Page 1

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtym채n rippikoulut vuodelle 2015

Ripari Skriban 2015

RIPPIKOULUINFO 2015

Millaisen rippikoulun valitsen?

Ilmoittautuminen alkaa ma 1.9. ja p채채ttyy su 21.9.2014

ILmoittaudu mukaan osoitteessa seitsemastaivas.fi


SISÄLLYS - INNEHÅLL

“Toimitaan yhdessä, opitaan ja tehdään kivoja juttuja.”

Julkaisija Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Jakelu Vuonna 2000 syntyneet turkulaiset ja kaarinalaiset nuoret Tekstit Jenni Haltia, Hannele Lund ja Kaisa Vanhala Ulkoasu Jani Käsmä Kuvat Jussi Vierimaa Käännös Mia Bäck Paino T. Nieminen Oy, Kaarina Painosmäärä 2 000 kappaletta

Kaikki tiedot ja riparivideo www.seitsemastaivas.fi

2 Ripari I Skriban 2015


“Ripari voi yllättää sinut positiivisesti.”

4 6 8 12 22 29 31

Rippikoulun ABC Mitä rippikoulu edellyttää?

Millaisen rippikoulun valitsen? Ohjeita ilmoittautumiseen

Rippikoulut 2015 Ilmoittautumisohje Yhteyshenkilöt

14 16 18 20 22

Skriban ABC

Vad krävs i skriftskolan? Vilken slags skriftskola ska jag välja? Instruktioner för anmälningen Skriftskolorna 2015

31

Kontaktpersoner


RIPPIKOULUN ABC

TAUSTAA Rippikoulu on ainutkertainen mahdollisuus syventyä uskoon, elämään ja rukoukseen. Näihin kolmeen sanaan tiivistyy rippikoulun ydin. Rippikoulu on elämänvaihe, joka on ennen kaikkea nuorta itseään varten. Rippikoulu tarjoaa tilaa miettiä itseään ja suhdettaan maailmankaikkeuden Luojaan. Toisaalta konfirmaatio ja rippijuhla ovat koko perheen yhteinen tapahtuma.

4 Ripari I Skriban 2015


R

ippikoulu on seurakun-

talvella tai kesällä. Kaupunkirip-

nan kastekoulu. Sen

pikoulut eivät sisällä yöpymisiä.

aikana

nuori

oppii,

mitä usko kolmiyhtei-

Rippikoulun voi käydä sellainen-

seen Jumalaan merkitsee. Rippi-

kin nuori, jota ei ole kastettu tai

koulussa opetellaan mitä lähim-

joka ei kuulu kirkkoon. 15-vuoti-

mäisenrakkaus on käytännössä.

as voi liittyä kirkkoon huoltajien

Samalla nuori rakentaa yhteyttä ja

luvalla, vaikka nämä eivät itse

suhdettaan omaan seurakuntaan-

kirkkoon

sa. Rippikoulun tarkoitus on antaa

koulun voi myös käydä vaikka ei

eväitä nuoren omalle uskonnolli-

haluaisikaan osallistua konfir-

selle kasvulle; matkalle, joka jat-

maatioon. Konfirmaatioon osal-

kuu koko loppuelämän.

listuminen edellyttää kuitenkin

kuuluisikaan.

Rippi-

kastetta ja kirkkoon kuulumista. Rippikoulu avaa nuorelle myös mahdollisuuksia seurakunnassa:

Rippikoulun

rippikoulun käynyt nuori saa oi-

konfirmaatiojumalanpalvelusta.

jälkeen

vietetään

keuden äänestää seurakuntavaa-

Kasteessa vanhemmat ja kummit

leissa ja tulla vihityksi avioliittoon

lausuivat kastettavan puolesta

kirkossa. Lisäksi konfirmaatio

uskontunnustuksen. Konfirmaa-

antaa oikeuden toimia kummina.

tiossa nuori lausuu uskontunnustuksen itse yhdessä seura-

Suomessa rippikoulun käy noin

kunnan kanssa.

INFOA Rippikoulun tarkoitus on antaa eväitä nuoren omalle uskonnolliselle kasvulle; matkalle, joka jatkuu koko loppuelämän. Rippikoulun käynyt nuori saa oikeuden äänestää seurakuntavaaleissa ja tulla vihityksi avioliittoon kirkossa. Lisäksi konfirmaatio antaa oikeuden toimia kummina.

83 prosenttia rippikouluikäluokasta. Sen käymiseen on run-

Kummien läsnäolo konfirmaatio-

saasti eri vaihtoehtoja, joita esi-

päivänä on tärkeää. Monille kon-

tellään tässä lehdessä.

firmoiduille järjestetään rippijuhlat, joissa suku ja ystävät pääsevät

Rippikoulut voivat olla erilaisia

onnittelemaan nuorta. Vinkkejä

kokonaisuuksia. Jokainen rippi-

konfirmaatiojumalanpalveluk-

koulu kuitenkin sisältää seura-

seen ja juhlien järjestämiseen löy-

kuntayhteysjakson, jonka aikana

dät nettiosoitteesta: evl.fi/konfir-

rippikoululaiset osallistuvat seu-

maatio.

rakunnan

“Rippileiri on huippujuttu.”

jumalanpalveluselä-

mään ja muuhun toimintaan.

Seurakunnan kasteopetus ei kui-

Kaikkiin rippikouluihin sisältyy

tenkaan

vanhempainiltoja ja oppimisko-

Rippikoulun jälkeen seurakunnat

konaisuuksia myös kaupungissa.

kutsuvat nuoria mukaan mm.

Rippikoulu voi sisältää leirijakson

isostoimintaan.

lopu

konfirmaatioon.

Ripari I Skriban 2015 5


MITÄ RIPPIKOULU EDELLYTTÄÄ?

INFOA Rippikoululaiselta edellytetään osallistumista koko rippikouluohjelmaan. Tavoitteena on, että rippikoulu on sama koko ryhmälle. Se sisältää noin 80 tuntia oppimista ja kestää aina vähintään puoli vuotta.

R

opettajat

toehto, jos nuoren elämässä on

toivovat, että myös

juuri nyt paljon muuta eikä aika-

vanhemmat

olisivat

taulu veny kaikkeen. Rippikoulun

ippikoulun

nuo-

siirtäminen voi olla hyväksi myös

rensa rippikoulusta. On tärkeää,

silloin, jos nuoren elämässä on

että perheessä tuetaan nuoren

vaikeita asioita, kuten raskasta

rippikoulun käymistä esimerkik-

sairautta tai surua. Rippikoulun

si järjestämällä siihen tarvittava

voi käydä myöhemmin esimer-

aika. Rippikoulu käydään vain ker-

kiksi seuraavan ikäluokan muka-

ran – se on ainutlaatuinen jakso

na. Sen voi käydä myös aikuisena

nuoren elämässä.

yksityisrippikouluna tai varus-

kiinnostuneita

miespalveluksen aikana. Seurakuntayhtymän

leirikes-

kuksissa noudatetaan tupakka-

Rippikoulu on mahdollista käydä

lain

Rippileireillä

myös aikaisemmin perustellus-

tupakointi on kokonaan kielletty.

ta syystä, esimerkiksi jos nuori

Leiririppikouluun

määräyksiä.

ilmoittautumi-

on aloittanut koulun aiemmin ja

nen tarkoittaa sitoutumista tupa-

haluaisi tulla rippikouluun koulu-

koimattomuuteen koko leirin ajak-

tovereidensa kanssa. Ota tällöin

si. Leirimme ovat päihteettömiä.

yhteys oman seurakuntasi rippikouluvastaavaan.

Rippikoulun käymisen siirtäminen tuonnemmaksi on hyvä vaih-

6 Ripari I Skriban 2015

“Ripari voi yllättää sinut positiivisesti.”


“Riparilla saa mahtavia kokemuksia, joista on hyötyä koko elämässä.”

Ripari I Skriban 2015 7


MILLAISEN RIPPIKOULUN VALITSEN? “Rippikoulu kuuluu kaikille.”

kirippikouluihin pääsevät kaikki KAUPUNKIRIPPIKOULU

O

sellaisen vaihtoehdon valinneet. Jos leirielämä ei houkuttele, kau-

sa

seurakunnista

järjestää

punkirippikoulu on sinua varten.

kaupun-

gissa ilta- ja/tai päivärippikouluja.

Ne

sisältävät erilaisia kokoontumisia

LEIRIJAKSON SISÄLTÄVÄ RIPPIKOULU

seurakunnan tiloissa ja muualla, eikä niihin sisälly leirijaksoa. Ilta-

Tähän rippikoulumuotoon sisältyy

rippikoulussa kokoontumiset on

kaupungissa toteutettavien aloitus-

ripoteltu tasaisesti koko puolen

ja seurakuntayhteysjaksojen lisäksi

vuoden rippikoulujaksolle. Päivä-

leirimuotoinen intensiivijakso. Lei-

rippikoulu sisältää intensiivijak-

rit ovat pääsääntöisesti 5-7 vuoro-

son eli noin viikon mittaisen ajan,

kauden mittaisia. Leirillä pääset

ERITYISRIPPIKOULUT JA

jolloin kokoonnutaan päivittäin

viettämään ryhmäsi kanssa viikon

KEHITYSVAMMATYÖ

noin 6-8 tuntia kerrallaan.

luonnonkauniissa leirikeskuksessa. Leirejä on sekä kesällä että talvel-

Rippikoulu kuuluu kaikille. Eri-

Turun seurakunnilla on myös yh-

la. Talvileirin sisältävä rippikoulu

tyisrippikoulussa pyritään opetuk-

teinen kaupunkirippikoulu, jonka

kannattaa valita etenkin silloin, jos

sessa ja käytännön järjestelyissä

kokoontumiset ovat syksystä ke-

kesällä on paljon harrastuksia tai

huomioimaan

vääseen iltaisin ja viikonloppuisin.

muita menoja. Liikuntaesteisille so-

erilaiset lähtökohdat. Lisätietoja

rippikoululaisten

pivia vaihtoehtoja ovat Heinänokan

kehitysvammaisten ja erityisten

Jokin kaupunkirippikoulu on mo-

leirikeskuksen majoitustilat Mänty

oppijoiden rippikouluista Turun ja

nesti paras vaihtoehto, jos illat tai

ja Kallio. Kaikki rippileirit eivät vält-

Kaarinan

yöt poissa kotoa tuottavat hanka-

tämättä toteudu. Muutokset ovat

antaa kehitysvammatyön pappi

luuksia esimerkiksi harrastusten

mahdollisia.

Leirikeskuksiimme

Pertti Arola 050 570 2656 pertti.

takia tai koulujen loma-ajat ovat

voit tutustua: www.heinanokka.fi ja

arola@evl.fi, katso myös www.si-

muuten täynnä ohjelmaa. Kaupun-

www.kunstenniemi.fi

napinleirikeskus.fi ja s. 23.

8 Ripari I Skriban 2015

seurakuntayhtymässä


“Rippikoulu on ilmainen.”

T

urun ja Kaarinan seu-

ta. Vakuutus on pienimuotoinen ja

rakuntayhtymän

kau-

se kattaa ryhmän kokoontumiset ja

punki- ja leiririppikoulut

leirijakson. Vakuutus on tavallinen

ovat turkulaisille ja kaa-

tapaturmavakuutus, eikä korvaa

rinalaisille maksuttomia. Muilta

esim. fysikaalista hoitoa. Suositte-

osallistujilta laskutetaan ruoka- ja

lemme vakuutusturvan laajenta-

matkakustannukset. Vuonna 2014

mista omalla vakuutuksella. Turun

leirijakson vuorokausimaksu on

ja Kaarinan seurakuntien leireillä

14-17 € ja mahdollinen meno- ja

käytetään ensihoitoon ensisijai-

paluukuljetus 14 €. Leirijakson

sesti terveyskeskuksia. Ensihoidon

ruoka- ja matkakustannuksista (7

jälkeen leiriläinen maksaa (kätei-

vuorokautta) kertyy vuonna 2014

nen tai lasku kotiin) kustannukset

yhteensä n. 130 €. Voimassa ole-

ensin itse ja sen jälkeen hakee

van hinnaston löydät leirikeskusten

korvauksia takaisin vakuutuksesta.

nettisivuilta www.heinanokka.fi

Lisätietoja seurakuntien vakuutuk-

Seurakunta vakuuttaa kaikki

sista antaa: Johanna Hoppela 040

rippikoululaiset tapaturman varal-

341 7220, johanna.hoppela@evl.fi

INFOA Suurin osa nuorista valitsee nykyään rippikoulun, joka sisältää leirijakson. Mahdollisuuksia on monia muitakin! Kiinnostaako sinua jokin urheilulaji, kansainvälisyys tai kävisitkö rippikoulun mieluiten kaupungissa? Ripari I Skriban 2015 9


“Ripari on kuin karkkipussi, (siihen mahtuu paljon makeita kokemuksia ja ihmisiä).” INFOA Rippikouluja järjestävät myös kristilliset järjestöt. Vaikka kävisitkin jonkin muun tahon järjestämän rippikoulun, kokonaisuuteen sisältyy seurakuntayhteysjakso (8-16 tuntia) omassa seurakunnassa. Ole yhteydessä oman seurakuntasi rippikouluvastaavaan kun rippikoulupaikkasi varmistuu.

10 Ripari I Skriban 2015


“Ripari on kuin iso halaus.”

NMKY:n rippikouluryhmät aloittaHARRASTERIPPIKOULUT

vat kokoontumalla marras-joulu-

URHEILURIPPIKOULU

kuussa. Ryhmä kokoontuu kevään Monet seurakunnat ja järjestöt

aikana arkisin noin kerran kuukau-

Rippikoulun voi käydä myös oman

järjestävät

dessa, sekä parina viikonloppuna

harrastuksen ohella muiden ur-

päivänmittaiseen tapaamiseen.

heilusta kiinnostuneiden kanssa.

harrasterippikouluja.

Näissä rippikoulun sisältöjä käsitellään jollain erityisellä menetel-

Urheilurippikouluista löydät tietoa

mällä tai erilaisessa ympäristössä.

liikuntajärjestöjen ja urheiluopisPARTIORIPPIKOULU (3)

Joillekin

harrasteripareille

on

tojen verkkosivuilta. Yhteystiedot toteuttavat

löytyvät osoitteesta www.urheilu-

etusija järjestävän seurakunnan

yhteistyössä Turun ja Kaarinan

opistot.fi. Ainakin Kuortaneen ja

omilla nuorilla ja osa rippikou-

seurakuntayhtymän

Vierumäen urheiluopistot järjes-

luista maksaa osallistujille. Jos

perinteisenä partioleirinä kesäl-

teema kuitenkin kiinnostaa, näil-

lä 2015. Leiriajankohta 1.-8.2015.

lä ripareilla pääsee kokemaan jo-

Konfirmaatio lauantaina 8.8.2015.

tain erityisen ainutlaatuista.

Tarkemmat lisätiedot Partiotoimis-

Turun

Partiolaiset

rippileirin

tävät urheilurippikouluja.

ENGLANNINKIELINEN RIPPIKOULU

ton puhelinnumerosta 050 31 29 420 ja www.ripari.turunpartiolai-

Nuorten keskus järjestää kansain-

YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN

set.fi (sivu päivittyy alkusyksystä).

välisiä rippikouluja, joiden ope-

RIPPIKOULUT

Partiorippikoulun hinta on 195 €.

tuskielenä on suomi ja englanti.

Summa sisältää leirin, ruoan, kul-

Rippikoulujen leiriosuus pidetään

NMKY:N RIPPIKOULUT (1-2)

jetukset ja vakuutukset. Ks. lisätie-

Partaharjun toimintakeskuksessa

Turun ja Kaarinan seurakuntayh-

dot s. 22.

Pieksämäellä. Lisätietoja löydät

tymä ja NMKY järjestävät yhteis-

osoitteesta: www.nuortenkeskus.

työssä kaksi toimintapainotteista rippikoululeiriä. Leirijaksot toteu-

fi/fi/toimintaa/kv-rippikoulut/ JÄRJESTÖRIPPIKOULU

tetaan NMKY:n leirikeskuksessa

Vaikka kävisitkin jonkin muun

Harvan saaressa. Leirit ovat rei-

Rippikouluja

myös

tahon järjestämän rippikoulun,

pashenkisiä ja ulkoilupainotteisia.

kristilliset järjestöt. Järjestöripa-

kokonaisuuteen sisältyy seura-

NMKY:n rippikoulun hinta on tur-

reilla pääset tutustumaan erilai-

kuntayhteysjakso

kulaisilta ja kaarinalaisilta nuoril-

seen toimintaan ja ihmisiin ympäri

omassa seurakunnassa. Täytä siis

ta 195 €. Lisätietoja antavat Mika

Suomea. Järjestöjen rippikouluis-

ilmoittautumislomakkeemme ne-

Wallin 050 597 6030, mika.wallin@

ta saat lisätietoja nettiosoitteesta:

tissä ja valitse kohta “ilmoittaudun

tunmky.fi

järjestävät

(8-16

tuntia)

ja Ilpo Lahdenkauppi

www.evl.fi -> tule mukaan -> rippi-

muualle”. Ole yhteydessä oman

050 344 7720, ilpo.lahdenkauppi@

koulu ja isoset -> missä ja milloin

seurakuntasi rippikouluvastaavan

tunmky.fi, www.tunmky.fi.

-> järjestöjen rippikoulut

kun rippikoulupaikkasi varmistuu.

Ripari I Skriban 2015 11


OHJEITA ILMOITTAUTUMISEEN

INFOA Vuoden 2015 rippikouluihin ilmoittaudutaan internetissä osoitteessa: www.seitsemastaivas.fi. Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 1.9.2014 klo 12 ja päättyy sunnuntaina 21.9.2014 klo 23:59 llmoittautumisajankohdalla ei ole merkitystä.

J

os käytössäsi ei ole in-

Mikäli rippikoulun käyminen ei kuu-

ternettiä voit tulla ilmoit-

lu suunnitelmiisi tulevan vuoden ai-

tautumaan

seurakuntasi

kana tai käyt rippikoulusi muualla,

tiloissa. Mukana on myös

toivomme että ilmoittaisit siitä meil-

seurakuntasi työntekijä, jolta voit

le - asia käy helposti netissä www.

kysyä neuvoa tai opastusta. Katso

seitsemastaivas.fi osoitteessa. Näin

ilmoittautumisajat oman seura-

saamme tiedon siitä, että kirjeem-

kuntasi otsikon alta s. 24-28 koh-

me on tavoittanut sinut.

dasta “Työntekijä jeesaa!“ Jos sinulla on kysyttävää, niin Ilmoittautuminen

alkaa

maa-

oman

seurakuntasi

rippikoulu-

nantaina 1.9. klo 12 ja päättyy

vastaavalta saat yksityiskohtaista

sunnuntaina 21.9. klo 23:59. Il-

tietoa seurakuntasi omista käytän-

moittautumisajankohdalla ei ole

nöistä. Rippikouluvastaavien yhte-

merkitystä, vaan paikat jaetaan toi-

ystiedot löydät esitteestä sivulta 31.

veiden perusteella niin, että mah-

Jos haluat ystäväsi kanssa samaan ryhmään, suosittelemme kaverikoodin käyttöä. Kaverikoodia voi käyttää vain kerran. Kaksi nuorta muodostaa ryhmän. 12 Ripari I Skriban 2015

dollisimman moni pääsisi jollekin haluamistaan ryhmistä toivomansa ystävän kanssa. Kaikkiin toiveisiin emme pysty vastaamaan. Yritämme parhaamme!

“Täytä tiedot huolellisesti yhdessä vanhempiesi kanssa.”


“Pikaohje kuvilla löytyy s. 29-30.”

SEITSEMASTAIVAS.FI - Vaihtoehdoista ainakin kahden tulee sijoittua eri kuukausiin.

6. VAIHTOEHTOISESTI:

- Mikäli kotiseurakunnassasi on

ILMOITTAUTUMINEN KAVERI-

vain kaksi tai kolme rippikouluryh-

KOODIA KÄYTTÄEN.

mää tarjolla (Paattinen, Tuomio1. SIIRRY ENSIN

kirkkoseurakunta ja erityisrippikou-

WWW.SEITSEMASTAIVAS.FI

lut) ja haluat ehdottomasti oman

OSOITTEESEEN

seurakuntasi

Klikkaa: Ilmoittaudu riparille tästä.

lomakkeeseen oman kotiseura-

rippikouluun,

laita

kuntasi/erityisrippikoulut kohdasta “tyhjä” vaihtoehto. Tämä johtuu sii-

Huom! Tarvitset tätä ilmoittautumista varten ystävältäsi saaman kaverikoodin. Koodin kaverisi on saanut ilmoittauduttuaan rippikouluun. - Täytä ensin henkilötietosi. - Tämän jälkeen laita rasti ruutuun: “Käytä kaverilta saamasi kaverikoodi”. Kirjoita koodi tai

2. ETEESI AVAUTUU

tä, että sähköinen ilmoittautumislo-

ILMOITTAUTUMISLOMAKE

make vaatii neljä rippikoulutoivetta.

- Valitse ensin kotiseurakuntasi.

“kopio ja liitä” se tähän. Tämän

osoitetiedoistasi. Jos et kuulu mi-

Tämän jälkeen hyväksy valinnat painamalla näppäintä “Lisää valitut.” - Laita toiveesi järjestykseen.

hinkään seurakuntaan, merkitse

Nuolia klikkailemalla aseta vaih-

nat molemmille. Kaverikoodia voi

kohtaan muu: väestörekisteri.

toehtosi toivomaasi järjestykseen.

käyttää vain kerran. Kaksi nuorta

- Täytä tiedot huolellisesti yhdessä vanhempiesi kanssa.

Valitse mieluisin ensimmäiseksi,

muodostaa ryhmän.

toiseksi mieluisin toiseksi jne.

- Ilmoittaudu. Kun kaikki henki-

Kaikki tiedot käsitellään luotta-

- Ilmoittaudu. Kun kaikki henki-

lötietosi ja rippikoulutoiveesi ovat

muksellisesti. Tähdellä merkityt

lötietosi ja rippikoulutoiveesi ovat

kunnossa klikkaa”Ilmoittaudu”.

ovat pakollisia. Henkilötietojen yh-

kunnossa klikkaa ”Ilmoittaudu”.

Jos et muista seurakuntaasi, niin löydät tiedon esitteen takasivulta

jälkeen

ohjelmisto

muodostaa

teistä automaattisesti kaveriryhmän ja tarjoaa samat ryhmävalin-

teydessä kysyttävään sähköposti7. VAHVISTUS

osoitteeseen lähetetään varmistus ilmoittautumisen onnistumisesta.

4. VAHVISTUS

ILMOITTAUTUMISESTA.

Mikäli sinulla on hyvin perusteltu

ILMOITTAUTUMISESTA.

Ilmestyy ruudulle ks. kohta 4 ja 5.

syy päästä leirille tiettyyn aikaan kesästä, kirjoita perustelusi Pe-

Saat heti ruudulle ja antamaasi säh-

rustelut ja palautteeni -kohtaan.

köpostiosoitteeseen

vahvistuksen

ilmoittautumisen onnistumisesta.

- Ota ylös kaverikoodi. Ilmoi3. ILMOITTAUTUMINEN

ta kaverikoodi ystävällesi, jonka kanssa haluat samaan ryhmään.

Valitse esitteestä neljä sinulle sopivaa rippikoulutoivetta seuraavasti: Huom! Jos käytät kaveriltasi saamaa kaverikoodia - siirry suoraan ohjeen kohtaan 6.

Kun kaverisi merkitsee ilmoittautumiseen kaverikoodisi, ohjelmisto muodostaa teistä automaattisesti kaveriryhmän ja tarjoaa samat ryhmävalinnat molemmille.

- Vähintään kahden valitsemasi vaihtoehdon tulee olla kotiseura-

5. OLET NYT ILMOITTAUTUNUT

kuntasi rippikouluja. Muut vaih-

RIPPIKOULUUN. KIITOS!

toehdot voit poimia toisen seurakunnan rippikouluista.

PALUUPOSTIA VKOLLA 45 Rippikoulua koskevaa paluupostia voit odotella marraskuun alussa (viikolla 45), jolloin ryhmäsi ensimmäisen kokoontumisen aika ja paikka tullaan ilmoittamaan sinulle kirjeitse. Rippikoulusi alkaa ensimmäisestä kokoontumisesta. Sen tähden on välttämätöntä, että olet silloin läsnä. Ripari I Skriban 2015 13


skriftskolans ABC

INLEDNING Skriftskolan är en unik möjlighet för dig att fördjupa dig i tron, livet och bönen. De här tre orden formar skriftskolans kärna. Skriftskoltiden är i först hand ett livsskede för dig som är ung. Skriftskolan erbjuder möjlighet för dig att fundera över dig själv och ditt förhållande till Gud. Men konfirmationen och konfirmationsfesten är förstås hela familjens gemensamma högtid.

14 Ripari I Skriban 2015


S

kriftskolan

är

för-

samlingens dopskola. Under

nativen flätas undervisningen och församlingsintroduktionen ihop.

skriftskoltiden

lär man sig om tron på

Man kan även delta i skriftskolan

den treenige Guden och om hur

ifall man inte är döpt eller inte hör

man förverkligar nästankärlek

till kyrkan. En 15-åring kan skriva

i praktiken. Dessutom bygger

in sig i kyrkan med vårdnadsha-

man upp ett förhållande till den

varnas tillstånd, även om dessa

egna församlingen. Skriftsko-

inte är medlemmar i kyrkan. Man

lans mål är att ge redskap för att

kan också delta i skriftskolan

växa i tro; en resa som fortsätter

även om man inte vill bli konfir-

resten av livet.

merad. Deltagande i konfirmationen kräver dock både dop och

Skriftskolan ger dig möjlighet att

medlemskap i kyrkan.

rösta i församlingsval och att gifta dig i kyrkan. Därtill får du som

Efter skriftskolan firas en kon-

konfirmerad medlem av kyrkan

firmationsgudstjänst. I dopet be-

fungera som fadder.

känner föräldrarna och faddrarna trosbekännelsen i den döptes

I Finland går ungefär 83 procent av

ställe. Vid konfirmationen bekän-

årskullen i skriftskolan. Det finns

ner konfirmanden trosbekännel-

många olika skriftskolalternativ,

sen själv tillsammans med för-

vilka beskrivs i den här tidningen.

samlingen.

INFORMATION Skriftskolans mål är att ge redskap för att växa i tro; en resa som fortsätter resten av livet. Skriftskolan ger dig möjlighet att rösta i församlingsval och att gifta dig i kyrkan. Därtill får du som konfirmerad medlem av kyrkan fungera som fadder.

Faddrarnas närvaro på konfirSkriftskolan kan byggas upp

mationsdagen är viktig. Många

på olika sätt. I Åbo svenska för-

arrangerar en konfirmationsfest,

samling kommer vi från och

till vilken släkt och vänner är

med i år att inleda skriftskolan

bjudna för att gratulera den ny-

med

konfirmerade ungdomen. Tips för

följer

lägerperioden.

Därefter

församlingsintroduktio-

konfirmationsgudstjänsten

och

nen som innehåller gudstjänst-

för festarrangemangen hittar du

besök, församlingsengagemang

på evl.fi/konfirmation.

“Skribalägret är en toppenvecka.”

och undervisningsträffar. Församlingsintroduktionen avslutas med

Församlingens dopundervisning

konfirmationen. Du kan läsa

tar inte slut vid konfirmationen.

mera om skribaförnyelsen i Åbo

Efter skriftskolan bjuder för-

svenska församling på vår blogg

samlingen ungdomarna med i

projektskriba.blogspot.com. För-

ungdomsverksamheten, t.ex. kan

samlingen erbjuder också läger-

man utbilda sig till hjälpledare el-

fria alternativ. I de lägerfria alter-

ler delta i ungdomshappenings.

Ripari I Skriban 2015 15


vAD KRÄVS I SKRIFTSKOLAN?

INLEDNING Om du väljer att gå i skriftskolan hör det till att du deltar i hela skriftskolprogrammet. Målet är att skriftskolan är likadan för hela gruppen. Skriftskolan innehåller ca 80 timmar undervisning och pågår under minst ett halvt år.

S

kriftskolans

lärare

räcker till. Det kan också vara

önskar att också för-

ett bra alternativ att skjuta fram

äldrarna

intresserar

skriftskolan ifall du upplever att

sig

ungdomens

livet är mycket svårt just nu, t.ex.

skriftskola. Det är viktigt att fa-

om du är svårt sjuk eller om du

miljen stöder skriftskolgången

har svår sorg. Då kan du välja att

t.ex. genom att se till att det finns

gå i skriftskolan med nästa års-

tillräckligt med tid för skriftsko-

kull eller varför inte som vuxen

lan. I skriftskolan går man bara

(t.ex. i privatskriftskola eller un-

en gång i livet.

der militärtjänstgöringen).

På samfällighetens lägercentrum

Det är möjligt att gå i skriftskolan

följs tobakslagen. Det är helt och

tidigare ifall man har goda skäl,

hållet förbjudet att röka på läg-

t.ex. om man har börjat i skolan

ren. När man anmäler sig till en

tidigare och vill gå i skriftsko-

lägerskriftskola förbinder man

lan tillsammans med sina

sig att låta bli att röka under den

skolkamrater. Ta i så

tiden man är på läger.

fall kontakt med din

för

egen församlings Det kan vara en god idé att skjuta

skriftskolansva-

fram skriftskolan ifall du just nu

riga.

har mycket annat och tiden inte

16 Ripari I Skriban 2015

“I skriftskolan får man fantastiska erfarenheter som kan vara till nytta för hela livet.”


Ripari I Skriban 2015 17


vilken slags skriftskola ska jag välja?

INLEDNING Den största delen av ungdomarna väljer nuförtiden en lägerskriftskola. Men det finns också många andra möjligheter! Kanske du är intresserad av någon idrottsgren, av att knyta internationella kontakter eller kanske du helst vill gå i en skriftskola utan läger.

STADSSKRIFTSKOLOR

För en del ungdomar är ett lä-

mans med sin grupp ungefär en

gerfritt skriftskolalternativ det

vecka på ett naturskönt läger-

bästa alternativet. Det gäller

centrum. Läger ordnas både på

En del av församlingarna, bl.a.

framförallt de ungdomar som har

sportlovet och på sommarlovet.

Åbo

ar-

mycket program på skolloven el-

Sportlovslägret passar dig som

rangerar kvälls- och/eller dags-

ler som helt enkelt inte kan eller

har mycket aktiviteter på som-

skriftskolor i stan. De innehåller

vill övernatta på läger. Alla som

maren. Du kan bekanta dig med

olika slags samlingar i försam-

väljer ett lägerfritt skriftskolal-

våra lägercentrum på leirikeskus.

lingens utrymmen och på andra

ternativ ryms med. Ifall lägerlivet

turunseurakunnat.fi.

ställen. Därtill åker man inte på

inte tilltalar dig, välj ett lägerfritt

läger. Kvällsskriftskolans sam-

alternativ!

svenska

församling,

TEMASKRIFTSKOLOR

lingar ordnas regelbundet under hela skriftskoltiden. Dagsskriftskolan innehåller ett dagsläger

LÄGERSKRIFTSKOLOR

då man samlas dagligen ungefär 6-8 timmar i gången.

Du kan läsa mer om de finska tema- och föreningsskriftskolor-

Till lägerskriftskolorna hör för-

na på sidan 10.

utom lägret en församlingsintroDe finska församlingarna erbju-

duktion, som i Åbo svenska för-

der också en gemensam stads-

samling sker efter lägret. Lägren

kriba, som har samlingar under

är i huvudsak 6-7 dygn långa.

hela vinterhalvåret på kvällar och veckoslut.

18 Ripari I Skriban 2015

SPECIALSKRIFTSKOLOR Skriftskolan hör till alla försam-

På lägret får man vara tillsam-

lingsmedlemmar. I specialskrift-


“I skriftskolan får man vara sig själv.”

kyrkliga samfällighet arrangerar

S

Övriga deltagare betalar för mat-

själv och ansöker därefter om er-

specialskriftskolor på finska. Mer

och resekostnader (gäller läger-

sättning från försäkringen.

information om dessa ger prästen

skriftskolorna). 2014 kostade ett

Pertti Arola, 050 570 2656, pertti.

lägerdygn 14-17 € och läger-

Tilläggsinformation om försam-

arola@evl.fi. Om du vill gå i en

transporterna 14 €. Lägeravgif-

lingarnas försäkringar fås av Jo-

specialskriftskola på svenska kan

ten för ett åtta dagars läger blev

hanna Hoppela, 040 3417 220, jo-

du endera gå i privatskriftskola i

ungefär 130 €.

hanna.hoppela@evl.fi (på finska).

skolan ordnas undervisningen och de praktiska arrangemangen så att konfirmandernas specialbehov beaktas. Åbo och S:t Karins

kriftskolan är gratis för

ger anlitar man vård i första hand

alla som bor i Åbo och

på hälsocentralerna. Efter vården

S:t Karins.

betalar lägerdeltagaren (kontant eller genom räkning) avgifterna

Åbo svenska församling, kontakta då församlingens skriftskolan-

Församlingen försäkrar alla kon-

svariga präst, eller tillsammans

firmander med en olycksförsäk-

med andra ungdomar från Borgå

ring. Försäkringen är småskalig

stift, kontakta då Borgå stifts

och täcker skribagruppens sam-

omsorgspräst Ben Thilman, 050

lingar och lägret. Försäkringen är

5944 000, ben.thilman@evl.fi.

en standard olycksförsäkring, och täcker inte t.ex. fysikalisk vård. Vi rekommenderar att man också tecknar egna försäkringar. På Åbo

“I skriftskolan lär man känna sig själv, andra och Gud.”

och S:t Karins församlingars läRipari I Skriban 2015 19


instruktioner för anmälningen

INLEDNING Till år 2015 skriftskolor anmäler du dig via internet www.seitsemastaivas.fi. Anmälningstiden börjar måndagen 1.9 kl 12 och slutar söndagen 21.9 kl 23:59.

20 Ripari I Skriban 2015

O

m du inte har tillgång

Alla önskemål kan vi inte uppfyl-

till internet kan du

la. Vi försöker vårt bästa!

komma och anmäla dig till din församling.

Ifall du inte planerar att delta i

Där kan du fråga om råd eller hand-

skriftskolan inkommande år el-

ledning. Se anmälnings-tiderna i din

ler går i skriftskola någon annan-

egen församling på sidan 28 under

stans ber vi dig meddela detta till

rubriken ”En anställd hjälper!”

oss. Det går enkelt via internet www.seitsemastaivas.fi. Då får vi

Anmälningstiden börjar månda-

veta att vårt brev nått dig.

gen 1.9 kl 12 och slutar söndagen 21.9 kl 23:59. Det har ingen bety-

Om du har frågor, din egen för-

delse vilken tidpunkt du anmäler

samlings

dig, platserna delas ut på basen

kan ge dig information om din

av önskemål så att så många som

församlings skriftskolor. Kon-

möjligt kan delta i någon av de

taktuppgifter till de skriftskolan-

grupper man önskat och med den

svariga hittar du i denna broschyr

kompis man önskat.

på sid 31.

skriftskolan-svariga


SEITSEMASTAIVAS.FI

- Om din församling erbjuder 1. GÅ IN PÅ INTERNET PÅ SIDAN

bara två eller tre skriftskolsgrup-

6. ALTERNATIVT: ANMÄLNING

WWW.SEITSEMASTAIVAS.FI Klicka: Anmäl dig till skriban här.

per (Patis, Domkyrkoförsamling-

MED KOMPISKOD

en och special-skriftskolor) och du vill absolut gå i din församlings skriftskola, välj då i blanket-

Obs! För att anmäla dig på detta

2. NU ÖPPNAS

tens punkt din församling/ speci-

sätt behöver du kompiskoden du

ANMÄLNINGBLANKETTEN

alskriftskolor alternativet ”tom”.

fått av din vän. Kompiskoden har

- Välj först din församling. Om du

Detta beror på att den elektronis-

din vän fått då han/hon anmält

inte kommer ihåg din församling

ka anmälningsblanketten kräver

sig till skriftskolan.

ser du den på broschyrens bak-

fyra skriftskolsönskemål.

- Fyll först i dina personuppgifter

sida vid dina adressuppgifter. Om

Efter detta godkänner du genom

- Efter det kryssa i rutan: ”Använd

du inte hör till någon församling

att trycka på knappen ”Lägg till

kompiskoden du fått av din vän”.

ska du välja punkten annan: be-

valda”

Skriv in eller kopiera och klistra in

folkningsregistret.

- Sätt dina önskemål i rätt ord-

koden här. Efter detta bildar pro-

ning genom att trycka på den blåa

grammet automatiskt en kompis-

- Fyll omsorgsfullt i uppgifterna

pilen. Välj ditt främsta önskemål

grupp av er samt erbjuder samma

tillsammans med dina föräld-

till första alternativ, följande till

gruppval åt båda. Kompiskoden

rar.

andra osv.

kan användas bara en gång.

Alla

uppgifter

behandlas

- Anmäl dig. Då alla personupp-

konfidentiellt. Punkterna som är märkta med en stjärna är obliga-

- Anmäl dig. När alla dina person-

gifter och skriftskolsönskemål är

toriska. Till mejl-adressen skickas

uppgifter och skriftskolsönskemål

ifyllda klicka ”Anmäl dig”.

bekräftelsen om att anmälningen

är ifyllda klicka ”Anmäl dig”.

lyckats. Om du har ett väl motive7. BEKRÄFTELSE PÅ

rat skäl varför du måste komma med på ett visst läger under som-

4. BEKRÄFTELSE PÅ

ANMÄLNINGEN

ma-ren ska du skriva in skälet vid

ANMÄLNINGEN

Kommer upp i rutan se punkt 4

punkten argument och feedback.

Bekräftelsen på att anmälningen

och 5.

lyckats ser du direkt i rutan och i mejlet du får. 3. ANMÄLNINGEN

- Skriv upp kompiskoden. Medde-

Välj ur broschyren fyra

la kompiskoden till den vän som

skriftskols-önskemål följande:

du vill komma i samma grupp

Obs! Om du använder kompisko-

med. Då din vän fyller i kompisko-

den du fått av en vän, gå då vidare

den i anmälnings-blanketten bil-

direkt till punkt 6.

dar programmet auto-matiskt en

- Minst två av alternativen du väl-

kompisgrupp av er samt erbjuder

jer skall vara din egen försam-

samma gruppval åt båda.

SVARSPOST VECKA 45 Svarspost som gäller skriftskolan kan du vänta dig i början av november (vecka 45). Då meddelas du brevledes om plats och tid för din grupps första samling.

lings skrift-skolor. De andra alternativen kan du välja från någon annan församlings skriftskolor.

5. NU HAR DU ANMÄLT

- Av de valda alternativen skall

DIG TILL SKRIFTSKOLAN! TACK!

två vara i olika månader.

Din skriftskola börjar i och med den första samlingen. Därför är det nödvändigt att du är på plats då. Ripari I Skriban 2015 21


HARRASTERIPPIKOULUT Jalkapalloilijat Tämän otsikon alta löydät harrasterippikoulut ja lisätietoja yhteisistä rippikouluistamme.

TIETOA HARRASTERIPPIKOULUISTA Muista harrasterippikouluista löydät parhaiten tietoa liikuntajärjestöjen ja urheiluopistojen

Jalkapalloilijoille ei järjestetä seurakuntayhtymän taholta omia rippileirejä. Koska kesä on jalkapalloharrastuksen aktiivisinta aikaa, ja ettei oma harrastus jalkapallon parissa haittaisi osallistumista rippileirille tai päinvastoin, on SPL:n Turun piirin kanssa sovittu, että 29.6.-5.7. ei ole piirin järjestämiä otteluita. Tämän jakson leirien täyttämisessä pyritään jalkapalloilijoille antamaan ensisijaisuus. Merkitse ilmoittautumislomakkeeseen Palautteeni-kohtaan: ”Pelaan jalkapalloa. Joukkueeni on...”

verkkosivuita mm. osoitteesta www.urheiluopistot.fi. Ainakin Kuortaneen- ja Vierumäen urheiluopistot järjestävät urheilurippikouluja.

KRISTILLISTEN JÄRJESTÖJEN RIPPIKOULUT Rippikouluja järjestävät myös kristilliset järjestöt. Järjestöripareilla pääset tutustumaan erilaiseen toimintaan ja ihmisiin ympäri Suomea. Järjestöjen rippikouluista saat lisätietoja nettiosoitteesta: www.evl.fi -> tule mukaan -> rippikoulu ja isoset -> missä ja milloin -> järjestöjen rippikoulut

ENGLANNINKIELINEN RIPPIKOULU Nuorten keskus järjestää kansainvälisiä rippikouluja, joiden opetuskielenä on suomi ja englanti. Rippikoulujen leiriosuus pidetään Partaharjun toimintakeskuksessa Pieksämäellä Lisätietoja löydät osoitteesta www.nuortenkeskus.fi -> toimintaa -> KV-rippikoulut

HUOMIOI TÄMÄ! Vaikka kävisitkin jonkin muun tahon järjestämän rippikoulun, kokonaisuuteen sisältyy seurakuntayhteysjakso (8-16 tuntia) omassa seurakunnassa. Täytä siis ilmoittautumislomakkeemme netissä ja valitse kohta “ilmoittaudun muualle”. Ole yhteydessä oman seurakuntasi rippikouluvastaavan kun rippikoulupaikkasi varmistuu.

Rippikoulun ajankohtaa miettiessäsi sinun kannattaa harkita myös talvella järjestettäviä rippikouluvaihtoehtoja.

NMKY:n toimintapainotteiset rippikoulut (1-2) Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä ja NMKY järjestävät yhteistyössä kaksi toimintapainotteista rippikoululeiriä. Leirijaksot toteutetaan NMKY:n leirikeskuksessa Harvan saaressa. Leirit ovat reipashenkisiä ja ulkoilupainotteisia. Leirin aikana toteutetaan mm. retkiä saaristoon. NMKY:n rippikoulun hinta on turkulaisilta ja kaarinalaisilta nuorilta 195 € (sisältää mm. saaristoretken ja runsaasti muuta toiminnallista ohjelmaa). Muiden paikkakuntien osallistujilta laskutetaan leiririppikoulussa lisäksi ruokakustannukset. ks. esite s. 9. Turun NMKY on v. 1893 perustettu kristillinen nuorisojärjestö, jonka toimialaa ovat mm. varhaisnuoriso- ja nuorisotyö, partiotoiminta, urheilu ja liikuntakasvatus, musiikkitoiminta ja sosiaalityö. NMKY haluaa auttaa nuoria kasvamaan tasapainoisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Kasvatustyön lähtökohtana on kolmioperiaate, jossa ihminen on fyysinen, henkinen ja hengellinen kokonaisuus, jota symboloi NMKY:n kansainvälinen kolmiotunnus. Rippikouluja NMKY on järjestänyt yhteistyössä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kanssa yli kolmekymmentä vuotta. Lisätietoja NMKY:stä: www.tunmky.fi, www.ymca.int Lisätietoja antavat Mika Wallin 050 597 6030, mika.wallin@tunmky.fi ja Ilpo Lahdenkauppi, 050 344 7720, ilpo.lahdenkauppi@tunmky.fi. NMKY:n rippikouluryhmät aloittavat kokoontumalla marras-joulukuussa. Ryhmä kokoontuu kevään aikana arkisin noin kerran kuukaudessa sekä parina viikonloppuna päivänmittaiseen tapaamiseen. Nro Aika Paikka Konfirmaatio Tuomiokirkossa 1 1.-8.6. Harvan saaren leirikeskus La 13.6. klo 10 2 22.-29.6. Harvan saaren leirikeskus La 4.7. klo 10

Partiorippileiri (3) Turun Partiolaiset toteuttavat yhteistyössä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän rippileirin perinteisenä partioleirinä kesällä 2015. Leiriajankohta 1.-8.2015. Tarkemmat lisätiedot Partiotoimiston puhelinnumerosta 050 312 9420 ja www.ripari.turunpartiolaiset. fi (sivu päivittyy alkusyksystä). Partiorippikoulun hinta on 195 €. Summa sisältää leirin, ruoan, kuljetukset ja vakuutukset. Nro Aika Paikka Konfirmaatio 3 1.-8.8. Avoin La 8.8. Huomioi tämä ilmoittautuessasi Partiorippikouluun! Sähköinen ilmoittautumislomake vaatii neljä rippikoulutoivetta. Laitathan ilmoittautumislomakkeeseen toiveidesi jälkeen alla olevasta kohdasta ”tyhjä” vaihtoehto ts. numerot 4, 5 ja 6.

Ilmoittaudu netissä osoitteessa: www.seitsemastaivas.fi

22 Ripari I Skriban 2015

Tyhjä vaihtoehto Nro 4 5 6

Selite Partiorippikoulun tyhjä vaihtoehto Partiorippikoulun tyhjä vaihtoehto Partiorippikoulun tyhjä vaihtoehto


erityis- ja kehitysvammaistyö Kesäleirin sisältävä rippikoulu turkulaisille ja kaarinalaisille Rippikouluun sisältyy yhteisiä kokoontumisia myös ennen leirijaksoa. Nro Aika Paikka Konfirmaatio 7 1.-6.6. Sinapin leirikeskus La 6.6. klo 13, Henrikinkirkko

Rippikoulu kuuluu kaikille. Erityisrippikouluissa pyritään opetuksessa ja käytännön järjestelyissä huomioimaan rippikoululaisen erilaiset lähtökohdat.

Kesäleirin sisältävä rippikoulu Turun ympäristökuntien nuorille Rippikouluun sisältyy yhteisiä kokoontumisia myös ennen leirijaksoa. Nro Aika Paikka Konfirmaatio 8 29.7.-2.8. Rantalan leirikeskus, Paimio La 2.8. klo 13 Paimion kirkko

Rippikoulut alkavat yhteisillä kokoontumisilla noin puolta vuotta ennen konfirmaatiota. Rippikouluopetuksesta vastaa kehitysvammaistyön pappi Pertti Arola ja käytännön järjestelyis-

Vaikeasti kehitysvammaisten päivärippikoulu Ripariin sisältyy leiripäivä Sinapissa la 14.3., joka on tarkoitettu myös vanhemmille ja muille perheenjäsenille. Pääosa opetuksesta järjestetään yhteistyössä erityiskoulujen kanssa. Nro Aika Paikka Konfirmaatio 9 Kevät 2015 Avoin/Sinappi Su 17.5. klo 13 Maarian kirkko

tä vammaistyön diakoni Tarja Muurinen.

“Rippik oul kuuluu u kaikille .”

Päivärippikoulu Rippikouluun sisältyy kesällä leiripäiviä Sinapissa. Leiripäivien aikana yöpyminen kotona. Syksyn ja talven aikana on iltakokoontumisia Turussa sekä mahdollisesti viikonloppuleiri. Nro Aika Paikka Konfirmaatio 10 Leiripvt Sinapin leirikeskus Su 7.2.2016 klo 13 15.-17.6. Maarian kirkko Huomioi tämä ilmoittautuessasi! Erityisrippikouluissa tänä vuonna neljä rippikouluryhmää tarjolla. Laitathan ilm. lomakkeeseen toiveidesi jälkeen alla olevasta kohdasta ”tyhjä” vaihtoehto. Tämä johtuu siitä, että sähköinen ilm. lomake vaatii neljä toivetta.

Lisätietoja

Tyhjä vaihtoehto Nro 11 12 13

Tarja Muurinen

Selite Erityisrippikoulun tyhjä vaihtoehto Erityisrippikoulun tyhjä vaihtoehto Erityisrippikoulun tyhjä vaihtoehto

040 341 7280, tarja.muurinen@evl.fi Pertti Arola 050 570 2656, pertti.arola@evl.fi

LISÄTIETOJA RIPPIKOULUISTA MEGAleiri (106, 305, 410 ja 701) Tule mukaan MEGAleirille! Henrikin, Katariinan, Maarian ja Paattisten seurakunnat ovat mukana järjestämässä huikeaa kesän ripari-ilotulitusta Kunstenniemessä. Mukana myös osallistujia Espoosta ja Raisiosta. Leirin hinta 40 €. Konfirmaatioajat löytyvät oman seurakuntasi rippikoulutiedoista. Lisätiedot Henrikin, Katariinan, Maarian ja Paattisten seurakuntien rippikouluvastaavilta, yhteystiedot löydät s. 31.

Tämän otsikon alta löydät lisätietoja rippikouluista. Ilmoittaudu mukaan MEGAleirille oman seurakuntasi rippikoulunumerolla.

Musiikkipainotteinen rippikoulu (406) Maarian seurakunta järjestää musiikkipainotteisen rippikoulun. Ripari on tarkoitettu musiikin harrastajille. Kerro musiikkiharrastuksestasi ilmoittautumislomakkeen ”Perustelut ja palautteeni” kohdassa. Esim. Soitatko jotain soitinta? Kuinka kauan olet soittanut? Laulatko kuorossa? Lisätiedot Maarian seurakunnan rippikouluvastaavalta, yhteystiedot löydät s. 31.

leiri2015

Edessä ainutlaatuinen viikon seikkailu. Luvassa erilaisia kisailuja ryhmien välillä. Mielenkiintoisella tavalla toteutettuja riparitunteja, vierailijoita, MEGAteltta, House Bänd. Kuusi riparia yhdessä ja erikseen. Uusia kavereita Espoosta asti. Tätä ei ole kukaan muu ehtinyt kokemaan...

Ripari I Skriban 2015 23


Henrikinseurakunta Leirin sisältävät rippikoulut Henrikinseurakunnan rippikoulut alkavat yhteisellä kokoontumisella to 27.11.2014. Ilmoittautuneet ja heidän huoltajansa kutsutaan tilaisuuteen kirjeellä. Kaikkiin rippikouluihimme kuuluu talven ja kevään kestävä aloitusjakso, joka koostuu rippikouluryhmien kokoontumisista ja osallistumisesta seurakunnan toimintaan. Rippikoulun leirijaksolle voivat osallistua vain ne, jotka ovat suorittaneet aloitusjakson.

Työntekijä jeesaa! Sähköiseen ilmoittautumiseen on mahdollisuus työntekijän avustuksella ti 2.9. klo 16–19 Henrikinkirkon alakerrassa nuorten tiloissa, Peltolantie 2.

Lisätietoja Henrikinseurakunnan rippikouluista Marko Mäenpää 040 341 7587

Nro Aika Paikka Konfirmaatio 102 13.-20.2. Heinänokka, Mänty-Kallio Su 19.4. klo 10 Talviloma Yhteinen talvilomarippikoulu Katariinan ja Martin kanssa 103 6.-12.6. Heinänokka, Eriksgården Su 14.6. klo 10 104 22.-27.6. Kunstenniemi, Kunstenkari Su 28.6. klo 10 105 27.6.–3.7. Heinänokka, Eriksgården Su 5.7. klo 10 106 3.-10.7. Kunstenniemi, MEGAleiri (40 €) Su 12.7. klo 10 ks. lisätiedot s. 23 107 10.-17.7. Kunstenniemi, Kunstenpää Su 19.7. klo 10 108 17.-24.7. Kunstenniemi, Kunstenmaja Su 26.7. klo 10 109 24-31.7. Kunstenniemi, Kunstenmaja Su 2.8. klo 10

Yhteinen kaupunkirippikoulu (501) Tule mukaan kaupunkirippikouluun! Henrikin-, Katariinan-, Martin-, Paattisten- ja Tuomiokirkkoseurakunta järjestävät yhteisen kaupunkirippikoulun. Kokoontumiset ovat pääsääntöisesti nuorten taide- ja toimintatalon Vimman (Aurakatu 16) tiloissa, noin joka toinen viikko. Tämä rippikoulu ei sisällä leirijaksoa. Kaupunkirippikoulu alkaa marraskuussa. Konfirmaatio helatorstaina 14.5. klo 14 Martinkirkossa. Tarkemmat tiedot ajankohdista lähetetään osallistujille ensimmäisessä kirjeessä. Lisätietoja Martinseurakunnasta Hannele Lundilta, hannele.lund@evl.fi, puh. 040 3417 386. Ilmoittautuessasi yhteiseen kaupunkirippikouluun löydät sen Martinseurakunnan valikosta nrolla 501. Nro Aika Paikka Konfirmaatio 501 Talvi 2014-2015 Vimma, Aurakatu 16 Helatorstai 14.5. Martinkirkko

marko.maenpaa@evl.fi

Kaarinan seurakunta Kaarinan kaupunkirippikoulu yhdessä Piikkiön seurakunnan kanssa Kaarinan seurakunnan rippikoulut alkavat 30.11. klo 14 Nuorten jumalanpalveluksella Kaarinan kirkolla. HUOM! Ryhmät 201 ja 202 alkavat jo aikaisemmin). Jumalanpalveluksen jälkeen kukin rippikouluryhmä kokoontuu tutus-

Nro Aika Paikka Konfirmaatio 201 Talvikausi Kaarinan kirkko ja Piikkiön srk-talo To 14.5. klo 10 Ei sisällä leirijaksoa. Piikkiön kirkossa Kaupunkirippikoulu alkaa jo 23.11. klo 16 Piikkiön kirkossa

tumiseen, joka päättyy viimeistään klo 16. Kaikki rippikoulumme sisältävät kokoontumisia ja seurakunnan toimintaan osallistumisia jo talven ja kevään aikana. Leirijaksolle voivat osallistua vain ne, jotka suorittavat hyväksytysti tutustumisjakson.

Kaikki konfirmaatiot Kaarinan kirkossa ellei

ole toisin mainittu.

Työntekijä jeesaa! Lue rippikouluesite huolellisesti. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä Minna Hamarilaan tai tule info-tilaisuuteen: Kyselytunti ja mahdollisuus neuvottuun sähköiseen ilmoittautumiseen Kaarinan kirkolla (Voudinkatu 2) tiistaina 16.9 klo 16 -18.

Lisätietoja Kaarinan seurakunnan rippikouluista Minna Hamarila 040 341 7584 minna.hamarila@evl.fi

24 Ripari I Skriban 2015

Leirijakson sisältävät rippikoulut Nro Aika Paikka Konfirmaatio 202 13.-20.2. Kunstenniemi, Kunstenkari Su 19.4. klo 10 yhdessä Piikkiön srk:n kanssa Kaarinan kirkossa Talvirippikoulu alkaa jo marraskuun puolessa välissä. Aika ilm myöhemmin. 203 31.5.-6.6. Kunstenniemi, Kunstenpää Su 7.6. klo 10 204 6.-13.6. Kunstenniemi, Kunstenmaja Su 14.6. klo 13 205 8.-15.6. Harvan saaren leirikeskus Su 28.6. klo 10 206 12.-18.6. Heinänokka, Mänty La 27.6. klo 10 207 12.-18.6. Heinänokka, Kallio La 27.6. klo 13 208 22.-27.6. Kunstenniemi, Kunstenpää Su 28.6. klo 13 209 27.6.-3.7. Kunstenniemi, Kunstenkari Su 5.7. klo 10 210 29.6.-6.7. Harvan saaren leirikeskus Su 12.7. klo 10 211 10.-17.7. Kunstenniemi, Kunstenmaja Su 19.7. klo 10 212 17.-24.7. Kunstenniemi, Eräkämppä Su 26.7. klo 10


Katariinanseurakunta Leirin sisältävät rippikoulut Nro Aika 302 13.-20.2. Talviloma 303 31.5.-6.6. 304 22.6.- 27.6. 305 3.7.-10.7. 306 10.7.-17.7. 307 17.7.-24.7. 308 24.7.-31.7. 309 31.7.-7.8.

Paikka Heinänokka, Mänty-Kallio Yhteinen talvilomarippikoulu Henrikin ja Martin kanssa Kunstenniemi, Kunstenkari Kunstenniemi, Kunstenmaja Kunstenniemi, MEGAleiri (40 €) ks. lisätiedot s. 23 Kunstenniemi, Kunstenkari Kunstenniemi, Kunstenkari Kunstenniemi, Kunstenpää Kunstenniemi, Kunstenmaja

Konfirmaatio Su 19.4.

Katariinan rippikouluja esitellään tarkemmin info-illassa 8.9. klo 18 Varissuon kirkossa, jonne on tervetulleita sekä nuoret että vanhemmat.

Su 7.6. Su 28.6. Su 12.7.

Kaikki rippikoulut alkavat marras-joulukuussa

Su 19.7. Su 26.7. Su 2.8. Su 9.8.

Konfirmaatiot järjestetään kesän leirien osalta

2014. Leirimuotoiseen rippikouluun sisältyy myös pakollinen kaupunkijakso.

Pyhän Katariinan kirkossa klo 10 leirin jälkeisenä sunnuntaina.

Työntekijä jeesaa! Mahdollisuus ripari-ilmoittautumiseen 8.9.

Yhteinen kaupunkirippikoulu (501) Tule mukaan kaupunkirippikouluun! Henrikin-, Katariinan-, Martin-, Paattisten- ja Tuomiokirkkoseurakunta järjestävät yhteisen kaupunkirippikoulun. Kokoontumiset ovat pääsääntöisesti nuorten taide- ja toimintatalon Vimman (Aurakatu 16) tiloissa, noin joka toinen viikko. Tämä rippikoulu ei sisällä leirijaksoa. Kaupunkirippikoulu alkaa marraskuussa. Konfirmaatio helatorstaina 14.5. klo 14 Martinkirkossa. Tarkemmat tiedot ajankohdista lähetetään osallistujille ensimmäisessä kirjeessä. Lisätietoja Martinseurakunnasta Hannele Lundilta, hannele.lund@evl.fi, puh. 040 3417 386. Ilmoittautuessasi yhteiseen kaupunkirippikouluun löydät sen Martinseurakunnan valikosta nrolla 501. Nro Aika Paikka Konfirmaatio 501 Talvi 2014-2015 Vimma, Aurakatu 16 Helatorstai 14.5. Martinkirkko

klo 16-17.30 tai ripari-infon jälkeen Varissuon kirkolla (Kousankatu 6).

Lisätietoja Katariinanseurakunnan rippikouluista Katri Fältberg 040 341 7484 katri.faltberg@evl.fi

Maarian seurakunta Ilta- ja päivärippikoulut (ei sisällä leirijaksoa) Nro Aika Paikka Konfirmaatio 401 Iltarippikoulu Avoin Su 17.5. klo 10 402 Päivärippikoulu Avoin Su 7.6. klo 10 vko 23

Leirijakson sisältävissä rippikouluissa on näkyvillä vain leirin ajankohta. Kaikkiin rippikouluihin sisältyy lisäksi kokoontumisia kaupungissa ja tutustumista seurakuntaan. Leirijaksolle voivat osallistua vain ne, jotka suorittavat hyväksytysti

Leirijakson sisältävät rippikoulut Nro Aika Paikka Konfirmaatio 403 15.-20.2. Kunstenniemi, Kunstenpää Su 26.4. klo 10 Talviloma 404 31.5.-5.6. Kunstenniemi, Kunstenmaja Su 7.6. klo 14 405 31.5.-5.6. Kunstenniemi, Eräkämppä Su 14.6. klo 10 406 7.-12.6. Kunstenniemi, Kunstenkari Su 14.6. klo 14 Musiikkipainotteinen ks. lisätiedot s. 23 407 12.-17.6. Heinänokka, Eriksgården La 27.6. klo 12 408 22.-26.6. Heinänokka, Mänty Su 28.6. klo 10 409 22.-26.6. Heinänokka, Kallio Su 28.6. klo 14 410 3.-10.7. Kunstenniemi, MEGAleiri (40 €) Su 12.7. klo 10 ks. lisätiedot s. 23 411 12.-17.7. Kunstenniemi, Eräkämppä Su 19.7. klo 10 412 19.-24.7. Heinänokka, Mänty Su 26.7. klo 10 413 19.-24.7. Heinänokka, Kallio Su 26.7. klo 14 414 26.-31.7. Kunstenniemi, Eräkämppä Su 2.8. klo 10 415 2.-7.8. Kunstenniemi, Eräkämppä Su 9.8. klo 10 416 2.-9.8. Harvan saaren leirikeskus Su 16.8. klo 10 Jos aiot käydä rippikoulusi muualla (esim. järjestö) Muistathan ilmoittaa siitä meille, koska rippikouluusi sisältyy seurakuntayhteysjakso (8-16 tuntia) omassa seurakunnassa. Täytä siis ilmoittautumislomakkeemme netissä ja valitse kohta “ilmoittaudun muualle”. Lähetämme sinulle sitten kutsun ensimmäiseen tapaamiseen, saat passin ja yhteyshenkilön.

seurakuntaan tutustumisjakson. Rippikoulujemme suuren määrän vuoksi emme voi luvata 1. tai 2. vaihtoehdon toteutumista. Siksi on syytä täyttää kaikki vaihtoehdot ja tarkistaa, että ajankohdat ovat itselle mahdollisia. Marraskuun alkupuolella saat kirjeen, jossa kerrotaan ryhmäsi ja kutsutaan ensimmäiseen tapaamiseen. Konfirmaatiot järjestetään Maarian kirkossa.

Työntekijä jeesaa! Mahdollisuus netti-ilmoittautumiseen Pallivahan seurakuntakeskuksessa (Paltankatu 2) nuorisotila Sanzissa ke 10.9. klo 18-20.

Lisätietoja Jari Laaksonen 040 341 7126, jari.laaksonen@evl.fi tai Anna Orenius 040 341 7145, anna.orenius@evl.fi

Ripari I Skriban 2015 25


Martinseurakunta Yhteinen kaupunkirippikoulu (501) Rippikoulut aloittavat toimintansa marras-joulukuun aikana rippikoululaisten ja vanhempien yhteisellä kokoontumisella. Tämän tilaisuuden ajankohta on kirjeessä, jonka saat marraskuun alussa. Syyslomaleirin sisältävään rippikouluun ilmoittautuneet saavat tiedon heti ilmoittautumisen päätyttyä.

Martinseurakunta järjestää yhteistyössä

muiden Turun seurakuntien kanssa kaupunkirippikoulun. Tämä on hyvä vaihtoehto, jos et pidä leirielämästä tai sinun on muuten vaikea irrottaa viikon mittaista aikaa rippikoululeiriä varten.

Huomaa, että rippileirille voi mennä myös

syyslomalla tai talvilomalla. Nämä ovat erinomaisia vaihtoehtoja - etenkin, jos sinulla on paljon suunnitelmia kesän varalle.

Tule mukaan kaupunkirippikouluun! Henrikin-, Katariinan-, Martin-, Paattisten- ja Tuomiokirkkoseurakunta järjestävät yhteisen kaupunkirippikoulun. Kokoontumiset ovat pääsääntöisesti nuorten taide- ja toimintatalon Vimman (Aurakatu 16) tiloissa, noin joka toinen viikko. Tämä rippikoulu ei sisällä leirijaksoa. Kaupunkirippikoulu alkaa marraskuussa. Konfirmaatio helatorstaina 14.5. klo 14 Martinkirkossa. Tarkemmat tiedot ajankohdista lähetetään osallistujille ensimmäisessä kirjeessä.

Lisätietoja rippikouluista saat Martinseurakun-

nan rippikouluvastaavalta. Kysy rohkeasti. Helpointa on tavoittaa sähköpostitse. Jos haluat olla yhteydessä puhelimitse, jätä vastaajaan nimesi, puhelinnumerosi ja tieto, että asiasi koskee rippikouluja. Konfirmaatiot järjestetään Martinkirkossa.

Lisätietoja Martinseurakunnan rippikouluista Hannele Lund hannele.lund@evl.fi 040 341 7386

Nro Aika Paikka Konfirmaatio 501 Talvi 2014-2015 Vimma, Aurakatu 16 Helatorstai 14.5. klo 14

Leirijakson sisältävät rippikoulut Nro Aika Paikka Konfirmaatio 502 13.-20.2.2015 Heinänokka, Mänty-Kallio huhti-toukokuu Talviloma Yhteinen talvilomarippikoulu Henrikin ja Katariinan kanssa 503 15.-19.10. ja Syyslomaripari, Kunstenmaja Su 19.4. klo 10 9.-11.1.2015 504 31.5.-6.6. Heinänokka, Eriksgården Su 7.6. klo 14 505 6.-13.6. Kunstenniemi, Eräkämppä Su 14.6. klo 14 506 22.-27.6. ja Heinänokka, Eriksgården Su 28.6. klo 10 15.-17.5. 507 27.6.-3.7. Kunstenniemi, Eräkämppä Su 5.7. klo 10 508 10.-17.7. Heinänokka, Mänty-Kallio Su 19.7. klo 10 ja 14 Kaksi ryhmää 509 17.-24.7. Kunstenniemi, Kunstenpää Su 26.7. klo 10 510 24.-31.7. Heinänokka, Mänty-Kallio Su 2.8. klo 14 Kaksi ryhmää

Mikaelinseurakunta Kaupunkirippikoulu (ei sisällä leirijaksoa) Mikaelinseurakunnan rippikoulut alkavat marras-joulukuun aikana. Ensimmäisen tapaamisen ajankohta on kirjeessä, jonka saat marraskuun

Nro Aika Paikka ja opettajat Konfirmaatio 601 talvi ja kevät Mikaelin seurakuntakoti Su 3.5. klo 10 Hakanpää ja Paakkanen

alkuun mennessä. Kaikilla ryhmillä on yhteinen vanhempainilta torstaina 4.12. klo 17 sekä rippikoululaisten ja heidän perheidensä yhteinen starttikirkko kolmantena adventtina 14.12. klo 10.

Kaikki rippikoulumme sisältävät kokoon-

tumisia Mikaelin seurakuntakodilla sekä seurakunnan toimintaan osallistumista talven ja kevään aikana. Leirijaksolle voivat osallistua vain ne, jotka ovat suorittaneet hyväksytysti kaupunkijakson ja seurakuntaan tutustumisosion.

Huomaa poikkeukset, että ainakin osa ryhmän

604 kaupunkijakson kokoontumisista pidetään Paakarlan seurakuntakodilla, ja että ryhmällä 605 on tammikuussa viikonloppuleiri, mutta kesällä hieman muita ryhmiä lyhyempi leirijakso. Jos leirielämä ei ole ollenkaan sinun juttusi, tule mukaan kaupunkiripariin 601.

Lisätietoja Mikaelinseurakunnan rippikouluista Arno Heinonen 040 341 7403 arno.heinonen@evl.fi

26 Ripari I Skriban 2015

Leirijakson sisältävät rippikoulut Nro Aika Paikka ja opettajat Konfirmaatio 603 31.5.-6.6. Heinänokka, Mänty Su 7.6. klo 10 Westergård, Liukkonen 604 31.5.-6.6. Heinänokka, Kallio Su 7.6. klo 10 Jaakkola, Hiltunen 605 16.-18.1. Heinänokka, Eriksgården ja 22.-27.6. Kunstenniemi, Eräkämppä Su 28.6. klo 10 Hanttu, Heinonen 606 3.-10.7. Heinänokka, Eriksgården Su 12.7. klo 10 Sankamo, Heinonen 607 17.-24.7. Heinänokka, Eriksgården Su 26.7. klo 10 Friman, Kallionpää 608 31.7.-7.8. Heinänokka, Eriksgården Su 9.8. klo 10 Westergård, Hiltunen


Paattisten seurakunta Leirijakson sisältävät rippikoulut (yhteistyössä muiden seurakuntien kanssa) Nro Aika Paikka Konfirmaatio 701 3.-10.7. Kunstenniemi, MEGAleiri Su 12.7. klo 12 ks. lisätiedot s. 23 HUOM! MEGAleiri on ilmainen Paattisten seurakunnan jäsenille.

Työntekijä jeesaa! Menni Heikkinen, yhteystiedot alla.

Yhteinen kaupunkirippikoulu (501) Tule mukaan kaupunkirippikouluun! Henrikin-, Katariinan-, Martin-, Paattisten- ja Tuomiokirkkoseurakunta järjestävät yhteisen kaupunkirippikoulun. Kokoontumiset ovat pääsääntöisesti nuorten taide- ja toimintatalon Vimman (Aurakatu 16) tiloissa, noin joka toinen viikko. Tämä rippikoulu ei sisällä leirijaksoa. Kaupunkirippikoulu alkaa marraskuussa. Konfirmaatio helatorstaina 14.5. klo 14 Martinkirkossa. Tarkemmat tiedot ajankohdista lähetetään osallistujille ensimmäisessä kirjeessä. Lisätietoja Martinseurakunnasta Hannele Lundilta, hannele.lund@evl.fi, puh. 040 3417 386. Ilmoittautuessasi yhteiseen kaupunkirippikouluun löydät sen Martinseurakunnan valikosta nrolla 501. Nro Aika Paikka Konfirmaatio 501 Talvi 2014-2015 Vimma, Aurakatu 16 Helatorstai 14.5. Huomioi tämä ilmoittautuessasi! Kotiseurakunnassasi on vain kaksi rippikouluryhmää tarjolla. Laitathan ilmoittautumislomakkeeseen toiveidesi jälkeen kotiseurakuntasi kohdasta “tyhjä” vaihtoehto ts. numerot 702 ja 703. Tämä johtuu siitä, että sähköinen ilmoittautumislomake vaatii neljä rippikoulutoivetta.

Lisätietoja Paattisten seurakunnan rippikouluista Menni Heikkinen

Tyhjä vaihtoehto

040 341 7637

Nro Selite 702 Paattisten seurakunnan tyhjä vaihtoehto 703 Paattisten seurakunnan tyhjä vaihtoehto

menni.heikkinen@evl.fi

Piikkiön seurakunta Kaupunkirippikoulu yhdessä Kaarinan seurakunnan kanssa Nro Aika Paikka Konfirmaatio 201 Talvikausi Kaarinan kirkolla ja Piikkiön srk-talolla Helatorstai 14.5. klo 10 Ei sisällä leirijaksoa. Piikkiön kirkossa Kaupunkirippikoulu alkaa jo su 23.11. klo 16 Piikkiön kirkossa

Piikkiön seurakunnan rippikoulut alkavat su 23.11. klo 16 jumalanpalveluksella Piikkiön kirkossa; vanhemmat, tulkaahan myös mukaan! Jumalanpalveluksen jälkeen pidetään vielä info- ja kirkkokahvitilaisuus srk-talolla; ryhmien opettajat ovat tällöin

Leirijakson sisältävät rippikoulut Nro Aika Paikka Konfirmaatio 202 13.-20.2. Kunstenniemi, Kunstenkari Su 19.4. klo 10 (yhdessä Kaarinan kanssa) Kaarinan kirkossa Talvirippikoulu alkaa jo marraskuun puolessa välissä. Aika ilmoitetaan myöhemmin. 803 6.-12.6. Heinänokka, Mänty Su 14.6. klo 10 804 27.6.-3.7. Kunstenniemi, Kunstenmaja Su 5.7. klo 10 805+806 3.-10.7. Tuplaleiri, Heinänokka, Mänty-Kallio Su 12.7. klo 10 ja klo 13 807 31.7.-7.8. Heinänokka, Mänty Su 9.8. klo 10

tavattavissa. Kaikki rippikoulumme sisältävät kokoontumisia ja seurakunnan toimintaan osallistumisia jo talven ja kevään aikana. Leirijaksolle voivat osallistua vain ne, jotka suorittavat hyväksytysti tutustumisjakson.

Huomioita yllänäkyvään rippikoulutarjontaan Ilmoittautuessasi netissä Piikkiön ja Kaarinan seurakuntien kaupunkirippikouluun (201) löydät sen ilmoittautumislomakkeen valikosta nrolla 201. Ilmoittautuessasi netissä Piikkiön ja Kaarinan seurakuntien talvilomarippikouluun (202) löydät sen ilmoittautumislomakkeen valikosta nrolla 202.

Lisätietoja Piikkiön seurakunnan rippikouluista Mikko Nieminen 040 341 7727 mikko.nieminen@evl.fi

Ripari I Skriban 2015 27


TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA Tuomiokirkkoseurakunnassa järjestetään vuonna 2015 yksi oma rippikoulu, joka päättyy kesän leirijaksoon. Ripari alkaa jo vuoden 2014 puolella. Ensimmäinen tapaaminen on 16.11. klo 10 messussa Tuomiokirkossa. Sen jälkeen pidetään pieni infotilaisuus rippikoululaisille ja vanhemmille. Messuun ovat lämpimästi tervetulleita myös rippikoululaisten perheet! Tästä tilaisuudesta erillinen kirje tähän rippikouluun osallistuville.

Rippikoulu sisältää kesäleirin lisäksi startti-

leirin Heinänokassa 6.-8.2.2015. Ripari sisältää leirijaksojen lisäksi myös kokoontumisia ja tutustumisia seurakuntaan ja kirkkoon säännöllisesti talven ja kevään aikana.

Työntekijä jeesaa! Työntekijä jeesaa ilmoittautumisissa paikanpäällä Nuortentalolla, Eerikinkatu 1, 14.9. klo 15-18.

Lisätietoja Tuomiokirkkoseurakunnan rippikouluista Milla Mäkitalo 040 341 7192 milla.makitalo@evl.fi

Leirijakson sisältävät rippikoulut Rippikoulu on osallistuja- ja työntekijämäärältään tuplakokoinen, eli rippikoulussa on kaksi pappia, kaksi nuorisotyönohjaajaa ja lisäksi joukko muita apuohjaajia, isosia. Rippikoulua käydään siis yhtenä ryhmänä mutta eri tilaisuuksissa ja leireillä ryhmä jaetaan pienempiin ryhmiin aina tilanteiden mukaan, kuitenkin niin, että kaikki ovat koko rippikoulun ajan osana samaa rippikouluryhmää. Nro Aika Paikka Konfirmaatio 901 27.6.-3.7. Heinänokka, Mänty-Kallio Su 5.7.2015 klo 10

Yhteinen kaupunkirippikoulu (501) Tule mukaan kaupunkirippikouluun! Henrikin-, Katariinan-, Martin-, Paattisten- Tuomiokirkkoseurakunta järjestävät yhteisen kaupunkirippikoulun. Kokoontumiset ovat pääsääntöisesti nuorten taide- ja toimintatalon Vimman (Aurakatu 16) tiloissa, noin joka toinen viikko. Tämä rippikoulu ei sisällä leirijaksoa. Kaupunkirippikoulu alkaa marraskuussa. Tarkemmat tiedot ajankohdista lähetetään osallistujille ensimmäisessä kirjeessä. Lisätietoja Martinseurakunnasta Hannele Lundilta, hannele.lund@evl.fi, puh. 040 3417 386. Nro Aika Paikka Konfirmaatio 501 Talvi 2014-2015 Vimma, Aurakatu 16 Helatorstai 14.5. klo 14 Martinkirkko Huomioi tämä ilmoittautuessasi! Kotiseurakunnassasi on vain yksi rippikouluryhmä tarjolla. Laitathan ilmoittautumislomakkeeseen toiveidesi jälkeen kotiseurakuntasi kohdasta “tyhjä” vaihtoehto 902,903,904. Tämä johtuu siitä, että sähköinen ilmoittautumislomake vaatii neljä rippikoulutoivetta.

Tyhjä vaihtoehto Nro Selite 902 Tuomiokirkkoseurakunnan tyhjä vaihtoehto 903 Tuomiokirkkoseurakunnan tyhjä vaihtoehto 904 Tuomiokirkkoseurakunnan tyhjä vaihtoehto

åbo svenska församling Om du vill gå i skriftskola på svenska ska du anmäla dig till någon av de skriftskolor som Åbo svenska församling ordnar. Vi försöker beakta ditt önskemål av skriftskolgrupp så bra som möjligt. Observera att alla inte ryms med på sommarlägren. Om du vill bli konfirmerad 2015 ska du välja sportlovslägret eller dagslägret (som pågår samtidigt). I slutet av oktober meddelas i vilken grupp du fått plats. Dagsskriban Dagsskriftskolan inleds med en festhögmässa i februari 2015. Under sporlovet deltar man i ett sju dagar långt dagsläger på Eriksgården. Dagslägret pågår dagligen mellan kl. 9.45-17.30 och man sover hemma. Efter lägret fortsätter försam-

Dagsskriban Nr Tid Plats wKonfirmation 1001 14-20.2.2015 Heinänokka, Eriksgården Sö 6.9.2015 kl. 12

Lägerskriborna Lägerskriftskolan inleds med en festhögmässa i februari eller maj 2015. På sportlovet eller på sommaren deltar man i ett sju dagar långt läger. Efter lägret fortsätter församlingsintroduktionen med samlingar, gudstjänstbesök och församlingsverksamhet. Lägerskriftskolornas deltagare konfirmeras i september 2015 eller januari 2016 i Åbo domkyrka. Nr Tid Plats Antal Konfirmation 1002 14-20.2.2015 Heinänokka, Eriksgården Max 24 Sö 6.9.2015 kl. 12 1003 7-13.6.2015 Kunstenniemi, Kunstenpää Max 21 Sö 3.1.2016 kl. 12 1004 27.6-3.7.2015 Kunstenniemi, Kunstenpää Max 21 Sö 10.1.2016 kl. 12 1005 1-7.8.2015 Kunstenniemi, Kunstenkari Max 21 Sö 17.1.2016 kl. 12

lingsintroduktionen med samlingar, gudstjänstbesök och församlingsverksamhet. Dagsskribans deltagare konfirmeras i september 2015 i Åbo domkyrka.

Tilläggsinfo Åbo svenska församlings skriftskolor Mia Bäck tfn 040 341 7466 mia.back@evl.fi

28 Ripari I Skriban 2015

Du är välkommen att delta i Åbo svenska församlings skriftskola!


ILMOITTAUTUMISOHJE 1. SIIRRY WWW.SEITSEMASTAIVAS.FI OSOITTEESEEN

Klikkaa: Ilmoittaudu riparille tästä!

Jos käytössäsi ei ole nettiä voit ilmoittautua seurakuntasi tiloissa katso esitteestä oman seurakuntasi riparitiedot kohdasta Työntekijä jeesaa! (sivut 24-28).

2. ETEESI AVAUTUU ILMOITTAUTUMISLOMAKE VALITSE ENSIN KOTISEURAKUNTASI

Rippikoululainen/Konfirmande - Valitse -

Muu:

>

Kotiseurakunta:

>

Jos et kuulu mihinkään seurakuntaan, kirjoita kohtaan muu: väestörekisteri.

Ilmoittautumislomake Rippikoulut 2015 2014, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Muu:

- Valitse - - - - Seurakunnat - - - - Aapelin seurakunta - - - - Bertan seurakunta - - - - Cecilian seurakunta - - - - Doriksen seurakunta - - - - Elmerin seurakunta - - - - Filip svenska församling

TÄYTÄ TIEDOT HUOLELLISESTI yhdessä vanhempiesi kanssa. Tähdellä merkityt ovat pakollisia.

- - - - Gaudin seurakunta - - - - Harrin seurakunta - - - - Ilmarin seurakunta - - - - Jaanan seurakunta

Rippikoululainen/Konfirmande Kotiseurakunta:

Etunimet * :

VARMISTUS ILMOITTAUTUMISEN ONNISTUMISESTA Tähän s-postiosoitteeseen lähetetään varmistus ilmoittautumisen onnistumisesta.

PERUSTELUT JA PALAUTTEENI Mikäli sinulla on hyvin perusteltu syy päästä leirille tiettyyn aikaan kesästä, voit kirjoittaa perustelusi tähän.

- Cecilian seurakunta

Risto Reipas

Sukunimi * :

Riparilainen

Henkilötunnus * :

010100A1235 010199-123A

Katuosoite * :

Riparikatu 1 A 2

Postinumero * :

20100

Postitoimipaikka * :

TURKU

Matkapuhelin * :

040 12345678

Sähköpostiosoite * :

äiti.reipas@gmail.com

Asiakkaan erityisruokavaliot, jotka asiakas on halunnut tapahtuman järjestäjän huomioivan omassa toiminnassaan:

Perustelut ja palautteeni/ Argument och feedback:

Seuraavat ajankohdat ei sovi: 24.6.-3.7. olemme matkalla Ruotsissa. 30.7. on sukulaisten häät. Paras vaihtoehto riparin käymiseen on nro 305.

3. ILMOITTAUTUMINEN Huom! Jos käytät kaveriltasi saamaasi kaverikoodia - siirry suoraan ohjeen kohtaan 6. Valinnan vaihtoehdoista ja paikoista

VALITSE NELJÄ RIPPIKOULUTOIVETTA Vähintään kahden tulee olla kotiseurakuntasi rippikouluja.

-

LISÄÄ

-

LISÄÄ

-

LISÄÄ

-

LISÄÄ

-

LISÄÄ

-

LISÄÄ

-

>

LISÄÄ

>

Tämän jälkeen hyväksy valinnat painamalla näppäintä “Lisää valitut”.

11.04.2014 18.04.2014 11.04.2014 18.04.2014 11.04.2014 18.04.2014 06.06.2014 12.06.2014 18.06.2014 24.06.2014 02.07.2014 09.07.2014 09.07.2014 16.07.2014 22.07.2014 28.07.2014 09.07.2014 16.07.2014 22.07.2014 28.07.2014

>

TÄMÄN JÄLKEEN LISÄÄ VALITUT

0201 Bertan seurakunta, rippileiri (konf. 11.4.) Heinänokan leirikeskus, Kallio 0202 Bertan seurakunta, rippileiri (konf. 13.6.) Heinänokan leirikeskus 0301 Cecilian seurakunta, rippileiri (konf. 11.4.) Heinänokan leirikeskus 0302 Cecilian seurakunta, rippileiri (konf. 13.6.) Kunstenniemen leirikeskus, Kunstenmaja 0303 Cecilian seurakunta, rippileiri (konf. 4.7.) Kunstenniemen leirikeskus, Kunstenpää 0304 Cecilian seurakunta, rippileiri (konf. 11.7) Heinänokan leirikeskus, Mänty 0305 Cecilian seurakunta, rippileiri (18.7.) Kunstenniemen leirikeskus, Kunstenpää 0306 Cecilian seurakunta, rippileiri (konf. 1.8.) Harvan saari 0401 Doriksen seurakunta, rippileiri (18.7.) Pyölinranta 0402 Doriksen seurakunta, rippileiri (konf. 1.8.) Harvan saari

>

Mikäli kotiseurakunnassasi (Paattinen ja Tuomiokirkkoseurakunta) on tarjolla ryhmiä vähemmän kuin neljä, niin laita lomakkeeseen oman kotiseurakuntasi kohdasta “tyhjä” vaihtoehto. Sähköinen ilmoittautumislomake vaatii neljä rippikoulutoivetta.

Aseta vaihtoehdot toivomaasi järjestykseen. Valitse vähintään 4 ja enintään 6. Valinta tapahtuu listalla oikealla olevista lisää-painikkeista. Valitse mieluisin ensimmäiseksi, toiseksi mieluisin sitten jne. Voit muuttaa järjestystä myös jälkikäteen nuolikuvioista ja poistaa valinnan poista-painikkeesta.

LISÄÄ

-

LISÄÄ

-

LISÄÄ

LISÄÄ VALITUT

LISÄÄ KAIKKI

Ripari I Skriban 2015 29


WWW. SEITSEMASTAIVAS.FI SEITSEMASTAIVAS.FI LAITA TOIVEESI JÄRJESTYKSEEN Sinisiä nuolia klikkailemalla aseta vaihtoehdot toivomaasi järjestykseen. Valitse mieluisin ensimmäiseksi, toiseksi mieluisin toiseksi jne.

Valitut (1) (2) (3) (4)

0305 Cecilian seurakunta, rippileiri (18.7.) Kunstenniemen leirikeskus, Kunstenpää 0301 Cecilian seurakunta, rippileiri (konf. 11.4.) Heinänokan leirikeskus 0303 Cecilian seurakunta, rippileiri (konf. 4.7.) Kunstenniemen leirikeskus, Kunstenpää 0306 Cecilian seurakunta, rippileiri (konf. 1.8.) Harvan saari

09.07.2014 16.07.2014 11.04.2014 18.04.2014 18.06.2014 24.06.2014 22.07.2014 28.07.2014

-

POISTA POISTA POISTA POISTA

ILMOITTAUDU Kun kaikki henkilötietosi ja rippikoulutoiveesi ovat kunnossa klikkaa “ilmoittaudu”.

<< PALAA

ILMOITTAUDU >>

4. VAHVISTUS ILMOITTAUTUMISESTA Saat heti ruudulle ja antamaasi sähköpostiosoitteeseen vahvistuksen ilmoittautumisen onnistumisesta.

OTA YLÖS KAVERIKOODI Ilmoita kaverikoodi kaverillesi, jonka kanssa haluat samaan ryhmään. Kun kaverisi merkitsee ilmoittautumiseen kaverikoodisi, ohjelmisto muodostaa teistä automaattisesti kaveriryhmän ja tarjoaa automaattisesti samat ryhmävalinnat molemmille.

Olet ilmoittautunut tapahtumaan Rippikoulut 2014. Valitut tapahtumat : (1) 0305 Cecilian seurakunta, (2) 0301 Cecilian seurakunta, (3) 0303 Cecilian seurakunta, (4) 0306 Cecilian seurakunta,

rippileiri rippileiri rippileiri rippileiri

(konf. (konf. (konf. (konf.

18.7.) 11.4.) 4.7.) 1.8.)

09.07.2014-16.07.2014 11.04.2014-18.04.2014 18.06.2014-24.06.2014 22.07.2014-28.07.2014

Kaverikoodi: 3NXWK62FOW2T Ryhmän henkilöiden lukumäärä: 1 Ryhmään voi ilmoittautua vielä 1 henkilöä. Jos haluat kaverisi ilmoittautuvan samaan ryhmään kanssasi, anna hänelle yllä oleva kaverikoodi. Ilmoittautumislomakkeella on kaverikoodi-kohta, johon koodin voi syöttää.

5. OLET NYT ILMOITTAUTUNUT RIPPIKOULUUN. KIITOS! 6. VAIHTOEHTOISESTI: ILMOITTAUTUMINEN KAVERIKOODIA KÄYTTÄEN Huom! Tarvitset tätä ilmoittautumista varten ystävältäsi saaman kaverikoodin. Koodin kaverisi on saanut ilmoittauduttuaan rippikouluun.

LAITA RASTI RUUTUUN “Käytä kaverilta saamasi kaverikoodi” Kirjoita koodi tai “kopio ja liitä” se tähän. Tämän jälkeen ohjelmisto muodostaa teistä kaveriryhmän ja tarjoaa automaattisesti samat ryhmävalinnat molemmille. Kaverikoodia voi käyttää vain kerran. Kaksi nuorta muodostaa ryhmän.

Ryhmäilmoittautuminen Uusi kaveriryhmä: Jos haluat tehdä uuden ryhmän, et voi käyttää seuraavassa kohdassa kaverilta saamaasi kaverikoodia. Ilmoittautumisen jälkeen saat perustamasi ryhmän kaverikoodin, jonka voit antaa kavereillesi. Kaverikoodilla ilmoittautuminen: Mikäli haluat ilmoittautua samaan kaveriryhmään kaverisi kanssa, ilmoita kaverisi saama koodi tässä. Tällöin et voi valita tilaisuuksia, vaan ne ovat samat kuin kaverillasi. X Käytä kaverilta saamasi kaverikoodi (rasti ruutuun) Kaverikoodi: 3NXWK62FOW2T

ILMOITTAUDU Kun kaikki tietosi ovat kunnossa klikkaa “ilmoittaudu”.

<< PALAA

ILMOITTAUDU >>

7. VAHVISTUS ILMOITTAUTUMISESTA Saat heti ruudulle ja sähköpostiisi vahvistuksen ilmoittautumisen onnistumisesta ks. kohta 4.

8. OLET NYT ILMOITTAUTUNUT RIPPIKOULUUN. KIITOS! 30 Ripari I Skriban 2015


yhteyshenkilötkontaktpersoner RYHMÄJAOT, OSALLISTUMISET JA KÄYTÄNNÖN ASIAT RIPPIKOULUVASTAAVILTA Information om gruppindelningar, deltagande och praktiska arrangemang fås av de skriftskolansvariga Henrikinseurakunta Mäenpää Marko, johtava nuorisotyönohjaaja 040 341 7587 marko.maenpaa@evl.fi

Kaarinan seurakunta Hamarila Minna, vs. johtava nuorisotyönohjaaja 040 341 7584 minna.hamarila@evl.fi

Katariinanseurakunta Fältberg Katri, vs. johtava nuorisotyönohjaaja 040 341 7484 katri.faltberg@evl.fi

Maarian seurakunta Laaksonen Jari, kappalainen 040 341 7126, jari.laaksonen@evl.fi tai Orenius Anna, seurakuntapastori 040 341 7145, anna.orenius@evl.fi

Paattisten seurakunta Heikkinen Menni, seurakuntapastori 040 341 7637 menni.heikkinen@evl.fi

Piikkiön seurakunta Nieminen Mikko, seurakuntapastori 040 341 7727 mikko.nieminen@evl.fi

Tuomiokirkkoseurakunta Mäkitalo Milla, seurakuntapastori 040 341 7192 milla.makitalo@evl.fi

Åbo svenska församling Bäck Mia, pastor 040 341 7466 mia.back@evl.fi

Erityisrippikoulut Martin seurakunta Lund Hannele, johtava nuorisotyönohjaaja 040 341 7386 hannele.lund@evl.fi

Arola Pertti, kehitysvammaistyön pappi 050 570 2656 pertti.arola@evl.fi

“Tervetuloa rippikouluun!”

Mikaelinseurakunta Heinonen Arno, johtava nuorisotyönohjaaja 040 341 7403 arno.heinonen@evl.fi

JÄRJESTÖJEN YHTEYSTIEDOT NMKY Tietoa toiminnasta: www.tunmky.fi Wallin Mika, vastaava nuorisosihteeri 050 597 6030 mika.wallin@tunmky.fi Lahdenkauppi Ilpo, järjestötoiminnanjohtaja 050 344 7720 ilpo.lahdenkauppi@tunmky.fi

PARTIOTOIMISTO Tietoa partiorippileiristä: www.ripari.turunpartiolaiset.fi (sivu päivittyy alkusyksystä) Läntinen pitkäkatu 13 20100 TURKU 050 312 9420

ILMOITTAUTUMISEEN LIITTYVÄT ASIAT Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Kasvatusasiain keskus Hoppela Johanna, toimistosihteeri (30.8. asti) johanna.hoppela@evl.fi, 040 341 7220 Käsmä Jani, nuorisosihteeri (1.9. alkaen) jani.kasma@evl.fi ja 040 341 7247 (virastoaikana) Käyntiosoite: Eerikinkatu 3 A, 5. kerros Postiosoite: PL 922, 20101 TURKU

seurakuntavaalit. fi tulossa syksyllä 2014 Ripari I Skriban 2015 31


“Riparilla pääsee pohtimaan elämän suuria kysymyksiä.”

INFOA Kädessäsi on Riparille 2015 -esite. Tästä esitteestä saat kaiken haluamasi tiedon Turun ja Kaarinan seurakuntien järjestämistä rippikouluista. Mukana on ilta-, päivä- ja leiripainotteisia rippikouluja, joista varmasti löydät mieleisesi vaihtoehdon. Detta är en broschyr om Skriban 2014, där du hittar all den information du behöver om skriftskolorna vid Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet. Vi erbjuder kvälls- och lägerskriftskolor. Du hittar säkert ett alternativ som passar dig bäst.

SEITSEMASTAIVAS.FI

RIPARI skriban 2015 esite  

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän rippikoulut vuodelle 2015.