Page 1

MIKMAG. 7

GROTE NIEUWTJES EN KLEINE LETTERTJES VOOR NU

Wetswijzigingen in gastouderopvang Oktoplus: coole club voor achtplussers Voedingsbeleid MIK Dagarrangementen in opmars 1


Even bijpraten De jaarwisseling staat voor de deur. De Sint en zijn pieten zijn weer in Spanje aangekomen. Nu raast de Kerstman in zijn arrenslee beladen met cadeaus door de lucht. Wat een tijd! Ook ik heb mijn bezoek aan alle locaties met de Kerstman al bijna afgerond. Een tijdrovende maar zeer inspirerende jaarlijkse actie. Medewerkers persoonlijk danken voor de inzet in het afgelopen jaar. Dit is mijn bescheiden, maar persoonlijk gebaar van waardering voor het belangrijke werk dat door hen wordt verricht. Uit de klanttevredenheidsmeting die wij dit jaar deden, blijkt ook hoe hoog de ouders de kwaliteit van het pedagogisch handelen in de locaties en de geleverde dienstverlening van het centraal bureau waarderen. Wij zijn trots op deze hoge score!

COLOFON Dit is een uitgave van MIK DECEMBER 2009 Samenstelling MIK Concept en ontwerp Zuiderlicht MIK Wilhelminasingel 91-93 Postbus 3149 6202 NC Maastricht T 043-351 71 71 F 043-351 71 70 info@mik-online.nl www.mik-online.nl

In 2009 hebben wij ook weer flink aan de weg getimmerd. Want ondanks het feit dat het aantal kinderen in onze samenleving relatief afneemt, groeide de opvang in onze kinderdagverblijven en centra voor buiten- en naschoolse opvang weer fors. De contacten met partners zoals peuterspeelzalen werden verstevigd en nieuwe initiatieven voor samenwerking opgestart. Het succes van de kinderopvang heeft ook een keerzijde. De overheid schatte een lagere groei in en reserveerde daarom een te beperkt budget voor de uitbetaling van de kinderopvangtoeslagen aan ouders. Ook bleek dat het systeem van de toeslag voor gastouderopvang onbeheersbaar is. Met als gevolg forse overschrijdingen op het begrote overheidsbudget kinderopvang. De overheid besloot om de Wet kinderopvang op een aantal onderdelen te wijzigen om zo het overheidsbudget kinderopvang te beperken. De kostenstijgingen voor ouders die daarvan het gevolg zijn, heeft MIK tot een minimum weten te beperken. Hierover leest u meer in dit magazine of op onze website. Zoals al gezegd, MIK heeft in het afgelopen jaar niet stilgezeten. Ik ben er echt trots op dat wij in een rumoerige periode altijd vooruit zijn blijven kijken en MIK als gezond en modern bedrijf hebben weten uit te bouwen in het voordeel van kinderen en ouders. We hopen dat ons dat ook in 2010 zal lukken. Ik wens u allemaal een gezond en voorspoedig 2010 toe!

MIK staat voor: Holding MIK BV MIK Kinderopvang BV MIK Regio BV MIK Expertise BV 2

Met vriendelijke groet, Els Landerloo Directeur


INHOUD 4

6

7

Wetswijzigingen gastouderopvang

Tarieven 2010

MIK nieuws

8

10

12

Oktoplus: dĂŠ club voor achtplussers

MIK Regio in beweging

Voedingsbeleid

13

14

16

Mexicaanse griep

Dagarrangementen voor kids

Outdoor avontuur

3


Wijzigingen in de gastouderopvang In de Eerste Kamer is een wetswijziging Wet kinderopvang aangenomen die per 1 januari 2010 van kracht gaat. Voor gastouderopvang betekent dit dat er met ingang van die datum veranderingen zijn op het gebied van kwaliteitseisen, werkzaamheden, kostenstructuur, registratie, bedrijfsvoering enzovoort. De toekomstige kwaliteitseisen komen al redelijk overeen met de huidige werkwijze binnen MIK, maar er worden aan gastouders en gastouderbureaus nog enkele belangrijke aanvullende eisen gesteld. De belangrijkste wijzigingen kunt

u hier lezen. Voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij u naar onze website www.mik-online.nl. Kwaliteitseisen De kwaliteit van de gastouder is de belangrijkste waarborg voor de goede opvang van kinderen. Vandaar dat aanvullende eisen aan hem of haar worden gesteld. De gastouder is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de gestelde eisen. Het gastouderbureau is ervoor verantwoordelijk te kunnen bewijzen dat de aangesloten gastouders aan de kwaliteitseisen voldoen. Kinderopvangtoeslag De maximale uurvergoeding is verlaagd van â‚Ź 6,10 per kind per uur naar â‚Ź 5,- per kind per uur, met een maximaal aantal van 230 declarabele uren per kind per maand. Het jaar 2010 wordt door de overheid als overgangsjaar aangemerkt. Gastouderbureaus en gastouders dienen uiterlijk eind 2010 te zijn opgenomen in een Landelijk Register. GGD controle Op dit moment worden alleen gastouderbureaus gecontroleerd door de GGD. Vanaf 1 januari 2010 zullen ook de gastouders

4


zelf worden gecontroleerd in het huis waar de opvang plaatsvindt. Jaarlijks en ook voorafgaand aan de inschrijving in het Landelijk Register, wordt door de GGD getoetst of de gastouder en de opvangwoning voldoen aan alle gestelde eisen. Tarieven De bemiddelingstarieven blijven in 2010 grotendeels gelijk, namelijk € 70,- per maand voor gezinnen met één kind en € 127,50 per maand voor gezinnen met twee of meer kinderen. Het opvangtarief dat door de gastouder wordt berekend zal, net zoals momenteel het geval is, in onderling overleg tussen gastouder en vraagouder bepaald worden. Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met een van de bemiddelingsmedewerkers van het gastouderbureau op het nummer 043 351 71 71 of per mail. Voor Maastricht en Eijsden: gob@mik-online.nl en voor de Westelijke Mijnstreek en het Heuvelland: gob.regio@mik-online.nl Voor meer informatie kunt u eventueel ook de volgende websites bezoeken: www.minocw.nl www.postbus51.nl

Video interactie begeleiding In het kader van de deskundigheidsbevordering van de pedagogisch medewerkers, zullen de video interactie begeleiders van MIK met regelmaat in de groepen filmopnames maken. Deze opnames worden vervolgens in teamverband bekeken en besproken onder begeleiding van de video interactie begeleider. Zij of hij ondersteunt de pedagogisch medewerkers bij het bewust worden van hun pedagogisch handelen en helpt hen zicht te krijgen op de pedagogische processen binnen de groep. U zult tijdig door de medewerkers geïnformeerd worden over de momenten waarop er in uw groep gefilmd wordt. Dit filmmateriaal wordt uitsluitend intern gebruikt. En zal na iedere teambespreking vernietigd worden. Mochten er nog vragen zijn of heeft u bezwaar tegen het filmen, dan kunt u contact opnemen met uw locatiemanager.

5


Tarieven 2010 Per 1 januari 2010 gelden nieuwe tarieven voor de verschillende kinderopvangvormen van MIK. Dit dienstenaanbod is op een zeer prettige, constructieve en coöperatieve wijze in samenwerking met de oudervertegenwoordigingen van MIK (COC en CCR) tot stand gekomen en zij hebben hierover positief

geadviseerd. Het belangrijkste dat over het dienstenaanbod 2010 te melden valt, is dat er aan de inhoud ervan weinig of niets is veranderd. Daarnaast is het MIK, als één van de weinige kinderopvangorganisaties in Nederland, gelukt om binnen de maximaal vergoedbare uurtarieven te blijven. En dat is

natuurlijk goed nieuws voor alle ouders. De tarieven 2010 hebben alle ouders reeds per post ontvangen. Heeft u vragen over de tarieven en wat de veranderingen voor u persoonlijk zijn? Neem dan contact op met onze afdeling Relatiebeheer op het nummer 043 351 71 71 of relatiebeheer@mik-online.nl

In het kort de veranderingen KDV en BSO

Kinderdagopvang

Buitenschoolse opvang

Aanbod

Het aanbod is inhoudelijk gelijk gebleven.

Het aanbod is inhoudelijk slechts op één punt aangepast; de sluitingstijd is met een half uur verlengd tot 18.30 uur.

Tarieven

Bruto uurtarief: € 6,25 Bruto uurtarief flexibele opvang: € 6,97

Bruto uurtarief: € 5,82 Bruto uurtarief flexibele opvang: € 5,87 De verlaging (van overheidswege) van het maximaal vergoedbare bruto uurtarief van € 6,10 in 2009 naar € 5,82 in 2010, zou betekenen dat het MIK BSO tarief boven dit tarief uit zou komen. Dit vindt MIK niet wenselijk. Gekozen is voor uitbreiding van het aantal te factureren uren met een half uur per dag. Hierdoor kan het bruto tarief verlaagd worden naar het maximaal vergoedbare uurtarief. Deze optie is netto het meest gunstig voor u als klant.

6


Bedankt!

Ruilen? Dat kan! Wilt u incidenteel een dag ruilen, dan kunt u hierover contact opnemen met het aanspreekpunt van uw locatie. Deze bekijkt of dit mogelijk is. Nadrukkelijk wijzen wij u erop dat ruilen geen recht is, maar een extra service, waarbij wij proberen om aanvragen zoveel mogelijk te honoreren. Belangrijk is dat de ruiling vooraf aangevraagd wordt. Daarnaast kan ruilen alleen binnen een

maand voor of na de eigenlijke dag van plaatsing. Het is alleen mogelijk gelijkwaardige producten te ruilen. Ruilen van sluitingsdagen is niet mogelijk. Deze worden u overigens ook niet in rekening gebracht. Voor het aanvraagformulier ‘Ruilingen’ kunt u terecht op onze website www.mik-online.nl onder downloads of bij het aanspreekpunt van uw locatie.

In september 2009 heeft het MIK klanttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Een grote groep ouders heeft hieraan deelgenomen. Zo’n 33,4 procent van alle ouders heeft zijn mening gegeven en zegt zeer tevreden te zijn over de dienstverlening van MIK. Het Management van MIK is erg opgetogen over het aantal reacties en wil alle ouders hartelijk bedanken voor hun bijdrage. In de komende periode worden de resultaten geanalyseerd. De acties die aan de hand hiervan gedefinieerd worden, worden gecommuniceerd via uw eigen locatie.

CCR/COC: betaalbare kinderopvang heeft prioriteit Zoals elk jaar heeft MIK de Centrale Cliëntenraad en Centrale Oudercommissie (CCR/COC) advies gevraagd over het dienstenaanbod. De grootste uitdaging lag dit keer in het betaalbaar houden van de BSO en andere aanverwante diensten. De kosten hiervoor dreigden fors toe te nemen, omdat de overheid het maximaal te vergoeden bedrag dat ouders terugkrijgen via de belasting, heeft verlaagd. Om de gevolgen hiervan te minimaliseren, heeft MIK een aantal

prijsvarianten doorgerekend en aan de ouder-commissies voorgelegd. Eén van de plannen was het langer openstellen van de BSO (tot 18.30 uur). In deze variant blijft het uurtarief binnen het maximaal te vergoeden bedrag. Dat is mogelijk omdat iedereen een half uur extra betaalt. Omdat in alle andere voorstellen de prijs onevenredig zou stijgen, hebben CCR/ COC over dit voorstel positief geadviseerd. Tegelijkertijd met de verlengde

opening van de BSO, ontstond de vraag of ook alle kinderdagverblijven tot 18.30 uur open moesten blijven. MIK was hier geen voorstander van. De oudercommissies hebben hier uiteindelijk mee ingestemd. Volgens de oudercommissies heeft MIK zich voldoende ingeleefd in de wensen van de klanten door na te denken over een oplossing voor de verlaagde maximale vergoeding. Hierdoor blijft kinderopvang ook in 2010 betaalbaar.

7


Oktoplus: de voor b dé clu achtplusser Al heel wat jaren, en misschien de laatste tijd wat meer, zien we dat de achtplusser de weg naar de BSO niet meer vindt. Dit kan verschillende redenen hebben. Maar doorgaans moet dit vooral gezocht worden in een gemis aan uitdaging, avontuur en zelfstandigheid binnen de BSO. Kwaliteiten waar een achtplusser heel veel behoefte aan heeft. Met het Oktoplusconcept willen we tegemoet komen aan die wensen.

Nieuwe club Oktoplus is de nieuwste club van MIK. Het is een club voor coole jongens en hippe meiden van acht jaar en ouder. Zij kunnen er bezig zijn met allerlei toffe dingen na schooltijd en in de vakanties. Of dat nu sporten, dansen, koken of muziek is. Bij Oktoplus kan iedere achtplusser zichzelf zijn. Alle kids krijgen de ruimte om te spelen, te ontdekken en elke dag een ander, nieuw avontuur te beleven. Met de achtplusser zelf in de hoofdrol. Kortom: Oktoplus is een concept dat nóg meer rekening houdt met de achtplusser. Zelfstandigheid en inspraak staan daarbij bovenaan de agenda. Daarom gaat iedere Oktoplus-locatie een kinderraad in het leven te roepen. Oktoplus = 8+ De naam is niet toevallig gekozen, want Oktoplus betekent letterlijk achtplus. Maar met een naam alleen ben je er nog niet. Vandaar dat de club Oktoplus ook een gezicht heeft gekregen. Het woord Oktoplus gaf snel aanleiding om een octopus als zogenoemd ‘character’ te nemen.

8


Normaliter heeft een octopus acht tentakels, maar MIK’s Oktoplus-figuur heeft negen armen. Dat staat symbool voor de veelzijdigheid van het figuurtje. In de praktijk Iedere locatie heeft een zogenoemde toolbox gekregen. Dit is een box met middelen die voor diverse doeleinden op locatie gebruikt kunnen worden. Er zit ook een handleiding in voor de BSO-locaties. Daarin staan tips en trucs op het gebied van inrichting, activiteiten, pedagogiek en de kinderraad.

Oktoplus-locatie-van-het-jaar Het Oktoplus-concept moet gaan leven. Dit gaat gebeuren door het concept steeds weer aan te vullen met nieuwe middelen en ideeën. Maar de grootste rol is weggelegd voor de locaties. De pedagogisch medewerkers zijn de experts in de omgang met de achtplusser en het bedenken van uitdagende activiteiten en momenten. Het is de bedoeling dat locaties en of kinderen minimaal twee keer per jaar inspiratiemateriaal aanleveren aan de werkgroep Oktoplus. Dat kan betrekking hebben op een bepaald thema dat van voor tot achter wordt gepresenteerd. Maar het kan net zo goed gaan over de organisatie van een activiteit. Dit inspiratiemateriaal zal door de werkgroep beoordeeld worden. De locatie met het beste idee krijgt dan de titel ‘Oktoplus-locatie-van-het-jaar’.

9


MIK Regio is altijd in beweging!

10


De spanning bij de medewerkers van MIK Regio steeg; de interne audit stond op de agenda. In de maand november wordt in elke locatie bekeken of zij het kwaliteitsbeleid van MIK ook daadwerkelijk toepast en uitvoert. In 2008 en 2009 is er keihard gewerkt door alle pedagogisch medewerkers en locatiemanagers om al die afspraken en al het beleid ‘tussen de oren’ en ‘in de vingers’ te krijgen. Vorig jaar is de audit bijzonder goed verlopen. De groepen werden toen getoetst op het tot dan toe geïmplementeerde beleid. Nu is dit beleid onderwerp van gesprek. In het voorjaar van 2010 hopen we door een extern toetsingsbureau dan eindelijk het certificaat, het HKZ-keurmerk in de wacht te slepen. Nieuwe locaties Ook afgelopen zomer zaten we niet stil. Er waren tal van zomerfeesten die samen met de kinderen en uiteraard de ouders werden gevierd. En er is flink verhuisd: KDV Koekeloere in Simpelveld heeft met een groot: ‘Adieë Wa!’ op de ramen afscheid genomen van hun vertrouwde pand. Het kinderdagverblijf zit, tot de nieuwbouw klaar is, in een prachtig chalet. Ook de Daltons, de BSO in Munstergeleen, is samen met basisschool Munstergeleen verhuisd naar en prachtig nieuw pand, met veel ramen, verrassende kleuren en veel bomen eromheen. De opening is feestelijk verlopen, de open dag enorm druk bezocht. Veel nieuws-

gierige dorpsbewoners en opa’s en oma’s die de nieuwbouw hadden zien groeien, stonden nu in de rij om binnen een kijkje te nemen. Nog een verhuizing: de BSO Grote Helden ging naar een prachtige locatie in Sittard nabij het Cruyff-veld, bij buurthuis Oase. Daar is de tuin een voetbalveld. Wat wil je nog meer? Verder zijn er KDV-groepen bijgekomen in de Windvogel en bij Leyenbroek wordt er een BSO ingericht in basisschool de Plenkert in Valkenburg. Bij BSO Villa Kakelbont in Nieuwstadt is een prachtig atelier ingericht. BSO Villa Regenboog heeft deze zomer zijn intrek genomen in het hart van het gebouw. Kortom: MIK Regio is altijd in beweging! Aan tafel! Een paar maanden geleden is een pilot gestart waarbij warm eten wordt aangeboden rond 17.00 uur voor BSO- en KDV-kinderen bij BSO Ratjetoe en KDV ’t Boemeltje in Born. Ouders betalen hier apart voor, maar de prijs is echt zeer redelijk. Het bevalt tot nu toe uitstekend. De gezelligheid van het samen eten, is super en de kwaliteit van het eten dat door Apetito wordt geleverd, is prima. Zelfs de JGZ van Orbis heeft haar naam verbonden aan ons initiatief. Zij onderschrijven dat er verantwoorde maaltijden worden aangeboden. En trouwens, ook ouders mogen mee-eten… Ideaal!

Sluitingsdagen 2010 Nieuwjaarsdag vrijdag 1 januari 2010 Carnaval * maandag 15 en dinsdag 16 februari 2010 Pasen maandag 5 april 2010 Koninginnedag vrijdag 30 april 2010 Bevrijdingsdag woensdag 5 mei 2010 Hemelvaartsdag donderdag 13 mei 2010 Pinksteren maandag 24 mei 2010 * Tijdens de carnaval zullen een aantal locaties geopend zijn. Let op: opvang is alleen mogelijk als u uw kind(eren) vooraf hebt aangemeld. Hieraan zijn extra kosten verbonden. Welke dit zijn, zal te zijner tijd kenbaar gemaakt worden.

11


Voedingsbeleid MIK Onlangs is het voedingsbeleid van MIK gewijzigd. Dit beleid is conform de adviezen en richtlijnen van het Voedingscentrum en wordt onderschreven door Stichting GroenekruisDomicura. Het beleid is voorgelegd aan de centrale oudercommissies en akkoord bevonden. Gezond eetpatroon Wat houdt het voedingsbeleid nu in? De essentie ervan is een gezond eetpatroon. Dat wil zeggen: gezond en gevarieerd eten, voldoende groente en fruit en niet te veel calorieën. Centraal binnen het voedingsbeleid van MIK staat dat kinderen in het kader van zelfstandigheid, hun

12

eigen behoeftes en smaak leren kennen en op basis hiervan keuzes maken. MIK is verplicht om zich te houden aan de hygiënecode voor de kinderopvang en heeft intern maatregelen genomen om risico’s met voedsel te vermijden of te verminderen. Een van de maatregelen is dat MIK geen meegebracht eten verstrekt. Kinderen kiezen uit het aanbod van eten dat door MIK wordt aangeboden. Dit is voldoende gevarieerd.

kunnen worden meegegeven voor baby’s tot circa een jaar. Indien sprake is van een dieet op grond van medische redenen of een allergie, behoort het meenemen van (zelfbereid) eten tot de mogelijkheden. Met ouders worden dan afspraken gemaakt, die schriftelijk worden vastgelegd. Als een moeder borstvoeding geeft, kan de moedermelk meegebracht worden. Hiervoor gelden dezelfde afspraken als voor zelfbereid voedsel.

Zelf meebrengen In sommige gevallen is het verstrekken van meegebracht eten wel geoorloofd. Kant-en-klare potjes eten (dus niet zelfbereid)

Meer informatie over het gehele voedingsbeleid van MIK is terug te vinden op onze website www.mik-online.nl.


Mexicaanse griep Zoals u wellicht al via de media heeft vernomen, heeft minister Klink van Volksgezondheid besloten dat ook jonge kinderen zich mogen laten vaccineren tegen Nieuwe Influenza A (H1N1), ook wel bekend als Mexicaanse griep. Verder roept hij zwangere vrouwen die veertien weken of langer zwanger zijn, op om zich te laten vaccineren.

verschijnselen vertonen, kunnen ze gewoon aan het werk. We zijn extra waakzaam bij kinderen die de opvang bezoeken en die zieke gezinsleden hebben. Indien zij ook griepverschijnselen beginnen te vertonen, nemen we contact met u op om uw kind te komen halen. Wij volgen de landelijke ontwikkelingen nauwgezet en staan in contact met de GGD. Indien we nieuwe maatregelen moeten nemen, informeren wij u direct.

Waakzaam Pedagogisch medewerkers vallen vooralsnog niet in de doelgroep die zich kunnen laten vaccineStabiel ren. Ook als ze zieke gezinsleden De situatie met betrekking tot hebben maar zelf geen griepde Mexicaanse griep is op dit

moment binnen MIK stabiel. In november constateerden we wel een verhoging van het aantal ziekmeldingen in verband met griepverschijnselen. Het is niet in alle gevallen duidelijk of het een ‘seizoensgebonden’ griep betreft of de Mexicaanse griep, omdat alleen de risicogroepen op Mexicaanse griep worden getest. Vragen? Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met uw locatiemanager of aanspreekpunt.

Medicijngebruik bij MIK

Fusie MIK Regio BV en MIK Kinderopvang BV

Op verzoek van ouders kan aan kinderen een medicijn worden toegediend. Voorwaarde hierbij is dat de originele verpakking en de bijsluiter bij het medicijn zit. Met ouders worden afspraken gemaakt en deze worden vastgelegd op het ‘Formulier medicijnen’.

In het fusietraject van Stichting De Kleine Burcht met MIK is de laatste stap het fuseren van MIK Regio BV en MIK Kinderopvang BV. Dit zal per 1 januari 2010 gaan gebeuren. Het nieuwe bedrijf zal verder gaan onder de naam MIK Kinderopvang BV, vallend onder Holding MIK BV, naast MIK Expertise BV. Deze fusie heeft geen consequenties voor klanten van MIK, aangezien alle rechten en plichten van rechtswege mee overgaan van MIK Regio BV naar MIK Kinderopvang BV. De activiteiten gaan dus ook over naar MIK Kinderopvang BV.

moet worden. De reden en wijze van toediening wordt vastgelegd op het ‘Formulier medicijnen’.

Koorts Als een kind koorts krijgt tijdens de opvang, bellen wij de ouders om af te stemmen hoe te handelen. Indien de koorts zich ontwikkelt tot meer dan 39˚C in Paracetamol combinatie met andere lichameOok voor het toedienen van lijke symptomen, verzoeken paracetamol geldt deze afspraak. wij ouders om hun kind op te De paracetamol wordt door komen halen. Wij verstrekken bij ouders meegegeven op het koorts geen paracetamol. moment dat het kind het nodig heeft als pijnstiller en/of als het op doktersvoorschrift verstrekt

13


Dagarrangementen bij OBS De Regenboog en de BSO’s Idefix en Idefix2.

Leuk voor kinderen, prettig voor ouders

OBS De Regenboog ligt tussen de wijken Oostermaas, Scharn en Amby in Maastricht. De MIK BSO’s Idefix en Idefix² zijn aan deze school gekoppeld. Idefix ligt op een paar minuten lopen van De Regenboog. Nog leuker is dat het kleine broertje Idefix², naast OBS De Regenboog ligt. Dit maakt de samenwerking en overdracht van gegevens nóg gemakkelijker. Idefix en Idefix2 bieden opvang aan kinderen van vier tot twaalf jaar. In totaal worden op beide locaties zo’n 140 kinderen opgevangen. Idefix2 is de kleinere locatie met ruimte voor ongeveer 40 kinderen. 14

Op beide locaties is heel veel aandacht voor creativiteit en activiteiten die samen met de kinderen bedacht en uitgevoerd worden. OBS De Regenboog staat al jaren voor onderwijs met aandacht voor de cognitieve vorming van kinderen, maar ook voor hun sociale, emotionele en creatieve ontwikkeling. Met elementen uit het Montessorionderwijs, het Jenaplanonderwijs, het Freinetonderwijs en het Daltononderwijs, probeert de school de kinderen voor te bereiden op het vervolgonderwijs door ze zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid aan

te leren. Ook geeft de school verschillende specifieke vaardigheden mee, zoals verslagen maken en presentaties verzorgen. Dat alles in een veilige sfeer waar kinderen zichzelf mogen zijn.

OBS De Regenboog valt onder de scholenstichting ‘Jong Leren’. BSO Idefix en BSO Idefix2 horen beide bij MIK, Maatwerk in Kinderopvang. Beide organisaties werken sinds 2007 samen om de dagarrangementen beter vorm te geven en de samenwerking te bevorderen.


Het fenomeen dagarrangement is inmiddels een ingeburgerd begrip. Ook bij MIK bieden we een gevarieerd aanbod van onderwijs, opvang en vrijetijds voorzieningen voor schoolkinderen. Maar hoe staan de scholen hier eigenlijk tegenover? En hoe ervaren schooldirecteuren de samenwerking met de organisaties die buitenschoolse opvang bieden? We vroegen het schooldirecteur Carlos Veraart van openbare basisschool De Regenboog in Maastricht. Wat houdt voor u het begrip dagarrangementen in? “Een dagarrangement is een combinatie van onderwijs, opvang en vrije tijd voor kinderen. Uit het aanbod kunnen ouders een arrangement op maat kiezen en er op die manier voor zorgen dat hun kinderen een leuke, verantwoorde dag kunnen beleven. Alle drie de ingrediënten zijn goed georganiseerd, sluiten feilloos op elkaar aan en bieden kinderen de veiligheid en structuur die ze nodig hebben. Ouders weten dat ze bij ons voor kwaliteit kiezen. Tussen de drie partners, namelijk school, BSO en de aanbieders van activiteiten, vindt regelmatig overleg plaats om de onderdelen goed op elkaar af te stemmen waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat.” Wat vindt u van dagarrangementen? “Dagarrangementen bieden ouders de mogelijkheid om te

werken. Tegelijkertijd leren teams van school en BSO van elkaars expertise én geeft het kinderen de mogelijkheid om zich te ontplooien in een vertrouwde en veilige omgeving. Hierbij is het belangrijk dat ze zich breed kunnen ontwikkelen. Dat ze kunnen kiezen, dat ze activiteiten kunnen uitproberen en zo ontdekken wat zij leuk en interessant vinden. Ze krijgen de mogelijkheid om samen te spelen, leren, creatief of juist sportief te zijn. De afwisseling is groot, maar gebeurt wel gestructureerd.” Wat maakt de samenwerking met BSO Idefix/Idefix2 zo uniek? “Door wederzijdse bezoeken en gezamenlijke scholing, leren de teams veel van elkaars werkwijze. Die kennis gebruiken ze weer in hun projecten met de kinderen. De samenwerking verloopt ook steeds beter. Er is meer overleg over de ontwikkeling van de kinderen die op school zitten en ook naar de BSO gaan. En omdat de tussenschoolse opvang, voor de overblijvers dus, ook door MIK wordt georganiseerd, loopt de overgang van school naar vrije tijd steeds beter. Het is fijn dat we in de aansturing zo goed kunnen samenwerken. Het geeft op de werkvloer meer garanties voor succes.”

dan alleen regulier onderwijs van 8.30 uur tot 15.00 uur. Dat daarbij kwaliteit voorop staat, moge duidelijk zijn.” Hoe reageert het team op de samenwerking? “Voor het team van De Regenboog wordt het steeds duidelijker dat kinderen zich niet alleen in, maar vooral ook buiten schooltijd ontwikkelen. Mede vanuit die gedachte is de samenwerking met MIK ooit gestart. Het afgelopen jaar bestond de samenwerking vooral uit het laten kennismaken van beide teams. Iedereen is heel positief over de samenwerking. Daarbij wordt het gevoel van een gezamenlijke opdracht steeds sterker.”

Wat zijn de plannen voor de toekomst? “De huidige samenwerking verbeteren! Alles nog beter op elkaar afstemmen. Denk daarbij aan de activiteiten en de pedagogische omgeving, maar ook aan het leren van elkaars expertise. Dit gaan we doen door samen activiteiten te organiseren, betrokkenen mee te laten draaien op school én bij de BSO. Verder denk ik ook aan de inzet van bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk werk in de BSO en gezamenlijke kindbesprekingen. Om dagarrangementen een extra dimensie te geven, zou het verder wenselijk Waarin ziet u vooral voordelen? zijn om ook een kinderdagverblijf aan het samenwerkingsver“Voor openbare basisschool De band te koppelen.” Regenboog is het fijn om in deze tijd van leerlingenkrimp, ouders meer te kunnen bieden 15


Op 18 en 20 augustus gingen in totaal driehonderd kinderen van MIK naar Break Out Events in Swalmen voor een heus Outdoor Avontuur. Voor de acht- tot twaalfjarigen was er een nagelbijtend spannend parcours uitgezet. Startend op de klimtoren waar na het beklimmen van de klimwand, een waanzinnige trapezesprong werd gemaakt. Daarna werd het touwbruggenparcours afgelegd en konden de kinderen hun Robin Hood-kwaliteiten demonstreren met het boogschieten. Vervolgens namen de kinderen nog deel aan een spellencircuit met onder andere een levend tafelvoetbalspel. Voor de vier- tot zevenjarigen kwam een niet minder uitdagend programma aan bod. Nadat de kinderen hun weg hadden gevonden door het ondergrondse gangenstelsel van Fort Inca, werd op het laagteparcours een beroep gedaan op hun evenwichtsgevoel. Eenmaal het gangenstelsel overwonnen, werd per groep een vlag gemaakt, die vol trots werd meegevoerd op de Hike. De Hike is een survivaltocht op het outdoor-terrein waar op verschillende plaatsen opdrachten werden gedaan. Last but not least stond er ook nog een springkussen en een hindernisbaan klaar om lekker vrij op te kunnen uitrazen. De temperaturen waren weliswaar tropisch, maar een aantal sproeiers boden verkoeling. De reservekleding kwam op sommige plaatsen goed van pas. En wat heeft 2010 nog in petto? In 2010 wordt de samenwerking met Gaiapark en Continium weer voortgezet. De BSO’s van MIK kunnen met korting terecht op deze twee plaatsen. Superleuk en leerzaam tegelijk. In 2010 zullen een aantal locaties de beschikking krijgen over een eigen MIK-bus. In 2010 wordt er in samenwerking met SnowWorld bij een aantal locaties ski- en snowboardles aangeboden.

Break Out 16

MIKmag 7  

4-maandelijkse info over MIK kinderopvang

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you