Page 1

Feest van de Geest

Inspiratie Spiritus Geestdriftig

Zin

Protestants

Zoetermeer

Pinksteren

in

oetermeer

nummer 6 april 2012


Met kennis en respect Met kennis en respect

VanVan Dorp installaties biedt Dorp installaties biedt landelijke dekking op het gebied van:van: landelijke dekking op het gebied • Klimaatbeheersing • Klimaatbeheersing • Elektrotechniek • Elektrotechniek • Koudetechniek • Koudetechniek • Technisch beheer beheer • Technisch • Brandbeveiliging • Brandbeveiliging • Gebouwautomatisering • Gebouwautomatisering • Beveiliging en telematica • Beveiliging en telematica

• Medische gasinstallaties • Medische gasinstallaties • Systeemintegratie • Systeemintegratie • VDi-motica • VDi-motica • Zwembaden en wellness center techniek • Zwembaden en wellness center techniek • Rail-infra • Rail-infra • ICT • ICT • Liften • Liften

BezoekBezoek ook onze www.vdi.nl ookwebsite: onze website: www.vdi.nl Vestigingen in: Amersfoort, Amsterdam, Breda, Deventer, Heerenveen, Helmond, Rotterdam, Venlo, Venlo, Vestigingen in: Amersfoort, Amsterdam, Breda, Deventer, Heerenveen, Helmond, Rotterdam, Zevenaar en Zoetermeer. Zevenaar en Zoetermeer.

VDI sponsoradv 175x125mm.indd 1 VDI sponsoradv 175x125mm.indd 1

08-02-201008-02-2010 12:32:33 12:32:33

Den Hoorn 6, 2712 BC Zoetermeer - Telefoon: 079 331 52 12 Email: j.huurman@gebrhuurman.nl - website: www.gebrhuurman.nl

Bij bouwbedrijf Gebroeders Huurman weten ze van aanpakken. Ruim 90 jaar bouwervaring met nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie. Deskundig in het uitvoeren van metsel-, beton-, stukadoor- en tegelwerkzaamheden. Een betrouwbaar en degelijk bouwbedrijf met uitstekende service.

Meedenkers die mogelijk maken wat u wenst Kwaliteit Zekerheid Service Garantie


Colofon Zin in Zoetermeer Magazine van de Protestantse Gemeente Zoetermeer medewerkers ds. Jaap van den Akker Henk Boerman Mieke Brak Marieke van der Giessen-van Velzen Aafke Halma Nanieke Kooijman Jan Koster Jessica Monker Beppie van der Plas ds. Dick Sonneveld

Inhoud nummer 6 april 2012

4

Feest van de Geest

eindredactie Beppie van der Plas Marieke van der Giessen-van Velzen vormgeving Jessica Monker contactadres: Kerkelijk Bureau Nassaulaan 1, 2712 AT Zoetermeer (079) 316 82 56 zininzoetermeer@pgzoetermeer.nl

foto omslag en colofon: Nanieke Kooijman

6 Up-2-Ten 7

Dominee, hoe zit het met...

8

Vijftien kunstenaars in beeld

24 Leven vanuit de Geest 27 YoungZizzz 28 Verrast door de Geest 31 Inspiratie in De Regenboog

3


Feest van de Geest Het is nogal een statement: Feest van de Geest. Het rijmt mooi, maar wat betekent Tekst: Beppie van der Plas - Foto: Nanieke Kooijman

4

het eigenlijk? Vraag willekeurige voorbijgangers waar ze aan moeten denken bij ‘Feest van de Geest’, en de meeste zullen stilvallen en geen notie hebben waar het over gaat. Ook voor veel kerkgangers zal deze vraag moeilijk te beantwoorden zijn. Misschien wordt nog de link met Pinksteren gelegd, maar ja, wat betekent dát nu eigenlijk. Kerst is duidelijk: dat is de geboorte van Christus. Dat is wat je noemt een feest! Dat wordt ook op de hele wereld gevierd en iedereen pakt dan flink uit. Soms zelfs letterlijk. Pasen ligt al wat moeilijker. De opstanding van Christus kun je nog met veel goede wil vertalen naar een nieuw begin, maar zeker in Nederland heeft de opstanding van Christus plaats moeten maken voor paashaas en paasei. Het begrip Pasen is dan nog wel gebleven. En dan komt Pinksteren. Bij Pinksteren haken zelfs veel kerkgangers af. Ja, met Pinksteren vier je de ‘uit-

storting van de Heilige Geest’. Maar wat dat nu precies inhoudt? Toen het gebeurde, zo’n tweeduizend jaar geleden, was het al een vreemde vertoning. Getuigen dachten eerder aan dronkenschap dan aan iets goddelijks.

Geestdriftig

Zelfs de commercie weet vandaag de dag geen raad met Pinksteren. Er gaan zelfs stemmen op om dat hele Pinksteren maar af te schaffen. Des te opmerkelijker is het dat in ons taalgebruik van alledag juist ‘de geest’ een eigen plaats heeft gekregen.


Niet Kerst, niet Pasen, maar de Geest vinden we overal in onze taal terug. We zijn geestdriftig en geestkrachtig; iemand is geestig; wanneer we op onverklaarbare wijze een goede inval krijgen, krijgen wij de geest. In inspiratie zien we het Latijnse spiritus, Geest, terug: gedreven door de geest.

Springlevend

Het blijkt dat de geest helemaal niet dood is, maar springlevend. Dat zien we ook in Zoetermeer, in de dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren. Dan is er het ‘Feest van de Geest’. Vijftien kunstenaars laten zien wat hen inspireert en hoe zij geïnspireerd worden door Pinksteren. Vanaf 16 mei, de avond voor Hemelvaartsdag, tot en met Tweede Pinksterdag 28 mei 2012 zijn hun werken te zien in zeven Zoetermeerse kerken. In dit nummer van Zin in Zoetermeer laten wij u alvast met hen en hun werk kennismaken. Juist in de kunst wordt iets van die ongrijpbare heilige Geest zichtbaar, tastbaar zelfs.

Bewogen worden

Maar niet alleen kunstenaars worden geïnspireerd en bewogen door de Geest. We laten ook anderen aan het woord: hoe zij bewogen worden door de Geest. Milko van Winden uit de protestantse wijkgemeente Noord die de Alpe Huez beklimt, ter nagedachtenis aan een vriendin. Gemeenteleden uit Rokkeveen, die laten zien waardoor zij bewogen worden. Grietje Cusell uit Meerzicht, die vertelt hoe zij leeft vanuit de Geest en hoe die haar leidt, door het leven en door de wereld. Henk Boerman, die vertelt over het groeien van een gemeenschap in Oosterheem en hoe daar, tegen de trend van sluitende kerken in, een nieuwe kerk gebouwd wordt. Zoveel mensen die leven en werken vol geestdrift. Ook wij hebben geestdriftig aan dit nummer gewerkt en hopen dat ook u bij het lezen bewogen en geïnspireerd raakt.

Geheim Het is beslist. Uw scheppingswoord suist over de ziedende, walmende woestenij. Kolken en golven stollen tot in het hart van de zee – ribbelloos vloeit het water. U peilt het met de palm van uw hand. Daar vindt de tweesprong plaats van de zoete en de zoute stromen – afgedamd van het land gaan ze hun gang. ‘Licht’ spreekt U – de duisternis breekt. Hemelhoog begint de wind en vuur woelt aardediep. Steile ravijnen worden zachte, vruchtbare dalgronden – graangewas en wijnstok strekken er hun wortels uit. Fris groen ontkiemt op de kale heuvels – vee leeft bijeen in de weidegebieden. Schepper, Uw woord is de bron van de wijsheid – ze welt op in uw mond. Uitgestort heeft U haar over al uw werken. In al wat ademhaalt is zij ingedaald. Naar uw geaardheid heeft U ons

gs Niet alledaa

zijn de Aad Eerland Voor dichter ngen estaanservari menselijke b poëzie. nnen voor zijn inspiratiebro daagse gen is het alle In die ervarin eer. Het t alledaags m plotseling nie e ander als het andere, d et m gt n ri p rs n inspireren perspectief ve drie elemente e ez D . er d n de A iernaast. medemens en het gedicht h in ls a zo r, a n elka illende en doordringe en met versch m sa er rd ee werkte g ontstonden Aad Eerland samenwerkin ie d it U . rs a stena onder meer beeldend kun onstellingen, to n te le ke en jaren éerlandais in de afgelopen het Institut N in en rn oo d roject r, Apel n de Geest’-p in Zoetermee va st ee ‘F et h n n e opening va k heeft hij ee Parijs. Voor d de Oude Ker in ei m 6 1 d von op woensdaga t gemaakt. nieuw gedich

gestalte gegeven. Onder ons bent U komen wonen – een mens tussen mensen. Waar wij levenwekkende zorg dragen voor elkaar en voor uw schepping, toont U zich – waar wij wieg en graf koesteren en ons buigen over akker en oogst. Uw woord is in ons opgestaan. Het is beslist. © Aad Eerland

5


Kinderkoor Téhillà

Uitstralen wat je zingt! Trek de wereld in / vertel het goede nieuws. Enthousiast Niels: è. ziek h an mu v t d u ‘Je ho ep 3 in gro Toen las mijn k it u s e meisj koor kinder t e h r .’ naa ik ook , wilde n e g gin

Marilèn e: ‘Zingen , dat wil je g ewoon graag.’

Tekst en foto’s: Marieke van der Giessen-van Velzen

6

Marijke: toen we ‘Ik was 4 jaar project in de kerk een den, over Egypte de rdst en ik heb het ha Zo houd meegezongen. ik van zingen.’

Maaike: ‘Ook al ku n je misschien niet zo mo oi zingen, he t is fijn om het samen te doen.’ Celia: zingen ‘Ik vind heb leuk. Ik gewoon gles.’ ook zan

Danique: ‘Die klein e stemme tjes uit groep 3: Jezus, ik wil U b edanken. Die vind ik zo schattig .’

marcheren de kinderen op de plaats, in een kolonne van vier rijen dik. Kinderkoor Téhillà repeteert. Ruim twintig kinderen – drie jongens, veel meisjes – staan te oefenen in de benedenzaal van de Morgensterkerk. Bekende liedjes worden afgewisseld met nieuwe, de derde rij oefent een tweede stem in en de dirigente vertelt iets over de inhoud en de manier waarop een lied het mooiste gezongen wordt. Hij is de Rots, mag Amy voorzingen, en de rest valt in: waar ik op sta. Hij is de weg, zingt Amy weer en de anderen volgen: waar ik op ga, tot het samen voluit klinkt: En ik zal voor Hem zingen / voor Hem zingen / zolang ik leef! Meer vrolijke en opwekkende liedjes komen langs: Sta op en zing, Vertel het aan de mensen wie liefde heeft: Jezus! Dan zingen de kinderen een danklied, verstillend en eerbiedig van toon: Jezus, ik wil U bedanken / voor wat U voor mij hebt gedaan.

‘Die emotie’ Téhillà betekent (lof)lied. En dat brengt het kinderkoor al zo’n dertig jaar tot klinken. In wisselende bezetting, soms veertig kinderen, nu vierentwintig, meest uit de Ichthus-, Morgenster- en Oude-Kerkgemeente. Traditiegetrouw zingt Téhillà in de week voor Kerst in ’t Lange Land Ziekenhuis, ze treden op in bejaardenhuizen, werken mee aan zangdiensten met Kerst, Pasen of Pinksteren, zingen bijvoorbeeld samen met jongerenkoor Worship, en geven eigen concerten. De kinderen zijn nog vol van de musical Esther die ze vorig jaar november in de Ichthuskerk hebben uitgevoerd. ‘Zij zong solo’, spontaan

wijzen ze op Lyora, en Niels begint over ‘dat liedje: Kom ik om, dan kom ik om’ en zucht: ‘die emotie…’. Met deze musical nam Jacorine Hak-van Oeveren, zelf oud-Téhillà-lid, na vier jaar enthousiaste inzet afscheid als dirigente.

Plezier in zingen

Sinds januari staat Saskia Scheerhoorn voor het koor. ‘Iets meer body mag het nog wel krijgen’, vindt de nieuwe dirigente. Stevig worden de repetities daarom ingezet met ademhalings- en bewegingsoefeningen. Doebdoebdoebdoebdoebidoewaa. De kinderen nemen het soepel over, draaien om hun as, puffen en sissen in de maat mee. Saskia dirigeerde eerder een gospelkoor en heeft ruime ervaring in het werken met kinderen, interkerkelijke zang en muziek en het organiseren van musicals. Dat de kinderen plezier hebben in het zingen, is een belangrijke drijfveer voor haar. En meer nog: ‘Dat ze ook uitstralen wat ze zingen.’

Téhillà kan nog wel wat

stemmen gebrui ken. Hou je van zinge n en ben je tussen 6 en 12 ja ar, kom dan eens langs. Elke woensdagavond van 18.45-19.30 uur in de Morgensterkerk.


Dominee,

hoe zit het met‌

In de kloostergemeenschap van TaizĂŠ leerde ik dat lied tegen alle klippen op te zingen: Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft... Ik hoorde daar dat God mensen in het duister nooit alleen laat, maar te midden van hun duisternis opnieuw begint. Juist daar is God er altijd met Zijn Geest aanwezig. Juist daar wordt het altijd weer Pinksteren. Ooit kreeg ik op een dieptepunt in mijn leven een lied. Ik wist niet waar het vandaan kwam, maar op dat moment vertelde dat lied mij dat de chaos van het leven de bodem is waarop altijd een nieuw begin mogelijk is. En dat te midden van mijn chaos God samen met mij zoekt om eruit te komen, om een nieuw begin te maken. Dat lied luidt: Zij zit als een vogel, broedend op het water, / onder haar de chaos van de eerste dag. Voor mij verwoordt dit lied wat Pinksteren is. God begeestert de chaos van het leven en er komt onverwachts en altijd hoopvol een nieuw begin. Dat hoopvolle en nieuwe begin kwam er voor de discipelen van Jezus bijna tweeduizend jaar geleden. Door de dood van Jezus hadden zij niets meer te verwachten. Alles was stuk. Alles was duister. Maar dwars door de dood heen werd er opgestaan en vervolgens bleek die opstanding niet alleen voor die tijd te zijn, maar een opstanding voor de eeuwigheid. Nooit meer was Jezus weg te denken uit die wereld. Dat wij die weg allen gaan, daar ben ik van overtuigd. En dat Gods Geest ons daarin aanraakt, ervaar ik dag in dag uit. God gaat in Zijn Geest altijd weer met ons mee: een eeuwigheid lang. Tekst: ds. Dick Sonneveld - Foto: Marja Oosterveen

ick .D

Eigenlijk is Pinksteren het meest eigenlijke feest van de kerk. Met Pinksteren vieren we Gods permanente aanwezigheid in de wereld. Door de Geest is God altijd bij ons. Toen Jezus vertrokken was en eenieder verweesd achterliet, bleek hij permanent in de hele wereld en overal te vinden. En eigenlijk is dat vreemd. Zeker als we naar verdrietige en moeilijke dingen van het leven kijken. Daar waar je juist denkt: wat is deze wereld Godverlaten. Als alles duister is, waar is God dan?

Ds

Pinksteren Het feest van de Geest

So

nn ev aa eld i nd ss e p inds rot v est orig ja ant a se w r verbon den ijkge meen te De Regenboog.

Zij zit als een vogel Zij zit als een vogel, broedend op het water, onder haar de chaos van de eerste dag. Zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping, wachtend op het woord totdat zij baren mag. Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen zoekend naar een plaats onder de hemelboog; zij rust in de schoot, wachtend op het wonder Dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog. Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga, maakt de tongen los, taal en getuigenis, bekeert, inspireert al wie naar haar luistert; niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is. Want zij is de Geest, een met God in wezen, Gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid. De sleutel is zij, toegang tot de Schriften, vogel uit de hemel, witte vredesduif. Joke Ribbens (oorspronkelijke Engelse tekst: John L. Bell)

7


‘Feest van de Geest’ in zeven Zoetermeerse kerken

Vijftien kunstenaars in beeld ‘Want de Geest spreekt alle talen, en doet ons elkaar verstaan’, zingt een lied.

en kunst rondom het Pinksterfeest ver-

Dat kunst één, zo niet méér van deze

achter de kunst in beeld, van bescheiden

vele talen spreekt, is van Hemelvaart tot

tot bevlogen, van abstract en figuratief tot

Pinksteren te zien in zeven Zoetermeerse

expressief, maar allemaal geïnspireerd.

kerken. Vanaf 16 mei, de avond voor

Speciaal voor het kerkgebouw waarin ze

Hemelvaartsdag, tot en met Tweede Pink-

exposeren, en ook voor de overzichts-

sterdag 28 mei 2012 zijn deze kerken op

tentoonstelling in de Oude Kerk, hebben

vaste tijden open. Vijftien Zoetermeerse

kunstenaars werk gemaakt en uitgezocht

kunstenaars doen mee aan het project

waarbij zij zich lieten inspireren door de

‘Feest van de Geest’, een project dat kerk

Geest van Pinksteren.

bindt. Zin in Zoetermeer brengt de mens

De Doortocht

Tekst: Marieke van der Giessen-van Velzen - Foto’s: Jan Koster

De Oase NOORDHOVE DE LEYENS

De Olijftak SEGHWAERT

BUYTENWEGH

De Regenboog

OOSTERHEEM

PALENSTEIN MEERZICHT

DRIEMANSPOLDER

Oude Kerk DORP

De Wijngaard

ROKKEVEEN

Pelgrimskerk

De Oase, Pelgrimskerk, De Doortocht, De Wijngaard, De Regenboog, De Olijftak en de Oude Kerk zijn van

8

11.00-16.00 uur open op donderdag 17 mei t/m zondag 20 mei en vrijdag 25 mei t/m maandag 28 mei. In de kerkdiensten op Wezenzondag en Pinksteren hebben de kunstwerken een plaats. Ook op andere dagen zijn er naast de mogelijkheid tot bezichtiging activiteiten. www.feestvandegeest.nl


ny hn

d Jo vre d,

i Vrijhe In het religieuze leven mag de vrijheid, de vrede en het geluk van mensen centraal

va n

e e der Ha n g nsz - De Oase eluk

staan, is de overtuiging van beeldend kunstenaar Johnny van der Hansz. Dat bewustzijn wil hij aanwakkeren.

Wie ben je en wat maak je? ‘Ik ben een Nederlandse beeldende kunstenaar met Latijns-Amerikaanse culturele wortels. Mijn werk roept op tot bewustwording van sociale rechtvaardigheid en draait rond de mens, de natuur, de stad, oorlog en vrede, en de vrijheid. Dat zijn de steeds terugkerende thema’s in mijn werk. Ik maak schilderijen, tekeningen en computerafbeeldingen. In mijn tekeningen en schilderijen gebruik ik gemengde technieken met potlood, pigment, aquarel en gouache. Momenteel werk ik graag en vooral met grafische programma’s op de

computer. Ik vind hierin een bijzonder alternatief voor creatief ontwerp en grafische kunst.’

‘Geluk en de medemens niet negeren’ Wat beweegt je om mee te doen met het ‘Feest van de Geest’? ‘Mijn interesse voor sociale rechtvaardigheid en respect voor de natuur leiden mij om deel te nemen

aan deze activiteit in De Oase. Mijn idee is dat de vrijheid, de vrede en het geluk van de mens centraal mag staan in het religieuze leven. Juist met het feest van Pinksteren.’ Wat wil je graag overbrengen met je werk? ‘Met mijn werk als kunstenaar en mens roep ik op het ultieme geluk en de medemens niet te negeren. Dat bewustzijn wil ik aanwakkeren.’

Johnny van der Hansz Juweellaan 59a 2719 BN Zoetermeer 079-3621680 vdhansz@casema.nl www.ateliers1819.nl

9


bieden

De Oase

m

og

en

us tw ijk-

R e j f a A

t s o o Tr Het tekenen en het schilderen loopt als een gouden draad door haar leven. ‘Met het mij door God gegeven talent beoog ik uitdrukking te geven aan hetgeen in mij leeft.’

Uitgenodigd

‘Waarom laat je je werk niet aan anderen zien?, vragen mensen steeds. Die moeten er ook van kunnen genieten, zeggen ze dan. Maar ik ben niet zo actief in exposeren. Eigenlijk heb ik een gebed naar de hemel gezonden, ik heb het God verteld: Als U wilt dat andere mensen van mijn werk genieten, dat zij er troost uit mogen putten…? Toen kwam er een uitnodiging. Voor het Feest van de Geest. Zo kwam het op mijn pad.’

Hart erachter

Aafje Rustwijk schildert het liefst met acryl op paneel. Opdrachten neemt ze niet aan. ‘Laat mij maar gewoon schilderen, dat doe ik het liefst. Het is geloof in God dat in mijn schilderingen te zien komt.’ Dat andere mensen er troost uit kunnen putten is voor haar een belangrijke drijfveer om mee te doen met het ‘Feest van de Geest’-project.

Aafje Rustwijk Dunantstraat 518

10

2713 XC Zoetermeer 079-3165572 avelina2009@hotmail.com

De Oase Kerkenbos 8 De protestantse wijkgemeente De Oase is ruim veertig jaar actief in de wijk Meerzicht. Bovenin de kerkzaal zijn 35 glas-in-loodramen aan­ gebracht, die de tocht van het volk Israël door de woestijn voorstellen. De raam­vertelling is een ontwerp van Jan Groeneveld (2004).

‘Geloof in God is het hart achter mijn werk’ ‘De laatste tijd zijn er zoveel nare berichten rond kinderen. Er wordt zo onachtzaam, zo oneerbiedig met kinderen omgesprongen. Ieder kind moet juist geliefdheid mogen ontvangen. In mijn werk komt de liefde voor het kind tot uitdrukking. Ik heb schilderijen gemaakt na “het meisje van Nulde”: een kind loopt op het pad en wordt door twee engelen meegevoerd naar de Vader in de hemel. Dat is het hart achter mijn werk, troost mogen bieden.’


o W

tj Wa

‘Waar mensen bij

de

e

elkaar zijn en je vreugde,

nn yS tug e

vriendschap en liefde deelt, ontstaat als vanzelf een feest. Wat je deelt, krijg je

e lt

in veelvoud terug, is mijn ervaring.’ ‘Pinksteren is voor mij het feest van liefde, vreugde, vrede, vriendelijkheid en goedheid. Tijdens het schilderen voor het ‘Feest van de Geest’ heb ik me laten inspireren door deze gedachten.’

Mensen van toen en nu

‘Hoewel ik altijd heb willen schilderen gaf ik toch prioriteit aan andere sociale activiteiten. Zo ben ik actief met onder andere stamboomonderzoek en het organiseren van sociaal culturele bijeenkomsten en evenementen. Eind 2004 heb ik per toeval een korte schildercursus gevolgd. Vanaf dat moment was ik verkocht. Ik schilder realistisch-figuratief, overwegend met acryl, maar steeds vaker ook in olieverf. Ik laat me graag inspireren door Hollandse en Vlaamse meesters. Mijn inspiratie haal ik ook uit mensen van nu; fysiek en emotioneel zien ze er ongetwijfeld niet anders uit dan onze

, kr

r- De O

ijg je terug

voorouders. Alleen de setting zal er anders uit hebben gezien.’

‘Mijn inspiratie haal ik uit mensen van nu’ Huidskleuren

ase

‘Hoewel ik niet spiritueel ben ingesteld, beleef ik soms spirituele momenten tijdens het schilderen. Het gevoel dat ik aan het begin sta van een innerlijke ontdekkingsreis laat me niet los. Met schilderen heb ik een manier gevonden om de beelden van het Suriname van vroeger – ik kom uit Paramaribo en woon sinds 1975 in Nederland – die in mij opkomen, met name tijdens het doen van stamboomonderzoek, vorm te geven. Alsof ik onder de huid kruip van onze voorouders.

Terugkijkend ben ik altijd wel geïnteresseerd geweest in kunst, met name zwarte mensen in de kunst. Als ik de huidskleuren meng en hun krachtige vormen op het doek zet, begrijp ik niet waarom de grote schilders in het verleden ze niet vaker als onderwerp van hun creaties hebben gebruikt. Een ware uitdaging.’

Voorproefje

‘Inmiddels exposeer ik in binnenen buitenland. Elk jaar is er ook een grote expositie in mijn atelier en tuin. Dan kunnen mijn nieuwe werken bezichtigd worden en kun je gezellig met elkaar kletsen. Het is elk jaar een happening waarbij het Surinaamse eten niet ontbreekt. Op wonnystuger.exto.nl kun je er een voorproefje krijgen!’

Wonny Stuger Atelier LerAmant, uit de kunst! Zaansgroen 19 2718 GL Zoetermeer 06-23823775 www.wonnystuger.exto.nl

11


om lgrimskerk gaa t

Pe

ek -

tr e P

Lat en zie n i r n wat e Professioneel beeldend

weld in de samenleving,

‘Ik doe mee, dacht ik direct toen ik de aanvraag las. Het idee dat er door de verschillende kerken gezamenlijk een kunstproject wordt gehouden, sprak mij erg aan. Juist omdat je op deze manier door ‘andersdenkenden’ in vrijheid een beeld kunt laten zien. En dat er gelegenheid wordt geboden om in de kerk te exposeren. Zelf had ik meteen al een idee welke van mijn kunstwerken in de Pelgrimskerk zouden komen. Dit uiteraard in samenspraak met de andere kunstenaar die hier exposeert. Maar eerst heb ik de ruimte verkend en gevoeld, om zo een goed beeld te krijgen. De kunstwerken en de ruimte moeten met elkaar in overeenstemming zijn.’

en de droom.’

Je medemens

kunstenaar is ze en ze werkt in verschillende disciplines: schilderen, tekenen, fotografie, objecten en video. ‘Ik ervaar dat als een verruiming van mijn mogelijkheden. Tot uitdrukking komt onder andere de binnenruimte, het kind in de maatschappij, het ge-

i W a

e g je

een andere inslag dan ikzelf. Aan de mensen die in de kerk komen wil ik graag mijn gedachten, mijn denken overbrengen. Laten zien wat er in de geest van een kunstenaar omgaat. Het belang van een goede wereld is, naar mijn mening, te begrijpen, aanvaarden en ook ‘veroordelen’ wat de handelingen en gedachten van je medemens zijn. De inspiratie die ik krijg, komt uit de wereld om mij heen. Mensen met hun ervaringen op deze planeet, het is lang niet altijd goed. Wat naar buiten gebracht wordt door de media en internet heeft invloed op ons leven. Die gegevens, samen met mijn eigen omgeving en die van mijn naasten, zijn een inspiratie voor mijn kunst. Schilderijen, video en objecten zijn vormen waarin ik mij kan uitdrukken.’

‘Pinksteren? Geesten van de mensen die tot elkaar komen’

‘Wat ik leuk en goed vind aan dit project is dat ik mensen ontmoet met

Petra Wiek BaZtille Ateliers Rokkeveenseweg 46c

12

t s e

2712 XZ Zoetermeer 06-21565248 petrawiek@hotmail.com www.pewe-outline-art.blogspot.com


beelden geef ik soms titels. directe typering van de thematiek rondom mijn werk vond ik in een uitspraak van de Franse schilder George Braque: “Ik geloof niet in dingen, dingen”. Een fraaie typering die heel veel ruimte laat, letterlijk en figuurlijk.’

Wat inspireert jou als kunstenaar? ‘Wat ik tot uitdrukking wil brengen met mijn werk is de relatie. Dingen en mensen ten opzichte van elkaar. Wat er gebeurt door die relatie wil ik in abstractie verbeelden.’ Je doet enthousiast mee aan het Feest van de Geest-project; waarom? ‘De huidige samenleving keert zich als het ware steeds vaker tegen datgene wat beeldende kunst en kunstenaars doen. Daarom is het fijn te bemerken dat er anderen zijn die juist een plek willen bieden.’ Hoe speel je in op de ruimte? ‘De ruimte in de Pelgrimskerk heb ik goed in me opgenomen, om te zien wat mogelijk en wenselijk is. Ik presenteer vooral nieuw werk. Abstracte schilderijen, dat in ieder geval.’

a nw

maar in relaties tussen

ha Ver Robert

De meest eenvoudige en

Verbeelde

‘Aan mijn schilderijen en

af -

Pe lgri mske rk

tj ew aarnee t m

Wat doet het meedoen met jou zelf? ‘Het geeft mij een goed gevoel dat vanuit dezelfde samenleving een hernieuwde dialoog gezocht wordt. Beelden en verbeelding dagen uit om te spreken over datgene wat je waarneemt.

Wat wil je overbrengen aan de ‘Feest-gangers’? ‘Een vorm van schoonheid, in de ruime zin van het woord.’

‘Bij Pinksteren denk ik aan bliksem­inslag. Ik zie een soort oerstraling in kleur voor me’

Pelgrimskerk

Daar waar ruimte gelaten wordt om nieuwe beelden te presenteren, is het tegelijkertijd de plek om meningen, opvattingen en uiteenlopende denkwijzen ruimte te geven.’

architect Plooij. Het is een

De Pelgrimskerk is gelegen op de kruising van de Eerste Stationsstraat en de Karel Doormanlaan in het centrum van Zoetermeer. Deze gereformeerde kerk is in 1932 gebouwd naar plannen van van de weinige Plooij-kerken die er nog zijn in Nederland.

Robert Verhaaf BaZtille Ateliers Rokkeveenseweg 46c 2712 XZ Zoetermeer 06-26144346 zazouart@hotmail.com

13


De Doortocht Hekbootkade 60

Do or t ocht

De Doortocht is een katholiek kerkgebouw

e i z Laten roept bij mij een zekere emotie op. Ik voel het als een opdracht om me van binnenuit open te stellen voor de kleuren die zo’n

emotie met zich meebrengt. Bij het aquarelleren ontstaat zo een kleurenspel als lichtbron, ziel en gelukzaligheid.’

aan het Tweede Vaticaans Concilie, waar ‘de kerk’ beschreven werd als ‘Gods volk onderweg’. Bovendien ligt de kerk aan een

e t a nd

‘Een religieus thema

dat cirkelt rond woorden

naam van de kerk refereert

r‘ me

n e v i u R Beppie

m a k

is gebouwd in 1975. De

e r’

p-

De

is

in de wijk De Leyens en

Kleuren past Beppie Ruivenkamp intuïtief toe, vaak in een sluiertechniek. Haar aquarellen roepen bij velen die ermee kennismaken gevoelens en emoties op. Beweging, kleur, muziek en gevoel zijn belangrijk in haar werk. Beppie komt uit een artistieke familie, woont en werkt al jaren in Zoetermeer en exposeert door het hele land.

Meer dan passend

‘Verschillende malen al heb ik in de Nicolaaskerk een passend schilderij getoond, bij de lezing van de dag. ‘Feest van de Geest’ vind ik een mooi thema, daar werk ik graag aan mee. Werken aan een religieus thema is voor mij afhankelijk van de juiste momenten. Daarom lagen sommige stukken al lang te wachten op de dag dat zij aan anderen getoond konden

poldersloot of ‘tocht’.

worden. Het is meer dan passend dat zij zijn opgenomen in juist deze expositie, die in een kerk plaatsvindt.’

‘Sommige stukken lagen al lang te wachten’ Via kleuren

‘De Doortocht ken ik heel goed. We gingen er altijd naar de kerk met onze kinderen. Zelf vind ik het erg fijn om deze werken exposeren. Via mijn kleuren wil ik de bezoekers van de kerk graag laten zien dat er ‘meer’ is.’

Beppie Ruivenkamp

14

Chopinrode 9 2717 BH Zoetermeer barbararuivenkamp@kpnplanet.nl


kans in om in een groter verband te werken aan wat

z re

mee. Ik zie er een mooie

n te Ot ke Anne

Geest’ doe ik enthousiast

t ba Het onzich

‘Met het ‘Feest van de

-D eD oo

ich tb

mij aanspreekt. Ik voelde me er echt toe uitgenodigd. Het vraagt om verdieping in het Pinkstergebeuren.’

Anneke schildert en maakt veel werk met religieuze thema’s. Belangrijk is niet alleen ‘het mooie plaatje’, maar juist ook het proces dat zij zelf beleeft tijdens het tot stand komen van een meestal kleurrijk schilderij.

Iets herkennen

‘In principe kun je een paar schilderijen meestal wel ergens een goede plaats geven. Maar bij dit thema wilde ik voor De Doortocht ook graag een installatie maken. Dan ben je meer afhankelijk van de beschikbare ruimte en belichting. Maar of het ook haalbaar is?’

Iets nieuws maken

‘Iets nieuws maken voor dit ‘Feest van de Geest’ geeft een enorme verdieping en een stuk ontwikkeling.

Ik voel me uitgedaagd om mezelf een beetje te vernieuwen.

‘Het geeft een enorme verdieping en een stuk ontwikkeling’ Pas na voltooiing zal ik kunnen zien wat het echt met me gedaan heeft. Maar dat kan ook een tijd later pas duidelijk worden. Voor de ‘kijkers’ heb ik gezocht naar een toegankelijke manier om het Pinksterfeest te ‘beleven’, zodat mensen er iets meer van begrijpen en er iets in herkennen.’

r to cht

aa r

maken

Verbinding

‘Om tekenen en schilderen heb ik altijd gegeven, maar ik ben pas op mijn 44e aan een opleiding hierin begonnen. Een hang naar het spirituele heb ik altijd gevoeld. Daarom volgde ik de antroposofische opleiding tot kunstzinnig therapeut. Door mijn intensieve kennismaking met de kunstgeschiedenis ben ik ook het christendom gaan begrijpen en heb ik er een verbinding mee gekregen. In mijn schilderwerk wil ik graag het geestelijke laten spreken. Ik probeer het onzichtbare zichtbaar te maken.’

Anneke Otten Atelier Kadelaan 105 2725 BD Zoetermeer 079-3416608 / 06-24761257 info@indigo-care.nl www.indigo-care.nl

15


ijng aard

-D eW

en s

r a eM

t

‘Toen de uitnodiging in mijn mailbox verscheen, hoefde ik niet lang na te denken. Dit Pinkster-project bevat het woord ‘feest’, en daar wil ik graag bij zijn! Het is trouwens al een feest op zich om met mensen samen te werken.’

n or d

e e Fran s wo i n k e r r e t e Pinks t w ech s i o ç

‘De klank van het woord Pinksteren is blij en fris. Het klinkt naar jong en groen en dartelheid. Ik vind Pinksteren klinken als een echt werkwoord. Een werkwoord dat zoiets betekent als levendige, bewegelijke inspiratie opdoen. Onbegrijpelijk toch dat dit werkwoord in ons taalgebruik nog niet bestaat. Heel helder zag ik meteen de verbaasde blikken voor me van de discipelen met die in vuur en vlam staande koppen. Opgloeiend in flakkerend fel rood, gillend geel en priemend blauw. Ze zagen eruit als laaiende lucifers en de Geest meanderde zich als een heftige warme windvlaag door de vlammende kernen. Ik ben ernstig losjes katholiek opgevoed, dus meer dan dit opwindende verhaal kende ik niet.’

Levend en bewegend

‘Dankzij een heldere uitleg aan het begin van dit ‘Feest van de Geest’-project is Pinksteren mij inhoudelijk nu veel duidelijker geworden. Ik ervaar het nu abstracter, meer als de viering van de Françoise Martens Private Studio Haverakker 29

16

2723 VB Zoetermeer 079-3313069 francoise@artaxis.nl www.francoisemartens.nl

De Wijngaard Moeder Teresasingel 100 De historie van De Wijngaard, een katholieke kerk, begint in 1988, waar destijds kerkdiensten gehouden werden in een schoolgebouw in Rokkeveen. Samen met de gereformeerde geloofsgenoten in dit stadsdeel werd enkele jaren later het huidige kerk­gebouw gerealiseerd. De baptistengemeente kerkt tegenwoordig ook in De Wijngaard.

goddelijke begeesterde, bewegende, drijvende, levende Geest of Kracht. Voor mij hetzelfde als de viering van het aldoor veranderende Leven zelf.

‘Je moet inspiratie nooit laten verstoffen’ Deze voor mij splinternieuwe betekenissen van het begrip Geest hebben mij dan ook direct geïnspireerd in mijn werk. Je moet inspiratie nooit laten verstoffen. Net als het leven zelf moet het gebruikt worden, want als het stilvalt glijdt het weg als zand tussen je vingers. Ik voelde dus dat ik er direct mee aan de slag moest en het van daaruit laten stromen, natuurlijk begrenst door het kader van mijn hier en nu. Ik ontdekte beelden waarin ik die krachtige energie kan uitdrukken. En ik kan u vertellen: ik ‘pinkster’ echt lekker!’


een eerste vogel heb voor vrijheid en vrede?

ck

Ja

r oo sv

gemaakt, als symbool

l Voge

‘Is het toeval dat ik net

Vogels die door schoolkinderen, naar hun eigen ontwerp

vri ouw jhe - De Wijngaard id e n vrede

rondom dit thema en onder mijn begeleiding, beplakt kunnen worden met mozaïek.’

‘Ik zoek nog naar oplossingen om het voor elkaar te krijgen dat er meer vogels in beton gemaakt kunnen worden. De vogels kunnen daarna op het schoolplein een mooi plaatsje krijgen. Ik zal ook een paar van mijn nieuwe schilderijen exposeren in de kerk, onder andere met de titel ”Spirit“. Het maken van schilderijen zie ik als een verslag van een emotionele bevrijding en een gepassioneerde aanvulling op mijn andere meer technische werk. Mijn werken laten zien wat mij innerlijk bezighoudt en waar ik geen woorden als vertaling bij nodig heb. In alle vrijheid laat ik ontstaan wat zich aandient en groeit in de verf. Het paletmes, de kwasten en mijn pen zijn het gereedschap. Ieder schilderij is een ongekende reis naar het eindresultaat.’

ie B

In samenspel

‘Lange tijd waren klei en keramiek het materiaal waarin ik mijn verbeelding kon vormgeven. Inspiratie is er altijd geweest, en is altijd in samenspel met wat mij bezighoudt. Mijn vele reizen vullen dit stevig aan: woestijntochten, jungle-tracking, de Himalaya. Kunst is iets creëren vanuit het ongekende. Het is ‘durend’, het komt van binnenuit. Je gaat in gesprek met ruimte, stilte, met een imaginaire wereld om het niet-waarneembare te verbeelden en vorm te geven.’

Ander licht

‘Meedoen met dit project geeft mij inspiratie. Ik vind het bijzonder open van de kerk om beeldkunstenaars in een ander licht te zetten. Ook in het verleden werkten veel kunstenaars religieus en spiritueel bewust. Vrede in de Geest kan zo op verschillende wijzen tot uiting komen. Vanuit mijn spirituele levenshouding en vanuit mijn opvoeding geeft dit ‘Feest van de Geest’-project een vreugde en herkenning.’

‘Geen woorden als vertaling nodig’

Jackie Bouw Studio E. Rooseveltlaan 03-25 2719 AB Zoetermeer 079-8886391/06-10214823 info@jackiebouw.nl www.jackiebouw.nl

17


De Regenboog Nathaliegang 263 De wijkgemeente Rokkeveen beschikt over een modern en multifunctioneel kerkelijk centrum: De Regenboog. Het werd in 1998 gebouwd en in 2002 uitgebreid. In en vanuit

en bo og

rak en

dit kerkelijk centrum vinden

ij u r Lucy de K

f

eg R e -D

e b n e m a S

Het ‘Feest van de Geest’ inspireert Lucy de Kruijf om, naast schilderijen, ook een serie etsen te maken. ‘Licht’ speelt daarin een grote rol.

mensen van alle leeftijden. www.pwgrokkeveen.nl

d l zie

‘Van jongs af aan ben ik bezig met beelden, zowel ruimtelijk als op het platte vlak. Oorspronkelijk maakte ik keramische objecten, die werden steeds abstracter. Klei is het materiaal waarmee de mensheid altijd al heeft gewerkt. Klei als grondstof voor gebruiksvoorwerpen, als bouwmateriaal en om devotie mee uit te drukken. Naast mijn keramische werk schilder ik en maak ik grafiek. Ook in deze technieken kan ik me uiten.’

Verstilde beelden

‘Pinksteren is voor mij licht. Dat probeer ik in mijn schilderijen tot uitdrukking te brengen. Veelal is er de suggestie van een venster dat zowel naar binnen als naar buiten laat kijken naar

Lucy de Kruijf Atelier Beelaerts

18

vele activiteiten plaats voor

Beelaertspark 6 2731 AE Benthuizen 079-3420754 lucydekruijf@gmail.com

het licht. Pinksteren is ook vuur, dat mensen kan samenbrengen.

‘Vuur, dat mensen kan samenbrengen’ Het ‘Feest van de Geest’ inspireert me om, behalve schilderijen, ook een serie etsen te maken waarin licht een grote rol speelt. Het zijn verstilde beelden met monochrome kleuren, die je op je moet laten “inwerken”. Het zijn beelden die iets oproepen van “samen bezield raken”.’


an nv

r

ge

Naar aanleiding van een eerder thema van de Protestantse Kerk – “hoofd, hart en handen” – heb ik in

om er

Z

jongs af aan mijn passie.

ia Mar aa nn

Zoeke ‘Beeldend bezig zijn is van

luk

een workshop in De Regenboog mensen begeleid om

en - De Regen g boo -va n He esewijk

en g e

nieten

datgene wat in hun hoofd en hart leeft, zichtbaar te maken met hun handen.’

Levenshouding

‘Het thema Pinksteren spreekt mij aan. Het sluit aan op mijn levenshouding. Ik probeer het pad te volgen van liefdevolle vriendelijkheid en mededogen. De zeven heilige gaven: geduld, vertrouwen, goedheid, wijsheid, kracht, inzicht en liefde waardeer ik zeer. Ik probeer dat weer te geven in mijn werk. Ik werk graag naar waarneming, teruggaand naar de basis. Mensen inspireren mij, evenals literatuur en de wekelijkse voettochten met mijn man. “Dat wat mij gelukkig maakt” is al jaren lang het thema van mijn werk.’ Marian schildert portretten, paarden en sfeervolle landschappen,

als metafoor van geluk en genieten. ‘Ik hoop zeker dat iedereen die in de kerk komt kijken ook zal genieten van de selectie van mijn schilderijen die tentoongesteld zijn.’

‘Voor elkaar openstaan, elkaar respecteren, elkaar dragen’ “Open boek”

In Zoetermeer begeleidt Marian al zo’n twintig jaar met veel plezier twee

senior teken- en schildersgroepen aan de Gondelkade via Palet Welzijn. ‘Iedereen tekent en schildert wat en hoe hij of zij dat wil. Ik ben er om ze verder te helpen als ze niet verder kunnen.’ Tot voor kort maakte Marian ook houten objecten. ‘Naast mijn schilderijen zullen er daar twee van te zien zijn in De Regenboog. “Open boek” is er één van, gemaakt vanuit het verlangen dat mensen voor elkaar openstaan, elkaar respecteren, elkaar dragen.’ Samen met Lucy zal Marian een workshop verzorgen in De Regenboog.

Marian van Zomeren-van Heesewijk Tintlaan 96 2719 AL Zoetermeer van.zomeren@uni-one.nl www.ateliers1819.nl www.kunstencultuurzoetermeer.nl

19


De Olijftak Antigoneschouw 33

L a r Xand

De Ge

i t es

‘Het werk dat ik voor De Olijftak maak is helemaal geënt op het Pinksterfeest. Mensen die binnenkomen – ik geef lessen – zeggen meteen als ze het zien staan: “Dat is voor de kerk!” De kracht van de Geest staat duidelijk in het midden.’

e p ap

m

e

rr

idd

-D eO

li jf

en

tak

In 1976 verrees in de

t e h n

een protestantse kerk, die de naam De Olijftak kreeg. Een kerk met ruimte en respect voor veel vormen van geloofs­ beleving, zoals diensten voor schooljeugd en tieners, thematische vieringen en exposities.

In 2011 gaf Xandra Lapperre een workshop Kunst en Geloof in De Regenboog. Op pag. 31 ziet u hiervan enkele resultaten.

Beeldend kunstenaar Xandra Lapperre schildert bloemen, natuur, kinderen. Met haar werk geeft ze haar interpretatie weer van ‘alles wat God gemaakt heeft’. Ze maakt kleurrijke olieverfschilderijen die figuratief zijn, een beetje impressionistisch en bepaald niet abstract. Spelende kinderen inspireren haar. Ze geeft ze vorm in was en in klei en laat er beeldjes in brons van gieten.

Groot feest

‘Dat ik meedoe aan dit project komt van Boven, zo beleef ik het in ieder geval. Ze hebben me gewoon opgegeven en zo moest ik wel. Ik wil nog wel eens twijfelen aan mezelf. Maar mijn talent mag ik niet verloochenen. Het is echt Leiding dat ik meedoe. Een groot feest is het. De Olijftak is een prachtige kerk die beschutting geeft. De kleuren en de warmte, het is een intiem gebouw. Voor

Xandra Lapperre Juweellaan 48

20

Zoetermeerse wijk De Leyens

2719 BG Zoetermeer 079-3615036 / 06-40292297 info@xandralapperre.nl www.xandralapperre.nl

de overzichtsexpositie in de Oude Kerk had ik het eerste schilderij al snel af.

‘Ik mag een penseel zijn in Gods hand’ Ik maak allemaal nieuw werk voor dit Feest van de Geest. Een vijfluik, vijf grote panelen. Alleen droogt olieverf op hout niet zo snel, dus ik stap voor deze keer over op acryl. Anders komt het niet af.’

Nooit af

‘Een schilderij maak ik overigens nooit helemaal af. Volmaakt kan het niet zijn of worden, alleen God is volmaakt. Maar ik mag een penseel zijn in Zijn hand.’


e Wat d

‘Ieder mens is uniek.

En ook de ontmoeting tussen zijn ook vaak spiritueel. Soms met een bijbelse achtergrond,

een bijbel- of een liedboektekst die me raakt.’

Hoe is je werk te typeren? ‘Ik maak meestal schilderijen in acryl, met paletmes. Die gelaagdheid is kenmerkend voor mijn werk, het geeft diepte. Ik wil de kijker uitdagen om steeds meer te gaan zien. Mijn schilderijen stralen kracht, warmte en licht uit en zitten vol emotie. Ik combineer abstracte en figuratieve beelden. Kleur is erg belangrijk voor mij.’ Hoe werd je enthousiast voor het ‘Feest van de Geest’? ‘Ik maak deel uit van de werkgroep voor het project. Toen er kunstenaars uitgenodigd zouden worden, was het geen vraag meer of ik mee zou doen. Natuurlijk, hartstikke leuk! Ik exposeer vaker in kerken en Pinksteren inspireert me.’

st

mensen. Mijn schilderijen

le en m de L

He

uitdragen met mijn werk.

e Ge

Die eigenheid wil ik graag

et m

ang e - De Olijftak

ense n doet

‘Gelaagdheid is kenmerkend voor mijn werk’ Hoe past de ruimte bij jou en je werk? ‘Je kon een voorkeur opgeven voor een kerkgebouw, en voor mij was dat De Olijftak. De ruimte, de sfeer vind ik fijn. Je kijkt ook of je werk daar past. Er is één lange wand, voor iets groots. Verder eigenlijk alleen wat kleinere hoeken, dus we overleggen met elkaar. Voor het nieuwe werk dat we maken laat ik me zeker door de ruimte leiden. Het gaat samen op.’

Wat doet het met jou zelf? ‘Handelingen 2 gaat leven. Je gaat er weer helemaal doorheen, op zoek naar de essentie. Voor mij is dat de uitstorting van de Geest en wat dat met mensen doet. Dat je geaccepteerd wordt als mens en mag zijn zoals je bent. Dat komt overeen met de essentie van mijn werk, inderdaad: uniciteit en ontmoeting.’ Wat wil je de bezoekers meegeven? ‘Graag wil ik de essentie van Pinksteren meegeven. Ik hoop dat mijn werk leidt tot iets van bezinning, tot stilstaan. Ik hoop dat mensen erdoor tot rust komen. Én dat er vernieuwing komt, dat het bij mensen leidt tot iets nieuws.’

Heleen de Lange Atelier Heleen Toscaschouw 23 2726 JJ Zoetermeer 079-3603139 berichten@atelierheleen.nl www.atelierheleen.nl

21


rb Ou e en el de Kerk ver den klan ken

Jo ng -

l a n Ro

e d d

e r e t s k Pi n ‘De Oude Kerk speelt een grote rol in mijn leven. De monumentale ruimte inspireert me elke dag opnieuw als musicus, maar ook het vooruitzicht dat mijn schilderijen er zullen hangen is zeer inspirerend. In die grote witte ruimte zullen mijn kleurrijke schilderijen, hoop ik, een mooi geheel vormen.’

e v n

Oude Kerk Dorpsstraat 59 De Oude Kerk is een rijksmonument, gebouwd in 1785-1787 door de Italiaanse architect Jan Giudici. De toren is van 1642 met een bak­stenen voet uit de 15e eeuw. De preekstoel is vervaardigd door Franciscus van Ursel uit Antwerpen en uitgevoerd in Lodewijk XVI-stijl. Het Lohman-orgel is gebouwd in 1838.

Ronald de Jong is musicus en beeldend kunstenaar. In zijn kunst zoekt hij naar een evenwicht tussen schoonheid, gevoel en verstand. ‘In beeld en klank probeer ik mezelf te blijven en streef ik naar een eigen beeld- en klanktaal. Mijn christelijke identiteit is bepalend voor hoe ik leef en hoe ik werk. Ik ervaar Gods aanwezigheid in schoonheid en schepping.’

Geweldige kans

‘Dit Feest van de Geest-project is een geweldige kans voor mij als kunstenaar om het feest van Pinksteren toonbaar en klinkend te maken. Het is geweldig om dat met andere kunstenaars te mogen tonen, ieder op zijn eigen wijze, in een veelheid van gaven. Het doet ook iets met mijzelf. Het geeft een stuk verdieping en stelt vragen over hoe ik het Pinkstergegeven beeldend kan maken. Ik hoop zeker dat mijn lyrisch-abstracte schilderijen duidelijk overkomen en het Pinksterverhaal zullen ondersteunen.’

Ronald maakt voor zijn schilderijen gebruik van olieverf, pastel en acryl en experimenteert graag met allerhande materialen zoals boomschors, houtpulp en zand.

‘Iets van ontroering en inspiratie losmaken’ ‘Kom Schepper, Geest’

‘Omdat ik gevraagd ben om de opening muzikaal op te luisteren, heb ik ook een orgelwerk gecomponeerd met de titel ‘Veni Creator Spriritus’ (Kom Schepper, Geest). Tijdens de opening op woensdagavond 16 mei in de Oude Kerk zal dit muziekstuk de première beleven. Ik hoop dat het iets van ontroering en inspiratie zal losmaken bij de luisteraars.’

Ronald de Jong Okanhout 9

22

2719 KV Zoetermeer 079-3612364 / 06-42000213 info@ronalddejong.com www.rdejong.exto.nl


de ruimte van de Oude Kerk. Het nieuwe kunstwerk dat ik voor Pinksteren heb

gemaakt, een schilderij, heeft te maken met “de geest”

n

ne

sereen werk. Dat past bij

r ij

K José eid orh Alle d

‘Ik vind mijn tekeningen

-O

to t le

en transformatie.’

Wat inspireert jou? ‘Eigenlijk inspireert veel me. Dromen, religie, gesprekjes, maar ook meer banale zaken zoals koektrommels. Bij de serie tekeningen die ik tijdens het Feest van de Geest laat zien, gaat het om een innerlijk proces. Beelden uit mijn katholieke jeugd bleken er de dragers van mijn gevoelens en gedachten voor te zijn.’ Je doet mee aan het ‘Feest van de Geest’, omdat …? ‘Ik heb veel met religie, transcendentie, spiritualiteit, bezinning en vieren. Ik hoop daar met mijn werk een bijdrage aan te kunnen leveren. Mijn eerste studie was de Universiteit voor Humanistiek, een ‘seculiere’ theologiestudie. Hoe past je werk in de Oude Kerk? ‘Ik vind mijn tekeningen sereen werk. Dat past bij de ruimte van de

ud eK erk

ven bre

kerk.’ Eerder maakte José al fijne tekeningen in rood krijt op papier geprepareerd met tempera. De tekeningen staan open voor verschillende interpretaties: zoete dromen of heuse nachtmerries?

‘Kunst moet aanraken, ik hoop dat dat lukt’ ‘Ik was van plan een groot formaat tekening te maken voor de kerk. Maar het is praktisch onmogelijk om die op te hangen. Ik heb nu gekozen voor een schilderij. De geconserveerde geëtiketteerde vogels uit Museum Naturalis in Leiden waren het uitgangspunt. Het etiketteren om te ordenen en te archiveren leek me iets wat wij als mensen doen,

n ge n

maar de heilige Geest blaast daar in al haar vitaliteit doorheen en brengt alle dorheid weer tot leven.’ Wat doet het met jou zelf? ‘Het daagt me uit om werk te maken dat binnen het thema en de ruimte past. Dat vind ik best spannend.’ Wat wil je aan de mensen die komen kijken overbrengen? ‘Goede kunst stelt vragen en moet tegelijkertijd op een persoonlijk vlak aanraken. Ik hoop dat dat lukt.’

José Krijnen Moldaustroom 39 2721 BX Zoetermeer 06-40893289 info@josekrijnen.nl www.josekrijnen.nl

23


Leven vanuit Gods Geest – Grietje Cusell

“Leven vanuit Gods Geest betekent voor mij: doen wat op mijn pad komt. Lang geleden heb ik volmondig ja gezegd tegen God en dat betekent ook ja zeggen tegen de mensen die op mijn pad komen. Soms kan ik dat vervelend vinden; ik denk ook wel eens: waarom laat God dit niet door een ander doen, maar toch!”

Tekst: Aafke Halma - Foto: Marius Cusell

24

Grietje Cusell is getrouwd met Marius, ze is moeder van drie kinderen en oma van drie kleinkinderen. Haar lijfspreuk is de tekst uit Mattheus: ‘Wat je voor de minste van mijn broeders hebt gedaan, heb je voor mij gedaan.’ Het betekent voor Grietje onvoorwaardelijk ja zeggen tegen de mensen die op haar pad komen. En eenmaal ja is altijd ja, is verder gaan, is meebewegen op de golven van Gods Geest.

Leven vanuit de Geest

Dat begon al vroeger thuis. “Wij leerden thuis altijd om om te zien naar een ander. Toen mijn vader ziek werd, was er niemand uit de kerk die hem opzocht. Ik denk”, zegt Grietje, “dat ik door die ervaring gespitst ben op veranderingen bij mensen. Dat iemand ineens alleen komt, terwijl hij altijd samen met een ander komt. Als iemand die trouw kerkganger is, ineens een paar weken niet komt.” Mensen in het zicht houden en laten merken dat er aan hen gedacht wordt, dat is voor Grietje leven vanuit de Geest.

Leven vanuit vertrouwen

Grietje wilde al jong het zendingswerk in. Reden om te kiezen voor de verpleegstersopleiding. Tijdens de opleiding kwam ze Marius tegen, die ook het zendingswerk in wilde. Samen zijn ze naar Suriname gegaan, waar ze tien jaar gewerkt hebben voor de Broedergemeente. Grietje zegt over die tijd: “Ik ben daar volwassen geworden in mijn geloof. Ik heb daar geleerd om diep te vertrouwen op God, om de dingen bij Hem neer te leggen, te bidden en dan los te laten. Ik heb er vrijmoedig over God leren praten en ik ben daar gevoed in mijn geloof. Het kwam voor dat ik geen boodschappen kon kopen, niet omdat ik geen geld had, maar omdat er gewoon niets was. En toch hadden we te eten. Omdat we konden ruilen met iemand of omdat er iemand terugging naar Nederland en zijn restanten aan ons gaf. Zo heb ik leren vertrouwen. Dit heb ik zeker ervaren toen ons tweejarige zoontje na een jaar toch genas van malaria. Leven vanuit de Geest”, zegt Grietje, “is leven vanuit het vertrouwen dat er gezorgd zal worden.”

Inloophuis

Terug in Nederland ging het gezin in Zoetermeer wonen. Grietje vertelt hoe daar iedere dag, onder alle weersomstandigheden, een buurman op een bankje in de straat zat. Ze zegt: “Ik voelde me geroepen een praatje te maken met die man, weten waarom hij daar elke dag zit.” De man bleek arbeidsongeschikt te zijn en allerlei problemen te hebben. Grietje ging hierover in gesprek met Jaap van der Linden, de toenmalige wijkpredikant van De Oase in Meerzicht. Dit werd de aanzet voor het inloophuis dat in 1994 gestalte kreeg, in samenwerking met de Genesarethkerk.


Voor mensen als de buurman, mensen die nooit hun verhaal kwijt konden. Nog steeds is op dinsdagmiddag iedereen welkom in De Voorhof van De Oase. Voor een praatje, een luisterend oor, een kopje koffie of hulp. “Op die manier proberen we mensen weer op weg te helpen.” De gave van de Geest, noemt Grietje het.

Helpen waar kan

Na het inloophuis ontstonden meer projecten, steeds in nauwe samenwerking met de Genesarethkerk. Er werden samen vespers georganiseerd op de bid- en dankdagen. Thema’s als de arme kant van Zoetermeer, schuldhulpverlening, en zwerfjongeren kwamen hier aan bod. Inmiddels is de samenwerking geformaliseerd in het Oecumenische Overleg Meerzicht (OOM). Daarnaast helpt Grietje ook bij de Kerst-Inn, het jaarlijkse inloopkerstfeest in ‘t Centrum naast de Pelgrimskerk in het oude dorp. Ook op deze manier raakt ze betrokken bij het leven van anderen. “Vaak voel ik intuïtief dat er iets niet goed gaat bij iemand. Ik heb dan het gevoel dat ik gestuurd word, zodat ik op het juiste moment hulp kan bieden. Niet dat ik er altijd zin in heb. Soms vind ik het lastig, dan denk ik: laat een ander het maar doen. Dan breng ik het bij de Heer en uiteindelijk komt het erop neer, dat ik het met liefde oppak.”

Gelukkig heeft ze ook leren delegeren. “Ik weet nu wel dat ik niet alles alleen hoef te doen en dat ik ook een vraag bij anderen neer kan leggen.”

Wonen en werken tussen mensen

Een voorbeeld hiervan is het verhaal van een verstandelijk gehandicapte jongen, die door zijn beperkingen niet meer mee zou kunnen naar de kerk. Grietje raakte met zijn moeder in gesprek en samen met andere vrijwilligers in De Oase organiseren ze nu voor hem een eigen kindernevendienst, met zijn eigen bijbel en eigen liedboek. “Gewoon”, zegt Grietje, “omdat ieder mens recht heeft op zijn plekje in de kerk. Ik volg daarin Jezus, die ook geen onderscheid maakte, maar er juist was voor de minsten onder de mensen. Het betekent zo veel als mensen laten voelen dat ze er mogen zijn, dat ze serieus genomen worden.” Voor Grietje is het helder: “Leven vanuit de Geest is trouw blijven, is mee bewegen, is de werking van de Geest willen zien. Ik zou niet weten hoe ik mijn leven anders zou moeten leven. Ik zorg dat ik me kan blijven voeden aan de Geest van God, door tijd te nemen om te lezen en te bidden. Daarom is de zondagse kerkdienst zo belangrijk voor me. Dan kan ik me weer opladen en komt alles terug tot waar het echt om gaat: dat als er geklopt wordt op jouw deur, dat je dan voelt dat je open mag doen. Ik zou arm en eenzaam zijn, als ik niet meer tussen de mensen mag wonen en werken.”

“Leven vanuit de Geest is leven vanuit het vertrouwen dat er gezorgd zal worden”

VERHUUR VAN HEDENDAAGSE BEELDENDE KUNST VERHUUR VAN HEDENDAAGSE BEELDENDE KUNST VERHUUR VAN HEDENDAAGSE BEELDENDE KUNST VERHUUR VAN HEDENDAAGSE BEELDENDE KUNST VERHUUR VAN HEDENDAAGSE BEELDENDE KUNST VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

De Goede Herder

VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN VOOR BEDRIJVEN ENEN PARTICULIEREN VOOR BEDRIJVEN PARTICULIEREN VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Galerie en Artotheek Galerie en Artotheek Galerie en Artotheek Galerie en Artotheek

‘DEVLAMING’ VLAMING’ ‘DE VLAMING’ ‘DE ‘DE VLAMING’

Dorpsstraat 74 - 2712 AM Zoetermeer 079-3162081 - www.ichthusboekhandel.nl

Galerie & Artotheek 'De Vlaming' Galerie && Artotheek 'De Vlaming' Galerie Artotheek 'De Vlaming'

Galerie & Artotheek ‘De Vlaming’ Anna Paulownastraat Anna Paulownastraat 252525 Anna Paulownastraat 2518 BA Den Haag 2518 BABA Den Haag 2518 Den Haag Anna Paulownastraat 25, & 'De Vlaming' 070 - 392 27 90 070 -Galerie 392 2727 90 070 - 392 90Artotheek 2518 BA Den Haag Anna Paulownastraat 25 Dorpsstraat 152, 1etage etage Dorpsstraat 152, 1 1etage Dorpsstraat 152, 2518 BA Den Haag 070 - 392 27 2712 90 2712 AP Zoetermeer (niet open op zondag) APAP Zoetermeer (niet open opop zondag) 2712 Zoetermeer (niet open zondag) e

e

e

070 - 392 27 90

-16 20 16 36 0606 - 06 20 36 38 - 20 16 36 3838

Openingstijden: Openingstijden: Openingstijden: Openingstijden: Woensdag t/m zaterdag12.00 12.00 - 17.00 Woensdag t/m zaterdag - 17.00 uur Woensdag t/m zaterdag 12.00 - 17.00 uuruur Zondag 13.00 - 17.00 Zondag 13.00 - 17.00 uur Zondag 13.00 - 17.00 uuruur

WoensdagOpeningstijden: t/m zaterdag 12.00 - 17.00 uur Zondag Woensdag t/m zaterdag 13.00 uur 12.00- -17.00 17.00 uur Zondag

13.00 - 17.00 uur

E-mail galerie-artotheek@devlaming.info E-mail galerie-artotheek@devlaming.info E-mail galerie-artotheek@devlaming.info Website www.galeriedevlaming.nl Website www.galeriedevlaming.nl Website www.galeriedevlaming.nl

Dorpsstraat 152,Dorpsstraat 1e etage152, 1e etage E-mail galerie-artotheek@devlaming.info 2712 AP(niet Zoetermeer (nietzondag) open op zondag)E-mail galerie-artotheek@devlaming.info 2712 AP Zoetermeer open op Website www.galeriedevlaming.nl 06 - 20 16 36 38 06 - 20 16 36 38 Website www.galeriedevlaming.nl


Official dealer of:

Voor het juiste advies!

Edisonstraat 17 Zoetermeer (079) 3319316 www.DenHeijerWoningstoffering.nl

Alle topmerken laminaat - Quick-Step & PVC vakkundig gelegd - Mflor - Handy floor - Meister

Ook uitgever van boeken voor geloofsopvoeding Uitgeverij Boekencentrum André F. Troost en Willeke Brouwer Alle mensen. Bijbelverhalen van Adam tot Paulus 124 verhalen over bijbelse personen, die samen een unieke kinderbijbel vormen voor kinderen vanaf 8 jaar. Prachtig geïllustreerd. 256 pagina's | Gebonden | ISBN: 9789023922117 | € 24,90

Joke Bosch en Iris Boter Wat gebeurt er in de kerk ? De kerk zit vol gebruiken en rituelen die wij meestal heel gewoon vinden, maar waarvan de betekenis voor kinderen volstrekt onduidelijk is. In dit informatieve prentenboek kunnen ouders en kinderen samen de antwoorden vinden op een heleboel vragen over wat er in de kerk gebeurt. De grappige illustraties van Iris Boter vertellen daarbij hun eigen verhaal. Kun je de kerkmuis vinden die op elke pagina verstopt zit? 28 pagina's | Gebonden | ISBN: 9789023926306 | € 13,90

Verkrijgbaar in de boekhandel en www.boekencentrum.nl

@boekencentrum


Youngzizzz Milko van Winden fietst voor de vierde keer de Alpe d’Huez op, dit jaar vooral ter nagedachtenis aan Martine.

Machteloosheid een plekje geven Milko van Winden is 17 jaar, woont in Bleiswijk en gaat naar school in Zoetermeer. Hij doet 5 Havo op het Oranje Nassau College. Het overlijden van zijn vriendin Martine op Tweede Kerstdag inspireert hem om mee te doen aan Alpe d’HuZes. Kerstdag overleden. Dit jaar fiets ik vooral voor haar. Zodat andere mensen hun geliefden niet meer hoeven te verliezen aan die rotziekte.”

“Ik hoop dat ik ook anderen kan inspireren om ook iets te doen voor een goed doel. Het hoeft niet per se in de strijd tegen kanker te zijn. Elk goed doel telt.”

“Team Martine bestaat uit tien prachtige mensen. We fietsen helaas met negen, maar Martine zal ons als tiende lid van het team omhoog duwen. Andere leden van het team zijn: haar vader, dominee Jaap van den Akker en nog zes goede vrienden. Ik ben trots op al mijn teamleden. Van de enorme passie waarmee sponsors worden binnengehaald, kunnen bedrijven nog een hoop leren! Samen met al die andere mensen uit al die andere teams willen we zo een bijdrage leveren aan de overwinning op kanker.”

Van Gils Stones State oftegen Art Wilt u Milko steunen in de strijd kanker? U kunt hem sponsoren. Kijk voor meer informatie Fellows op www.opgevenisgeenoptie.nl, klik in de linkerbalk Meyer op Actiepagina’s 2012 en voer vervolgens in de Olymp zoekbalk linksboven Milko van Winden in. Of ga Ledub naar: http://deelnemers.alpe-dhuzes.nl/acties/ milkotjuhh/milko-van-winden Cottonfield Mac Winkelcentrum Rokkeveen, Nathaligang 130a, Zoetermeer 079-3628182 Bermweg 284 , Capelle a/d IJssel www.nederlofmode.nl

Winkelcentrum Rokkeveen, Nathaliegang 130a, Zoetermeer, 079-3628182 Bermweg 284, Capelle a/d IJssel www.nederlofmode.nl

Team Martine

Van Gils Stones State of Art Fellows Meyer Olymp Ledub Cottonfield Mac Winkelcentrum Rokkeveen, Nathaligang 130a, Zoetermeer 079-3628182

Tekst: Beppie van der Plas - Foto’s: Fam. Van Winden

“Het is de bedoeling om tijdens het evenement Alpe d’HuZes de berg tussen één en zes keer op te fietsen. Dit jaar ga ik dat vier keer doen, als teamcaptain van Team Martine. We zamelen hiermee geld in voor onderzoek naar kanker. Deze onderzoeken zijn opgezet door Alpe d’HuZes zelf, in samenspraak met het fonds KWF Kankerbestrijding. Het doel van Alpe d’HuZes is om de ziekte kanker chronisch te maken en niet langer dodelijk. Ik ben dit gaan doen om mijn machteloosheid een plekje te geven. Ik ken zoveel mensen die overleden zijn aan kanker, ik kan ze niet meer op de vingers van een hand tellen. Al sinds 2008 doe ik mee. Van de mensen die ik toen daar heb leren kennen, is al een aantal overleden. Maar die mensen stonden toch wat verder bij mij vandaan. Echt dichtbij kwam het toen mijn lieve vriendinnetje Martine in december 2010 ook deze ziekte kreeg. In september 2011 kregen we te horen dat er niks meer aan te doen was. Zij is Tweede

27


em

os ter he in O at

co ps tra

P

a 61 n o err

an

de

i He

Verrast door de Geest “Wat heeft je het meest verrast in je werk?” vroeg een studente theologie mij kortgeleden. Na even nadenken antwoordde ik haar dat ik het meest verrast ben door de manier waarop God werkt: “Het meest verrassend is het werk van de Geest geweest. De wijze waarop mensen tot geloof komen is bijvoorbeeld anders dan ik in het verleden dacht. Daarnaast kun je in het missionaire werk heel veel plannen maken, maar is dat absoluut geen garantie voor succes of beter gezegd: vrucht.”

Tekst en foto’s: Henk Boerman

28

Over het werk van de Geest wil ik voorzichtig zijn. Ik denk dat we niet al te snel concrete ontwikkelingen wel of niet als Gods werk moeten bestempelen. Dat wil echter niet zeggen dat er niets te zeggen valt over vruchten van het missionaire werk in Oosterheem. Het is goed om zaken te benoemen waar we Gods hand in herkennen en waar we dankbaar voor mogen zijn.

Open, transparant en gunnend

Bijna tien jaar geleden werd een start gemaakt met het missionaire werk in Oosterheem. Perron 61 werd als missionair ontmoetingscentrum geopend. In de afgelopen jaren zijn vele activiteiten georganiseerd en hebben we heel wat mensen ontmoet. Perron 61 heeft vanaf het begin gekozen voor een duidelijke aanpak. Aan de ene kant organiseren we activiteiten voor de wijk, om er te zijn. We willen barmhartig zijn zonder iets terug te verwachten. Aan de andere kant is er een duidelijk verlangen om het evangelie te delen. Niet om mensen iets op te dringen, maar om op een hele transparante manier iets te delen van ons geloof. Uitgangspunt is daarbij voor mijzelf altijd geweest: we delen iets van

Gods liefde, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad (dat staat in 1 Johannes 4:19).

Tienerwerk

Wanneer je zoekt naar het werk van de Geest, dan zou ik daar zeker het tienerwerk willen noemen. Geweldig is het om te zien hoe dit gegroeid is. Enkele jaren geleden was er niets. Nu hebben we een aantal goedbezochte activiteiten waar tieners zich thuis voelen. Veel belangrijker is dat er groepsvorming of, anders gezegd, gemeenschapsvorming plaatsvindt. De tieners komen niet alleen maar een activiteit bezoeken, ze voelen zich verbonden met elkaar en Perron 61. Waar we heel dankbaar voor zijn, is dat we bij Perron 61 en de Perronmeetings tieners zien rondlopen die eerder op de kinderclub zaten. Dat zien wij als een belangrijke vrucht. Henk Boerman is missionair werker van Perron 61. Een huis in een straat in een nieuwbouwwijk van Zoetermeer. Maar niet zomaar.


Enkele jaren geleden hebben wij namelijk de wens uitgesproken om langer met mensen op te lopen. In Perron 61 kiezen we voor een manier van werken die we ook wel relatiegericht noemen. De activiteiten zijn gericht op het opbouwen van relaties. Niet alleen tussen de werkers en vrijwilligers met de deelnemers: we hopen juist ook dat kinderen, tieners en volwassenen onderling goed contact met elkaar hebben. Wanneer je ziet dat voornamelijk kinderen en tieners blijven ‘hangen’, dan is dat iets om geweldig dankbaar voor te zijn.

Kerk-in-schooldiensten

Naast de activiteiten in Perron 61 worden er ook activiteiten op locatie georganiseerd. Zo kregen we de mogelijkheid om samen met ds. Jaap van den Akker kerkdiensten op de Prins Florisschool te organiseren. Geweldig om samen met kinderen en hun ouders stil te staan bij de inhoud van het evangelie. Zowel de school als de ouders en de kinderen ervaren dit als heel positief. Het is een vorm van kerk-zijn die door veel gemeenteleden niet gezien wordt, maar die wel heel concreet is.

Perronmeetings

Naast de losse activiteiten hebben we de afgelopen jaren gezocht naar

gemeenschapsvorming. Binnen het netwerk van Perron 61 waren wel mensen die interesse hadden in het christelijk geloof, maar niet de stap naar de kerk zetten. Dat was de belangrijkste reden om te starten met de Perronmeetings: bouwen aan een nieuwe gemeenschap gericht op mensen zonder kerkelijke binding. Na een aantal jaren is er nu een nieuwe christelijke gemeenschap ontstaan. Geweldig om te zien dat er mensen komen die eerder geen kerkelijke binding hadden. Ze weten zich aangesproken door de inhoud van het evangelie dat in de Perronmeetings op een andere manier wordt overgebracht.

Een nieuwe kerk

Nu er in het centrum van Oosterheem binnenkort een nieuw kerkgebouw zal komen, breekt een uitdagende tijd aan. Op welke manier kunnen we een open kerk zijn? Hoe verhoudt het bestaande missionaire werk zich met de nieuwe kerk? Het is een geweldige uitdaging om te zoeken naar mogelijkheden om een open kerk te zijn. Een kerk die een duidelijke boodschap heeft en echt open en dienstbaar is aan de wijk. In de wijk is er ook wel een bepaalde verwachting. Wanneer ik mensen spreek over een nieuwe kerk in het

centrum, dan verwacht men daar ook iets van. De kerk die achter Perron 61 staat komt naar Oosterheem. Daar ben ik dankbaar voor. Ik zie dan dat we als kerk krediet hebben opgebouwd. Dat we dienstbaar en van waarde in de wijk zijn.

Mensen die veranderen

“Wat heeft je het meest verrast?” was de vraag van de studente. De afgelopen jaren heb ik heel wat mensen gezien en gesproken. Het meest verrassende is het werk van God in mensen geweest. Kinderen die op de kinderclub hun geloof heel authentiek uiten en beleven. Tieners die voor het eerst in hun leven hardop een gebed uitspreken. Bezoekers van Perronmeetings die geraakt zijn en reageren op de inhoud van de samenkomsten. Mensen die soms in hele kleine stapjes leren geloven. Daarnaast heeft het mij veranderd. Gods koninkrijk is niet maakbaar en we hebben het werk van de Geest niet in handen. Dat zet ons niet buitenspel, maar schakelt ons juist in. We worden als gelovigen juist ingeschakeld als instrument in Zijn handen. Niet door de beste eigen krachten aan te spreken en alles op alles te zetten, maar door in vertrouwen op Gods Geest met vallen en opstaan Jezus te volgen.

Esther Velzen Register Makelaar Taxateur

Alles op audiovisueel gebied! Presentation Partner tel. 079-3619011 presentationpartner.nl

Paletsingel 126 2718 NS Zoetermeer T : 079 - 7 50 45 96 M : 06 - 14 37 65 75 E : esther@maximaalmakelaars.nl l : www.maximaalmakelaars.nl


Z O N W E R E N

E N

S F E E R

C

Huispaaskaarsen Vanaf zondag 8 februari kunt u weer Rhuispaaskaarsen E Ë R Ebestellen. N U kunt kiezen uit drie verschillende motieven, die elk in vier maten verkrijgbaar zijn. De motieven zijn: A. het Hemels Lam. Op een warmrood kruis staat het Hemels Lam afgebeeld. B. Christusmonogram met vredesduif C. Kruis met korenaar. De prijs van de kaarsen is als volgt: een kaars van 25 cm lang kost € 19,50; die van 30 cm is € 25,50; een kaars van 40 cm kost € 32,-- en die van 60 cm lang is € 48,50. Ook kunt u een

Ambiance Zonwering Tetteroo, de grootste specialist van Zoetermeer! Dumeelaan 594 2722 ZM ZOETERMEER (t) 079 - 341 16 10 (e) tetteroo@ambiance-zonwering.nl

Tetteroo

SPECIALIST IN: Zonwering, markiezen, rolluiken, raamdecoratie, horren, Luxaflex, Velux, Verosol, Somfy, vakkundige montage, uitgebreide garantie, service & onderhoud, reparaties.

w w w . a m b i a n c e - z o n w e r i n g . n l

Industrieweg 76 2712 LC ZOETERMEER Telefoon : 079 - 341 86 06 Fax : 079 - 341 86 23 E-mail : info@dipas.nl www.dipas.nl

Maatwerk Drukwerk is de kleding van uw organisatie. Het is de manier waarop u zich presenteert. Op de keper beschouwd is de essentie van onze activiteiten dan ook: zorgen dat uw organisatie goed voor de dag komt.

Die filosofie zit verweven in onze complete bedrijfsvoering. Drukwerk is altijd maatwerk en dat vraagt om een persoonlijke en flexibele benadering. Als middelgroot familiebedrijf zijn we juist daarmee groot geworden.

Van Dongen UitvaartZorg

PGZ 3-09def.indd 8-9

Iwan en Brenda van Dongen: “Iedere keer weer ben je je bewust dat men vertrouwt op jóuw zorg”

WOLFERTSTRAAT 18 • 2722 AG ZOETERMEER 079 343 43 03 • WWW.VDUZ.NL


Inspiratie in De Regenboog Stil zitten luisteren

Storm op komst

Zino Onomiwo: ‘Samen lazen we met de jongerengroep eerst het verhaal van Jezus die in een storm over het water naar de discipelen toeloopt, die midden op het meer in

een storm terechtkwamen. Daarna nog eens, om te bedenken hoe we het verhaal wilden schilderen. Ik wilde vooral het landschap schilderen: de berg, waarop Jezus zich terugtrekt om te bidden, en het uitzicht dat hij vandaar heeft op de oevers en het meer. Vanaf de berg ziet hij de dreiging aan komen: links komt er vanachter de berg een zwart onweer aan, en de zon gaat dramatisch rood onder in het meer.’ De Regenboog - Provider Jongeren­ catechese: ‘Verhaal verbeelden’ 16 februari 2012

Samen hopen

Mieke Brak: ‘Samen hopen - dat doe je in een kerk’, was mijn uitgangspunt, als een groep mensen zoekend op weg, als in een woestijn, rode aarde, onder een nachtelijke hemel vol sterren, die ons vol ontzag en verwondering verlangend omhoog doen staren. Drie mensen dragen de oude christelijke symbolen: wijn, brood, vis. Maar opeens was ik daar, als een vierde met lege handen maar verlangend Gods ontzagwekkende hemel in starend. De Regenboog - Workshop Kunst en Geloof: ‘Samen hopen’, door Xandra Lapperre - 3 januari 2011

Verwachting

Een moeder en gezinsvoogd: ‘Verwachting, dat spreekt uit de houding van de kinderen die aanleunen tegen de vrouw op de bol, op haar kruipen, bescherming bij haar zoeken. Gelukkig heeft de vrouw veel te lange armen, zodat ze alle kinderen kan bereiken... Dit beeld stelt het werk van Bureau Jeugdzorg voor: het is soms erg zwaar, al die kinderen die aan haar rokken hangen! Dat is ook zwaar werk, vooral omdat gezinsvoogden altijd anoniem en niet makkelijk vindbaar moeten zijn, om hun gezin niet in gevaar te brengen. Maar toch vooral geweldig mooi werk, als je ziet dat kinderen die eerst tegen je aanleunden, zelf op hun eigen benen gaan staan.’ De Regenboog Workshop Kunst en geloof: ’Verwachting’ 24 november 2009

“Uw “ Uwpartner partnerop op kantoor” kantoor” Kantoorartikelen Kantoorartikelen VMG Office BV Kantoormeubilair KantoormeubilairKryptonstraat 22 Kantoormachines Kantoormachines2718 TD Zoetermeer Telefoon : 079-3300166 Archivering Archivering fax : 079-3300167 MVO MVO e-mail : info@vmg.nl internet : info@vmg.nl VMG Office BV Kryptonstraat 22 2718 TD Zoetermeer Telefoon : 079-3300166 fax : 079-3300167

• • • • •

Johan Spaans Snoeksloot 62 2724 CV Zoetermeer

T 079 341 94 19 F 084 727 63 50 M 06 385 901 29

www.stukadoorsbedrijf-spaans.nl

Tekst en foto’s: Mieke Brak

Tjarda Huismans: ‘Inspiratie, dat was het thema van de workshop Kunst en Geloof: welk bijbels verhaal inspireert jou? Zelf vind ik de Bergrede waarin Jezus de mensen toespreekt altijd weer inspirerend. Jezus staat op een berg en spreekt de massa toe: ‘Zalig zijn jullie als je hongert en dorst naar gerechtigheid, want jullie zullen verzadigd worden’. En: ‘Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel’. Dat is voor mij de kern van het geloof, de inspiratie waaruit ik probeer te leven, dat wil zeggen, ik doe mijn best zo te leven. Ik zou wel graag een van die mensen zijn die daar urenlang op de berg naar Jezus zaten te luisteren. Die wens heb ik hier in dit beeldje vorm gegeven.’ De Regenboog - Workshop Kunst en Geloof: ‘Bijbelse inspiratie’, door Xandra Lapperre - 24 oktober 2011


Nu

in

r e v

k

p o o

!

30 Riante eengezinswoningen in Zoetermeer Oosterheem Centrum • Gelegen nabij het nieuwe centrum Oosterheem en allerhande voorzieningen. • Een individuele architectuur. • 4 kamers + een riante, vrij indeelbare zolder. • Een woonoppervlakte van 126 tot 146 m2.

• • • •

va.€229.000

Een eigen tuin en berging. Een complete badkamer en keuken. Vloerverwarming op de begane grond. Ankerloze spouwmuur.

Telefoon (079) 323 88 38 Email: info@demakelaars.nu

Schrijf u in op de website: www.dehoftuinen.nl

Nu in verkoop!

Wonen met karakter? 53 Luxe betaalbare appartementen in Zoetermeer Oosterheem

• • • • • •

Gelegen langs het Heemkanaal en nabij allerhande voorzieningen. Een woonoppervlakte van 72 tot 111 m2. Een ruim balkon of terras. Een prive bergruimte op de begane grond. En luxe afwerking van de algemene ruimtes. Complete badkamer en keuken voorzien van alle inbouwapparatuur.

Telefoon (079) 323 88 38 Email: info@demakelaars.nu

Interesse? Kijk op www.wonenmetcaracter.nl

va

.

. 2 6 €1

0 0 5

Zin in Zoetermeer  

Feest van de Geest

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you