Page 1

Från görande till lärande

Ann-Marie Edehamn Helena Eriksson Jane Tuominen


Syftet med vårt arbete..

…var att undersöka om Learning study kan vara ett förhållningssätt att öka elevers måluppfyllelse


Klassen      

åk 6 17 elever 5 elever med annat modersmål än svenska 6 elever i behov av särskilt stöd 2 elever med fallenhet för matematik klassläraren är utbildad i ma/no åk 1 - 7


Lärandeobjektet Från samband mellan rationella tal till positioner hos tal i decimalform    

Samband bort Procent bort Bråk bort Storleksordna tal i decimalform bort


Lärandeobjektets kritiska aspekter Ämnesdidaktik

Elever

Kritiska aspekter

Innehållsanalys

Lärandeobjekt


Förtest Vårt förtest bestod av fyra olika delar:   

En skriftlig del med en öppen fråga Två laborativa delar där eleverna skulle storleksordna rationella tal Intervju


Resultat - fรถrtest Fรถrtest

Antal elever

8 6 Fรถrtest Grupp 1

4

Fรถrtest Grupp 2

2 0 Ja

Nej

Kan storleksordna tal i decim alform


Vi söker mängden olika förståelse om rationella tal i klassen   

Det finns inte några tal mellan 0 och 1 Det är inte tal det som finns mellan 0 och 1 De olika representationsformerna har inget samband Kan storleksordna tal i decimalform, men det finns inget samband mellan de tre representationsformerna


Vi söker mängden olika förståelse om rationella tal i klassen      

Kan inte operera med tal i bråkform Får tal i bråkform till endast division Tal i bråkform skrivna som ord är svårare Ser symboler för siffror istället för tal 25 100 blir mycket minus ”Det här kan jag inte!”


Första lektionen 

Innehåll: Samband mellan tal i bråk- och decimalform Laborativt materiel: Vi använde Multibas-materiel och egentillverkade cirklar Elevernas arbete: Storleksordna tal i bråk- och decimalform


Resultat - eftertest

Antal elever

Grupp 1 7 6 5 4 3 2 1 0

Grupp 1 Fรถrtest Grupp 1 Eftertest

Ja

Nej

Kan storleksordna tal i decimalform


Andra lektionen 

Innehåll: Decimaltalens positioner Laborativt materiel: Vi använde Multibas-materiel Elevernas arbete: Storleksordna tal i decimalform


Resultat - eftertest Grupp 2

Antal elever

10 8 6

Grupp 2 Fรถrtest

4

Grupp 2 Eftertest

2 0 Ja

Nej

Kan storleksordna tal i decimalform


Mängden olika förståelse ökar!          

  

Det finns inte några tal mellan 0 och 1 Det är inte tal det som finns mellan 0 och 1 De olika representationsformerna har inget samband Kan storleksordna tal i decimalform, men det finns inget samband mellan de tre representationsformerna Kan inte operera med tal i bråkform Får tal i bråkform till endast division Tal i bråkform skrivna som ord svårare Ser symboler för siffror istället för tal

25 blir mycket minus 100 Det här kan jag inte!

Begreppet storleksordna Begreppet tal Begreppen hundratal och hundradel


Fördröjt eftertest Fördröjt eftertest 8 6 Fördr öjt ef t ert est Grupp 1

4

Fördr öjt ef t ert est Grupp 2

2 0 Ja

Nej

Kan st or leksor dna t al i decimalf or m


Laborativt materiel För att undervisa på ett varierat sätt och åskådliggöra lärandeobjektet…???

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Vad kan Learning study bidra med för ökad måluppfyllelse?     

Pedagogerna för gemensamma ämnesdidaktiska diskussioner om: Vad säger styrdokumenten? Vad är det eleverna kan när de kan? Vad är/kan vara svårt med det som ska läras? Vilken ämnesdidaktisk litteratur de kan fördjupa sig i? Vilket matematiskt språk bör man använda?


Hur mycket tid tar Learning study?


Tidsplan för en Learning study 

 

20 timmar á 60 minuter inklusive 4 timmar lektionstid under en period på 6 veckor vid 2 cykler Fördröjt eftertest Presentation på Fronter


N책r vi m책let????


Fr책gor


Ur elevperspektiv!


Tack för att Du lyssnade!

  

ann-marie.edehamn@norrtalje.se helena.2.eriksson@norrtalje.se jane.tuominen@norrtalje.se


Från görande till lärande  

En presentation om rationella tal

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you