Page 1

Zondag 20 november 2011

Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Voorganger: ds. Charlotte Kremer Organist: Arie Vooijs Met medewerking van Wout en Koen van Goeverden en de Liturgische Zanggroep Meerzicht o.l.v. dhr. Jaap Feij


Orgelspel Welkomstwoord door de ouderling van dienst Aanvangspsalm: Psalm 23

(door zanggroep,

antifoon: allen)

Zanggroep: Want mijn herder is de Heer, nooit zal er mij iets ontbreken. Mijn Herder in de Heer: het ontbreekt mij aan niets, Hij legt mij in grazige weiden, Hij geeft rust aan mijn ziel, Hij leidt mij naar rustige waat’ren om mijn ziel te verkwikken. Allen: Want mijn herder is de Heer, nooit zal er mij iets ontbreken. Zanggroep: Hij leidt mij in het rechte spoor omwille van zijn naam. Al moet ik door donkere dalen, ik vrees geen kwaad. Uw staf en Uw stok zijn mijn troost, gij zijt steeds bij mij. Allen: Want mijn herder is de Heer, nooit zal er mij iets ontbreken. Zanggroep: Gij bereidt voor mij een tafel voor het oog van mijn vijand. Gij zalft met olie mijn hoofd, en mijn beker vloeit over. Allen: Want mijn herder is de Heer, nooit zal er mij iets ontbreken. Zanggroep: Mij volgen uw heil en uw mildheid al de dagen van mijn leven. In het huis van de Heer wil ik wonen, tot in lengte van dagen. Allen: Want mijn herder is de Heer, nooit zal er mij iets ontbreken.

Moment van stilte Groet en bemoediging Voorganger: Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, en van Jezus Christus, onze Heer. -- 1 --


allen:

Eeuwige, onze God, wij die U nooit hebben gezien, zie ons hier staan. Wij die van U hebben gehoord, hoort U ons aan. Uw naam is dat U mensen helpt,wees onze hulp, en dat U alles hebt gemaakt, maak alles nieuw, en dat U ons bij name kent, leer ons U kennen, die Bron van leven wordt genoemd,doe ons weer leven, Die hebt gezegd: Ik zal er zijn,wees hier aanwezig. Amen.

KyriĂŤgebed om de nood van de wereld Glorialied: ‘Gezang 109 vers 1, 5 en 6

-- 2 --


5 Nu omstraalt hen licht des hemels en de levensbron ontspringt waar zij juichen U ter ere waar hun koor uw glorie zingt. Vrede is hun deel voor immer, liefde is hun eeuwig recht, alle waarheid zal het winnen en het blinkt van uw gezicht. 6 God uit God, eerste-geboren, licht uit licht, o zonneschijn, in wiens lichaam uitverkoren heiligen slechts heilig zijn, schenk ons leven uit uw bronnen, door uw adem aangeraakt zingen wij tot Vader, Zoon en Heilige Geest die levend maakt.

Gebed bij de opening van de Schriften Er is kindernevendienst voor alle kinderen van de basisschool

Lezing uit het Oude Testament: Job 2:11-13 11 Drie vrienden van Job, Elifaz uit Teman, Bildad uit Suach en Sofar uit Naäma, hoorden van de rampspoed die hem had getroffen, en ze besloten hem op te zoeken. Onderweg ontmoetten ze elkaar, en samen gingen ze naar hem toe om hun medeleven te tonen en hem te troosten. 12 Toen ze Job vanuit de verte zagen herkenden ze hem niet, en ze barstten uit in luid geweeklaag, ze scheurden hun kleren en wierpen stof omhoog over hun hoofd. 13 Zeven dagen en zeven nachten bleven ze naast hem op de grond zitten zonder iets tegen hem te zeggen, want ze zagen hoe vreselijk hij leed.

Wout en Koen van Goeverden spelen: ‘Elegie’

-- 3 --


Lezing uit het Nieuwe Testament: Openbaring 21:1-7 1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2 Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ 5 Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ – 6 Toen zei hij tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. 7 Wie overwint komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn.

Zanggroep: ‘Die mij droeg’

(H. Oosterhuis en A. Oomen)

Die mij droeg op adelaarsvleugels die mij hebt geworpen in de ruimte en als ik krijsend viel mij ondervangen met uw wieken en weer opgegooid totdat ik vliegen kon op eigen kracht.

Uitleg en verkondiging

Wout en Koen van Goeverden spelen: ‘Semper in cordo meo’

-- 4 --


Kinderlied: ‘De mensen van voorbij’

Inzameling van de gaven Muziek door Wout en Koen van Goeverden GEDENKEN Lied:: Iona 39 Zanggroep:

-- 5 --


Zanggroep: Ik ben daar Als je zacht gewiegd wordt, warme zorg om je heen, jij, geliefd bij iedereen. Ik ben daar als je zacht gewiegd wordt, en zeg: 'Hier ben Ik.' Zabggroep: Ik ben daar als je jong en sterk wordt, soms meegaand soms vol strijd, zoekend naar rechtvaardigheid. Ik ben daar als je jong en sterk wordt, en zeg: 'Hier ben Ik.' Allen:

Ik ben daar als je huis nog dicht zit, je de deur open doet en zo anderen begroet. Ik ben daar als je huis nog dicht zit, en zeg:'Hier ben Ik.'

Allen:

Ik zal zijn waar je bent of gaan zal, tot je lijf het begeeft en je door de dood heen leeft. Ik zal zijn waar jij bent of gaan zal, en zeg: 'Hier ben Ik.'

Zanggroep:

-- 6 --


We gedenken: Jan Willem van Leeuwen Zier Baak Fredericus Johannes Tebbens Anna Maria ten Hoor-de Bruin Allen:

- 18 maart 2011 - 7 mei 2011 - 13 mei 2011 - 15 mei 2011

- 18 mei 2011 23 mei 1941 15 september 1943 - 11 juli 2011 5 juli 1947

- 16 juli 2011

29 juli 1934

- 12 augustus 2011

Zelfs het duister is niet echt duister dichtbij U: de nacht is als de dag net zo stralend.

Cornelis Gerard Sulkers Jan Arends Edith Constance Klein-Verschoor Wouter Philippus Plug Allen:

1 september 1935 22 oktober 1924 24 november 1928 15 januari 1974

Zelfs het duister is niet echt duister dichtbij U: de nacht is als de dag net zo stralend.

Maria Boonstoppel-van Toll Cornelis Jan Dirk Waal Wilhelmina Cornelia van der Wees-Hordijk Josephine Emma de Ceuninck Van Capelle Allen:

- 1 december 2010 - 28 december 2010 - 16 januari 2011 - 6 februari 2011

Zelfs het duister is niet echt duister dichtbij U: de nacht is als de dag net zo stralend.

Richtje Hooijenga-Kingma Wirtje Jan Thies Mary Beatrice Thies-Samson Pieter Jan Hanse Allen:

16 oktober 1930 13 juli 1922 21 mei 1920 27 november 1936

8 augustus 1976 13 februari 1941 30 september 1931 25 januari 1929

- 20 augustus 2011 - 1 september 2011 - 22 september 2011 - 6 november 2011

Zelfs het duister is niet echt duister dichtbij U: de nacht is als de dag net zo stralend.

We gaan staan en zijn even stil -- 7 --


Lied: Tussentijds 202 Zanggroep:

Zanggroep: 2 O God, die al uw liefde hecht aan wie van liefde leeft, omvat de trouw hier toegezegd. Dat Gij uw zegen op hen legt, uw vrede aan hen geeft! Allen:

3 Verlaat niet, wat uw hand begon, o God, ontbreek hun niet! Verlicht hun dagen als de zon, wees van hun liefde zelf de bron, de adem van hun lied!

Allen:

4 Laat zonneklaar te lezen zijn uw beeld, in ons geprent! Gij komt en schenkt de beste wijn waar wij elkaar tot zegen zijn, tot liefde voorbestemd.

-- 8 --


Gebeden De voorbeden worden afgewisseld met het zingen door de Zanggroep van: ‘Gods groot erbarmen’

Slotlied: Tussentijds 36 1 Wie in de schaduw Gods mag wonen, hij zal niet sterven in de dood. Wie bij hem zoekt naar onderkomen vindt eenmaal vrede als zijn brood. God legt zijn vleugels van genade beschermend om hem heen als vriend. En Hij verlost hem van het kwade, opdat hij eens geluk zal zien. 2 Engelen zendt Hij alle dagen om hem tot vaste gids te zijn. Zij zullen hem op handen dragen door een woestijn van hoop en pijn. Geen vrees of onheil doet hem beven, geen ziekte waar een mens van breekt. Lengte van dagen zal God geven, rust aan een koele waterbeek. -- 9 --


3 Hem zal de nacht niet overvallen zijn dagen houden eeuwig stand. Duizenden doden kunnen vallen hij blijft geschreven in Gods hand. God legt zijn schild op zijn getrouwen die leeft door alle tranen heen. Hij zal een nieuwe hemel bouwen van liefde om zijn tranen heen.

Wegzending en zegen

-- 10 --

Liturgie  

Orde van dienst voor zondag 20 november 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you