Page 1

EURÓPSKA ÚNIA Kohézny fond

SEPAROVANIE ODPADU V OBCI ROVINKA Informačná brožúra o separovaní odpadu vytvorená v rámci projektu: A

„Zberný dvor Rovinka – dostavba, dovybavenie, rozšírenie a realizácia zberných dvorov“

Obec Rovinka

www.obecrovinka.sk


EURÓPSKA ÚNIA Kohézny fond

O projekte Názov projektu Zberný dvor Rovinka – dostavba, dovybavenie, rozšírenie a realizácia zberných dvorov Kód projektu v ITMS2014+ 310011B496 Operačný program Kvalita životného prostredia Prioritná os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry Investičná priorita 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov Trvanie projektu 01.03.2017 – 31.03.2018 Oprávnené výdavky 417 043,73 € Výška nenávratného finančného príspevku 396 191,54 € Cieľ projektu Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov Hlavné aktivity triedený zber komunálneho odpadu zvyšovanie informovanosti v oblasti odpadového hospodárstva

2


EURÓPSKA ÚNIA Kohézny fond

Popis projektu Hlavným cieľom realizácie projektu je podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Rovinka prostredníctvom dobudovania a zvýšenia kapacity existujúceho zberného dvora. Súčasťou projektu je okrem stavebných úprav aj nákup strojov a zariadení potrebných k separácii odpadov v zbernom dvore. Projekt prispeje k plneniu záväzkov SR vyplývajúcich z rámcovej smernice o odpade a je v súlade s cieľmi stanovenými smernicou 1999/31/ES. Hlavné aktivity projektu prispejú tiež k eliminácii nelegálnych skládok odpadu a v konečnom dôsledku k zvýšeniu kvality životného prostredia. V rámci projektu boli realizované investične náročné opatrenia, na uskutočnenie ktorých obec nemala dostatok vlastných zdrojov a bez podpory Európskej únie by ich nebolo možné zrealizovať. Realizáciou projektu dôjde k zvýšeniu kapacity pre triedenie komunálnych odpadov a zároveň k zvýšeniu množstva triedeného komunálneho odpadu o 161,65 t/rok. Hlavným zámerom projektu je vytvoriť podmienky pre skvalitnenie a rozvoj efektívneho a trvale udržateľného systému nakladania s komunálnym odpadom v obci Rovinka. Realizáciou projektu sa vytvoria podmienky na podporu zlepšenia nakladania s komunálnymi odpadmi s cieľom skvalitniť životné prostredie. Súčasťou realizácie projektu je aj šírenie osvety v oblasti separovania odpadov. Hlavný cieľ projektu sa dosiahne prostredníctvom investície do infraštruktúry odpadového hospodárstva obce, čo umožní podporiť zefektívnenie existujúceho systému separovania a zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek odpadov, ktoré sú určené na druhotné spracovanie a zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu. Obec sa realizáciou projektu zaviazala rozšíriť triedenie komunálneho odpadu o nasledujúce položky: biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad parkov vrátane odpadu z cintorínov drobný stavebný odpad šatstvo textílie objemný odpad (starý nábytok, koberce a pod…) vyradené elektrické a elektronické zariadenia nie nebezpečné batérie a akumulátory nie nebezpečné komunálne odpady inak nešpecifikované, pokiaľ neobsahujú nebezpečné látky

3


EURÓPSKA ÚNIA Kohézny fond

Projekt sa realizuje prostredníctvom hlavnej aktivity „Triedený zber komunálnych odpadov“, v rámci ktorej sa zrealizovali stavebné práce na dostavbu zberného dvora. V rámci dobudovania zberného dvora boli dobudované spevnené plochy a oplotenie, zhotovili sa areálové rozvody vody, osvetlenie areálu, nový prístrešok, informačná tabuľa, vysadila sa izolačná zeleň. Súčasťou projektu bolo aj vybavenie zberného dvora potrebnými zariadeniami, ktoré zefektívnia separovanie odpadu: kolesový traktor – vozidlo určené na nakladanie s odpadom, zber, zvoz, premiestňovanie odpadu čelný nakladač montovaný na traktor – prídavné zariadenie k traktoru na zabezpečenie nakladania odpadu a manipuláciu s ním kontajner (6 ks) – veľkoobjemový kontajner na uloženie separovaného odpadu a drobného stavebného odpadu plošinová váha s nájazdom – zabezpečuje odváženie vytriedených zložiek odpadu štiepkovač drevnej hmoty – zariadenie určené na zmenšovanie drevného odpadu ramenový nakladač reťazový na podvozku – slúži na premiestňovanie a manipuláciu s veľkokapacitnými kontajnermi, náves jednoosový trojstranný sklápač – príslušenstvo traktora, ktoré slúži na prepravu odpadov šmykom riadený nakladač – dopravné zariadenie slúžiace na manipuláciu s odpadom v rámci zberného dvora

Ramenový nakladač

Šmykom riadený nakladač

Veľkoobjemové kontajnery

4


EURÓPSKA ÚNIA Kohézny fond

Kolesový traktor s čelným nakladačom + štiepkovač drevnej hmoty

Neoddeliteľnou súčasťou realizácie projektu zameraného na podporu triedenia komunálnych odpadov je aj realizácia hlavnej aktivity „Zvyšovanie informovanosti v oblasti odpadového hospodárstva“, cieľom ktorej je zvýšenie informovanosti obyvateľov v oblasti separovania odpadov, zvýšenie environmentálneho povedomia a propagácia triedeného zberu odpadov. Aktivita pozostávala zo zriadenia internetovej stránky o odpadovom hospodárstve obce www.zbernydvorrovinka.sk a informačnej kampane, v rámci ktorej sa uskutočnilo jednodňové školenie pre verejnosť "Infodeň" a bola vydaná aj táto informačná brožúra.

Prečo separovať? Veľmi dôležitou súčasťou odpadového hospodárstva je separovaný zber využiteľných zložiek komunálneho odpadu, ako sú papier, sklo, plasty, kovové obaly a pod. Triedením týchto odpadov prispievame k ochrane životného prostredia, spätnému využitiu druhotných surovín a minimalizácii

5


EURÓPSKA ÚNIA Kohézny fond

množstva odpadu ukladaného na skládky odpadov. Záleží Vám na životnom prostredí? Aj malým pričinením, v rámci svojich možností, dokážeme spolu veľké veci. PRILOŽME VŠETCI RUKY K DIELU: V odpadoch, ktoré vyhadzujeme, sa nachádza veľké množstvo takých druhov odpadov, ktoré vieme technologicky upraviť, využiť a vyrobiť z nich nové výrobky, ktoré po použití znova vyseparujeme a znova využijeme na výrobu nových výrobkov... Obrovské skládky odpadov, ktoré zaberajú krajinu, alebo komíny spaľovní odpadov sa môžu znížiť až o 31 %. Triedenie odpadu výrazne redukuje množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládky, eliminuje čierne skládky odpadov, znižujú sa náklady na odvoz a uloženie netriedeného odpadu na skládky, šetria sa prírodné zdroje a suroviny, ktoré môžu byť ďalej využité, znižujú sa nepriaznivé dopady pôsobenia človeka na životné prostredie, čím občan prispieva k čistejšiemu životnému prostrediu. A v neposlednom rade triedenie odpadov umožňuje opätovné využitie odpadov recykláciou. Vytriedením odpadu umožňujeme ďalšie spracovanie viac ako tretiny vyprodukovaného množstva odpadu. Dôvodov prečo separovať, je naozaj veľa. Správne triedenie odpadov: znižuje nepriaznivé dopady pôsobenia človeka na životné prostredie šetrí prírodné zdroje surovín a energie redukuje množstvo odpadu na skládkach pomáha eliminovať čierne skládky odpadov umožňuje opätovné využitie odpadov recykláciou

Pozitívne príklady separácie z oceľových plechoviek sa môžu vyrobiť kľúče z nápojových kartónov sa stávajú darčekové tašky z dvoch 1 l nápojových kartónov sa stane 1m² kuchynských utierok zo 670 vyzbieraných a recyklovaných hliníkových plechoviek môže byť jeden bicykel 1 tona zberového papiera zachráni 17 stromov zo 150 vyzbieraných plastových fliaš môže byť jeden koberec 30 vyzbieraných plastových fliaš je potrebných na výrobu jednej fleecovej bundy z 5 zaváracích pohárov môže byť sklenená váza na kvety 10 časopisov sa môže zmeniť na krabicu na televízor recykláciou odpadového hliníka sa ušetrí 95 % energie oproti výrobe z primárnej suroviny

6


EURÓPSKA ÚNIA Kohézny fond

recykláciou 1 kg železného šrotu sa ušetrí 2 kg uhlia, 4 kg železnej rudy, 4 minúty a 20 sekúnd práce ak sa vráti do sklárne 1 milión sklenených fliaš a pohárov, ušetrí sa pri výrobe nových výrobkov až 300 ton sklárskeho piesku, 1 000 ton sódy, 60 ton vykurovacieho oleja, 750 000 m³ zemného plynu a mnoho elektrickej energie

Separovanie odpadu v obci Rovinka V závislosti od druhu odpadu sa v obci Rovinka uskutočňuje triedenie odpadu do farebne odlíšených zberných nádob, vriec alebo sa odpad odovzdáva na zbernom dvore v obci na Železničnej ulici. V zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rovinka je triedený zber súčasťou systému nakladania s komunálnymi odpadmi na území obce Rovinka. Pôvodcovia a držitelia komunálneho odpadu sú povinní do určených zberných nádob a zberných vriec zbierať oddelene odpad vytriedený na jednotlivé zložky. Na území obce je zavedený triedený zber komunálneho odpadu pre nasledovné zložky KO: papier sklo plasty kovy tetrapaky biologicky rozložiteľný odpad (bioodpad) batérie a akumulátory elektrické a elektronické zariadenia textil a šatstvo drobný stavebný materiál objemný odpad nebezpečné odpady

Separovanie odpadu na Slovensku Slováci triedia málo. Hovoria to výsledky štúdií európskeho štatistického úradu Eurostat. Z celkového odpadu putuje na recykláciu len necelých 15 %. Väčšina odpadu končí na skládkach, často aj nelegálnych. Táto štatistika radí Slovensko na chvost EÚ v nakladaní s odpadom.

7


EURÓPSKA ÚNIA Kohézny fond

SKLO

PAPIER

PLASTY

KOVY

VKM

BIO

Farebná abeceda triedenia Zákon o odpadoch priniesol šesť základných farieb kontajnerov. Žltá je určená na plasty, modrá na papier, zelená na sklo, červená na kovy, oranžová na obaly z viacvrstvových kombinovaných obalov - tetrapaky, hnedá na biologicky rozložiteľné odpady. Mnohí ale nevedia, čo všetko môžu do nich vhadzovať. Ak aj vy ešte váhate, kam patrí polystyrén, ponúkame vám pomôcku pri triedení. Pri rozhodovaní, či odpad možno recyklovať a do akej nádoby na separovaný odpad patrí nám môžu pomôcť aj označenia na výrobkoch. Označenie (trojšípkový symbol) sa používa ako všeobecný symbol recyklácie. PET

1

Označenie vyjadruje, že obal = odpad môže byť recyklovaný = je recyklovateľný. Číselný, resp. písomný kód označuje druh odpadu (napr. PET - polyetylén tereftalát). Aby bol odpad skutočne zrecyklovaný, musí byť najprv vytriedený!!! Označenie (trojšípkový symbol s prázdnymi šípkami) vyjadruje, že obal bol vyrobený z recyklovaných materiálov.

PAP

Označenie vyjadruje, že obal má byť po použití vhodený do zbernej nádoby, v prípade recyklovateľného materiálu do príslušnej nádoby na triedený zber odpadov. Označenie vyjadruje, že výrobca obalu zaplatil tzv. oprávnenej organizácii poplatok. Oprávnená organizácia zabezpečuje formou finančnej podpory spätný zber = triedenie obalov uvedených na trh. Tento symbol sa používa na označovanie elektrických a elektronických zariadení.

8


EURÓPSKA ÚNIA Kohézny fond

Papier Papier tvorí 20 % komunálneho odpadu. Je to tenký, hladký materiál vyrábaný zhutnením vlákna. Použité vlákna sú obvykle prírodné a založené na celulóze. Najobvyklejší materiál je drevovina z vláknitého dreva (väčšinou ihličnatá drevina), ale môžu byť použité aj iné rastlinné vláknité materiály ako bavlna, plátno a konope. Triedením papiera šetríme nielen naše lesy, ale tiež vodné zdroje a energie. Možnosť odovzdania: modré kontajnery, zberný dvor Zbiera sa: noviny, časopisy, zošity, knihy, telefónne zoznamy, baliaci a kancelársky papier, lepenka, papierové vrecká Nezbiera sa: viacvrstvové obaly (krabice od mlieka a nápojov), povoskovaný papier, celofán, prepisovací papier, lepiaca páska, papier znečistený škodlivinami, kovové alebo plastové súčasti papierových výrobkov Označovanie papierových obalov Materiál vlnitá lepenka hladká lepenka papier

Písomný znak Číselný znak PAP 20 21 PAP 22 PAP

PAP 21

22

Z vytriedeného papiera sa ďalej vyrába novinový papier, zošity, lepenkové krabice, toaletný papier, obaly na vajíčka a podobne. Papier je možné recyklovať až sedemkrát!

Sklo Sklo tvorí 12 % komunálneho odpadu. Sklo je priezračná alebo priehľadná beztvárna látka, ktorá vzniká vychladnutím kremičitanovej alebo inej taveniny. Sklo patrí medzi druhotné suroviny, ktoré sú dlhodobo dobre recyklovateľné. Podľa ekologického rebríčka má znovupoužívanie väčšiu prioritu ako recyklácia, preto je ekologickejšie používať vratné obaly, ktoré po použití nedávame na recykláciu, ale ich odovzdáme späť do obchodu. Možnosť odovzdania: zelené kontajnery, zberný dvor Zbiera sa: sklenené neznečistené fľaše a nádoby – biele a farebné, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov

9


EURÓPSKA ÚNIA Kohézny fond

Nezbiera sa: vrchnáky, korky, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, autosklo a znečistené fľaše od chemikálií Označovanie sklených obalov Materiál bezfarebné sklo zelené sklo hnedé sklo

Písomný znak Číselný znak GL 70 GL 71 GL 72

71 GL

GL

Výroba recyklovaného skla je menej náročná na spotrebu energie. Vytriedené sklo naviac pri výrobe čiastočne nahrádza neobnoviteľné suroviny, ktoré sa používajú pri výrobe skla (sklársky piesok, vápenec, dolomit). Sklo je možné recyklovať donekonečna - tavením totiž nestráca svoje vlastnosti.

Plasty Plasty tvoria 7 % komunálneho odpadu. Plasty označujú syntetické alebo polosyntetické polymerizačné produkty, ktoré sú zložené z organických kondenzačných alebo prísadových polymérov. Navyše obsahujú ďalšie látky pre zlepšenie vybraných vlastností. Plasty predstavujú pre životné prostredie ohromnú záťaž. Obsahujú ťažké kovy, ktoré sa pri spaľovaní dostávajú do ovzdušia spolu s oxidom uhoľnatým a ďalšími nebezpečnými látkami. Plasty sú naviac vyrábané z ropy, čo je neobnoviteľný prírodný zdroj. Pred recykláciou je potrebné plasty vytriediť podľa druhov. Možnosť odovzdania: žltý kontajner, žlté vrecia, zberný dvor Zbiera sa: PET fľaše (fľaše z nealko-nápojov, sirupov, vína a pod.), PE-HD fľaše (fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, destilovanej vody, tekutých mydiel, bandasky neznečistené olejom a pod.), PP fľaše (fľaše od citrónových štiav a ostatné fľaše s označením PP), LD-PE fólie (igelitové tašky, fólie z pracích práškov, fólie zo stavebnín a pod.), LLDPE fólie (tzv. strečové fólie) Len na zberný dvor: tvrdené plasty, zmiešané obaly, penový polystyrén Nezbiera sa: znečistené plasty, viacvrstvové obaly (krabice od mlieka a nápojov), linoleum, guma, kabelky, molitan, plastové obaly znečistené olejovými a ropnými látkami

10


EURÓPSKA ÚNIA Kohézny fond

Označovanie plastových obalov Materiál polyetyléntereftalát polyetylén vysokej hustoty polyvinylchlorid polyetylén nízkej hustoty polypropylén polystyrén

HDPE

PET 6

PS

Z vytriedených PET fliaš sa ďalej vyrábajú vlákna, ktoré sa používajú ako výplň do zimných vetroviek, spacákov, alebo na výrobu oblečenia (napr. fleecových búnd), kobercov, nákupných tašiek. Z fólie je možné vyrobiť opäť fóliu alebo rôzne vrecia, napr. na odpady. Penový polystyrén možno znova použiť na výrobu nových polystyrénových obalov, či izolačných dosiek. Iné plasty sa zvyknú spracovať spôsobom, pri ktorom vzniknú granuláty a recyklačné spoločnosti z nich tak môžu opäť vyrobiť nové plastové predmety (záhradný nábytok, dlažbu, a pod). Dôležité je, aby odpadový plast nebol znečistený chemikáliami, zvyškami potravín, olejmi. POZOR: pri PET fľašiach by sme nemali úplne uťahovať uzávery, pretože uzavreté fľaše nie je možné lisovať do balíkov a pred vhodením do vreca či kontajnera by sme mali ich objem čo najviac zmenšiť stlačením.

Kovy Kovy tvoria 4 % komunálneho odpadu a delia sa na jednotlivé druhy. Najväčší podiel z kovov v obaloch má hliník. Po separácii sa rôznymi metódami (najčastejšie lisovaním) spracováva a využíva ako druhotná surovina pri výrobe. Možnosť odovzdania: červené kontajnery, zberný dvor Zbiera sa: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové obaly, kovové viečka, klince, sponky, spinky, špendlíky, kovové rúrky, staré kľúče, zámky, konzervy, oceľové plechovky od nápojov, ventily, kovové obaly z potravín (konzervy a plechovky je potrebné pred odovzdaním zbaviť zvyškov jedál a vypláchnuť)

11


EURÓPSKA ÚNIA Kohézny fond

Nezbiera sa: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami Označovanie kovových obalov Materiál oceľ hliník

Písomný znak Číselný znak FE 40 ALU 41

ALU

FE

41

Kovové obaly patria medzi veľmi dobre recyklovateľný materiál. Po vyhodení do prírody k ich rozloženiu dôjde v závislosti od druhu za 20 - 100 rokov.

Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky, tzv. tetrapaky

Tetrapaky sú viacvrstvové tepelne upravované obaly. Recykláciou je z nich možné vyrábať plnohodnotné výrobky (tetrapakové dosky, vratné obaly a pod.). Tetrapaky tvoria menej ako 1 % hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu. Možnosť odovzdania: zberný dvor Zbiera sa: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany, ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov a pod. Nezbiera sa: znečistené obaly s obsahom nebezpečných látok, chemikálií, papier a lepenka Označovanie kombinovaných obalov Materiál viacvrstvové kombinované obaly

Biologicky rozložiteľný odpad (bioodpad) Biologický rozložiteľný odpad tvorí 40 – 45 % komunálneho odpadu. Najstaršou metódou zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu je kompostovanie, ktorého výsledkom je vznik prírodného hnojiva. Využitie je možné vo veľkom aj v malom – v poľnohospodárstve aj vo vlastnej záhradke. Biologicky rozložiteľný odpad je druh odpadu, ktorý sa rozloží v prírode bez

12


EURÓPSKA ÚNIA Kohézny fond

negatívnych dopadov na životné prostredie. Ale biologicky rozložiteľný odpad vyprodukovaný ľudskou činnosťou, ktorý sa ukladá na skládky odpadov spolu s ostatnými zložkami komunálneho odpadu negatívne vplýva na skládkované zložky (tvorba skládkového plynu a výluhu) a tým aj na životné prostredie. Pri separovanom zbere je však bioodpad surovinou, ktorú je možno premeniť na užitočný materiál (kompost) využiteľný v širokej škále ľudských činností. Možnosť odovzdania: zberný dvor Zbiera sa: odpad zo záhrad, parkov, cintorínov – tzv. zelený odpad (tráva, konáre, lístie, burina, zhnité ovocie, zelenina, piliny, drevná štiepka...) jedlé tuky a oleje z domácností

Batérie a akumulátory Batérie a akumulátory zabezpečujú dodávku elektrickej energie pre mobilné zariadenia, medzi ktoré patria napr. baterky (ručné svietidlá), mobilné telefóny ale aj automobily. Svojím zložením a použitými materiálmi patria medzi nebezpečný odpad. Obsahujú olovo a používatelia sú informovaní o tom, že takéto výrobky nepatria do zbernej nádoby a je možné ich ekologicky spracovať. Možnosť odovzdania: zberný dvor Zbiera sa: použité prenosné batérie a akumulátory, akumulátory z osobných vozidiel

Elektrické a elektronické zariadenia Z názvu vyplýva, že ide o zariadenia, ktoré pre svoju funkciu využívajú elektrickú energiu zo siete alebo z batérií. Aj v tomto prípade ide o zariadenia, ktoré patria medzi nebezpečný odpad a preto, keď sa stanú odpadom je dôležité s nimi správne nakladať. Obsahujú nebezpečné materiály, ktoré po rozklade v prírode, alebo na skládke komunálneho odpadu poškodzujú jednotlivé zložky životného prostredia. Možnosť odovzdania: zberný dvor Zbiera sa: kompletné spotrebiče, bez chýbajúcich komponentov (televízory, PC, rádiá, elektrické hračky, pračky, a iné elektrické zariadenia pochádzajúce z domácností)

13


EURÓPSKA ÚNIA Kohézny fond

Textil a šatstvo Šatstvo je súčasťou nášho každodenného života. Používame ho 24 hodín denne. To znamená, že predstavuje jednu z komodít, ktoré sa nachádzajú v zmesovom komunálnom odpade. Šatstvo je súčasťou textilu, ktorý tvorí 4 % komunálneho odpadu. Medzi šatstvo patria napr. spodná bielizeň, tričká, košele, svetre, nohavice, vetrovky a stávajú sa odpadom či je, alebo nie je opotrebované. Existujú možnosti ako správne nakladať so šatstvom pred tým, než sa stane nepotrebnou vecou, čiže odpadom. Textil je možné roztkávať resp. rozvlákňovať, je však recyklovateľný len v obmedzenej miere. Možnosť odovzdania: kontajnery na textil, zberný dvor Zbiera sa: staré opotrebované, čisté a suché textílie, šatstvo (všetky druhy odevov), prikrývky, deky, posteľná bielizeň, doplnky k oblečeniu (čiapky, šále), prípadne iné druhy textilu, plyšové hračky, obuv

Drobný stavebný odpad Drobný stavebný odpad vzniká pri stavebných prácach, na ktoré nie je potrebné stavebné povolenie alebo ohlásenie stavby. Pokiaľ nie je znehodnotený chemikáliami, nebezpečnými látkami tak, že nedochádza k žiadnym významným fyzikálnym, chemickým a biologickým premenám, radíme ho medzi inertný odpad. Takýto odpad vieme znova spracovať a používať napr. aj pri stavebných prácach. Možnosť odovzdania: zberný dvor Zbiera sa: betón cementový, dechtová lepenka, dlaždice a obkladačky, kamenná drvina, keramická dlažba, kvádre, linoleum, obkladacie dosky, odpad z demolácií, odpadová dechtová lepenka, piesok, sadrokartón, sadrové dosky, sklo s drôtenou vložkou, sklolaminát, stavebná suť – zmes, strešné krytiny – cementové, strešné krytiny – pálené, tehlová drvina, tehly odľahčené, tehly plné, tvárnice plné betónové, tvárnice pórobetónové, tvárnice škvarobetónové, umakart POZOR: odovzdanie drobného stavebného odpadu na Zberný dvor Rovinka je obmedzené množstvom na 1 m3 na poplatníka a rok, za odovzdaný odpad sa platí poplatok 0,05 €/kg.

14


EURÓPSKA ÚNIA Kohézny fond

Objemný odpad Objemný odpad nazývaný aj veľkoobjemový obsahuje veci, ktoré majú veľké rozmery (vyplýva to aj z názvu). Medzi objemný odpad patrí nábytok, okná, kreslá, radiátory a pod., ktoré je možné ekologicky spracovať. Pred tým, ako ho vyhodíte pouvažujte o možnostiach predĺženia životnosti tejto komodity. Možnosť odovzdania: zberný dvor Zbiera sa: drevené časti nábytku – len v demontovanom stave bez sklenených výplní a plastových či kovových častí ako pánty, kľučky a pod., skrine, matrace, kreslá, postele, kuchynské linky, linoleá, sanitárna technika, kovový šrot (radiátory, zárubne, oplotenie), okná a okenné rámy

Nebezpečné odpady Látky, ktoré obsahujú nebezpečné odpady (olovo, ortuť, rozpúšťadlá, farby, kyseliny, a pod.) môžu na bežnej skládke preniknúť do podzemných vôd a tak sa dostať do potravinového reťazca a vážne poškodiť ľudské zdravie. Preto by sa mali tieto odpady odovzdávať na zberných dvoroch. Možnosť odovzdania: zberný dvor - len v určených termínoch Zbiera sa: obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý materiál (napr. azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné časti farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky

V prírode nie sú odmeny ani tresty - sú tu len dôsledky. Robert G. Ingersoll 15


Zberný dvor Rovinka deň

od 01.04. do 31.10.

od 01.11. do 31.03.

utorok, štvrtok

10.00 – 18.00 hod.

10.00 – 16.00 hod.

sobota

08.00 – 13.00 hod.

08.00 – 13.00 hod.

Základná škola

Zberný dvor Obecný úrad

Materská škola

Prevádzkovateľ: Obec Rovinka Sídlo: Železničná ulica, Rovinka Zodpovedná osoba: Milan Hrajnoha Telefónne číslo: 02 / 59304058 E-mail: hrajnoha@obecrovinka.sk

www.op-kzp.sk www.zbernydvorrovinka.sk

Brozura a5  
Brozura a5  
Advertisement