Page 1

LLAIS

FLVC Flintshire Local Voluntary Council Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint

GWIRFODDOL

Rhyfyn 02 - 2016 www.flvc.org.uk

Rhif Elysen 1062644 Cwmni Cyfyngedig drwy Warant Rhif 3301204


NODIADAU GAN ANN

YN Y RHIFYN HWN

Croeso i rifyn diweddaraf Y Llais Gwirfoddol.

2

Yn y Rhifyn Hwn / Am FLVC

3

Nodiadau gan Ann / Beth Sy’n Newydd yn FLVC?

4

Ariannu

6

Digwyddiadau a Hyfforddiant

7

Gwobrau

8

Gwirfoddoli

10 Er Gwybodaeth 12

Y Gymuned

13 Gwahoddiad 14 The Printroom

GALLWCH FOD YN RHAN O’R CYLCHLYTHYR HEFYD ! Os hoffech gyfrannu erthygl i rifyn nesaf Llais Gwirfoddol yna ebostiwch eich erthygl atom : Jane Hewson, Swyddog Cyfathrebu, Corlan, Parc Busness yr Wyddgrug, Ffordd Wrecsam Yr Wyddgrug, Sir y Fflint CH7 1XP info@flvc.org.uk 01352 744000

Diolch yn fawr iawn i bawb wnaeth helpu i sicrhau bod dathliad Wythnos y Gwirfoddolwyr yn llwyddiant. Yn ôl y rhai a ddaeth i’n Gŵyl Wirfoddoli flynyddol roedd y diwrnod yn ‘anhygoel’ gyda’r wythnos gyfan yn cydnabod y gwahaniaeth y mae rhoi o’ch amser i helpu eraill yn gallu ei wneud. Daeth dros 100 o bobl i’r digwyddiad, roedd yr haul yn gwenu a diolchwyd i’r holl bobl dda sy’n gwneud pethau da i helpu eu cymunedau.

Bod o Safon Dda Heddiw a Pharatoi at y Dyfodol Mae hi’n hanfodol gwneud yn siŵr bod gwasanaethau cyhoeddus yn cyd-fynd ag anghenion y bobl hynny sy’n eu defnyddio. Yn hyn o beth, rydym ni wrthi’n adolygu ein Cynllun Strategol a’n dulliau Sicrwydd Ansawdd ac yn gofyn am eich cymorth. Mae hyn er mwyn sicrhau ein bod ni’n hyrwyddo, cefnogi a datblygu gweithgareddau’r trydydd sector yn ogystal â chydweithio â phobl eraill mor effeithiol ag y gallwn ni.

WCVA ar ‘y dyfodol’ ym mis Gorffennaf o gymorth i bob un ohonom ni i feddwl am beth fydd yn ysgogi’r newidiadau pwysicaf yn y trydydd sector yng Nghymru. Bydd hefyd yn ein hannog i feddwl sut gallwn ni, fel mudiadau cefnogi’r trydydd sector, eich cefnogi chi orau. Wedi’r cyfan, chi ydy’r bobl bwysicaf yn y gwaith rydym ni’n ei wneud. Edrychwch am bleidleisiau ar-lein a digwyddiadau ymgynghori eraill a chysylltwch â ni ar unrhyw adeg os hoffech chi rannu sylwadau ar sut mae modd addasu neu wella ein gwasanaeth cefnogi. Yn y rhifyn hwn cewch ddod i adnabod Aelodau Staff newydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol FLVC (Chris, Fran a Kate) ac Aelod Staff newydd y Ganolfan Wirfoddoli (Emma). Gobeithio y cewch chi gyfle i gael paned gyda’r aelodau newydd (a’r rheiny ohonom ni sydd ddim mor newydd erbyn hyn) i rannu arfer da a datblygu syniadau newydd ar gyfer ein sector.

Hwyl am y tro, Cofion

Mae’r holl Gynghorau Gwirfoddol Sirol a WCVA, mudiad cefnogi cenedlaethol y trydydd sector, yn cynnal adolygiad strategol o wasanaethau cefnogi’r trydydd sector yng Nghymru. Bydd ymgynghori ag aelodau’r mudiadau a chael adborth o weithdai

Prif Swyddog 01352 744028 ann.woods@flvc.org.uk

BETH SY’N NEWYDD YN FLVC ? CYNGOR GWIRFODDOL LLEOL SIR Y FFLINT (FLVC) Ein Gweledigaeth : Gweledigaeth FLVC yw sector gwirfoddol a chymunedol cryf, cynaliadwy ac effeithiol, sy’n cynnwys pobl ac yn gwasanaethu pobl Sir y Fflint. Ein Cenhadaeth : Cenhadaeth FLVC yw cefnogi, datblygu a hyrwyddo gweithgareddau gwirfoddol a chymunedol yn Sir y Fflint a chryfhau gallu grwpiau gwirfoddol a chymunedol i gyfrannu at ansawdd bywyd pobl a chymunedau Sir y Fflint.

Fe hoffwn i gyflwyno fy hun. Fy enw i ydy Emma Gough a fi ydy’r Swyddog Datblygu newydd yn y Ganolfan Wirfoddoli. Fel rhan o’m swydd mae fy nghyfrifoldebau yn cynnwys hyrwyddo, cefnogi a datblygu cyfleoedd gwirfoddoli ar draws Sir y Fflint. Rydw i hefyd yn datblygu ac yn hyrwyddo arfer da wrth recriwtio, hyfforddi chefnogi gwirfoddolwyr. Rydw i wedi cefnogi a chynghori pobl gyda sgiliau gwaith ar hyd fy ngyrfa ac yn ddiweddar wedi bod yn cefnogi a chynghori pobl hefyd yn y byd gwirfoddoli. Rydw i wedi hyrwyddo gwaith gwirfoddol yn y trydydd sector a’r sector statudol ac felly rydw i wedi gweld yn union pa mor ddylanwadol gall gwirfoddoli fod wrth fagu hyder, lleihau unigrwydd a chryfhau cymunedau. Rydw i’n falch iawn o fod yn rhan o dîm ymroddedig, cefnogol gyda digon o fynd ynddo yma yn FLVC ac mi fydda i’n parhau i weithio gyda’r holl sectorau er mwyn sicrhau ein bod ni’n cydweithio’n effeithiol wrth wirfoddoli. E-bost: emma.gough@flvc.org.uk

2 Llais Gwirfoddol | Rhifyn 02 - 2016

a

Ffôn: 01352 744016 Rhifyn 02 - 2016 | Llais Gwirfoddol 3


ARIANNU

ARIANNU

TANDEM CYMRU Yn ddiweddar cafodd grant o £192 gan Gist Gymunedol Sir y Fflint ei wobrwyo i fudiad Tandem Cymru sy’n darparu ar gyfer adloniant, gweithgareddau hamdden a lles cymdeithasol oedolion gydag anghenion dysgu. Mae Tandem Cymru yn cynnal digwyddiadau wythnosol sy’n

agored i bob oedolyn gydag anhawster dysgu ac mae croeso hefyd i’r gofalwyr sy’n gofalu amdanyn nhw, yn rhieni neu fel arall. Maen nhw’n cyfarfod bob nos Iau yn Yr Wyddgrug ac yn trefnu teithiau, gweithgareddau a chyfleoedd i’r aelodau fod yn rhan o’r gymuned ehangach.

CRONFA GYMUNEDOL GWYNT Y MÔR Caiff Cronfa Gymunedol Gwynt y Môr ei hariannu gan gorff Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy (CVSC). Mae mwy o wybodaeth am y gronfa ar gael ar: www.gwyntymorfund.cymru Neu mae croeso i grwpiau gysylltu â CVSC drwy ffonio 01492 534091 neu anfon e-bost at: neilpringle@cvsc.org.uk

Rhowch hwb i'ch codi arian digidol! gyda dau weithdy AM DDIM i grwpiau gwirfoddol neu elusennau lleol yn Sir y Fflint

Cyflwyniad i godi arian ar-lein

PORTH CYLLID - FLVC Gall mudiadau cymunedol a gwirfoddol bellach chwilio am gyfleoedd cyllid a’r newyddion cyllid diweddaraf trwy ddefnyddio porth cyllid FLVC. Cofrestrwch yma www.idoxopen4community.co.uk/flvc Os oes arnoch chi angen unrhyw gymorth, cysylltwch â June Brady ar june.brady@flvc.org.uk

20fed Hydref 2016 ◆ 12:30 i 16:30

&

Datblygu ymgyrch codi arian ar-lein 17eg Tachwedd 2016 ◆ 12:30 i 16:30

Am ddim!

Corlan Uned 3 Parc Busnes yr Wyddgrug Ffordd Wrecsam Yr Wyddgrug CH7 1XP

Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle: Emma Jones emma@localgiving.org 07808 889 671

4 Llais Gwirfoddol | Rhifyn 02 - 2016

DATHLU CYMRU Hoffech chi gael cyfle i ddathlu rhywbeth yn eich cymuned? Efallai eich bod chi eisiau dod i adnabod eich cymdogion yn well ac mai dathliad fyddai’r peth i wneud hynny? Mae Cronfa’r Loteri Fawr yn lansio Dathlu, rhaglen ariannu newydd sy’n anelu at ddod â phobl at ei gilydd. Caiff grantiau o hyd at £2,000 eu gwobrwyo er mwyn bod o gymorth i gymunedau ddathlu’r hyn sy’n bwysig iddyn nhw. Mae’r ffurflen gais yn ddigon syml i’w llenwi. Fe allwch chi wneud cais i raglen Dathlu os ydych chi’n fudiad gwirfoddol/ cymunedol neu yn fudiad statudol. Byddwn ni’n derbyn ceisiadau gan fudiadau ar draws Cymru. Byddwn ni’n rhoi arian i weithgareddau sy’n dod â phobl at ei gilydd i ddathlu eu cymuned. I weld a all eich mudiad chi dderbyn grant ac i gael ffurflen gais, ewch i – https://www.surveygizmo.eu/s3/90013696/Celebrate-eligibility-checklist-Wales Rhifyn 02 - 2016 | Llais Gwirfoddol 5


DIGWYDDIADAU A HYFFORDDIANT GWOBRAU’R UCHEL SIRYF

CYRSIAU WEDI’U TREFNU GAN FLVC

2016 11 Hyd ......................................................................................Hylendid Bwyd 12 Hyd .................................................................... Deall Llywodraethu Da 1 Tach .................... Cymorth Cyntaf Mewn Argyfwng yn y Gwaith

Am fwy o wybodaeth neu er mwyn cadw lle ar unrhyw un o’r cyrsiau hyn, anfonwch e-bost at Jane Hewson, Swyddog Cyfathrebu - FLVC: jane.hewson@flvc.org.uk

GROUNDWORK – NXT STEPZ Ydych chi eisiau bod yn rhan o brosiect newydd llawn hwyl? Ydych chi rhwng 16-18 oed ac yn byw yn Siroedd Wrecsam neu’r Fflint? (A ddim mewn addysg, gwaith na hyfforddiant ar hyn o bryd)

zz

Cynllunio eich prosiect cymunedol eich hun

zz

Creu rhywbeth ichi fod yn falch ohono ac y bydd pobl eraill yn ei fwynhau

Gall rhaglen Nxt Stepz eich helpu chi i wneud hyn...

zz

Crefftau a gwaith coed / pobi a choginio / pethau cyffredinol yn yr awyr agored!

zz

Gweithgareddau adeiladu tîm fel sglefrio iâ, bowlio neu rasio ceir gwyllt!

zz

Dysgu neu wella sgiliau newydd

zz

Dod o hyd i ddiddordeb newydd neu ddawn Edrych i’r dyfodol… gudd Cyfarfod â phobl newydd a gwneud ffrindiau Bob dydd Mawrth a dydd Mercher – Dechrau ar ddydd Mawrth y 13eg o Fedi 2016 newydd

zz

Mae Gwobrau’r Uchel Siryf yn Gwasanaethau Gwirfoddol Sir cydnabod cyfraniad arbennig i Ddinbych, Cyngor Gwirfoddol fywyd yn Sir y Fflint. Lleol Sir y Fflint, Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam Mewn digwyddiad calonogol a Chefnogaeth Gymunedol a yng Nghanolfan y Cyn-filwyr Gwirfoddol Conwy. Dall yn Llandudno ym mis Mawrth, cafodd trigolion yr hen Enillwyr Sir y Fflint oedd Sir Clwyd eu cydnabod am eu zzBRENDA LOWE gwaith cymunedol arbennig gan Mrs Janet Evans, Uchel zzHELEN PERRY Siryf Clwyd 2015/16. zzDASU Cafodd Gwobrau Uchel Siryf Clwyd eu lansio yn 2013 er mwyn cydnabod unigolion a sefydliadau neu grwpiau gwirfoddol/cymunedol (gydag amcanion elusennol) sydd wedi gwneud cyfraniad arbennig i’w cymunedau neilltuol.

zzPROSIECT

‘TREUDDYN’S SORTED’ CYMDEITHAS GYMUNEDOL TREUDDYN A SWYDDOG CYMORTH CYMUNEDOL YR HEDDLU (SCCH) POPPY HADFIELDJONES

Cafodd enwebiadau ar gyfer y gwobrau eu rhoi mewn categorïau o fewn y pedwar Mae Swydd yr Uchel Siryf benodiad Brenhinol Cyngor Gwirfoddol Sirol: Cyngor yn anwleidyddol am gyfnod o

GWOBRAU flwyddyn. Mae tarddiad y swydd yn mynd yn ôl i’r cyfnod Sacsonaidd pan roedd y ‘Prif Ynad’ yn atebol i’r brenin am gynnal y gyfraith a gorchmynion o fewn y sir ac am gasglu a throsglwyddo trethi i’r brenin. Heddiw mae 55 Uchel Siryf yn gwasanaethu siroedd Lloegr a Chymru bob blwyddyn. Er bod dyletswyddau’r swydd wedi esblygu dros amser mae cefnogi’r Goron a’r farnwriaeth yn elfennau canolog o’r swydd o hyd. Yn ychwanegol at hyn, mae Uchel Siryfion yn cefnogi ac yn annog asiantaethau atal troseddau, y gwasanaethau argyfwng a’r sector gwirfoddol. Llongyfarchiadau i’r holl enillwyr a diolch yn fawr iawn i Mrs Evans a staff a gwirfoddolwyr CVSC am gefnogi’r digwyddiad.

Ennill cymhwyster heb ichi hyd yn oed sylwi! I wybod mwy am y rhaglen Nxt Stepz cysylltwch â Matthew Povey drwy ffonio 01978 757524 neu Mae modd gwneud pethau fel... anfonwch e-bost zz

zz

Tacluso ardal werdd gan ddefnyddio eich syniadau a’ch sgiliau CHI

zz

Dod â hen le yn ôl yn fyw

6 Llais Gwirfoddol | Rhifyn 02 - 2016

matthew.povey@ groundworknorthwales. org.uk Rhifyn 02 - 2016 | Llais Gwirfoddol 7


GWIRFODDOLI

GWIRFODDOLI

GWOBR JOHN MUIR

Gawn ni gyflwyno Graham Davies! Graham ydy Ffotograffydd y rhaglen wirfoddoli ‘Step Up Step Out’. Bu i Graham gymryd rhan yn y rhaglen ei hun y llynedd, gan gwblhau OCN lefel 2 mewn ‘Gwirfoddoli a Gwaith Cymunedol’ yn ogystal â Gwobrau Darganfod ac Anturiwr John Muir. Mae o wedi mynd ymlaen i wirfoddoli’n wythnosol ar ei liwt ei hun gyda Bywyd Gwyllt Gogledd Ddwyrain Cymru yn ogystal â gwirfoddoli gyda’r rhaglen ‘Step Up Step Out’. Mae Graham yn ymddiddori mewn natur a bywyd gwyllt ac mae’n gallu tynnu’r lluniau mwyaf rhyfeddol. Y llynedd bu i Graham hefyd fanteisio ar y cyfle i roi cynnig ar Dru Yoga, sydd hefyd ar gael fel rhan o raglen ‘Step Up Step Out’, a dydy o heb fethu’r un sesiwn ers hynny! Mae’n gallu gweld pa effaith mae’n ei gael arno, yn gorfforol ac yn feddyliol. Bu iddo hefyd gymryd rhan mewn cwrs 1 0 wythnos o Ddawns Dru Yoga gafodd ei noddi gan Gymunedau’n Gyntaf Yr Wyddgrug a bu i d d o ei fwynhau’n arw. Dyma rai o’r lluniau mae Graham wedi’u tynnu wrth fynd o gwmpas yn gwirfoddoli. Mae Gwobr John Muir yn canolbwyntio ar wneud cysylltiad rhwng treulio amser ym myd natur a threulio amser ar ein lles ein hunain. Mae o’n canolbwyntio ar sylwi ar a gwerthfawrogi harddwch y byd o’n cwmpas. Yn wir, mae gennym ni lawer iawn i ddiolch amdano yma yn Sir y Fflint!

Dyma’r arddangosfa gafodd ei chreu gan drigolion Filas Green Bank a lwyddodd i gwblhau Gwobr John Muir gyda’r rhaglen wirfoddoli ‘Step Up Step Out’.

GŴYL WIRFODDOLI 16 Daeth dros 100 o bobl i ymuno â ni i ddathlu gwirfoddoli a gwirfoddolwyr yn Safle Treftadaeth Dyffryn Maes Glas ar ddydd Mercher Mehefin yr 8fed. Cafodd y gwirfoddolwyr fynd ar daith o amgylch y safle treftadaeth cyn derbyn tystysgrifau Wythnos y Gwirfoddolwyr yn yr Ysgoldy Fictoraidd. Ar ôl cinio bwffe bu i wahanol fudiadau gwirfoddol osod stondinau gwybodaeth a chynnal sesiynau gwirfoddoli byr, hwyliog oedd yn agored i bawb er mwyn annog pobl i gymryd rhan ym myd cyffrous gwirfoddoli!

“Pan fydda’ i’n cyrraedd adref ar ôl bod yn gwirfoddoli mi fydda’ i’n teimlo fy mod i wedi cyflawni rhywbeth a heb wastraffu’r diwrnod. Mae hi’n deimlad braf cael bod allan yn dysgu pethau newydd ar bynciau gwahanol ac ym mhob tywydd. Mi fydda’ i’n edrych ymlaen bob tro at y sesiwn nesaf ac at gyfarfod â phobl arbennig sy’n hoff o helpu eraill a gwella ein hardaloedd mewn sawl ffordd.” I wybod mwy am raglen wirfoddoli ‘Step Up Step Out’ a’r sesiynau Dru Yoga, cysylltwch â: jill.blandford@flvc.org.uk 8 Llais Gwirfoddol | Rhifyn 02 - 2016

Rhifyn 02 - 2016 | Llais Gwirfoddol 9


ER GWYBODAETH

ER GWYBODAETH Dewis Cymru – helpu pawb i wneud y gorau o’u bywyd! Manteisiwch ar wefan newydd i ddinasyddion Cymru. Mae gwefan newydd sy’n hyrwyddo llesiant ar draws Cymru bellach wedi ei lansio. Cafodd Dewis Cymru (www.dewis. cymru) ei lansio’n swyddogol yn y Gynhadledd Gwasanaethau Cymdeithasol Cenedlaethol yn Venue Cymru ar Fehefin y 30ain. Bydd y wefan yn fodd o roi gwybodaeth i bobl gogledd Cymru am weithgareddau lles a chefnogaeth yn ôl eu hanghenion a lle maen nhw’n byw. Mae gwybodaeth ar gael ar bopeth – o ddosbarthiadau canolfannau hamdden i grwpiau cefnogi iechyd meddwl a llawer mwy. Os nad ydych chi’n defnyddio’r we, ewch i’ch llyfrgell neu ganolfan hamdden leol a holi am Dewis

Cymru neu cysylltwch â’ch Cyngor Gwirfoddol Sirol.

holl wasanaethau a’r gefnogaeth sydd ar gael.

Mae dros 800 o fudiadau yng ngogledd Cymru wedi creu’r wefan. Mae’r mudiadau hyn yn cynnwys y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, gwirfoddolwyr, mudiadau nider-elw, elusennau, llyfrgelloedd, canolfannau hamdden, gwasanaethau cymdeithasol a gofalwyr.

“Gall hyd yn oed rhywbeth agos a lleol fel clwb cinio neu fore coffi fod o gymorth aruthrol i bobl fyddai fel arall yn unig – mae gwneud yn siŵr bod pobl yn cael eu cyfeirio at wasanaethau o’r fath yn hynod o bwysig.

Dywedodd y Cynghorydd Joan Lowe, Prif Aelod Gofal Cymdeithasol i Oedolion yng Nghyngor Wrecsam: “Wrth inni symud ymlaen ac wrth i wyneb gwasanaethau cyhoeddus a gofal cymdeithasol newid ar draws Cymru, rydym ni eisiau gwneud popeth yn ein gallu i wneud yn siŵr bod pobl yn gwybod am yr

“Ac ar ben arall y raddfa, rydym ni hefyd eisiau cydweithio gydag asiantaethau mawr ym maes iechyd a’r trydydd sector a chyda cynghorau sir eraill i wneud yn siŵr ein bod ni’n gwneud popeth yn ein gallu ar draws gogledd Cymru.” I wybod mwy, ewch i www.dewis.cymru a www.dewis.wales

Y DIWEDDARAF YNGLŶN Â STAFF IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL Fe hoffwn i gyflwyno’r tîm o weithwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng ngogledd-ddwyrain Cymru. Rydym ni’n ymwybodol y bu bwlch yn y tîm ers i Kate Newman ein gadael ni ym mis Medi. Ond, rydym ni wedi recriwtio Rheolwraig Iechyd a Gofal Cymdeithasol newydd, Swyddog Datblygu Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Chydlynydd y Trydydd Sector ar gyfer y rhaglen Un Pwynt Mynediad. Felly, bydd popeth yn mynd yn ôl i’r drefn arferol wrth inni barhau i gefnogi mudiadau’r trydydd sector sy’n darparu cefnogaeth iechyd/gofal cymdeithasol ar draws siroedd Wrecsam a’r Fflint. Chris Roberts, Rheolwraig Iechyd a Gofal Cymdeithasol, siroedd Wrecsam a’r Fflint Chris ydy’r Rheolwraig Iechyd a Gofal Cymdeithasol newydd ar gyfer siroedd Wrecsam a’r Fflint. Mae ganddi swyddfa yn AVOW ac FLVC a 10 Llais Gwirfoddol | Rhifyn 02 - 2016

bydd modd iddi fynd at yr e-byst yn y ddwy swyddfa. Ffôn : 01352 744000 / 01978 312557, E-bost: chris.roberts@flvc. org.uk Francesca Hughes, Swyddog Datblygu Iechyd a Gofal Cymdeithasol, siroedd Wrecsam a’r Fflint Francesca ydy’r Swyddog Datblygu Iechyd a Gofal Cymdeithasol newydd yn siroedd Wrecsam a’r Fflint. Bydd hi’n gweithio yn y Gorlan yn Yr Wyddgrug ond bydd hi’n gofalu am Sir Wrecsam yn ogystal â Sir y Fflint ac yn gweithio 30 awr yr wythnos. E-bost: fran.hughes@flvc.org.uk Kate Howard, Cydlynydd y Trydydd Sector, Rhaglen Un Pwynt Mynediad, Sir Y Fflint Mae Kate yn gweithio fel Cydlynydd y Trydydd Sector ar gyfer y rhaglen

Un Pwynt Mynediad yn Sir Y Fflint ers dechrau’r gwanwyn 2016. FLVC sy’n ei chyflogi hi ond mae ei phrif swyddfa ym Mhreswylfa, Yr Wyddgrug. Mae Kate yn gweithio 30 awr yr wythnos ac mae ganddi ddesg hefyd yn y Gorlan. Ffôn : 01352 803411 / 01352 744020, E-bost: kate.howard@flvc.org.uk Karen Peters, Gweinyddwraig, Iechyd a Gofal Cymdeithasol Mae Karen yn gweithio yn y Gorlan

a bydd hi’n rhoi cefnogaeth weinyddol i’r Rheolwraig Iechyd a Gofal Cymdeithasol a’r Swyddog Datblygu Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Ffôn: 01352 744015 E-bost: karen.peters@flvc.org.uk

ASTUDIAETH ACHOS FLVC – CYNHWYSIANT DIGIDOL Roedd FLVC, corff ymbarél i weithgareddau cymunedol a gwirfoddol Sir Y Fflint, yn falch iawn o lofnodi’r Siarter Cynhwysiant Digidol yn gynharach eleni. Dywedodd Ann Woods, Prif Swyddog FLVC: ‘Mae a wnelo gweithgareddau’r trydydd sector i gyd â chymryd rhan a dysgu. Mae’n naturiol felly inni fanteisio ar bob cyfle i ddefnyddio technoleg er mwyn inni fod mor effeithiol ag y gallwn ni ac er mwyn cynnig cymaint o gyfleoedd â phosib i’r bobl a’r grwpiau rydym ni’n eu cefnogi’. ‘Mae’r cyfleoedd yn ddiddiwedd – mae ein gwaith o gefnogi, hyrwyddo a datblygu gweithgareddau’r trydydd sector yn gofyn inni gefnogi a bod mewn cysylltiad â chymaint o bobl â phosib er mwyn rhannu arfer da a datblygu dysg. Mae gallu defnyddio technoleg gwybodaeth yn hyderus yn rhan hanfodol o’n gwaith er mwyn lleihau unigrwydd, rhannu arfer da a datblygu dysg. Byddwn ni’n parhau i edrych ar bob cyfle posibl er mwyn hyrwyddo Cynhwysiant Digidol.’ Fel rhan o’n hymrwymiad i’r Siarter Cynhwysiant Digidol (http:// digitalcommunities.gov.wales/ charter/) rydym ni wedi cynnal sesiynau rhoi cynnig ar dechnoleg gwybodaeth trwy Gymunedau Digidol Cymru ac wedi rhoi benthyg offer TG (iPads a gliniaduron) i sawl grŵp cymunedol. Mae’r rhain yn cynnwys cymdeithasau tai, mudiadau cefnogi teuluoedd, OWL (Online Watch Link – Atal troseddau trwy TG) a Chanolfan Cynghori Effeithlonrwydd Ynni Gogledd Cymru. Mae ein hoffer wedi galluogi’r grwpiau i gynnal eu hyfforddiant mewnol eu hunain er mwyn rhoi hwb i hyder eu staff wrth ddefnyddio TG yn eu gwaith/gwaith gwirfoddol/ bywyd bob dydd. Rydym ni hefyd yn defnyddio iPad gyda gwirfoddolwyr posibl yn ystod eu cyfweliadau Cyflwyno Gwirfoddoli er mwyn mynd ar wefan Gwirfoddoli Cymru (http://

www.volunteering-wales.net/) i chwilio am gyfleoedd gwirfoddoli. Mae edrych ar wefannau mudiadau’r trydydd sector gyda’r gwirfoddolwyr posibl hefyd wedi bod o gymorth i sicrhau bod yr wybodaeth yn berthnasol ac wedi’i diweddaru a bod gan y person ddealltwriaeth a hyder i allu ‘edrych ar-lein’ ei hun. Fel rhan o amcanion y Siarter, mae FLVC hefyd wedi bod yn cydweithio â gweithwyr o’r trydydd sector a’r sectorau statudol ac annibynnol er mwyn eu hannog i ddefnyddio technoleg gwybodaeth i ddod o hyd i wasanaethau cymunedol sy’n mynd i’r afael ag anghenion iechyd a gofal cymdeithasol. Trwy raglen Un Pwynt Mynediad y Gronfa Cydweithio Rhanbarthol, sydd wedi ei rhoi ar brawf yng ngogledd Cymru, mae FLVC wedi bod yn cynnal hyfforddiant ar ‘Wneud y gorau o’r trydydd sector’ yn unol â’r ddeddf newydd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant http://www.ccwales.org.uk/ getting-in-on-the-act-hub/ Fel rhan o’r hyfforddiant hwn, mae Gweithwyr Cymdeithasol, Staff Iechyd, Gofalwyr, Grwpiau Cymunedol ac unigolion wedi derbyn hyfforddiant (trwy sesiynau ar iPads a gliniaduron ledled gogledd Cymru) trwy wefan Dewis – gwefan newydd gan Lywodraeth https:// www.dewis.cymru. Caiff Dewis Cymru ei hysbysebu fel y lle gorau am wybodaeth ynglŷn â lles yng Nghymru. Mae’r rhaglen eisoes wedi ei rhoi ar brawf yng ngogledd Cymru a bydd ar waith ar draws Cymru gyfan yn fuan fel y gronfa ddata ganolog sydd ei hangen ar wasanaethau cefnogi Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Doedd rhai o’r gofalwyr a gymerodd ran yn yr hyfforddiant ddim yn gwybod llawer am ddefnyddio TG nac ychwaith yn gwybod llawer am y trydydd sector. Ar ôl yr hyfforddiant fe ddywedson nhw ei bod hi’n bwysig edrych ar dechnoleg gwybodaeth mewn amgylchedd anffurfiol ac yn

eu hamser eu hunain er mwyn gallu dod o hyd i wasanaethau cymunedol posibl fydd yn ateb gofynion y bobl maen nhw’n gofalu amdanyn nhw. Rhai sylwadau am yr hyfforddiant: •

Doeddwn i ddim yn siŵr os oedd hwn am fod o unrhyw fudd imi, ond ‘dw i’n falch iawn mod i wedi dod. Mae angen hyfforddiant gwahanol (er enghraifft astudiaethau achos) ar gyfer staff iechyd, yn arbennig staff y wardiau. ‘Dw i’n fodlon ystyried eu hyfforddi nhw… Arbennig. Roedd yr astudiaethau achos rhyngweithiol yn ein hannog ni i drafod ac yn codi ymwybyddiaeth am y gwasanaethau. Roedd hi’n sesiwn llawn gwybodaeth. Bydd hyn yn werthfawr iawn wrth inni ddatblygu gofal lle mae’r sylw canolog ar y claf. Diolch. Hyfforddiant defnyddiol iawn ar ddyletswyddau swydd. Mae angen inni wybod beth sydd ar gael ac mae gwefan Dewis yn wych! Gwasanaeth ardderchog. Mi fydda’ i’n defnyddio hyn yn fy ngwaith bob dydd fel Gweithiwr Cymdeithasol. Mae’r wybodaeth yn rhoi hwb i’n hyder wrth sicrhau ein bod ni’n cwrdd â’n gofynion cyfreithiol yn unol â’r Ddeddf newydd. Roedd y sesiwn heddiw yn llawn gwybodaeth ac yn eich atgoffa chi o ba wasanaethau eraill sydd ar gael a bod angen inni fanteisio arnyn nhw. Diolch. Bydd adnoddau Dewis yn amhrisiadwy ac yn gwella sut rydym ni’n cysylltu gyda gwasanaethau eraill.

I wybod mwy am yr uchod, cysylltwch â FLVC drwy ffonio 01352 744000 neu anfonwch e-bost info@flvc.org.uk Rhifyn 02 - 2016 | Llais Gwirfoddol 11


CYMUNEDOL Pob blwyddyn mae Hope Mountain Riding for the Disabled yn ceisio codi £2,000 er mwyn talu am wahanol bethau fel yswiriant a hyfforddiant parhaol. Mae’r arian hefyd yn sicrhau bod ein 23 gwirfoddolwr (sydd wedi cymryd prawf datgelu a gwahardd) yn gallu parhau i weithio’n ddiogel gydag oddeutu 37 o blant (rhwng 3 a 13 oed) sy’n marchogaeth ac yn llofneidio gyda ni. Mae’r marchogaeth therapiwtig hyn, ynghyd â chymorth y gwirfoddolwyr ymroddgar, o fudd mawr i’r plant wrth iddyn nhw ddatblygu’n gorfforol ac yn feddyliol.

GWAHODDIAD

HOPE MOUNTAIN YN MYND I HOLLYWOOD Eleni, thema Hope Mountain RDA ar gyfer ei ddigwyddiad codi arian oedd Hope Mountain goes to Hollywood, gafodd ei gefnogi’n awchus gan tua 60 o wneuthurwyr ffilm. Cafodd gwobrau’r Oscars eu cyflwyno i’r cefnogwyr oedd wedi codi arian, hyfforddi, coginio (rydym ni’n cynnig prydau poeth i’n gwirfoddolwyr bob wythnos yng Nghanolfan Farchogaeth Arbennig Clwyd yn Llanfynydd) a chydweithio er mwyn sicrhau bod y grŵp yn llwyddiannus. (Rhif cofrestru elusennol y grŵp ydy 1073708).

CYNHADLEDD Y TRYDYDD SECTOR

ON I T A T INVI DDIAD HO A W G

Bu inni godi £1,200 eleni ond mae ychydig o’r arian hwn hefyd yn gymwys fel Rhodd Cymorth felly bydd y cyfanswm yn uwch ac yn nes at ein targed. Yn y cyfamser os hoffech chi ymuno â ni (does dim angen ichi fod yn ymwneud â cheffylau) neu os ydych chi am ddysgu ychydig mwy amdanom ni, ewch i www. hopemountain-rda.org

FLVC - Third Sector Conference

The Clwyd Room, Theatr Clwyd, Mold - Tuesday 8 November 2016, 9.30am-1.00pm incl lunch Topics include : Social Enterprise Development, Well-Being of Future Generations Act, Social Return on Investment, Investing in Volunteers, Future of Third Sector Support

RSVP by Tuesday 1 November 2016 to :

Flintshire Local Voluntary Council, Corlan, Unit 3, Mold Business Park, Wrexham Road, Mold CH7 1XP Tel : 01352 744030 Email : info@flvc.org.uk

Helpwch ni droi ‘Buaswn i’n hoffi’ yn ‘Dw i’n gallu’ Chris Dixon - Cadeirydd Hope Mountain RDA

FLVC - Cynhadledd y Trydydd Sector

Ystafell Clwyd, Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug - Dydd Mawrth 8 Tachwedd 2016, 9.30yh-1.00yh gynnwys cinio Pynciau’n cynnwys : Datblygu Mentrau Cymdeithasol, Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, Elw Cymdeithasol ar Fuddsoddiad, Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr, Dyfodol y Gefnogaeth i’r Trydydd Sector

SIOE AMAETHYDDOL CAERWYS

RSVP erbyn Dydd Mercher 1 Tachwedd 2016 at :

Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint, Corlan, Uned 3, Parc Busness Yr Wyddgrug, Ffordd Wrecsam, Yr Wyddgrug CH7 1XP Rhif Ffon : 01352 744030 E-bost : info@flvc.org.uk

AILYSGRIFENNU’R SGRIPT Sioe Amaethyddol Caerwys - Rydym ni eich angen chi o hyd! PRIF SWYDD WAG – RHEOLWR Y SIOE Ar ôl dros 25 mlynedd o wasanaeth ymroddgar i Sioe Amaethyddol Caerwys mae sawl aelod o’r Pwyllgor yn ymddeol o’u swyddi. O ganlyniad i apêl ddiweddar mae hi’n ymddangos y byddwn ni’n llwyddo i lenwi llawer o’r swyddi hyn sy’n newyddion gwych. Er hynny, mae swydd Rheolwr y Sioe yn wag o hyd ac mae’r swydd hon yn allweddol er mwyn cynnal sioe flynyddol Caerwys. Rheolwr y Sioe ydy’r cydlynydd canolog ar gyfer yr holl bobl eraill sy’n ymwneud â’r sioe ac ar gyfer yr holl dasgau sydd angen eu gwneud ar wahanol adegau yn ystod y flwyddyn. Mae arnom ni angen llenwi’r swydd hanfodol hon drwy ddod o hyd i rywun sy’n arweinydd ac yn rheolwr naturiol, yn hyderus i fod yn Gynrychiolydd y Sioe ac sy’n gallu delio â’r cyhoedd, y wasg a’r cynghorau sir. I wybod mwy, cysylltwch â

Ymunwch â Diverse Cymru mewn digwyddiadau ymgysylltu gyda chwmnïau cynhyrchu, asiantaethau castio, darparwyr addysg, cyllidwyr, mudiadau cymunedol amrywiol, a thalent amrywiol i drafod newid ymarfer gwaith yn y diwydiant ffilm a theledu er mwyn adlewyrchu’r dalent amrywiol sydd yng Nghymru. Mae Diverse Cymru wedi’i ariannu gan dîm sector Diwydiannau Creadigol Llywodraeth Cymru i gynnal ymchwil i’r rhwystrau sy’n bodoli i gymunedau amrywiol yn y diwydiannau ffilm a theledu yng Nghymru a dod o hyd i atebion er mwyn mynd i’r afael â’r rhwystrau hyn. Ymunwch â ni yn un o’n digwyddiadau ymgysylltu rhanbarthol er mwyn: zz

Clywed am beth mae mudiadau’n ei wneud eisoes i wella amrywiaeth yn y byd ffilm a theledu

zz

Clywed unigolion yn trafod eu profiadau o weithio yn – neu gael mynediad at – y diwydiannau ffilm a theledu

zz

rafod yr argymhellion a sut y gallwn wneud amrywiaeth yn realaeth drwy weithio gyda’n gilydd

Paula Spencer drwy ffonio 0755 428 4135 neu 01352 720306 Diolch! 12 Llais Gwirfoddol | Rhifyn 02 - 2016

Byddwn yn cynnal digwyddiadau ledled Cymru zz Caerdydd - Dydd Mawrth 18 Hydref, 2yp i 5yp - Prifysgol De Cymru (Adeilad ATRiuM), 86-88 Adam St, Caerdydd, CF24 2FN zz

Bae Colwyn - Dydd Iau 20 Hydref 1yp-4:30yp Cerddoriaeth a Ffilm Gymunedol TAPE, Stryd Berthes, Hen Bae Golwyn, Conwy, LL29 9SD

zz

Caerfyrddin - Dydd Gwener 21 Hydref 1yp-4:30yp - Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gaerfyrddin, Canolfan Mwnt, 18 Stryd y Frenhines, Caerfyrddin, SA31 1J

Bydd lluniaeth ysgafn ar gael. Gellir ad-dalu costau teithio a hygyrchedd, os oes angen. I gofrestru ar gyfer un o’r digwyddiadau, anfonwch ebost at: ele.hicks@diverse.cymru neu ffoniwch Hannah Mason ar 029 2036 8888.

Rhifyn 02 - 2016 | Llais Gwirfoddol 13


Argraffu o ansawdd i bawb Arwerthiant arbennig mis Hydref MEDDYLIWCH AM EICH ANRHEGION NADOLIG YN GYNNAR!

Manteisiwch ar ostyngiad ychwanegol o 10% ar galendrau rydych chi wedi eu printio yn ystod mis Hydref 2016. Ia wir, mae hyn yn ychwanegol at y gostyngiad o 10% y mae aelodau FLVC eisoes yn eu mwynhau trwy gydol y flwyddyn! Mae hyn yn golygu y gallwch chi brintio calendr A4 un ochr gyda chlawr cerdyn blaen ac ôl am £4.50 neu galendr dwy ochr am £3.50 gan ddefnyddio eich lluniau neu eich graffig eich hun. Hefyd, fe allwn ni brintio eich lluniau teulu gwerthfawr ar gynfas yn barod i’w fframio gyda phrisiau yn dechrau am £5 am faint 12” x 9”. Fe allwn ni hefyd droi eich lluniau yn gardiau Nadolig. Galwch heibio am sgwrs ac i weld rhai enghreifftiau. Dewch at The Printroom yn gyntaf!

Supporting Promoting Developing

Hysbysebu eich Ddigwyddiad Nadoligaidd ar un o’n baneri finyl sgrim 6 x 2 troedfedd am £36 yn unig!

I gael dyfynbris neu am fwy o wybodaeth ffoniwch ni ar 01352 744031 neu anfonwch e-bost at theprintroom@flvc.org.uk 14 Llais Gwirfoddol | Rhifyn 02 - 2016

Volvoice 2016 2 web welsh  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you