Page 1

usaklig og følelsespreget. Av og til kan ironien være vanskelig å oppfatte. Det skyldes som regel at vi ikke er helt på bølgelengde med senderen og derfor misforstår signalene som understreker ironien.Den vanligste måten å signalisere ironi på, er å bruke overdrivelse. Svært effektivt kan det vaere å overdrive motstanderens argumenter slik at de får et latterlig skjær over seg. Her er et eksempel fra et radiokåseri av Ebba Haslund holdt i serien «Som dagene går))24.8.78. Kåseriet hadde tittelen «Nei, den ungdommen, dere!)) Nei, den ungdommen, dere! Visste vi det ikke, og nå har vi fått det bekreftet: Den er fæl. Så helt annerledes enn min generasjon, vi som var unge under krigen. Den ungdommen var fin. Gikk i fiskeskinnssko og sydde om gamle ulltepper til festplagg, sanket bær og sopp til familiens matforråd, syklet mil etter mil etter mil på nedslitte sykkeldekk for å få tak i en fløteskvett til bursdagskaken. Ikke hang vi på gatehjørner, da hadde vi nok raskt havnet i kasjotten. Nyhetene fra London opptok oss der vi satt bak blendingsgardinet, engasjert som vi var med kropp og sinn i det store samtidsproblemet: krigen. Men hva skjedde så? Jo, etter nittenførtifem fikk vi en ungdom som gav blanke i samfunnet og bare ville kose seg. Ja, det ville vi også det, selvsagt. Onde tider hadde vi døyet, skulle vi da ikke få nyte de materielle goder når de endelig igjen ble å få! Hvile på våre laurbar. Men det var jo ikke meningen at de som hadde vart barn under krigen, skulle hvile der. Det var jo tross alt våre laurbar. (Utdrag)

Oppgave 90 a Hva tror dere Ebba Haslund argumenterer mot? b Finn eksempler på overdrivelser som signaliserer den ironiske tonen i utdraget. c Diskuter om Ebba Haslunds bruk av ironi er usaklig. Er dette effektiv argumentasjon?

Plattheter I politiske debatter ser vi ofte at en benytter plattheter, det vi si selvfølgeligheter. Se for eksempel på følgende utsagn: Det må 10nne seg å arbeide. Et slikt utsagn er så selvinnlysende riktig at det er umulig å motsi. Dersom vi derimot presiserte utsagnet i retning av Senk skatten på arbeidsinntekter, spesielt for dem med h0ye inntekter, ville det straks oppstå uenighet. Her er et par andre eksempler på plattheter: Det må ytes rettferdighet til pensjonistene. Vi støtter en politikk for mer frihet. FrP anser kvinner og menn for å være likeverdige. (Fra en valgbrosjyre.) 154


L W R E B O K I NORSK for den videregående skolen dekker den språklige delen av norskfaget med unntak av språkhistorie, norrønt, dialektkunnskap og sidemål. Hovedvekten er lagt på å gi elevene kunnskaper om språket samtidig som de laerer å bruke det. Boka inneholder emner som prosessorientert skriving, tekstsammenbinding, sjangerlzre, massekommunikasjon, argumentasjon, grammatikk og studieteknikk. Oppgavestoffet er variert og innbyr til elevaktivitet.

Gro Flaten født 1947, er lektor i den videregående skolen med fagkretsen norsk, engelsk og fransk. H u n har også vært hjelpelærer og amanuensis ved Institutt for nordisk språk og litteratur, Universitetet i Oslo. Videre har hun holdt en rekke etterutdanningskurs i språklig kommunikasjon og prosessorientert skriving.

Aage Rognsaa født 1946, er lektor i den videregående skolen med fagene norsk, tysk og engelsk. Han er medforfatter av «Ut med språket)) (Gyldendal) og har vært brukt som Iærebokkonsulent av flere forlag. Videre har han holdt en rekke kurs i skriftlig kommunikasjon for folk i arbeidslivet.


@

Gyldendal Norsk Forlag A / S 1987

4. opplag Godkjent av Rådet for videregående opplæring oktober 1987 Formgiver: Randi Hoen Sats: Gjøvik Trykkeri A.s Brødtekst: 11/12 pkt Times normal Papir: 100 g matt Hunsblade Printed in Norway Gjøvik Trykkeri A.s 1990 ISBN 82-05-17208-0 Illustrasjoner: Omslaget: Michel Granger Side 13: Willy Ronis 26: Randi Hoen 41: Morten Biong Nilsen 47: Gyldendals bildearkiv 55: Gyldendals bildearkiv 56: Randi Hocn 96: Rødsten & Werner 101: Samfoto 120: Claude Auclair 125: Samfoto v/Ola Lagarhus 141: Rolf Groven 143: Ogilvy & Mather 144: Jan Andersen As 149: Rune Myhre 163: Samfoto v/Ole A. Buenget 197: NSB 21 1 : Kristin Stephansen-Smith

«Det må ikke kopieres fra denne bok i strid med åndsverkloven og fotografiloven eller i strid med avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavcre til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndraging, og kan straffes med bøter eller fengsel.))

Frp blir hengt ut i norsk lærebok  

slik kjempes det mot politiske motstandere i Norge

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you