Page 1

R PAR I13 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän rippikoulut vuodelle 2013

SKRIBAN

Sisältää tiedot rippikouluilmoittautumisesta

ideo v i r i pa : r o K ats t t e e ss a va s . f i i i o so e m a sta s s ei t

Ilmoittaudu mukaan osoitteessa: www.seitsemastaivas.fi

Ilmoittautuminen

alkaa ma 3.9. ja päättyy su 23.9.2012

RIPPIKOULUN ABC

MILLAISEN RIPARIN VALITSEN? ILMOITTaUtuMISOHJEET


Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän rippikoulut vuodelle 2013

innehåll 4 6 8 12 22 29 31

Rippikoulun ABC Mitä rippikoulu edellyttää? Millaisen rippikoulun valitsen? Ohjeita ilmoittautumiseen Rippikoulut 2013 Ilmoittautumisohje Yhteyshenkilöt

14 16 18 20 22 31

Skriban ABC Vad krävs i skriftskolan? Vilken slags skriftskola ska jag välja? Instruktioner för anmälningen Skriftskolorna 2013

Kontaktpersoner

Julkaisija Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Jakelu Vuonna 1998 syntyneet turkulaiset ja kaarinalaiset nuoret Tekstit Jenni Haltia, Hannele Lund ja Kaisa Vanhala ulkoasu Kasvatusasiain keskus, Jani Käsmä Kuvat Jussi Vierimaa, Jani Käsmä (s. 14) Käännös Mia Bäck Paino T. Nieminen Oy, Kaarina Painosmäärä 2 100 kappaletta Kaikki tiedot ja riparivideo www.seitsemastaivas.fi


’’ Toimitaan yhdessä, opitaan

ja tehdään kivoja juttuja.

www.seitsemastaivas.fi


Rippikoulun ABC

TAUSTAA Rippikoulu on ainutkertainen mahdollisuus syventyä uskoon,

R

ippikoulu on seurakunnan kas-

seurakuntavaaleissa ja tulla vihityksi

tekoulu. Sen aikana nuori op-

avioliittoon kirkossa. Lisäksi konfir-

pii, mitä usko kolmiyhteiseen

maatio antaa oikeuden toimia kummi-

Jumalaan merkitsee. Rippi-

na.

elämään ja rukoukseen.

koulussa opetellaan mitä lähimmäisen-

Näihin kolmeen sanaan tiivistyy

rakkaus on käytännössä. Samalla nuori

Suomessa rippikoulun käy noin 83

rippikoulun ydin. Rippikoulu on

rakentaa yhteyttä ja suhdettaan omaan

prosenttia rippikouluikäluokasta. Sen

elämänvaihe, joka on ennen

seurakuntaansa. Rippikoulun tarkoitus

käymiseen on runsaasti eri vaihtoehto-

on antaa eväitä nuoren omalle uskon-

ja, joita esitellään tässä lehdessä.

kaikkea nuorta itseään varten. Rippikoulu tarjoaa tilaa miettiä itseään ja suhdettaan maailman-

nolliselle kasvulle; matkalle, joka jatkuu koko loppuelämän.

Rippikoulut voivat olla erilaisia kokonaisuuksia. Jokainen rippikoulu kuitenkin

kaikkeuden Luojaan. Toisaalta

Rippikoulu avaa nuorelle myös mahdol-

sisältää seurakuntayhteysjakson, jon-

konfirmaatio ja rippijuhla ovat

lisuuksia seurakunnassa: rippikoulun

ka aikana rippikoululaiset osallistuvat

koko perheen yhteinen tapahtuma.

käynyt nuori saa oikeuden äänestää

seurakunnan jumalanpalveluselämään

4 Riparille/Skriban 2013


INFOA Rippikoulun tarkoitus on antaa eväitä nuoren omalle uskonnolliselle kasvulle; matkalle, joka jatkuu koko loppuelämän. Rippikoulun käynyt nuori saa oikeuden äänestää seurakuntavaaleissa ja tulla vihityksi avioliittoon kirkossa. Lisäksi konfirmaatio antaa oikeuden toimia kummina.

ja muuhun toimintaan. Kaikkiin rippi-

Rippikoulun voi käydä sellainenkin nuo-

tunnustuksen itse yhdessä seurakun-

kouluihin sisältyy vanhempainiltoja ja

ri, jota ei ole kastettu tai joka ei kuulu

nan kanssa.

oppimiskokonaisuuksia myös kaupun-

kirkkoon. 15-vuotias voi liittyä kirkkoon

gissa. Rippikoulu voi sisältää leirijakson

huoltajien luvalla, vaikka nämä eivät

Kummien läsnäolo konfirmaatiopäivä-

talvella tai kesällä. Kaupunkirippikoulut

itse kirkkoon kuuluisikaan. Rippikoulun

nä on tärkeää. Monille konfirmoiduille

eivät sisällä yöpymisiä.

voi myös käydä vaikka ei haluaisikaan

järjestetään rippijuhlat, joissa suku ja

osallistua konfirmaatioon. Konfirmaati-

ystävät pääsevät onnittelemaan nuorta.

oon osallistuminen edellyttää kuitenkin

Vinkkejä konfirmaatiojumalanpalveluk-

kastetta ja kirkkoon kuulumista.

seen ja juhlien järjestämiseen löydät nettiosoitteesta: evl.fi/konfirmaatio.

’’

Rippileiri on huippujuttu.

Rippikoulun jälkeen vietetään konfir-

Seurakunnan kasteopetus ei kuiten-

maatiojumalanpalvelusta.

Kasteessa

kaan lopu konfirmaatioon. Rippikoulun

vanhemmat ja kummit lausuivat kas-

jälkeen seurakunnat kutsuvat nuoria

tettavan puolesta uskontunnustuksen.

mukaan mm. isostoimintaan.

Konfirmaatiossa nuori lausuu uskon-

Riparille/Skriban 2013 5


Mitä rippikoulu edellyttää?

INFOA Rippikoululaiselta edellytetään osallistumista koko rippikouluohjelmaan. Tavoitteena on, että rippikoulu on sama koko ryhmälle. Se sisältää noin 80 tuntia oppimista ja kestää aina vähintään puoli vuotta.

R

ippikoulun opettajat toivovat,

Rippikoulun siirtäminen voi olla hyväk-

että myös vanhemmat olisivat

si myös silloin, jos nuoren elämässä

kiinnostuneita nuorensa rip-

on vaikeita asioita, kuten raskasta sai-

pikoulusta. On tärkeää, että

rautta tai surua. Rippikoulun voi käydä

perheessä tuetaan nuoren rippikoulun

myöhemmin

esimerkiksi

seuraavan

käymistä esimerkiksi järjestämällä sii-

ikäluokan mukana. Sen voi käydä myös

hen tarvittava aika. Rippikoulu käydään

aikuisena yksityisrippikouluna tai va-

vain kerran – se on ainutlaatuinen jakso

rusmiespalveluksen aikana.

nuoren elämässä. Rippikoulu on mahdollista käydä myös leirikeskuksissa

aikaisemmin perustellusta syystä, esi-

noudatetaan tupakkalain määräyksiä.

merkiksi jos nuori on aloittanut koulun

Rippileireillä tupakointi on kokonaan

aiemmin ja haluaisi tulla rippikouluun

kielletty. Leiririppikouluun ilmoittau-

koulutovereidensa kanssa. Ota tällöin

tuminen tarkoittaa sitoutumista tupa-

yhteys oman seurakuntasi rippikoulu-

koimattomuuteen koko leirin ajaksi.

vastaavaan.

Seurakuntayhtymän

Leirimme ovat päihteettömiä. Rippikoulun

käymisen

siirtäminen

tuonnemmaksi on hyvä vaihtoehto, jos nuoren elämässä on juuri nyt paljon muuta eikä aikataulu veny kaikkeen.

saa ’’ Riparilla mahtavia kokemuksia, joista on hyötyä koko elämässä.

6 Riparille/Skriban 2013


Millaisen riparin valitsen?

INFOA Suurin osa nuorista valitsee nykyään rippikoulun, joka sisältää leirijakson. Mahdollisuuksia on monia muitakin! Kiinnostaako sinua jokin urheilulaji, kansainvälisyys tai kävisitkö rippikoulun mieluiten kaupungissa?

kaupunkirippikoulut

O

sa seurakunnista järjestää kaupungissa ilta- ja/ tai päivärippikouluja. Ne sisältävät

erilaisia

ko-

koontumisia seurakunnan tiloissa ja muualla, eikä niihin sisälly leirijaksoa. Iltarippikoulussa kokoontumiset on ripoteltu tasaisesti koko puolen vuoden rippikoulujaksolle. Päivärippikoulu si-

sältää intensiivijakson eli noin viikon mittaisen ajan, jolloin kokoonnutaan päivittäin noin 6-8 tuntia kerrallaan. Turun seurakunnilla on myös yhteinen

seurakuntayhteysjaksojen

kaupunkirippikoulu, jonka kokoontumiset ovat syksystä kevääseen iltaisin ja

toteutettavien

aloituslisäksi

ja lei-

rimuotoinen intensiivijakso. Leirit ovat pääsääntöisesti 5-7 vuorokauden mittaisia. Leirillä pääset viettämään ryhmäsi

Jokin kaupunkirippikoulu on monesti

kuksessa. Leirejä on sekä kesällä että

kiksi harrastusten takia tai koulujen

8 Riparille/Skriban 2013

pungissa

viikonloppuisin.

kotoa tuottavat hankaluuksia esimer-

’’

RIPPIKOULU RIPPIKOULU

Tähän rippikoulumuotoon sisältyy kau-

paras vaihtoehto, jos illat tai yöt poissa

Rippikoulu voi yllättää sinut positiivisesti.

LEIRIJAKSON SISÄLTÄVä LEIRIJAKSON SISÄLTÄVä

loma-ajat ovat muuten täynnä ohjelmaa. Kaupunkirippikouluihin pääsevät kaikki sellaisen vaihtoehdon valinneet. Jos leirielämä ei houkuttele, kaupunkirippikoulu on sinua varten.

kanssa viikon luonnonkauniissa leirikestalvella. Talvileirin sisältävä rippikoulu kannattaa valita etenkin silloin, jos kesällä on paljon harrastuksia tai muita menoja. Liikuntaesteisille sopivia vaihtoehtoja ovat Heinänokan leirikeskuksen majoitustilat Mänty ja Kallio. Leirikeskuksiimme voit tutustua osoitteessa: www.heinanokka.fi ja www.kunstenniemi.fi


käytännön järjestelyissä huomioimaan

T

maksuttomia. Muilta osallistujilta las-

leiriläinen maksaa (käteinen tai lasku

rippikoululaisten

lähtökoh-

kutetaan ruoka- ja matkakustannuk-

kotiin) kustannukset ensin itse ja sen

dat. Lisätietoja kehitysvammaisten ja

set. Vuonna 2013 leirijakson vuoro-

jälkeen hakee korvauksia takaisin va-

erityisten oppijoiden rippikouluista Tu-

kausimaksu on 14,60 € ja mahdollinen

kuutuksesta. Lisätietoja seurakuntien

run ja Kaarinan seurakuntayhtymässä

meno- ja paluukuljetus 8,40 €. Leirijak-

vakuutuksista antaa: Johanna Hoppela

antaa kehitysvammatyön pappi Pertti

son ruoka- ja matkakustannuksista (7

040 341 7220, johanna.hoppela@evl.fi

Arola 050 570 2656 pertti.arola@evl.fi,

vuorokautta) kertyy yhteensä n. 110 €.

katso myös www.sinapinleirikeskus.fi

ja s. 23.

pikoululaiset tapaturman varalta. Va-

ERITYISRIPPIKOULUT ERITYISRIPPIKOULUT

KEHITYSVAMMATYÖ KEHITYSVAMMAisTYÖ

ja

Rippikoulu kuuluu kaikille. Erityisrippikoulussa pyritään opetuksessa ja erilaiset

seura-

laajentamista omalla vakuutuksella.

kuntayhtymän kaupunki- ja

Turun ja Kaarinan seurakuntien leireil-

leiririppikoulut

tur-

lä käytetään ensihoitoon ensisijaisesti

kaarinalaisille

terveyskeskuksia. Ensihoidon jälkeen

urun

ja

kulaisille

Kaarinan

ja

ovat

Seurakunta vakuuttaa kaikki rip-

kuutus on pienimuotoinen ja se kattaa ryhmän kokoontumiset ja leirijakson.

’’

Rippikoulu kuuluu kaikille.

Vakuutus on tavallinen tapaturmavakuutus, eikä korvaa esim. fysikaalista hoitoa. Suosittelemme vakuutusturvan

’’

Rippikoulu on ilmainen. Riparille/Skriban 2013 9


HARRASTErippikoulut

SAKSALAIS-SUOMALAINEN (SASU) (SASU) SAKSALAIS-SUOMALAINEN

YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN RIPPIKOULUT RIPPIKOULUT

Monet seurakunnat ja järjestöt järjes-

RIPPIKOULU RIPPIKOULU(507) (509)

tävät harrasterippikouluja. Näissä rip-

Elokuun alussa järjestetään neljättä

pikoulun sisältöjä käsitellään jollain

vuotta peräkkäin saksalaissuomalai-

PARTIORIPPIKOULU PARTIORIPPIKOULU (3)

erityisellä menetelmällä tai erilaisessa

nen rippikoululeiri yhteistyössä Saksan

Turun Partiolaiset toteuttavat yhteistyös-

ympäristössä.

suomalaisen seurakunnan kanssa. Ei

sä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän

edellytä saksan kielen osaamista, mut-

kanssa (Tuomiokirkkoseurakunta) rippi-

Joillekin harrasteripareille on etusija

ta avointa mieltä kylläkin. Tämä rippi-

leirin perinteisenä partioleirinä 29.7.-5.8.

järjestävän seurakunnan omilla nuoril-

koulu on kaikille avoin ja ilmainen. Ks.

Kustavin Lootholmassa XII kansainväli-

la ja osa rippikouluista maksaa osallis-

lisätiedot s. 23.

sellä meripartioleiri Satahangalla. Kon-

tujille. Jos teema kuitenkin kiinnostaa,

firmaatio järjestetään ma 5.8. Kustavin

näillä ripareilla pääsee kokemaan jo-

kirkossa. Rippikoulun hinta on 195 €.

tain erityisen ainutlaatuista.

Summa sisältää leirin, ruoan, kuljetukset

’’ 10 Riparille/Skriban 2013

Ripari on kuin iso halaus.

ja vakuutukset. Lisätietoja Partiotoimiston puhelinnumerosta 050 31 29 420 ja www.ripari.turunpartiolaiset.fi (sivu päivittyy alkusyksystä). Ks. lisätiedot s. 22.


INFOA Rippikouluja järjestävät myös kristilliset järjestöt. Vaikka kävisitkin jonkin muun tahon järjestämän rippikoulun, kokonaisuuteen sisältyy seurakuntayhteysjakso (8-16 tuntia) omassa seurakunnassa. Ole yhteydessä oman seurakuntasi rippikouluvastaavaan kun rippikoulupaikkasi varmistuu.

MUITA VAIHTOEHTOJA

Yhteystiedot löytyvät osoitteesta www. urheiluopistot.net. Ainakin Kuortaneen ja Vierumäen urheiluopistot järjestävät

JÄRJESTÖRIPPIKOULU JÄRJESTÖRIPPIKOULU

urheilurippikouluja.

Rippikouluja järjestävät myös kristilli-

NMKY:N NMKY:NRIPPIKO RIPPIKOULUT (1-2) Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

set järjestöt. Järjestöripareilla pääset

ENGLANNINKIELINEN RIPPI ENGLANNINKIELINEN RIPPIKOULU

tutustumaan erilaiseen toimintaan ja

Nuorten keskus järjestää kansainvälisiä

ihmisiin ympäri Suomea. Järjestöjen

rippikouluja, joiden opetuskielenä on

rippikouluista saat lisätietoja nettiosoit-

suomi ja englanti. Rippikoulujen leiri-

teesta: www.evl.fi -> tule mukaan ->

osuus pidetään leirikeskus Pöyhölässä

rippikoulu ja isoset -> missä ja milloin

Keuruulla. Lisätietoja löydät osoittees-

-> järjestöjen rippikoulut

ta: www.nuortenkeskus.fi/fi/toimintaa/ kv-rippikoulut/

URHEILURIPPIKOULU URHEILURIPPIKOULU

ja NMKY järjestävät yhteistyössä kak-

Rippikoulun voi käydä myös oman har-

Vaikka kävisitkin jonkin muun tahon

si toimintapainotteista rippikoululeiriä.

rastuksen ohella muiden urheilusta

järjestämän rippikoulun, kokonaisuu-

Leirijaksot toteutetaan NMKY:n leirikes-

kiinnostuneiden kanssa. Urheilurippi-

teen

kuksessa Harvan saaressa. Leirit ovat

kouluista löydät tietoa liikuntajärjestö-

(8-16 tuntia) omassa seurakunnassa.

reipashenkisiä

jen ja urheiluopistojen verkkosivuilta.

Täytä siis ilmoittautumislomakkeemme

ja

ulkoilupainotteisia.

muualle”. Ole yhteydessä oman seura-

ja kaarinalaisilta nuorilta 125 €. Lisätieantti.koponen@tunmky.fi ja Ilpo Lahdenkauppi 050 344 7720, ilpo.lahdenkauppi@ tunmky.fi, www.tunmky.fi.

NMKY:n rippikouluryhmät aloittavat ko-

koontumalla marras-joulukuussa. Ryhmä kokoontuu kevään aikana arkisin noin kerran kuukaudessa, sekä parina viikonloppuna päivänmittaiseen tapaamiseen.

seurakuntayhteysjakso

netissä ja valitse kohta “ilmoittaudun

NMKY:n rippikoulun hinta on turkulaisilta toja antavat Antti Koponen 0500 824 880,

sisältyy

’’

Ripari on kuin karkkipussi, (siihen mahtuu paljon makeita kokemuksia ja ihmisiä).

kuntasi rippikouluvastaavan kun rippikoulupaikkasi varmistuu.

Riparille/Skriban 2013 11


ohjeita ilmoittautumiseen

INFOA Vuoden 2013 rippikouluihin ilmoittaudutaan internetissä osoitteessa: www.seitsemastaivas.fi. Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 3.9. klo 12 ja päättyy sunnuntaina 23.9. klo 23:59 Ilmoittautumisajankohdalla ei ole merkitystä. Jos haluat ystäväsi kanssa samaan ryhmään, suosittelemme kaverikoodin käyttöä. Kaverikoodia voi käyttää vain kerran.

J

os käytössäsi ei ole internettiä

Mikäli rippikoulun käyminen ei kuulu

ILMOITTAUTUMISOHJEET ILMOITTAUTUMISOHJEET

voit tulla ilmoittautumaan seu-

suunnitelmiisi tulevan vuoden aikana

PIKAOHJE KUVILLA LÖYTYY SIVUILTA

rakuntasi tiloissa. Mukana on

tai käyt rippikoulusi muualla, toivomme

29-30.

myös seurakuntasi työntekijä,

että ilmoittaisit siitä meille - asia käy

jolta voit kysyä neuvoa tai opastusta.

helposti netissä www.seitsemastaivas.fi

Katso ilmoittautumisajat oman seura-

osoitteessa. Näin saamme tiedon siitä,

kuntasi otsikon alta s. 24-28 kohdasta

että kirjeemme on tavoittanut sinut.

“Työntekijä jeesaa! “

Ilmoittautuminen alkaa maanantaina

klo 23:59. Ilmoittautumisajankohdalla ei

- Valitse ensin kotiseurakuntasi. Jos

ole merkitystä, vaan paikat jaetaan toiveiman moni pääsisi jollekin haluamistaan ryhmistä toivomansa ystävän kanssa. Kaikkiin toiveisiin emme pysty vastaamaan. Yritämme parhaamme!

12 Riparille/Skriban 2013

Klikkaa: Ilmoittaudu riparille tästä.

2. 2.ETEESI ETEESIAVAUTUU AVAUTUU ILMOITTAUTUMISLOMAKE ILMOITTAUTUMISLOMAKE

3.9. klo 12 ja päättyy sunnuntaina 23.9.

den perusteella niin, että mahdollisim-

1. SIIRRY SIIRRY ENSIN WWW.SEITSEMAS1. TAIVAS.FIOSOITTEESEEN. OSOITTEESEEN. TAIVAS.FI

’’

et muista seurakuntaasi, niin löydät

Täytä tiedot huolellisesti yhdessä vanhempiesi kanssa.

tiedon esitteen takasivulta osoitetiedoistasi. Jos et kuulu mihinkään seurakuntaan, merkitse kohtaan muu: väestörekisteri.


seitsemastaivas.fi 3. 3.ILMOITTAUTUMINEN ILMOITTAUTUMINEN

5. 5.OLET OLETNYT NYTILMOITTAUTUNUT ILMOITTAUTUNUT

Valitse esitteestä neljä sinulle sopi-

RIPPIKOULUUN. KIITOS!

vaa rippikoulutoivetta seuraavasti: Huom! Jos käytät kaveriltasi saa-

6. 6.VAIHTOEHTOISESTI: VAIHTOEHTOISESTI:

maa kaverikoodia - siirry suoraan

ILMOITTAUTUMINEN ILMOITTAUTUMINENKAVER KAVERI-

ohjeen kohtaan 6.

KOODIA KOODIAKÄYTTÄEN. KÄYTTÄEN.

- Vähintään kahden valitsemasi vaihto-

Huom! Tarvitset tätä ilmoittautu-

ehdon tulee olla kotiseurakuntasi rip-

mista varten ystävältäsi saaman ka-

pikouluja. Muut vaihtoehdot voit poimia

verikoodin. Koodin kaverisi on saa-

toisen seurakunnan rippikouluista. - Vaihtoehdoista ainakin kahden tulee sijoittua eri kuukausiin. - Mikäli kotiseurakunnassasi on vain

nut ilmoittauduttuaan rippikouluun. - Täytä ensin henkilötietosi. - Tämän jälkeen laita rasti ruutuun:

kaksi tai kolme rippikouluryhmää tarjol-

“Käytä kaverilta saamasi kaveri-

la (Paattinen, Tuomiokirkkoseurakunta

koodi”. Kirjoita koodi tai “kopio ja lii-

ja erityisrippikoulut) ja haluat ehdotto-

tä” se tähän. Tämän jälkeen ohjelmisto

masti oman seurakuntasi rippikouluun,

muodostaa teistä automaattisesti kave-

laita lomakkeeseen oman kotiseurakun-

riryhmän ja tarjoaa samat ryhmävalin-

tasi/erityisrippikoulut kohdasta “tyhjä”

nat molemmille. Kaverikoodia voi käyt-

vaihtoehto. Tämä johtuu siitä, että säh-

tää vain kerran.

köinen ilmoittautumislomake vaatii neljä

- Ilmoittaudu. Kun kaikki henkilötie-

rippikoulutoivetta.

tosi ja rippikoulutoiveesi ovat kunnossa klikkaa”Ilmoittaudu”.

Tämän jälkeen hyväksy valinnat pai- Laita toiveesi järjestykseen. Nuolia

7. 7.VAHVISTUS VAHVISTUS ILMOITTAUTUMISESTA. ILMOITTAUTUMISESTA

klikkailemalla aseta vaihtoehtosi toivo-

Ilmestyy ruudulle ks. kohta 4 ja 5.

namalla näppäintä “Lisää valitut.”

maasi järjestykseen. Valitse mieluisin ensimmäiseksi, toiseksi mieluisin toi-

- Täytä tiedot huolellisesti yhdessä

seksi jne.

vanhempiesi kanssa. Kaikki tiedot

- Ilmoittaudu. Kun kaikki henkilötie-

käsitellään luottamuksellisesti. Tähdellä merkityt ovat pakollisia. Henkilötietojen

yhteydessä

kysyttävään

sähköpostiosoitteeseen lähetetään varmistus ilmoittautumisen onnistumisesta. Mikäli sinulla on hyvin perusteltu syy päästä leirille tiettyyn aikaan kesästä, kirjoita perustelusi Perustelut ja palautteeni -kohtaan.

tosi ja rippikoulutoiveesi ovat kunnossa

Rippikoulua koskevaa paluupostia voit odotella marraskuun alussa (viikolla 44), jolloin ryhmäsi ensimmäisen ko-

4.VAHVISTUS VAHVISTUS 4. ILMOITTAUTUMISESTA ILMOITTAUTUMISESTA.

moittamaan sinulle kirjeitse.

Saat heti ruudulle ja antamaasi sähköpostiosoitteeseen vahvistuksen ilmoittautumisen onnistumisesta.

- Ota ylös kaverikoodi. Ilmoita kavesamaan ryhmään. Kun kaverisi merkit-

’’

VIIKOLLA 44

klikkaa”Ilmoittaudu”.

rikoodi ystävällesi, jonka kanssa haluat

Pikaohje kuvilla löytyy s. 29-30.

PALUUPOSTIAVII PALUUPOSTIA

see ilmoittautumiseen kaverikoodisi, ohjelmisto muodostaa teistä automaattisesti kaveriryhmän ja tarjoaa samat ryhmävalinnat molemmille.

koontumisen aika ja paikka tullaan il-

Rippikoulusi alkaa ensimmäisestä kokoontumisesta. Sen tähden on välttämätöntä, että olet silloin läsnä.

JOS SINULLA ON JOS SINULLA

KYSYTTÄVÄÄ

ON

Oman seurakuntasi rippikouluvastaavalta saat yksityiskohtaista tietoa seurakuntasi omista käytännöistä. Rippikouluvastaavien yhteystiedot löydät esitteestä sivulta 31.

Riparille/Skriban 2013 13


skriftskolans ABC

INLEDNING Skriftskolan är en unik möjlighet för dig att fördjupa dig i tron, livet

S

kriftskolan är församlingens

I Finland går ungefär 83 procent av års-

dopskola. Under skriftskol-

kullen i skriftskolan. Det finns många

tiden lär man sig om tron

olika skriftskolalternativ, vilka beskrivs

på den treenige Guden och

i den här tidningen.

och bönen. De här tre orden formar

om hur man förverkligar nästankär-

skriftskolans kärna.

lek i praktiken. Dessutom bygger man

Skriftskolan kan byggas upp på olika

upp ett förhållande till den egna för-

sätt. I Åbo svenska församling kommer

samlingen. Skriftskolans mål är att ge

vi från och med i år att inleda skriftsko-

redskap för att växa i tro; en resa som

lan med lägerperioden. Därefter följer

fortsätter resten av livet.

församlingsintroduktionen som inne-

Skriftskoltiden är i först hand ett livsskede för dig som är ung. Skriftskolan erbjuder möjlighet för

håller gudstjänstbesök, församlings-

dig att fundera över dig själv och

Skriftskolan ger dig möjlighet att rösta i

engagemang och undervisningsträffar.

ditt förhållande till Gud. Men

församlingsval och att gifta dig i kyrkan.

Församlingsintroduktionen

konfirmationen och konfirmations-

Därtill får du som konfirmerad medlem

med konfirmationen. Du kan läsa mera

festen är förstås hela familjens

av kyrkan fungera som fadder.

om skribaförnyelsen i Åbo svenska

gemensamma högtid. 14 Riparille/Skriban 2013

avslutas


INFORMATION Skriftskolans mål är att ge redskap för att växa i tro; en resa som fortsätter resten av livet. Skriftskolan ger dig möjlighet att rösta i församlingsval och att gifta dig i kyrkan. Därtill får du som konfirmerad medlem av kyrkan fungera som fadder.

församling på vår blogg projektskriba.

Efter skriftskolan firas en konfirma-

Faddrarnas närvaro på konfirmations-

blogspot.com. Församlingen erbjuder

tionsgudstjänst.

bekänner

dagen är viktig. Många arrangerar en

också lägerfria alternativ. I de lägerfria

föräldrarna och faddrarna trosbekän-

konfirmationsfest, till vilken släkt och

alternativen flätas undervisningen och

nelsen i den döptes ställe. Vid konfir-

vänner är bjudna för att gratulera den

församlingsintroduktionen ihop.

mationen bekänner konfirmanden tros-

nykonfirmerade ungdomen. Tips för

bekännelsen själv tillsammans med

konfirmationsgudstjänsten och för fest-

församlingen.

arrangemangen hittar du på evl.fi/kon-

Man kan även delta i skriftskolan ifall man

I

dopet

firmation.

inte är döpt eller inte hör till kyrkan. En 15-åring kan skriva in sig i kyrkan med vårdnadshavarnas tillstånd, även om

Församlingens dopundervisning tar inte

dessa inte är medlemmar i kyrkan. Man

slut vid konfirmationen. Efter skriftsko-

kan också delta i skriftskolan även om

lan bjuder församlingen ungdomarna

man inte vill bli konfirmerad. Deltagande i konfirmationen kräver dock både dop och medlemskap i kyrkan.

’’ Skribalägret är en

toppenvecka.

med i ungdomsverksamheten, t.ex. kan man utbilda sig till hjälpledare eller delta i ungdomshappenings.

Riparille/Skriban 2013 15


vAD KRÄVS I SKRIFTSKOLAN?

INLEDNING Om du väljer att gå i skriftskolan hör det till att du deltar i hela skriftskolprogrammet. Målet är att skriftskolan är likadan för hela gruppen. Skriftskolan innehåller ca 80 timmar undervisning och pågår under minst ett halvt år.

S

kriftskolans lärare önskar att

fram skriftskolan ifall du upplever att

också föräldrarna intresse-

livet är mycket svårt just nu, t.ex. om du

rar sig för ungdomens skrift-

är svårt sjuk eller om du har svår sorg.

skola. Det är viktigt att famil-

Då kan du välja att gå i skriftskolan med

jen stöder skriftskolgången t.ex. genom

nästa årskull eller varför inte som vux-

att se till att det finns tillräckligt med tid

en (t.ex. i privatskriftskola eller under

för skriftskolan. I skriftskolan går man

militärtjänstgöringen).

bara en gång i livet. Det är möjligt att gå i skriftskolan tidiPå samfällighetens lägercentrum följs

gare ifall man har goda skäl, t.ex. om

tobakslagen. Det är helt och hållet för-

man har börjat i skolan tidigare och vill

bjudet att röka på lägren. När man an-

gå i skriftskolan tillsammans med sina

mäler sig till en lägerskriftskola förbin-

skolkamrater. Ta i så fall kontakt med

der man sig att låta bli att röka under

din egen församlings skriftskolansva-

den tiden man är på läger.

riga.

Det kan vara en god idé att skjuta fram skriftskolan ifall du just nu har mycket annat och tiden inte räcker till. Det kan också vara ett bra alternativ att skjuta

skriftskolan får ’’ Iman fantastiska

erfarenheter som kan vara till nytta för hela livet.

16 Riparille/Skriban 2013


vilken slags skriftskola ska jag välja? INLEDNING Den största delen av ungdomarna väljer nuförtiden en lägerskriftskola. Men det finns också många andra möjligheter! Kanske du är intresserad av någon idrottsgren, av att knyta internationella kontakter eller kanske du helst vill gå i en skriftskola utan läger.

STADSSKRIFTSKOLOR STADSSKRIFTSKOLOR

LÄGERSKRIFTSKOLOR LÄGERSKRIFTSKOLOR

TEMASKRIFTSKOLOR TEMASKRIFTSKOLOR

En del av församlingarna, bl.a. Åbo

Till lägerskriftskolorna hör förutom

Du kan läsa mer om de finska tema- och

svenska församling, arrangerar kvälls-

lägret en församlingsintroduktion, som

föreningsskriftskolorna på sidan 10.

och/eller dagsskriftskolor i stan. De

i Åbo svenska församling sker efter

innehåller olika slags samlingar i för-

lägret. Lägren är i huvudsak 6-7 dygn

samlingens utrymmen och på andra

långa.

Skriftskolan hör till alla församlings-

ställen. Därtill åker man inte på läger. Kvällsskriftskolans samlingar ordnas

På lägret får man vara tillsammans

regelbundet under hela skriftskoltiden.

med sin grupp ungefär en vecka på ett

Dagsskriftskolan innehåller ett dags-

naturskönt lägercentrum. Läger ordnas

läger då man samlas dagligen ungefär

både på sportlovet och på sommarlo-

6-8 timmar i gången.

vet. Sportlovslägret passar dig som har mycket aktiviteter på sommaren. Du

De finska församlingarna erbjuder ock-

kan bekanta dig med våra lägercentrum

så en gemensam stadskriba, som har

på leirikeskus.turunseurakunnat.fi.

samlingar under hela vinterhalvåret på

som har mycket program på skolloven eller som helt enkelt inte kan eller vill övernatta på läger. Alla som väljer ett lägerfritt skriftskolalternativ ryms med. Ifall lägerlivet inte tilltalar dig, välj ett lägerfritt alternativ!

18 Riparille/Skriban 2013

nas undervisningen och de praktiska arrangemangen så att konfirmandernas specialbehov beaktas. Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet arrangerar specialskriftskolor på finska. Mer information om dessa ger prästen Pertti Arola, 050 570 2656, pertti.arola@ evl.fi. Om du vill gå i en specialskriftprivatskriftskola i Åbo svenska församling, kontakta då församlingens skrift-

För en del ungdomar är ett lägerfritt vet. Det gäller framförallt de ungdomar

medlemmar. I specialskriftskolan ord-

skola på svenska kan du endera gå i

kvällar och veckoslut.

skriftskolalternativ det bästa alternati-

SPECIALSKRIFTSKOLOR SPECIALSKRIFTSKOLOR

skolansvariga präst, eller tillsammans

’’

I skriftskolan får man fundera över livets stora frågor.

med andra ungdomar från Borgå stift, kontakta då Borgå stifts omsorgspräst Nalle Öhman, 0400 602 829, bjorn.ohman@evl.fi.


S

kriftskolan är gratis för alla som

Församlingen försäkrar alla konfir-

Tilläggsinformation om församlingar-

bor i Åbo och S:t Karins.

mander med en olycksförsäkring. För-

nas försäkringar fås av Johanna Hop-

säkringen är småskalig och täcker

pela, 040 3417 220, johanna.hoppela@

Övriga deltagare betalar för mat- och re-

skribagruppens samlingar och lägret.

evl.fi (på finska).

sekostnader (gäller lägerskriftskolorna).

Försäkringen är en standard olycksför-

2013 kostade ett lägerdygn 14,60 € och

säkring, och täcker inte t.ex. fysikalisk

lägertransporterna 8,40 €. Lägeravgif-

vård. Vi rekommenderar att man också

ten för ett åtta dagars läger blev ungefär

tecknar egna försäkringar. På Åbo och

110 €.

S:t Karins församlingars läger anlitar man vård i första hand på hälsocentralerna. Efter vården betalar lägerdelta-

’’

I skriftskolan får man vara sig själv.

garen (kontant eller genom räkning) avgifterna själv och ansöker därefter om ersättning från försäkringen.

’’ Ilärskriftskolan man känna sig själv, andra och Gud.

Riparille/Skriban 2013 19


instruktioner för anmälningen

INLEDNING Till år 2013:s skriftskolor anmäler du dig via internet www.seitsemastaivas.fi. Anmälningstiden börjar måndagen 3.9 kl 12 och slutar söndagen 23.9 kl 23:59.

O

m du inte har tillgång till

Ifall du inte planerar att delta i skrift-

internet kan du komma

skolan inkommande år eller går i skrift-

och anmäla dig till din för-

skola någon annanstans ber vi dig med-

samling. Där kan du fråga

dela detta till oss. Det går enkelt via

om råd eller handledning. Se anmälnings-

internet www.seitsemastaivas.fi. Då får

tiderna i din egen församling på sidan 28

vi veta att vårt brev nått dig.

under rubriken ”En anställd hjälper!”

1. 1.GÅ GÅIN INPÅ PÅINTERNET INTERNETPÅ PÅSIDAN SIDAN WWW.SEITSEMASTAIVAS.FI Klicka: Anmäl dig till skriban här.

2. 2.NU NUÖPPNAS ÖPPNAS ANMÄLNINGBLANKETTEN ANMÄLNINGBLANKETTEN

- Välj först din församling. Om du inte

Anmälningstiden börjar månda-

kommer ihåg din församling ser du den

gen 3.9 kl 12 och slutar söndagen 23.9

på broschyrens baksida vid dina adress-

kl 23:59. Det har ingen betydelse vilken tidpunkt du anmäler dig, platserna delas ut på basen av önskemål så att så många som möjligt kan delta i någon av de grupper man önskat och med den kompis man önskat.

Alla önskemål kan vi inte upp-

fylla. Vi försöker vårt bästa!

20 Riparille/Skriban 2013

’’

Skriftskolan är som en godispåse, (i den ryms massor av söta upplevelser och människor).

uppgifter. Om du inte hör till någon församling ska du välja punkten annan: befolkningsregistret. - Fyll omsorgsfullt i uppgifterna tillsammans med dina föräldrar. Alla uppgifter behandlas konfidentiellt. Punkterna som är märkta med en stjärna är obligatoriska. Till mejl-adressen skickas bekräftelsen om att anmälningen


seitsemastaivas.fi

lyckats. Om du har ett väl motiverat

- Anmäl dig. När alla dina person-upp-

skäl varför du måste komma med på

gifter och skriftskolsönskemål är ifyllda

ett visst läger under somma-ren ska du

klicka ”Anmäl dig”.

skriva in skälet vid punkten argument och feedback.

4. PÅPÅ 4.BEKRÄFTELSE BEKRÄFTELSE

’’

I skriftskolan får man lätt långvariga vänner.

ANMÄLNINGEN ANMÄLNINGEN

ANMÄLNINGEN 3.3.ANMÄLNINGEN

Bekräftelsen på att anmälningen lyck-

Välj ur broschyren fyra skriftskols-öns-

ats ser du direkt i rutan och i mejlet du

kemål följande:

får.

Obs! Om du använder kompiskoden du

- Skriv upp kompiskoden. Meddela

fått av en vän, gå då vidare direkt till

kompiskoden till den vän som du vill

punkt 6.

komma i samma grupp med. Då din vän

- Minst två av alternativen du väljer skall

fyller i kompiskoden i anmälnings-blan-

vara din egen församlings skrift-skolor.

ketten bildar programmet auto-matiskt

De andra alternativen kan du välja från

en kompisgrupp av er samt erbjuder

någon annan församlings skriftskolor.

samma gruppval åt båda.

- Av de valda alternativen skall två vara i olika månader. - Om din församling erbjuder bara två eller tre skriftskolsgrupper (Patis,

5. 5.NU NUHAR HARDU DUANMÄLT ANMÄLTDIG DIGTILL TILL SKRIFTSKOLAN! SKRIFTSKOLAN!TACK! TACK!

skriftskolor) och du vill absolut gå i din

6. 6.ALTERNATIVT: ALTERNATIVT:ANMÄLNING ANMÄLNING MED KOMPISKOD MED KOMPISKOD

församlings skriftskola, välj då i blan-

Obs! För att anmäla dig på detta sätt

kettens punkt din församling/ special-

behöver du kompiskoden du fått av din

skriftskolor alternativet ”tom”.

vän. Kompiskoden har din vän fått då

Detta beror på att den elektroniska

han/hon anmält sig till skriftskolan.

anmälningsblanketten

- Fyll först i dina personuppgifter

Domkyrkoförsamlingen och special-

kräver

fyra

skriftskolsönskemål.

- Efter det kryssa i rutan: ”Använd

Efter detta godkänner du genom att

kompiskoden du fått av din vän”. Skriv

trycka på knappen ”Lägg till valda”

in eller kopiera och klistra in koden här.

- Sätt dina önskemål i rätt ordning ge-

Efter detta bildar programmet automa-

nom att trycka på den blåa pilen. Välj

tiskt en kompisgrupp av er samt erbju-

ditt främsta önskemål till första alter-

der samma gruppval åt båda. Kompis-

nativ, följande till andra osv.

koden kan användas bara en gång.

- Anmäl dig. Då alla personuppgifter och skriftskolsönskemål är ifyllda klicka ”Anmäl dig”.

7.BEKRÄFTELSE BEKRÄFTELSEPÅ PÅ 7. ANMÄLNINGEN ANMÄLNINGEN. Kommer upp i rutan se punkt 4 och 5.

SVARSPOST VECKAVECKA 45 SVARSPOST

44

Svarspost som gäller skriftskolan kan du vänta dig i början av november (vecka 44). Då meddelas du brevledes om plats och tid för din grupps första samling. Din skriftskola börjar i och med den första samlingen. Därför är det nödvändigt att du är på plats då.

OMDUDU FRÅGOR OM HAR HAR FRÅGOR Din egen församlings skriftskolan-svariga kan ge dig information om din församlings skriftskolor. Kontaktuppgifter till de skriftskolansvariga hittar du i denna broschyr på sid 31.

Riparille/Skriban 2013 21


harraste Jalkapalloilijat

Tämän otsikon alta löydät harrasterippikoulut ja lisätietoja yhteisistä rippikouluistamme. TIETOA HARRASTERIPPIKOULUISTA Muista harrasterippikouluista löydät parhaiten tietoa liikuntajärjestöjen ja urheiluopistojen verkkosivuita mm. osoitteesta www.urheiluopistot.net. Ainakin Kuortaneen- ja Vierumäen urheiluopistot järjestävät urheilurippikouluja. KRISTILLISTEN JÄRJESTÖJEN RIPPIKOULUT Rippikouluja järjestävät myös kristilliset järjestöt. Järjestöripareilla pääset tutustumaan erilaiseen toimintaan ja ihmisiin ympäri Suomea. Järjestöjen rippikouluista saat lisätietoja nettiosoitteesta: www.evl.fi -> tule mukaan -> rippikoulu ja isoset -> missä ja milloin -> järjestöjen rippikoulut

Jalkapalloilijoille ei järjestetä seurakuntayhtymän taholta omia rippileirejä. Koska kesä on jalkapalloharrastuksen aktiivisinta aikaa, ja ettei oma harrastus jalkapallon parissa haittaisi osallistumista rippileirille tai päinvastoin, on SPL:n Turun piirin kanssa sovittu, että viikoilla 27 ja 28 (leiriajankohta 6.-13.7.) ei ole piirin järjestämiä otteluita. Tämän jakson leirien täyttämisessä pyritään jalkapalloilijoille antamaan ensisijaisuus. Merkitse ilmoittautumislomakkeeseen Palautteeni-kohtaan: ”Pelaan jalkapalloa. Joukkueeni on...” Suomen Palloliiton tyttöjen C15 piirijoukkueen lopputurnaus on 16.-19.6. Piirijoukkueen viimeistelytapahtumat ovat viikoilla 23 ja 24. Pelaajien jotka ovat piirijoukkueessa mukana on hyvä suorittaa rippikoulu viikkojen 23-25 ulkopuolella. Rippikoulun ajankohtaa miettiessäsi sinun kannattaa harkita myös talvella järjestettäviä rippikouluvaihtoehtoja.

NMKY:n toimintapainotteiset rippikoulut (1-2) Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä ja NMKY järjestävät yhteistyössä kaksi toimintapainotteista rippikoululeiriä. Leirijaksot toteutetaan NMKY:n leirikeskuksessa Harvan saaressa. Leirit ovat reipashenkisiä ja ulkoilupainotteisia. Leirin aikana toteutetaan mm. retkiä saaristoon. NMKY:n rippikoulun hinta on turkulaisilta ja kaarinalaisilta nuorilta 125 € (sisältää mm. saaristoretken ja runsaasti muuta toiminnallista ohjelmaa). Muiden paikkakuntien osallistujilta laskutetaan leiririppikoulussa lisäksi ruokakustannukset ks. esite s. 9.

ENGLANNINKIELINEN RIPPIKOULU Nuorten keskus järjestää kansainvälisiä rippikouluja, joiden opetuskielenä on suomi ja englanti. Rippikoulujen leiriosuus pidetään leirikeskus Pöyhölässä Keuruulla. Lisätietoja löydät osoitteesta www.nuortenkeskus.fi

HUOMIOI TÄMÄ! Vaikka kävisitkin jonkin muun tahon järjestämän rippikoulun, kokonaisuuteen sisältyy seurakuntayhteysjakso (8-16 tuntia) omassa seurakun-

Turun NMKY on v. 1893 perustettu kristillinen nuorisojärjestö, jonka toimialaa ovat mm. varhaisnuoriso- ja nuorisotyö, partiotoiminta, urheilu ja liikuntakasvatus, musiikkitoiminta ja sosiaalityö. NMKY haluaa auttaa nuoria kasvamaan tasapainoisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Kasvatustyön lähtökohtana on kolmioperiaate, jossa ihminen on fyysinen, henkinen ja hengellinen kokonaisuus, jota symboloi NMKY:n kansainvälinen kolmiotunnus. Rippikouluja NMKY on järjestänyt yhteistyössä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kanssa yli kolmekymmentä vuotta. Lisätietoja leiristä antavat Antti Koponen, 0500 824 880, antti.koponen@tunmky.fi ja Ilpo Lahdenkauppi, 050 344 7720, ilpo.lahdenkauppi@tunmky.fi. Lisätietoja NMKY:stä: www. tunmky.fi

nassa. Täytä siis ilmoittautumislomakkeemme netissä ja valitse kohta “ilmoittaudun muualle”. Ole yhteydessä oman seurakuntasi rippikouluvastaavan kun rippikoulupaikkasi varmistuu.

NMKY:n rippikouluryhmät aloittavat kokoontumalla marras-joulukuussa. Ryhmä kokoontuu kevään aikana arkisin noin kerran kuukaudessa sekä parina viikonloppuna päivänmittaiseen tapaamiseen. Mikäli valitset NMKY:n rippikoulun, valitse ilmoittautumislomakkeeseen myös oman seurakuntasi riparivaihtoehtoja kolme tai neljä. Nro 1 2

Aika 3.-10.6. 24.6.-1.7.

Paikka Harvan saari Harvan saari

Konfirmaatio Tuomiokirkossa Pe 14.6. klo 18 Pe 5.7. klo 18

Partiorippileiri (3) Turun Partiolaiset toteuttavat yhteistyössä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kanssa (Tuomiokirkko seurakunta) rippileirin perinteisenä partioleirinä 29.7.-5.8. Kustavin Lootholmassa XII kansainvälisellä meripartioleiri Satahangalla. Konfirmaatio järjestetään ma 5.8. Kustavin kirkossa. Rippikoulun hinta on 195 €. Summa sisältää leirin, ruoan, kuljetukset ja vakuutukset. Lisätietoja Partiotoimiston puhelinnumerosta 050 31 29 420 ja www.ripari.turunpartiolaiset.fi (sivu päivittyy alkusyksystä). Nro 3

Ilmoittaudu netissä osoitteessa: www.seitsemastaivas.fi

Tutustu samalla

www.seitsemastaivas.fi ripariesittelyvideoon! 22 Riparille/Skriban 2013

Aika 29.7.-5.8.

Paikka Kustavin Lootholma

Konfirmaatio Ma 5.8. Kustavin kirkko

Huomioi tämä ilmoittautuessasi Partiorippikouluun! Sähköinen ilmoittautumislomake vaatii neljä rippikoulutoivetta. Laitathan ilmoittautumislomakkeeseen toiveidesi jälkeen alla olevasta kohdasta “tyhjä” vaihtoehto ts. numerot 4, 5 ja 6.

Tyhjä vaihtoehto Nro 4 5 6

Selite Partiorippikoulun tyhjä vaihtoehto Partiorippikoulun tyhjä vaihtoehto Partiorippikoulun tyhjä vaihtoehto


lisätietoja Yhteinen kaupunkirippikoulu (301) Tule mukaan kaupunkirippikouluun. Henrikin, Katariinan, Martin, Paattisten ja Tuomiokirkkoseurakunnat järjestävät yhteisen kaupunkirippikoulun. Kokoontumiset ovat pääsääntöisesti nuorten taide- ja toimintatalon Vimman (Aurakatu 16) tiloissa, noin joka toinen viikko. Ei sisällä leirijaksoa. Kaupunkirippikoulu alkaa marraskuussa, tarkemmat tiedot ajankohdista lähetetään osallistujille ensimmäisessä kirjeessä. Konfirmaatio Pyhän Katariinan kirkossa su 28.4. klo 10. Lisätietoja Katariinanseurakunnan rippikouluvastaavalta Merja Heinoselta, merja.heinonen@evl.fi

Tämän otsikon alta löydät lisätietoja yhdessä järjestettävistä rippikouluista. Ilmoittautuessasi netissä yhteiseen kaupunkirippikouluun löydät sen Katariinanseurakunnan valikosta nrolla 301. Saksalais-Suomalainen rippikoulu löytyy Martin seurakunnan valikosta nrolla 509.

Saksalais-Suomalainen (SaSu) rippikoulu (509) Elokuun alussa järjestetään neljättä vuotta peräkkäin saksalaissuomalainen rippikoululeiri yhteistyössä Saksan suomalaisen seurakunnan kanssa. Leirijakso toteutetaan kahdella kielellä yhteistyössä Saksan suomalaisten seurakuntien kanssa. Ryhmän leirijakso on elokuussa 2013 Harvan leirisaaressa. Ei edellytä saksan kielen osaamista, mutta avointa mieltä kylläkin. Tämä rippikoulu on kaikille avoin ja ilmainen. Lisätietoja Martinseurakunnan rippikouluvastaavalta Hannele Lundilta, hannele.lund@ evl.fi, 040 341 7386.

eritys - ja kehitysvammaistyö Kesäleirin sisältävä rippikoulu turkulaisille ja kaarinalaisille Nro 7

Aika 3.-8.6.

Paikka Sinapin leirikeskus

Konfirmaatio La 8.6. klo 13, Henrikinkirkko

Kesäleirin sisältävä rippikoulu Turun ympäristökuntien nuorille Nro Aika 8 30.7.-3.8.

Paikka (Lokalahti) Kumiruonan leirikeskus, Mynämäki

Konfirmaatio La 3.8. klo 13 Mietoisten kirkko

Vaikeasti kehitysvammaisten päivärippikoulu Tähän rippikouluun kuuluu leiripäivä Sinapissa la 2.3., joka on tarkoitettu myös vanhemmille ja muille perheenjäsenille. Pääosa opetuksesta järjestetään yhteistyössä erityiskoulujen kanssa. Nro Aika Paikka Konfirmaatio 9 Kevät 2013 Avoin/Sinappi Su 26.5. klo 13 Maarian kirkko

Rippikoulu kuuluu kaikille. Erityisrippikouluissa pyritään opetuksessa ja käytännön järjestelyissä huomioimaan rippikoululaisen erilaiset lähtökohdat. Rippikoulut alkavat yhteisillä kokoontumisilla noin puolta vuotta ennen konfirmaatiota. Sitä ennen ilmoittautuneisiin rippikoululaisiin otetaan yhteyttä. Rippikouluopetuksesta vastaa kehitysvammaistyön pappi Pertti Arola ja käytännön järjestelyistä vs. vammaistyön diakoni Taru Sahla.

Päivärippikoulu Rippikouluun sis. kesällä leiripäiviä Sinapin leirikeskuksessa. Leiripäivien aikana yöpyminen kotona. Syksyn ja talven aikana on iltakok. Turussa sekä mahd. vkonloppuleiri. Nro Aika Paikka Konfirmaatio 10 Leiripvt 7.-9.8. Avoin/Sinappi Su 9.2.2014 klo 13 Maarian kirkko

Huomioi tämä ilmoittautuessasi! Erityisrippikouluissa tänä vuonna neljä rippikouluryhmää tarjolla. Laitathan ilm. lomakkeeseen toiveidesi jälkeen alla olevasta kohdasta “tyhjä” vaihtoehto. Tämä johtuu siitä, että sähköinen ilm. lomake vaatii neljä toivetta.

Tyhjä vaihtoehto Nro 11 12 13

Selite Erityisrippikoulun tyhjä vaihtoehto Erityisrippikoulun tyhjä vaihtoehto Erityisrippikoulun tyhjä vaihtoehto

Lisätietoja Taru Sahla 040 341 7280, taru.sahla@evl.fi Pertti Arola 050 570 2656, pertti.arola@evl.fi

Riparille/Skriban 2013 23


HENRIK Leirin sisältävät rippikoulut

Henrikinseurakunnan rippikoulut alkavat yhteisellä kokoontumisella to 29.11.2012. Ilmoittautuneet ja heidän huoltajansa kutsutaan tilaisuuteen kirjeellä. Kaikkiin rippikouluihimme kuuluu talven ja kevään kestävä aloitusjakso, joka koostuu rippikouluryhmien kokoontumisista ja osallistu-

Nro 101 102 103 104 105 106 107 108

Aika Paikka 15.-22.2. talviloma Heinänokka, Kallio 8.-14.6. Heinänokka, Eriksgården 15.-20.6. Kunstenniemi, Kunstenmaja 29.6.–6.7. Heinänokka, Eriksgården 6.-13.7. Harvan saari 13.-20.7. Heinänokka, Eriksgården 20.-27.7. Kunstenniemi, Kunstenkari 27.7.-3.8. Heinänokka, Eriksgården

Konfirmaatio Su 5.5. klo 10 Su 16.6. klo 10 Su 30.6. klo 10 Su 7.7. klo 10 Su 14.7. klo 10 Su 21.7. klo 10 Su 28.7. klo 10 Su 4.8. klo 10

misesta seurakunnan toimintaan. Rippikoulun leirijaksolle voivat osallistua vain ne, jotka ovat suorittaneet aloitusjakson.

Työntekijä jeesaa! Sähköiseen ilmoittautumiseen on mahdollisuus työntekijän avustuksella ti 4.9. klo 16–19 Henrikinkirkon alakerrassa nuorten tiloissa, Peltolantie 2.

Lisätietoja

Yhteinen kaupunkirippikoulu (301) Tule mukaan kaupunkirippikouluun. Henrikin, Katariinan, Martin, Paattisten ja Tuomiokirkkoseurakunnat järjestävät yhteisen kaupunkirippikoulun. Kokoontumiset ovat pääsääntöisesti nuorten taide- ja toimintatalon Vimman (Aurakatu 16) tiloissa, noin joka toinen viikko. Ei sisällä leirijaksoa. Kaupunkirippikoulu alkaa marraskuussa, tarkemmat tiedot ajankohdista lähetetään osallistujille ensimmäisessä kirjeessä. Konfirmaatio Pyhän Katariinan kirkossa su 28.4. klo 10. Lisätietoja Katariinanseurakunnan rippikouluvastaavalta Merja Heinoselta, merja.heinonen@evl.fi, 040 341 7485. Nro Aika Paikka 301 Talvi 2012-2013 Vimma, Aurakatu 16

Konfirmaatio Su 28.4. klo 10 Pyhän Katariinan kirkko

Henrikinseurakunnan rippikouluista Marko Mäenpää 040 341 7587 marko.maenpaa@evl.fi

kaarina Kaarinan kaupunkirippikoulu yhdessä Piikkiön seurakunnan kanssa

Kaarinan seurakunnan rippikoulut alkavat 2. joulukuuta yhteisellä (HUOM! ryhmillä 201 ja 202 poikkeava aloitusaika) riparistartilla klo 18 Kaarinan kirkolla. Kaikki rippikoulumme sisältävät kokoontumisia ja seurakunnan toimintaan osallistumisia jo talven ja kevään aikana. Leirijaksolle voivat osallistua vain ne, jotka suorittavat hyväksytysti tämän oppimis- ja tutustumisjakson.

Työntekijä jeesaa! Mahdollisuus sähköiseen ripari-ilmoittautumiseen Kaarinan kirkolla (Voudinkatu 2) keskiviikkona 12.9 klo 16 -18.

Lisätietoja Kaarinan seurakunnan rippikouluista Mika Wallin 040 341 7698 mika.wallin@evl.fi

24 Riparille/Skriban 2013

Nro Aika 201 Talvi

Paikka Kaarinan kirkko, Piikkiön srk-talo Ei sisällä leirijaksoa. Aloitus ke 31.10. klo 18 Kaarinan kirkolla.

Konfirmaatio Su 9.5. klo 10 Kaarinan kirkossa

Leirijakson sisältävät rippikoulut Nro Aika Paikka 202 15.-22.2. talviloma Heinänokka, Eriksgården (yhdessä Piikkiön srk:n kanssa) Aloitus ke 7.11. klo 18.15 Piikkiön srk-talolla. 203 2.-8.6. Kunstenniemi, Kunstenkari 204 2.-8.6. Kunstenniemi, Kunstenmaja 205 15.-20.6. Kunstenniemi, Kunstenkari 206 24.-29.6. Kunstenniemi, Kunstenmaja 207 6.-13.7. Kunstenniemi, Kunstenmaja 208 13.-20.7. Kunstenniemi, Kunstenkari 209 20.-27.7. Kunstenniemi, Kunstenpää 210 20.-27.7. Kunstenniemi, Kunstenmaja 211 27.7.-3.8. Heinänokka, Kallio 212 3.-10.8. Kunstenniemi Kunstenpää 213 3.-10.8. Kunstenniemi Kunstenmaja

Konfirmaatio Su 14.4. klo 13 Kaarinan kirkossa

Su 9.6. klo 10 Su 9.6. klo 13 Su 30.6. klo 10 Su 30.6. klo 13 Su 14.7. klo 10 Su 21.7. klo 10 Su 28.7. klo 10 Su 28.7. klo 13 Su 4.8. klo 10 Su 11.8. klo 10 Su 11.8. klo 13


KATARIINA Yhteinen kaupunkirippikoulu (301) Tule mukaan kaupunkirippikouluun. Henrikin, Katariinan, Martin, Paattisten ja Tuomiokirkkoseurakunnat järjestävät yhteisen kaupunkirippikoulun. Kokoontumiset ovat pääsääntöisesti nuorten taide- ja toimintatalon Vimman (Aurakatu 16) tiloissa, noin joka toinen viikko. Ei sisällä leirijaksoa. Kaupunkirippikoulu alkaa marraskuussa, tarkemmat tiedot ajankohdista lähetetään osallistujille ensimmäisessä kirjeessä. Konfirmaatio Pyhän Katariinan kirkossa su 28.4. klo 10. Lisätietoja Katariinanseurakunnan rippikouluvastaavalta Merja Heinoselta, merja.heinonen@evl.fi, 040 341 7485. Nro 301

Aika Talvi 2012-2013

Paikka Vimma, Aurakatu 16

Konfirmaatio Su 28.4. klo 10

Katariinanseurakunnan rippikouluja esitellään tarkemmin info-illoissa, joihin sekä vanhemmat että nuoret ovat tervetulleita: Pyhän Katariinan kirkko ti 4.9. klo 18 ja Varissuon kirkko to 6.9. klo 18 Kaikki rippikoulut alkavat marras- joulukuussa 2012 ja niihin kuuluu aloitusjakso talven aikana kaupungissa. Listan päivämäärät ovat kesän leiriaikoja. Pienet muutokset ovat mahdollisia.

Leirin sisältävät rippikoulut Nro Aika Paikka 302 15.-22.2. talviloma Kunstenniemi, Kunstenmaja Yhdessä Mikaelinsrk:n kanssa 303 8.-14.6. Heinänokka, Kallio 304 24.-29.6. Heinänokka, Mänty ja Kallio 305 29.6.-6.7. Kunstenniemi, Eräkämppä 306 6.-13.7. Heinänokka, Eriksgården 307 13.-20.7. Kunstenniemi, Kunstenpää

Konfirmaatio Su 24.2. klo 10 Mikaelinkirkko Su 16.6. klo 10.00 Su 7.7. klo 10 ja klo 14 Su 14.7. klo 10 Su 21.7. klo 10 Su 28.7. klo 10

Konfirmaatiot järjestetään Pyhän Katariinan kirkossa ellei erikseen ole muuta mainittu.

Työntekijä jeesaa! Mahdollisuus ripari-ilmoittautumiseen to 6.9. klo 16-18 Varissuon kirkolla (Kousankatu 6). ennen info-iltaa ja sen jälkeen.

Lisätietoja Katariinanseurakunnan rippikouluista Merja Heinonen 040 341 7485 merja.heinonen@evl.fi

maaria Ilta- ja päivärippikoulut (ei sisällä leirijaksoa) Nro 401 402

Aika Iltarippikoulu Päivärippikoulu vko 23

Paikka Avoin Avoin

Konfirmaatio Su 19.5. Su 9.6. klo 10

Tervetuloa rippikouluun! Rippikoulussa, jotka sisältävät leirijakson näkyvillä on vain leirin ajankohta. Kaikkiin rippikouluihin sisältyy lisäksi kokoontumisia kaupungissa ja tutustumista seurakuntaan. Leirijaksolle voivat osallistua vain ne,

Leirijakson sisältävät rippikoulut Nro Aika Paikka 403 17.-24.2. talviloma Kunstenniemi, Kunstenpää 404 2.-8.6. Kunstenniemi, Eräkämppä 405 10.-17.6. Harvan saari 406 14.-20.6. Heinänokka, Eriksgården 407 24.-29.6. Heinänokka, Eriksgården 408 24.-29.6. Kunstenniemi, Kunstenkari 409 6.-13.7. Kunstenniemi, Kunstenkari 410 13.-20.7. Kunstenniemi, Kunstenmaja 411 20.-27.7. Heinänokka, Mänty Yhdessä Paattisten srk:n kanssa 412 3.-10.8. Kunstenniemi, Eräkämppä 413 3.-10.8. Heinänokka, Mänty 414 3.-10.8. Heinänokka, Kallio

Konfirmaatio Su 3.3. Su 9.6. klo 14 La 29.6. klo 10 La 29.6. klo 14 Su 30.6. klo 10 Su 30.6. klo 14 Su 14.7. klo 10 Su 21.7. klo 10 Su 28.7. klo 10 La 10.8. klo 16 Su 11.8. klo 10 Su 11.8. klo 14

Jos aiot käydä rippikoulusi muualla (esim. järjestö) Muistathan ilmoittaa siitä meille, koska rippikouluusi sisältyy seurakuntayhteysjakso (8-16 tuntia) omassa seurakunnassa. Täytä siis ilmoittautumislomakkeemme netissä ja valitse kohta “ilmoittaudun muualle”. Lähetämme sinulle sitten kutsun ensimmäiseen tapaamiseen, saat passin ja yhteyshenkilön .

jotka suorittavat hyväksytysti seurakuntaan tutustumisjakson

Rippikoulujemme suuren määrän vuoksi

emme voi luvata 1. tai 2. vaihtoehdon toteutumista, siksi on syytä laittaa kaikki vaihtoehdot ja tarkistaa, että. ajankohdat ovat mahdollisia.

Marraskuun alkupuolella saat kirjeen, missä

kerrotaan ryhmäsi ja kutsutaan ensimmäiseen tapaamiseen. Konfirmaatiot järjestetään Maarian kirkossa.

Työntekijä jeesaa! Mahdollisuus netti-ilmoittautumiseen Pallivahan seurakuntakeskuksessa (Paltankatu 2) nuorisotila Sanzissa ke 5.9. klo 18-20.

Lisätietoja Maarian seurakunnan rippikouluista Sirja Oinas 040 341 7157 sirja.oinas@evl.fi

Riparille/Skriban 2013 25


martti Leirijakson sisältävät rippikoulut

Martinseurakunnan rippikoulut aloittavat marras-joulukuulla. Ensimmäisen kokoontumisen yhteydessä on myös vanhempaininfotilaisuus. Saat tiedon oman ryhmäsi aloitusajankohdasta ja –paikasta samassa kirjeessä.

Tavallisten rippikoulujen lisäksi Martinseu-

rakunta järjestää saksalaissuomalaisen (SaSu) rippikoulun nro 509. Ks. lisätiedot s. 23.

Jos haluat mieluummin hiihtolomalla rippi-

leirille, ilmoittaudu hiihtolomaleirille, joka löytyy Henrikinseurakunnan leiriluettelosta. Sinua varten, joka et halua leirille, järjestämme seurakuntien yhteisen kaupunkirippikoulun.

Konfirmaatiot järjestetään Martinkirkossa.

Työntekijä jeesaa!

Mahdollisuus ripari-ilmoittautumiseen ma 10.9. klo 15-17 Hirvensalon kirkolla ja Martin seurakuntatalolla ti 11.9. klo 15-16.30. Tuolloin voit tulla kyselemään ja työntekijä auttaa sinua ilmoittautumisen tekemisessä.

Lisätietoja Martinseurakunnan rippikouluista Hannele Lund hannele.lund@evl.fi 040 341 7386 Helpointa on tavoittaa sähköpostitse!

Nro 501 502 503 504 505 506 507 508 509

Aika Paikka 2.-8.6. Heinänokka, Mänty 2.-8.6. Heinänokka, Kallio 14.-20.6. Heinänokka, Eriksgården 17.-19.5. ja 24.-29.6. Kunstenniemi, Eräkämppä 29.6.-6.7. Kunstenniemi, Kunstenkari 13.-20.7. Heinänokka, Mänty 13.-20.7. Heinänokka, Kallio 20.-27.7. Heinänokka, Eriksgården 4.-11.8. SaSu, Harvan saari

Konfirmaatio Su 9.6. klo 10 Su 9.6. klo 14 Su 30.6. klo 10 Su 30.6. klo 14 Su 7.7. klo 10 Su 21.7. klo 10 Su 21.7. klo 14 Su 28.7. klo 10 Su 11.8. klo 15

Yhteinen kaupunkirippikoulu (301) Tule mukaan kaupunkirippikouluun. Henrikin, Katariinan, Martin, Paattisten ja Tuomiokirkkoseurakunnat järjestävät yhteisen kaupunkirippikoulun. Kokoontumiset ovat pääsääntöisesti nuorten taide- ja toimintatalon Vimman (Aurakatu 16) tiloissa, noin joka toinen viikko. Ei sisällä leirijaksoa. Kaupunkirippikoulu alkaa marraskuussa, tarkemmat tiedot ajankohdista lähetetään osallistujille ensimmäisessä kirjeessä. Konfirmaatio Pyhän Katariinan kirkossa su 28.4. klo 10. Lisätietoja Katariinanseurakunnan rippikouluvastaavalta Merja Heinoselta, merja.heinonen@evl.fi, 040 341 7485. Nro Aika Paikka 301 Talvi 2012-2013 Vimma, Aurakatu 16

Konfirmaatio Su 28.4. klo 10 Katariinan kirkko

VANHEMMILLE: Kutsumme rippikoululaisten vanhempia mukaan Su 7.10.2012 klo 14-16. Saara Kinnusen luennot vanhemmille Hirvensalon kirkossa, Honkaistentie 85 Iltapäivän ohjelma: klo 14-15 aiheena ”Toivoa vanhemmuuteen”: ”Murrosikäinen perheessä, tasapainoilua tilan ja rajojen välillä” klo 15-15.15 kahvitauko, klo 15.1516 aiheena ”Anna mun olla lapsi”. Vapaa pääsy - tervetuloa!

mikael Iltarippikoulu (ei sisällä leirijaksoa)

Mikaelinseurakunnan rippikoulut alkavat mar-

Nro 600

Aika Talvella

Paikka Mikaelin seurakuntakoti

Konfirmaatio Su 14.4. klo 10

ras-joulukuun aikana. Ensimmäisen tapaamisen ajankohta on kirjeessä, jonka saat marraskuun alkuun mennessä.

Kaikki rippikoulumme sisältävät kokoon-

tumisia ja seurakuntaan tutustumista talven ja kevään aikana. Leirijaksolle voivat osallistua vain ne, jotka ovat suorittavat hyväksytysti tämän oppimis- ja tutustumisjakson.

Mikäli ensi kesäsi sisältää jo paljon ohjel-

maa, kannattaa valita hiihtolomaripari (601). Jos taas leirielämä ei ole sinun juttusi ollenkaan, tule mukaan kaupunkiripariin (600). Toivottavasti löydät vaihtoehdoista juuri sinulle sopivan riparin.

Työntekijä jeesaa! Pauliina Elonen (31.8. asti) 040 3417 390, pauliina.elonen@evl.fi. Tämän jälkeen Arno Heinonen, yhteystiedot alla.

Lisätietoja Mikaelinseurakunnan rippikouluista Arno Heinonen (1.9. alkaen) 040 341 7403 arno.heinonen@evl.fi

26 Riparille/Skriban 2013

Leirijakson sisältävät rippikoulut Nro Aika Paikka 601 15.-22.2. talviloma Kunstenniemi, Kunstenmaja Yhdessä Katariinansrk:n kanssa 602 2.-8.6. Heinänokka, Eriksgården Kaupunkijakson oppitunnit ovat Paakarlan seurakuntakodissa Pansiossa. 603 15.-20.6. Kunstenniemi, Eräkämppä 604 29.6.-6.7. Heinänokka, Mänty 605 29.6.-6.7. Heinänokka, Kallio 606 27.7.-3.8. Kunstenniemi, Kunstenpää 607 3.-10.8. Heinänokka, Eriksgården

Konfirmaatio Su 24.2. klo 10 Su 9.6. klo 10

Su 30.6. klo 10 Su 7.7. klo 10 Su 7.7. klo 14 Su 4.8. klo 10 Su 11.8. klo 10


paattinen Leirijakson sisältävät rippikoulut Nro Aika 701 20.-27.7.

Paikka Heinänokka, Mäntykallio Yhdessä Maarian srk:n kanssa

Konfirmaatio Su 28.7. klo 12 Paattisten kirkko

Työntekijä jeesaa! Menni Heikkinen, yhteystiedot alla.

Yhteinen kaupunkirippikoulu (301) Tule mukaan kaupunkirippikouluun. Henrikin, Katariinan, Martin, Paattisten ja Tuomiokirkkoseurakunnat järjestävät yhteisen kaupunkirippikoulun. Kokoontumiset ovat pääsääntöisesti nuorten taide- ja toimintatalon Vimman (Aurakatu 16) tiloissa, noin joka toinen viikko. Ei sisällä leirijaksoa. Kaupunkirippikoulu alkaa marraskuussa, tarkemmat tiedot ajankohdista lähetetään osallistujille ensimmäisessä kirjeessä. Konfirmaatio Pyhän Katariinan kirkossa su 28.4. klo 10. Lisätietoja Katariinanseurakunnan rippikouluvastaavalta Merja Heinoselta, merja.heinonen@evl.fi, 040 341 7485. Nro Aika Paikka 301 Talvi 2012-2013 Vimma, Aurakatu 16

Konfirmaatio Su 28.4. klo 10 Katariinan kirkko

Huomioi tämä ilmoittautuessasi! Kotiseurakunnassasi on vain kaksi rippikouluryhmää tarjolla. Laitathan ilmoittautumislomakkeeseen toiveidesi jälkeen kotiseurakuntasi kohdasta “tyhjä” vaihtoehto ts. numerot 702 ja 703. Tämä johtuu siitä, että sähköinen ilmoittautumislomake vaatii neljä rippikoulutoivetta.

Tyhjä vaihtoehto Nro 702 703

Lisätietoja Paattisten seurakunnan rippikouluista

Selite Paattisten seurakunnan tyhjä vaihtoehto Paattisten seurakunnan tyhjä vaihtoehto

Menni Heikkinen 040 341 7637 menni.heikkinen@evl.fi

piikkiö Piikkiön kaupunkirippikoulu yhdessä Kaarinan seurakunnan kanssa Nro Aika 201 Talvi

Paikka Kaarinan kirkko, Piikkiön srk-talo Ei sisällä leirijaksoa. Aloitus ke 31.10. klo 18 Kaarinan kirkolla.

Konfirmaatio Su 9.5. klo 10 Kaarinan kirkossa

Vuonna 2013 toteutamme sekä kaupunki- että hiihtolomariparin yhdessä Kaarinan seurakunnan kanssa. Jos sinulla on ensi kesälle jo paljon suunnitelmia, niin silloin kannattaa hakea hiihtolomariparille (202). Jos taas leirielämä ei syystä tai toisesta houkuttele, on valintasi kaupunkiri-

Leirijakson sisältävät rippikoulut Nro Aika Paikka 202 15.-22.2. talviloma Heinänokka, Eriksgården (yhdessä Kaarinan srk:n kanssa) Aloitus ke 7.11. klo 18.15 Piikkiön srk-talolla. 803 2.-8.6. Kunstenniemi, Kunstenpää 804 29.6.-6.7. Kunstenniemi, Kunstenpää 805 27.7.-3.8. Kunstenniemi, Kunstenkari 806 27.7.-3.8. Heinänokka, Mänty

Konfirmaatio Su 14.4. klo 13 Kaarinan kirkossa

pari (201), jossa opetusta on lukuvuoden aikana sekä Piikkiössä että Kaarinassa. Kesän leirit pidetään Kunstenniemen leirikeskuksessa, joka sijaitsee Rymättylässä. Konfir-

Su 9.6. klo 10 Su 7.7. klo 10 Su 4.8. klo 10 Su 4.8 klo 13

maatiot järjestetään Piikkiön kirkossa ellei erikseen ole muuta mainittu.

Toivottavasti löydät ripareista juuri sinulle so-

pivan vaihtoehdon

Työntekijä jeesaa! Huomioita yllänäkyvään rippikoulutarjontaan Ilmoittautuessasi netissä Piikkiön ja Kaarinan seurakuntien kaupunkirippikouluun (201) löydät sen ilmoittautumislomakkeen valikosta nrolla 201. Ilmoittautuessasi netissä Piikkiön ja Kaarinan seurakuntien talvilomarippikouluun (202) löydät sen ilmoittautumislomakkeen valikosta nrolla 202.

Mikko Nieminen, yhteystiedot alla.

Lisätietoja Piikkiön seurakunnan rippikouluista Mikko Nieminen 040 341 7727 mikko.nieminen@evl.fi

Riparille/Skriban 2013 27


tuomiokirkko Leirijakson sisältävät rippikoulut Tuomiokirkkoseurakunnassa järjestetään vuonna 2013 kaksi rippikoulua, jotka päättyvät mo-

Nro 901 902

Aika 15.-20.6. 6.-13.7.

Paikka Kunstenniemi, Kunstenpää Kunstenniemi, Kunstenpää

Konfirmaatio Su 30.6. klo 10 Su 14.7. klo 10

lemmat kesän leirijaksoon. Molemmat riparit alkavat jo vuoden 2012 puolella. Ensimmäinen tapaaminen on 18.11. klo 10.00 messussa jonka jälkeen pidetään yhteinen infotilaisuus sekä rippikoululaisille että huoltajille. Molempiin leireihin kuuluu starttileiri helmimaaliskuussa, ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Riparit sisältävät leirijaksojen lisäksi myös kokoontumisia ja tutustumisia seurakuntaan ja kirkkoon säännöllisesti talven ja kevään aikana. Konfirmaatiot järjestetään Tuomiokirkossa.

Työntekijä jeesaa! Mahdollisuus ripari-ilmoittautumiseen Nuortentalolla, Eerikinkatu 1, 21.9. klo 16-18.

Lisätietoja Tuomiokirkkoseurakunnan rippikouluista Milla Mäkitalo milla.makitalo@evl.fi 040 341 7192

Yhteinen kaupunkirippikoulu (301) Tule mukaan kaupunkirippikouluun. Henrikin, Katariinan, Martin, Paattisten ja Tuomiokirkkoseurakunnat järjestävät yhteisen kaupunkirippikoulun. Kokoontumiset ovat pääsääntöisesti nuorten taide- ja toimintatalon Vimman (Aurakatu 16) tiloissa, noin joka toinen viikko. Ei sisällä leirijaksoa. Kaupunkirippikoulu alkaa marraskuussa, tarkemmat tiedot ajankohdista lähetetään osallistujille ensimmäisessä kirjeessä. Konfirmaatio Pyhän Katariinan kirkossa su 28.4. klo 10. Lisätietoja Katariinanseurakunnan rippikouluvastaavalta Merja Heinoselta, merja.heinonen@evl.fi, 040 341 7485. Nro Aika Paikka 301 Talvi 2012-2013 Vimma, Aurakatu 16

Konfirmaatio Su 28.4. klo 10 Katariinan kirkko

Huomioi tämä ilmoittautuessasi! Kotiseurakunnassasi on kolme rippikouluryhmää tarjolla. Laitathan ilmoittautumislomakkeeseen toiveidesi jälkeen kotiseurakuntasi kohdasta “tyhjä” vaihtoehto ts. numerot 903 ja 904. Tämä johtuu siitä, että sähköinen ilmoittautumislomake vaatii neljä rippikoulutoivetta.

Tyhjä vaihtoehto Nro 903 904

Selite Tuomiokirkkoseurakunnan tyhjä vaihtoehto Tuomiokirkkoseurakunnan tyhjä vaihtoehto

åbo svenska församling Dagsskriban Om du vill gå i skriftskola på svenska ska du anmäla dig till någon av de skriftskolor som Åbo svenska församling ordnar. Vi försöker beakta ditt önskemål av skriftskolgrupp så bra som

Dagsskriban inleds med en festhögmässa i maj 2013. Första veckan på sommarlovet deltar man i ett sju dagar långt dagsläger i Aurelia, Auragatan 18. Dagslägret pågår dagligen mellan kl. 10.00-17.00 och konfirmanderna sover hemma. Efter lägret fortsätter församlingsintroduktionen med samlingar, gudstjänstbesök och församlingsverksamhet. Dagsskribans deltagare konfirmeras i april 2014 i Åbo domkyrka.

möjligt. Om du har något specialintresse (musik, sport, dans, bildkonst m.m.) får du gärna meddela detta när du anmäler dig (under punkten

Nr 1001

Tid 3-9.6.2013

Plats Aurelia, Auragatan 18

Konfirmation Må 21.4.2014 kl 12

”Argument och feedback”). I slutet av oktober meddelas i vilken grupp du fått plats. En allmän infoträff för blivande konfirmander och föräldrar ordnas onsdagen den 12.9 kl. 18.00 i Aurelia, Auragatan 18, vån 1. Under infoträffen berättar vi om skribaförnyelsen samt om anmälningsförfarandet.

En anställd hjälper! Den finns möjlighet att anmäla sig till skriban i Café aderton, Aurag. 18 (vån 2), to 13.9 kl. 15.30-19.00.

Tilläggsinfo

Lägerskriftskolorna Lägerskriftskolan inleds med en festhögmässa i februari eller maj 2013. På sportlovet eller på sommaren deltar man i ett sex, sju eller åtta dagar långt läger. Efter lägret fortsätter församlingsintroduktionen med samlingar, gudstjänstbesök och församlingsverksamhet. Lägerskriftskolornas deltagare konfirmeras på vintern eller våren 2014 i Åbo domkyrka. Nr 1002 1003 1004 1005 1006

Tid 16-22.2.2013 14-20.6.2013 24-29.6.2013 30.6-6.7.2013 4-10.8.2013

Plats Antal Kunstenniemi, Kunstenkari Max 23 Heinänokka, Mänty Max 20 Kunstenniemi, Kunstenpää Max 23 Kunstenniemi, Kunstenmaja Max 21 Kunstenniemi, Kunstenkari Max 23

Åbo svenska församlings skriftskolor Mia Bäck tfn 040 341 7466 mia.back@evl.fi

28 Riparille/Skriban 2013

Du är välkommen att delta i Åbo svenska församlings skriftskola!

Konfirmation Sö 5.1.2014 kl. 12 Må 21.4.2014 kl. 12 Sö 27.4.2014 kl. 12 Sö 4.5.2014 kl. 12 To 29.5.2014 kl. 12


i l moittautumisohje 1. SIIRRY WWW.SEITSEMASTAIVAS.FI OSOITTEESEEN

Klikkaa: Ilmoittaudu riparille tästä!

Jos käytössäsi ei ole nettiä voit ilmoittautua seurakuntasi tiloissa katso esitteestä oman seurakuntasi riparitiedot kohdasta Työntekijä jeesaa! (sivut 24-28).

2. ETEESI AVAUTUU ILMOITTAUTUMISLOMAKE VALITSE ENSIN KOTISEURAKUNTASI

Rippikoululainen/Konfirmande - Valitse -

Muu:

>

Kotiseurakunta:

>

Jos et kuulu mihinkään seurakuntaan, kirjoita kohtaan muu: väestörekisteri.

Ilmoittautumislomake Rippikoulut 2013, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Muu:

- Valitse - - - - Seurakunnat - - - - Aapelin seurakunta - - - - Bertan seurakunta - - - - Cecilian seurakunta - - - - Doriksen seurakunta - - - - Elmerin seurakunta - - - - Filip svenska församling

TÄYTÄ TIEDOT HUOLELLISESTI yhdessä vanhempiesi kanssa. Tähdellä merkityt ovat pakollisia.

- - - - Gaudin seurakunta - - - - Harrin seurakunta - - - - Ilmarin seurakunta - - - - Jaanan seurakunta

Rippikoululainen/Konfirmande Kotiseurakunta:

- Cecilian seurakunta

Etunimet * :

Risto Reipas

VARMISTUS ILMOITTAUTUMISEN ONNISTUMISESTA

Sukunimi * :

Riparilainen

Henkilötunnus * :

010198-123A

Katuosoite * :

Riparikatu 1 A 2

Tähän s-postiosoitteeseen lähetetään varmistus ilmoittautumisen onnistumisesta.

Postinumero * :

20100

Postitoimipaikka * :

TURKU

Matkapuhelin * :

040 12345678

Sähköpostiosoite * :

äiti.reipas@gmail.com

PERUSTELUT JA PALAUTTEENI Mikäli sinulla on hyvin perusteltu syy päästä leirille tiettyyn aikaan kesästä, voit kirjoittaa perustelusi tähän.

Asiakkaan erityisruokavaliot, jotka asiakas on halunnut tapahtuman järjestäjän huomioivan omassa toiminnassaan:

Perustelut ja palautteeni/ Argument och feedback:

Seuraavat ajankohdat ei sovi: 24.6.-3.7. olemme matkalla Ruotsissa. 30.7. on sukulaisten häät. Paras vaihtoehto riparin käymiseen on nro 305.

3. ILMOITTAUTUMINEN Huom! Jos käytät kaveriltasi saamaasi kaverikoodia - siirry suoraan ohjeen kohtaan 6. Valinnan vaihtoehdoista ja paikoista

VALITSE NELJÄ RIPPIKOULUTOIVETTA Vähintään kahden tulee olla kotiseurakuntasi rippikouluja.

-

LISÄÄ

-

LISÄÄ

-

LISÄÄ

-

LISÄÄ

-

LISÄÄ

-

LISÄÄ

-

>

LISÄÄ

>

Tämän jälkeen hyväksy valinnat painamalla näppäintä “Lisää valitut”.

11.04.2013 18.04.2013 11.04.2013 18.04.2013 11.04.2013 18.04.2013 06.06.2013 12.06.2013 18.06.2013 24.06.2013 02.07.2013 09.07.2013 09.07.2013 16.07.2013 22.07.2013 28.07.2013 09.07.2013 16.07.2013 22.07.2013 28.07.2013

>

TÄMÄN JÄLKEEN LISÄÄ VALITUT

0201 Bertan seurakunta, rippileiri (konf. 11.4.) Heinänokan leirikeskus, Kallio 0202 Bertan seurakunta, rippileiri (konf. 13.6.) Heinänokan leirikeskus 0301 Cecilian seurakunta, rippileiri (konf. 11.4.) Heinänokan leirikeskus 0302 Cecilian seurakunta, rippileiri (konf. 13.6.) Kunstenniemen leirikeskus, Kunstenmaja 0303 Cecilian seurakunta, rippileiri (konf. 4.7.) Kunstenniemen leirikeskus, Kunstenpää 0304 Cecilian seurakunta, rippileiri (konf. 11.7) Heinänokan leirikeskus, Mänty 0305 Cecilian seurakunta, rippileiri (18.7.) Kunstenniemen leirikeskus, Kunstenpää 0306 Cecilian seurakunta, rippileiri (konf. 1.8.) Harvan saari 0401 Doriksen seurakunta, rippileiri (18.7.) Pyölinranta 0402 Doriksen seurakunta, rippileiri (konf. 1.8.) Harvan saari

>

Mikäli kotiseurakunnassasi (Paattinen ja Tuomiokirkkoseurakunta) on tarjolla ryhmiä vähemmän kuin neljä, niin laita lomakkeeseen oman kotiseurakuntasi kohdasta “tyhjä” vaihtoehto. Sähköinen ilmoittautumislomake vaatii neljä rippikoulutoivetta.

Aseta vaihtoehdot toivomaasi järjestykseen. Valitse vähintään 4 ja enintään 6. Valinta tapahtuu listalla oikealla olevista lisää-painikkeista. Valitse mieluisin ensimmäiseksi, toiseksi mieluisin sitten jne. Voit muuttaa järjestystä myös jälkikäteen nuolikuvioista ja poistaa valinnan poista-painikkeesta.

LISÄÄ

-

LISÄÄ

-

LISÄÄ

LISÄÄ VALITUT

LISÄÄ KAIKKI

Riparille/Skriban 2013 29


www.seitsemastaivas.fi WWW. SEITSEMASTAIVAS.FI LAITA TOIVEESI JÄRJESTYKSEEN Sinisiä nuolia klikkailemalla aseta vaihtoehdot toivomaasi järjestykseen.

Valitut (1) (2) (3) (4)

Valitse mieluisin ensimmäiseksi, toiseksi mieluisin toiseksi jne.

0305 Cecilian seurakunta, rippileiri (18.7.) Kunstenniemen leirikeskus, Kunstenpää 0301 Cecilian seurakunta, rippileiri (konf. 11.4.) Heinänokan leirikeskus 0303 Cecilian seurakunta, rippileiri (konf. 4.7.) Kunstenniemen leirikeskus, Kunstenpää 0306 Cecilian seurakunta, rippileiri (konf. 1.8.) Harvan saari

09.07.2013 16.07.2013 11.04.2013 18.04.2013 18.06.2013 24.06.2013 22.07.2013 28.07.2013

-

POISTA

-

POISTA

-

POISTA

-

POISTA

ILMOITTAUDU Kun kaikki henkilötietosi ja rippikoulutoiveesi ovat kunnossa klikkaa “ilmoittaudu”.

<< PALAA

ILMOITTAUDU >>

4. VAHVISTUS ILMOITTAUTUMISESTA Saat heti ruudulle ja antamaasi sähköpostiosoitteeseen vahvistuksen ilmoittautumisen onnistumisesta. Olet ilmoittautunut tapahtumaan Rippikoulut 2012.

OTA YLÖS KAVERIKOODI Ilmoita kaverikoodi kaverillesi, jonka kanssa haluat samaan ryhmään. Kun kaverisi merkitsee ilmoittautumiseen kaverikoodisi, ohjelmisto muodostaa teistä automaattisesti kaveriryhmän ja tarjoaa automaattisesti samat ryhmävalinnat molemmille.

Valitut tapahtumat : (1) 0305 Cecilian seurakunta, (2) 0301 Cecilian seurakunta, (3) 0303 Cecilian seurakunta, (4) 0306 Cecilian seurakunta,

rippileiri rippileiri rippileiri rippileiri

(18.7.) 09.07.2013-16.07.2013 (konf. 11.4.) 11.04.2013-18.04.2013 (konf. 4.7.) 18.06.2013-24.06.2013 (konf. 1.8.) 22.07.2013-28.07.2013

Kaverikoodi: 3NXWK62FOW2T Ryhmän henkilöiden lukumäärä: 1 Ryhmään voi ilmoittautua vielä 1 henkilöä. Jos haluat kaverisi ilmoittautuvan samaan ryhmään kanssasi, anna hänelle yllä oleva kaverikoodi. Ilmoittautumislomakkeella on kaverikoodi-kohta, johon koodin voi syöttää.

5. OLET NYT ILMOITTAUTUNUT RIPPIKOULUUN. KIITOS! 6. VAIHTOEHTOISESTI: ILMOITTAUTUMINEN KAVERIKOODIA KÄYTTÄEN Huom! Tarvitset tätä ilmoittautumista varten ystävältäsi saaman kaverikoodin. Koodin kaverisi on saanut ilmoittauduttuaan rippikouluun.

LAITA RASTI RUUTUUN “Käytä kaverilta saamasi kaverikoodi” Kirjoita koodi tai “kopio ja liitä” se tähän. Tämän jälkeen ohjelmisto muodostaa teistä kaveriryhmän ja tarjoaa automaattisesti samat ryhmävalinnat molemmille. Kaverikoodia voi käyttää vain kerran.

Ryhmäilmoittautuminen Uusi kaveriryhmä: Jos haluat tehdä uuden ryhmän, et voi käyttää seuraavassa kohdassa kaverilta saamaasi kaverikoodia. Ilmoittautumisen jälkeen saat perustamasi ryhmän kaverikoodin, jonka voit antaa kavereillesi. Kaverikoodilla ilmoittautuminen: Mikäli haluat ilmoittautua samaan kaveriryhmään kaverisi kanssa, ilmoita kaverisi saama koodi tässä. Tällöin et voi valita tilaisuuksia, vaan ne ovat samat kuin kaverillasi. X Käytä kaverilta saamasi kaverikoodi (rasti ruutuun) Kaverikoodi: 3NXWK62FOW2T

ILMOITTAUDU Kun kaikki tietosi ovat kunnossa klikkaa “ilmoittaudu”.

<< PALAA

ILMOITTAUDU >>

7. VAHVISTUS ILMOITTAUTUMISESTA Saat heti ruudulle ja sähköpostiisi vahvistuksen ilmoittautumisen onnistumisesta ks. kohta 4.

8. OLET NYT ILMOITTAUTUNUT RIPPIKOULUUN. KIITOS! 30 Riparille/Skriban 2013


yhteyshenkilötkontaktpersoner RYHMÄJAOT, JA KÄYTÄNNÖN ASIATASIAT RIPPIKOULUVASTAAVILTA RYHMÄJAOT,OSALLISTUMISET OSALLISTUMISET JA KÄYTÄNNÖN RIPPIKOULUVASTAAVILTA Information om gruppindelningar, deltagande och praktiska arrangemang fås av de skriftskolansvariga Henrikinseurakunta Mäenpää Marko, johtava nuorisotyönohjaaja 040 341 7587 marko.maenpaa@evl.fi

Kaarinan seurakunta Wallin Mika, johtava nuorisotyönohjaaja 040 341 7698 mika.wallin@evl.fi

Katariinanseurakunta Heinonen Merja, nuorisotyönohjaaja 040 341 7485 merja.heinonen@evl.fi

Maarian seurakunta Oinas Sirja, johtava nuorisotyönohjaaja 040 341 7157 sirja.oinas@evl.fi

Martin seurakunta Lund Hannele, johtava nuorisotyönohjaaja 040 341 7386 hannele.lund@evl.fi

Paattisten seurakunta Heikkinen Menni, seurakuntapastori 040 341 7637 menni.heikkinen@evl.fi

Piikkiön seurakunta Nieminen Mikko, seurakuntapastori 040 341 7727 mikko.nieminen@evl.fi

Tuomiokirkkoseurakunta Mäkitalo Milla, pastori 040 341 7192 milla.makitalo@evl.fi

Åbo svenska församling Bäck Mia, pastor 040 341 7466 mia.back@evl.fi

Erityisrippikoulut Arola Pertti, kehitysvammaistyön pappi 050 570 2656 pertti.arola@evl.fi

Mikaelinseurakunta Heinonen Arno, nuorisotyönohjaaja (tiedustelut 1.9. alkaen) 040 341 7403 arno.heinonen@evl.fi

JÄRJESTÖJEN YHTEYSTIEDO JÄRJESTÖJEN YHTEYSTIEDOT

NMKY Tietoa toiminnasta: www.tunmky.fi Koponen Antti, NMKY:n pääsihteeri, rovasti 0500 824 880 antti.koponen@tunmky.fi

PARTIOTOIMISTO Tietoa partiorippileiristä: www.ripari.turunpartiolaiset.fi (sivu päivittyy alkusyksystä) Läntinen pitkäkatu 13 20100 TURKU 010 397 0420

Lahdenkauppi Ilpo, järjestötoiminnanjohtaja 050 344 7720 ilpo.lahdenkauppi@tunmky.fi

ILMOITTAUTUMISEEN LIITTYVÄT ASIAT ASIAT ILMOITTAUTUMISEEN LIITTYVÄT Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Kasvatusasiain keskus Käsmä Jani, nuorisosihteeri jani.kasma@evl.fi ja 040 341 7247 (virastoaikana) Käyntiosoite: Eerikinkatu 3 A, 5. kerros Postiosoite: PL 922, 20101 TURKU

’’

Tervetuloa rippikouluun! Riparille/Skriban 2013 31


’’ Riparilla pääsee

pohtimaan elämän suuria kysymyksiä.

Kädessäsi on Riparille 2013 -esite. Tästä esitteestä saat kaiken haluamasi tiedon Turun ja Kaarinan seurakuntien järjestämistä rippikouluista. Mukana on ilta-, päivä- ja leiripainotteisia rippikouluja, joista varmasti löydät mieleisesi vaihtoehdon. Detta är en broschyr om Skriban 2013, där du hittar all den information du behöver om skriftskolorna vid Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet. Vi erbjuder kvälls- och lägerskriftskolor. Du hittar säkert ett alternativ som passar dig bäst.

seitsemastaivas.fi

Rippikouluesite 2013  

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän rippikouluesite 2013.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you