Page 1

Lettering Design

โครงสร้าง ตัวอักษรภาษาไทย Structure of Thai Charactor

6

โครงสร้างตัวอักษรภาษาไทย

41


42 การออกแบบตัวอักษร

6

โครงสร้างตัวอักษรภาษาไทย


Lettering Design

บทที่ 6 โครงสร้างตัวอักษรภาษาไทย

Structure of Thai Charactor

รูปแบบตัวอักษรภาษาไทยมีลกั ษณะเฉพาะ ทีแ่ สดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของภาษาไทย ซึง่ มี ความโดดเด่นและแตกต่างไปจากภาษาอื่นๆ การศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบตัวอักษรจำเป็น ต้องเรียนรูถ้ งึ โครงสร้างของตัวอักษรเป็นอันดับแรก ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ได้รปู แบบตัวอักษรทีอ่ อกแบบ ขึน้ ใหม่คงไว้ ซึง่ ความถูกต้องของรากเง้าของภาษา การวางตำแหน่งต่างๆของพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเครื่องหมายต่างๆในการผสมเป็นคำ ตัวอักษรภาษาไทยประกอบด้วยลักษณ์พเิ ศษต่างๆ ซึง่ พอจะแยก เป็นกลุม่ ๆ ได้ดงั นี้

หัวตัวอักษร ตัวอักษรไทยมีโครงสร้างส่วนหนึง่ เรียกว่า “หัว” เหมือนกันทุกตัว ยกเว้นอยู่ 2 ตัว คือ ก ธ และส่วนหัวของตัวอกษรจะอยูใ่ นตำแหน่งทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ แยกเป็นกลุม่ ได้ดงั นี้ 1. 2. 3. 4. 5. 6.

หัวบนหันหัวออก ได้แก่ ข ฃ ฆ ง ช ซ ท ฑ น บ ป พ ฟ ม ห ฬ หัวบนหัวหัวเข้า ได้แก่ ย ผ ฝ หัวล่างหันหัวออก ได้แก่ ภ ฎ ฏ ร ว หัวล่างหันหัวเข้า ได้แก่ ถ ฌ ล ส ญ ณ หัวกลางหันหัวออก ได้แก่ จ ฐ ฉ ด ต ฒ หัวกลางหันหัวเข้า ได้แก่ ต ศ ฅ อ ฮ

หลังคาตัวอักษร ตัวอักษรไทยจำนวนหนึง่ จะมีสว่ นบนทีเ่ รียกได้วา่ เป็น “หลังคา” แต่อกี กลุม่ หนึง่ ไม่มี พอแยกได้ดงั นี้ 1. ตัวอักษรมีหลังคา ได้แก่ ก ค ฅ จ ฉ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฒ ณ ด ต ถ ธ ภ ร ล ว ศ ส อ ฮ 2. ตัวอักษรไม่มหี ลังคา ได้แก่ ข ฃ ฆ ง ช ซ ฑ ท น บ ป ผ ฝ พ ฟ ม ห ฬ เมือ่ ได้ศกึ ษาถึงโครงสร้างของตัวอักษรแล้ว ก็สามารถทีจ่ ะออกแบบหรือประดิษฐ์ให้เกิดรูปแบบ ตัวอักษรใหม่และทำให้งา่ ยต่อการออกแบบ เพือ่ ให้ได้ตวั อักษรทีเ่ ข้าชุดกัน มีสดั ส่วนทีส่ มั พันธ์กนั

6

โครงสร้างตัวอักษรภาษาไทย

การแบ่งกลุ่มตัวอักษรภาษาไทยนอกจากจะแบ่งตามที่กล่าวมาแล้วอาจแบ่งได้เป็นลักษณะต่างๆ เช่นหัวตัวอักษร ทางเดินของเส้น ขนาดความกว้างของตัวอักษร และขนาดความสูงเป็นเกณฑ์ เพื่อสะดวกในการออกแบบให้มีความประสานกลมกลืนกันทั้งชุด

43


44 การออกแบบตัวอักษร

1. การแบ่งโดยอาศัยหัวตัวอักษร 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

ไม่มหี วั ได้แก่ ก ธ มีหวั กลมสองชัน้ จากเส้นนอนบนและหันหัวออก ได้แก่ ข ช มีหวั สองหยัก ได้แก่ ซ ฆ ฑ มีหวั กลมเริม่ จากเส้นนอนบนและหันหัวออก ได้แก่ ง บ ป พ ฟ ท ห ฬ ษ ม น มีหวั กลมเริม่ จากเส้นนอนบนและหันหัวเข้า ได้แก่ ผ ฝ ย มีหวั กลมเริม่ จากเส้นกลางบรรทัดและหันหัวออก ได้แก่ ค ศ อ ฮ มีหวั กลมเริม่ จากเส้นกลางบรรทัดและหันหัวเข้า ได้แก่ จ ฉ ฐ ด ต มีหวั กลมเริม่ จากเส้นนอนล่างและหันหัวออก ได้แก่ ฌ ญ ณ ถ ล ส ฤ มีหวั กลมเริม่ จากเส้นนอนล่างและหันหัวเข้า ได้แก่ ภ ร ฎ ฏ ว ฦ

2. การแบ่งโดยอาศัยทางเดินของเส้น 1. เส้นนอน ได้แก่ เส้นนอนบนและเส้นนอนล่าง เช่น ก ข ญ ย 2. เส้นตัง้ ได้แก่ เส้นทีล่ ากขึน้ หรือลากลงในแนวดิง่ เช่น ร จ ธ น บ ป ม 3. เส้นทแยง ได้แก่ เส้นทแยงซ้ายหรือทแยงขวา หรือทแยงทัง้ ซ้ายและขวา เช่น ง ฉ ท ฑ ง พฟตฒหฬ

3. การแบ่งโดยอาศัยขนาดของความกว้างของตัวอักษร 1. ขนาดตัวแคบ ได้แก่ ข ง จ ช ซ ร ธ 2. ขนาดตัวปกติ ได้แก่ ก ค ด ต ถ บ ผ อ น ม 3. ขนาดตัวกว้าง ได้แก่ ฌ ญ ณ ฒ

4. การแบ่งโดยอาศัยความสูงของเส้นบรรทัดอักษร 1. ขนาดสูงเกินระดับเส้นบรรทัดอักษร ได้แก่ ป ฝ ฟ ศ ส โ ไ ใ 2. ขนาดสูงระดับเส้นบรรทัดอักษร ได้แก่ ก ค ด ต ถ บ ผ น ม ร อ 3. ขนาดห้อยต่ำกว่าระดับเส้นบรรทัดอักษร ได้แก่ ฐ ญ ฎ ฏ ฤ ฦ ๆ

6

โครงสร้างตัวอักษรภาษาไทย


Lettering Design

ชือ่ เรียกและขอบเขตตัวอักษร ทีม่ า: คณะกรรมการบัญญัตศิ พั ท์ สาขาวิชาการพิมพ์ แห่งราชบัญฑิตยสถาน

ส่วนประกอบต่างๆของตัวอักษรไทย (Thai Character Parts) สำหรับตัวอักษรไทยก็มชี อ่ื เรียกส่วนต่างๆ ของตัวอักษร เหมือนกับตัวภาษาอังกฤษเช่นกัน แต่เรามักจะไม่รจู้ กั ชือ่ ส่วนต่างๆ เหล่านัน้ ซึง่ ได้แก่

6

โครงสร้างตัวอักษรภาษาไทย

45


46 การออกแบบตัวอักษร

6

โครงสร้างตัวอักษรภาษาไทย

lesson6  

Structure of Thai Charactor