Page 1

Čo ponúkame školský vzdelávací program 1. st. pod názvom Existuje jediný kúsok vesmíru, ktorý môžeš s istotou zlepšiť - a to si ty sám -školský vzdelávací program pre 2 .st .(jazykový a športový) pod názvom Učíme nielen rozumom, ale aj srdcom -ponúka vyučovanie anglického jazyka už v 1.ročníku -umožňuje žiakom od 5. ročníka výber výučby cudzieho jazyka (anglický, nemecký, ruský, taliansky) -je zameraná na prácu s počítačom od 1.ročníka -tvorivé čítanie a písanie, mediálnu výchovu, regionálnu geografiu -umožňuje športovú prípravu zameranú na volejbal, stolný tenis a džudo pre všetkých žiakov -ponúka bohatú záujmovú činnosť v 21 krúžkoch -počas letných prázdnin realizuje Letnú prázdninovú školu -podľa záujmu rodičov zabezpečí ranné schádzanie žiakov - ŠKD -realizuje počas školského roka plavecký, lyžiarsky výcvik a školy v prírode -v spolupráci s rodičovskou radou pripravuje netradičný slávnostný záver školského roka - odmena žiakom formou hudobného koncertu známych slovenských spevákov a skupín za účasti zástupcov mesta -triedy sú s nižším počtom žiakov, čo umožňuje individuálny prístup k žiakom -v priebehu školského roka realizujeme nový spôsob výučby formou monotematických dní, blokového vyučovania s využitím metódy CLIL

čo ponúkame  
čo ponúkame  

školský vzdelávací program 1. st.