Page 1

Powerpiont Powerpiont Presentation Presentation By By Janejira Janejira Phomon Phomon


รายงานเรื่ อง อินเตอร์ เน็ต


ทีที่ม่มาของอิ าของอินนเตอร์ เตอร์เเน็น็ตต อิอินนเทอร์ เทอร์เน็เน็ตตเกิเกิดดขึขึ้นในปี ้นในปีค.ศ. ค.ศ.1969 1969(พ.ศ. (พ.ศ. 2512) 2512)จากการเกิ จากการเกิดดเครื เครืออข่ข่าายยARPANET ARPANET (Advanced (AdvancedResearch ResearchProjects Projects Agency AgencyNETwork) NETwork)ซึซึง่ ง่เป็เป็นนเครื เครืออข่ข่าายย สำสำาานันักกงานโครงการวิ ้ นสู งานโครงการวิจจยั ยั ชัชันสู ้ งงของกระทรวง ของกระทรวง กลาโหม กลาโหมประเทศสหรั ประเทศสหรัฐฐอเมริ อเมริกกาาโดยมี โดยมีววตั ตั ถุถุปประสงค์ ระสงค์ หลั หลักกของการสร้ ของการสร้าางเครื งเครืออข่ข่าายคื ยคืออเพืเพื่อ่อให้ให้คคอมพิ อมพิววเตอร์ เตอร์ สามารถเชื สามารถเชื่อ่อมต่ มต่ออและมี และมีปปฏิฏิสสมั มั พัพันนธ์ธ์กกนั นั ได้ได้เครื เครืออข่ข่าายย ARPANET ARPANETถืถืออเป็เป็นนเครื เครืออข่ข่าายเริ ยเริ่ ม่ มแรก แรกซึซึง่ ง่ต่ต่ออมา มา ได้ได้ถถกู กู พัพัฒฒนาให้ นาให้เป็เป็นนเครื เครืออข่ข่าายยอิอินนเทอร์ เทอร์เน็เน็ตตในใน ปัปัจจจุจุบบนั นั


อิอินนเทอร์ เทอร์เน็เน็ตตคืคืออเครื เครืออข่ข่าายคอมพิ ยคอมพิววเตอร์ เตอร์ทท่ เี ่ชืเี ชื่ อ่ อมต่ มต่ออกักันนเป็เป็นจำ นจำาานวนมากครอบคลุ นวนมากครอบคลุมมไปทั ไปทั่ ว่ วโลกโดยอาศั โลกโดยอาศัยย โครงสร้ โครงสร้าางระบบสื งระบบสื่ อ่ อสารโทรคมนาคมเป็ สารโทรคมนาคมเป็นตั นตัววกลางในการแลกเปลี กลางในการแลกเปลี่ ย่ ยนข้ นข้ออมูมูลลมีมีกการประยุ ารประยุกกต์ต์ใใช้ช้งงานหลาก านหลาก หลายรู หลายรูปปแบบ แบบอิอินนเทอร์ เทอร์เน็เน็ตตเป็เป็นทั นทัง้ ง้เครื เครืออข่ข่าายของคอมพิ ยของคอมพิววเตอร์ เตอร์ และเครื และเครืออข่ข่าายของเครื ยของเครืออข่ข่าายยเพราะ เพราะ อิอินนเทอร์ เทอร์เน็เน็ตตประกอบด้ ประกอบด้ววยเครื ยเครืออข่ข่าายย่ ยย่ออยเป็ ยเป็นจำ นจำาานวนมากต่ นวนมากต่ออเชืเชื่ อ่ อมเข้ มเข้าาด้ด้ววยกั ยกันนภายใต้ ภายใต้มมาตรฐานเดี าตรฐานเดียยวกั วกันน จนเป็ จนเป็นสั นสังงคมเครื คมเครืออข่ข่าายขนาดใหญ่ ยขนาดใหญ่อิอินนเทอร์ เทอร์เน็เน็ตตเป็เป็นเครื นเครืออข่ข่าายสาธารณะที ยสาธารณะที่ ไ่ ไม่ม่มมีผีผ้ ูใ้ ูใดเป็ ดเป็นเจ้ นเจ้าาของ ของทำทำาาให้ให้กการาร เข้เข้าาสูสู่ เ่ครื เครืออข่ข่าายเป็ ยเป็นไปได้ นไปได้ออย่ย่าางเสรี งเสรีภภายใต้ ายใต้กกฎเกณฑ์ ฎเกณฑ์บบางประการที างประการที่ ก่ กาำ าำ หนดขึ หนดขึน้ น้ เพืเพื่ อ่ อไม่ไม่ใให้ห้เกิเกิดดความสั ความสับบสน สน และวุ และวุ่ น่ นวายจากการเชื วายจากการเชื่ อ่ อมต่ มต่ออจากเครื จากเครืออข่ข่าายทั ยทั่ ว่ วโลก โลก  


ความสำ ความสำาาคัคัญญของอิ ของอินนเตอร์ เตอร์เน็เน็ตต

ในปั ในปัจจจุจุบบนั นั อิอินนเทอร์ เทอร์เน็เน็ตตมีมีบบทบาทและมี ทบาทและมีคความสำ วามสำาาคัคัญญ ต่ต่ออชีชีววิติตประจำ ประจำาาวัวันนของคนเราเป็ ของคนเราเป็นนอย่ อย่าางมาก งมาก เพราะทำ เพราะทำาาให้ให้ วิวิถถีชีชีวีวิติตเราทั เราทันนสมั สมัยยและทั และทันนเหตุ เหตุกการณ์ ารณ์ออยูยูเ่ สมอ เ่ สมอ เนืเนื่อ่องจาก งจาก อิอินนเทอร์ เทอร์เน็เน็ตตจะมี จะมีกการเสนอข้ ารเสนอข้ออมูมูลลข่ข่าาวปัวปัจจจุจุบบนั นั และสิ และสิ่งง่ ต่ต่าางงๆๆทีที่เกิ่เกิดดขึขึ้นให้ ้นให้ผผ้ ใู ้ ใชู้ ช้ททราบเปลี ราบเปลี่ย่ยนแปลงไปทุ นแปลงไปทุกกวัวันน สารสนเทศที สารสนเทศที่เสนอในอิ ่เสนอในอินนเทอร์ เทอร์เน็เน็ตตจะมี จะมีมมากมายหลายรู ากมายหลายรูปป แบบเพื แบบเพื่อ่อสนองความสนใจและความต้ สนองความสนใจและความต้อองการของผู งการของผู้ ใ้ ใช้ช้ ทุทุกกกลุ กลุม่ ม่ อิอินนเทอร์ เทอร์เน็เน็ตตจึจึงงเป็เป็นนแหล่ แหล่งงสารสนเทศสำ สารสนเทศสำาาคัคัญญ สำสำาาหรัหรับบทุทุกกคนเพราะสามารถค้ คนเพราะสามารถค้นนหาสิ หาสิง่ ่งทีที่ต่ตนสนใจได้ นสนใจได้ใในน ทัทันนทีทีโดยไม่ โดยไม่ตต้ อ้ องเสี งเสียยเวลาเดิ เวลาเดินนทางไปค้ ทางไปค้นนคว้คว้าาในห้ ในห้อองสมุ งสมุดด หรืหรืออแม้แม้แแต่ต่กการรั ารรับบรู้รูข้ ขา่ ่าวสารทั วสารทัว่ ว่ โลกก็ โลกก็สสามารถอ่ ามารถอ่าานได้ นได้ใในน อิอินนเทอร์ เทอร์เน็เน็ตตจากเว็ จากเว็บบไซต์ ไซต์ตตา่ า่ งงๆๆของหนั ของหนังงสืสืออพิพิมมพ์พ์


ประโยชน์ของอินเตอร์ เน็ต 1.สามารถติ 1.สามารถติดดต่ต่ออสืสื่ออ่ สารกั สารกับบบุบุคคคลอื คลอื่น่น ทัทัว่ ว่ โลก โลก 2.สามารถค้ 2.สามารถค้นนหาข้ หาข้ออมูมูลลต่ต่าางๆได้ งๆได้เสมื เสมืออนน กักับบเราไปนั เราไปนัง่ ง่ อยู อยูท่ ท่ ี่หี่ห้ อ้ องสมุ งสมุดดขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่ไได้ด้ ข้ข้ออมูมูลลมากมายจากทั มากมายจากทัว่ ว่ ทุทุกกมุมุมมโลก โลก 3.เปรี 3.เปรียยบเสมื บเสมืออนเวที นเวที่ใ่ให้ห้เข้เข้าาไปแสดง ไปแสดง ความคิ ความคิดดเห็เห็นนได้ได้ภภายในห้ ายในห้อองง สนทนา(chat สนทนา(chat room) room)และ และ กระดานข่ กระดานข่าาว(Web ว(Web room) room) เป็เป็นการเปิ นการเปิดโลกกว้ ดโลกกว้าางและวิ งและวิสสยั ยั ทัทัศศน์น์ใในน เรืเรื่ อ่ องทีงที่น่นา่ ่าสนใจ สนใจ 4.สามารถติ 4.สามารถติดดตามเคลื ตามเคลือ่ ่อนไหวจาก นไหวจาก ข่ข่าาวสารทั วสารทัว่ ว่ โลกอย่ โลกอย่าางรวดเร็ งรวดเร็วว


โทษของอินเตอร์ เน็ต

1.อิ 1.อินนเทอร์ เทอร์เน็เน็ตตเป็เป็นนเครื เครืออข่ข่าายขนาดใหญ่ ยขนาดใหญ่ทที่มี่มี ี ผูผู้ ค้ คนมากมายเข้ นมากมายเข้าามาใช้ มาใช้บบริริกการาร เป็เป็นนเวที เวทีเปิเปิดด กว้กว้าางและให้ งและให้ออิสิสระกั ระกับบทุทุกกคนที คนที่เข้่เข้าามาเขี มาเขียยนน ข้ข้ออมูมูลล 2.เกิ 2.เกิดดปัปัญญญาหาของการละเมิ ญาหาของการละเมิดดลิลิขขสิสิททธิธิ์ ์ เช่เช่นน การดาวน์ การดาวน์โหลดเพลง โหลดเพลง หรืหรืออรูรูปปภาพมา ภาพมา รวบรวมขาย รวบรวมขาย หรืหรืออเป็เป็นนปัปัญญหาอย่ หาอย่าางยิงยิ่ง่งคืคืออ การตั การตัดดต่ต่ออภาพบุ ภาพบุคคคลที คลที่ม่มีชีชื่อื่อเสีเสียยงให้ งให้กกลาย ลาย เป็เป็นนภาพแบบอนาจารหรื ภาพแบบอนาจารหรืออเสีเสียยหายได้ หายได้ 3.ก่ 3.ก่ออให้ให้เกิเกิดดปัปัญญหาด้ หาด้าานอาชญากรรม นอาชญากรรม เพราะการเล่ เพราะการเล่นนอิอินนเทอร์ เทอร์เน็เน็ตต


จัดทำาโดย

ชืชื่อ่อนางสาวเจนจิ นางสาวเจนจิรราา โพธิ โพธิ์ม์มลล รหั รหัสสนันักกศึศึกกษา ษา 564101051 564101051 นันักกศึศึกกษา ษา ค.บ.1 ค.บ.1 สาขาภาษาไทย สาขาภาษาไทย

4444  
4444  
Advertisement