Page 1


การประยุกต์ ใช้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบนั ได้ มี การนำามาใช้ ในหลายสาขาวิชาชีพ ทั้งในด้ านการศึกษา ด้ านธุรกิจ อุตสาหกรรม ด้ านการแพทย์ ด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพือ่ อำานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ การทำางาน การศึกษาหาความ รู้ ทำาให้ คุณภาพชีวติ ของคนในสั งคมปัจจุบันดีขนึ้ นอกจากนีห้ น่ วยงาน ราชการต่ างๆ ก็นำาเทคโนโลยีสารสนเทศและ ระบบคอมพิวเตอร์ เข้ ามา อำานวยความสะดวกให้ กบั ประชาชน ในการติดต่ อประสานงานกับทาง ราชการ และในธุรกิจเอกชนทางด้ านการโรงแรม และการท่ องเที่ยว ก็ให้ บริการข้ อมูลข่ าวสาร และบริการลูกค้ าผ่านทางระบบอินเทอร์ เน็ต ทำาได้ อย่ างสะดวกรวดเร็วทันเหตุการณ์


ประยุกต์ ใช้ ในงานด้ านการศึกษา และใช้ ในงานทะเบียนสถานศึกษา          เทคโนโลยีสารสนเทศทีน่ ำามาใช้ สำาหรับการเรียนการสอน เป็ นการใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ หลายอย่ าง สอนด้ วยสื่ ออุปกรณ์ ที่ ทันสมัย ห้ องเรียนสมัยใหม่ มีอุปกรณ์ วดิ โี อโปรเจคเตอร์ มี เครื่องคอมพิวเตอร์ มีระบบการอ่านข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แบบ ต่ าง ๆ รูปแบบของสื่ อทีน่ ำามาใช้ ในด้ านการเรียนการสอน ก็มี หลากหลาย ขึน้ อยู่กบั ความเหมาะสมในการนำามาใช้ เช่ น คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน อิเล็กทรอนิกส์ บุค วิดโี อเทเลคอน เฟอเรนซ์ ระบบวิดโี อออนดีมานด์ การสื บค้ นข้ อมูลใน คอมพิวเตอร์ และระบบอินเทอร์ เน็ต


ตัวอย่ างประยุกต์ ใช้ ในงานด้ านการศึกษา -คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เป็ นการนำาเอาเทคโนโลยี รวมกับการออกแบบโปรแกรมการ สอน มาใช้ ช่วยสอน ซึ่งเรียกกันโดยทัว่ ไปว่ าบทเรียน CAI -การเรียนการสอนโดยใช้ เว็บเป็ นหลัก เป็ นการจัดการเรียน ทีม่ สี ภาพการเรียนต่ างไป จากรูปแบบเดิม -อิเล็กทรอนิกส์ บุค คือการเก็บข้ อมูลจำานวนมากด้ วยซีดรี อม - วิดโี อเทเลคอนเฟอเรนซ์ หมายถึงการประชุมทางจอภาพ โดยใช้ เทคโนโลยีการสื่ อสาร ทีท่ ันสมัย


ตัตัววอย่ อย่าางประยุ งประยุกกต์ต์ใใช้ช้ใในงานทะเบี นงานทะเบียยนของสถานศึ นของสถานศึกกษา ษา - งานรับมอบตัว ทำาหน้ าทีต่ รวจสอบหลักฐานทีน่ ักศึกษานำามารายงานตัว - งานทะเบียนเรียนรายวิชา ทำาหน้ าทีจ่ ัดรายวิชาทีต่ ้ องเรียนให้ กบั นักศึกษา - งานส่ งนักศึกษาฝึ กงาน ทำาหน้ าทีห่ าข้ อมูลจากสถานทีฝ่ ึ กงาน ในแต่ ละแห่ งว่ า สามารถรองรับจำานวน - งานประมวลผลการเรียน ทำาหน้ าทีน่ ำาผลการเรียนจากอาจารย์ ผ้สู อนมา ประมวลในแต่ ละภาคเรียน - งานทะเบียนเรียนรายวิชา ทำาหน้ าทีจ่ ดั รายวิชาทีต่ ้ องเรียนให้ กบั นักศึกษา


ประยุ ประยุกกต์ต์ใใช้ช้ใในงานสาธารณสุ นงานสาธารณสุขขและการแพทย์ และการแพทย์                   เทคโนโลยี เทคโนโลยีสสารสนเทศได้ ารสนเทศได้รรับับ

การนำ การนำาามาใช้ มาใช้ใในการพั นการพัฒฒนา นาด้ด้าานน สาธารณสุ สาธารณสุขขอย่ อย่าางกว้ งกว้าางขวาง งขวางและทำ และทำาาให้ให้ งานด้ งานด้าานนสาธารณสุ สาธารณสุขขเจริ เจริญญก้ก้าาวหน้ วหน้าา อย่ อย่าางรวดเร็ งรวดเร็ววโดยกระทรวง โดยกระทรวง สาธารณสุ สาธารณสุขขได้ได้ปปรัรับบระบบการบริ ระบบการบริหหาราร งาน งานและนำ และนำาาเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศมา สารสนเทศมา ใช้ใช้ใในงานต่ นงานต่าางๆงๆ


ประยุ ประยุกกต์ต์ใใช้ช้ใในงานสาธารณสุ นงานสาธารณสุขขและการแพทย์ และการแพทย์ - ด้ านการลงทะเบียนผู้ป่วย ตั้งแต่ เริ่มทำาบัตร จ่ ายยา เก็บเงิน   

- การสนับสนุนการรักษาพยาบาล โดยการ เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ ของโรงพยาบาล - เทคโนโลยีสารสนเทศจะช่ วยในการ ให้ ความรู้ แก่ประชาชน ของแพทย์ หรือหน่ วยงานสาธารณสุ ขต่ างๆ เป็ นไปด้ วยความ สะดวก รวดเร็ว


ประยุ ประยุกกต์ต์ใใช้ช้ใในงานด้ นงานด้าานวิ นวิททยาศาสตร์ ยาศาสตร์แและเทคโนโลยี ละเทคโนโลยี         กลุ่มนักวิทยาสตร์ วิศวกรทีต่ ้ องการศึกษาพฤติกรรมบางอย่ างของ

สิ่ งมีชีวติ รวมถึงสิ่ งแวดล้อมต่ างๆ เช่ นศึกษาการกระจายถิน่ ทีอ่ ยู่ของนก การกระจายของแบคทีเรีย การสร้ างอาณาจักรของมด ผึง้ ชีวติ ความเป็ น อยู่ของสั ตว์ ป่าต่ าง ๆ การพึง่ พาอาศัยซึ่งกันและกัน ตลอดจนระบบ นิเวศวิทยา ความสนใจในการจำาลองความเป็ นอยู่ของ สิ่ งมีชีวติ ได้ มมี า นานแล้ว เริ่มตั้งแต่ ครั้ง จอห์ น พอยเมน ผู้เป็ นนักคณิตศาสตร์ เสนอ แนวคิดการทำาให้ เครื่องจักรทำางานโดยอัตโนมัติภายใต้ โปรแกรม ซึ่งเป็ น รากฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์ จนถึงปัจจุบันเกมแห่ งชีวติ จึงเกิดขึน้


ประยุ ประยุกกต์ต์ใใช้ช้ใในงานด้ นงานด้าานวิ นวิททยาศาสตร์ ยาศาสตร์แและเทคโนโลยี ละเทคโนโลยี การประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศด้ านการ ออกแบบ ได้ มกี ารนำาคอมพิวเตอร์ มาช่ วยในการ ออกแบบ ( CAD : Computer Aided Design) ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบสิ นค้า และสามารถใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วยควบคุมกระบวนการผลิต ( CAM : Computer Aided Manufacturing ) เช่ นควบคุม อุณหภูมิ ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ลดแรงงาน โดยใช้ คอมพิวเตอร์ ควบคุมหุ่นยนต์ ทาำ งาน


ประยุกต์ ใช้ ในงานด้ านการสื่ อสารและโทรคมนาคม เทคโนโลยีของการสื่ อสารและโทรคมนาคมในปัจจุบัน ก้าวไกลไปมาก มีบริการมากมายทีท่ นั สมัยและตอบรับกับ การนำามาประยุกต์ ใช้ ในการดำาเนินธุรกิจ ตัวอย่ างการใช้ โทรศัพท์ ในปัจจุบันนีก้ ม็ ไิ ดมีไว้เพียงสำ าหรับคุยสนทนาเพียง อย่ างเดียวอีกต่ อไป แต่ มนั สามารถช่ วยงานได้ มากขึน้ โดย อ้างอิงข้ อมูลและการเปิ ดให้ บริการของบริษัท มีติดต่ อสื่ อสาร ผ่ านดาวเทียมทั้งภาพและเสี ยง มีโทรศัพท์ มอื ถือรุ่ นต่ าง ๆ ออก มามากมาย พัฒนาทั้งหน่ วยงานของภาครัฐและเอกชน


ประยุกต์ ใช้ ในสำ านักงานภาครัฐและเอกชน ปัจจุบันได้ มกี ารนำาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ ามาใช้ ใน หน่ วยงานภาครัฐและเอกชน ต่ าง ๆ มากมาย เช่ น การทำาบัตร ประจำาตัวประชาชน การเกิด การตาย การเสี ยภาษีอากร การทำา ใบอนุญาตขับรถยนต์ การจ่ ายค่ าสาธารณูปโภคต่ างๆ การ ประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง ฯลฯ เป็ นต้ น งานเหล่านีไ้ ด้ มี การนำาระบบสำ านักงานอัตโนมัติเข้ ามาใช้ เพือ่ ทำาให้ ได้ ข้อมูล ข่ าวสารทีร่ วดเร็ว และยังตอบสนองกับการบริหารยุคใหม่ ที่ ต้ องใช้ ข้อมูลเป็ นหลักในการบริหาร จัดการ


การนำาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ ามาใช้ ในหน่ วยงาน ต่ าง ๆ เกือบทุกวงการ ทั้งภาครัฐและเอกชนไม่ ว่าจะอยู่ในรูปของบุคคลหรือ องค์ กรใด ๆ ก็ตาม ฉะนั้นจึงจำาเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้ องมีการศึกษาทางด้ าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ในหน่ วยงานด้ านการศึกษาก็มคี วามตื่นตัวและเปิ ด ทำาการเรียนการสอนในหลักสู ตร ดังกล่าว ทั้งในระดับ อาชีวศึกษา และ อุดมศึกษา และเป็ นสาขาวิชาทีม่ นี ักศึกษา ให้ ความสนใจ กันมากเนื่องจากยัง มีตลาดแรงงานรองรับมากนั่นเอง


ผลกระทบของ เทคโนโลยีต่อสั งคม


สถานการณ์ ใหม่ ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ความต้ องการในเชิงของสื่ อทีเ่ ป็ นมวลชน

ความเร็วในการสื่ อสารข้ อมูล ระบบการสื่ อสารทีท่ นั สมัย


ความต้ องการในเชิงของสื่ อทีเ่ ป็ นมวลชน หมายถึง ความต้ องการทีจ่ ะ สื่ อสารไปสู่ ผู้คนจำานวนมากๆ ใน คราวเดียวกัน เพือ่ ให้ เกิดพลัง และอำานาจในการ สื่ อสารซึ่ง หมายถึงประสิ ทธิภาพ ของ เทคโนโลยีทนี่ ำาเอามาใช้ และ สามารถเข้ าถึงกลุ่มเป้ าหมายที่ ต้ องการได้ จำานวนมากๆ


ความเร็วในการสื่ อสารข้ อมูล

หมายถึงความเร็วในการสื่ อสารข้ อมูลทีเ่ ป็ นทั้งภาพ ตัวอักษร เสี ยง รวมถึงภาพเคลือ่ นไหว ในทีน่ ีเ้ น้ นในเรื่องของการสื่ อสาร แบบสองทางซึ่งจะต้ องสามารถโต้ ตอบ และมีปฏิสัมพันธ์ ซึ่งกัน และกันได้ แบบทันทีทนั ใด (Real-time)


ระบบการสื่ อสารทีท่ นั สมัย การสื่ อสารทีอ่ าศัยใยแก้ วนำาแสง และสื่ อสารไร้ สายประเภทต่ างๆรวมถึงการใช้ เครือ ข่ ายคอมพิวเตอร์ ในการสื่ อสารข้ อมูลข่ าวสารระหว่ างกัน กระบวนการดังกล่ าวได้ สร้ างสภาพแวดล้อมทางสั งคมขึน้ มาใหม่ สื่ อด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศแบบใหม่ กลายเป็ นสิ่ งทีบ่ ูรณาการณ์ รวมกับการดำารงชีวติ ตามปกติ การ เปลีย่ นแปลงทางกระบวนการทำางานในสภาพแวดล้ อมการทำางานคนรุ่นต่ อไปต้ อง เรียนรู้ถึงกระบวนการคิดทีจ่ ะใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศช่ วยพัฒนาความสามารถของ ตนเอง หมายถึงการพัฒนาการวิเคราะห์ และการตัดสิ นใจในข้ อมูลข่ าวสารนั้นด้ วย การสั งเคราะห์ เชิงคุณค่ าแทนการเรียนรู้ในเชิงเนือ้ หาสาระ เทคโนโลยีทที่ นั สมัยและ ล้ำ าหน้ า จะเป็ นตัวกำาหนด การพัฒนาให้ กบั คนในสั งคม


ความสั มพันธ์ ของสั งคม และเทคโนโลยี . เทคโนโลยีมผี ลโดยตรงต่ อ การเปลีย่ นแปลง infrastructure ในสั งคม . การเปลีย่ นแปลง infrastructure ในสั งคม เปลีย่ นแปลงวิถี ชีวติ การทำางาน . การเปลีย่ นแปลงทางด้ าน ICT มีผลโดยตรงค่อธุรกิจ . สั งคมเลือกเทคโนโลยี โดยมีปัจจัยทางธุรกิจ และสั งคมโลก . วีถชี ีวติ การทำางานทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปทำาให้ เกิดปัญหารูปแบบใหม่ . สั งคมสร้ างกรอบ กฎ และรูปแบบการควบคุม


ผลกระทบทางการศึกษา แนวคิดใหม่ สำาหรับยุคเทคโนโลยี สารสนเทศก็คอื ความต้ องการโครงสร้ างของ สารสนเทศเพือ่ การเข้ าใจมากกว่าความต้ องการ สารสนเทศเพือ่ การจำา ในความหมายนี้ คือ ความสามารถในการ จัดกระทำาข้ อมูล เพือ่ ให้ ได้ ข้อมูลใหม่ และนำาเสนอต่ อสาธารณชน สิ่ งนี้ กลายเป็ นทักษะทางสั งคมทีจ่ ำาเป็ นต่ อการดำารง ชีพในสั งคมเทคโนโลยีสารสนเทศแบบใหม่ นี้ ดังนั้นจุดประสงค์ ตามแนวทาง นี้ คือ จะต้ อง เน้ นทักษะกระบวนการดังต่ อไปนี้


อย่า งชาญฉลาด - สร้า งสรรค์ส ารสนเทศเพื่อ ให้เ กิด คุณ ค่า ขึ้น - เลือ กสรรและเข้า ใจสารสนเทศ เพื่อ สร้า งสรรค์แ นวคิด ใหม่ - สืบ ค้น สารสนเทศที่ต อ ้ งการ และ ประเมิน การนำา มาใช้ม ากกว่า การ จดจำา เนือ ้ หาวิช า - เสนอแนวคิด โดยใช้ก ระบวนการ


ผลกระทบทีเ่ ห็นได้ อย่ างชัดเจน

การเปลี่ยนแปลงด้ านรูปแบบการศึกษา

การเปลีย่ นแปลงด้ านสภาพแวดล้ อมทางการศึกษา


การเปลีย่ นแปลงด้ านรูปแบบการศึกษา         รู ปแบบการศึกษาทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป คือ เน้ นการ

พัฒนาวิธีการเรียนรู้ ความคิด และกระบวนการที่ รวดเร็วต่ อสารสนเทศ การใช้ รูปแบบการสอนแบบ ยืดหยุ่นทีไ่ ปเกีย่ วข้ องกับเทคโนโลยีทมี่ ี อยู่ใน ประเทศ จัดสภาพแวดล้อมทาง การเรียน และสิ่ ง อำานวยความสะดวกทีเ่ กีย่ วข้ องกับกระบวนการเรียน มากกว่าการสอนโดยใช้ โครงสร้ างการเรียนแบบ ยืดหยุ่น พัฒนาเทคนิคการใช้ คอมพิวเตอร์ และ มัลติมีเดียเพือ่ การเรียนการสอน


การเปลีย่ นแปลงด้ านสภาพแวดล้ อมทางการศึกษา อิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศส่ งผลต่ อ ระบบโครงสร้ างของสภาพแวดล้อมทางการศึกษา หลายด้ าน อาทิ ระบบสั งคมเข้ ามามีส่วนร่ วมในการ จัดการการศึกษามากขึน้ หลักสู ตรเป็ นแบบ ยืดหยุ่น และมีการกระจายในหลายๆ ด้ านการบริหารเน้ น กระจายการบริหารสู่ ชุ มชน กลุ่มผู้เรียนเป็ นกลุ่มเล็ก และใช้ เครือข่ ายการเรียนรู้ มีการร่ วมมือกันระหว่าง โรงเรียน ชุมชน สมาชิกของสั งคม ครู และนักเรียน


ผลกระทบของเครือข่ ายสารสนเทศต่ อการศึกษา เนื่องจากเครือข่ ายอินเตอร์ เน็ตเป็ นเครือข่ ายทีใ่ ช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ก่อให้ เกิด ผลกระทบทางการศึกษาในหลายด้ าน รูปแบบของระบบเครือข่ าย อินเตอร์ เน็ต ทีม่ ผี ลต่ อการศึกษา


- กิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือข่ าย - เครือข่ ายอินเตอร์ เน็ตเป็ นแหล่งของข้ อมูลข่ าวสารมากมาย - กิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือข่ ายสนับสนุนการ สื่ อสารและการร่ วมมือกันของผู้เรียน - ก่ อให้ เกิดการขยายห้ องเรียนออกไป โดยสามารถ เรียนรู้ตามความสนใจ และความถนัดของตนเอง - การทำาเครือข่ ายอนุญาตให้ ผู้เรียนเข้ าถึงผู้สอนผู้ เชี่ยวชาญ


ผลกระทบทางสัง คมเศรษฐกิจ กฎหมาย ศีลธรรมและจริยธรรม อาชญากรรมบนอินเตอร์ เน็ต การพนันบนเครือข่ าย การแพร่ ภาพอนาจารบนเครือข่ าย อินเตอร์ เน็ต


กฎหมาย ศีลธรรมและจริยธรรม การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศมีอทิ ธิพลต่ อการดำาเนินชีวติ ของ มนุษย์ การรับวัฒนธรรมทีแ่ ฝงเข้ ามากับแหล่งข่ าวสารข้ อมูลในรู ป แบบต่ างๆ ก่อให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงในพฤติกรมของมนุษย์ โดย เฉพาะบนเครือข่ ายสารสนเทศซึ่งเป็ นเครือข่ ายทีเ่ ชื่อมโยงกันทุกมุม โลก การเปิ ดรับข่ าวสารทีม่ าจากแหล่งข้ อมูลดังกล่าวจึงขึน้ อยู่กบั การ ตัดสิ นใจ และทัศนคติส่วนบุคคล การรับข้ อมูลข่ าว สารทีไ่ ม่ เหมาะ สมส่ งผลกระทบต่ อการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมโดยเฉพาะ พฤติกรรม ไม่ พงึ ประสงค์ และมีแนวโน้ มทำาให้ เกิดอาชญากรรม ปัญหาทางศีล ธรรมและจริยธรรม


อาชญากรรมบนอินเตอร์ เน็ต            อาชญากรรมบนเครือข่ าย ก็คอื การกระทำาผิดกฎหมายโดย

ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ อาชญากรรม เหล่านีม้ ี 6 ประเภท คือ จารกรรมข้ อมูลทางราชการทหารและข้ อมูลทางราชการลับ จาก กรรมทรัพย์ สินทางปัญญาและข้ อมูลด้ านธุรกรรม จารกรรมเงิน และทำาให้ เกิดการติดขัดทางด้ านพาณิชย์ การโต้ ตอบเพือ่ การ ล้ าง แค้ น การก่อการร้ าย เช่ น ทำาลายข้ อมูล ก่อกวนการทำางานของ ระบบ และเสนอข้ อมูลทีผ่ ดิ และการเข้ าสู่ ระบบเพียงเพือ่ แสดงให้ เห็นว่ ามีความสามารถทำาได้


การพนันบนเครือข่ าย บนเครือข่ ายอินเตอร์ เน็ตพบว่า มีบริการบ่ อนกาสิ โนบนเครือข่ าย ไม่ น้อยกว่ า 100 บริษทั ตั้งอยู่ในภูมภิ าคต่ างๆ ทัว่ โลกโดยเฉพาะใน สหรัฐอเมริกา ยุโรป และอเมริกาใต้ เปิ ดให้ บริการนักเสี่ ยง โชคตลอด 24 ชั่วโมง ลักษณะคล้ ายบ่ อนกาสิ โนจริงในลาสเวกัส หรือมาเก๊าในฮ่ องกง ผู้ เล่นจะต้ องมีบัตรเครดิตนานาชาติ เมือ่ บริษัท ผู้ให้ บริการได้ ตรวจสอบ บัญชีบัตรเครดิตของผู้เล่นถูกต้ อง จึงให้ ผู้เล่นซื้อวงเงินตามจำานวนที่ ต้ องการนำาไปเล่นพนันได้ การจ่ ายเงินชนะพนัน หรือตัดเงินแพ้ พนันใช้ วิธีผ่านเครือข่ าย วิธีการนีย้ งั ไม่ มกี ารเสี ยภาษีเหมือนบ่ อนการพนันทัว่ ไป


การแพร่ ภาพอนาจารบนเครือข่ าย อินเตอร์ เน็ต ภาพอนาจารทีแ่ พร่ อยู่บนอินเตอร์ เน็ต สามารถเรียกดูได้ ทวั่ โลกการ ควบคุมค่ อนข้ างเป็ นเรื่องยาก เนื่องจากศูนย์ บริการมีมากมายหลายแห่ ง และมีผู้ใช้ บริการทัว่ โลก ปัญหาภาพอนาจารบน เครือข่ าย มีลกั ษณะเปิ ด กว้ าง ทำาให้ ปัญหาขยายตัวไปได้ อย่ างรวดเร็ว และแทบจะไม่ มขี อบเขต ยิง่ ไปกว่านั้นผู้ใช้ เครือข่ าย สามารถนำาภาพ ซึ่งไม่ อาจทราบว่ ามีผู้ทยี่ งั ไม่ บรรลุ นิติภาวะ ดูภาพอนาจารเหล่านั้นอยู่หรือไม่ ก่อให้ เกิดปัญหาพฤติกรรมทาง เพศเบี่ยงเบน และเกิดการล่วงเกินทางเพศบนอินเตอร์ เช่ น การส่ งข้ อความ ลามกผ่ านอีเมล์ไปยังผู้หญิง การสร้ างโฮมเพจทีเ่ ต็มไป ด้ วยภาพนางแบบ เปลือย การเปิ ดให้ บริการค้ าขายทางเพศ


ผลกระทบทางบวกและทางลบ ของเทคโนโลยีสารสนเทศ            การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศจนสามารถนำา

มาใช้ ประโยชน์ ได้ อย่ างกว่างขวางกลายเป็ นยุคแห่ ง เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือยุคข้ อมูลข่ าวสาร ก่อให้ เกิด ประโยชน์ ต่อมนุษย์ ชาติอย่าง มหาศาลนั้นหมายถึงก่อ ให้ เกิดการเปลีย่ นแปลง การเปลีย่ นแปลงอะไรก็ตาม ย่ อมมีผลกระทบต่ อบุคคล องค์ กร หรือสั งคม ทั้งนี้ สามารถจำาแนกผลกระทบทั้งทางบวกและผลกระทบ ทางลบของการ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศได้


ผลกระทบทางบวก

เทคโนโลยี เทคโนโลยีสสารสนเทศสร้ ารสนเทศสร้าางง โอกาสให้ โอกาสให้คคนพิ นพิกการาร

เพิเพิม่ ม่ ความสะดวกสบายใน ความสะดวกสบายใน การสื การสื่ อ่ อสาร สาร

เป็เป็นสั นสังงคมแห่ คมแห่งงการสื การสื่ อ่ อสารเกิ สารเกิดด สัสังงคมโลกขึ คมโลกขึน้ น้

พัพัฒฒนาคุ นาคุณณภาพการศึ ภาพการศึกกษา ษา

การทำ การทำาางานเปลี งานเปลีย่ ย่ นแปลงไปใน นแปลงไปใน ทางที ทางทีด่ ด่ ขี ขี นึ้ นึ้

มีมีรระบบผู ะบบผู้ เ้ชีเชี่ย่ยวชาญต่ วชาญต่าางๆงๆใน ใน ฐานข้ ฐานข้ออมูมูลลความรู ความรู้ ้

ผูผู้ บ้ บริริโโภคได้ ภคได้รรับับประโยชน์ ประโยชน์จจากาก การบริ การบริโโภคสิ ภคสิ้น้นค้ค้าาทีทีห่ ห่ ลากหลาย ลากหลาย และมี และมีคคุณุณภาพดี ภาพดีขขนึ้ นึ้


เพิ เพิม่ ม่ ความสะดวกสบายในการสื ความสะดวกสบายในการสื่ อ่ อสาร สาร การบริการและการผลิต ชีวติ คนในสั งคมได้ รับความ สะดวกสบาย เช่ น การติดต่ อผ่ านธนาคารด้ วยระบบธนาคารที่ บ้ าน (Home Banking) การทำางานทีบ่ ้ าน ติดต่ อสื่ อสาร ด้ วยระบบเครือข่ ายอินเตอร์ เน็ต การบันเทิงพักผ่ อนด้ วยระบบ มัลติมีเดียทีบ่ ้ าน


พัพัฒฒนาคุ นาคุณณภาพการศึ ภาพการศึกกษา ษา โดยเกิดการศึกษาในรูปแบบใหม่ กระตุ้นความสนใจแก่ผู้เรียน โดยใช้ คอมพิวเตอร์ เป็ นสื่ อในการสอน (Computer-Assisted Instruction : CAI) และการเรียนรู้ โดยใช้ คอมพิวเตอร์ (ComputerAssisted Learning : CAL) ทำาให้ ผ้ ูเรี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจในบท เรียนมากยิง่ ขึน้ ไม่ ซ้ำาซากจำาเจผู้เรียนสามารถเรียนรู้สิ่งต่ างๆ ได้ ด้วย ระบบทีเ่ ป็ นมัลติมเี ดีย นอกจากนั้นยังมีบทบาทต่ อการนำามาใช้ ในการ สอนทางไกล (Distance Learning) เพือ่ ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาใน ชนบททีห่ ่ างไกล


มีมีรระบบผู ะบบผู้เ้ เชีชี่ย่ยวชาญต่ วชาญต่าางๆ งๆในฐานข้ ในฐานข้ออมูมูลลความรู ความรู้ ้ เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวติ ในด้ านทีเ่ กีย่ วกับ สุ ขภาพและการแพทย์ แพทย์ ทอี่ ยู่ในชนบทก็สามารถ วินิจฉัยโรคจากฐานข้ อมูลความรู้ของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ทางการแพทย์ ในสถาบันการแพทย์ ทมี่ ชี ื่อเสี ยงได้ ทวั่ โลก หรือใช้ วธิ ีปรึกษาแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญในระบบทางไกลได้ ด้วย


เทคโนโลยี เทคโนโลยีสสารสนเทศสร้ ารสนเทศสร้าางโอกาสให้ งโอกาสให้คคนพิ นพิกการาร เทคโนโลยีสารสนเทศสร้ างโอกาสให้ คนพิการ หรือผู้ด้อยโอกาสจากการพิการทางร่ างกาย เกิดการสร้ าง ผลิตภัณฑ์ ช่วยเหลือคนพิการให้ สามารถพัฒนาทักษะและ ความรู้ ได้ เพือ่ ให้ คนพิการเหล่านั้นสามารถช่ วยเหลือ ตนเองได้ ผู้พกิ ารจึงไม่ ถูกทอดทิง้ ให้ เป็ นภาวะของสั งคม


เป็เป็นสั นสังงคมแห่ คมแห่งงการสื การสื่ อ่ อสารเกิ สารเกิดดสัสังงคมโลกขึ คมโลกขึน้ น้ โดยสามารถเอาชนะเรื่องระยะทาง เวลา และสถานทีไ่ ด้ ด้ วยความเร็วในการติดต่ อสื่ อสารที่ เป็ นเครือข่ ายความเร็วสู ง และทีเ่ ป็ นเครือข่ ายแบบไร้ สายทำาให้ มนุษย์ แต่ ละคนในสั งคมสามารถติดต่ อ ถึงกันอย่ างรวดเร็ว


การทำ การทำาางานเปลี งานเปลีย่ ย่ นแปลงไปในทางที นแปลงไปในทางทีด่ ด่ ขี ขี นึ้ นึ้ ช่วยลดเวลาในการทำางานให้นอ้ ยลง แต่ได้ ผลผลิตมากขึ้น เช่น การใช้โปรแกรมประมวลผล คำา (Word Processing) เพื่อช่วยในการพิมพ์ เอกสาร การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ งานลักษณะต่างๆ 


ผูผู้ บ้ บริริโโภคได้ ภคได้รรับับประโยชน์ ประโยชน์จจากการบริ ากการบริโโภค ภค สิสิ้น้นค้ค้าาทีทีห่ ห่ ลากหลายและมี ลากหลายและมีคคุณุณภาพดี ภาพดีขขนึ้ นึ้ ความก้าวหน้ าทางเทคโนโลยี ทำาให้ รูปแบบของ ผลิตภัณฑ์ มคี วามแปลกใหม่ และหลากหลายมากยิง่ ขึน้ ผู้ผลิต ผลิตสิ้นค้ าทีม่ คี ุณภาพ ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อได้ ตาม ต้ องการ และช่ องทางทางการค้ าก็มใี ห้ เลือกมากขึน้ เช่ น การ เลือกซื้อสิ นค้ าทางอินเตอร์ เน็ตและการพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์


ผลกระทบทางลบ ก่อให้ เกิดความเครียดขึน้ ในสั งคม ก่อให้ เกิดการรับวัฒนธรรม การมีส่วนร่ วมของคนในสั งคมลดน้ อยลง หรือ การเกิดช่ องว่ างในสั งคม ก่อให้ เกิดผลด้ านศีลธรรม การละเมิดสิ ทธิเสรีภาพส่ วนบุคคล เกิดการต่ อต้ านเทคโนโลยี


ก่อให้ เกิดความเครียดขึน้ ในสั งคม เนื่องจากมนุษย์ ไม่ ชอบการเปลีย่ นแปลง เคยทำาอะไรอยู่ ก็มกั จะชอบทำาอย่ างนั้น แต่ เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ าไป เปลีย่ นแปลงโครงสร้ างองค์ กร บุคคลวิถีการดำาเนินชีวติ และการ ทำางาน ผู้ทรี่ ับต่ อการเปลีย่ นแปลงไม่ ได้ จงึ เกิดความวิตกกังกล ขึน้ จนกลายเป็ นความเครียด กลัวว่า เครื่องจักรกลคอมพิวเตอร์ ทำาให้ คนตกงาน การนำาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ ามาแทน มนุษย์ ในโรงงานอุตสาหกรรม จึงเป็ นเหตุผลทีม่ กี าร เปลีย่ นแปลงของการทำางาน การแข่ งขัน และการเปลีย่ นแปลงนี้ ทำาให้ เกิดความเครียด


ก่อให้ เกิดการรับวัฒนธรรม การแพร่ ของวัฒนธรรมจากสั งคมหนึ่งไปสู่ สังคมอีก สั งคมหนึ่งเป็ นการสร้ างค่ านิยมใหม่ ให้ กบั สั งคมทีร่ ับ วัฒนธรรมนั้น ซึ่งอาจก่อให้ เกิด ค่านิยมทีไ่ ม่ พงึ่ ประสงค์ ขนึ้ ใน สั งคมนั้น เช่ น พฤติกรรมทีแ่ สดงออกทางค่ านิยมของเยาวชน ด้ านการแต่ งกายและการบริโภค การมอมเมาเยาวชนในรูปของ เกมส์ อเิ ล็กทรอนิกส์ ส่ งผลกระทบต่ อการพัฒนาอารมณ์ และ จิตใจของเยาวชน เกิดการกลืนวัฒนธรรมดังเดิมซึ่งแสดงถึง เอกลักษณ์ ของสั งคมนั้นๆ


การมีส่วนร่ วมของคนในสั งคมลดน้ อยลง หรือ การเกิดช่ องว่ างในสั งคม การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำาให้ เกิดความสะดวก รวดเร็วในการ สื่ อสาร และการทำางาน แต่ ในอีกด้ านหนึ่งการมีส่วนร่ วมของกิจกรรม ทางสั งคมทีม่ ีการพบกันจะมีน้อยลง สั งคมเริ่มห่ างเหินจากกัน และ การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศจะเกีย่ วช้ องกับการลงทุน ผู้ใช้ จงึ เป็ น ชนชั้นในอีกระดับหนึ่งของสั งคม ในขณะทีช่ นชั้นระดับรองลงมามี อยู่จำานวนมากกลับไม่ มโี อกาสใช้ และผู้ทยี่ ากจนก็ไม่ มโี อกาสรู้จักกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำาให้ การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศไม่ กระจาย ตัวเท่ าทีค่ วร ก่ อให้ เกิดช่ องว่ างทางสั งคมระหว่างชนชั้นหนึ่งกับอีก ชนชั้นหนึ่งมากยิง่ ขึน้


ก่อให้ เกิดผลด้ านศีลธรรม การติดต่ อสื่ อสารทีร่ วดเร็วในระบบเครือข่ ายก่ อให้ เกิดโลก ไร้ พรมแดน แต่ เมือ่ พิจารณาศิลธรรมของแต่ ละประเทศ พบว่ ามี ความแตกต่ างกัน ประเทศต่ างๆ ผู้คนอยู่ร่วมกันได้ ด้วยจารีต ประเพณี และศิลธรรมดีงามของประเทศนั้นๆ การแพร่ ภาพหรือ ข้ อมูลข่ าวสารทีไ่ ม่ ดีไปยังประเทศต่ างๆ มีผลกระทบต่ อความรู้ สึก ของคนในประเทศนั้นๆทีน่ ับถือศาสนาแตกต่ างกัน และมีค่านิยม แตกต่ างกัน ทำาให้ เยาวชนรุ่ นใหม่ สับสนต่ อค่ านิยมทีด่ ีงามดัง่ เดิม เกิดการลอกเลียนแบบ อยากรู้อยากเห็นสิ่ งใหม่ ๆ ทีผ่ ดิ ศิลธรรม จน กลายเป็ นสิ่ งทีถ่ ูกต้ องในกลุ่มเยาวชน เมือ่ เยาวชนปฏิบัติต่อๆ กันมา ก็จะทำาให้ ศิลธรรมของประเทศนั้นๆ เสื่ อมสลายลง


การละเมิดสิ ทธิเสรีภาพส่ วนบุคคล การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่ างไม่ มขี ดี จำากัดย่ อมส่ ง ผลต่ อการละเมิดสิ ทธิส่วนบุคคล การนำาเอาข้ อมูลบางอย่ างที่ เกีย่ วกับบุคคลออกเผยแพร่ ต่อสาธารณชน ซึ่งข้ อมูลบางอย่ าง อาจไม่ เป็ นจริงหรือยังไม่ ได้ พสิ ู จน์ ความถูกต้ องออกสู่ สาธารณชน ก่ อให้ เกิดความเสี ยหายต่ อบุคคลโดยไม่ สามารถ ป้องกันตนเองได้ การละเมิดสิ ทธิส่วนบุคคล เช่ นนีต้ ้ องมี กฎหมายออกมาให้ ความคุ้มครองเพือ่ ให้ นำาข้ อมูลต่ างๆ มาใช้ ใน ทางทีถ่ ูกต้ อง


เกิดการต่ อต้ านเทคโนโลยี เมือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ ามามีบทบาทต่ อการทำางานมาก ขึน้ ระบบการทำางานต่ างๆ ก็เปลีย่ นแปลงไป มีการนำาเอาคอมพิวเตอร์ เข้ ามาใช้ กนั อย่ างแพร่ หลายในด้ านต่ างๆ เช่ น ด้ านการศึกษา การ สาธารณสุ ข โดยทีป่ ระชาชนของประเทศส่ วนมากยังขาดความรู้ ใจ เรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะในด้ านการทำางาน คนที่ ทำางานด้ วยวิธีเก่าๆ ก็เกิดการต่ อต้ านการนำาเทคโนโลยีเข้ ามาใช้ เกิด ความรู้ สึกหวาดระแวงและวิตกกังวล เกรงกลัวว่าตนเองด้ อย ประสิ ทธิภาพ จึงเกิดสภาวะของความรู้ สึกต่ อต้ าน


เทคโนโลยีสารสนเทศก่ อให้ เกิดผลกระทบขึน้ อย่ างมากเริ่มตั้งแต่ ก่อให้ เกิด สถานการณ์ ใหม่ การสื่ อสารแบบสองทาง ความต้ องการข้ อมูลและข่ าวสาร ปฏิเสธอุตสาหกรรมนำาสั งคมเข้ าสู่ ยุคอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ ทั้งหมดก่ อให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงขึน้ ในสั งคมอย่ างมากมาย เปลีย่ นแปลง ทางการศึกษา การเรียนการสอนรูปแบบการศึกษา เกิดผลกระทบทางสั งคม และเศรษฐกิจ ผลกระทบต่ อศีลธรรมและจริยธรรม ผลกระทบต่ อกฎหมาย เกิดอาชญากรรมรูปแบบใหม่ บน เครือข่ ายเกิดการพนันแบบใหม่ ทั้งหมดนี้ ส่ งผลกระทบต่ อคุณภาพชีวติ ของคนในสั งคมหลายๆ ด้ านติดตามมา ใน ประเทศไทยจึงน่ าทีจ่ ะทำาการวิจัยถึงผลกระทบทางด้ านต่ างๆ ของเทคโนโลยี สารสนเทศ อย่ างจริงจัง เพือ่ เป็ นแนวทางในการแก้ ไขหรือป้องกันปัญหา ต่ างๆ อาจส่ งผลต่ อรุนแรงต่ อสั งคม ทางกลับกันก็ก่อให้ เกิดประโยชน์ ต่อ สั งคมและประเทศชาติ ต่ อไป


จัดทำาโดย นางสาว กนกวรรณ

ชู ศรี

รหัสนักศึกษา 564152023

นางสาว วิลาวัลย์

แก้ วบัวดี

รหัสนักศึกษา 564152044

นางสาว วิภาดา

หนูกระจ่ าง รหัสนักศึกษา 564152046

นาย

กลิน่ หอม

พลากร

นางสาว นิธิวดี 564152066

รหัสนักศึกษา 564152057

เฟื่ องสู งเนิน รหัสนักศึกษา

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
Advertisement