Page 1

Úplná pravidla soutěže Vymysli strip na téma kniha a cokoliv s ní spojené 1. Organizátor soutěže: Zapsaný spolek Kulturárium sídlo Beethovenova 3, Brno, PSČ 602 00, registrované u Ministerstva vnitra ČR, č.j. VS/1-1/55937/04-R, IČ: 22850554, jednající

Zuzanou

Volfovou,

členkou

zapsaného

spolku,

zplnomocněna

k samostatnému zastupování sdružení ve věci projektu I kráva má svou knihu č. účtu 2000095475/2010 (dále jen organizátor). 2. Termín a místo konání soutěže: Soutěž probíhá na události Soutěž Vymysli strip na téma

kniha

a

cokoliv

s ní

spojené

facebookové

stránky

www.facebook.com/ikravamasvouknihu od 1. května do 14. května 2014. 3. Účast v soutěži: • Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba. • Soutěžící se zařadí do soutěže odesláním stripu na téma kniha a cokoliv s ní spojené a souhlasem s jejími pravidly. • Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří úplně a řádně splní veškeré stanovené podmínky soutěže. Organizátor soutěže má právo na výsledné posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. • Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že se taková osoba i přes výše uvedené stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru. V takovém případě se výhercem stává soutěžící, který bude určen jako další v pořadí. • Soutěžící se může zadat více stripů na téma kniha a cokoliv s ní spojené. 4. Výherce, výhry v soutěži a předání výher: Výhercem v soutěži se stane soutěžící, jehož zadaný strip na téma kniha a cokoliv s ní spojené získá nejvíce hlasů – „lajků“. Hlasování probíhá na události Soutěž Vymysli strip na téma kniha a cokoliv s ní spojené internetové stránky www.facebook.com/ikravamasvouknihu. 5. Jména

výherců

soutěže

budou

zveřejněna

na

internetových

stránkách

www.facebook.com/ikravamasvouknihu, a to nejpozději do 16. května 2014 organizátorem soutěže. Výhra bude každému výherci předána na závěrečném

1


večeru v Kabaretu Špaček. V případě nepřevzetí výherci nebo v případě jiného problému s doručením výher, propadají tyto výhry bez náhrady organizátorovi. 6. Facebook ani Issuu není organizátorem soutěže, propagace není Facebookem ani Issuu sponzorovaná, spravovaná či jakkoliv s nimi spojená. 7. Organizátor neručí za nedoručení či prodlení soutěžních zásilek elektronickou poštou či jiným způsobem. 8. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. 9. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. 10. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. 11. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly. 12. Organizátor nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry, nepřebírají vůči výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherci nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora než uvedená v těchto pravidlech. 13. Organizátor si vyhrazuje právo bez oznámení a jakékoli náhrady vyřadit ze soutěže zaslaná díla, která neodpovídají pravidlům soutěže nebo jinak odporují dobrým mravům či právním předpisům ČR, případně mohou poškodit tuto soutěž nebo dobrou pověst organizátora. 14. Účastník soutěže bude ze soutěže vyloučen v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků soutěže či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi soutěže k získání výhry.

2


15. Osobní údaje: Veškerá data získaná od Soutěžícího jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Soutěžící potvrzuje, že je srozuměn zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim. Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje Soutěžících nebudou předávány žádné třetí osobě, která není v jakékoliv spojitosti s organizátorem. Soutěžící souhlasí s tím, že data výherců obsahující jméno, příjmení a město odkud vítěz/ka pochází, mohou být uveřejněna na webových portálech Pořadatele. Tato data mohou být doplněna audiovizuálním záznamem.

3

Úplná pravidla soutěže Vymysli strip na téma kniha a cokoliv s ní spojené  

Soutěž v rámci neziskového festivalu I kráva má svou knihu. Facebook ani Issuu není organizátorem soutěže, propagace festivalu není Facebook...

Úplná pravidla soutěže Vymysli strip na téma kniha a cokoliv s ní spojené  

Soutěž v rámci neziskového festivalu I kráva má svou knihu. Facebook ani Issuu není organizátorem soutěže, propagace festivalu není Facebook...

Advertisement