Page 1

NIEUWS

BRIEF MBO College voor Gezondheidszorg

nr. 4

januari 2014

In dit nummer o.a.

:

Pact Zorg en Welzi

jn Twente

Succesvolle BIG-h Pilot Google Apps

erregistratie for Education

Waardevolle prak tij

kervaring

Meer nieuws? rocvt_gz mbocollege

voorgezondheidsz

org


VOORWOORD Jacqueline Buys: “Medewerkers gezondheidszorg opleiden voor nu en de toekomst met als doel meer aandacht voor de individuele cliënt.”

en vrijwilligers. Daarnaast moeten we ons realiseren dat het delen van kennis en ervaringen in de organisatie een constante ontwikkeling oplevert. En tot slot, maar zeker van grote invloed, is dat zorg op afstand sterk groeiende is. De zorg van nu én in de toekomst vraagt nogal wat van alle medewerkers in de gezondheidszorg. Als onderwijsinstelling leveren wij jaarlijks vele nieuwe medewerkers voor de branche af en zijn daarmee een belangrijke partij voor het laten slagen van de gewenste doelstelling: meer aandacht voor de individuele cliënt. Onze doelstelling is dat wij ons er bewust Jacqueline Buys, directeur MBO College voor Gezondheidszorg

van zijn dat het toekomstige werk van de student verandert en dat we daar op inspelen. Hierbij wordt gedacht aan hoe de student samen met anderen de zorg organiseert en hoe deze

Het werk van een medewerker in de gezondheidszorg is in

aankijkt tegen de zorg, met aandacht voor de cliënt en zijn/

de loop van de jaren sterk veranderd. In eerste instantie,

haar omgeving én met aandacht voor collega’s en zichzelf.

omdat de branche gestuurd wordt door afspraken met de overheid en de daaruit voortvloeiende wet- en regelgeving.

In een eerdere editie schreef ik al over de prettige

Maar bovenal om een hele andere belangrijke reden; het

samenwerking in onze regio tussen onderwijs en de

besef dat de individuele cliënt een eigen zorgbehoefte

gezondheidszorgbranche. Door deze samenwerking optimaal

heeft. Dat is meer dan alleen richten op de uitvoering van

te benutten kunnen de ontwikkelingen voor de medewerkers

de zorgtaak; dat behoeft ook de nodige investering op

van nu en de toekomst in de gezondheidszorg geleidelijk

andere gebieden.

ingezet worden. Op sommige plekken gebeurt dat al in projectvorm of in een organisatiegericht traject. Ook is op

Ten eerste kan dit door te werken aan het optimale gebruik

2 december jl. is het Pact Zorg en Welzijn Twente getekend.

van de beschikbare techniek, zoals het werken met een

Hierover meer in deze nieuwsbrief.

zorg-leefplan of een elektronisch dossier. Als ROC van Twente hebben we diverse projecten die zich richten op de

Veel leesplezier!

Zorg & Technologie. Ten tweede kunnen we leren hoe we zorgen voor een prettige samenwerking met collega’s, diverse andere disciplines

Jacqueline Buys

van de organisatie en natuurlijk ook met mantelzorgers

Directeur MBO College voor Gezondheidszorg

2


Apps

Pilot Google Apps for Education

Ook docenten geven aan met hun nieuwe ‘digitale gereedschapskist’ beter samen te kunnen werken dan voorheen. Marieke Hoevers, collega-studieloopbaanbegeleider van de klas, geeft als voorbeeld de samenwerking met Kim. Zij hebben in de Drive een map SLB staan, waarin alle documenten rondom de groep worden opgeslagen. Zo weten zij van elkaar welke afspraken er tijdens de lessen zijn geweest en welke gesprekken er zijn gevoerd, maar ook een gezamenlijk cijferoverzicht ontbreekt in deze map niet.

Vanaf september dit schooljaar doen vijf eerstejaars klassen binnen het MBO College voor Gezondheidszorg mee met de pilot Google Apps for Education. Met deze apps van Google worden de mogelijkheden van naadloos samenwerken en communiceren verkend. Team Verzorgende-IG Almelo is één van de deelnemende teams en draagt zorg voor één van de vijf deelnemende klassen.

Digitale gereedschapskist De toekomst in

“We hebben onmiskenbaar te maken met een generatie waarin veel meer communicatie en samenwerking digitaal plaatsvindt dan vroeger. Onderwijsinstellingen proberen hierin steeds beter te faciliteren, maar ICT blijft in veel gevallen een barrière vormen. En dat terwijl er nu op digitaal vlak zoveel meer mogelijk is dan vroeger”, aldus Sebastiaan Terpstra, adviseur Onderwijs & ICT voor het MBO College voor Gezondheidszorg.

“Wat je tegenwoordig steeds meer ziet, is dat digitale barrières worden weggenomen en dat ICT in die zin steeds gebruiksvriendelijker wordt. Technologie moet naadloos aansluiten op de gebruiker en moet deze juist niet belemmeren met installaties van drivers, plugins, VPN-verbindingen, enzovoort. Nu deze barrières ook bij ons zijn weggenomen, zien we een flinke toename van het gebruik van ICT door docenten en studenten. Ik denk dat dat de eerste les is die we hebben geleerd”, aldus Sebastiaan.

Aan de behoefte om deze drempel weg te nemen, maar ook aan de behoefte aan een gedegen en integrale digitale gereedschapskist, is de pilot Google Apps for Education voortgekomen. Google biedt haar diensten (de ‘apps’), zoals Gmail, Agenda, Drive en YouTube, gratis en integraal aan voor onderwijsinstellingen, zodat deze onder hun eigen domein en beheer gebruik kunnen maken van deze diensten. Daarnaast zijn deze apps apparaat-ongebonden, dus kunnen studenten en docenten deze apps zowel vanaf hun laptop, smartphone of tablet gebruiken en vanaf elk apparaat nagenoeg dezelfde ervaring krijgen.

Het feit dat studenten nu al de basisprincipes leert van digitaal samenwerken en communiceren, levert volgens Sebastiaan straks veel profijt op voor het werkveld. “Ook in de zorg komt de nadruk steeds meer op technologie te liggen. Niet alleen zaken als domotica en ECD’s, maar locatie- en apparaat-onafhankelijk werken krijgen steeds meer aandacht. Door de student nu al kennis te laten maken met de tools die dit mogelijk maken en concepten als de ‘cloud’ nu al tastbaar maken willen we straks studenten afleveren die ook digitaal competent zijn.”

Samenwerking en communicatie, maar dan 2.0 Team Verzorgende-IG Almelo is al een tijdje aan de weg aan het timmeren rondom digitalisering van het onderwijs en wil door middel van workshops en studiedagen de lat voor zichzelf ook steeds hoger leggen. Sebastiaan: “Ik vind het leuk om te zien dat de combinatie van ICT en onderwijs hier zo sterk leeft en dat zij elkaar ook uitdagen om hun lessen met ICT interessanter en interactiever te maken. Doordat zij bijna competitief zijn op dit vlak komen er veel leuke ideeën naar boven. Ik was dan ook erg benieuwd met welke toepassingen van Google Apps zij op de proppen zouden komen, want de mogelijkheden zijn bijna eindeloos.” Kim ter Groot, studieloopbaanbegeleider van deze groep: “Zowel communicatie als samenwerking verloopt nu allemaal vanuit één schoolaccount, van waaruit ze toegang hebben tot hun mail en hun Drive, van waaruit bestanden kunnen worden gemaakt, bewerkt en gedeeld met klasgenoten en docenten. Ook wij als docenten kunnen ons lesmateriaal op die manier met hun delen.” Sebastiaan vult aan: “Dit neemt echter niet weg dat een elektronische leeromgeving overbodig is, want elke onderwijsinstelling heeft ook een formeel platform voor onderwijsmateriaal nodig.” Het feit dat ze met hun Google-account locatie- en apparaatonafhankelijk kunnen werken, werpt zijn vruchten af, want ze kunnen vanuit hun Drive tegelijkertijd samenwerken aan een document. “Een gebruiker is niet afhankelijk van direct contact. Door middel van Google Apps kan er ook op een indirecte manier worden samenwerkt. En vanuit hun account kunnen ze ook nog eens met elkaar beeldbellen.”

3


Waardevolle praktijkervaring voor We verwachten dan ook dat deze stages uiteindelijk leiden tot een sterkere focus op vakmanschap, meer werkplezier en minder uitval.”

Scholieren van Het Erasmus in Almelo mochten in september en oktober een week lang kennis maken met de zorg in Almelo. De derde- en vierdejaars vmboleerlingen liepen vier dagen mee binnen verpleeghuis Het Meulenbelt van TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) en één dag stond in het teken van zorgonderwijs op het ROC van Twente in Almelo. Doel van deze samenwerking: focus op vakmanschap.

Realistisch beroepsbeeld belangrijk voor keuze Ook Harry van der Meer, coördinator van de vmbo-klassen 3 en 4 van Het Erasmus, is erg enthousiast over de samenwerking tussen de drie organisaties. “Al op 15- en 16-jarige leeftijd wordt van de vmbo-leerling een keuze voor een toekomstig beroep verwacht. Dit gebeurt nog te vaak op basis van onvolledige informatie of een verkeerd beeld van een bepaalde beroepssector. Door in de praktijk te ervaren wat werken in de zorg betekent, krijgen de leerlingen een realistisch beeld van deze sector en kunnen zij beter een keuze voor hun toekomst maken.”

De onderlinge samenwerking biedt TMZ, Het Erasmus en ROC van Twente grote meerwaarde. Hermie IJland, verantwoordelijk voor opleiden en organisatieontwikkeling binnen TMZ: “Door scholieren ‘onder te dompelen’ in de praktijk, krijgen ze een realistisch beeld van de zorg. Dit is een uitstekende basis om een weloverwogen keuze voor een vervolgopleiding en een toekomstig beroep te maken.

4


BEROEPSBEELD

keuze vervolgopleiding

Vmbo’ers en mbo’ers gekoppeld tijdens lesdag

Stage vooral voor vierdejaars waardevol Voor de derdejaars vmbo-leerlingen kwam deze stage nog iets te vroeg. In de praktijk blijkt dat zij nog niet bewust bezig zijn met hun toekomstige beroep. Viola Brummelhuis, docent: “De stageweek was voor de vierdejaars juist een groot succes. De praktijkervaring is erg waardevol bij de keuze van de vervolgopleiding. Het is daarom realistisch om te stellen dat een aantal leerlingen na deze week heeft besloten juist niet de zorg in te willen. Daar staat tegenover dat voor andere vierdejaars verwachtingen werden beantwoord. Op deze wijze kan voor deze groep een optimaal leerklimaat worden geboden, zodat zij kunnen uitgroeien tot een zelfstandig functionerende zorgverlener. De focus ligt hierdoor inderdaad op vakmanschap, werkplezier en minder uitval.”

Om de vmbo-leerlingen een zo compleet mogelijk beeld te laten krijgen van de zorgsector, ontwikkelde een aantal docenten van het ROC van Twente voor de lesdag een speciaal onderwijsprogramma. Hierin stond voornamelijk het beroep verzorgende-IG centraal, waarbij alle primaire zorgaspecten in theorie en praktijk aan bod kwamen. Docent Kim ter Groot: “Door de vmbo-leerling in het praktijklokaal te koppelen aan de mbo-student kwam een mooie chemie tot stand. Het was leuk te zien dat de vmbo’ers niet schroomden de mbo-studenten het hemd van het lijf te vragen. Ze wilden precies weten welke handeling waarom werd uitgevoerd.” Tijdens de lesdag werd ook aandacht besteed aan de competenties waaraan de nieuwe zorgmedewerker moet voldoen, zoals het op een juiste manier gebruik maken van sociale media en omgaan met welzijnsaspecten en facilitaire zaken.

5


PLAN

Twentse zorg- en welzijnsorganisaties maken plan voor werk en scholing

Diverse Twentse zorg- en welzijnsorganisaties, waaronder het ROC van Twente, gaan samenwerken op het gebied van werk en scholing. Daarvoor is maandag 2 december 2013 op ROC-locatie De Gieterij in Hengelo het Pact Zorg en Welzijn Twente gesloten.

Aanleiding Pact Zorg en Welzijn Minister Asscher van Sociale Zaken heeft voor 2014 en 2015 landelijk 600 miljoen euro beschikbaar gesteld om de werkgelegenheid te stimuleren. Voorwaarde is dat arbeidsmarktpartijen samen plannen indienen. In Twente is daarom het Pact Zorg en Welzijn Twente opgericht. De deelnemende partijen dienen onder deze naam een regionaal sectorplan in. Hierin komen zaken terug als het vergroten van het aantal stages, het creëren van een instroompool voor afgestudeerden en het inzetten van oudere vakkrachten in de combinatie meester-gezel.

Inspelen op ontwikkelingen De sector zorg en welzijn heeft te maken met grote veranderingen. De gemeenten worden met ingang van 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg en delen van de AWBZ. De 14 Twentse gemeenten werken op dit gebied nauw samen. Daarnaast spelen zaken als bezuinigingen bij instellingen, vergrijzing van het personeelsbestand, toenemende zorgvraag door de vergrijzing en een tekort aan stage- en opleidingsplaatsen. Verwacht wordt dat vanaf 2017 de vraag naar arbeidskrachten in zorg en welzijn gaat toenemen. Met het Pact Zorg en Welzijn Twente, (een initiatief van POWI, Calibris, WGV en ROC van Twente), willen zorg- en welzijnsorganisaties inspelen op deze ontwikkelingen.

De vijf uitgangspunten • Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid op de Twentse • Arbeidsmarkt • Meer zicht op onbekend of ongekend talent • Beter opleiden en kwalificeren • Meer promotie Twentse arbeidsmarkt • Samenwerken, netwerken en co-creëren Het sectorplan dat bij het ministerie van Sociale Zaken wordt ingediend bevat concrete acties, zoals het ontwikkelen van een regionaal (intersectoraal) mobiliteitscentrum, het opzetten van een regionale flexpool en het creëren van instroompool voor pas afgestudeerden. De ondertekenaars van het Pact zijn Calibris, Regio Twente, Platform Onderwijs Werk en Inkomen (POWI), WGV Zorg en Welzijn, Menzis zorgverzekeraar, werknemersorganisatie Abvakabo, ROC van Twente, Saxion en UWV Werkbedrijf.

Twents Arbeidsmarktperspectief Het Pact Zorg en Welzijn Twente komt voort uit het Twents Arbeidsmarktperspectief. In dit plan is vastgelegd hoe ondernemers, overheid en onderzoeks- en onderwijsinstellingen in Twente gezamenlijk de Twentse arbeidsmarkt gaan versterken. Het doel is om in 2020 een reëel perspectief op werk te bieden aan de Twentse beroepsbevolking en het percentage werkzoekenden naar minder dan 5% te brengen. De vraag naar arbeidskrachten in de regio is leidend. Het Twents Arbeidsmarktperspectief is een initiatief van het POWI, UT, ROC van Twente, VNO-NCW, MKB, UWV en een vertegenwoordiging van de 14 Twentse gemeente.van de mensen waar je het voor doet.

Gevolgen wetswijziging ‘doelmatige leerwegen mbo en modernisering mbo’ Op 25 juni 2013 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘doelmatige leerwegen mbo en modernisering mbo’ aanvaard. De wet omvat de uitwerking van een aantal maatregelen uit het Actieplan mbo Focus op Vakmanschap 2014-2015. Het kabinet wil de volgende doelen bereiken: • In het mbo ligt de focus op goed, initieel beroepsonderwijs voor jongeren. Een diploma dat een solide basis biedt voor werk of doorstroom naar een hoger opleidingsniveau is het belangrijkste doel; • Mbo-instellingen leveren ieder hun aandeel in het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters; • Het beroepsonderwijs is competitief met het algemeen vormend onderwijs. Deze route naar vakmanschap zou beter gewaardeerd moeten worden door jongeren en ouders en meer jongeren zouden moeten kiezen voor het beroepsonderwijs.

Wat betekent dit voor de opleidingen Verzorgende-IG en Verpleegkundige? Om dit te realiseren is in de wet voor zowel de BOL als BBL opleidingen vanaf schooljaar 2014-2015 de volgende opleidingsduur vastgelegd:

6

Opleiding Verzorgende-IG: drie jaar Het huidige BBL-opleidingstraject van 50 weken wordt vervangen door een traject van 80 weken (tweejarige opleiding). Het BBL-opleidingstraject van 80 weken worden vervangen door een traject van 120 weken (driejarige opleiding). Individuele studenten kunnen op basis van diploma’s wel vrijstellingen aanvragen. Opleiding Verpleegkundige: vier jaar De verkorte tweejarige BBL-opleiding blijft bestaan.

Alles op een rijtje • De aandacht voor theoretische kennis wordt vergroot (concurreert met havo), daarom zijn er centrale examens voor Nederlands, Engels en rekenen. Ook moeten studenten meer uren op school zijn. Voor eerstejaarsstudenten geldt bijvoorbeeld dat zij minimaal 700 klokuren onderwijs moeten volgen, exclusief BPV/stage; • De nominale duur voor een BBL- en BOL-opleiding zijn gelijk; • Gemiddeld kent elk studiejaar een studiebelasting van 1000 klokuren (onderwijs en BPV).


BEN

Partir c’est mourir un peu! Onderwijskundige Ben Snijders heeft eind december na drie jaar het MBO College voor Gezondheidszorg verlaten. Zijn taak is volbracht: de opleidingen Verpleegkundige en Verzorgende-IG zijn weer een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de opleiding en het werkveld. Hoe heeft hij deze klus aangepakt? En hoe kijkt Ben terug op deze periode? Ben Snijders: “In het najaar van 2010 ben ik begonnen beide opleidingen onder de loep te nemen. Ik kwam er al snel achter dat de koppeling tussen opleidingsstructuur, onderwijsinhoud en de beroepspraktijkvorming onvoldoende helder was. Een gevolg daarvan was dat bij onduidelijkheden vaak naar elkaar werd gewezen: de zorginstellingen naar de opleiding en vice versa.” Ben adviseerde de scheiding tussen binnenschools en buitenschools curriculum op te heffen en te zorgen voor een curriculum waarbij theorie en praktijk aan elkaar gekoppeld zijn. Daarnaast was er nog een flinke slag te slaan om de samenwerking met het werkveld structureel en duurzaam maken. “De samenhang hebben we gevonden door het construeren van kenmerkende beroepssituaties. Deze vorm van thematisch onderwijs koppelt het aanbod van theorie en trainingen rond een thema, die samen met de instellingen zijn bedacht, aan praktijkopdrachten. De meest logische vorm van beroepspraktijkvorming is dan een lintstage”, aldus de onderwijskundige. (zie ook het artikel over Lintstage in deze nieuwsbrief - redactie) Op de vraag hoe Ben het heeft aangepakt dit te realiseren, reageert hij enthousiast: “We hebben zorginstellingen gewoon gevraagd met ons mee te denken. De hierdoor ontstane meedenkgroepen hebben ons geadviseerd over het curriculum. De invulling ervan hebben we samen opgepakt met de zogenaamde schrijfgroepen, die weer uit de meedenkgroepen zijn ontstaat. Hierdoor ontstond een hele natuurlijke samenwerking tussen opleiding en branche met als gevolg dat er nu een blauwdruk ligt van het curriculum van beide opleidingen die toekomstbestendig is. En dat mede dankzij beide groepen!” Ook is er nog iets anders moois ontstaan door de samenwerking: deze nieuwsbrief! Er bleek namelijk behoefte aan meer en verbeterde communicatie van de opleiding en met het werkveld. Ben: “Nu de vierde editie er ligt, weet ik inmiddels dat de nieuwsbrief in de gevraagde behoefte voorziet. Ik had de eer om hoofdredacteur te zijn en dat heb ik elk nummer met plezier gedaan. Het is nu echter tijd dat stokje ook over te dragen. Ik heb er alle vertrouwen in dat mijn opvolger, Sebastiaan Terpstra (adviseur ICT, Communicatie & Marketing van het MBO College voor Gezondheidszorg) het goed oppakt en de nieuwsbrief gaat doorontwikkelen.” Inmiddels is Ben weer aan het werk bij Saxion (de werkgever die hem tijdelijk detacheerde bij het ROC van Twente) en kijkt hij voldaan terug op de afgelopen drie jaar. “Ik ben met een missie op pad gestuurd en die heb ik volbracht! Het heeft alle partijen iets opgeleverd, heel mooi! Bij deze wil ik dan ook iedereen bedanken voor het meewerken, meedenken en meeschrijven, maar vooral voor de enthousiaste en prettige samenwerking. Wie weet tot ziens!” Ben, jij ook bedankt voor alle goeds dat je ons hebt gebracht!

7


EXAMINEREN V Steekproef buitenschools examineren

In samenwerking met de opleidingsfunctionarissen van de opleiding Doktersassistent, AriënsZorgpalet en TriviumMeulenbeltZorg

Vlnr: Ine, Marijke en Akkie De examencommissie van het MBO College voor Gezondheidszorg heeft als één van de belangrijkste taken het waarborgen en bewaken van de kwaliteit van examens. Met een steekproef is getest of het buitenschoolse examen en de wijze van examinering voldeed aan de kerntaken, werkprocessen en competenties. De conclusies en aanbevelingen zijn afgelopen december besproken met de examencommissie. Aansluitend worden het werkveld en de teams begin dit jaar geïnformeerd en vervolgens zullen waar mogelijk de aanbevelingen geïmplementeerd worden binnen het onderwijs of de beroepspraktijkvorming.

Naast de informatie en kennis die de steekproef heeft opgeleverd, heeft de examencommissie ook de gastvrijheid en de positieve reacties van de verschillende betrokkenen als bijzonder waardevol ervaren. De examencommissie dankt dan ook alle deelnemers voor de enthousiaste medewerking. Marijke Hesselink, Akkie Bos en Ine Lammers Leden van de (sub)examencommissie MBO College voor Gezondheidszorg

Steekproef bij AriënsZorgpalet Enige tijd geleden zat ik in een overleg bij het ROC van Twente, waarbij Ine Lammers van de examencommissie een presentatie gaf over de steekproef. Ik was onder de indruk van de vraagstelling, maar kwam tot de conclusie dat ik op meer dan de helft helaas geen antwoord kon geven. De vraag kwam al snel of AriënsZorgpalet mee wilde werken aan deze steekproef. Nadat iedereen binnen onze organisatie ervan was overtuigd dat het niet om het beoordelen van onze werkbegeleiders, teamleiders en stagiaires ging, stemden we in om mee te werken. De steekproef werd door Ine Lammers afgenomen op de afdelingen psychogeriatrie, revalidatie en overbrugging, de leerafdeling en de verzorgingshuiszorg. Deze mix gaf de meeste kans op verschillende antwoorden vanuit onze organisatie. Ine werd eerst geïntroduceerd op de afdeling, ging daarna met de teamleider in gesprek en had tot slot een individueel gesprek met een werkbegeleider en een stagiaire van de BOL- of BBLopleiding.

Hoe zijn we te werk gegaan? In het voorjaar van 2013 is een presentatie gegeven tijdens het werkveldoverleg. Voor de opleidingen Verzorging en Verpleegkundige waren twee instellingen bereid mee te werken aan de buitenschoolse steekproef: AriënsZorgpalet en TriviumMeulenbeltZorg. Voor de opleidingen Assistenten Gezondheidszorg gaven de opleidingsmedewerkers van de opleiding Doktersassistent aan mee te willen doen.

Interviews met de doelgroepen De steekproef bestond uit 15 interviews met studenten, tien met werkbegeleiders, tien met leidinggevenden en drie met docenten. Ze zijn in het voorjaar van 2013 afgenomen. Daarbij kwamen onder andere de volgende vragen aan bod: voldoet het examen aan de landelijke eisen, is de studiebelasting doelmatig met betrekking tot het afleggen van de examens, wordt er door de student werk verricht dat passend is bij de examens en welke afgeronde beroepsopleiding heeft de beoordelaar genoten?

Conclusies • • • •

De conclusies zijn besproken in een plenaire setting en daar kwamen veel punten naar voren, maar de hoofdconclusie is dat de koppeling theorie en praktijk af en toe lastig is. Iedereen was zeer positief, omdat het ROC van Twente het gevoel heeft gegeven dat ze met de verbeterpunten direct aan de slag zijn gegaan.

De driepuntsbeoordeling van de proeve is een duidelijke vooruitgang. De meeste werkbegeleiders geven aan hier nog wel zoekende in te zijn; Niet alle proeven kunnen buitenschools geëxamineerd worden. Hier wordt verschillend mee omgegaan; Er wordt op het juiste niveau getoetst; Theorie en uitvoering van de proeve van bekwaamheid moeten meer afgestemd worden.

Annemarie Ribbink Opleidingsfunctionaris AriënsZorgpalet

8


VERPLEGING Lintstage verbindt direct theorie en praktijk Pilot gestart met eerstejaarsstudenten BOL-opleiding Verzorgende-IG in Almelo

Hoe kunnen we studenten bewuster maken van de huidige dynamische situatie op arbeidsmarkt, zodat ze weten wat ze kunnen verwachten én wat het werkveld van hen verwacht? Om hier adequaat op in te spelen, is de BOL-opleiding Verzorgende-IG gestart met een pilot met één curriculum voor binnen- en buitenschools leren. De kracht zit ‘m in de lintstage die theorie en praktijk direct met elkaar verbindt en studenten sneller hun competenties laat ontdekken.

persoonskenmerken die studenten nodig hebben om het beroep in de maatschappij uit te kunnen oefenen. Om betekenisvol te leren, wordt er gewerkt met thema’s, ook wel kenmerkende beroepssituaties genoemd waarin adequaat gehandeld moet worden. Thema’s zijn bijvoorbeeld: ‘De dag begint’, ‘Wat brengt de dag’, ‘Op de klok’ en ‘Wat als het tegen zit?’. De student werkt hierbij aan beroepsrollen als zorgverlener, begeleider, planner en adviseur. De opgedane skills kunnen de studenten diezelfde week nog toepassen in de praktijk door de lintstage. En die praktijkervaring is vervolgens weer te gebruiken bij de afronding van opdrachten en toetsen.

Zoals onderwijskundige Ben Snijders in deze nieuwsbrief al toelichtte: zijn taak om de opleidingen Verpleegkundige en Verzorgende-IG weer een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de opleiding en het werkveld te laten zijn, is volbracht. Dit resulteerde onder andere in de pilot met één curriculum dat aansluit bij de behoefte van het werkveld, maar ook bij de eisen die aan de studenten worden gesteld. Met andere woorden: de scheiding tussen het binnenschools en buitenschools curriculum is opgeheven en theorie en praktijk zijn aan elkaar gekoppeld.

Het mooie van een lintstage is ook dat studenten de kans hebben zich te oriënteren op de arbeidsmarkt en te ontdekken waar hun interesses liggen. Ze ontdekken of het beroep echt bij hen past, in welke branche zij zich prettig voelen en welke kwaliteiten en competenties ze hebben. Ook ontwikkelen ze zich op persoonlijk en sociaal gebied. Om te kunnen wennen aan het werkritme in de zorg, wordt er in overleg met student besloten om de weekenden of feestdagen mee te draaien; de zorg houdt ten slotte niet om 17.00 uur op.

Binnen dit curriculum bestaat het eerste leerjaar van de BOLopleiding uit een lintstage van 30 weken. De naam zegt het al: deze stage vormt een ‘lint’ door de opleiding en start na de eerste tien lesweken. Vanaf dit moment, dus de rest van het schooljaar, lopen de studenten 16 uur per week stage in de zorg en volgen daarnaast drie dagen per week theorie- en praktijklessen bij het ROC van Twente.

De 80 eerstejaars BOL-studenten van de opleiding Verzorgende-IG in Almelo zijn tot nu toe enthousiast over dit opleidingstraject. Tijdens diverse informatiebijeenkomsten bleek ook dat de werkbegeleiders van betrokken instellingen graag mee willen werken. In mei 2014 wordt de lintstage geëvalueerd met de betrokken partijen en dan zal blijken of het z’n vruchten afwerpt. Wordt vervolgd!

Tijdens de lessen ligt de nadruk op beroepsgericht onderwijs dat uitgaat van beroepscompetenties; een samenhangend geheel van kennis, vaardigheden, houding, motivatie en

9


ZORGTOPPER Verpleegkundigen succesvol geschoold voor herregistratie BIG

Bij het naderen van 31 december jl., de deadline voor de BIG-herregistratie, konden rond de 50 verpleegkundigen, verdeeld over vier groepen, vol trots de herregistratie aanvragen door het behalen van het Periodiek Registratie Certificaat. Twee groepen volgden het volledige traject (alle deelkwalificaties) en waren eind 2012 gestart. De andere twee groepen namen deel aan het verkorte traject.

Vanaf 1 januari 2014 is het voor verpleegkundigen wettelijk verplicht geregistreerd te zijn in het BIG-register. Voor de meeste geen probleem; zij voldoen aan de gestelde werkervaringseis (2080 uur in 5 jaar tijd). Voor oud-verpleegkundigen die weer willen werken of verpleegkundigen die slechts enkele uren werken, trad echter de scholingseis in werking. Zij konden bij het ROC van Twente terecht voor de training ‘Herregistratie BIGregister’. Inmiddels zijn de eerste vier groepen succesvol bijgeschoold.

Zoals nu duidelijk is geworden, is het voor verpleegkundigen die de deadline van 31 december niet hebben gehaald, en dus geschrapt zijn uit het register, alsnog mogelijk om het scholingstraject te volgen in het kader van herregistratie. Medio juni start er weer een traject. Daarvoor kan deelgenomen worden aan een centraal toetsmoment dat op 12 februari a.s. gepland is door CITO.

Het Contractbureau Gezondheidszorg biedt de training sinds oktober 2012 in twee varianten aan; het volledige traject of een verkort traject als het gaat om het behalen van deelkwalificaties. Dit hangt af van het al dan niet vooraf maken van CITO-toets of de score ervan. Met de toets wordt gecheckt hoe het gesteld is met noodzakelijke kerncompetenties en -vaardigheden voor het uitoefenen van het beroep verpleegkundige.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.rocvantwente.nl/big

10


Agenda Voorlichting verkort- en doorstroomtraject opleiding Verpleegkundige (BOL en BBL) Dinsdag 25 maart en 10 juni, van 15.00 tot 17.00 uur De Gieterij in Hengelo Meer informatie: www.rocvantwente.nl Open Dagen 2014 Maandag 27 januari, 15.00-21.00 uur: Wethouder Beversstraat 165 in Enschede, opleidingen Zorghulp en Helpende Zorg & Welzijn Dinsdag 28 januari 2013, 15.00-21.00 uur: De Gieterij in Hengelo, opleidingen Zorghulp, Helpende Zorg & Welzijn, Verpleegkundige, Verzorgende-IG en Assistenten Gezondheidszorg Woensdag 29 januari 2014, 15.00-21.00 uur: Wierdensestraat 65 in Almelo, opleidingen Zorghulp, Helpende Zorg & Welzijn en Verzorgende-IG Op alle ROC-locaties zijn van 27 t/m 31 januari 2014 geopend voor de Open Dagen. Kijk voor meer informatie op www.rocvantwente.nl/opendagen Bijeenkomsten Adviescommissie 2014 Dinsdag 7 januari en 1 april van 15.00 tot 17.00 uur en 1 juli van 17.00 tot 21.00 uur De Gieterij in Hengelo (1 juli nog niet bekend) Bijeenkomsten BPV Klankbordoverleg 2014 Donderdag 9 januari, 20 februari, 10 april en 5 juni, van 09.00 tot 11.00 uur Gieterij in Hengelo, Hazemeijerzaal A Bijeenkomsten Meedenkgroep VP 2014 Dinsdag 14 januari, 25 maart en 3 juni 201, van 15.00 tot 17.00 uur Locatie nog niet bekend Bijeenkomsten Meedenkgroep VZ 2014 Dinsdag 18 februari en 13 mei, van 15.00 tot 16.30 uur Locatie nog niet bekend Bijeenkomsten Werkveldoverleg Dinsdag 20 mei (tijdstip nog niet bekend) Wierdensestraat 65 in Almelo Overige activiteiten Dinsdag 11 februari: themamiddag van 13.00 tot 17.00 uur Locatie nog niet bekend 11


Open Dagen

ENSCHEDE HENGELO ALMELO VROOMSHOOP RIJSSEN

MA 27 JAN DI 28 JAN WO 29 JAN WO 29 JAN DO 30 JAN

15 - 21 uur

www.rocvantwente.nl/opendagen

Nieuwsbrief MBO College voor Gezondheidszorg (januari 2014)  
Nieuwsbrief MBO College voor Gezondheidszorg (januari 2014)  
Advertisement