Page 1

OSNOVNA ŠOLA dr. BOGOMIRJA MAGAJNE DIVAČA

PUBLIKACIJA ŠOLSKO LETO 2011/2012 Ime in priimek: ……………………………………………………… Razred: ………………………………………………………………… Naslov: ………………………………………………………………… Domači telefon: ………………………………………………….… Telefon mame: ……………………………………………………... Telefon očeta: ………………………………………………………


LJUBEZEN Ljubezen se rodi v nasmehu kot sončen dan. Ljubezen se zgodi v objemu dan na dan. Ljubezen je kot jasen dan, kadar sonce dež odžene stran. Ljubezen je v tvojem srcu, ko prijatelja dobiš. Ljubezen z roko v roki, z drugimi deliš. Ljubezen je vse tisto, kar si sam želiš. Ljubezen je edino, kar z delitvijo množiš. Evita Radulović Lindić, 8. b v šol.l. 2010/11 Mentorica: Vilma Kres


Ne pozabite, da so čudovite stvari, ki se jih učite v šolah, delo mnogih generacij. Vse to znanje,ki vam je položeno v roke, je dediščina, ki jo spoštujte, jo bogatite in nekega dne zvesto prenesite na svoje otroke. Albert Einstein

Dragi učenci in učenke, spoštovani starši, cenjeni sodelavci in sodelavke, z novim šolskim letom 2011/12 je pred vami publikacija, v kateri so zajeti osnovni podatki iz dela na naši šoli. Novo šolsko leto pomeni nov začetek, ki ponuja različne priložnosti, hkrati pa nalaga nove obveznosti. Pedagoški in drugi zaposleni delavci šole želimo oblikovati kakovostno in odprto šolo, ki bo vodila učence v aktivno pridobivanje znanja, spretnosti in veščin ter uporabo le-teh v življenju kot tudi v razvijanje vrednot, ki bodo omogočale učencem ustvarjalno vključevanje v okolje. Verjamemo, da bomo z dobrim medsebojnim sodelovanjem učencev, staršev in delavcev šole zgradili pot, ki bo pripeljala do cilja - z znanjem in vrednotami obogatene in srečne učence. Pa veselo na delo in obilo uspešnih ter prijetnih šolskih dni vam želim.

Damijana Gustinčič, prof., spec. Ravnateljica


KAZALO 1. OSNOVNA ŠOLA dr. BOGOMIRJA MAGAJNE DIVAČA

6

1.1 USTANOVITELJ

7

1.2 ŠOLO UPRAVLJAJO

7

1.3 STROKOVNI ORGANI ŠOLE

7

1.4 SKUPNOST UČENCEV

7

1.5 SVET STARŠEV

8

2. SODELOVANJE ŠOLE S STARŠI

8

2.1 GOVORILNE URE

9

2.2 RODITELJSKI SESTANKI

9

2.3 DRUGE OBLIKE SODELOVANJA

9

2.4 OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI

9

3. ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

10

4. KNJIŽNICA, ADMINISTRATIVNE ZADEVE

11

4.1 KNJIŽNICA

11

4.2 DENARNE ZADEVE

11

5. ŠOLSKA PREHRANA

12

6. ZDRAVSTVENO VARSTVO

13

7. ŠOLSKI ZVONEC

14

8. ŠOLSKI KOLEDAR

15

9. ORGANIZACIJA DELA

16

9.1 ŠTEVILO UČENCEV IN ŠTEVILO ODDELKOV

16

9.2 UČITELJI

16

9.3 OSTALI STROKOVNI DELAVCI

18

9.4 ADMINISTRATIVNI DELAVCI

18

9.5 TEHNIČNI DELAVCI

18

10. PREDMETNIK

19

10.1 VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE, 4. in 5. razred

19

10.2 6. razred, 3. VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE

20

10.3 IZBIRNI PREDMETI V 7., 8. in 9. razred

21

11. DODATNI, DOPOLNILNI IN NIVOJSKI POUK 11.1 DODATNI IN DOPOLNILNI POUK

22 22


11.2 SKUPINSKA POMOČ UČENCEM Z UČNIMI TEŽAVAMI

22

11.3 DODATNA STROKOVNA POMOČ UČENCEM

22

11.4 NIVOJSKI POUK

22

12. DELO Z NADARJENIMI UČENCI

23

13. INTERESNE DEJAVNOSTI

24

14. VARSTVO, DEŽURSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE

27

15. ŠOLA V NARAVI

27

16. GEOGRAFSKE IN DRUGE EKSKURZIJE, OGLEDI

28

17. RAZVOJNE NALOGE ŠOLE, PROJEKTI

29

18. ŠOLSKI OKOLIŠ, PREVOZI IN VARNA POT V ŠOLO

31

19. NAVODILA ZA USPEŠNO UČENJE

34

20. UČNE STRATEGIJE

35

21. HIŠNI RED

36

22. IZVLEČEK VZGOJNEGA NAČRTA

40

23. PRAVILA ŠOLSKEGA REDA

42


OSNOVNA ŠOLA dr. BOGOMIRJA MAGAJNE DIVAČA dr. Bogomira Magajne 4, 6215 Divača

Ravnateljica:

Pomočnica ravnateljice:

Nives Skuk

 05 73 18 809

Šolska svetovalna služba: Poslovna sekretarka::

Damijana Gustinčič 05 73 18 808

Barbara Skalec 05 73 18 804

Anita Puntar 05 73 18 800

Mojca Rodica 05 73 18 802

Računovodkinja:

Fax: E-mail : Spletna stran: Podračun pri UJP urad Koper: Davčna številka: Matična številka:

05 73 18 801 o-bmdivaca.po@guest.arnes.si www.os-divaca.si 01219-6030648423 SI96121840 5089336

PODRUŽNICI: Podružnična šola Senožeče, Senožeče 103 a, 6224 Senožeče Tel: 05 76 55 023, vodja podružnice: Ada Škamperle Tel. (kuhinja): 05 76 56 025 Podružnična šola Vreme, Vremski Britof 19, 6217 Vremski Britof Tel: 05 76 25 238, vodja podružnice: Andreja Perhavec Čok

6


USTANOVITELJ Ustanovitelj šole je Občina Divača, ki jo je ustanovila z odlokom štev. OS 21-3/96 (Ur. l. RS, št. 61 - 4.11.1996) in spremembami odloka (Ur. l. RS, št. 17 - 25.2.2000 in Ur. l. RS, št. 63 24.6.2008).

ŠOLO UPRAVLJAJO Šolo upravljata ravnateljica in svet zavoda. Svet zavoda sestavljajo: • trije predstavniki ustanovitelja (Nataša Macarol, Biserka Grabar, Bruno Bombač), •

pet predstavnikov šole (Nataša Adam, Janja Černe, Boris Mahnič, Monika Rebec, Jasna Ercigoj), • in trije predstavniki staršev (Miran Furlan, Branka Škrlj, Katja Ferfila Može). Predsednica sveta zavoda je Janja Černe.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbori, strokovni aktiv učiteljic I. triletja (vodja Nela Subič), strokovni aktiv učiteljic II. triletja (vodja Mirjam Trampuž), strokovni aktiv učiteljic oddelkov podaljšanega bivanja (vodja Tatjana Živec), strokovni aktivi učiteljev v III. triletju: jezikovno-družboslovno-umetniško področje (vodja Janja Černe), naravoslovno-matematično-tehnično-športno področje (vodja Janja Bric Pečar) in razredniki.

SKUPNOST UČENCEV Oddelčne skupnosti se povezujejo v skupnost učencev šole. Delo vodi odbor, v katerem so predstavniki posameznih oddelčnih skupnosti od 1. do. 9. razreda. Preko te skupnosti učenci uveljavljajo svoje pravice, mnenja ter ideje. Skupnost učencev šole sprejme letni program dela. Nadaljevali bomo z akcijo izposoje šolskih copat tistim učencem, ki bodo nanje občasno pozabili, učenci in starši pa bodo imeli še vedno na voljo možnost sodelovanja s šolo preko kontaktnega telefona. Skozi celo šolsko leto bomo nadaljevali z akcijo zbiranja starega papirja, organizacijo šolskih plesov, še naprej bomo posebno skrb namenili urejenosti šolskih in obšolskih površin ter ostalim nalogam v okviru letnega programa dela. V okviru šolske skupnosti učencev deluje tudi šolski otroški parlament, ki je ena od oblik sodelovanja šole z družbenim okoljem pri ustvarjanju pogojev za uveljavljanje otrokovih pravic. Otroški parlament se sestaja, rešuje probleme ter daje mnenja in pobude na izbrano temo, ki jo otroci sami izberejo z glasovanjem v slovenskem parlamentu. Tema letošnjega 22. otroškega parlamenta je Junaki našega časa. Mentorica skupnosti učencev je psihologinja Barbara Skalec.

7


SVET STARŠEV Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev iz posameznih oddelkov centralne in podružničnih šol. Na prvem roditeljskem sestanku bodo izvedene volitve predstavnikov oddelkov v svet staršev. Predstavniki sveta staršev so : centralna šola Divača: razred 1. 2. 3. 4. 5. 6. a

predstavnik Ksenija Krajšek Mahorčič Bojana Urh Petra Resman Doroteja Kavčič

podružnična šola Senožeče : razre d 1.. 2.+ 3. 4. + 5.

razred 6. b 7. a 7. b 8. 9. a 9. b

predstavnik Branka Fragiaciomo Roberta Mazreku Valenčič Suzana Vetrih Marko Rebec Branka Škrlj

podružnica Vreme:

predstavnik Katarina Kleva Nataša Ražem

razred

predstavnik

1.+2. 3.+4.

Miran Furlan

Predsednik sveta staršev je Miran Furlan. Mentorica sveta staršev je Nives Skuk. Starši lahko svoje predloge, pohvale in pripombe sporočite predstavniku oddelka.

SODELOVANJE ŠOLE S STARŠI Za boljši učni uspeh in s tem za boljše počutje učencev je zelo pomembno sodelovanje med starši, učitelji in učenci. Namen srečanj je stalno medsebojno obveščanje o delu in uspešnosti učencev, o težavah pri učenju in vedenju. Dogovoriti se moramo o enotnih načinih in zahtevah pri vzgoji in šolanju. Zato si učitelji želimo rednih stikov s starši. Prepričani smo, da boste starši vsaj enkrat mesečno prišli na krajši pogovor z razrednikom ali posameznim učiteljem. V primeru, da vas na pogovor povabimo pisno ali po telefonu, upamo, da se ga boste zagotovo udeležili ob dogovorjenem času. Zato vas prosimo, da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure, ker boste samo tako lahko spremljali otrokov napredek v šoli. Pomemben prispevek sodelovanja s starši pričakujemo pri uresničevanju vzgojnega načrta šole.

8


 •

GOVORILNE URE Popoldanske – mesečne govorilne ure so med 16.30 in 17.30, praviloma vsak 2. četrtek v mesecu in so navedene v spodnji razpredelnici: 1. ocenjevalno obdobje 15. september 13. oktober 10. november 8. december 12. januar

2. ocenjevalno obdobje 9. februar 15. marec 12. april 10. maj

Dopoldanske – tedenske govorilne ure bodo objavljene na šolski spletni strani.

 RODITELJSKI SESTANKI V vsakem oddelku bomo organizirali tri roditeljske sestanke. • Prvi sestanek bo 15. 9. 2010 in bo namenjen predstavitvi letnega programa dela po posameznih oddelkih. • Drugi sestanek bo organiziran 10. 11. 2011 kot predavanje dr. Vesne Godina z aktualno tematiko Razvajenost in odgovornost. • Tretji roditeljski bo organiziran po razredih – vsebina roditeljskega sestanka bo vezana na psihološke in razvojne značilnosti otrok oz. na naloge, ki sledijo učno-vzgojnemu procesu v šoli.  DRUGE OBLIKE SODELOVANJA Staršem predlagamo, da se udeležujejo tudi drugih organiziranih oblik: dnevov odprtih vrat, delavnic, športnih, kulturnih prireditev, aktivnosti v okviru Gibanja za zdravje. Svojo voljo lahko starši uveljavljajo tudi posredno, preko predstavnikov oddelkov v svetu staršev in svetu zavoda.  OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI Učenec mora prisostvovati pouku in dejavnostih obveznega programa. V primeru njegove odsotnosti morajo starši najkasneje v petih dneh po izostanku razredniku sporočiti vzrok izostanka (osebno ali v pisni obliki), sicer se izostanki štejejo za neopravičene. Če učenec zaradi bolezni izostane več kot 5 delovnih dni, lahko razrednik zahteva uradno zdravniško opravičilo o opravičenosti izostanka. Vnaprej napovedane izostanke starši sporočijo razredniku. Tak izostanek lahko traja (strnjeno ali v več delih) največ 5 delovnih dni. Ravnateljica lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev iz opravičljivih razlogov odobri učencu daljši izostanek od pouka.

9


ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA Šolska svetovalna služba spodbuja in koordinira vse vidike vzgojnega dela v šoli: svetuje učencem, učiteljem in staršem, z učitelji in vodstvom šole sodeluje pri načrtovanju in spremljanju razvoja šole in opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela. Šolsko svetovalno delo na šoli opravlja psihologinja Barbara Skalec. Med naloge šolske svetovalne službe sodijo: • aktivnosti ob vpisu otrok v osnovno šolo in spremljanje njihovega razvoja, • aktivnosti v zvezi s poklicno orientacijo: poklicno svetovanje, individualno svetovanje, testiranje sposobnosti, sodelovanje z Zavodom za zaposlovanje in srednjimi šolami, vodenje vpisnega postopka, informiranje glede štipendij itd. • sodelovanje z učitelji, starši ter zunanjimi institucijami pri reševanju pedagoške, psihološke, socialne in zdravstvene problematike učencev, • koordinacija dela in sodelovanje z ZPM, Centrom za socialno delo, Uradom za delo, Zdravstvenim domom, Svetovalnim centrom in drugimi zunanjimi institucijami, • koordinacija dela specialne pedagoginje, prostovoljcev, šolske javne delavke, • individualna oziroma skupinska pomoč učencem s specifičnimi učnimi težavami, • individualna ali skupinska pomoč učencem pri spoznavanju ustreznih metod in tehnik učenja, • koordiniranje aktivnosti v okviru koncepta dela z nadarjenimi učenci, • načrtovanje in izvajanje dejavnosti za odpravo učnih, vzgojnih in socialnih težav; • reševanje socialnih problemov učencev (regresirana prehrana, letovanja,učna pomoč), • koordinacija, načrtovanje in izvajanje dela z otroki s posebnimi potrebami, • organizacija in vodenje roditeljskih sestankov. Šolska psihologinja nudi pomoč staršem, učencem ali učiteljem, ko naletijo na probleme, ki se odražajo v učni neuspešnosti, izstopajoči osebnostni ali učni problematiki. Šolska psihologinja je na šoli dosegljiva vsak dan od 8. do 14. ure in v času mesečnih govorilnih ur. Na kontaktni telefon (št. 73 18 804, št. 73 18 808) bosta psihologinja in ravnateljica odgovarjali in sprejemali pripombe vsak dan med 13. in 14. uro.

10


KNJIŽNICA, ADMINISTRATIVNE ZADEVE KNJIŽNICA Šolska knjižnica je namenjena izposoji knjig in koristnemu preživljanju prostih uric v čitalnici na centralni šoli. Tu boste našli knjige in revije za prosti čas, bralno značko, domače branje, raziskovalno delo in pripravo referatov. Knjižnica je za obiskovalce odprta vsak dan med 7.00 in 14.00, razen v času malice med 9,20 in 9,40 ter v času pouka knjižničarja. Delo poteka po urniku, ki je izobešen na vratih knjižnice in objavljen na spletni strani šole. V šolski čitalnici občasno poteka vzgojno- izobraževalno in drugo delo, učenci pa bodo tu lahko opravljali tudi izven šolske zadolžitve v času čakanja na avtobus ali v primeru proste ure. Knjižnična zbirka namenjena učencem je v celoti vpisana v Cobissov program, zato je vidna tudi na medmrežju. Tako se lahko kjer koli prepričate, ali je določena knjiga na razpolago tudi v naši šolski knjižnici. Če jo najdete v naši šolski zbirki, vam bo program sam posredoval podatke o številu razpoložljivih zvezkov in o prostih ter izposojenih izvodih. Informirate se lahko tudi o informativnem datumu vrnitve pri izposojenih izvodih. V sklop knjižnice sodi tudi vodenje učbeniškega sklada. Iz tega si izposojajo učbenike učenci šole. Izposoja je za vse učence brezplačna. Ob izteku šolskega leta učenci učbenike vrnejo v knjižnico. Za poškodovane učbenike plačajo primerno odškodnino. V šolski knjižnici potekajo med letom tudi različne dejavnosti: -

izvajanje knjižnično informacijskih znanj, bralna značka od 6. do 9. razreda, pravljični krožek, knjižničarski krožek.

DENARNE ZADEVE Denarne zadeve lahko urejate v tajništvu vsak v času uradnih ur. Za plačilo stroškov priporočamo plačilo preko trajnika - direktne bremenitve. Fotokopiranje za individualno rabo učencev je le med glavnim odmorom. Denarne in druge administrativne zadeve lahko učenci in starši urejate s poslovno sekretarko Anito Puntar (telefon 05 73 18 800).

11


ŠOLSKA PREHRANA Zakon o šolski prehrani (Ur. list RS št. 43/2010), ki je stopil v veljavo z dnem 15. 6. 2010, zagotavlja vsem učencem upravičenost do subvencionirane prehrane, ki znaša na učenca 0,50€ dnevno za malico in jo lahko uveljavljajo starši oz. skrbniki z vlogo, ki ste jo izpolnjevali junija 2011. Poleg splošne subvencije so do dodatne subvencije, ki znaša 0,30€ za malico, upravičeni le tisti učenci, za katere je v odločbi za dodelitev pravice do otroškega dodatka ugotovljen dohodek na družinskega člana do 30 % povprečne plače v Republiki Sloveniji. Učenci, ki bodo upravičeni do dodatne subvencije za malico, bodo v celoti upravičeni do brezplačne malice. Do subvencije za kosilo so upravičeni le tisti učenci, za katere je v odločbi za dodelitev pravice do otroškega dodatka ugotovljen dohodek na družinskega člana do vključno 5,0 % povprečne plače v Republiki Sloveniji. Na šoli izvaja storitev šolske prehrane specializirano podjetje SODEXO, prehrana in storitve, d. o.o. Ljubljana. Pri pripravi jedilnikov sodeluje tudi učiteljica gospodinjstva Mirjam Trampuž, ki je odgovorna za šolsko prehrano. Obroki so pripravljeni v skladu z normativi in priporočili stroke. Šola bo s starši, zainteresiranimi za šolsko prehrano, sklenila pogodbo, s katero bodo določene medsebojne obveznosti. Učenci se lahko naročijo na naslednje obroke: dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Na dopoldansko malico, ki jo je šola dolžna nuditi, naj se naročijo vsi učenci, saj je z vidika ustreznega prehranjevanja učencev nujen obrok v času pouka. •

Malica Centralna šola: Učenci 1. triade bodo malicali po prvi šolski uri v jedilnici, vsi ostali pa po drugi šolski uri v učilnicah, kjer so imeli drugo uro pouk. Učenci 8. in 9. razreda malicajo v jedilnici, učenci, ki imajo 2. uro športno vzgojo, malicajo v večnamenskem prostoru. Pri malici dežurajo vsi učitelji, ki so imeli pouk drugo šolsko uro. Cena malice je 0,80 €.

Kosilo Kosilo se deli od 11.20 do 13.20. Cena kosila je 2,90 €.

Popoldanska malica Učenci, ki so vključeni v podaljšano bivanje, se lahko naročijo tudi na popoldansko malico. Malica je kalorično šibkejša kot dopoldanska. Cena popoldanske malice je 0,60 €.

S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost učenca oz. staršev, da bo: spoštoval pravila šolske prehrane, plačal prispevek za šolsko prehrano, pravočasno odjavil posamezni obrok skladno s pravili šolske prehrane, plačal polno ceno obroka, če obroka ni pravočasno odjavil, šoli v 30 dneh sporočil vsako spremembo podatkov, ki jih je podal v prijavi na prehrano.

12


Odjava šolske prehrane Za učenca,, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, odjavi šolsko prehrano strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti. V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca starši odjavijo prehrano za določen čas oz. čas odsotnosti učenca. Prehrana se odjavi pri poslovni sekretarki na centralni šoli oz. kuharicam na podružničnih šolah. Starši lahko odjavijo prehrano ustno, po elektronski pošti, faksu ali pisno. V primeru odsotnosti poslovne sekretarke se preklic odda računovodkinji. Če je bila odjava prehrane podana poslovni sekretarki do 8.30 ure, velja odjava z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča. Shema šolskega sadja Shema šolskega sadja (SŠS) je nov ukrep Skupne kmetijske politike Evropske unije in v ta namen je namenila finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem. Glavni cilj je povečanje porabe svežega sadja in zelenjave v državah članicah EU ter zmanjšati pojav debelosti oz. prekomerne telesne teže pri otrocih. S tem pa ozavestiti mlade državljane o pomembnosti vključevanja sadja in zelenjave v vsakodnevno prehrano ljudi, vključiti lokalne pridelovalce sadja in zelenjave, ki so visoke kakovosti. S tesnim sodelovanjem kuharic bomo enkrat tedensko ponudili sveže sadje oz. zelenjavo kot sadni dan v dopoldanskem času. Na voljo bo v košaricah ali na razdelilnem pultu v šolski jedilnici.

ZDRAVSTVENO VARSTVO Za učence 1., 3., 5. in 8. razreda so organizirani sistematični zdravstveni pregledi, v času osnovnega šolanja nadaljujejo otroci s programom cepljenja, ki so ga začeli že v predšolskem obdobju, pri učencih 8. razreda pa se opravi tudi pregled sluha. Naša zdravnica je prim. Jožica Mugoša, dr. med.,spec. šolske medicine, v timu pa sta še medicinski sestri Tina Furlan in Branka Žežlin . Šolska zdravnica opravlja tudi sistematske preglede učencev, ki vstopajo v 1. razred, sodeluje na timskih obravnavah bodočih prvošolcev in devetošolcev ter pri namenskih pregledih otrok glede na potrebe učne ali osebnostne problematike. Šolsko zobno ambulanto lahko učenci obiščejo v zdravstvenem domu v Divači vsak ponedeljek dopoldne in četrtek popoldne. Zobozdravnik Stojan Šturm, dr. stom. Z asistentko Tino Šturm opravlja tudi sistematične preglede zob. Za učence razredne stopnje vodi medicinska sestra Boža Radešič učenje pravilnega čiščenja zob (akcija »Zdravi zobje – lep nasmeh«).

13


Zdravstveni in zobozdravstveni tim bo izvajal predpisane sistematične preglede po naknadnem razporedu, v tem sklopu pa bodo izpeljane nekatere vsebine zdravstvene vzgoje: 1. razred - Zajčkova pot v šolo 2. razred – Zdrav način življenja 3. razred – Ko zmagajo mikrobi in sem bolan 4. razred – Zdrava prehrana 5. razred – Odraščanje 6. razred – Osebna higiena v času odraščanja 7. razred – Alkohol 8. razred – Motnje hranjenja 9. razred – Ljubezen, varna in zdrava spolnost

ŠOLSKI ZVONEC * Pouk se izvaja v predurah le izjemoma (manjše skupine)

Predura*

7.00 – 7.45

1. ura

7.45 – 8.30

1. odmor

8.30 – 8.35

2. ura

8.35 – 9.20

2. odmor

9.20 – 9.40

3. ura

9.40 – 10.25

3. odmor

10.25 – 10.30

4. ura

10.30 – 11.15

4. odmor

11.15 – 11.20

5. ura

11.20 – 12.05

5. odmor

12.05 – 12.10

6. ura

12.10 – 12.55

6. odmor

12.55 – 13.15

7. ura

13.15 – 14.00

* Pouk se izvaja v predurah le izjemoma (manjše skupine)

14


ŠOLSKI KOLEDAR POUK S poukom začnemo 1. septembra 2011. Zadnji dan pouka za učence 9. razreda je 15. junija, za učence vseh ostalih razredov pa se pouk konča 22. junija 2012.

OCENJEVALNO OBDOBJE prvo

drugo

POČITNICE jesenske: novoletne: zimske: prvomajske:

TRAJANJE

KONFERENCE

od 1. septembra do 31. januarja

26. januar (1. do 5. razred) 30. januar (6. do 9. razred)

od 1. februarja do 15. (9. razred) oz. 22. junija

12. junij (9. razred) 19. junij (1. do 8. razred)

od 29. oktobra do 6. novembra 2011 od 24. decembra 2011 do 2. januarja 2012 od 18. februarja do 26. februarja 2012 od 27. aprila do 2. maja 2012

POUKA PROSTI DNEVI 8. februar 2012: Prešernov dan, slovenski kulturni praznik 9. april 2012: velikonočni ponedeljek 10. april 2012: pouka prost dan (nadomeščamo 31. 3. 2012 z dnevom šole) DAN ŠOLE 31. marec 2012: sobota ŠOLSKA TEKMOVANJA IZ ZNANJA Učence bomo vzpodbujali k sodelovanju na različnih tekmovanjih v znanju iz: slovenščine, angleščine, italijanščine, matematike, fizike, kemije, biologije, zgodovine, zemljepisa, logike, vesele šole in CICIvesele šole. Rezultati na regijskem in državnem nivoju se upoštevajo za pridobitev Zoisove štipendije. NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA Ob koncu II. vzgojno-izobraževalnega obdobja (6. razred) bomo izvajali nacionalno preverjanje znanja iz matematike (4. maj 2012), slovenščine (8. maj 2012) in angleščine (10. maj 2012). Preverjanje znanja je za učence prostovoljno, vključuje pa pisne preizkuse.

15


Ob zaključku šolanja (9. razred) bodo učenci pisali teste zaključnega preverjanja znanja iz matematike (4. maj 2012), slovenščine (8. maj 2012) in tretjega predmeta,ki ga bo določil minister za šolstvo (10. maj 2012). Zaključni preizkusi znanja so za učence obvezni. IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE 1. rok: od 18. junija do 2. julija 2012 – učenci 9. razreda 1. rok: od 27. junija do 8. julija 2012 – učenci od 1. do 8. razreda 2. rok: od 20. do 31. avgusta 2012 – učenci od 1. do 9. razreda ROKI ZA OCENJEVANJA ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU: 1. rok: od 3. maja do 15. junija 2012 – učenci 9. razreda 1. rok: od 3. maja do 22. junija 2012 – učenci od 1. do 8. razreda 2. rok: od 20. do 31. avgusta 2012 – učenci od 1. do 9. razreda

ORGANIZACIJA DELA ŠTEVILO UČENCEV IN ŠTEVILO ODDELKOV ŠOLA ŠTEVILO UČENCEV Centralna šola Podr. šola Senožeče Podr. šola Vreme Skupaj

200 34 16 250

ŠTEVILO

ŠTEV. ODDELKOV

12 3 2 17

4 2 1 7

UČITELJI centralna šola Divača 1. triletje RAZRED 1.

ŠTEVILO UČENCEV 19

2.

15

3.

14

1.

19

2. in 4.

15 + 8

3. in 4.

14 + 7

UČITELJI Barbara Jazbec Tatjana Živec Nela Subič Monika Rebec Nives Skuk

ODD. PODALJ. BIVANJA

Tatjana Živec Tanja T. Benedejčič Boris Mahnič Maja Škamperle Štefka Žnidarčič

16

Novak

GOVORILNE URE


2. triletje RAZRED 4.

ŠTEVILO UČENCEV 17

UČITELJI Vesna Pečar

5.

20

Danila Grželj

6. a

15

Mirjam Trampuž

6. b 5. in 6.

14 15 + 9

Zdenka Gerželj

ODD. PODALJ. BIVANJA

GOVORILNE URE

Monika Rebec 3. triletje

RAZREDNIŠTVO 7. a

ŠTEVILO UČENCEV 17

UČITELJI Vesna Marjanovič

ZGO, GEO

7. b

16

Emil Velikanje

8.

25

Tanja Trebec Benedejčič

9. a

16

Ester Satmari

TIT, IP (UBE, MME, ROM, OGK), ID - ITL, IP (II1, II2, II3, GK), DDE TJA

9. b

13

Vilma Kres

SLJ

Janja Bric Pečar

MAT, FIZ

Danijel Malnar

Anita Penko

ŠVZ, IP (IŠP), jutranje varstvo ŠVZ, IP – ŠSP, OPBVreme GVZ

Boris Mahnič

knjižničar

Vesna Marion

LVZ, IP (LS1, LS2, LS3) SLJ ID - ITL, IP (II1, II2, II3, GK), DDE NAR, BIO, KEM MAT TJA

Borut Sila

Tjaša Race Tanja Trebec Benedejčič Martina Vrabec Zdenka Gerželj Janja Černe * IP –(izbirni predmet)

17

PREDMET

GOVORILNE URE


podružnična šola Senožeče RAZRED 1.

ŠTEVILO UČENCEV 5

UČITELJI

ODD. PODALJ. BIVANJA

Milojka Uršič

2. in 3.

5+8

Andreja Trobec

4. in 5.

9+7

Lidija Uršič

1., 2. in 3.

5+4+7

Katja Kovačič

4. in 5.

9+7

Martina Križman

GOVORILNE URE

podružnična šola Vreme RAZRED 1 .in 2.

ŠTEVILO UČENCEV 3+4

UČITELJI Andreja P. Čok

3. in 4.

3+6

Jožica Ivančič

1. – 4.

13

ODD. PODALJ. BIVANJA

GOVORILNE URE

Taja Tavčar Borut Sila

ostali strokovni delavci Barbara Skalec - psihologinja

Anja Abram – defektologinja

Boris Mahnič – knjižničar

Sonja Hrabar - logopedinja (Center za korekcijo sluha in govora Portorož)

administrativni delavki Anita Puntar – poslovna sekretarka

Mojca Rodica – računovodkinja

tehnični delavci Jasna Ercigoj – snažilka

Tatjana Ščančar – snažilka

Borka Smiljanić – snažilka

Boris Zadel – hišnik

Ivica Štok – snažilka na podružnični šoli v Senožečah Sabina Zdavc – snažilka in kuharica na podružnični šoli v Vremah in snažilka v Divači

18


PREDMETNIK V šolskem letu 2011/2012 bomo realizirali 191 dni pouka (9. razred 186 dni). Med dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne, tehniške in naravoslovne dneve, šolo v naravi, celodnevne ekskurzije. PREDMET Število ur (letno/tedensko)

1.

RAZRED 3.

2.

4.

5.

T

L

T

L

T

L

T

L

T

L

Slovenščina - SLJ

6

210

7

245

7

245

5

175

5

175

Likovna vzgoja - LVZ

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

Glasbena vzgoja -GVZ

2

70

2

70

2

70

1,5

52,5

1,5

52,5

2

70

3

105

Spoznavanje okolja - SPO Naravoslovje in tehnika - NIT Tuji jezik- angleščina TJA Matematika - MAT

3

105

3

105

3

105 3

105

3

105

2

70

3

105

4

140

4

140

5

175

5

175

4

140

Športna vzgoja -ŠVZ

3

105

3

105

3

105

3

105

3

105

1

35

DOP, DOD

1

35

1

35

1

35

1

35

1

35

Interesne dejavnosti

2

70

2

70

2

70

2

70

2

Družba - DRU

Gospodinjstvo - GOS

70

Naravoslovni dnevi

3

3

3

3

Tehniški dnevi

3

3

3

4

4

Športni dnevi

5

5

5

5

5

Kulturni dnevi

4

4

4

Oddelčna skupnost

3

3

3

0,5

0,5

Št. predmetov

6

6

6

8

9

Tedensko ur pouka

20

21

22

24

26

19


PREDMET Število ur (letno/tedensko) Slovenščina - SLJ Angleščina - TJA Likovna vzgoja -LVZ Glasbena vzgoja -GVZ Geografija - GEO Zgodovina - ZGO Držav. in domov. vzgoja ter etika - DDE Biologija - BIO Naravoslovje - NAR Kemija - KEM Fizika - FIZ Matematika - MAT Tehnika in tehnologija - TIT Gospodinjstvo -GOS Športna vzgoja -ŠVZ DOP, DOD Interesne dejavnosti

RAZRED 6.

7.

8.

9.

T 5 4 1 1

L 175 140 35 35

T 4 4 1 1

L 140 140 35 35

T 3, 5 3 1 1

L 122,5 105 35 35

T 4,5 3 1 1

L 144 96 32 32

1 1

35 35

2 2 1

70 70 35

1,5 2 1

52,5 70 35

2 2

64 64

1,5

52,5

2

64

2

70

3

105 70 70 140 35

2 2 4

64 64 128

4 2

140 70

4 1

140 35

2 2 4 1

1,5 3 1

52,5 105 35

2 1

70 35

2 1

70 35

2 1

64 32

2

70

2

70

2

70

2

64

2/1

70/35

2/1

64/32

1

35

1

32

Izbirni predmet 1

2/1

Izbirni predmet 2

1

70/ 35 35

Kulturni dnevi

3

3

3

3

Naravoslovni dnevi

3

3

3

3

Športni dnevi

5

5

5

5

Tehniški dnevi

4

4

4

4

Število predmetov

11

14

16

15

Oddelčna skupnost

0,5

0,5

0,5

0,5

Tedensko ur pouka

26

28,5 ali 29,5

29 ali 30

29 ali 30

20


IZBIRNI PREDMETI V 7., 8. in 9. razredu V 7., 8. in 9. razredu bomo izvajali naslednje izbirne predmete: Družboslovno – humanistični sklop: - likovno snovanje 1 – LS1 - likovno snovanje 2 - LS2 - likovno snovanje 3 - LS3 - italijanščina I – II1 - italijanščina II – II2 - italijanščina III – II3 - gledališki klub – GK Naravoslovno – tehnični sklop: - šport za sprostitev - ŠSP - izbrani šport – IŠP (nogomet) - urejanje besedil- UBE - multimedija - MME - računalniška omrežja - ROM - obdelava gradiv: kovine – OGK Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo starši. To pomeni, da ne izbira dveh ali treh predmetov, ampak dve oziroma tri ure tedensko, ne glede na sklop. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko. Izbirni predmeti se ocenjujejo tako kot obvezni predmeti – s številčnimi ocenami.

21


DODATNI, DOPOLNILNI IN NIVOJSKI POUK DOPOLNI IN DODATNI POUK Učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo temeljne standarde znanja, je namenjen dodatni pouk. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, podpira doseganje višjih učnih ciljev. Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja, je namenjen dopolnilni pouk. Z drugačnim načinom dela učenci lažje osvojijo temeljne učne cilje. Ker je dopolnilnemu in dodatnemu pouku namenjena 1 ura tedensko na oddelek, potekata kombinirano po urniku. Letos bomo izvajali dodatni in dopolnilni pouk iz naslednjih predmetov: SLO, MAT, TJA. INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ UČENCEM Individualna in skupinska pomoč se izvaja v okviru razpoložljivih ur. Ure so namenjene učencem z učnimi težavami ter skupinskemu delu z nadarjenimi učenci. DODATNA STROKOVNA POMOČ UČENCEM Šola izvaja za učence s posebnimi potrebami prilagojeno izvajanje programa z dodatno strokovno pomočjo. Osnova za tovrstno pomoč je izdana odločba učencem po izpeljanem postopku usmerjanja v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Delo poteka po vnaprej pripravljenem individualiziranem programu. NIVOJSKI POUK Od 5. do 7. razreda bomo pouk pri slovenščini, angleščini in matematiki izvajali kot fleksibilno diferenciacijo: kombinacija temeljnega pouka, ki bo potekala v heterogenih matičnih oddelkih in nivojskega pouka (do ¼ ur), ki se bo izvajala v homogenih učnih skupinah. Nivojski pouk v homogenih učnih skupinah bo namenjen utrjevanju in ponavljanju oz. poglabljanju in razširjanju učne snovi. V 8. in 9. razredu se bo pouk pri angleščini, matematiki in slovenščini pri vseh urah izvajal v heterogenih učnih skupinah. Različna zahtevnost učnih ciljev se bo izvajala z notranjo diferenciacijo.

22


DELO Z NADARJENIMI UČENCI Devetletna osnovna šola je tudi področju dela z nadarjenimi namenila posebno skrb in to področje tudi zakonsko ustrezno uredila. Šola v letošnjem letu nadaljuje z uresničevanjem koncepta dela z nadarjenimi učenci, ki izhaja iz nalog, ki jih šolam za delo z nadarjenimi učenci nalaga Zakon o OŠ. Z uvajanjem koncepta za delo z nadarjenimi želimo uresničevati nalogo šole, da vsakemu učencu omogoča napredovanje v skladu z njegovimi zmožnostmi. Tako je nadarjenim namenjen dodatni pouk, omogočeno hitrejše napredovanje po programu (akceleracija), namenjene ure za izvajanje individualne in skupinske pomoči učencem, omogočeno vključevanje v različne interesne dejavnosti, priprave na tekmovanja, zanje organizirane raziskovalne naloge, tabori … Odkrivanje nadarjenih učencev je strokovno zahtevno opravilo, ki poteka v treh stopnjah. 1. stopnja je evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni. Ta poteka na osnovi različnih kriterijev brez testiranj ali uporabe posebnih ocenjevalnih pripomočkov. 2. stopnja je identifikacija nadarjenih učencev, ki zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo evidentiranih učencev in vključuje merila: ocena učiteljev (ocenjevalna lestvica nadarjenosti), test sposobnosti in test ustvarjalnosti. 3. seznanitev in mnenje staršev je zadnja stopnja odkrivanja nadarjenih, ko svetovalna služba skupaj z razrednikom seznani starše, da je bil njihov otrok spoznan za nadarjenega in pridobi tudi njihovo mnenje o otroku. V tem šolskem letu bomo postopek evidentiranja morebiti nadarjenih učencev izvedli ob koncu šolskega leta v 3. razredu. V 4. razredu pa bomo v tem šolskem letu izpeljali postopke identifikacije na predlog razrednika in učiteljev, ki poučujejo učence. Po končanem postopku identificiranja (za učence, katerih starši bodo s postopkom soglašali), bo šola oblikovala individualizirane programa za razvijanje in podpiranje nadarjenosti pri pouku, šolskih in izvenšolskih dejavnostih. Odkrite nadarjene učence se tekoče spremlja. Na šoli že vrsto let izvajamo programe za nadarjene učence. Letos bomo v ta namen izvajali raznovrstne vsebine v okviru interesnih dejavnosti in šolskih projektov, dodatni pouk iz več predmetov, ustvarjalnice v 2. triletju, logiko, fizikalno in biološko-kemijsko delavnico.

23


INTERESNE DEJAVNOSTI CENTRALNA ŠOLA DIVAČA NAZIV KROŽKA

MENTOR

RAZR.

PRAVLJIČNI

Tatjana Živec

1. in 2.

PEVSKI ZBOR

Ada Škamperle

1. – 5.

BRALNA ZNAČKA

razredničarke

1. – 5.

PLANINSKI

Vesna Pečar

1. – 5.

ŠOLSKI VRT

Barbara Jazbec

1. – 5.

ITALIJANŠČINA

Tanja Trebec Benedejčič

RAČUNALNIŠKI

Nela Subič

2. in 3.

MATEMATIČNE DELAVNICE

Monika Rebec

2. in 3.

ŠPORTNI

Borut Sila

1. - 3.

TABORNIKI

Tatjana Živec

1. - 3.

DRAMSKI

Maja Škamperle

2. – 5.

LIKOVNI

Maja Škamperle

4. in 5.

PLESNI

Monika Rebec

3. – 6.

GIMNASTIKA

Taja Tavčar

3. – 6.

TURISTIČNI

Barbara Jazbec

3. – 6.

1.

Tatjana Živec ŠPORTNI

Danijel Malnar

4. in 5.

KOLESARSKI

Danijel Malnar

5.

Danila Grželj KAMNOSEŠKI

Danila Grželj in zunanji sodelavec Franc Požrl

4. - 7.

TABORNIKI

Mirjam Trampuž

4. - 6.

24

URNIK


ITALIJANŠČINA

Taja Tavčar

NARAVOSLOVNI

Mirjam Trampuž

ANG. BRALNA ZNAČKA

Ester Satmari

2. - 5. 6. 5. – 9.

Janja Černe STRELSKI

zunanji sodelavec

ITALIJANŠČINA

Tanja Trebec Benedejčič

ŠPORTNI (nogomet)

Danijel Malnar

6. – 9.

ŠPORTNI (košarka)

Borut Sila

6. – 9.

PEVSKI ZBOR

Ada Škamperle

6. – 9.

BRALNA ZNAČKA

knjižničar

6. – 9.

LIKOVNI

Vesna Marion

6. – 9.

KNJIŽNIČARSKI

Knjižničar

6. – 9.

DRAMSKI

Vilma Kres

6. – 9.

ŠOLSKO GLASILO

Tjaša Race

6. – 9.

PLESNI

Taja Tavčar

7. – 9.

TEHNIŠKNI

Emil Velikanje

7. - 9.

SPLETNA STRAN

Janja Černe

7. – 9.

EKOLOŠKI

Martina Vrabec

7. – 9.

FIZIKALNI

Janja Bric Pečar

8. in 9.

ZGODOVINSKO - GEOGRAFSKI

Vesna Marjanovič

8. in 9.

GLEDALIŠKI

Tanja Trebec Benedejčič

6. - 9.

MEDIACIJA

Barbara Skalec

6. - 9.

25

5. – 9. 6.


PODRUŽNIČNA ŠOLA SENOŽEČE ŠPORTNI

Milojka Uršič

1. - 3.

PRAVLJIČNI

Katja Kovačič

1. - 3.

BRALNA ZNAČKA

razredničarke

1. – 5.

PEVSKI ZBOR

Ada Škamperle

1. – 5.

DRAMSKI

Lidija Uršič

1. – 5.

PLANINSKI

Andreja Trobec

1. – 5.

LIKOVNI

Andreja Trobec

2. – 5.

ŠPORTNI

Martina Križman Tavčar

4. in 5.

KNJIŽNICA

Anja Pek

1. – 5.

ITALIJANŠČINA

Taja Tavčar

1. – 5.

KOLESARSKI

Lidija Uršič

5.

PODRUŽNIČNA ŠOLA VREME BRALNA ZNAČKA

razredničarki

1. – 4.

PEVSKI ZBOR

Ada Škamperle

1. – 4.

ŠPORTNI

Andreja P. Čok

1. – 4.

DRAMSKI

Jožica Ivančič

1. – 4.

ITALIJANŠČINA

Taja Tavčar

1. – 4.

KAMNOSEŠKI

zunanji sodelavec Franc Požrl

2. –4.

RAČUNALNIŠKI

Borut Sila

1. – 4.

Navedene interesne dejavnosti, z izjemo italijanščine, so za učence brezplačne. Italijanščino od 1. do 6. razreda delno financira občina Divača, ostalo sofinancirajo starši. Učencem priporočamo tudi vključevanje v izvenšolske dejavnosti, ki so organizirane v tem okolju: glasbena šola, balet, košarka, nogomet, plezalna sekcija, karate, mažoretke, gibalna abeceda …

26


VARSTVO, DEŽURSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE Za učence prvega triletja, ki potrebujejo jutranje varstvo, je le-to organizirano, na centralni šoli v Divači in na podružnični šoli v Senožečah, od 6.30 do začetka pouka. Učenci domačini prihajajo v šolo 10 minut pred začetkom pouka (ob 7.35). Za učence vozače je organizirano dežurstvo od zaključka vzgojno-izobraževalnega dela do odhoda avtobusov. V šoli smo za otroke odgovorni na območju šolskega prostora v času šolskih dejavnosti. Učenci vozači počakajo na odhod avtobusov v šoli, kjer se lahko zadržujejo v čitalnici in določenih učilnicah. Učenci vozači ne smejo pred odhodom avtobusa zapustiti šole brez dovoljenja dežurnega učitelja. Starši vpišejo otroka na začetku leta v varstvo vozačev, morebitne izhode pred odhodom avtobus pa pisno najavijo razredniku. Učenci od 1. do 6. razreda se lahko po pouku vključijo v oddelke podaljšanega bivanja do 16.30 na centralni šoli in do 16. ure na podružnicah. Učenci v podaljšanem bivanju pišejo domače naloge, se učijo, izvajajo različne športne, umetniške, kulturne in druge dejavnosti pod pedagoškim vodstvom. Zaradi nemotenega poteka dela v oddelku podaljšanega bivanja je odhajanje iz podaljšanega bivanja vezano na odhode šolskih avtobusov. Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko učitelj predčasno dovoli otroku odhod iz šole samo s pisnim potrdilom staršev. Starše prosimo, da po otroka ne prihajajo v učilnico, pač pa ga počakajo pred njo.

ŠOLA V NARAVI Šola v naravi predstavlja pomembno obogatitev vzgojno-izobraževalnega dela z učnega, socializacijskega, zdravstvenega, športno-rekreativnega vidika in z vidika poglabljanja stika z naravo in vzpostavljanja pravilnega odnosa do nje. Za učence 2. razreda bo organizirana šola v naravi z 20 urnim tečajem plavanja in elementi športne značke – Zlati sonček od 21. do 25. maja 2012 v Termah Olimije v Podčetrtku. Učenci 4. razreda bodo znanje plavanja utrdili v ŠOLI v naravi na Debelem Rtiču od 7. do 11. maja 2012.

27


Učenci 6. razreda bodo v ZIMSKI ŠOLI opravili tečaj alpskega smučanja. Program bomo izpeljali v CŠOD Planica od 13. do 17. februarja 2012. Za učenci 8. razreda bo organiziran ŠPORTNI TEDEN z elementi planinstva v domu Kavka CŠOD v Livških Ravnah, od 2. do 6. aprila 2012. Starši, ki bi imeli težave s plačilom, bodo lahko, v skladu s Pravilnikom o subvencionirani šoli v naravi, subvencijo uveljavljali že septembra v sklopu drugih socialnih pomoči ali naknadno - po potrebi.

GEOGRAFSKE EKSKURZIJE, OGLEDI S ciljem, da bi učenci v devetih letih šolanja izkustveno spoznali celo Slovenijo, organiziramo geografske, naravoslovne, zgodovinske ekskurzije in druge organizirane oglede.

EKSKURZIJE Šola Divača

Razred 1. – 3.

Živalski vrt Ljubljana

5 ur

Predvideni čas izvedbe junij 2012

4. in 5.

Zaledje slovenske Istre

6 ur

junij 2012

6.

Doline alpskega sveta(šola v naravi) Arboretum Volčji Potok Muljava, izvir Krke, ljubljanski grad Rakov Škocjan Kobarid Kraški rob Alpski svet Izvir Hublja in Vipave, Vipavska dolina Piran

5 ur

februar 2012

5 ur 6 ur

17. 10. 2011 april 2012

6 ur 5 ur 6 ur 10 ur 5 ur

14. 10. 2011 april 2012 29. februar 2012 maj 2012 junij 2012

5 ur

junij 2012

6. 7.

Senožeče

7. 8. 9. 9. 1. - 5.

Vreme

1. – 4.

Kraj

Trajanje

* Podrobni plani dnevov dejavnosti (kulturni, naravoslovni, tehniški in športni dnevi) bodo predstavljeni na 1. roditeljskem sestanku po posameznih razredih.

28


RAZVOJNE NALOGE ŠOLE, PROJEKTI V šolskem letu 2011/12 bomo sodelovali v naslednjih projektih: 

Zdrava šola, kjer se bomo vključili v širši evropski projekt in se usmerili na temo ekologije in skrbi za okolje.

Dejavnosti ohranjanja in razvijanja kulturne dediščine.

Projekti ministrstva za notranje zadeve v sodelovanju s Policijsko postajo Sežana Bodi viden, bodi previden, Policist za en dan, Policist Leon in Otroška varnostna olimpijada.

Inovacijski projekt ZRSS: Usposabljanje učencev za vrstniško mediacijo.

Aktivnosti ob pripravi in izvedbi 22. otroškega parlamenta ob tednu otroka.

Spodbujajmo nekajenje - republiški projekt o zdravih navadah in škodljivih razvadah bomo izvajali od 4. do 9. razreda.

Zlati sonček – športni program za učence 1., 2. in 3. razreda.

Krpan - športni program za učence 4., 5., 6. razreda.

Zdravi zobje – lep nasmeh – preventivni zobozdravstveni program za učence I. triletja, 4. in 5. razreda.

Projekt » Kras v očeh otrok in mladostnikov« v sodelovanju s Turizem KRAS, d.d. in ZRSS.

Širjenje in poglabljanje medkulturnih stikov - sodelovanje s šolo iz San Canziana iz Italije.

Sodelovanje z Osnovno šolo Podčetrtek v sklopu medobčinskega sodelovanja občin Divača in Podčetrtek.

e-kompetentna šola v sodelovanje z ZRSŠ.

Za mladost brez drog v sodelovanju z občino Divača in Zavodom Pelikan Karitas.

Pedagoški programi kobilarne Lipica.

29


MREŽA ŠOL REGIJSKEGA PARKA ŠKOCJANSKE JAME

Naša šola je vključena v Mrežo Parka Škocjanskih jam (s podpisom pristopne izjave 23. 5. 2003). V tem okviru bomo izvajali naslednje raziskovalne naloge in projekte: • •

• • • •

projekt CLIMAPARKS (zbiranje meteoroloških podatkov) projekt UNESCO "Biodiverziteta med naravo in kulturo" - Drevesa skozi čas projektu MAB "Človek in biosfera" (analiza vode) tretji kongres mladih raziskovalcev Biosfernega območja Kras raziskovalna naloga ob dnevu žena Delavnice: netopirji, etnološka, arheološka

ZDRAVA ŠOLA Tudi v tem šolskem letu bomo sledili rdeči niti evropske mreže Zdravih šol, ki poteka pod geslom Zmanjševanje neenakosti. Usmerili se bomo na področje zdravja. Trudili se bomo, da naredimo okolje, v katerem smo se rodili, odraščamo, živimo, delamo in ustvarjamo prijaznejše in boljše. Razvijali bomo različne oblike medsebojne pomoči. Usmerjeni bomo na varovalne dejavnike, ki vplivajo na zdravje in vedenje, razvijali bomo nove sodelovalne oblike dela z učenci, učitelji, starši, lokalno skupnostjo, zdravstveno in socialno službo. S prikazom celoletnih aktivnosti in podprojektov bomo obeležili tudi DAN ŠOLE 2012 ločeno po triadah.

30


ŠOLSKI OKOLIŠ, PREVOZI IN VARNA POT V ŠOLO ŠOLSKI OKOLIŠ Barka, Betanja, Brežec pri Divači, Dane pri Divači, Divača, Dolnje Ležeče, Dolenja vas, Dolnje Vreme, Famlje, Gabrče, Goriče pri Famljah, Gorenje pri Divači, Gornje Ležeče, Gradišče pri Divači, Kačiče, Kozjane, Laže, Matavun, Misliče, Naklo, Podgrad pri Vremah, Potoče, Pared, Senožeče, Škocjan, Škoflje, Vareje, Vatovlje, Vremski Britof, Zavrhek. VARNA POT V ŠOLO Starši poskrbite, da gre vaš otrok pravočasno v šolo. V krajih, kjer so pločniki, naj hodi po pločniku, sicer pa po levi strani ceste – v nasprotni smeri kot poteka promet. Prvošolce pospremite sami do šole in jih poučite o varnosti v prometu. Pokažite jim, kje in kako naj prečkajo cesto. Če se prvošolci vozijo v šolo z avtobusom, jih do avtobusa obvezno pospremite. Učenci vozači, pazite na svojo varnost in bodite prijazni drug do drugega. Še posebno bodite pozorni do mlajših otrok, ki so v tem šolskem letu postali učenci. VOZNI RED Učenci vozači imajo zagotovljen brezplačen prevoz v šolo in iz šole. Vozni red šolskih avtobusov: 1.)

PRIHOD IN ODHOD: Dolenja vas - Laže - Senožeče - Gorenje - Divača prihod

Relacija

1. odhod

2. odhod

6. 38

Senadole

/

/

6. 43

Dolenja vas

13. 46

14. 47

6. 46

Potoče

13. 43

14. 44

6. 58

Laže

13. 31

14. 32

7. 07

Senožeče

13. 22

14. 23

7. 09

Gabrče

13. 20

14. 21

/

Gorenje pri Divači

/

14. 09

7. 18

Divača

13. 11

14. 05

31


2.) PRIHOD IN ODHOD: Misliče- -Divača Vremski Britof - Naklo Goriče - Gradišče - Dolnje Ležeče prihod

relacija

Matavun - Dane pri Divači -

1. odhod

2. odhod

6. 30

Misliče

13. 58

15. 22

6. 34

Vareje

13. 54

15. 18

6. 38

Barka

13. 50

15. 14

6. 50

Podgrad pri Vremah

/

15. 04

6. 59

Zavrhek

13. 41

14. 55

/

Matavun

13. 36

14. 50

/

Naklo

13. 35

14. 49

7. 02

Škoflje

13. 32

14. 46

/

G. Vreme

13. 28

14. 41

7. 04

Vremski Britof

13. 26

14. 39

/

Famlje

13. 25

14. 38

/

Goriče

13. 22

14. 35

/

Brežec

13. 19

14. 32

/

Gradišče

/

14. 27

/

Dolnje Ležeče

13. 14

14. 23

7. 09

Naklo

/

/

7. 10

Matavun

/

/

7. 18

Dane pri Divači

/

/

7. 21

Kačiče

/

/

7. 26

Divača

13. 10

14. 19

3.) PRIHODI: Famlje - Gornje Vreme - Škoflje - Matavun - Dane pri Divači Gorenje - Divača prihod

Relacija

6. 51

Goriče

6. 54

Famlje

6. 55

Vremski Britof

6. 57

Gornje Vreme

6. 59

Vremski Britof

7. 00

Famlje

7. 03

Goriče

7. 06

Brežec

32


7. 11

Gradišče

7. 15

Dolnje Ležeče

7. 21

Gorenje

7. 25

Divača

4.) ODHODI: Divača - Dane pri Divači - Kačiče - Divača odhod

relacija

14. 05

Divača

14. 10

Kačiče odhod

relacija

14. 20

Divača

14. 28

Dane pri Divači

5.) PRIHOD IN ODHOD: Divača - Lokev - Divača prihod

relacija

07. 15

Lokev 62 (Pan butique)

07. 20

Lokev 190 d (Frizerstvo Nadja Nedoh)

07. 25

Divača odhod

relacija

14. 05

Divača

14. 12

Lokev 138 (Gostilna Muha)

14. 15

Lokev 190d (Frizerstvo Nadja Nedoh)

33


NAVODILA ZA USPEŠNO UČENJE KAKO POSTANEM BOLJ USPEŠEN V ŠOLI?       

Redno obiskujem pouk. Vedno nosim s seboj vse šolske potrebščine. Sodelujem pri pouku in pozorno poslušam učiteljevo razlago. Zapišem si, kar učitelj narekuje ali napiše na tablo. Redno pišem domače naloge in skrbim za urejenost zvezkov. Zapiske doma dopolnim z izpiski iz učbenika. Spat grem ob primerni uri, da sem naslednje jutro spočit.

KAKO SE LOTIM UČENJA?       

Pred učenjem si pripravim prostor za učenje. Prosto mora biti dovolj svetel in ravno prav topel. Na delovni mizi ne sme biti odvečnih stvari. Vedno se učim v istem prostoru in ob istem času. Pred učenjem nove snovi ponovim staro. Vnaprej si določim kratke odmore med učenjem (npr. po 40 minutah učenja 5 do 10 minut odmora). Pri učenju uporabljam naslednji način: pregledam vsebino in jo razdelim na manjše dele, preberem in podčrtam glavne misli, obnovim, kar sem prebral, ponavljam. Po vsaki učni uri ponovim predelano snov. Strokovnjaki so ugotovili, da se največ pozabi takoj po učenju, zato snov ponovim še enkrat čez eno uro, naslednji dan …

KAKO SI NAUČENO NAJBOLJE ZAPOMNIM?      

Vedno naredim kratke povzetke ali miselne vzorce. Temeljito in glasno preberem težke odlomke. Pojasnim si težke besede (uporabim slovar, vprašam učitelja, starše). Čim več si poskušam predstavljati v mislih. O snovi se pogovarjam skupaj s sošolci. Vsak dan načrtujem učenje za naslednji dan in se držim načrta.

34


UČNE STRATEGIJE KAKO SI SNOV NAJBOLJE ZAPOMNIM ?  1. 2.

METODA SEDMIH P-jev Pomislim, kaj o snovi že vem in prikličem staro znanje. »Kaj že vem?« Preletim novo snov. Najprej preberem naslov učbeniku, zvezku in si iz njega skušam predstavljati, o čem bo govorilo besedilo, pregledam začetek in konec besedila, podnaslove, slikovno gradivo ter napise pod njim, na hitro preletim povzetek.

3.

Preberem besedilo. Pozorno preberem celotno besedilo. Pri prvem branju samo preletim manj pomembne dele besedila, sproti si zapisujem in označujem nove besede. Nato pojasnim pomen novih besed, ki sem jih izpisal (uporabim slovar, vprašam učitelja, starše).

4.

Podčrtam ključne misli in besede. Ponovno grem skozi besedilo in skušam izločiti bistvene točke z namenom, da si jih bom zapomnil.

5. 6. 7.

Ponovim ob zaprtem zvezku in knjigi. Ponovno preberem in preverim, kaj sem pozabil. Ponavljam naučeno, da znanje utrdim.

 PAUKOVA STRATEGIJA Spada med postopke, ki lahko uspešno pomagajo učencem, pri samostojnem učenju iz učbenikov. Primerna za uporabo zlasti pri besedilih, ki vsebujejo precej podrobnosti. Večji poudarke je na branju, zlasti ponavljanju s pomočjo ključnih besed. Postopek: • • • • •

poleg besedila si vzamem prazen list papirja in ga s črto razdelim v dve koloni; besedilo prvič le pozorno preberem; pri drugem branju si izberem pomembne informacije in jih zapišem v levo kolono; nato v desno kolono zapisujem le najbolj ključne besede ali fraze; nato list prepognem (prekrijem levo stran) in s pomočjo desne kolone ponavljam besedilo (če tega ne zmorem se vračam s pogledom na levo stran lista).

35


HIŠNI RED Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne s hišnim redom ureja področja, pomembna za nemoteno življenje in delo v šoli, in sicer: 1. splošne določbe, 2. območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor, 3. poslovni čas in uradne ure, 4. uporaba šolskega prostora 5. organizacija nadzora, 6. ukrepi za zagotavljanje varnosti, 7. vzdrževanje reda in čistoče, 8. prehodne in končne določbe. 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1.1 Učenci in delavci šole ter zunanji obiskovalci so dolžni prispevati k: - uresničevanju ciljev in programov šole, - varnosti udeležencev vzgojno izobraževalnega procesa, - urejenosti, čistoči, disciplini in prijetnem počutju na šoli, - preprečevanju škode. Določila hišnega reda veljajo in jih morajo spoštovati vsi zaposleni, učenci in drugi udeleženci vzgoje in izobraževanja. 1.2 Določila hišnega reda, ki se nanašajo na vedenje učencev, upoštevanje navodil učiteljev in spremljevalcev ipd., veljajo tudi pri: - programih in dejavnostih, ki jih šola organizirano izvaja na drugih lokacijah, npr. športni, kulturni, tehniški, naravoslovni dnevi, ekskurzije, šola v naravi, življenje v naravi ipd., - na prireditvah in predstavah, ki se jih učenci udeležujejo v organizaciji šole ter - na poti od in do šolskega avtobusnega postajališča. 1.3 Odgovornost šole v šolskem prostoru velja za čas, ko poteka učno-vzgojni proces in druge organizirane dejavnosti. 1.4 Uporaba hišnega reda velja za celotni šolski prostor, površine in zgradbe. Vsaka dislocirana enota ima hišni red, ki vključuje poleg skupnih določil še določila specifična za enoto. Če so v zgradbi, ki jo uporablja šola tudi drugi uporabniki, sprejmejo hišni red vsi uporabniki soglasno. 2. OBMOČJE ŠOLE IN POVRŠINE, KI SODIJO V ŠOLSKI PROSTOR Območje šolskega prostora zajema vse površine, ki jih je ustanovitelj dal šoli v upravljanje ali pa samo v uporabo, katere šola vzdržuje in za njih skrbi kot dober gospodar. Šolski red velja tudi na šolskem avtobusu. 2.1 Območje šolskega prostora V območje šole sodi šolski prostor, ki ga šola nadzoruje, in sicer: • Objekt centralne šole Divača in pripadajoče funkcionalno zemljišče; • Objekt podružnične šole Senožeče in pripadajoče funkcionalno zemljišče; • Objekt podružnične šole Vreme in pripadajoče funkcionalno zemljišče; • Telovadnica 2.2 Funkcionalno zemljišče šole je območje, namenjeno učencem za uporabo v času pouka, med odmorom in drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela. Pod pripadajoče funkcionalno zemljišče se šteje: • šolsko dvorišče,

36


• • •

športna igrišča, ograjene površine, površine ob zgradbah, ki jih šola uporablja za vzgojno-izobraževalno delo in varen prihod v šolo.

3. POSLOVNI ČAS IN URADNE URE 3.1 Poslovni čas šole Šola posluje pet dni v tednu, in sicer v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek: CENTRALNA ŠOLA Jutranje varstvo Redni pouk Podaljšano bivanje Varstvo vozačev Popoldanske dejavnosti v organizaciji šole Popoldanske dejavnosti v organizaciji najemnikov

od 6,30 do 7,45 od 7,45 do 14,00 od 11,20 do 16,30 od 12,05 do 14,25 od 11.20 do 16,30 od 14.00 do 21,00

PODRUŽNIČNA ŠOLA SENOŽEČE Jutranje varstvo Redni pouk Podaljšano bivanje Popoldanske dejavnosti v organizaciji šole Popoldanske dejavnosti v organizaciji najemnikov

od 6,30 do 7,45 od 7,45 do 14,00 od 11,20 do 16,00 od 11.20 do 16,00 od 14.00 do 21,00

PODRUŽNIČNA ŠOLA VREME Jutranje varstvo Redni pouk Podaljšano bivanje Popoldanske dejavnosti v organizaciji šole Popoldanske dejavnosti v organizaciji najemnikov

od 6,30 do 7,45 od 7,45 do 14,00 od 11,20 do 16,00 od 11.20 do 16,00 od 14.00 do 19,00

Poslovni čas ob sobotah je določen s šolskim koledarjem. Jutranje varstvo in OPB se vsako leto prilagaja potrebam staršev otrok. Ravnateljica lahko v izjemnih okoliščinah (primer višje sile, prireditve…) odredi, da šola začasno posluje tudi v soboto, nedeljo, na državni praznik ali na drug z zakonom določen dela prost dan. 3.2 Uradne ure Uradne ure tajništva in računovodstva so namenjene poslovanju z uporabniki storitev. Uradne ure so vsak delovni dan od 9.30 do 11.30 in od 13.00 do 14.00. Zaposleni, ki imajo uradne ure, imajo malico pred uradnimi urami ali po uradnih urah, toda ne po 14,00 uri. Glede na naravo dela in vrsto nalog imajo pedagoški delavci določen čas za sodelovanje s starši, in sicer: skupne in individualne govorilne ure, roditeljske sestanke in druge oblike dela s starši, kar je določeno z letnim delovnim načrtom šole. Urnik uradnih ur ne velja za ravnateljico šole. Ravnateljica sprejme stranke po predhodni najavi, brez najave pa v nujnih primerih in za poslovanje pomembnih zadevah. 3.3 Objava uradnih ur Uradne ure morajo biti objavljene v publikaciji in na spletni strani ter na vratih poslovnega prostora. V času pouka prostih dni se poslovni čas in uradne ure določijo glede na organizacijo dela in organizacijo letnih dopustov.

37


4. UPORABA ŠOLSKEGA PROSTORA 4.1

Šolski prostor se uporablja

a) za izvajanje: • vzgojno-izobraževalnih dejavnosti učencev šole, • drugih oblik vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v organizaciji izvajalcev na podlagi sklenjene pogodbe, • dejavnosti, ki jih s sklepom določi ustanovitelj, • oddajanjem prostorov v najem na podlagi sklenjene pogodbe. b) Delovanje političnih strank v šolskem prostoru ni dovoljeno. c) Konfesionalna dejavnost v šoli ni dovoljena. Izjemoma lahko minister na predlog ravnateljice v prostorih šole izven pouka ali izven časa delovanja šole dovoli verouk ali konfesionalni pouk religije, če v lokalni skupnosti za tako dejavnost ni drugih primernih prostorov. 4.2 Dostop v šolske prostore Vhod v šolo je namenjen učencem od 1. do 9. razreda, njihovim staršem oz. spremljevalcem in zaposlenim. Vhod je odprt od 6. 30 do 16. 30. med glavnim odmorom pa je zaprt. Vhodna vrata odklene hišnik. V glavnem odmoru ga zaklene čistilka. Službeni vhod je namenjen zaposlenim delavcem šole, staršem in drugim uporabnikom storitev šole. Vhod v šolo pri kuhinji lahko uporabljajo samo zaposleni delavci v kuhinji. Vhod v telovadnico je namenjen učiteljem športne vzgoje in zunanjim uporabnikom po sklenjenih pogodbah v skladu z urniki uporabe telovadnice. Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov po šolski zgradbi Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov po šolskih zgradbah je omejeno. Med vzgojnoizobraževalnim procesom lahko starši in obiskovalci v učilnice vstopajo samo z dovoljenjem ravnateljice. Zaradi varnosti lahko ravnateljica gibanje dodatno omeji s posebnim sklepom. Najemniki uporabljajo s pogodbo določene prostore samo v dogovorjenem času. 5. ORGANIZACIJA NADZORA V šoli je organiziran nadzor, ki preprečuje možnost poškodovanja zgradb in naprav ter zagotavljajo varnost osebam. 5.1. Fizični nadzor Razpored nadzora-dežurstva je usklajen z letnim delovnim načrtom in razporedom, ki ga pripravi ravnateljica oz. tajnica. Fizični nadzor izvajajo: • strokovni delavci – na hodnikih, garderobah, sanitarijah, površinah za rekreacijski odmor, • hišnik – na vhodu, garderobah, z obhodi v okolici šole, • čistilke – na hodnikih, sanitarijah, • učenci – na vhodu, jedilnici, razredu, • mentorji dejavnosti - v popoldanskem času. 5.2 Odgovornost Zaposleni delavci šole imajo ključ, ki odpira vrata prostorov po Načrtu sistema zaklepanja. Za prejeti ključ vsak odgovarja osebno. V primeru izgube ključa, mora vsak prejemnik takoj obvestiti ravnatelja. 6. UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI 6.1 Za zagotavljanje varnosti šolskega prostora in oseb, šola izvaja naslednje ukrepe:

38


• • • • • • • •

prepovedi uporabe nedovoljenih naprav in pripomočkov, pravila obnašanja v šolskem prostoru, uporaba zaščitnih in varnostnih pripomočkov (protizdrsna zaščita talnih površin, zaščitna obleka…), upoštevanje navodila iz Požarnega reda (kontroliranje naprav, instalacij, ukrepi v primeru požara, oznake poti evakuacije), vaje evakuacije učencev za primer nevarnosti (po izvedbenem načrtu ravnateljice), zagotavljanje preventivne zdravstvene zaščite (omarice prve pomoči, z zagotovljenim sanitetnim materialom v skladu s pravilnikom, ukrepi v primeru nezgod in epidemij …), ukrepanje v primeru poškodb ali slabem počutju učenca, upoštevanje načrta varne poti v šolo.

7. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE 7.1 Vzdrževanje šolskega prostora Šola mora vzdrževati šolski prostor tako, da je zagotovljena: • varnost učencem, ki ga uporabljajo, • čistoča in urejenost, • namembnost uporabe, • učenci skupaj z učitelji skrbijo za urejenost šolskih površin (travnik, igrišča in dvorišče). Program in razpored urejanja določi vodstvo šole, • ob koncu učne ure se pospravijo vsi uporabljeni učni pripomočki v omare ali na določen prostor. 7.2 Dežurstva • pred začetkom pouka, • med odmori med poukom, • po koncu pouka Dežurstvo izvajajo strokovni delavci, učenci in drugi zaposleni: • na hodnikih in stopniščih, • v učilnicah in jedilnici, • v garderobah in sanitarijah ter • na zunanjih površinah namenjenim za rekreacijo. Razpored dežurstev določa ravnateljica ali tajnica. 7.3 Skrb za čisto in urejeno okolje: • Odpadke mečemo v koše za smeti, • pazimo in ne uničujemo šolske lastnine, • skrbimo za higieno v sanitarijah, • toaletni papir in papirnate brisače, vodo in milo uporabljamo namensko, • posebno skrb namenjamo čistemu in urejenemu šolskemu okolju, • ko učenci zapuščajo igrišče ali šolsko dvorišče, dežurni učitelj poskrbi, da učenci odvržene odpadke pospravijo.

39


IZVLEČEK VZGOJNEGA NAČRTA Vzgojni načrt je sprejel Svet zavoda, dne 2. 6. 2009 in stopi v veljavo s 1.9. 2009. Za realizacijo vzgojnega načrta so odgovorni vsi delavci šole. Dokument je v celoti objavljen na šolski spletni strani.

VZGOJNE AKTIVNOSTI Proaktivne in preventivne aktivnosti Proaktivne in preventivne dejavnosti zajemajo tri temeljna področja. Prvo se nanaša na sproščeno in spodbudno razredno klimo. Pomeni upoštevanje otrokovih individualnih značilnosti in trenutnih življenjskih okoliščin. Učencem omogoča, da se razvijajo, se počutijo varne in sprejete. Drugo področje je povezano s kakovostjo učnega procesa. Pomeni uporabo učnih metod, ki upoštevajo individualne značilnosti učenca in mu omogočajo aktivno sodelovanje. Tretje področje se povezuje z dejavnostmi, ki se nanašajo na organizacijo in vodenje razreda. V vsaki skupnosti se je potrebno dogovarjati o pravilih skupnega življenja, da se učenci počutijo varne in svobodne, v okviru omejitev, ki jih postavlja socialno okolje. Vsaka oddelčna skupnost bo v prvih oddelčnih urah sprejela pravila oddelka. Posebej bomo skrbeli za učence, ki se težje vključujejo v skupino in so zaradi tega lahko žrtve vrstniškega nasilja. Razrednik bo zato skrbno spremljal razred in dogajanja med učenci ter se učinkovito odzival na probleme razreda ali posameznikov v razredu. Svetovanje in usmerjanje Svetovanje in usmerjenja bo namenjeno učencem, njihovim staršem pri reševanju problemov, ki so povezani: z razvojem učenca, s šolskim delom, z odnosi z vrstniki in odraslimi. V primerih, ko vzgojno delo šole ne dosega pričakovanih ciljev in je vedenje učenca enako ogrožajoče in moteče ali pa se celo poslabša ali ko starši odklanjajo sodelovanje s šolo, pa šola zahteva vključitev v ustrezne institucionalne oblike psihosocialne pomoči. Individualizirani vzgojni načrt učenca Učenec, starši, razrednik in šolska svetovalna služba sodelujejo pri oblikovanju individualiziranega načrta učenca. Ta naj učencu pomaga doseči pozitivne spremembe v načinih zadovoljevanja lastnih potreb, upoštevanja potreb in pravic drugih (do nemotenega učenja in dela, varnosti …), sprememb na področju učenja in vedenja. VZGOJNI POSTOPKI IN UKREPI Vzgojni ukrepi so posledice težjih ali ponavljajočih kršitev hišnega reda in pravil šolskega reda. Izvajanje vzgojnih ukrepov je povezano z nudenjem podpore in vodenjem učenca, iskanjem možnosti in priložnosti za spremembo neustreznega vedenja. Pri tem sodelujejo učenec, starši in strokovni delavci šole, ki skupaj oblikujejo predloge za rešitev. Vzgojni ukrepi se uporabljajo, ko se kršitve ponavljajo in učenec zavrača sodelovanje pri reševanju ali kadar trenutna situacija zahteva hitro ukrepanje ter ko učenci niso pripravljeni upoštevati potreb drugih. Z vzgojnim ukrepom skušamo doseči, da se nezaželeno vedenje ne pojavlja več oziroma, da se zmanjša pogostost in intenzivnost. V okviru ISTEGA prekrška lahko uporabimo spodaj naštete ukrepe: • sprememba sedežnega reda, • individualni pogovor z učencem po pouku, ki ga izvede učitelj, pri katerem se je dogodek zgodil, • seznanitev razrednika, staršev, • opravljanje neopravljenih obveznosti izven pouka, • odvzem predmetov, ki ne sodijo v šolo, seznanitev staršev, ki morajo osebno priti po predmet, • pogovor pri ravnatelju,

40


• • • • • •

povečan nadzor nad učencem pri pouku ali v času izven pouka, odstranitev od pouka in delo pod nadzorom strokovnega delavca, ki ga določi ravnatelj, če to ni možno, šola pokliče starše, da pridejo po učenca, dodatno spremstvo staršev pri organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela, ki se izvaja izven šole ali organizacija ustrezne nadomestne dejavnosti v šoli, ukinitev nekaterih pravic (dodatna možnost popravljanja ocene, napovedano spraševanje, podaljšano izobraževanje za učence, ki v devetih letih niso izpolnili osnovnošolske obveznosti) ali ugodnosti, ki jih nudi šola izven predpisanih dejavnosti in standardov, oblikovanje individualnega vzgojnega načrta skupaj z razrednikom, starši in svetovalno službo, vzgojnih ukrepih razrednik vodi evidenco in z ukrepom seznani oddelčni učiteljski zbor.

Šola lahko oblikuje in izvaja tudi druge vzgojne ukrepe. O vzgojnih ukrepih se vodijo ustrezni zapisi, ki ne vplivajo na vzgojne opomine. Zapise oblikuje oseba, ki vodi obravnavo in kopijo predloži razredniku. O uporabi vzgojnega ukrepa šola obvesti starše učenca. Z njimi se pogovori o kršitvi pravil, posledicah in možnih načinih reševanja težav. Če starši odklonijo razgovor, odklonitev ne zadrži uporabe vzgojnega ukrepa. Ob povzročitvi materialne škode morajo učenci škodo povrniti. Za to se z učencem dogovori učitelj, pri katerem je bila škoda povzročena in o dogodku obvesti starše. Med neprimerno vedenje sodijo dejanja, ki motijo vzgojno-izobraževalni proces, povzročajo psihično in fizično bolečino udeležencev procesa. Ob neprimernem vedenju izbere učitelj eno od spodaj navedenih možnosti: - javno opravičilo (v razredu pred sošolci ali v zbornici pred učitelji med glavnim odmorom). Če se učenec v dogovorjenem času primerno opraviči, vzgojni ukrep ni potreben. Če učencu te možnosti ne ponudimo (ker prestopke kljub opravičilom ponavlja) ali če jo ta zavrne, sledi vzgojni ukrep za težjo kršitev. - vključitve v razgovor po pouku, - dobro dejanje/delo Med neprimerna vedenje, ki jih obravnavamo kot težja kršitev in za katera vzgojni postopek povrnitve škode ne pride v poštev, temveč učencu izrečemo vzgojni opomin, sodijo: • izsiljevanje učencev, učiteljev ali delavcev šole, • preprodajanje, • neopravičeno izostajanje od pouka (10 ur), • grožnje ali fizični napad na učenca, učitelja ali delavca šole, • ogrožanje življenja in zdravja učencev, učiteljev ali delavcev šole, • spolno nadlegovanje učencev, učiteljev ali delavcev šole, • snemanje ali slikanje brez dovoljenja slikane osebe, • kajenje v šolskih prostorih ali na zunanjih površinah šole, • popravljanje in vpisovanje ocen v šolsko dokumentacijo, • uničevanje uradnih dokumentov ter ponarejanje podatkov in podpisov v uradnih dokumentih in listinah, ki jih izdaja šola, • prodajanje, dajanje ali uživanje cigaret, alkohola ali drugih prepovedanih substanc v šolskih prostorih ali na zunanjih površinah šole in napeljevanje sošolcev k takim dejanjem, • ponarejanje podpisov staršev, • uničevanje in vsebinsko spreminjanje obvestil razrednika in drugih organov šole, • uporaba pirotehničnih sredstev v šoli, na zunanjih površinah šole, • namerno skrivanje tuje lastnine, • prinašanje nevarnih predmetov v šolo, s katerimi lahko poškodujejo lastnino ali ljudi, • uporaba telefona, slušalk, mp3 in mp4 predvajalnikov in podobnih naprav med vzgojnoizobraževalnim procesom in dežurstvom (npr. vklopljen telefon ali telefoniranje, poslušanje glasbe, slušalke na/v/ob ušesih, slikanje ali snemanje s telefonom), • in druge kršitve po presoji učitelja oz. strokovnega delavca.

41


Pri izrekanju vzgojnih opominov upoštevamo Pravilnik o vzgojnih opominih v osnovni šoli, ki ga je izdal minister za šolstvo in šport RS. Le- ta določa izrekanje vzgojnih opominov, postopek izrekanja ter način izrekanja, obvestilo učencu in staršem, pripravo individualiziranega vzgojnega načrta. POHVALE IN NAGRADE Ustne pohvale izrekamo učencem za prizadevnost pri enkratni ali dolgotrajni aktivnosti Pisne pohvale se podeljujejo za: • prizadevnost in doseganje rezultatov pri šolskem in izven šolskem delu, • prizadevno delo v oddelčni in šolski skupnosti, • pozitiven zgled v oddelku in spoštljiv odnos do odraslih, • nudenje pomoči tistim, ki jo potrebujejo, • iz drugih razlogov, ki jih predlaga razrednik, mentor ali učiteljski zbor, Pohvale in priznanja šole se podeljuje v skladu s Pravili o podeljevanju pohval.

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA 1.

DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCEV

Dolžnosti in odgovornosti učencev so:  spoštujejo hišni red in pravila šolskega reda,  varujejo in odgovorno ravnajo s premoženjem šole ter lastnino učencev, zaposlenih in zunanjih delavcev šole,  sodelujejo pri urejanju šole in šolske okolice ter imajo spoštljiv odnos do narave,  imajo odgovoren odnos do sebe, drugih in okolja,  spoštujejo pravice učencev, zaposlenih in zunanjih delavcev šole,  imajo spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, človeškega dostojanstva, etnične pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola,  ne ovirajo in motijo učencev in učiteljev pri delu,  skrbijo za lastno zdravje in varnost ter ne ogrožajo zdravja in varnosti drugih,  redno in točno obiskujejo pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti,  izpolnjujejo svoje učne in druge šolske obveznosti,  primerno zastopajo šolo pri vseh oblikah, ki jih šola organizira,  v primeru lastne ogroženosti ali ogroženosti drugega takoj obvestijo strokovne delavce šole. Dolžnosti in odgovornosti so opredeljene z vzgojnim načrtom šole ter sprejetimi predpisi. Ta pravila se smiselno uporabljajo tudi za učence s posebnimi potrebami, če z vzgojnim oziroma izobraževalnim programom ni drugače določeno.

2.

NAČINI ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI

Za zagotavljanje varnosti učencev in preprečevanje nasilja nad in med učenci šola izvaja: preventivne ukrepe • svetuje in usposablja učence za varno uporabo pripomočkov, naprav in opreme, • preprečuje dostop učencem do nevarnih snovi in naprav, • zagotavlja, da so objekti, učila, oprema, strojev in naprave v skladu z veljavnimi normativi in standardi ter zagotavljajo varno izvajanje dejavnosti, • usposablja delavce za varno delo, • varuje osebne podatke,

42


• • •

zagotavlja ustrezno število spremljevalcev na ekskurzijah, športnih, naravoslovnih, kulturnih dnevih ter tečajih plavanja, kolesarjenja, smučanja ipd. v skladu z veljavnimi normativi in standardi in navodili za izvajanje učnih načrtov, zagotavlja učencem ustrezno opremo, kadar sodelujejo pri urejanju šole in šolske okolice, seznanja učence in starše z načrtom varnih poti.

aktivne ukrepe • dežurstvo v prostorih in na šolskih površinah, • kontrola vstopa obiskovalcev šole, • ukrepi v primeru nezgod in epidemij, • v skupnih šolskih prostorih ni več oseb, kot je glede na prostor predvideno, • določen čas in načini uporabe igrišč in drugih zunanjih površin šole, • opredeljen način prihoda in odhoda učencev v šolo, • oblikuje oddelke in skupine učencev v skladu z veljavnimi normativi in standardi, • vključuje učence v tečaj za vožnjo s kolesi in opravljanje kolesarskega izpita, • opravi tehnični pregled koles učencev petih razredov pred kolesarskim izpitom, • nadzor v primeru suma prinašanja nevarnih predmetov ali snovi v šolo. Ne glede na določbo sedme alineje te točke lahko šola občasno organizira vzgojno izobraževalno delo v posebej oblikovanih skupinah učencev z namenom, da se učencem zagotovi varnost oziroma nemoten pouk. posebno varstvo učencev Šola mora varovati učence pred: • nadlegovanjem, • trpinčenjem, • zatiranjem, • diskriminacijo, • nagovarjanjem k dejanjem, ki so v nasprotju z zakonom in splošno sprejetimi civilizacijskimi normami, in pred tem, da bi jih: • namerno poniževali drugi učenci, • delavci šole in • druge osebe, ki vstopajo v šolski prostor. 3.

PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA

OBNAŠANJA V vseh medsebojnih stikih smo vsi dolžni upoštevati temeljna pravila bontona ter šolske in razredne dogovore. Imeti moramo strpen, prijazen, vljuden in spoštljiv odnos do sošolcev, delavcev in obiskovalcev. Učenci in delavci šole so dolžni: • uresničevati cilje in programe šole, • skrbeti za urejenost, čistočo, disciplino in prijetno počutje v šoli, • zagotoviti varnost udeležencev v vzgojno izobraževalnem procesu, • preprečevati škodo ipd. Učenci so dolžni: • upoštevati hišni red, sprejeta navodila oziroma opozorila razrednikov, dežurnih učiteljev ter ostalih delavcev šole, • prinašati predpisane oziroma zahtevane učne pripomočke k pouku in drugim oblikam vzgojno izobraževalnega dela.

43


RAVNANJA • •

• • • • •

• •

• • •

• •

Odpiranje učilnic Učenci morajo počakati učitelja pred začetkom šolske ure pred učilnico, v kateri bo potekal vzgojno izobraževalni proces. Učilnice odpirajo učitelji. Učitelji zaklepajo učilnice v času 5- minutnih odmorov, zagotovijo, da se pouk prične točno po urniku. Prihajanje učencev v šolo Na poti v šolo in iz nje učenci upoštevajo pravila prometne varnosti. Učence 1. razreda v šolo in iz nje obvezno spremljajo starši oz. druga oseba, ki so jo za to pooblastili starši in o tem pisno obvestili šolo. V šolo prihajajo učenci ob določeni uri, razen učencev, ki so vključeni v jutranje varstvo in učenci vozači. Ob prihodu v šolo se učenci v garderobi preobujejo v copate in odložijo oblačila. Pred začetkom pouka počakajo v večnamenskem prostoru šole, dovoljeni so tudi obiski knjižnice in tajništva. Učenci v šolo prihajajo največ 15 minut pred začetkom pouka in odhajajo do 5 minut po pouku, kosilu, podaljšanem bivanju ali po drugih dejavnostih, učenci vozači pa s prihodom oz. odhodom avtobusov. Vstop v šolske prostore (tudi v garderobo) je z rolerji, skiroji, kotalkami ali copati opremljenimi s koleščki prepovedan. Odhajanje učencev iz šole Po zadnji uri pouka, PB oz. drugih dejavnosti učenci zapustijo šolske prostore in odidejo domov. Zadrževanje v šolskih prostorih ali v garderobah po končanem pouku ali drugih vzgojno izobraževalnih dejavnostih ni dovoljeno. Zadrževanje v šoli po končanem pouku je dovoljeno samo učencem vključenim v organizirano varstvo, učencem vozačem, obiskovalcem popoldanske učne pomoči, obiskovalcem popoldanskih interesnih dejavnosti ali drugih, v šoli dogovorjenih dejavnostih. Izjemni odhodi učencev med poukom Učenci lahko zapustijo šolski prostor samo iz opravičenih razlogov, kot so: odhod k zdravniku na podlagi obvestila staršev, predhodno najavljeni športni treningi na podlagi obvestil staršev ali mentorjev dejavnosti, obiskovanje glasbene šole zaradi nastopa na podlagi obvestil mentorjev dejavnosti. učenec lahko izjemoma zapusti šolo v času pouka, če za odhod pisno ali ustno zaprosijo starši. Kot izjemen odhod učencev se šteje odhod zaradi zdravstvenih težav in izjemnih družinskih okoliščin. V primeru, da ima učenec v šoli zdravstvene težave (vročina, slabost, bruhanje ipd.) ali se poškoduje, mora razrednik, učitelj ali drug strokovni delavec, ki ima učenca pri pouku, o stanju učenca obvestiti starše, s katerimi se dogovori o času in načinu odhoda učenca domov. Odhodi učencev v teh primerih so v soglasju s starši. Učenci 1. razreda tudi v izjemnih primerih ne smejo oditi iz šole sami, ampak obvezno v spremstvu staršev ali s strani staršev pooblaščene osebe. Izjemen odhod učenca iz šole se vpiše v dnevnik v rubriki odsotnosti učencev, starši opravičijo izostanek in to sporočijo razredniku. Vstop v šolo v popoldanskem času - interesne dejavnosti V popoldanskem času odklepa vrata učilnice mentor interesne dejavnosti, h kateri je učenec namenjen.

44


• •

Mentor interesne dejavnosti pospremi celo skupino učencev tudi po končani vadbi do izhoda in poskrbi, da učenci zapustijo šolsko stavbo. Enako velja za najemnike šolskih prostorov. Učenci se preobujejo v šolske copate. Enako velja tudi za učence drugih osnovnih šol, ki prihajajo v šolo k dopolnilnim dejavnostim.

Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov po šolski zgradbi • Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov po šolskih zgradbah je omejeno. • V učilnice lahko vstopijo straši in obiskovalci samo z dovoljenjem ravnateljice. • Zaradi varnosti lahko ravnateljica gibanje dodatno omeji s posebnim sklepom. Najemniki uporabljajo s pogodbo določene prostore samo v dogovorjenem času. • • • •

• •

• • •

• • • • • • • • •

Pouk Učitelj je dolžan točno začeti in končati učno uro. Če učitelj zamudi več kot 5 minut, je reditelj dolžan sporočiti njegovo odsotnost vodstvu šole, ki bo organiziralo nadomeščanje. Šolske ure se začenjajo s pozdravom in umirjanjem učencev. Način pozdravljanja določijo učenci in učitelji sami. Učitelj na začetku ure izpolni in uredi dokumentacijo dela oddelka, med drugim preveri prisotnost učencev pri pouku. Med poukom učenci praviloma ne odhajajo iz učilnice. V tem času so učenci dolžni upoštevati dogovore o disciplini. Zaradi reševanja vedenjske problematike lahko učitelj pošlje učenca, ki ima težave, k svetovalni delavki, vodstvu šole ali učitelju, ki ima uro pripravljenosti. Učenci ob koncu učne ure zapustijo učilnico šele, ko jim to dovoli učitelj. Varnost med odmori V ugodnem vremenu naj gredo učenci med glavnim odmorom na prosto (v letno učilnico). Dežurni učitelj nadzoruje dogajanje med odmori v večnamenskem prostoru, jedilnici, garderobi ter hodniku in mora imeti pregled in kontrolo ter možnosti takojšnega posredovanja pri učencih. Na vadbenem, igralnem prostoru naj bo takšno število učencev, ki omogoča normalno in varno igro. Uporabljati moramo starosti, sposobnostim in znanju učencev primerne rekvizite. Pri tem moramo upoštevati terenske pogoje. Pred uporabo mora dežurni učitelj pregledati orodje oziroma igrala, če slučajno niso poškodovana in bi lahko povzročila nesrečo. Varstvo vozačev Učenci, ki odhajajo domov s šolskim prevozom, so vključeni v varstvo vozačev od zaključka pouka do odhoda 1. avtobusa ali v druge oblike varstva (PB za 1. in 2. triado). V času varstva vozačev se učenci lahko gibljejo le v za to določenih šolskih prostorih ali v skladu z dogovorom z učiteljem. Varstvo vozačev se začne s pregledom prisotnih učencev v za to določeni učilnici. Po pregledu lahko učitelj določi manjšim skupinam, kje bodo v varstvu. Vsi učenci take skupine so dolžni ves čas varstva ostati na dogovorjenem mestu. Učenci so dolžni upoštevati navodila učiteljev. Učenci so dolžni opozoriti učitelje na dogajanje, ki ni v skladu s hišnim redom šole. Učitelje ali vodstvo šole obvestijo tudi v primeru, če se na šoli dogaja kaj neobičajnega. Učitelj je prisoten do odhoda zadnjega avtobusa. Učencem v varstvu mora biti omogočena ena učilnica, v kateri lahko pišejo domačo nalogo. Varstvo vozačev se lahko odvija v računalniški učilnici samo, če ima učenec delo na računalniku , ki se nanaša na pouk. Ukrepanje v primeru poškodb ali slabem počutju učenca Vsak delavec šole je dolžan takoj ukrepati, ko opazi ali je obveščen o poškodbi ali slabem počutju učenca.

45


• •

• • • • • • •

• •

Učenca je potrebno namestiti na varno mesto in zagotoviti, da ni sam. Delavec je dolžan o poškodbi ali slabem počutju učenca obvestiti tajništvo šole, svetovalno službo ali vodstvo šole, ki obvesti starše, da pridejo po otroka. V primeru težje poškodbe, zelo slabega počutja, bolezenskega stanja ali v primeru, da se ne da oceniti resnosti poškodbe ali stanja, je potrebno poklicati zdravnika. V primeru, da se zdravnik ne more takoj odzvati na klic, je potrebno poklicati reševalno postajo. V obeh primerih je potrebno takoj obvestiti starše. Če je poškodba posledica nasilnega dejanja ali nesreče (padec z višine…), je šola dolžna o tem obvestiti tudi policijo. V tem primeru je potrebno sestaviti zapisnik in ga oddati v tajništvu šole. O vsaki nezgodi je potrebno napisati zapisnik. Spoštovanje šolske in tuje lastnine Za svoje stvari skrbijo in odgovarjajo učenci sami. V šolskih prostorih in pri izven šolskih dejavnostih, ki jih organizira šola, varujejo in spoštujejo učenci svojo, tujo in šolsko lastnino. Denarja, dragocenosti in predmetov, ki ne sodijo v šolo, naj učenci ne nosijo seboj. Če učenci opazijo poškodbe na šolski opremi ali drugih pripomočkih, o tem obvestijo učitelje. Če učenci namerno povzročajo škodo na šolskem inventarju ali tuji lastnini, morajo nastalo škodo odpraviti/povrniti njihovi starši/skrbniki. Sporočanje resničnih podatkov Učenci in straši so dolžni razrednikom ali šolski svetovalni službi sporočiti resnične podatke o bivališču in telefonske številke, na katerih so dosegljivi v nujnih primerih. Prav tako razredniku ali šolski svetovalni službi sporočijo morebitne spremembe teh podatkov.

Nenasilno vedenje V šolskem prostoru ali pri dejavnostih, ki jih organizira šola, ni dovoljeno: • kakršnokoli nasilje (fizično, psihično, spolno ali verbalno), • kajenje, pitje alkohola in jemanje poživil in/ali prinašanje le-teh. • uporabljati kakršnekoli nevarne predmete, s katerimi lahko povzročijo telesne poškodbe ali materialno škodo. Šola osvešča učence o njihovih pravicah in dolžnostih ter o načinih iskanja ustrezne pomoči v primerih spolnega nadlegovanja in zlorabe ter nasilja. V te namene organizira različne aktivnosti pri pouku in drugih dejavnostih šole. • •

Ravnanje ob poškodbah šolskega inventarja in skrb za opremo Oddelčne skupnosti skrbijo za osnovno urejenost učilnic. Vsi delavci in učenci šole odgovarjajo za urejenost, opremo, učila in ostali šolski inventar.

Druge oblike ravnanj V primeru kršenja hišnega reda lahko strokovni delavec: • zapiše obvestilo o kršitvi v učenčevo beležko, • telefonsko obvesti starše, • povabi starše na razgovor, • predlaga obravnavo pri šolskem svetovalnem delavcu, • predlaga razgovor pri ravnatelju.

• • •

4. DEŽURSTVA pred pričetkom pouka, med odmori, po koncu pouka.

46


Dežurstvo izvajajo strokovni delavci, učenci in drugi zaposleni: • na hodnikih in stopniščih, • v učilnicah in jedilnici, • v garderobah in sanitarijah ter • na zunanjih šolskih površinah. 1. Dežurstva učiteljev Da bi vzgojno izobraževalno delo potekalo nemoteno, in da bi se zagotavljala varnost, učenci in izvajalci programov opravljajo dežurstvo v posameznih šolskih prostorih. Učitelji lahko predlagajo za učence, ki ne upoštevajo njihovih navodil oziroma kršijo določila tega hišnega reda, vzgojne opomine skladno s Pravili šolskega reda. Naloge učiteljev: • skrbijo za red in primerno disciplino med učenci ter za njihovo varnost, • nadzorujejo gibanje učencev po prostoru, • opravljajo preglede prostorov, kjer se zadržujejo učenci ali drugi delavci šole in opozarjajo na pomanjkljivosti, • nadzorujejo delo dežurnih učencev ter jim dajejo dodatna navodila in naloge, učence opozarjajo na vzdrževanje čistoče v šolskih prostorih in v okolici šolskega poslopja, • kontrolirajo garderobe učencev in poskrbijo, da so te urejene. Učitelj v jedilnici skrbi, da učenci: • mirno in urejeno prihajajo v jedilnico, • ne prinašajo torb in drugih predmetov v jedilnico, • gredo k razdeljevalnemu pultu brez prerivanja, • pravilno uporabljajo jedilni pribor in kulturno zaužijejo hrano, • po končanem obroku pospravijo prostor, ki so ga uporabili, • mirno in urejeno zapustijo jedilnico, Učitelj v jedilnici lahko odstrani posameznika oz. skupino učencev, ki se v jedilnici ne obnašajo kulturno in v skladu z njegovimi navodili. Učitelju v jedilnici pomaga dežurni učenec. 2. Dežurstva učencev Učenci 8. in 9. razreda opravljajo dežurstva v razredu, jedilnici in pri vhodu. Poimenski seznam izdela razrednik. Dežurstvo poteka od 7.40 do 14. ure. Seznam dežurnih učencev mora biti objavljen pred začetkom meseca za cel mesec in mora viseti v zbornici (poleg seznama dežurnih učiteljev) in v prostoru dežurnega učenca Dežurstvo v razredu - rediteljstvo Vsaka oddelčna skupnost določi na razrednih urah po dva reditelja, ki opravljata svoje delo en ali dva tedna in imata naslednje naloge: • skrbita, da so učilnica, kabinet ali prostor, v katerem učenci delajo, vedno čisti in pospravljeni, • ob prihodu učitelja v razred ga seznanita o odsotnosti učencev, • po končani uri počistita tablo in uredita učilnico, • po malici pomagata skrbeti za čistočo in urejenost učilnice, • v odmorih pazita, da ne pride do poškodb opreme in odtujitve lastnine in o tem poročata razredniku oziroma izvajalcu učne ure, • opravljata druge naloge, za katere ju pooblasti oddelčna skupnost ali razrednik oz učitelj, ki izvaja pouk v oddelku Dežurstvo učenca v prostoru za dežurnega • Dežurni učenec se med dežurstvom nahaja v prostoru za dežurstvo in ga zapušča samo v primerih, ko opravlja zadolžitve. Prisotnost drugih učencev v prostoru za dežurnega ni dovoljena.

47


• • • • • •

Naloge dežurnega učenca so zaupane učencem 8. in 9. razreda. Dežurne učence na dežurstvo pripravijo razredniki, ki učence na razrednih urah natančno seznanijo z navodili za dežurne učence. V primeru odsotnosti učenca, ki bi moral biti dežurni, za zamenjavo poskrbi razrednik. V primeru odsotnosti razrednika, je dežurni učenec, ki je naslednji po seznamu. V izjemnih primerih razrednik lahko presodi, da učenca oprosti naloge dežurstva ali da mu naloge dežurnega učenca ne zaupa: v primeru, ko ima učenec večje učne težave in bi lahko njegova odsotnost od pouka težave še poglobila, v primeru, če je učenec naredil več disciplinskih prekrškov, ima izrečen sankcijski ukrep ali pogosto krši določila hišnega reda, v ostalih primerih, po presoji razrednika. Razrednik mora dva dni pred iztekom dežurstev učencev njegovega oddelka o tem obvestiti razrednika naslednjega oddelka. Dežurni učenec o svojem delu vodi zapis: beleži opažanja, opravljene naloge ipd., podatke o obiskovalcih šole v času njegovega dežurstva. Dežurni: opozarja sovrstnike, da se preobujejo v copate, skrbi za urejenost garderob, razvozi malico po učilnicah, raznaša okrožnice po učilnicah, ugaša luči.

Dežurni učenec pri vhodu ima trak z znakom šole, prostor za dežurnega pa je opremljen z napisom. 5. ŠOLSKA PREHRANA Čas, način in pravila ravnanja v času zajtrka, malice in kosil določi šola v letnem delovnem načrtu in s pravili ravnanja in obnašanja v jedilnici. 1. Šolska kuhinja Vstop v kuhinjske prostore je dovoljen samo kuhinjskemu osebju in vodji šolske prehrane, ki izjemoma lahko dovoli vstop v kuhinjo tudi ostalim delavcem, ki skrbijo za čistočo,vzdrževanje prostorov, opreme in naprav ter delavcem, ki izvajajo predpisano kontrolo. 2. Malica v jedilnici Učenci in učitelji morajo upoštevati urnik, ki ga šola določi z letnim delovnim načrtom ter pravila ravnanja in obnašanja v jedilnici. 3. Malica v razredu Malico v oddelke s hodnika pripelje reditelj. Reditelja oddelka s pomočjo učitelja skrbita, da se: • prevzame malico po končani 2. uri, • malica razdeli na kulturen način, • po malici vrne posodo in ostanke malice, ločene na embalažo in živilske ostanke, v kuhinjo, • po malici skupaj z drugimi učenci oddelka očisti učilnico. Potek prehranjevanja v času malice spremljajo učitelji, ki poučujejo 2. šolsko uro v razredu. 4. Kosila Učenci in učitelji morajo upoštevati: • urnik, ki jih šola določi z letnim delovnim načrtom • pravila prijavljanja in odjavljanja kosil ter • pravila ravnanja in obnašanja v jedilnici. Jedilnik za tekoči teden je objavljen na vratih jedilnice in na spletni strani šole. •

6. UPORABA GARDEROBE Učenci se ob vsakem prihodu v šolo in ob vsakem izhodu iz šolske stavbe preobujejo v garderobi.

48


• • • • •

Učenci odložijo obutev, vrhnjo garderobo in telovadno opremo v garderobi. Urejenost garderob preverja razrednik, ki ima dostop tudi do garderobnih omaric. Učenci od 6 do 9. razreda prvi šolski dan prevzamejo ključe svojih garderobnih omaric. Če učenec izgubi ključ, sporoči tajništvu. Šola poskrbi za nadomestni ključ, učenci poravnajo stroške izdelave novega ključa. Učenci morajo skrbeti za urejenost garderob. Šola ne odgovarja za predmete, ki jih učenci prinašajo ali hranijo v šoli.

7. PREPOVEDI Na šolskem prostoru ni dovoljeno: • kakršna koli oblika nasilja (nična toleranca do nasilja), • nestrpnost, • izsiljevanje, • motenje pouka in sošolcev pri delu, • ogrožanje varnosti pri praktičnem delu, • prinašanje ter uporaba nevarnih predmetov in snovi, • prilaščanje tuje lastnine, • kajenje, uživanje in ponudba alkoholnih pijač in drog ter drugih psihoaktivnih sredstev je prepovedano v prostorih in na pripadajočem funkcionalnem zemljišču, • prinašanje in uporaba drugih snovi, ki so neprimerne ali škodljive za otrokovo zdravje in razvoj (npr. energetske pijače). • Žvečenje ( bonboni, lizike …) med poukom in neposrednim delom na raznih dejavnostih ni dovoljeno. Če delavec šole zazna ali opazi, da učenec ne spoštuje ali krši zgoraj navedene dogovore, dolžnosti ali prepovedi, o tem obvesti razrednika ali svetovalno službo, ki mora ustrezno ukrepati.

• • • • • • • •

8. OMEJITVE UPORABE NAPRAV IN PRIPOMOČKOV Uporaba mobilnih telefonov V šolskih prostorih (to velja tudi med odmori, na dnevih dejavnosti, športnih dnevih, ekskurzijah …), je kakršna koli uporaba mobilnih telefonov prepovedana. Če ima učenec mobilni telefon na vidnem mestu, oz. ga uporablja in ovira šolsko delo, mu ga učitelj začasno odvzame. Izjema je pouk, kjer se uporablja kot merilnik ( po dogovoru z učiteljem). V primeru, da učenec v šolo prinese mobilni telefon, zanj tudi v celoti odgovarja, šola pa smatra, da ga ima učenec v šoli z vednostjo staršev. Odvzeti mobilni telefon učitelj preda ravnateljici ali svetovalni delavki, kjer telefon lahko prevzamejo učenčevi starši. O odvzemu mobilnega telefona ali drugih predmetov učitelj obvesti starše. Strogo je prepovedana uporaba mobilnih telefonov z namenom fotografiranja ali snemanja v šoli. Šola za poškodovane, izgubljene ali odtujene mobilne telefone ne odgovarja. Prepoved snemanja Prav tako je v šoli pri učencih prepovedana uporaba drugih naprav, ki omogočajo kakršno koli avdio in video snemanje šolskih prostorov, zaposlenih in sošolcev (razen v primerih, ko ima oseba za to dovoljenje vodstva šole). Enake omejitve veljajo za fotografiranje v šoli. Fotografirati je dovoljeno samo šolske prireditve. Fotografira jih določen učenec ali učitelj. Vse fotografije mora učenec predati učitelju. Fotografije so last šole. Učenci jih lahko dobijo po predhodnem pregledu učiteljev. Nepooblaščeno uporabo teh naprav bo šola obravnavala kot hujšo kršitev hišnega reda in predpisov o varstvu osebnih podatkov. Predvajalniki glasbe Učencem med poukom ni dovoljena uporaba različnih glasbenih predvajalnikov.

49


Druge omejitve in zahteve za zagotavljanje varnosti Učitelj lahko učencu začasno odvzame tudi druge predmete ali snovi, ki ne sodijo v šolo, še posebej, če z njimi moti pouk ali z njimi ogroža svojo varnost in varnost drugih. • Učitelj, po svoji presoji, po pouku učencu vrne predmet ali pa o dogodku obvesti starše in vodstvo šole. • V šolo ni dovoljeno prinašati in v njej uporabljati: nevarnih predmetov, drugih predmetov, ki jih učenec v šoli ne potrebuje. Učencem svetujemo, da dragocenih predmetov (npr. nakita, dragih ur,…) ali večjih vsot denarja ne nosijo v šolo. Za izgubljene ali drugače odtujene zgoraj omenjene stvari, šola ne prevzema odgovornosti. •

2.

VZGOJNI UKREPI ZA POSAMEZNE KRŠITVE PRAVIL

Vzgojne ukrepe šola izvede, kadar učenec krši svoje dolžnosti, določene z zakonom ter drugimi predpisi in akti šole. Z vzgojnimi ukrepi ni mogoče omejiti pravic učencev (od 5. do 13. člena in od 50. do 57. člena Zakona o osnovni šoli – UPB3, št. Ur.l. 81/06 in 102/07 ). Učencu se lahko izreče: • vzgojni ukrep opredeljen v vzgojnem načrtu ali • vzgojni opomini opredeljen v Pravilniku o vzgojnih opominih v OŠ, ko učenec kljub predhodni vzgojni pomoči, ne spremeni svojega vedenja, noče sodelovati ali pa zaradi različnih razlogov tega ni sposoben. 1.

Vzgojni ukrep

Predlog za začetek postopka zaradi storjene kršitve lahko razredniku poda vsak delavec šole. Izvajanje vzgojnih ukrepov je povezano z nudenjem podpore, pomoči in vodenjem učenca k spremembi neustreznega vedenja in ravnanja. Pri tem sodelujejo učenec, starši /ali varuh učenčevih pravic/ in strokovni delavci šole, ki skupaj oblikujejo predloge za reševanje problemov. Na podlagi strokovne odločitve se ukrep izvede. Vzgojni ukrepi so lahko: • povečan nadzor nad učencem v času, ko je v šoli, a ne pri pouku, • zadržanje na razgovoru po pouku v zvezi z reševanjem problemov, • dodatno spremstvo ali organiziran nadomestni vzgojno izobraževalni proces v šoli, • odstranitev učenca od pouka v zato določen prostor kadar učenec s svojim vedenjem onemogoča normalno izvedbo pouka. V tem prostoru je pod nadzorom učitelja v pripravljenosti in dela ustrezne naloge iz učne snovi. • začasni odvzem naprave ali predmeta, s katerim učenec ogroža varnost ali onemogoča izvedbo pouka, • ukinitev nekaterih pravic in ugodnosti, ki so povezane s kršitvami šolskih pravil in s pridobljenimi statusi, • vsakotedenski kontakti s starši, • pogostejši prihodi staršev v šolo na razgovor, • prepoved vstopanja ali uporabe določenih šolskih prostorov, • restitucija in mediacija, • prepoved približevanja učencu. Pri vzgojnem ukrepanju je treba učencu zagotavljati uresničevanje njegovih temeljnih pravic: • varstvo osebnih podatkov in varstvo zasebnosti ter osebno, duhovno in telesno integriteto, • pri odločitvi o izbiri ukrepa mora razrednik oziroma drug pristojen organ upoštevati primernost in izvedljivost ukrepa ter pretehtati njegove vzgojne in druge učinke.

50


V postopku vzgojnega ukrepanja se vodi pisna dokumentacija, ki vsebuje zlasti predlog za uvedbo postopka: • zapisnik o obravnavi, • izjava oziroma zagovor učenca, • odločitev o vzgojnem ukrepu in njegovi izvršitvi, • druge pisne izjave, ki so nujne za pravilno izvedbo tega postopka. Zapise vodi razrednik oziroma svetovalna služba ali oseba, ki vodi obravnavo. Učencu in njegovim staršem pojasnimo: • razloge za takšno odločitev, • obliko in trajanje ukrepa in • načine, s katerimi bomo preverili, ali je ukrep učinkoval. V primerih, ko to ni mogoče (npr. odstranitev učenca od šolske ure), se razgovor opravi čim prej, praviloma še isti dan. Vzgojni ukrep je za učenca in njegove starše obvezujoč in se mu morajo podrediti. 2. Individualizirani vzgojni načrt Šola za učenca, ki mu je bil izrečen vzgojni opomin, najkasneje v desetih delovnih dneh od izrečenega opomina pripravi individualizirani vzgojni načrt, v katerem opredeli: konkretne vzgojne dejavnosti, postopke in vzgojne ukrepe, ki jih bo izvajala. Pri pripravi individualiziranega vzgojnega načrta lahko sodelujejo tudi starši učenca. Šola spremlja izvajanje individualiziranega vzgojnega načrta. 3. Vzgojni opomin Učencu se lahko izreče vzgojni opomin, kadar krši dolžnosti in odgovornosti, določene z zakonom, drugimi predpisi, akti šole, in ko vzgojne dejavnosti oziroma vzgojni ukrepi ob predhodnih kršitvah niso dosegli namena. Vrste in določanje vzgojnih opominov podrobneje določi minister, pristojen za šolstvo. Šola pred izrekom vzgojnega opomina uporabi ukrepe, določene z vzgojnim načrtom in pravili šolskega reda. Obrazložen pisni predlog za izrek vzgojnega opomina poda strokovni delavec šole razredniku. 4. Prešolanje brez soglasja staršev V skrajnem primeru je posledica treh izrečenih vzgojnih opominov premestitev učenca v drugo šolo brez soglasja staršev, če učenec kljub izvajanju individualiziranega vzgojnega načrta onemogoča nemoteno izvajanje pouka ali drugih dejavnosti, ki jih organizira šola. Opomba: Ko je učencu izrečen drugi vzgojni opomin v šolskem letu, mora šola o tem obvestiti učenčeve starše. Pred odločitvijo o prešolanju učenca na drugo šolo si šola pridobi strokovna mnenja: • centra za socialno delo • soglasje šole, v katero bo učenec prešolan, glede na okoliščine pa tudi mnenje drugih inštitucij. Šola staršem vroči odločbo o prešolanju, v kateri navede tudi ime druge šole ter datum vključitve v to šolo. 5. Varstvo pravic Učenec in njegovi starši lahko pisno podajo razredniku ali šolski svetovalni službi ali ravnatelju ugovor glede vzgojnega delovanja šole. Če učenec ali starši v 30-ih dneh ne dobijo pisnega odgovora z njim niso zadovoljni, lahko dajo predlog za inšpekcijski nadzor. Ugovor: se lahko poda na zapisnik pri ravnatelju oziroma se pošlje po pošti v osmih dneh po prejetju odločitve. Učenčevi starši lahko podajo zahtevo za varstvo pravic (v nadaljnjem besedilu ugovor), če menijo, da so odločitve v zvezi z vzgojnim ukrepanjem in v drugih primerih neutemeljene oziroma nepravilne.

51


Na prvi stopnji odloča ravnatelj v naslednji primerih: • pravicah in dolžnostih učenca, če za posamezno odločitev ni posebej določen pristojni organ, • odložitvi začetka šolanja, • o odložitvi šolanja med šolskim letom v prvem razredu na podlagi obrazloženega mnenja strokovne komisije. Pritožbena komisija (2. stopnja) odloča o pritožbah v zvezi: • z uresničevanjem pravic in • dolžnosti otroka oziroma učenca. Postopke vodenja in odločanja lahko šola ureja s Poslovnikom o delu pritožbene komisije. 3.

ORGANIZIRANOST UČENCEV

1. Oddelčna skupnost Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka. Učenci pri urah oddelčne skupnosti skupaj z razrednikom obravnavajo posamezna vprašanja iz življenja in dela svoje skupnosti in šole ter oblikujejo predloge in pobude za boljše delo in razreševanje problemov, in sicer: • obravnavajo učni uspeh v oddelku in organizirajo medsebojno pomoč pri učenju, • si pomagajo z učnimi gradivi v času odsotnosti, • oblikujejo predloge za pohvale, priznanja in nagrade učencem v oddelčni skupnosti, • organizirajo različne oblike dežurstva v skladu s sprejetim hišnim redom in dogovorjenim letnim načrtom dežurstev, • opravljajo druge naloge, za katere se dogovorijo. 2. Skupnost učencev šole Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. Učenci oddelčne skupnosti volijo v skupnost učencev šole dva predstavnika oddelka. Skupnost učencev šole sprejme letni program dela in opravlja naslednje naloge: • zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom interesih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola, • informira učence o svoji dejavnosti, • načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne, solidarnostne akcije ipd.), • predlaga izboljšave bivalnega okolja in sodeluje pri uresničitvi idej, • oblikuje predloge za pohvale, priznanja in nagrade učencem, • opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci. Skupnost učencev šole ima mentorja, ki ga imenuje ravnatelj izmed strokovnih delavcev šole. 3. Šolski parlament Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. Šolski parlament se skliče najmanj dvakrat letno. 4. Predlogi, mnenja in pobude učencev Učiteljski zbor, svet staršev in svet šole vsaj enkrat letno obravnavajo predloge, mnenja in pobude učencev, ki so jih le-ti oblikovali v skupnosti učencev šole ali šolskem parlamentu. Učenci lahko posredujejo mnenja in pripombe tudi anonimno v nabiralnik. 4.

OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI

1. Odsotnost od pouka Starši morajo ob vsakem izostanku učenca šoli sporočiti vzrok izostanka.

52


• • • • • • •

• • • •

• •

• • •

Če šola ni obveščena o vzroku izostanka v petih delovnih dneh od prvega dne izostanka dalje, šola obvesti starše o izostanku učenca in jih pozove, da izostanek pojasnijo. Kadar učenec izostane zaradi bolezni več kot 5 šolskih dni, lahko razrednik zahteva uradno zdravniško potrdilo o opravičenosti izostanka, ki mora biti opremljen s štampiljko izvajalca zdravstvene dejavnosti ter podpisom zdravnika. Če razrednik dvomi o verodostojnosti opravičila, obvesti o tem starše oziroma zdravnika, ki naj bi opravičilo izdal. Če ugotovi, da je opravičilo lažno, izostanka ne opraviči in ukrepa v skladu s temi pravili. 2. Napovedana odsotnost Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek vnaprej napovejo, vendar ne več kot pet dni v šolskem letu. Starši lahko zaprosijo za odsotnost od pouka v strnjeni obliki ali v več delih. Učitelj ali drug delavec, ki pripravlja tekmovanje ali srečanje učencev, o udeležbi in odsotnosti učencev obvesti razrednika najkasneje tri dni pred tem, ko učenci odidejo na srečanje ali tekmovanje. Za udeležbo oz. odsotnost učenca mora predhodno pridobiti soglasje staršev. Ravnatelj lahko na željo staršev iz opravičljivih razlogov dovoli učencu izostanek od pouka daljši od pet dni. 3. Oprostitev sodelovanja iz zdravstvenih razlogov Učenec je iz zdravstvenih razlogov lahko oproščen sodelovanja pri posameznih oblikah vzgojno izobraževalnega dela v šoli. Starši učenca morajo predložiti razredniku mnenje in navodilo zdravstvene službe. Razrednik o tem takoj obvesti učitelje oziroma druge sodelavce, ki izvajajo pouk ali druge dejavnosti šole. V dnevnik šolskega dela razrednik vpiše čas trajanja oprostitve. Učenec, ki je oproščen sodelovanja pri posamezni dejavnosti, mora pri tej uri prisostvovati in opraviti naloge, ki ne ogrožajo njegovega zdravstvenega stanja in jih sme opravljati v skladu z navodili zdravstvene službe. Če učenec zaradi zdravstvenih razlogov ne more opravljati nobene naloge, šola zanj organizira nadomestno dejavnost. 4. Neopravičeni izostanki Ob nenadni odsotnosti učenca, ki ni obvestil učitelja, starše obvestimo takoj, ko ugotovimo, da učenca ni pri pouku. Ob neopravičenih urah razrednik obvesti starše in se pogovori skupaj z učencem o njegovih težavah in nadaljnjem delu. 5. Odhod učenca od pouka Učenec lahko zapusti šolo (slabo počutje), a le takrat, ko o svoji nameri obvesti razrednika (učitelja, svetovalna služba, tajništvo), ki o odsotnosti obvesti starše učenca. Če učenec med poukom samovoljno zapusti šolo, razrednik o odhodu obvesti starše. Učenec lahko zapusti skupino na organiziranih dnevih dejavnosti s pisnim opravičilom staršev.

1. Izjema Ne glede na določbe teh pravil se lahko v izjemnih primerih in po proučitvi vseh okoliščin ravnatelj v sodelovanju z razrednikom in svetovalno službo odloči, da se izostanek učenca ne bo obravnaval kot neopravičeni izostanek, če oceni, da je vzrok izostanka take narave, da učenec potrebuje pomoč oziroma svetovanje. 5.

SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA UČENCEV 1.

Zdravstveni pregledi

53


• • •

• • •

• •

šola mora sodelovati z zdravstvenimi zavodi pri izvajanju zdravstvenega varstva učencev (zlasti pri izvedbi obveznih zdravniških pregledov za otroke, vpisane v 1. razred, rednih sistematičnih zdravstvenih pregledih v času šolanja), starši spremljajo svoje otroke na sistematske zdravstvene preglede in cepljenje. 2. Zobozdravstveno preventivo in učenje pravilnega čiščenja ter nego zob izvaja medicinska sestra, v šolski zobni ambulanti se opravljajo sistematski pregledi zob, zobozdravnica in asistentka se z izvajanjem vsebin zdravstvene vzgoje lahko vključujeta neposredno v pouk. 3. Sodelovanje šole s starši na področju zdravstvenega varstva učencev obveščanje o zdravstvenih pregledih in cepljenjih učencev, razrednik posebej obvesti in pridobi pisna soglasja staršev za vse posebne zdravstvene preglede, ki jih namerava zdravstvena služba organizirati v šoli in niso v predpisanem programu, razrednik obvesti starše, če učenec odkloni sodelovanje pri predpisanem zdravstvenem pregledu ali cepljenju. 4. V primeru epidemij ali nalezljivih bolezni šola obvešča starše o raznih epidemijah in ob tem izda tudi ustrezna navodila, starši, katerih otroci imajo nalezljivo bolezen, so dolžni o tem obvestiti šolo (po potrebi pridobijo mnenje zdravnika glede nadaljnjih ukrepov).

54


Da ne pozabim

55


Da ne pozabim

56


Da ne pozabim

57


Da ne pozabim

58


59


Da ne pozabim

60


61


Da ne pozabim

62


Da ne pozabim

63


Da ne pozabim

64


Da ne pozabim

65


66


PUBLIKACIJA OSNOVNE ŠOLE DR. BOGOMIRJA MAGAJNE DIVAČA

ŠOLSKO LETO 2011/2012 Izdala: Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača Odgovorna oseba: Damijana Gustinčič, ravnateljica Naslovnica: Mentorica: Vesna Marion Izvedba: Prijatelj & Prijatelj d.o.o. Naklada: 310 izvodov

Divača, avgust 2011

67

Publikacija 2011/2012  
Publikacija 2011/2012  

Publikacija OŠ Divača

Advertisement