, 3. pisni in ustni izpit iz matematike ali angleščine, 4. izdelek oziroma storitev in zagovor.

40


Tehniški šolski center Kranj

PREDMETNIK ZA SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE (4-LETNO) PROGRAM: ELEKTROTEHNIK vpisani od šol. leta 2010/11 Naziv strokovne izobrazbe: elektrotehnik/elektrotehnica-SSI I.

PROGRAMSKA ENOTA

II.

III.

IV.

SKUPNO

UR

KT

UR

KT

UR

KT

UR

KT

UR

KT

6

114

6

487

24

A – Splošnoizobraževalni predmeti P1 Slovenščina

SLO

140

6

105

6

128

P2 Matematika

MAT

105

5

105

5

96

5

77

3

383

19

P3 Tuji jezik

TUJ

105

5

105

5

96

5

111

5

417

20

P4 Umetnost

UME

-

-

68

3

-

-

-

-

68

3

P5 Zgodovina

ZGO

68

3

34

2

-

-

-

-

102

5

P6 Geografija

GEO

68

3

-

-

-

-

-

-

68

3

P7 Sociologija

SOC

-

-

-

-

-

-

68

3

68

3

FIZ

-

-

70

3

70

3

-

-

140

6

P9 Fizika P10 Kemija

KEM

70

3

-

-

-

-

-

-

70

3

P11 Športna vzgoja

ŠVZ

105

4

105

4

64

3

66

3

340

14

661

30

592

28

454

22

436

20

2143

100

ITK

136

6

-

-

-

-

-

-

136

6

IKT

136

6

-

-

-

-

-

-

136

6

M3 Upravljanje s programirljivimi napravami M4 Izdelava osnovnih vezij

UPN

-

-

170

8

-

-

-

-

170

8

IOV

204

10

-

-

-

-

-

-

204

10

M5 Načrtovanje in priklopi električnih naprav M6 Izdelava el. in komunikacijskih inštalacij Strokovni moduli - izbirni M7 Načrtovanje električnih inštalacij

NEN

-

-

105

5

99

5

-

-

204

10

EKI

-

-

136

6

-

-

-

-

136

6

NEI

-

-

-

-

156

8

-

-

156

8

M8 Pogonska tehnika

PTE

-

-

-

-

156

8

-

-

156

8

M9 Uporaba regulacij

URG

-

-

-

-

-

-

156

8

156

8

M10 Delovanje elektroenergetskih sistemov M13 Uporaba mikroprocesorskih naprav M14 Prenos in zapis informacij

DES

-

-

-

-

-

-

156

8

156

8

UMN

-

-

-

-

-

-

156

8

156

8

PZI

-

-

-

-

-

-

156

8

156

8

M15 Vzdrževanje računalniške opreme

VRO

-

-

156

8

-

-

-

-

156

8

M20 Zajemanje in obdelava procesnih veličin SKUPAJ B Od tega praktični pouk Praktično usposabljanje z delom

OPV

-

-

156

8

-

-

-

-

156

8

PUD

476 105 -

22 4 -

411 140 -

19 6 -

569 185 152

29 8 7

312 210 -

16 12 -

1766 640 152

86 30 7

ID

112

4

112

4

64

4

64

2

352

14

Matematika v stroki

MST

35

2

-

-

-

-

-

-

35

2

Matematika v učnih situacijah Angleščina v stroki

MUS AST

-

-

-

-

-

-

33 23

2 1

33 23

2 1

Materiali v tehniki

MTE

35

2

-

-

-

-

-

-

35

2

Izbrana poglavja iz fizike

IPF

-

-

-

-

-

-

70

3

70

3

Elektronski elementi in sistemi

EES

-

-

70

4

-

-

-

-

70

4

Digitalna tehnika

DTE

-

-

70

3

-

-

-

-

70

3

SKUPAJ A B - Strokovni moduli - obvezni M1 Informatika s tehniškim komuniciranjem M2 Uporaba IKT pri poslovanju

Interesne dejavnosti

Odprti kurikul

41


Tehniški šolski center Kranj

Načrtovanje varnih elektroenergetskih naprav Obnovljivi viri energije

MIK

-

-

-

-

64

2

IEV

-

-

-

-

-

Regulacije v praksi Projektno delo (mentor+slavist)

RPR PDE

-

-

-

-

-

SKUPAJ ODPRTI KURIKUL OK 70 Poklicna matura (izdelek oziroma storitev z zagovor.)

4

140

7

SKUPAJ VSEH UR IN KREDITNIH TOČK

60

1255

58

* Izbirni moduli: Šola ali dijak lahko izbere module: • M7, M8, M9, M10 in M15 (energetik). • M13, M14, M15, M20 in M7(elektronik). • V 4. letniku izbirno IPF in IEV.

1319

62

2

126

4

-

70

-

132 33

4

70

4

6 1

132 33

6 1

64

2

340

16

614

29 4

1301

64

1152

58

5027

240

VSEBINA POKLICNE MATURE: 1. pisni in ustni izpit iz slovenščine, 2. pisni in ustni izpit iz elektrotehnike, 3. pisni in ustni izpit iz matematike ali angleščine, 4. izdelek oziroma storitev in zagovor.

42


Tehniški šolski center Kranj

PREDMETNIK ZA POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE (2-LETNO) PROGRAM: ELEKTROTEHNIK vpisani od šol. leta 2010/11 Naziv strokovne izobrazbe: elektrotehnik/elektrotehnica – PTI I.

PROGRAMSKA ENOTA

UR

KT

UR

II. KT

SKUPNO UR KT

A – Splošnoizobraževalni predmeti P1 Slovenščina

SLO

140

6

136

7

276

P2 Matematika

MAT

105

5

101

5

206

10

P3 Tuji jezik

TUJ

140

6

136

7

276

13

P4 Umetnost

UME

30

2

-

-

30

2

P5 Zgodovina

ZGO

40

2

-

-

40

2

P6 Geografija

GEO

40

2

-

-

40

2

P7 Psihologija

PSI

40

2

-

-

40

2

P9 Fizika

13

FIZ

-

-

80

4

80

4

P10 Kemija

KEM

40

2

-

-

40

2

P11 Informatika

INF

60

3

-

-

60

3

P12 Športna vzgoja SKUPAJ A B - Strokovni moduli - obvezni M1 Podjetništvo s poslovnim sporazumevanjem M2 Programirljive naprave

ŠVZ

70 705

4 34

80 533

3 26

150 1238

7 60

PSS

-

-

60

2

60

2

PRN

-

-

99

5

99

5

M3 Uporaba električnih vezij in naprav

UVN

99

5

-

-

99

5

M4 Načrtovanje električnih inštalacij

NEI

156

8

-

-

156

8

M5 Elektromotorni pogoni in regulacije

EPR

-

-

156

8

156

8

M6 Proizvodnja in prenos električne energije

PPE

156

8

156

8

Strokovni moduli - izbirni*

M9 Regulacije v avtomatiziranih postrojih

RAP

156

8

156

8

M10 Uporaba mikroprocesorskih naprav

UMN

156

8

156

8

M12 Prenos in zapis informacij SKUPAJ B Od tega praktični pouk Praktično usposabljanje z delom Interesne dejavnosti Odprti kurikul Matematika v stroki Matematika v učnih situacijah Upravljanje s programabilnimi napravami Elektronski elementi in sistemi Izbrana poglavja iz fizike Projektno delo (mentor+slavist) SKUPAJ ODPRTI KURIKUL Poklicna matura (izdelek ali storitev z zagovorom) SKUPAJ VSEH UR IN KREDITNIH TOČK

PZI

PUD ID

156 255 70 76 32

8 13 4 4 1

471 134 64

23 8 1

156 726 204 76 96

8 36 12 4 4

MST MST UPN EES IPF PDE OK

35 105 40 180

2 4 2 8

31 19 26 76

2 1 1 4

35 31 105 40 19 26 256

2 2 4 2 1 1 12 4

1140

60

1080

56

2220

108

* Izbirni moduli:

VSEBINA POKLICNE MATURE:

Šola ali dijak lahko izbere en modul:

1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,

• •

M4, M5 in M6 (energetik). M9, M10 in M12 (elektronik).

2. pisni in ustni izpit iz elektrotehnike, 3. pisni in ustni izpit iz matematike ali angleščine, 4. izdelek oziroma storitev in zagovor.

43


Tehniški šolski center Kranj

RAČUNALNIŠTVO Velike potrebe trga in hitro posodabljanje računalniške programske opreme zahteva tudi na področju računalništva in informatike veliko znanja in spretnosti. Odkritja na področju nanotehnologij bodo v prihodnje zagotavljala pospešen razvoj računalniške strojne opreme, ki bo sledil zahtevam in napredku programskih orodij. Izdelava in programiranje algoritmov zahteva veliko doslednost in sposobnost kombinatorike, oblikovanje spletnih strani pa tudi sposobnosti oblikovanja.

Mladi, ki so se z izdelovanjem programov ali z oblikovanjem baz podatkov že ukvarjali, bodo svoja znanja zagotovo kvalitetno nadgradili. Vsako napravo, kakor tudi računalnik, je potrebno tudi vzdrževati, za kar potrebujemo poznavanje osnov elektrotehnike. Računalnike pa seveda povezujemo v omrežne sisteme, za kar so potrebna zahtevna strokovna znanja na področju sistemske strojne in programske opreme.

Na naši šoli se na področju računalništva izvajajo štirje izobraževalni programi, in sicer: •

računalnikar/računalnikarica SPI (3-letni) – z možnim izhodom: vzdrževalec programske opreme; tehnik/tehnica računalništva SSI (4-letni) – z možnima izhodoma: oblikovalec spletnih strani ali koder algoritmov; tehnik/tehnica računalništva, PTI (2-letni) – z možnim izhodom: izdelovalec spletnih strani; tehnik/tehnica računalništva PT (1-letni) – z možnim izhodom: koder algoritmov.

Podrobnosti vsebin in obseg so razvidni iz predmetnikov.

Pri pouku računalništva

44


Tehniški šolski center Kranj

PREDMETNIK ZA SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (3-LETNO) PROGRAM: RAČUNALNIKAR vpisani v šol. letu 2010/11 (3. LETNIK 2012/13) Naziv strokovne izobrazbe: računalnikar/računalnikarica – SPI I.

PROGRAMSKA ENOTA

UR

KT

UR

II. KT

UR

III. KT

SKUPNO UR KT

A – Splošnoizobraževalni predmeti P1 Slovenščina

SLO

99

6

99

5

15

1

213

12

P2 Matematika

MAT

99

6

66

3

48

3

213

12

P3 Tuji jezik

TUJ

99

6

65

3

-

-

164

9

P4 Umetnost

UME

33

2

-

-

-

-

33

2

P5 Naravoslovje

NAR

66

3

66

3

-

-

132

6

P6 Družboslovje

DRU

66

3

66

3

-

-

132

6

P7 Športna vzgoja SKUPAJ A B - Strokovni moduli - obvezni M1 Informatika s tehniškim komuniciranjem M2 Upravljanje z uporabniško programsko opremo M3 Vzdrževanje informacijske opreme

ŠVZ

66 528

3 29

66 428

3 20

32 95

1 5

164 1051

7 54

ITK

136

6

-

-

-

-

136

6

UPO

102

5

-

-

-

-

102

5

VIO

-

-

209

10

-

-

209

10

M4 Izdelava električnih in komunikacijskih inštal.

EKI

136

6

-

-

-

-

136

6

M5 Programiranje naprav

PRN

-

-

160

8

-

-

160

8

M6 Vzdrževanje in postavitev podatkovnih baz

PPB

-

-

-

-

160

8

160

8

VPO

-

-

-

-

170

9

170

9

374 192 114 64

17 6 6 2

369 310 114 64

18 10 6 2

330 153 684 32

17 14 24 2

1073 655 912 160

52 30 36 6

33 66 99 198

2 3 5 10

33 73 33 99 66 304

2 4 2 5 3 16

32 48 80

2 2 4

33 33 32 66 73 33 99 99 48 66 582

2 2 2 3 4 2 5 5 2 3 30 2

1278

64

1279

62

1221

52

3778

180

Strokovni moduli - izbirni* M8 Napredno vzdrževanje programske opreme SKUPAJ B Od tega praktični pouk Praktično usposabljanje z delom Interesne dejavnosti Odprti kurikul Naravoslovje v stroki Matematika v stroki Angleščina v stroki Osnove algoritmov Praktično programiranje Računalniško oblikovanje AV komunikacije Izdelava elektronskih vezij Projektno delo (mentor+slavist) Računalniške komunikacije in omrežne storitve ODPRTI KURIKUL SKUPAJ Zaključni izpit (izdelek ali storitev z zagovorom)

PUD ID OK NST MST AST OSA PRP ROB AKO IEV PDE RKO

SKUPAJ VSEH UR IN KREDITNIH TOČK * Izbirni moduli: Šola ali dijak lahko izbere en modul: • M7 ali M8 (vzdrževalec programske opreme). VSEBINA ZAKLJUČNEGA IZPITA:

1. pisni in ustni izpit iz slovenščine, 2. izdelek oziroma storitev z zagovorom.

45


Tehniški šolski center Kranj

PREDMETNIK ZA SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (3-LETNO) PROGRAM: RAČUNALNIKAR vpisani od šol. leta 2011/12 Naziv strokovne izobrazbe: računalnikar/računalnikarica – SPI I.

PROGRAMSKA ENOTA

UR

KT

UR

II. KT

UR

III. KT

SKUPNO UR KT

A – Splošnoizobraževalni predmeti P1 Slovenščina

SLO

108

6

90

5

15

1

213

12

P2 Matematika

MAT

108

6

60

3

45

3

213

12

P3 Tuji jezik

TUJ

104

6

60

3

-

-

164

9

P4 Umetnost

UME

33

2

-

-

-

-

33

2

P5 Naravoslovje

NAR

72

3

60

3

-

-

132

6

P6 Družboslovje

DRU

72

3

60

3

-

-

132

6

P7 Športna vzgoja SKUPAJ A B - Strokovni moduli - obvezni M1 Informatika s tehniškim komuniciranjem M2 Upravljanje z uporabniško programsko opremo M3 Vzdrževanje informacijske opreme

ŠVZ

72 569

3 29

60 390

3 20

32 92

1 5

164 1051

7 54

ITK

136

6

-

-

-

-

136

6

UPO

102

5

-

-

-

-

102

5

VIO

-

-

129

6

80

4

209

10

M4 Izdelava električnih in komunikacijskih inštal.

EKI

136

6

-

-

-

-

136

6

M5 Programiranje naprav

PRN

-

-

160

8

-

-

160

8

M6 Vzdrževanje in postavitev podatkovnih baz

PPB

-

-

80

4

80

4

160

8

VPO

-

-

-

-

170

9

170

9

374 192 64

17 6 2

457 310 228 64

22 10 12 2

242 153 684 32

13 14 24 2

1073 655 912 160

52 30 36 6

36 72 36 108 252

2 3 2 5 12

48 60 62 170

2 4 3 9

32 80 48 160

2 5 2 9

36 48 32 72 60 36 80 108 48 62 582

2 2 2 3 4 2 5 5 2 3 30 2

1259

60

1309

65

1210

53

3778

180

Strokovni moduli - izbirni* M8 Napredno vzdrževanje programske opreme SKUPAJ B Od tega praktični pouk Praktično usposabljanje z delom Interesne dejavnosti Odprti kurikul Naravoslovje v stroki Matematika v stroki Angleščina v stroki Osnove algoritmov Praktično programiranje Računalniško oblikovanje AV komunikacije Izdelava elektronskih vezij Projektno delo (mentor+slavist) Računalniške komunikacije in omrežne storitve ODPRTI KURIKUL SKUPAJ Zaključni izpit (izdelek ali storitev z zagovorom)

PUD ID OK NST MST AST OSA PRP ROB AKO IEV PDE RKO

SKUPAJ VSEH UR IN KREDITNIH TOČK * Izbirni moduli: Šola ali dijak lahko izbere en modul: • M7 ali M8 (vzdrževalec programske opreme). VSEBINA ZAKLJUČNEGA IZPITA:

1. pisni in ustni izpit iz slovenščine, 2. izdelek oziroma storitev z zagovorom.

46


Tehniški šolski center Kranj

PREDMETNIK ZA SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE (4-LETNO) PROGRAM: TEHNIK RAČUNALNIŠTVA vpisani v 1. letnik v šol. letu 2008/09 in 2009/10 (4. LETNIK 2012/13) Naziv strokovne izobrazbe: tehnik/tehnica računalništva-SSI I.

PROGRAMSKA ENOTA

II.

III.

IV.

SKUPNO

UR

KT

UR

KT

UR

KT

UR

KT

UR

KT

140

6

105

6

105

6

137

6

487

24

A – Splošnoizobraževalni predmeti P1 Slovenščina

SLO

P2 Matematika

MAT

70

4

105

5

105

5

103

5

383

19

P3 Tuji jezik

TUJ

105

5

105

5

105

5

102

5

417

20

P4 Umetnost

UME

-

-

-

-

68

3

-

-

68

3

P5 Zgodovina

ZGO

34

2

68

3

-

-

-

-

102

5

P6 Geografija

GEO

68

3

-

-

-

-

-

-

68

3

P7 Sociologija

SOC

-

-

-

-

-

-

68

3

68

3

P9 Fizika

FIZ

-

-

-

-

70

3

70

3

140

6

P10 Kemija

KEM

70

3

-

-

-

-

-

-

70

3

P11 Športna vzgoja SKUPAJ A B - Strokovni moduli - obvezni M1 Informatika s tehniškim komuniciranjem M2 Uporaba IKT pri poslovanju M3 Upravljanje s programirljivimi napravami M4 Vzdrževanje inform. strojne opreme M5 Vzdrževa. informacijske program. opreme M6 Izdelava el. in komunikacijskih inštalacij M7 Vzpostavitev in vzdrž. omrežnih servisov M8 Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij M9 Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz Strokovni moduli - izbirni

ŠVZ

105 592

4 27

105 488

4 23

62 515

3 25

68 548

3 25

340 2143

14 100

ITK

136

6

-

-

-

-

-

136

6

IKT

136

6 -

-

-

-

-

-

136

6

-

-

-

170

8

4

-

-

136

7

UPN

-

VIS

-

VIP

-

-

EKI

136

VOS

-

NSA

-

NPB

-

8

68

3

136 6 -

-

170

7

68 -

-

-

-

136

7

-

-

-

-

-

-

136

6

-

-

-

-

136

7

136

7

-

-

176

9

-

-

176

9

136

7

-

-

-

-

136

7

M10 Oprema za multimedijsko tehniko

OMT

156

8

156

8

M11 Upravljanje IK sistemov M12 Upravljanje z inf. programsko opremo M13 Načrtovanje in razvoj program. aplikacij M14 Napredna uporaba podatkovnih baz M15 Računalniško oblikovanje SKUPAJ B Od tega praktični pouk Praktično usposabljanje z delom Interesne dejavnosti

IKS

156

8

156

8

156

8

Odprti del kurikula

UPO

156

8

NPA

156

8

156

8

NUB

156

8

156

8

156 448 210 -

8 23 12 -

156 1766 640 152

8 87 30 7

VRO

PUD

408 105 -

18 4 -

510 140 -

25 6 -

400 185 152

21 8 7

ID

128

4

96

4

64

4

64

2

352

14

OK

140

6

170

8

136

6

168

8

614

28

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev z zagovorom) SKUPAJ VSEH UR IN KREDITNIH TOČK

4

1268 47

55

1264

60

1267

63

1228

58

5027

240


Tehniški šolski center Kranj

* Izbirni moduli:

VSEBINA POKLICNE MATURE:

Šola ali dijak lahko izbere tri strokovne module:

1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,

• • •

M10, M11 in M12 (sistematik) ali M12, M13 in M14 (koder algoritmov) ali M12, M13 in M15 (oblikov. spletnih strani).

2. pisni in ustni izpit iz računalništva, 3. pisni in ustni izpit iz matematike ali angleščine, 4. izdelek oziroma storitev in zagovor.

48


Tehniški šolski center Kranj

PREDMETNIK ZA SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE (4-LETNO) PROGRAM: TEHNIK RAČUNALNIŠTVA vpisani od šol. leta 2010/11 Naziv strokovne izobrazbe: tehnik/tehnica računalništva-SSI I.

PROGRAMSKA ENOTA

II.

III.

IV.

SKUPNO

UR

KT

UR

KT

UR

KT

UR

KT

UR

KT

128

6

114

6

487

24

A – Splošnoizobraževalni predmeti P1 Slovenščina

SLO

140

6

105

6

P2 Matematika

MAT

105

6

105

5

5

77

3

383

19

P3 Tuji jezik

TUJ

105

5

105

5

96

5

111

5

417

20

P4 Umetnost

UME

-

-

68

3

-

-

-

-

68

3

P5 Zgodovina

ZGO

68

3

34

2

-

-

-

-

102

5

P6 Geografija

GEO

68

3

-

-

-

-

-

-

68

3

P7 Sociologija

SOC

-

-

-

-

-

-

68

3

68

3

P9 Fizika

96

FIZ

-

-

70

3

70

3

-

-

140

6

P10 Kemija

KEM

70

3

-

-

-

-

-

-

70

3

P11 Športna vzgoja SKUPAJ A B - Strokovni moduli - obvezni M1 Informatika s tehniškim komuniciranjem M2 Uporaba IKT pri poslovanju M3 Upravljanje s programirljivimi napravami M4 Vzdrževanje inform. strojne opreme M5 Vzdrževa. informacijske program. opreme M6 Izdelava el. in komunikacijskih inštalacij M7 Vzpostavitev in vzdrž. omrežnih servisov M8 Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij M9 Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz Strokovni moduli - izbirni M13 Načrtovanje in razvoj program. aplikacij M14 Napredna uporaba podatkovnih baz M15 Računalniško oblikovanje SKUPAJ B Od tega praktični pouk Praktično usposabljanje z delom Interesne dejavnosti

ŠVZ

105 661

4 30

105 592

4 28

64 454

3 22

66 436

3 20

340 2143

14 100

ITK

136

6

-

-

-

-

-

136

6

IKT

136

6 -

-

-

-

-

-

136

6

-

-

-

170

8

-

-

-

136

7

136

7

UPN

-

VIS*

136

VIP

-

170

8

6

-

-

-

-

136

7

EKI*

-

-

136

6

-

-

-

-

136

6

VOS

-

-

-

-

-

136

7

136

7

NSA

-

-

-

108

6

68

3

176

9

136

7

-

-

-

-

136

7

-

-

-

-

-

NPB

-

NPA

-

-

-

-

-

-

156

8

156

8

NUB

-

-

-

-

68

3

88

5

156

8

VRO

408 105 -

19 4 -

578 140 -

28 6 -

96 272 185 152

5 14 8 7

60 508 210 -

3 26 12 -

156 1766 640 152

8 87 30 7

ID OK

112

4

112

4

64

3

64

3

352

14

Elektrotehnika v računalništvu

ERA

52

2

-

-

-

-

-

-

52

2

Matematika v stroki

MST

35

2

-

-

-

-

-

-

35

2

Matematika v učnih situacijah Materiali v tehniki

MUS MTE

35

2

-

-

-

-

22 -

2 -

22 35

2 2

Angleščina v stroki

AST

-

-

-

-

-

-

21

1

21

1

Osnove algoritmov

AOL

-

-

35

2

32

1

-

-

67

3

Programiranje

PRO

-

-

-

-

128

5

-

-

128

5

IKS

-

-

-

-

32

2

-

-

32

2

OOS

-

-

-

-

32

3

70

3

102

5

Odprti kurikul

Informacijsko komunikacijski sistemi Omrežja in omrežne storitve **

PUD

49


Tehniški šolski center Kranj

Izbrana poglavja iz fizike **

IPF

-

-

-

-

-

-

70

3

70

3

Računalniško oblikovanje

RAO

-

-

-

-

32

2

-

-

32

2

Spletne aplikacije Projektno delo SKUPAJ ODPRTI KURIKUL

SAP PDE

122

6

35

2

48 311

1 13

33 146

0 7

48 33 614

1 0 28

OK

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev z zagovorom) SKUPAJ VSEH UR IN KREDITNIH TOČK

4

1302

59

1317

62

1253

* Izbirni moduli:

VSEBINA POKLICNE MATURE:

Šola ali dijak lahko izbere tri strokovne module:

1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,

• • •

M13, M14 in M15 (koder algoritmov) ali (oblikov. spletnih strani). ** Izbirna modula v 4. letniku IPF in OOS.

59

1154

2. pisni in ustni izpit iz računalništva, 3. pisni in ustni izpit iz matematike ali angleščine, 4. izdelek oziroma storitev in zagovor.

*Generacija 2010/11 ima VIS in EKI zamenjan.

50

60

5027

240


Tehniški šolski center Kranj

PREDMETNIK ZA POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE (2-LETNO) PROGRAM: TEHNIK RAČUNALNIŠTVA vpisani od šol. leta 2010/11 Naziv strokovne izobrazbe: računalniški tehnik/računalniška tehnica – PTI I.

PROGRAMSKA ENOTA

II.

UR

KT

UR

KT

UR

SKUPNO KT

A – Splošnoizobraževalni predmeti P1 Slovenščina

SLO

140

6

136

7

276

13

P2 Matematika

MAT

105

5

101

5

206

10

P3 Tuji jezik

TUJ

140

6

136

7

276

13

P4 Umetnost

UME

30

2

-

-

30

2

P5 Zgodovina

ZGO

40

2

-

-

40

2

P6 Geografija

GEO

40

2

-

-

40

2

P7 Psihologija

PSI

40

2

-

-

40

2

P9 Fizika

FIZ

-

-

80

4

80

4

KEM

40

2

-

-

40

2

P11 Informatika

INF

60

3

-

-

60

3

P12 Športna vzgoja SKUPAJ A B - Strokovni moduli - obvezni M1 Razvoj spletnih aplikacij

ŠVZ

70 705

4 33

80 533

3 27

150 1238

7 60

RSA

148

8

-

-

148

8

M2 Vzpostavitev omrežnih servisov

VOS

-

-

110

6

110

6

P10 Kemija

Strokovni moduli - izbirni* M6 Načrtovanje in razvoj programskih aplikacij

NPA

-

-

156

8

156

8

M7 Napredna uporaba podatkovnih baz

NUB

156

8

-

-

156

8

304 103 76 32

16 6 3 1

156 422 101 64

8 22 3 3

156 726 204 76 96

8 38 9 3 4

35 70 35 140

1 3 2 6

40 19 31 26 116

2 1 1 1 5

75 70 19 66 26 256

3 3 1 3 1 11 4

1257

59

1135

57

2392

120

M8 Računalniško oblikovanje SKUPAJ B Od tega praktični pouk Praktično usposabljanje z delom Interesne dejavnosti

Odprti kurikul Komunikacijski sistemi in omrežja Praktično programiranje Izbrana poglavja iz fizike Matematika v stroki 2,3 Projektno delo SKUPAJ ODPRTI KURIKUL Poklicna matura (izdelek ali storitev z zagovorom)

VRO

PUD ID OK KSO PPR IPF MST PDE

SKUPAJ VSEH UR IN KREDITNIH TOČK

* Izbirni moduli:

VSEBINA POKLICNE MATURE:

Šola ali dijak lahko izbere 3 module:

1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,

M6, M7 in M8 (obl. spl. strani in koder algor.).

2. pisni in ustni izpit iz računalništva, 3. pisni in ustni izpit iz matematike ali angleščine, 4. izdelek oziroma storitev in zagovor.

51


Tehniški šolski center Kranj

MEHATRONIKA Strokovno področje mehatronike predstavlja sintezo elektrotehnike, strojništva in računalništva. Načrtovanje, izdelava, upravljanje in vzdrževanje procesnih linij, avtomatizacija delovnih mest, računalniško upravljanje strojev in naprav, upravljanje robotov in podobna dinamična opravila predstavljajo velik izziv in motivacijo za vsakega mladega tehnika. Pri nas se je po zgledu drugih evropskih držav mehatronika najprej uveljavila na dodiplomskem študiju. Zahteve gospodarstva, v katerem se je avtomatizacija vse pogosteje pojavljala, ter priporočila fakultet, ki so želela pri svojih študentih predhodna temeljna znanja, so vzpodbudila pripravo srednje-šolskih izobraževalnih programov.

Ali bo delovalo?

Na naši šoli izvajamo naslednje tri programe: • mehatronik operater/operaterka SPI (3-letni) • tehnik/tehnica mehatronike SSI (4-letni) • tehnik/tehnica mehatronike PTI (2-letni) Podrobnosti vsebin in obseg so razvidni iz predmetnikov.

V prenovljeni učilnici za fiziko poteka pouk z računalniško podprtimi eksperimenti.

Pouk mehatronike poteka v sodobnih laboratorijih in učilnicah, kjer dijaki v okviru raznolikega projektnega dela razvijajo in poglabljajo znanja s področja tehnike.

52


Tehniški šolski center Kranj

PREDMETNIK ZA SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (3-LETNO) PROGRAM: MEHATRONIK OPERATER vpisani v šol. letu 2010/11 (3. LETNIK 2012/13) Naziv poklicne izobrazbe: mehatronik operater/operaterka – SPI I.

PROGRAMSKA ENOTA

UR

KT

UR

II. KT

UR

III. KT

SKUPNO UR KT

A – Splošnoizobraževalni predmeti P1 Slovenščina

SLO

99

6

99

5

15

1

213

12

P2 Matematika

MAT

99

6

66

3

48

3

213

12

P3 Tuji jezik

TUJ

99

6

65

3

-

-

164

9

P4 Umetnost

UME

33

2

-

-

-

-

33

2

P5 Naravoslovje

NAR

66

3

66

3

-

-

132

6

P6 Družboslovje

DRU

66

3

66

3

-

-

132

6

P7 Športna vzgoja SKUPAJ A B - Strokovni moduli M1 Tehniško komuniciranje v poklicu

ŠVZ

66 528

3 29

66 428

3 20

32 95

1 5

164 1051

7 54

TKO

99

4

-

-

-

-

99

4

M2 Materiali in obdelava v poklicu

MIO

66

3

-

-

-

-

66

3

M3 Elementi konstrukcij

EKO

66

3

-

-

-

-

66

3

IET

136

6

-

-

-

-

136

6

M4 Izdelava električnih tokokrogov M5 Uporaba krmilnih naprav

UKN

-

-

66

3

48

114

6

M6 Priklopi električnih motorjev

PEM

-

-

136

6

-

-

136

6

M7 Mehatronski sistemi

MSI

-

-

96

5

80

4

176

9

M8 Proizvodni procesi

PPR

-

-

146

7

-

-

146

7

M9 Sestavljanje in preizkuš. mehatr. sistemov SKUPAJ B Od tega praktični pouk Praktično usposabljanje z delom Interesne dejavnosti

SPS

367 192 114 64

16 6 5 3

444 310 114 64

21 10 5 3

124 252 153 684 32

6 13 14 27 1

124 1063 655 912 160

6 50 30 37 7

33 66 66 165

2 3 3 8

33 66 84 66 249

2 4 4 2 12

32 56 48 48 184

2 3 3 2 10

33 33 66 66 32 66 56 84 48 66 48 598

2 2 3 3 2 4 3 4 3 2 2 30 2

1238

61

1299

61

1247

56

3784

180

Odprti kurikul Naravoslovje v stroki Matematika v stroki 1 Tehnološki postopki Osnove mehanike Angleščina v stroki Mehatronski elementi Elektropnevmatika Upravljanje CNC strojev Vzdrževanje strojev in naprav Kinematika mehatronskih sklopov Projektno delo SKUPAJ ODPRTI KURIKUL Zaključni izpit (izdelek ali storitev z zagovorom) SKUPAJ VSEH UR IN KREDITNIH TOČK

VSEBINA ZAKLJUČNEGA IZPITA:

PUD ID OK NST MST TPO OME AST MEL ELE UCS VSN KMS PDE

1. pisni in ustni izpit iz slovenščine, 2. izdelek oziroma storitev z zagovorom.

53

3


Tehniški šolski center Kranj

PREDMETNIK ZA SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (3-LETNO) PROGRAM: MEHATRONIK OPERATER vpisani od šol. leta 2011/12 Naziv poklicne izobrazbe: mehatronik operater/operaterka – SPI I.

PROGRAMSKA ENOTA

II.

III.

UR

KT

UR

KT

UR

KT

SKUPNO UR KT

A – Splošnoizobraževalni predmeti P1 Slovenščina

SLO

108

6

90

5

15

1

213

12

P2 Matematika

MAT

108

6

60

3

45

3

213

12

P3 Tuji jezik

TUJ

104

6

60

3

-

-

164

9

P4 Umetnost

UME

33

2

-

-

-

-

33

2

P5 Naravoslovje

NAR

72

3

60

3

-

-

132

6

P6 Družboslovje

DRU

72

3

60

3

-

-

132

6

P7 Športna vzgoja SKUPAJ A B - Strokovni moduli M1 Tehniško komuniciranje v poklicu

ŠVZ

72 569

3 29

60 390

3 20

32 92

1 5

164 1051

7 54

TKO

99

4

-

-

-

-

99

4

M2 Materiali in obdelava v poklicu

MIO

66

3

-

-

-

-

66

3

M3 Elementi konstrukcij

EKO

66

3

-

-

-

-

66

3

IET

136

6

-

-

-

-

136

6

M4 Izdelava električnih tokokrogov M5 Uporaba krmilnih naprav

UKN

-

-

66

3

48

114

6

M6 Priklopi električnih motorjev

PEM

-

-

136

6

-

-

136

6

M7 Mehatronski sistemi

MSI

-

-

96

5

80

4

176

9

M8 Proizvodni procesi

PPR

72

3

74

4

-

-

146

7

M9 Sestavljanje in preizkuš. mehatr. sistemov SKUPAJ B Od tega praktični pouk Praktično usposabljanje z delom Interesne dejavnosti

SPS

439 192 64

19 6 3

372 310 228 64

18 10 10 3

124 252 153 684 32

6 13 14 27 1

124 1063 655 912 160

6 50 30 37 7

36 72 72 180

2 3 3 8

48 60 60 60 228

2 4 4 2 12

32 62 48 48 190

2 3 3 2 10

36 48 32 72 72 60 62 60 48 60 48 598

2 2 2 3 3 4 3 4 3 2 2 30 2

59

1282

63

56

3784

180

Odprti kurikul Naravoslovje v stroki Matematika v stroki 1 Angleščina v stroki Tehnološki postopki Osnove mehanike Mehatronski elementi Elektropnevmatika Upravljanje CNC strojev Vzdrževanje strojev in naprav Kinematika mehatronskih sklopov Projektno delo SKUPAJ ODPRTI KURIKUL Zaključni izpit (izdelek ali storitev z zagovorom) SKUPAJ VSEH UR IN KREDITNIH TOČK

VSEBINA ZAKLJUČNEGA IZPITA:

PUD ID OK NST MST AST TPO OME MEL ELE UCS VSN KMS PDE

1252

1. pisni in ustni izpit iz slovenščine, 2. izdelek oziroma storitev z zagovorom.

54

1250

3


Tehniški šolski center Kranj

PREDMETNIK ZA SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE (4-LETNO) PROGRAM: TEHNIK MEHATRONIKE vpisani od šol. leta 2011/2012 Naziv poklicne izobrazbe: tehnik/tehnica mehatronike-SSI I.

PROGRAMSKA ENOTA

II.

III.

IV.

UR

KT

UR

KT

UR

KT

UR

KT

SKUPNO UR KT

A – Splošnoizobraževalni predmeti P1 Slovenščina

SLO

140

6

105

6

128

6

114

6

487

24

P2 Tuji jezik

TUJ

105

6

105

5

96

5

77

3

383

19

P3 Matematika

MAT

105

5

105

5

96

5

111

5

417

20

P4 Umetnost

UME

-

-

68

3

-

-

-

-

68

3

P5 Zgodovina

ZGO

68

3

34

2

-

-

-

-

102

5

P6 Geografija

GEO

68

3

-

-

-

-

-

-

68

3

P7 Sociologija

SOC

-

-

-

-

-

-

68

3

68

3

FIZ

-

-

70

3

70

3

-

-

140

6

P10 Kemija

KEM

70

3

-

-

-

-

-

-

70

3

P11 Športna vzgoja SKUPAJ A B - Strokovni moduli

ŠVZ

105 661

4 30

105 592

4 28

64 454

3 22

66 436

3 20

340 2143

14 100

M1 Osnove obdelave podatkov

OBP

70

4

-

-

-

-

-

-

70

4

M2 Uvod v tehniško komunikacijo

UTK

70

4

-

-

-

-

-

-

70

4

M3 Konstruiranje z računalnikom

KRZ

-

-

66

4

-

-

-

-

66

4

M4 Tehnologija materiala

THM

35

3

-

-

-

-

-

-

35

3

M5 Mehanski sistemi

MHS

-

-

70

3

66

3

-

-

136

6

M6 Tehnološki postopki in kakovost

TPK

70

3

66

3

-

-

-

-

136

6

M7 CNC krmiljenje

CNC

-

-

132

6

-

-

-

-

132

6

M8 Robotika

ROB

-

-

-

-

-

-

124

5

124

5

M9 Elektotehnika v mehatroniki

ELM

105

4

66

3

-

-

-

-

171

7

M10 Električni stroji

ELS

-

-

-

-

64

3

68

3

132

6

M11 Digitalna tehnika

DGT

-

-

99

6

-

-

-

-

99

6

M12 Pnevmatika in hidravlika

PNH

-

-

-

-

132

6

-

-

132

6

M13 Industrijski krmilniki

INK

-

-

-

-

132

7

-

-

132

7

M14 Regulacije

REG

-

-

-

-

-

-

124

6

124

6

M15 Industrijska omrežja M16 Montaža, zagon in vzdržev. meh. siste. M17-21 izbirni modul SKUPAJ B Od tega praktični pouk Praktično usposabljanje z delom Interesne dejavnosti

INO

-

-

-

-

66

4

-

-

66

4

MZV

-

-

-

-

-

-

62

4

62

4

PUD

350 102 -

18 -

499 140 -

25 -

460 99 152

23 7

93 471 136 -

6 24 -

93 1780 477 152

6 90 25 7

ID

112

4

112

4

64

3

64

3

352

14

35

2

35

2

22

2

22

2

64

3

21

1

21 70

1 4

P9 Fizika

Odprti kurikul

OK

M18 Matematika v stroki

MST

M19 Matematika v učnih situacijah

MUS

M20 Modeliranje mehatronskih sklopov

MHS

M21 Angleščina v stroki M22 Mehatronski elementi

AST MEL

M23 Kibernetika *

VMS

70

4

70

4

IPF

70

4

70

4

70

3

M24 Izbrana poglavja iz fizike * M25 Preoblikovanje nekovinskih materialov

PNM

64 70

70

3

55

3

4


Tehniški šolski center Kranj

M26 Sodobne inštalacije M27 Projektno delo (mentor 15+slavist 18) M28 Balkan Express

SIN

DRU

SKUPAJ ODPRTI KURIKUL

OK

62

3

PDE

SKUPAJ VSEH UR IN KREDITNIH TOČK

62

3 1

33

1

33

32

2

32

2

105

5

70

4

158

8

146

8

479

25

1228

57

1273

61

1288

63

1117

55

4906

240

VSEBINA POKLICNE MATURE:

1. pisni in ustni izpit iz slovenščine, 2. pisni in ustni izpit iz mehatronike, 3. pisni in ustni izpit iz matematike ali angleščine, 4. izdelek oziroma storitev in zagovor.

56

Izbirni modul OK v 4. letniku: IFP ali VMS.


Tehniški šolski center Kranj

PREDMETNIK ZA SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE (4-LETNO) PROGRAM: TEHNIK MEHATRONIKE vpisani v 1. letnik v šol. letih od 2006/07 do 2009/10 (4. LETNIK 2012/13) Naziv poklicne izobrazbe: tehnik/tehnica mehatronike-SSI I.

PROGRAMSKA ENOTA

II.

III.

UR

KT

UR

KT

UR

IV.

KT

UR

SKUPNO

KT

UR

KT

A – Splošnoizobraževalni predmeti P1 Slovenščina

SLO

140

-

105

-

96

-

135

-

476

-

P2 Tuji jezik

TUJ

105

-

105

-

96

-

102

-

408

-

P3 Matematika

MAT

105

-

105

-

96

-

102

-

408

-

P4 Umetnost

UME

-

-

-

-

68

-

-

-

68

-

P5 Zgodovina

ZGO

-

-

68

-

-

-

-

-

68

-

P6 Geografija

GEO

68

-

-

-

-

-

-

-

68

-

P7 Sociologija

SOC

-

-

-

-

-

-

68

-

68

-

FIZ

-

-

-

-

68

-

68

-

136

-

P10 Kemija

KEM

68

-

-

-

-

-

-

-

68

-

P11 Športna vzgoja SKUPAJ A B - Strokovni vsebinski sklopi

ŠVZ

105 591

-

105 488

-

62 486

-

68 543

-

340 2108

-

VS Tehniško komuniciranje

TKO

105

-

65

-

-

-

-

-

170

-

VS Tehnološki procesi

TPR

105

65

-

-

-

-

-

170

-

VS Mehatronika

MHT

170

-

192

-

105

-

247

-

714

-

-

102-

-

136

-

340

-

P9 Fizika

VS Informacijski sistemi

INS

102

VS Krmilno-regulacijski sistemi SKUPAJ B Od tega praktični pouk Praktično usposabljanje z delom Interesne dejavnosti

KRS

PUD

482 105 -

ID OK

Odprti del kurikula SKUPAJ VSEH UR IN KREDITNIH TOČK

-

322 140 -

-

331 538 93 152

-

179 562 140 -

-

510 1904 478 152

-

128

-

96

-

64

-

64

-

352

-

105

-

233

-

38

-

100

-

476

-

1306

-

1139

-

1278

-

1269

-

4992

-

VSEBINA POKLICNE MATURE: 1. pisni in ustni izpit iz slovenščine, 2. pisni in ustni izpit iz mehatronike, 3. pisni in ustni izpit iz matematike ali angleščine, 4. izdelek oziroma storitev in zagovor.

57


Tehniški šolski center Kranj

PREDMETNIK ZA SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE (4-LETNO) PROGRAM: TEHNIK MEHATRONIKE vpisani v šol. letu 2010/2011 (4. letnik 2013/14) Naziv poklicne izobrazbe: tehnik/tehnica mehatronike-SSI I.

PROGRAMSKA ENOTA

II.

III.

IV.

SKUPNO

UR

KT

UR

KT

UR

KT

UR

KT

UR

KT

140

-

105

-

128

-

103

-

476

-

A – Splošnoizobraževalni predmeti P1 Slovenščina

SLO

P2 Tuji jezik

TUJ

105

-

105

-

96

-

102

-

408

-

P3 Matematika

MAT

140

-

105

-

96

-

67

-

408

-

P4 Umetnost

UME

-

-

68

-

-

-

-

-

68

-

P5 Zgodovina

ZGO

68

-

-

-

-

-

-

-

68

-

P6 Geografija

GEO

68

-

-

-

-

-

-

-

68

-

P7 Sociologija

SOC

-

-

-

-

-

-

68

-

68

-

P9 Fizika

FIZ

-

-

70

-

66

-

-

-

136

-

P10 Kemija

KEM

68

-

-

-

-

-

-

-

68

-

P11 Športna vzgoja SKUPAJ A B - Strokovni vsebinski sklopi

ŠVZ

105 694

-

105 558

-

64 450

-

66 406

-

340 2108

-

VS Tehniško komuniciranje

TKO

136

-

34

-

-

-

-

-

170

-

VS Tehnološki procesi

PPR

-

VS Mehatronika

MHT

175

VS Informacijski sistemi

INS

136

VS Krmilno-regulacijski sistemi SKUPAJ B Od tega praktični pouk Praktično usposabljanje z delom Interesne dejavnosti Odprti kurikul

KRS

447 102 -

PUD

-

170

-

-

-

-

-

170

-

175

-

160

-

204

-

714

-

-

-

-

102

-

102

-

340

-

379 140 -

-

279 541 99 152

-

231 537 136 -

-

510 1904 477 152

-

-

-

ID OK

112

-

112

-

64

-

64

-

352

-

Matematika v učnih situacijah

MUS

-

-

-

-

-

-

32

-

32

-

Materiali v tehniki

MTE

35

-

-

-

-

-

-

-

35

-

Angleščina v stroki

AST

-

-

-

-

32

-

-

-

32

-

Programiranje CNC Strojev Izbrana poglavja iz fizike *

PCS IFP

-

-

105 -

-

-

-

70

-

105 70

-

VMS

-

-

-

-

-

-

70

-

70

-

PNM

-

-

70

-

-

-

-

-

70

-

SIN

-

-

-

-

31

-

-

-

31

-

Projektno delo

PDE

-

-

-

-

-

-

33

-

33

-

Družboslovje

DRU

-

-

34

-

34

-

-

-

68

-

35

-

209

-

97

-

135

-

476

-

1288

-

1258

-

1304

-

1142

-

4992

-

Vzdrževanje mehatron. sklopov in meritve * Preoblikovanje nekovinskih materialov Sodobne inštalacije

SKUPAJ ODPRTI KURIKUL SKUPAJ VSEH UR IN KREDITNIH TOČK

VSEBINA POKLICNE MATURE:

1. pisni in ustni izpit iz slovenščine, 2. pisni in ustni izpit iz mehatronike, 3. pisni in ustni izpit iz matematike ali angleščine, 4. izdelek oziroma storitev in zagovor.

58

Izbirni modul OK v 4. letniku: IFP ali VMS.


Tehniški šolski center Kranj

PREDMETNIK ZA POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE (2-LETNO) PROGRAM: TEHNIK MEHATRONIKE vpisani v 1. letnik od šol. leta 2010/11 Naziv poklicne izobrazbe: tehnik/tehnica mehatronike-PTI I.

PROGRAMSKA ENOTA

II.

UR

KT

UR

KT

UR

SKUPNO KT

A – Splošnoizobraževalni predmeti P1 Slovenščina

SLO

140

6

136

7

276

13

P2 Matematika

MAT

105

5

101

5

206

10

P3 Tuji jezik

TUJ

140

6

136

7

276

13

P4 Umetnost

UME

30

2

-

-

30

2

P5 Zgodovina

ZGO

40

2

-

-

40

2

P6 Geografija

GEO

40

2

-

-

40

2

P7 Psihologija

PSI

40

2

-

-

40

2

P9 Fizika

FIZ

-

-

80

4

80

4

P10 Kemija

KEM

40

2

-

-

40

2

P11 Informatika

INF

60

3

-

-

60

3

P12 Športna vzgoja SKUPAJ A B - Strokovni moduli - obvezni M1 Tehniško sporazumevanje

ŠVZ

70 705

4 34

80 533

3 26

150 1238

7 60

TSP

34

2

-

-

34

2

M2 Tehnološki procesi

PPR

35

2

-

-

35

2

M3 Mehatronika

MHT

105

4

205

11

310

15

M5 Informacijski sistemi *od 12/13 vse v 1.letniku

INS

138

7

-

-

138

7

M6 Krmilno regulacijski sistemi

KRS

-

-

207

10

207

10

312 100 76 32

7 6 4 1

412 104 64

21 3 3

724 204 76 96

36 12 4 4

35 70 105

2 3 5

29 70 19 26 144

2 3 1 26 7

35 29 70 70 19 26 249

2 2 3 3 1 1 12 4

1230

58

1153

62

2383

120

SKUPAJ B Od tega praktični pouk Praktično usposabljanje z delom Interesne dejavnosti

Odprti kurikul Matematika v stroki Matematika v učnih situacijah Načrtovanje mehatronskih elementov *od 13/14 Preoblikovanje nekovinskih materialov Izbrana poglavja iz fizike Projektno delo SKUPAJ ODPRTI KURIKUL OK Poklicna matura (izdelek ali storitev z zagovorom)

PUD ID OK MST MUS NME PNM IPF PDE

SKUPAJ VSEH UR IN KREDITNIH TOČK VSEBINA POKLICNE MATURE: 1. pisni in ustni izpit iz slovenščine, 2. pisni in ustni izpit iz mehatronike, 3. pisni in ustni izpit iz matematike ali angleščine, 4. izdelek oziroma storitev in zagovor.

59


Tehniški šolski center Kranj

POKLICNI TEČAJ Končal si četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik katerega od programov srednjega strokovnega izobraževanja, mature pa ti tudi v jesenskem roku ne bo uspelo opraviti. Opravil si maturo, na želeno fakulteto pa se ti ni uspelo vpisati. Ponujamo ti rešitev: Vpiši se v poklicni tečaj! Na naši šoli bomo izvajali poklicni tečaj, s katerim boš v enem šolskem letu pridobil poklic tehnik računalništva. V program se lahko do 10. septembra 2012 vpišejo kandidati, ki so uspešno končali četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik katerega od programov srednjega strokovnega izobraževanja. Redno vpisani dijaki imajo status dijaka in ne plačujejo šolnine. Če se bo za poklicni tečaj prijavilo preveč kandidatov, bodo izbrani po številu doseženih točk. Upoštevan bo seštevek ocen splošnega učnega uspeha in uspeha pri slovenščini, matematiki in 1. tujem jeziku od 1. do 4. letnika gimnazije. Kandidat lahko skupno dobi največ 80 točk. Izobraževanje traja eno šolsko leto in se zaključi s poklicno maturo. Strokovnoteoretično izobraževanje in praktični pouk v celoti poteka na šoli, praktično izobraževanje v podjetju pa dijaki opravijo lahko v več delih in v več različnih podjetjih.

PREDMETNIK ZA POKLICNI TEČAJ PROGRAM: TEHNIK RAČUNALNIŠTVA PT vpisani od šol. leta 2011/12 Naziv strokovne izobrazbe: tehnik računalništva STROKOVNI MODULI M1 Upravljanje s programirljivimi napravami M2 Vzdrževanje informacijske strojne opreme M3 Vzdrževanje informacijske programske opreme M4 Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij M5 Vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisov M6 Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij M7 Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz M11 Načrtovanje in razvoj programskih aplikacij IZB M12 Napredna uporaba podatkovnih baz IZB

SKUPAJ B (obvezni in izbirni moduli) Praktično usposabljanje z delom Odprti kurikul M13 Računalniško oblikovanje

SKUPAJ ODPRTI KURIKUL Poklicna matura

kratica UPN VIS VIP EKI VOS NSA NPB NPA

teorija 90 102 51 51 102 90 51

praska 46 0 51 51 0 46 51

UR 136 102 102 102 102 136 102

KT 8 7 7 6 7 9 7

68

68

136

8

NUB

90

46

136

8

775

380

1054 38

67 2

59

21

80 80

4 4 4

1172

77

PUD OK VRO OK

SKUPAJ VSEH UR IN KREDITNIH TOČK

VSEBINA POKLICNE MATURE: 1. pisni in ustni izpit iz slovenščine, 2. pisni in ustni izpit iz računalništva, 3. pisni in ustni izpit iz matematike ali angleščine, 4. izdelek oziroma storitev in zagovor.

* Izbirni moduli: Šola ali dijak lahko izbere 2 modula (M11 in M12). •

M6, M7 in M11 ter M12 omogočata NPK koder algoritmov.

Šolsko leto obsega 34 tednov strokovnoteoretičnega izobraževanja in praktičnega pouka v šoli. Vaje izvajajo učitelji. Pri vajah se dijaki delijo v skupine skladno z normativi. *Delovno prakso lahko dijaki opravijo po delih in v več različnih podjetjih.

60


Tehniški šolski center Kranj

ŠOLSKA PRAVILA 1. MERILA IN POSTOPKI ZA PODELJEVANJE POHVAL, NAGRAD IN DRUGIH PRIZNANJ DIJAKOM Na podlagi 55. člena ZPSI-1 in 26. člena ZGim ter 8. člena Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah šola določi merila in postopek podeljevanja pohval, nagrad in drugih priznanj.

druge razloge, ki jih ravnatelj oz. direktor, učiteljski zbor šole ali razrednik in mentorji ocenijo kot primerne za razlog ustne ali pisne pohvale.

Pisne pohvale se lahko podelijo tudi skupini dijakov.

1. člen (vrste priznanj)

3. člen (priznanja)

Dijaki ali skupine dijakov lahko za uspešno in prizadevno delo v šoli ter za dosežke na maturi in poklicni maturi prejmejo pohvale, priznanja in nagrade. Pohvale, priznanja in nagrade dijakom ali skupinam dijakov lahko predlagajo delavci šole in dijaki. Pohvale, priznanja in nagrade do zaključka šolanja podeljujeta razrednik oz. mentor ali ravnateljici.

Priznanja se podeljujejo za delo oziroma dosežek, ki je pomemben za celotno šolo ali znatno prispeva k ugledu šole v širši skupnosti, in sicer za:

2. člen (pohvale)

Pohvale so lahko ustne ali pisne. Ustne pohvale se izrekajo za enkratne ali kratkotrajne aktivnosti, pisne pohvale pa za aktivnosti, ki trajajo celo šolsko leto. Kadar se dijak ali več dijakov izkaže s prizadevnostjo pri enkratni ali kratkotrajni aktivnosti, so lahko ustno pohvaljeni. Pisne pohvale se podeljujejo za:

prizadevnost ter doseganje vidnih rezultatov pri pouku, interesnih dejavnostih in drugih dejavnostih šole, prizadevnost ter doseganje vidnih rezultatov pri različnih dejavnostih izven pouka, doseganje vidnih rezultatov na šolskih športnih ali drugih tekmovanjih in srečanjih dijakov z različnih področij znanja in delovanja, posebej prizadevno in učinkovito delo v oddelčni skupnosti dijakov ali skupnosti dijakov šole, spoštljiv odnos do odraslih in nudenje pomoči tistim, ki jo potrebujejo,

večletno prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov pri šolskem in izvenšolskem delu, doseganje vidnih rezultatov na raznih tekmovanjih in srečanjih dijakov, ki so organizirana za območje občine, regije in celotne države, večletno prizadevno sodelovanje in doseganje rezultatov pri raznih interesnih dejavnostih,

doseganje vidnih rezultatov na športnih področjih, kjer dijaki predstavljajo šolo,

doseganje vidnih rezultatov na športnih področjih, kjer dijaki šole sodelujejo v raznih športnih klubih,

večletno prizadevno delo v oddelčni skupnosti, skupnosti dijakov šole,

druge razloge, ki jih ravnatelj oz. direktor, učiteljski zbor šole ali razrednik in mentorji ocenijo kot primerne za podelitev priznanja. 4. člen (nagrade)

Dijaki, ki so že prejeli priznanje iz 3. člena tega pravilnika, lahko zaradi uspešnega širjenja ugleda šole v okolju, v katerem živijo, ali zaradi

61

promocije šole izven sedeža šole dobijo tudi nagrado. Vrsto nagrade za posameznega dijaka določi ravnatelj oz. direktor v sodelovanju z dijakovim razrednikom oziroma mentorjem. Praviloma so nagrade knjige ali pripomočki, ki jih dijak lahko uporablja pri pouku ali drugih dejavnostih šole.

2. HIŠNI RED 5. člen (varovanje šole in nadzor nad vstopom vanjo) Za dnevno varovanje objekta skrbijo vsi zaposleni na TŠC Kranj. Nadzor v šoli in njeni okolici izvaja varnostna služba. Delo koordinira z vodstvom šole. Objekt in okolica sta varovana z video nadzorom. Zunanje nočno varovanje objekta šole in športne dvorane opravlja varnostna služba. Notranje nočno varovanje objekta je urejeno elektronsko in z video nadzorom. 6. člen (hodniki) Med poukom mora biti na hodnikih tišina. Dijaki, ki nimajo pouka, se ne zadržujejo na hodnikih, ampak čakajo v večnamenskem prostoru. Stopnišče v upravnem delu stavbe je namenjeno urejanju administrativnih zadev. 7. člen (parkiranje) Dijaki ne smejo parkirati koles, mopedov in avtomobilov za zapornim drogom. Za njihova vozila šola ne prevzema nobene odgovornosti. 8. člen (dežurstvo dijakov v razredu) V učilnicah vsak teden dežurata po dva dijaka - reditelja, ki ju za teden vnaprej po abecednem redu določi razrednik. Imena rediteljev vpiše razrednik v dnevnik. V primeru odsotnosti določenega reditelja njegove naloge prevzame naslednji dijak po abecednem vrstnem redu.


Tehniški šolski center Kranj

Naloge dežurnega dijaka v razredu:

poskrbi za čist vhod pred učilnico,

pripravi učilnico za nemoteno delo,

vsako učno uro javi odsotne dijake,

učitelja obvesti o poškodbah, ki so jih dijaki opazili v učilnici,

ob morebitni učiteljevi odsotnosti, ki je daljša od 10 minut, v zbornici, pri vodstvu ali v tajništvu preveri, kako se bo pouk nadaljeval,

sporočila na šolskih spletnih straneh,

šolski časopis.

Plakatiranje na za to predvidenih mestih je dovoljeno samo s privolitvijo ravnatelja oz. direktorja zavoda ter z žigom šole na plakatu. 11. člen (interna pravila šole v času opravljanja splošne/poklicne mature) V času poteka mature in poklicne mature veljajo interna pravila, ki jih sprejme ravnatelj posamezne šole. 12. člen (odmori)

9. člen (garderoba)

Razporeditev pouka in odmorov je za vse oddelke določena s prostorskim razporedom. Med odmori so učilnice zaklenjene (za to poskrbijo učitelji ob odhodu iz učilnice). Krajši odmori so namenjeni pripravi na naslednjo šolsko uro.

Dijaki hranijo svojo garderobo pri sebi ali na obešalnikih v učilnicah.

13. člen (malica)

pred odhodom iz učilnice poskrbi, da je učilnica pripravljena v skladu z navodili učitelja.

Za varnost svojih osebnih stvari (oblačila, denar, mobilni telefoni, nakit, orodje, šolske potrebščine …) skrbijo dijaki tako v šolskih prostorih kot pri športni vzgoji in drugih šolskih dejavnostih sami. Dijaki lahko za hranjenje svojih osebnih stvari v začetku šolskega leta najamejo tudi šolsko omarico. 10. člen (informiranje dijakov) Ob začetku šolskega leta šola na šolskih spletnih straneh objavi Publikacijo, s katero se predstavi dijakom in staršem. Za pravočasno in točno informiranje dijakov uporabljamo še:

okrožnice, ki jih preberemo po ozvočenju,

oglasne deske, na katerih objavljamo prebrane okrožnice,

pisna obvestila o nadomeščanju odsotnih učiteljev,

pisna obvestila o rokih za prijavo na izpite in razporedu izpitov,

Na osnovi Zakona o šolski prehrani in Pravil šolske prehrane ima dijak pravico do subvencioniranega dnevnega obroka za vsak dan prisotnosti pri pouku. Imajo pa tudi možnost vsakodnevne dodatne ponudbe. Malici je namenjena ena šolska ura, določena z urnikom. 14. člen (uradne ure) Uradne ure tajništva in računovodstva so objavljene na vratih šole in na spletnih straneh. V času počitnic je šola odprta po objavljenem razporedu.

3. NAČIN SODELOVANJA S STARŠI 15. člen (roditeljski sestanki) Šola sodeluje s starši na roditeljskih sestankih; prvi je praviloma ob začetku šolskega leta, naslednji pa ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja. Ravnateljici Strokovne gimnazije in Strokovne in poklicne šole ter razredniki seznanijo starše na 1. roditeljskem sestanku z značilnostmi izobraževalnega programa, pravicami, dolžnostmi, prepovedmi, šolskimi pravili in organizacijo dela šole.

62

16. člen (govorilne ure) Učitelji sodelujejo s starši na govorilnih urah. Razpored govorilnih ur dobijo dijaki, objavljen je tudi na spletnih straneh šole in oglasni deski šole. Od prvega delovnega torka v oktobru do prvega delovnega torka v maju so praviloma od 17h do 18h skupne govorilne ure za starše in dijake po razporedu. Na njih so prisotni vsi učitelji SiPŠ in SG. Starše pred izrekom višjih vzgojnih ukrepov povabimo, da prisostvujejo razgovoru z dijakom, ki ima pravico do razgovora oz. zagovora. V kolikor se starši tudi drugemu vabilu ne odzovejo, dijaku pri zagovoru pomaga strokovni delavec, ki ga dijak izbere sam. Če je dijaku določen alternativni ukrep, razrednik o tem obvesti starše. 17. člen (predavanja za starše) Na šoli gostimo ugledne predavatelje, strokovnjake s področja vzgoje, odraščanja in duševnega zdravja mladostnikov.

18. člen (svet staršev SiPŠ in SG) Vsak oddelek izvoli predstavnika staršev v Svet staršev, kjer starši rešujejo problematiko vzgojnoizobraževalnega procesa.

4. PRAVILA OBVEŠČANJA IN OPRAVIČEVANJA ODSOTNOSTI 19. člen (obveščanje o odsotnosti) Razrednik na prvem roditeljskem sestanku v skladu s 13. in 14. členom Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah obvesti starše o načinih medsebojnega obveščanja o odsotnosti dijaka od pouka.

5. OPRAVIČENI RAZLOGI ZA ZAMUJANJE ALI PREDČASNO ODHAJANJE OD POUKA 20. člen (utemeljeni razlogi za zamujanje ali predčasno odhajanje od pouka) Starši lahko pisno zaprosijo razrednika, da dijaku zaradi utemeljenih razlogov (npr. vozni red javnih prevoznih sredstev, vzporedno izobraževanje in


Tehniški šolski center Kranj

podobno) dovoli zamujanje ali predčasno odhajanje od pouka. Če razrednik odsotnost iz prejšnjega odstavka dovoli, jo evidentira in o tem obvesti dijaka, starše in oddelčni učiteljski zbor; če je ne dovoli, pa o tem obvesti le dijaka in starše. V primeru neuspešnosti dijaka pri predmetu, kjer predčasno odhaja ali zamuja, mu razrednik lahko začasno to pravico odvzame.

6. NAČIN ODLOČANJA O OPROSTITVI SODELOVANJA DIJAKA PRI POUKU IZ ZDRAVSTVENIH RAZLOGOV IN NAČIN VKLJUČITVE DIJAKA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO V ČASU OPROSTITVE SODELOVANJA PRI POUKU 21. člen (dejavnost dijaka v času oprostitve pouka) Starši razredniku oddajo zdravniško opravičilo ali drugo potrdilo, na podlagi katerega je dijak oproščen sodelovanja pri predmetu ali učnem sklopu. Na podlagi opravičila učitelj predmeta, pri katerem je dijak oproščen, in razrednik v dogovoru s starši pisno določita dejavnost dijaka v času oprostitve pouka.

7. NAČIN OBRAVNAVE DIJAKA, KI MU JE ZAČASNO PREPOVEDANA PRISOTNOST PRI URI POUKA OZIROMA POUKU DOLOČENEGA DNE, IN NAČIN VKLJUČITVE DIJAKA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO V ČASU ZAČASNE PREPOVEDI PRISOTNOSTI PRI POUKU OZIROMA POUKU DOLOČENEGA DNE 22 .člen (začasna prepoved prisotnosti pri pouku) Dijaku se prepove prisotnost pri posameznih urah pouka ali pri pouku v določenih dneh v primeru:

neprimernega odnosa do dijakov, delavcev šole in drugih ljudi, neprimernega odnosa do šolskega in drugega premoženja, posedovanja predmetov in sredstev, ki ogrožajo varnost in zdravje ljudi ali varnost premoženja, neupoštevanja predpisov o varnosti in zdravju pri delu,

neopravičenega izostajanja, če mu je bil prej že izrečen vzgojni ukrep pogojne izključitve zaradi neopravičenih izostankov.

-

7 neopravičenih ur opomin razrednika,

-

14 neopravičenih ur - ukor razrednika,

Učitelj, ki prepove prisotnost pri pouku dijaku, mora razlog obvezno evidentirati v dnevnik in dijaka napotiti do svetovalne službe oziroma vodstva šole. Dijakova odsotnost je v tem primeru neopravičena.

-

25 neopravičenih ur - ukor oddelčnega učiteljskega zbora,

-

35 neopravičenih ur - ukor učiteljskega zbora.

Razrednik o večurni oziroma večdnevni prepovedi prisotnosti pri pouku obvesti starše in razredni učiteljski zbor. Pri prepovedi prisotnosti pri pouku, ki je krajša od enega dne, določi zadolžitve dijaku svetovalna služba. Pri eno- ali večdnevni prepovedi prisotnosti pri pouku pa o tem odloči oddelčni učiteljski zbor.

8. PRAVILA UPORABE OSEBNIH NAPRAV ZA POVEZOVANJE S PODATKOVNIM IN TELEKOMUNIKACIJSKIM OMREŽJEM 23. člen (uporaba osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem) V šoli je prepovedano uporabljanje osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem. Dijak med poukom lahko uporablja osebne naprave za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem le z dovoljenjem in po navodilih učitelja, ki izvaja pouk.

9. ŠTEVILO UR NEOPRAVIČENE ODSOTNOSTI, KI ŠTEJE ZA LAŽJO OZIROMA TEŽJO KRŠITEV 24. člen (neopravičena odsotnost) Število ur neopravičene odsotnosti, ki šteje za lažjo oziroma težjo kršitev: - do 7 ur neopravičene odsotnosti – lažja kršitev, - od 8 do 34 ur neopravičene odsotnosti – težja kršitev, - nad 35 ur neopravičene odsotnosti – najtežja kršitev. Razrednik mora dijaku izreči oziroma predlagati zanj vzgojni ukrep ali določiti alternativni ukrep za neopravičene izostanke najkasneje do:

63

10. DRUGE PRAVICE, DOLŽNOSTI, PREPOVEDI, KRŠITVE, ALTERNATIVNI UKREPI TER PRAVILA O VARNOSTI IN ZDRAVJU, KI NISO DOLOČENA S TEM PRAVILNIKOM 25. člen (vpisi zaradi neprimernega obnašanja) Za tri vpise na list Pohvale in pripombe zaradi neprimernega obnašanja se dijaku mora izreči vzgojni ali alternativni ukrep, lahko pa se mu ukrep izreče tudi za manjše število vpisov. 26. člen (odškodninska odgovornost) Za ugotovljeno namerno povzročeno materialno škodo dijak povrne odškodnino v višini trikratne vrednosti povzročene škode.

11. DRUGA PRAVILA V SKLADU Z DRUGIMI PREDPISI 27. člen Med težje kršitve spada tudi neupoštevanje navodil vseh delavcev šole v šoli in pri izvenšolskih dejavnostih, ki jih organizira šola. V primeru neupoštevanja navodil delavcev šole pri opravljanju interesnih dejavnosti (kulturni dnevi, športni dnevi, naravoslovni dnevi, strokovne ekskurzije, obiski sejmov …) le-te niso opravljene. Dijak opravi naknadno dejavnost v skladu z navodili strokovnega aktiva.


Tehniški šolski center Kranj

Na podlagi 40. in 75. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06) ter 11. člena Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 60/2010), v nadaljevanju pravilnika, Saša Kocijančič, ravnateljica Strokovne in poklicne šole, in Zdenka Varl, ravnateljica Strokovne gimnazije Tehniškega šolskega centra Kranj, izdajava

ŠOLSKA PRAVILA OCENJEVANJA Dijakovo znanje se: • v gimnazijskem izobraževanju ocenjuje pri predmetu in obveznih izbirnih vsebinah (v nadaljnjem besedilu predmet); • v poklicnem in strokovnem izobraževanju ocenjuje pri predmetu, strokovnem modulu, modulu odprtega kurikula, praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcu in interesnih dejavnostih (v nadaljnjem besedilu predmet). Učitelj prvo šolsko uro dijake seznani z mininalnimi standardi znanja pri predmetu, z merili ocenjevanja znanja in oblikami ter načini ocenjevanja znanja. Seznani jih tudi s pravili ocenjevanja ter načini popravljanja negativnih ocen in izboljševanja pozitivnih ocen.

1.

NAČINI IN ROKI IZPOLNJEVANJA OBVEZNOSTI, DOLOČENI Z UČNIM NAČRTOM OZIROMA KATALOGOM ZNANJA 1. člen

Če ima dijak štirinajst dni pred koncem ocenjevalnega obdobja negativno oceno iz snovi tega obdobja oziroma posameznih zaključenih sklopov, mu učitelj napove rok za ocenjevanje pred koncem ocenjevalnega obdobja. Dijak ima pravico popravljati negativno oceno najmanj dvakrat do konca pouka, bodisi posamezno oceno bodisi negativno ocenjeno celotno ocenjevalno obdobje ali predmet. 2. člen Za dijaka, ki je pri treh ali več predmetih v ocenjevalnem obdobju ocenjen negativno, se na njegovo pobudo pripravi osebni izobraževalni načrt, ki vsebuje načine, roke, oblike in obseg izpolnitve neizpolnjenih obveznosti. Pri pripravi sodelujejo dijak, starši, razrednik, učitelji posameznih predmetov in svetovalna služba. Osebni izobraževalni načrt hrani dijak, en izvod pa se hrani poleg dnevnika.

3. člen Popravni izpit opravlja dijak iz predmetov oziroma programskih enot, kjer ima ob zaključku pouka nezadostno oceno. Učitelj določi vsebine, iz katerih se opravlja popravni izpit. 4. člen Manjkajoče interesne dejavnosti ali obvezne izbirne vsebine imajo dijaki možnost opraviti do konca šolskega leta na dveh dodatnih rokih.

2.

POGOJI ZA OBVEZNO PONAVLJANJE PISNIH IZDELKOV 5. člen

Če je negativno ocenjenih pisnih izdelkov 50% ali več, se ocenjevanje enkrat ponovi. Vpišeta se obe oceni. Ponovi se za dijake, ki želijo izboljšati oceno. Pred ponovnim ocenjevanjem je potrebno vsaj eno šolsko uro utrjevati snov. Ocenjevanje se lahko ponovi šele tri dni po tem, ko učitelj dijakom izroči pisne izdelke.

3.

ROKI ZA VRAČANJE IZDELKOV IN VPISOVANJE OCEN V ŠOLSKO DOKUMENTACIJO 6. člen

Učitelj mora ustno oceno vpisati v redovalnico takoj po ocenjevanju, oceno pisnega ali drugega izdelka pa takoj po vpogledu v pisni ali drug izdelek. Pisne in druge izdelke učitelj vrne dijakom po preteku sedmih delovnih dni po tem, ko so bile pridobljene ocene zapisane v šolsko dokumentacijo.

4.

pristopiti, se mora odjaviti vsaj en dan pred izpitnim rokom. Če se dijak iz upravičenih razlogov ne udeleži izpita ali ga prekine, ga lahko opravlja še v istem roku, če je to mogoče. Razloge za odsotnost ali prekinitev mora šoli pisno sporočiti najkasneje v enem dnevu po izpitu in priložiti ustrezna dokazila. O upravičenosti razlogov odloči ravnatelj najkasneje v treh dneh po prejemu vloge. Če se dijak ne odjavi pravočasno ali se iz neopravičenih razlogov ne udeleži izpita oziroma dela izpita ali ga prekine, ni ocenjen in se šteje, da je izrabil izpitni rok. Potek, način in oblike ocenjevanja znanja ter dovoljene pripomočke določijo strokovni aktivi oziroma učitelji posameznih predmetov. Sedežni red oziroma vrstni red opravljanja izpita določi izpitna komisija. Pisni izpit, izdelavo praktičnega izdelka oziroma storitve in vaje nadzoruje nadzorni učitelj, oceni pa ocenjevalec.

5.

KRŠITVE PRAVIL PRI OCENJEVANJU ZNANJA IN UKREPI 8. člen (opredelitev kršitve)

1) Za kršitev pravil pri ocenjevanju znanja se šteje, če dijak uporablja nedovoljene pripomočke, moti druge udeležence ocenjevanja, prepisuje, se podpiše z lažnim imenom ali odda izdelek drugega dijaka kot svoj izdelek. 2) Kršitev pravil pri pisnem ocenjevanju ugotovi učitelj. Kršitev pravil pri izpitu ugotovi nadzorni učitelj oz. član izpitne komisije. 9. člen (sankcije)

IZPITNI RED 7. člen

Dijak se mora na izpit pisno prijaviti v skladu z roki, navedenimi v šolskem koledarju. Če k izpitu ne namerava

64

Če dijak pri pisanju pisnih izdelkov ali pri drugih oblikah ocenjevanja znanja krši pravila, učitelj to evidentira v šolsko ali izpitno dokumentacijo in ukrepa v skladu s pravilnikom (32. člen Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah).


Tehniški šolski center Kranj

6.

POSTOPEK ODPRAVLJANJA NAPAK PRI OCENJEVANJU ZNANJA 10. člen (odprava napake)

Če učitelj oz. dijak ugotovi napako pri ocenjevanju znanja (neustrezno vrednotenje odgovorov, računske napake pri točkovanju ipd.), učitelj popravi napako in to evidentira v šolsko dokumentacijo. O odpravi napake učitelj seznani dijaka, na katerega se ocena oz. ugotovitev nanaša.

7.

PRIPRAVA IN HRAMBA IZPITNEGA GRADIVA 11. člen

Izpitno gradivo hranita ravnateljici. V primeru odsotnosti ravnateljice izpitno gradivo izroči nadzornemu učitelju oz. izpraševalcu svetovalna delavka.

8.

KONČNE DOLOČBE 12. (uveljavitev šolskih pravil o ocenjevanju)

Šolska pravila ocenjevanja znanja stopijo v veljavo po predhodni obravnavi in pridobitvi mnenj učiteljskih zborov Strokovne in poklicne šole ter Strokovne gimnazije Tehniškega šolskega centra Kranj in pričnejo veljati s 1. 9. 2010.

9.

VELJAVNOST ŠOLSKIH PRAVIL OCENJEVANJA ZNANJA 13. člen (uveljavitev pravilnika)

Pozitivno mnenje glede Šolskih pravil sta podala učiteljska zbora Strokovne gimnazije in Strokovne in poklicne šole dne 31. 8. 2012. Šolska pravila začnejo veljati 3. 9. 2012.

65


Tehniški šolski center Kranj

PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE I. UVODNA DOLOČILA 1. člen Zavod s pravili ureja organizacijo šolske prehrane za dijakinje in dijake (v nadaljnjem besedilu: dijaki), pravice dijakov do subvencije za šolsko prehrano, višino subvencije, pogoje in postopek za dodeljevanje subvencije ter nadzor nad šolsko prehrano. 2. člen Uporabniki šolske prehrane (v nadaljevanju: uporabniki) so: ƒ dijaki, ƒ delavci zavoda. Obveznosti uporabnikov šolske prehrane 3. člen S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost uporabnikov šolske prehrane, da bodo: ƒ spoštovali pravila šolske prehrane in urnik, ƒ plačali prispevek za šolsko prehrano, ƒ pravočasno odjavili posamezni obrok v skladu s pravili šolske prehrane, ƒ plačali polno ceno obroka, če ga niso pravočasno odjavili, ƒ v primeru izgube ali uničenja e-kartice plačali protivrednost 5 EUR, ƒ zavodu v 30-ih dneh sporočili vsako spremembo podatkov o dijaku, prijavljenem na šolsko prehrano. Dejavnosti, povezane s prehrano 4. člen Zavod opredeli v letnem delovnem načrtu: ƒ vzgojno-izobraževalne dejavnosti, povezane s prehrano, ƒ dejavnosti, s katerimi bo vzpodbujala zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja, ƒ prostor, določen za šolsko prehrano, razpored in način razdeljevanja posameznih obrokov hrane. Vzdrževanje reda in čistoče ter kultura obnašanja so opredeljeni v Pravilih šolskega reda.

II. ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE Šolska prehrana 5. člen Zavod je dolžan za vse dijake organizirati obvezno toplo ali energijsko in hranilno bogatejšo hladno malico. 6. člen Zavod organizira prehrano za dijake v dneh, ko potekajo pouk in druge organizirane dejavnosti zavoda v skladu s šolskim koledarjem, razen v času PUD-a. Pri organizaciji šolske prehrane se upoštevajo Smernice za prehranjevanje v vzgojnoizobraževalnih zavodih, ki jih sprejme Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Organizacija šolske prehrane 7. člen Šolsko prehrano organizira zavod tako, da sklene pogodbo z zunanjimi izvajalci za: ƒ nabavo, ƒ pripravo in dostavo obrokov in ƒ razdeljevanje obrokov. Zavod vodi ustrezno evidenco in obvezno izvaja vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki so povezane s prehrano. Zunanji izvajalci iz prejšnjega odstavka so lahko: ƒ osebe javnega prava, ki ne opravljajo vzgojnoizobraževalne dejavnosti in ƒ osebe zasebnega prava. Z zunanjim izvajalcem, ki ga izbere v skladu z določili Zakona o javnem naročanju, sklene zavod pogodbo o opravljanju storitve. Pred uvedbo postopka za izbiro zunanjega izvajalca mora zavod pridobiti soglasje ustanovitelja. Skupina za prehrano 8. člen Direktor lahko imenuje šestčlansko skupino za prehrano, ki jo sestavljajo: ƒ strokovni delavec ali delavka, ki opravlja dela in naloge na področju šolske prehrane, ƒ predstavnik izvajalca šolske prehrane, ƒ dva predstavnika dijakov,

66

dva predstavnika staršev, na predlog sveta staršev. Skupina za prehrano je imenovana za mandat enega leta. ƒ

9. člen Članu lahko preneha mandat: ƒ na lastno željo, ƒ če mu preneha delovno razmerje v zavodu, ƒ če mu preneha status starša dijaka zavoda, ƒ če mu preneha status dijaka zavoda. Ko preneha mandat članu komisije, direktor takoj imenuje nadomestnega člana za čas trajanja mandata. 10. člen Naloge skupine za prehrano: ƒ daje mnenja in predloge pri organizaciji šolske prehrane, ƒ pripravi vzorce obrazcev za preverjanje stopnje zadovoljstva dijakov s šolsko prehrano, ƒ obravnava predloge in pripombe dijakov oziroma staršev, ƒ vsaj enkrat med šolskim letom preverja stopnjo zadovoljstva dijakov in staršev s šolsko prehrano in izvajanje dejavnosti, s katerimi vzpodbuja kulturo prehranjevanja, ƒ druge dogovorjene naloge. III. OBVEŠČANJE DIJAKOV IN STARŠEV Zavod seznanja starše in dijake z organizacijo šolske prehrane na način, ki jim zagotavlja razumljivost, pravočasnost ter dostopnost do informacij. Vsebina obveščanja 11. člen Zavod seznani starše in dijake do začetka šolskega leta: ƒ z organizacijo šolske prehrane, ƒ s pravili šolske prehrane, ƒ z dolžnostmi dijakov in staršev po prijavi na šolsko prehrano, ƒ s subvencioniranjem malice ter ƒ z načinom in postopki uveljavljanja subvencij.


Tehniški šolski center Kranj

Način obveščanja

ƒ

12. člen ƒ Zavod obvešča in seznani starše z vsebino zgornje točke: ƒ na roditeljskih sestankih, ƒ preko spletne strani zavoda. Dijake se seznani: ƒ na dijaški skupnosti, ƒ z obvestili in jedilniki preko oglasne deske, ƒ na razrednih urah, ƒ preko spletnih strani zavoda.

delavcu, ki opravlja dela in naloge na področju šolske prehrane, v tajništvu zavoda.

Posamezni obrok malice so dolžni dijak ali starši pravočasno odjaviti. Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej, in sicer do 10. ure. Posamezni obrok za dijaka, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu zavoda, na pobudo organizatorja dejavnosti odjavi zavod.

IV. PRIJAVA NA ŠOLSKO MALICO TER ČAS IN NAČIN ODJAVE POSAMEZNEGA OBROKA

Plačilo polne cene obroka

Prijava in odjava malice

V kolikor starši posameznega obroka ne odjavijo pravočasno, plačajo polno ceno obroka, vključno s subvencijo.

13. člen Starši lahko prijavijo dijaka na malico: ƒ praviloma v mesecu juniju za naslednje šolsko leto oziroma ƒ kadarkoli med šolskim letom. Prijava na šolsko malico se vloži na obrazcu, ki je priloga teh pravil. Prijavo hrani zavod do konca šolskega leta, za katerega je bila oddana. Oddano prijavo na šolsko malico lahko starši kadarkoli prekličejo z odjavo. Izpolnjeno in podpisano pisno izjavo o prijavi ali odjavi (preklic) malice lahko starši oddajo pri: • organizatorju šolske prehrane, • razredniku, • šolski svetovalni delavki ali • v tajništvu zavoda. Odjava (preklic) velja z naslednjim dnem po prejemu preklica. Obrazec za preklic šolske prehrane dobijo dijaki ali starši pri organizatorju šolske prehrane ali pri razredniku. Odjava in prijava posameznega obroka šolske malice med šolskim letom 14. člen Posamezni obrok dnevne šolske malice se lahko odjavi. Starši lahko v prijavi na šolsko prehrano podajo izjavo, da obveznost odjave posameznega obroka prenašajo na dijaka. Dijaki ali starši lahko odjavijo ali prijavijo posamezni obrok malice po telefonu ali osebno pri:

15. člen

Odjavljeni obroki prehrane se obračunajo naslednji mesec. Neprevzeti obroki 16. člen Obroke šolske prehrane, ki niso bili: • pravočasno odjavljeni ali • jih dijaki v predvidenem času niso prevzeli, zavod brezplačno odstopi drugim dijakom.

Ukrepi zaradi neplačevanja 18. člen V kolikor starši niso plačali stroškov za šolsko prehrano do roka zapadlosti računa, se dijaku izroči obvestilo in opomin. Zavod lahko po treh neplačanih mesečnih obveznostih sproži postopek izvršbe na podlagi verodostojne listine. Stroške celotnega postopka nosi dolžnik. Za reševanje morebitnih nesporazumov pri obračunavanju števila in višine plačila sta pristojna: ƒ delavec, ki opravlja dela in naloge na področju šolske prehrane, ƒ računovodja. VI. SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE 19. člen Vrste subvencionirane prehrane: ƒ splošna subvencija za malico, ƒ dodatna subvencija za malico zaradi socialnega položaja dijaka ali ƒ dodatna subvencija za malico zaradi izjemnih okoliščin družine dijaka. Subvencionirana malica 20. člen

V. CENA IN PLAČILO ŠOLSKE MALICE Subvencionirana cena malice 17. člen Cena subvencionirane malice je cena, po kateri zavod zagotavlja malico dijakom. Praviloma pred začetkom vsakega šolskega leta določi minister s sklepom: ƒ ceno subvencionirane malice, to je ceno, po kateri zavod zagotavlja malico dijakom (v nadaljnjem besedilu: cena malice) in ƒ znesek splošne in dodatne subvencije za malico. Dijaki oziroma starši plačajo zavodu prispevek za malico v višini razlike med pripadajočo subvencijo in ceno malice.

67

a) Višina splošne subvencije Splošna subvencija za malico pripada v višini dveh tretjin cene malice le tistim dijakom, ki se redno izobražujejo in so na podlagi podpisane izjave o uveljavljanju splošne subvencije upravičeni do dodatne subvencije. Minister s sklepom, praviloma pred začetkom vsakega šolskega leta, določi znesek splošne in dodatne subvencije, pri čemer lahko razmerje med splošno in dodatno subvencijo spremeni največ za 5%. b) Višina dodatne subvencije Dijak je upravičen do: ƒ ene tretjine dodatne subvencije v deležu cene malice, če znaša odstotek povprečne plače na družinskega člana do 42%. Dijakom, ki so v rejništvu ter dijakom prosilcem za azil, pripada dodatna subvencija v višini ene tretjine cene malice.


Tehniški šolski center Kranj

Uveljavljanje dodatne subvencije 21. člen ƒ a) Zaradi socialnega položaja lahko uveljavljajo starši ali skrbniki dijakov dodatno subvencijo za malico, če ne zmorejo v celoti plačati prispevka za malico. Pri ugotavljanju upravičenosti do dodatne subvencije se upošteva dohodek na družinskega člana, izražen v odstotku povprečne plače v Republiki Sloveniji, ugotovljen v odločbi za dodelitev pravice do otroškega dodatka, ki velja v trenutku oddaje vloge za dodatno subvencijo.

sredstva za subvencionirano malico v okviru sredstev za oskrbo, v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in obiskujejo srednjo šolo izven zavoda, se zagotavljajo sredstva za splošno subvencijo v skladu s tem zakonom, sredstva v višini razlike do cene malice pa v okviru sredstev za oskrbo.

VII. POSTOPEK DODELJEVANJA SUBVENCIJ

b) Zaradi izjemnih primerov lahko zavod določi dijaku dodatno subvencijo za malico v višini 1/3 cene malice.

Uveljavljanje pravice do subvencije za malico

Pri ugotavljanju upravičenosti do dodatne subvencije se poleg dohodka na družinskega člana, izraženega v odstotku povprečne plače, upoštevajo tudi druga dejstva in okoliščine, ki odražajo dejanski socialni in materialni položaj dijaka in ki nastopijo zaradi: ƒ dolgotrajne bolezni ali smrti v družini, ƒ nenadne izgube zaposlitve staršev ter ƒ naravne ali druge nesreče.

Dijak ali starši uveljavljajo pravico do: ƒ splošne subvencije s prijavo, v kateri poda izjavo o uveljavljanju pravice do splošne subvencije in ƒ dodatne subvencije z odločbo o dodatni subvenciji, ki jo izda center za socialno delo.

V vlogi, ki jo dajo starši na centru za socialno delo, morajo priložiti utemeljitev, katere od okoliščin, navedene v zgornjem odstavku, so razlog za uveljavljanje te pravice in na kakšen način vplivajo na dejanski socialni in materialni položaj dijaka. Upravičenci do subvencionirane malice 22. člen Pravico do subvencije za malico, ki ni prenosljiva, imajo dijaki: ƒ za vsak dan prisotnosti pri pouku, ƒ na strokovnih ekskurzijah, športnih in kulturnih dnevih ter ƒ na obveznem delu obveznih izbirnih vsebin, ki jih izvaja zavod, v skladu s šolskim koledarjem in ƒ za prvi dan odsotnosti, če se zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin ne morejo pravočasno odjaviti oziroma prevzeti obroka.

23. člen

Prijava na malico se vloži na obrazcu, ki je priloga teh pravil. Zavod na podlagi vloge preveri, ali so izpolnjeni pogoji za pridobitev pravice do dodatne subvencije. Če je prijava oddana pred začetkom šolskega leta in dijak na osnovi odločbe o dodatni subvenciji uveljavlja pravico do splošne in dodatne subvencije, mu splošna in dodatna subvencija pripadata od prvega šolskega dne dalje, sicer pa od naslednjega dne po oddaji prijave. Če je dijak že prijavljen na malico in ob prijavi ni uveljavljal pravice do splošne subvencije, jo lahko uveljavlja tudi kasneje. Če je že prijavljen na malico, lahko uveljavlja pravico za dodatno subvencijo tudi kasneje. Odločanje o pravici do subvencije 24. člen O pravici do dodatne subvencije za malico odloči na osnovi vloge center za socialno delo z izdajo odločbe o dodatni subvenciji.

VIII. EVIDENTIRANJE IN NADZOR NAD KORIŠČENJEM OBROKOV Evidenca šolske malice 25. člen Zavod vodi evidenco prijavljenih dijakov na šolsko malico, ki obsega podatke iz 25. člena Zakona o šolski prehrani. Do osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka lahko dostopajo le: ƒ s strani direktorja pooblaščeni delavci zavoda, ki opravljajo dela in naloge na področju šolske prehrane. Zavod lahko posreduje ime in priimek prijavljenih dijakov zunanjemu izvajalcu za evidentiranje prevzema obrokov. Centralna evidenca 26. člen Zavod v centralno evidenco vnaša osebne podatke dijakov, ki so upravičeni do: ƒ splošne subvencije za malico, ƒ dodatne subvencije za malico. Zavod enkrat letno sporoči ministrstvu statistične in analitične podatke o šolski malici. Zbirni podatki za izplačilo subvencij 27. člen Za vnos podatkov v centralno evidenco mora zavod zbirati naslednje podatke za izplačilo sredstev za splošno in dodatno subvencijo za malico: - število prijavljenih dijakov, - število prevzetih subvencioniranih obrokov, - število odjavljenih subvencioniranih obrokov, - število nepravočasno odjavljenih subvencioniranih obrokov za prvi dan odsotnosti zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin. Zavod mora vnesti podatke najkasneje do desetega dne v mesecu za pretekli mesec. Varstvo podatkov 28. člen

Za dijake, ki so nameščeni: ƒ v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, se zagotavljajo

Podatki iz evidenc se: ƒ varujejo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

68


Tehniški šolski center Kranj

ƒ Zavod obdeluje podatke iz svoje evidence in centralne evidence za namen: ƒ izvajanja Zakona o šolski prehrani in ƒ zaračunavanja plačila za šolsko malico staršem. Pri izdelavi statističnih analiz se smejo podatki uporabljati tako, da identiteta dijakov in staršev ni razvidna. Hranjenje podatkov 29. člen V skladu s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov se podatki v evidenci iz prvega odstavka 25. člena Zakona o šolski prehrani hranijo pet let od zaključka vsakega šolskega leta, v katerem je dijak upravičen do šolske prehrane. Nato se dokumentacija komisijsko uniči. IX. POSTOPKI EVIDENTIRANJA OBROKOV ŠOLSKE MALICE Za evidentiranje obrokov šolskih malic (prijave in odjave) direktor zadolži in pooblasti posamezne delavce, ki opravljajo dela in naloge na področju šolske prehrane. 30. člen Strokovni delavci so dolžni vsak dan evidentirati in sporočiti stanje prisotnosti/odsotnosti delavcu, ki opravlja dela in naloge na področju šolske prehrane, in sicer: ƒ število prisotnih dijakov ter ƒ ime in priimek odsotnih dijakov ter dan odjave. Administratorka mora vsak dan posredovati delavcu, ki opravlja dela in naloge na področju šolske prehrane, podatke o morebitnih odjavah in prijavah posameznih obrokov, in sicer: ƒ priimek in ime dijaka ter razred, ki ga obiskuje, ƒ dan odjave posameznega obroka in ƒ dan prijave posameznega obroka. Delavec, ki opravljajo dela in naloge na področju šolske prehrane, vodi dnevno evidenco prijav in odjav na šolsko malico. Za pretekli mesec mora do 5. v mesecu posredovati naslednje podatke v računovodstvo: ƒ število prijavljenih dijakov, ƒ število prevzetih subvencioniranih obrokov, ƒ število odjavljenih subvencioniranih obrokov,

število nepravočasno odjavljenih subvencioniranih obrokov za prvi dan odsotnosti zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin.

Šolska svetovalna služba skrbi predvsem za: • informiranje staršev in dijakov o šolski malici, • vročanje obvestil in prijav staršem, • zbiranje prijav dijakov na šolsko malico, • evidenco prijavljenih dijakov na posamezne obroke, • pridobitev soglasij centra za socialno delo za upravičenost dijaka do dodatne subvencije za malico zaradi izrednih razmer.

zaposlene po pogodbi in študente na obvezni praksi (v nadaljevanju drugi uporabniki). Cena malic in plačilo 32. člen Cena šolske malice za druge uporabnike je tržna cena, ki jo določi svet zavoda. Stroške za malice lahko poravnajo drugi uporabniki z: ƒ nakazilom na račun zavoda ali ƒ odtegljajem od plače na podlagi izjave, če so zaposleni v zavodu. S pogodbo se opredelijo postopki v zvezi z neplačevanjem oziroma neporavnavanjem stroškov za malico. XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

X. SPREMLJANJE IN NADZOR

1. Prehodne določbe

Spremljanje in nadzor živil v vseh procesih priprave prehrane se izvaja po načelih HACCP sistema, ki zagotavlja pripravo varnih obrokov, uradni nadzor nad kvaliteto in količino prehrane.

Cena malice in višina subvencije za malico na dan uveljavitve Zakona o šolski prehrani

31. člen Notranje spremljanje Zavod med šolskim letom vsaj enkrat preveri stopnjo zadovoljstva dijakov in staršev o: ƒ šolski prehrani in ƒ dejavnostih, s katerimi zavod vzpodbuja zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja. Notranji nadzor Direktor je dolžan: ƒ preverjati izpolnjevanje dogovorjenih dolžnosti zunanjega izvajalca oziroma drugega vzgojnoizobraževalnega zavoda, ƒ zunanjega izvajalca oziroma drugi vzgojno-izobraževalni zavod pisno opozoriti na ugotovljene kršitve in zahtevati njihovo odpravo, ƒ pogodbo oziroma dogovor razdreti, če se kršitve kljub opozorilu ne odpravijo v roku, ki je določen s pogodbo oziroma dogovorom. XI. DRUGI UPORABNIKI ŠOLSKIH MALIC Pravila šolske prehrane veljajo tudi za delavce zavoda, delavce drugih šol, ki dopolnjujejo delovno obvezo,

69

33. člen Z dnem uveljavitve Zakona o šolski prehrani znaša cena malice 2,42 eura. Višina splošne subvencije z uveljavitvijo Zakona o šolski prehrani znaša 1,60 eura v primerih, ko znaša dohodek na družinskega člana do 42% povprečne neto plače in je dijak z odločbo o subvencionirani prehrani opravičen dodatne subvencije v višini 0,82 eura. Do določitve meril za opravljanje del v zvezi z organizacijo šolske malice se zagotavljajo sredstva v okviru obsega sredstev za subvencijo in sredstev za plačilo stroškov organiziranja malice v višini cene malice, pomnožene z 1,24 za vsakega dijaka letno. Vzpostavitev evidence 34. člen Do vzpostavitve enotnega informacijskega sistema za vodenje evidence zavoda in centralne evidence, ki jo vzpostavi ministrstvo, pristojno za šolstvo, evidenco vodi zavod. Zavod podatke za ugotovitev upravičenosti do dodatne subvencije za malico pridobi od dijaka oziroma staršev. Če dijak oziroma starši teh podatkov ne posredujejo zavodu oziroma če


Tehniški šolski center Kranj

zavod dvomi o resničnosti navedenih podatkov, jih pridobi pri organu, pristojnem za socialno delo, ki je te podatke dolžan posredovati prednostno in brezplačno. Zavod zbirne podatke iz evidenc posreduje ministrstvu najkasneje do 10. dneva v mesecu za pretekli mesec v obliki zahtevka za izplačilo sredstev. Zahtevek za izplačilo Zahtevek za izplačilo sredstev mora glede na splošno in dodatno subvencijo za malico vsebovati število: ƒ prijavljenih dijakov, ƒ prevzetih subvencioniranih obrokov, ƒ odjavljenih subvencioniranih obrokov, ƒ nepravočasno odjavljenih subvencioniranih obrokov za prvi dan odsotnosti zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin. Prodajni avtomati 35. člen Zavod mora prodajne avtomate za distribucijo hrane in pijače odstraniti do 1. septembra 2010 oziroma najkasneje do preteka odpovedi pogodbe, sklenjene z zunanjim ponudnikom. Če so avtomati za distribucijo hrane in pijače nameščeni v prostorih (športna dvorana …), ki jih zavod uporablja, mora zavod v dogovoru z drugimi uporabniki poskrbeti, da bodo avtomati nedostopni za dijake v času pouka. Pogodbena razmerja 36. člen Vsa pogodbena razmerja, ki jih je sklenil zavod za potrebe zagotavljanja šolske malice pred uveljavitvijo Zakona o šolski prehrani, prenehajo veljati v skladu s pogodbenimi določili. 2. Končne določbe 37. člen Spremembe in dopolnitve teh pravil se dopolnijo in sprejemajo po enakem postopku, kot so bila sprejeta ta pravila. 38. člen Ta pravila pričnejo veljati z dnem sprejema na svetu zavoda, uporabljati pa se začnejo z 1. 9. 2012.

70


Tehniški šolski center Kranj

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO Z NADARJENIMI DIJAKI Na šoli bomo v šolskem letu 2012/13 sistematično uvajali Koncept vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki v srednjem izobraževanju, ki je bil potrjen na 100. seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 15. marca 2007, sklep št. 4 (v nadaljevanju Koncept).

Odkrivanje nadarjenih – v skladu s Konceptom Prvi način Oddelčni učiteljski zbor le ugotovi, da je bil dijak prepoznan za nadarjenega že v OŠ. Drugi način Če dijak v OŠ ali drugi srednji šoli še ni bil prepoznan za nadarjenega, postopek odkrivanja poteka na naslednji način: 1. Stopnja: Evidentiranje Dijaka kot potencialno nadarjenega lahko evidentira vsak strokovni delavec šole ali pa se evidentira dijak sam. Kriteriji za evidentiranje so: učni uspeh, učiteljevo mnenje ali/in mnenje mentorja, tekmovanja, hobiji, mnenje šolske svetovalne službe. 2. Stopnja: Identifikacija nadarjenih dijakov Identifikacija zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo dijaka in vključuje naslednja merila: a) test inteligentnosti z upoštevanjem slovenskih norm, b) test ustvarjalnosti z upoštevanjem slovenskih norm, c) ocena učiteljev. 3. Stopnja: Seznanitev in pridobitev mnenja staršev Tretji način Oddelčni učiteljski zbor ugotovi nadarjenost na osnovi dokumenta o dosežku dijaka na državnem ali mednarodnem nivoju. Pri vseh načinih se postopek odkrivanja zaključi s pridobitvijo mnenja staršev o ugotovitvah ter z morebitno vlogo dijaka in staršev za pripravo individualiziranega programa vzgojno-izobraževalnega dela.

Vzgojno-izobraževalno delo z nadarjenimi dijaki Dijakom ponujamo dejavnosti v naslednjih organizacijskih oblikah: • Interesne dejavnosti oz. krožki: računalniški krožek, elektro krožek, krožek elektrotehnike in robotike, krožek 3D modeliranje, krožek digitalne fotografije, novinarski krožek, kulturno-umetniški krožek, filmska vzgoja, vzgoja za gledališče, ŠILA – šolska impro liga, retorika in javno nastopanje. • Športne aktivnosti: atletika, kolesarski krožek, tekaški krožek, pohodniški krožek, popotniški krožek. • Dodatni pouk - priprave na maturitetni predmet. • Priprava na tekmovanja iz matematike, fizike, astronomije, računalništva, slovenskega jezika. • Tečaji tujih jezikov: angleščina, nemščina – začetni in nadaljevalni tečaj, ruščina, italijanščina, angleška in nemška bralna značka. • Plesni tečaj, tečaj CPP, tečaj prve pomoči. • Osebno svetovanje na področju učenje učenja, karierne orientacije in osebnostnega razvoja.

71


Tehniški šolski center Kranj

ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2012/2013 1. PRIČETEK POUKA

ponedeljek, 3. september 2012

2. ZAKLJUČEK POUKA (razdelitev spričeval)

ZAKLJUČNI LETNIKI OSTALI LETNIKI

ponedeljek, 27. maj 2013 ponedeljek, 24. junij 2013

3. OCENJEVALNA OBDOBJA Pouk v šolskem letu je organiziran v dveh ocenjevalnih obdobjih. OCENJEVALNA OBDOBJA 1. 2. zaključni letniki 2. ostali letniki

TRAJANJE OD 1. september 2012 (sobota) 19. januar 2013 (sobota) 19. januar 2013 (sobota)

DO 18. januar 2013 (petek) 24. maj 2013 (petek) 21. junij 2013 (petek)

4. ZAKLJUČEVANJE OCEN IN REDOVALNE KONFERENCE OCENJEVALNA OBDOBJA 1. 2. zaključni letniki 2. ostali letniki

TRAJANJE zaključevanje ocen 18. januar 2013 (petek) 22. maj 2013 (sreda) 19. junij 2013 (sreda)

redovalne konference 22. januar 2013 (torek) 23. maj 2013 (četrtek) 21. junij 2013 (petek)

5. POČITNICE TRAJANJE OD DO 29. oktober 2012 (ponedeljek) 2. november 2012 (petek) 24. december 2012 (ponedeljek) 31. december 2012 (ponedeljek) 25. februar 2013 (ponedeljek) 1. marec 2013 (petek) 29. april 2013 (ponedeljek) 3. maj 2013 (petek) 26. junij 2013 (sreda) 30. avgust 2013 (petek)

VRSTA 1. JESENSKE 2. NOVOLETNE 3. ZIMSKE 4. PRVOMAJSKE 5. POLETNE 6. ČASOVNA REALIZACIJA a) Delovni dnevi, prazniki MESEC September Oktober

DELOVNI DNEVI Ostali Zaključni letniki letniki 21 21 19 19

November December

20 15

20 15

Januar Februar Marec April

22 15 20 20

22 15 20 20

Maj Junij SKUPAJ

20 16 188

15 / 167

PRAZNIKI, prosti dnevi, dan šole / 31. oktober – dan reformacije, 12. oktober – dan šole 1. november – dan spomina na mrtve 24. december - prost dan, 25. december – božič, 26. december – dan samostojnosti in enotnosti 1. januar – novo leto 8. februar – slovenski kulturni praznik – Prešernov dan 31. marec – velikonočna nedelja 1. april – velikonočni ponedeljek, 27. april – dan upora proti okupatorju 1. in 2. maj – praznik dela, 3. maj - prost dan 25. junij – dan državnosti

72


Tehniški šolski center Kranj

Šola je dolžna organizirati pripravo na splošno maturo, poklicno maturo in zaključni izpit. Priprave potekajo od torka, 28. maja 2013 do petka, 31. maja 2013. Organizirana priprava se šteje kot pouk in je za dijake obvezna. b) Pouka prosti dnevi so - z zakonom določeni državni prazniki in dela prosti dnevi, - šolske počitnice, - dan šole, - en dan za sistematične zdravstvene preglede dijakov, - sobote, razen, če ni z letnim delovnim načrtom šole ali navodili o razporeditvi pouka, ki jih izda minister, določeno drugače, - in nedelje. c) Dan šole Dan šole bo potekal v petek, 12. oktobra 2012. 7. VPIS IN SPREJEM NOVINCEV Vpis in sprejem novincev bo usklajen s Pravilnikom o vpisu v srednje šole (UL RS št. 12/06, 17/06, 12/08). 8. IZPITI a) P o p r a v n i i z p i t i ROKI zimski izpitni rok spomladanski izpitni rok jesenski izpitni rok

TRAJANJE OD - DO 1. februar 2013 (petek) 28. februar 2013 (četrtek) 1. julij 2013 (ponedeljek) 5. julij 2013 (petek) 19. avgust 2013 (ponedeljekl) 23. avgust 2013 (petek)

NAMEN dijaki in občani dijaki in občani dijaki in občani

b) Predmetni, diferencialni, dopolnilni in delni izpiti bodo v času popravnih izpitov. Za dijake, ki napredujejo pogojno, ravnatelj določi pogoje, način in roke, do katerih morajo izpolniti pogoje za napredovanje v naslednji letnik. c) Izboljševanje ocen za zaključne letnike, preizkus znanja v primeru priznavanja Sreda, 29. maj 2013. č) Zaključni izpiti za srednje poklicno izobraževanje 2012/2013 ORGANIZIRANE PRIPRAVE NA ZAKLJUČNI IZPIT DATUM 28. maj 2013 (torek) 31. maj 2013 (petek) ROKI zimski izpitni rok

DEJAVNOSTI organizirana priprava na zaključek izobraževanja TRAJANJE OD – DO 11. februar 2013 (ponedeljek) 1. februar 2013 (petek) 28. februar 2013 (četrtek)

73

NAMEN slovenščina - dijaki, občani in odrasli dijaki, občani in odrasli


Tehniški šolski center Kranj

spomladanski izpitni rok

jesenski izpitni rok

10. junij 2013 (ponedeljek) 1. julij 2013 (ponedeljek) 5. julij 2013 (petek) 26. avgust 2013 (ponedeljek) 19. avgust 2013 (ponedeljek) 23. avgust 2013 (petek)

slovenščina - dijaki, občani in odrasli dijaki, občani in odrasli slovenščina - dijaki, občani in odrasli dijaki, občani in odrasli

d) Koledar poklicne mature 2012/2013 ORGANIZIRANE PRIPRAVE NA POKLICNO MATURO DATUM DEJAVNOSTI 28. maj 2013 (torek) organizirana priprava na zaključek izobraževanja 31. maj 2013 (petek) ZIMSKI IZPITNI ROK POKLICNE MATURE DATUM DEJAVNOSTI 4. februar 2013 (ponedeljek) začetek poklicne mature 4. marec 2013 (ponedeljek) seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi SPOMLADANSKI IZPITNI ROK POKLICNE MATURE DATUM DEJAVNOSTI predmaturitetni preizkus poklicne mature 1. junij 2013 (sobota) začetek poklicne mature 8. julij 2013 (ponedeljek) seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi 8. julij 2013 (ponedeljek) svečana podelitev spričeval poklicne mature JESENSKI IZPITNI ROK POKLICNE MATURE DATUM DEJAVNOSTI 24. avgust 2013 (sobota) začetek poklicne mature 9. september 2013 (ponedeljek) seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi e) Koledar splošne mature 2012/2013 ORGANIZIRANE PRIPRAVE NA SPLOŠNO MATURO DATUM DEJAVNOSTI 28. maj 2013 (torek) organizirana priprava na zaključek izobraževanja 31. maj 2013 (petek) SPOMLADANSKI ROK SPLOŠNE MATURE DATUM DEJAVNOSTI predmaturitetni preizkus splošne mature 6. maj 2013 (ponedeljek) esej 1. junij 2013 (sobota) začetek splošne mature 15. julij 2013 (ponedeljek) seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi 15. julij 2013 (ponedeljek) svečana podelitev spričeval splošne mature JESENSKI ROK SPLOŠNE MATURE DATUM DEJAVNOSTI 24. avgust 2013 (sobota) začetek splošne mature 16. september 2013 (ponedeljek) seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

74


Tehniški šolski center Kranj

9. RODITELJSKI SESTANKI Za vse letnike bodo potekali 1. roditeljski sestanki v mesecu septembru, 2. roditeljski sestanki pa po 1. ocenjevalni konferenci. 10. INFORMATIVNI DAN Petek,15. februar 2013 in sobota, 16. februar 2013. 11. PLANIRANE DELOVNE SOBOTE Zap. Planirana delovna sobota št. 1. 29. september 2012 (sobota) 2. 6. april 2013 (sobota)

Nadomeščanje 24. december 2012 (ponedeljek) 3. maj 2013 (petek)

V skladu z navodili MŠŠ si pridržujemo pravico do sprememb.

75


Tehniški šolski center Kranj

POČITNICE

PRAZNIKI

76

SOBOTE, NEDELJE


Tehniški šolski center Kranj

POČITNICE

PRAZNIKI

77

SOBOTE, NEDELJE


Tehniški šolski center Kranj

OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE obveznih izbirnih vsebin Zavoda RS za šolstvo. Vsebine pod točko 3 dijaki lahko izbirajo: -

Ekskurzija Obvezne izbirne vsebine za tehniške gimnazije so sestavni del učnega programa ter dijakom omogočajo razširjanje in poglabljanje splošnega in ožjega strokovnega znanja. Dijaki morajo do konca izobraževanja opraviti : 1. vsebine, obvezne za vse dijake,

2. vsebine, obvezne za tip gimnazije, 3. vsebine, povezane s prosto izbiro dijaka. Vsebine pod točko 1 organizira in izvede šola. Vsebine pod točko 2 lahko organizira šola samostojno ali izbere ustrezne ponudnike iz kataloga

Športni dan

78

iz kataloga OIV, ki ga pripravi Zavod RS za šolstvo, iz internega kataloga šole, v organizacijah in ustanovah izven šole (npr.: glasbena šola, organizirani športni in plesni treningi, aktivnosti v pevskem zboru in kulturno-umetniških društvih, tečaji tujih jezikov, računalništva, drugih spretnosti in znanj, aktivna udeležba v šolskem krožku, gledališki, filmski in glasbeni abonmaji, raziskovalne naloge, tečaji CPP, pedagoško delo v planinski, taborniški in skavtski organizaciji, tekmovanja v znanju, organizirano prostovoljno socialno delo, sodelovanje v društvih (npr. gasilskem, naravovarstvenem itd.) ter druge vsebine po presoji šole.


Tehniški šolski center Kranj

Razporeditev obveznih izbirnih vsebin za tehniško gimnazijo Vsebine, obvezne za vse dijake Skupaj: Kulturni dan Športni dan Državljanska kultura Knjižnična informacijska znanja Zdravstvena vzgoja Vzgoja za družino, mir in nenasilje Medpredmetne vsebine z ekskurzijo Vsebine, obvezne za tip gimnazije Skupaj: Dejavnost s projektnim delom Podjetništvo Vsebine po dijakovi prosti izbiri Skupaj: Skupaj:

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

35 5 5

35 5 5

55 5 10 15

5 5

15 15 10

10 30 30

15 10 30 30

55 90

25 90

5 90

25 30

Dijak mora do konca šolskega leta opraviti vse obvezne vsebine za določen letnik. Dijaki tehniške gimnazije lahko program proste izbire v obsegu 50 ur ali več opravijo izven šole, razredniku pa morajo oddati podpisano in žigosano potrdilo izvajalca. Šola mora dijakom ponuditi tudi naslednje vsebine. Dijake se vanje vključijo ali pa ne. Šola jih izvaja le, če se prijavi vsaj 17 dijakov. Dejavnost Metodologija raziskovalnega dela Obvladovanje tipkovnice Prostovoljno socialno delo Prva pomoč Športni tabori in šole v naravi Učenje za učenje Verstva in etika Logika

Ure 15 ur 15 ur 15 ur 15 ur 15 ur 15 ur 15 ur 15 ur

79


Tehniški šolski center Kranj

INTERESNE DEJAVNOSTI Interesne dejavnosti so sestavni del učnega programa, ki dijakom omogoča razširjanje in poglabljanje splošnega in ožjega strokovnega znanja. Dijaki morajo do konca izobraževanja opraviti: • vsebine, obvezne za vse dijake, • vsebine, povezane s programom, • vsebine, povezane s prosto izbiro dijaka. Vsebine, obvezne za vse dijake, organizira in izvede šola. Šola lahko samostojno organizira ali izbere ustrezne ponudnike za izvedbo vsebin, povezanih s programom, iz kataloga obveznih izbirnih vsebin Zavoda RS za šolstvo. Dijaki lahko prostoizbirne vsebine opravijo po internem katalogu šole ali pa v organizacijah in ustanovah izven šole (npr.: verouk, glasbena šola, organizirani športni in plesni treningi, aktivnosti v pevskem zboru in kulturno-umetniških društvih, tečaji tujih jezikov, računalništva, drugih spretnosti in znanj, aktivna udeležba v šolskem krožku, gledališki, filmski in glasbeni abonmaji, raziskovalne naloge, tečaji CPP, pedagoško delo v planinski, taborniški in skavtski organizaciji, tekmovanja v znanju, organizirano prostovoljno socialno delo, sodelovanje v društvih, npr. gasilskem, naravovarstvenem itd.). Priporočene vsebine interesnih dejavnosti, ki so enake vsebinam iz katalogov znanja za posamezne predmete, se kot interesne dejavnosti ne izvajajo. Ta del interesnih dejavnosti šola nadomesti z drugimi vsebinami ali pa poveča število ur za tiste dejavnosti, ki si jih dijak lahko izbira sam. Pri izvedbi posameznih dejavnosti naj šole uporabljajo tudi programske konkretizacije dejavnosti, ki so pripravljene za dijake, vpisane v gimnazijski program.

RAZPOREDITEV INTERESNIH DEJAVNOSTI V PRENOVLJENIH PROGRAMIH SREDNJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA IN PROGRAMIH, PRIPRAVLJENIH PO NOVIH IZHODIŠČIH SSI 1. 2. letnik 3. letnik 4. letnik SKUPAJ letnik

SSI - DRUGI MODEL INTERESNIH DEJAVNOSTI OBVEZNI ENOTNI DEL: 1. Športni dnevi 2. Ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave, kulturnih spomenikov 3. Seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju 4. Ogled študijske knjižnice, sejmov: zdravja, informatike, učil, izobraževalnih ustanov, dnevi odprtih vrat ipd. 5. Zdravstvena vzgoja SKUPAJ VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM: 1. Metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad 2. Naravoslovni dan - ekološki dan (organizirane čistilne akcije, predavanja, ogledi čistilnih naprav – v povezavi s tehnologijo stroke) 3. Spoznavanje poklicnega področja, organizacije panoge, obisk predavanja s strokovnega področja 4. Ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih obratov; ekologija in ekološki problemi stroke v obratovalnici in v šolski delavnici 5. Poklicno usmerjanje, nadaljevanje izobraževanja SKUPAJ VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA: Skupno število ur za interesne dejavnosti

30*

24

18

24

96

18

18

18

18

72

6

6

6

6

60

18 60

36

42

6

6

22

22

6*

34 18* 112

6

6

4

22

6

12

4

22

12 40 112

18 10 64

4 12 10 64

4 76 78 352

*Športni tabor v 1. letniku SSI vsebuje 30 ur športnih dni, 6 ur predavanj s strokovnega področja in 2 uri PPIV.

80

18 198


Tehniški šolski center Kranj

RAZPOREDITEV INTERESNIH DEJAVNOSTI V PRENOVLJENIH PROGRAMIH SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA IN V PROGRAMIH, PRIPRAVLJENIH PO NOVIH IZHODIŠČIH SPI Drugi model interesnih dejavnosti velja za vse letnike SPI programov. SPI - DRUGI MODEL INTERESNIH DEJAVNOSTI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

SKUPAJ

24

24

24

72

18

18

42

42

OBVEZNI ENOTNI DEL: 1. Športni dnevi 2. Ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave ter seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju SKUPAJ VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM: 1. Metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad 2. Naravoslovni dan – ekološki dan (organizirane čistilne akcije, predavanja, ogledi čistilnih naprav – v povezavi s tehnologijo stroke) 3. Ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih obratov; ekologija in ekološki problemi stroke v obratovalnici in šolski delavnici (seminarska naloga); ogled sejmov informatike, učil, izobraževalnih ustanov SKUPAJ VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA: Skupno število ur za interesne dejavnosti

36 24

108

4

4

6

6 8

10 12 64

8 14 64

8 18 30 160

8 32

RAZPOREDITEV INTERESNIH DEJAVNOSTI V PRENOVLJENIH PROGRAMIH POKLICNO-TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA (PTI) 1. 2. letnik SKUPAJ letnik

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE OBVEZNI ENOTNI DEL: 1. Športni dnevi 2. Ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave 3. Ogled študijske knjižnice SKUPAJ VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM: 1. Spoznavanje organizacije področja panoge, strokovna ekskurzija 2. Ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih obratov 3. Ekologija in ekološki problemi stroke v obratovalnici in v šolski delavnici (seminarska naloga) SKUPAJ VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA: Skupno število ur za interesne dejavnosti

6 4 10

12 14 6 32

18 18 6 42

6 6

6 6

12 12

6

-

6

18 4 32

12 20 64

30 24 96

INTERNI KATALOG INTERESNIH DEJAVNOSTI Interni katalog izbirnih vsebin pripravi šola ob začetku pouka in je dostopen dijakom na spletnih straneh ter v tiskani obliki v šolski knjižnici. V Internem katalogu interesnih dejavnosti bo objavljena tudi programska ponudba za tiste vsebine, povezane s prosto izbiro dijaka, ki jih bo izvajala šola. Dijakom se lahko vsebine, povezane s prosto izbiro, priznajo kot opravljene izven šole, če predložijo verodostojno potrdilo izvajalca.

81


Tehniški šolski center Kranj

PROSTA IZBIRA DIJAKOV V internem katalogu šole so navedene dejavnosti, v katere se vključijo dijaki na osnovi proste izbire. Izvajajo jih učitelji naše šole. Dijake bo o ponudbi šole seznanil razrednik v prvi polovici septembra. Dobili bodo obrazce, ki jih bodo izpolnili in do petka, 5. 10. 2012 vrnili razredniku. Na osnovi prijav bodo učitelji določene dejavnosti tudi izvajali. Za tečaje in krožke je cena enotna, in sicer 1,8 €/uro uro (razen FIZ 5. predmet, priprave na tekmovanja, zbor). Organizirali jih bomo, če se bo prijavilo vsaj 10 dijakov. O ceni tečajev in krožkov (CPP, tečaj prve pomoči, plesni tečaj itd.), ki jih bodo izvajali zunanji sodelavci, bodo dijaki seznanjeni na prvem sestanku z mentorji. Dejavnosti RAČUNALNIŠKI KROŽEK • C# (1. do 3. letnik) KROŽEK 3D MODELIRANJE KROŽEK CNC ŠPORTNE DEJAVNOSTI • atletika, šah, namizni tenis • kolesarski krožek • tekaški krožek • pohodniški krožek PRIPRAVE NA SM IN PM • FIZ (5. predmet) • ANJ

Čas izvedbe

Mentor

nov. – feb. okt. – maj nov. - april

Srečko Uranič, univ. dipl. org. Andrej Starman, univ. dipl. inž. Aljaž Rogelj, univ. dipl. inž.

sept. – maj sept. – maj sept. – maj sept. – maj

Andrej Tomin, prof. Janez Zupanec, univ. dipl. mat. Marko Arnež, prof. Ivan Vreček, dipl. inž. Leon Mizerit, univ. dipl. inž.

PRIPRAVE NA TEKMOVANJE IZ ROBOTIKE PRIPRAVE NA TEKMOVANJA ZA CANKARJEVO PRIZNANJE PRIPRAVE NA TEKMOVANJE IZ MAT

jan. – mar.

Andreja Pogačnik, prof. Zdenka Varl, prof. Andreja Bešter, prof. Goran Vujović, prof. Nataša Gazvoda, prof. Melita Gros, prof. Marija Rogelj, prof. Maja Arh, prof. Nataša Gazvoda, prof. Maja Arh, prof. Melita Gros, prof. Marija Rogelj, prof. Maja Jošt, prof. Špela Tomažič, prof. Tomo Prislan

nov. – feb.

strokovni aktiv slavistov

sept. – maj

PRIPRAVA NA TEKMOVANJE IZ FIZ PRIPRAVA NA TEKMOVANJE IZ RAČ ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA

sept. – maj sept. – maj sept. – jun.

ANGLEŠKI DRAMSKI KROŽEK ANGLEŠKI KROŽEK KULTURNO-UMETNIŠKI KROŽEK

sept. – jun. sept. – jun. sept. – jun.

FILMSKA VZGOJA NEMŠČINA, ZAČETNI TEČAJ NEMŠČINA, NADALJEVALNI TEČAJ BRALNA ZNAČKA ISKRICE BRANJA

sept. – jun. sept. – jun.

Janez Zupanec, univ. dipl. mat. Goran Vujović, prof. Tone Žnidar, prof. Marija Rogelj, prof., Nataša Gazvoda, prof. Maja Arh, prof. Melita Gros, prof. Ivanka Toman, prof. Gašper Strniša, mag. Andreja Bešter, prof. Tilka Sever, prof. Meta Arnež, prof. Meta Arnež, prof. Špela Tomažič, prof. Maja Jošt, prof. Polonca Hafner Ferlan, prof. Simona Rozman, prof.

MAT - višji nivo

sept. – maj nov. – maj nov. – maj okt. – maj

MAT (SM)

okt. – maj

MAT (PM)

okt. – maj

SLO (PM)

okt. – maj

sept. – jun.

Romana Debeljak, univ. dipl. ped. in prof. Maja Teran, prof.

82


Tehniški šolski center Kranj

TEČAJI TUJIH JEZIKOV • ruski jezik • italijanski jezik • nemški jezik VZGOJA ZA GLEDALIŠĆE VZGOJA OSEBNOSTI

okt. – jan. okt. – apr. okt. – apr. okt. – maj okt. – maj

NEMŠKA BRALNA ZNAČKA RETORIKA IN JAVNO NASTOPANJE

okt. – junij okt. – maj

ODPRTOKODNI PROGRAMI ZA MATEMATIKO DOPOLNILNI POUK • MAT

okt. – maj

Maja Jošt, prof. Tatjana Zupan, prof. Simona Rozman, prof. Dragica Debeljak, prof. Zdenka Varl, prof. Karmen Kanalec, svetovalna delavka Romana Debeljak, knjižničarka Simona Rozman, prof. Gašper Strniša, univ. dipl. inž., Vlasta Jemec, prof. Tone Žnidar, prof.

okt. – maj

Marija Rogelj, prof. Melita Gros, prof. Nataša Gazvoda, prof. Maja Arh, prof. Anton Žnidar, prof. Polona Hafner Ferlan, prof.

DODATNI POUK • MAT

okt. – maj

• UME MEPI TEČAJ PRVE POMOČI TEČAJ CPP PLESNI TEČAJ (4. LETNIKI) LIKOVNA DEJAVNOST

sept. – jun. nov. - jan. okt. – jan. okt. - maj okt. – maj

Marija Rogelj, prof. Melita Gros, prof. Nataša Gazvoda, prof. Maja Arh, prof. Anton Žnidar, prof. Polona Hafner Ferlan, prof. Danica Volčanšek Černe, univ. dipl. inž. zunanji sodelavci zunanji sodelavci zunanji sodelavci Polona Hafner Ferlan, prof. Irena Jerala, prof.

TUTORSTVO - STAREJŠI DIJAKI MLAJŠIM ŠKL IZZIVI NAJSTNIŠTVA

okt. – jun. okt. – jun. okt. – maj

• UME

Ivan Brajdič, prof. Karmen Kanalec, univ. dipl soc.

Za dijake bomo organizirali še naslednje dejavnosti: Dejavnost Metode raziskovalnega dela Prva pomoč Prostovoljno socialno delo Verstva in etika Logika

Mentor Mentorji raziskovalnih nalog Predavatelji RK Po dogovoru z ustreznimi ustanovami Marko Arnež, prof. Dogovor s prof. matematike

83


Tehniški šolski center Kranj

DIJAŠKA SKUPNOST MENTORSTVO

UTRINKI OB PRIREDITVAH

V šolskem letu 2011/12 sta bili mentorici Milena Ilič in Romana Debeljak. Dijaški skupnosti pa sta predsedovala: Jan Hudobivnik iz 4. Mi na Strokovni in poklicni šoli ter Klemen Rozman iz 3. Gb na Strokovni gimnaziji.

NOVOLETNI KONCERT

NAGRADNI IZLET V septembru 2011 je dijaška skupnost TŠC Kranj s pomočjo razrednikov izbrala najboljše in najbolj prizadevne dijake v šolskem letu 2010/11, ki so se udeležili nagradnega izleta v adrenalinski park na Krvavcu. Pridružili so se jim še nekateri dijaki, ki so s svojim delom v dijaški skupnosti veliko prispevali k ugledu šole. V začetku junija 2012 pa je bil v športnem centru Vogu v Besnici nagradni piknik za prizadevne dijake v šolskem letu 2011/12. PROGRAM V šolskem letu 2011/12 je program dela obeh dijaških skupnosti TŠC Kranj vključeval naslednje prireditve in aktivnosti: • nagradni izlet v adrenalinski park Krvavec, • športno prireditev: odbojkarska tekma med dijakinjami in profesoricami, • okrasitev šole pred novim letom, • novoletni koncert, • medgeneracijsko srečanje s starimi starši naših dijakov, • prireditev Pomladni dan, • predajo ključa šole dijakom tretjih letnikov. OBVEŠČANJE O različnih aktivnostih in pomembnih dogodkih smo obveščali ostale dijake na sestankih dijaške skupnosti, s plakati, oglasi na oglasni deski dijaške skupnosti in na spletni strani šole.

Dijaki so v decembru 2011 prvič pripravili novoletni koncert. Praznično vzdušje so ustvarili številni šolski glasbeniki, akrobatska skupina in šolska impro liga. MEDGENERACIJSKO SREČANJE Leto 2012 je mednarodno leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti, zato smo na valentinovo, 14. februarja, na šolo povabili stare starše naših dijakov. Pokazali smo jim uporabo računalnikov, prisotni so bili tudi na čisto pravi učni uri fizike in kemije. Igrali pa smo tudi družabne igre. K dobremu vzdušju pa so prispevali tudi dijaki glasbeniki, ki so s harmoniko in kitaro navdušili obiskovalce.

Adrenalinski park Krvavec

Odbojkarska tekma med dijakinjami in profesoricami

POMLADNI DAN V marcu smo organizirali prireditev Pomladni dan. Osnovno vodilo je bilo: pomagajmo sošolcem in pokažimo, kaj vse znamo. V dopoldanskem času smo organizirali bolšji sejem. Dijaki in učitelji smo darovali razne predmete, ki nam doma zasedajo prostor, potem pa smo jih na stojnicah v avli šole prodajali po enotni ceni, in sicer 2 evra. Denar pa je šel v šolski sklad. Večerno prireditev so pripravili dijaki v Dvorani Zlato polje. Pester kulturni program smo spremljali dijaki, učitelji in ostali gostje, dogodek pa so posneli tudi za oddajo ŠKL. PREDAJA KLJUČA S predajo ključa so se dijaki zaključnih letnikov simbolično poslovili od nas in ključ zapustili mlajšim. Na prireditvi sta se ravnateljici zahvalili vsem zelo uspešnim in vzornim dijakom.

84

Novoletni koncert

Piknik v Besnici

Pomladni dan

V šolskem letu 2012/13 bo mentorica dijaški skupnosti na Strokovni gimnaziji Romana Debeljak, prof., na Strokovni in poklicni šoli pa Milena Ilič.


Tehniški šolski center Kranj

UTRIP ŠOLE

Začetek šolskega leta našim prvošolcem predstavlja eno večjih sprememb v njihovem življenju, za ostale dijake in profesorje pa nadaljevanje in nadgradnjo že ustaljenega dela.

V šolskem letu 2012/13 se je učiteljskemu zboru pridružil Loic Jean, učitelj iz Normandije (Francija). Na šoli je bil v okviru evropskega programa Comenius, sodeloval je z učitelji različnih predmetov, predstavil Francijo, njeno kulturo, način življenja, izobraževalni sistem. Imel je tečaj francoskega jezika za dijake in učitelje in predaval o različnih temah, zanimivih za dijake, s področja literature in znanosti.

85


Tehniški šolski center Kranj

Poleg rednega pouka na šoli potekajo različne dejavnosti, kot so: tehnični dnevi, predstavitev poklicev, sodelovanje z Obrtno zbornico Kranj, obisk Izobraževalnega centra za jedrsko tehnologijo v Podgorici, obisk in sodelovanje z različnimi podjetji, zanimivimi za strokovno izpopolnjevanje dijakov in učiteljev.

86


Tehniški šolski center Kranj

87


Tehniški šolski center Kranj

88


Tehniški šolski center Kranj

Za zadovoljivo rekreacijo poskrbijo športni dnevi in projektni teden v naravi. Za spoznavanje naše dežele in zamejstva so zanimive medpredmetne ekskurzije.

89


Tehniški šolski center Kranj

90


Tehniški šolski center Kranj

Da pa šola ni samo resna stvar, poskrbijo nadarjeni in kreativni dijaki in njihovi mentorji z različnimi zabavnimi prireditvami skozi vse leto.

91

Publikacija TŠC Kranj 2012/2013  

Šola na dlani

Publikacija TŠC Kranj 2012/2013  

Šola na dlani

Advertisement